CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA"

Transkripts

1 CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Docents Jānis Zaļoksnis 1

2 CIETIE ATKRITUMI Ar cietajiem atkritumiem plašākā nozīmē saprot visus jau reiz lietotus sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības materiālus. Sadzīves cietajiem atkritumiem var pieskaitīt pelnus, kas rodas siltuma vai elektrostacijās, dūņas no notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumiem, dzīvnieku fermu atkritumus, minerālu ieguves tukšos iežus. Dažos gadījumos izgāztuvēs šiem atkritumiem ir jāparedz īpaši nodalīta vieta. Sadzīves cietie atkritumi ir vielu maisījums, ko ir grūti precīzi raksturot un identificēt mainīgā sastāva dēļ un ko nav ekonomiski lietderīgi atkārtoti izmantot. Sadzīves cieto atkritumu apsaimniekošanas procesa galvenie uzdevumi ir tos apzināt, savākt, pārstrādāt, utilizēt un apglabāt ekonomiski visizdevīgākā veidā, vienlaicīgi ievērojot cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzības prasības. Ir jāsalīdzina dažādas cietu atkritumu pārstrādes, uzglabāšanas un kontroles metodes - sanitārie poligoni, sadedzināšana, kompostēšana un citas no ekonomiskā un pilsētvides viedokļiem. Veidojot sanitāros poligonus ir jānovērtē to ietekme uz apkārtējo vidi, ņemot vērā arī tādas tehniskās detaļas kā nokrišņu infiltrācija, gāzu izdalīšanās, vēja ietekme un putnu vai dzīvnieku klātbūtne. 2

3 CIETIE ATKRITUMI 3

4 SADZĪVES CIETO ATKRITUMU RAKSTUROJUMS Sadzīves cietos atkritumus var iedalīt divās lielās grupās: pārtikas atkritumi (garbage, angļu val.), kas sadalās bioķīmiski un nevajadzīgas mantas, materiāli vai vielas (rubbish, angļu val.), kas dabā var saglabāties ilgstoši bez redzamām izmaiņām. Bioķīmiski nesadalošās vielas var būt degošas (papīrs, plastmasa, tekstils) un nedegošas (stikls, metāls, celtniecības materiāli). Vairums no šiem atkritumiem ir neizmantojami, pamatojoties uz vispārīgiem priekšstatiem, un ir aizgādājami uz izgāztuvēm. Tādus atkritumus, kā būvgruži, koku lapas, ielu netīrumi, nolietotas automašīnas, sadzīves tehnika, laiku pa laikam ir lietderīgi savākt no dažādām vietām, lai izmantotu atkārtoti. Sadzīves cietie atkritumi, kas sastāda tikai ~ 5 % no kopējā cieto atkritumu daudzuma, tomēr pievērš vislielāko sabiedrības uzmanību, jo var tieši ietekmēt iedzīvotāju veselību, kā arī piesārņot pazemes vai virszemes dzeramā ūdens avotus. Līdz pat četrdesmito gadu beigām sadzīves cieto atkritumu sastāvā bija galvenokārt pelni un izdedži, kā arī pārtikas atkritumi. Nelielo daudzumu metāllūžņu un lupatu parasti savāca privātpersonas un pārdeva atkārtotai izmantošanai. 4

5 SADZĪVES CIETIE ATKRITUMI Palielinoties iedzīvotāju skaitam, radās nepieciešamība paplašināt arī teritorijas, kurās izvietot cietos atkritumus. Industrializācija nodrošināja sabiedrību ar lētiem produktiem, kuriem kļūstot nederīgiem, varēja tos bez bažām izmest. Tā sāka veidoties "projām metēju" sabiedrība. Laika posmā starp sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem parādījās virkne jaunu produktu - kārbas, pudeles, plastmasas iesaiņojums, riepas, kurus lētuma dēļ bija izdevīgāk mest projām, kā atkārtoti izmantot. Daudzus produktus kļuva grūtāk pārstrādāt, jo tajos ietilpa dažāda veida plastmasas un krāsaino metālu sakausējumi. Pārtikas, rūpniecības preču, dažādu izstrādājumu iesaiņojums kļuva arvien daudzveidīgāks un tā īpatsvars kopējā cieto atkritumu masā arvien palielinājās. Attīstītās valstīs pārtikas atkritumi veidojas pārtikas pārstrādes uzņēmumos, nevis laukos un fermās vai dzīvokļos un rada sarežģījumus atkritumu masas, sezonālo svārstību un piegādātāju atrašanās vietas dēļ, tāpēc labākais kontroles veids ir caur pārtikas pārstrādes rūpniecību. 5

6 CIETIE ATKRITUMI Havaju salas, ASV 6

7 Ziemeļamerikas un Eiropas pilsētu cieto atkritumu rašanās daudzumi Kopš 70-gadiem radušos cieto atkritumu daudzums palielinājās vidēji par 5 % gadā un tas bija vairāk kā nacionālā kopprodukta pieaugums. Tomēr 80-gados cieto atkritumu rašanās daudzums uz vienu iedzīvotāju sāka samazināties un pašlaik ir 2-3 % līmenī. Vidēji tiek vērtēts, ka radušos cieto atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju ir ~ 1/2 tonnas gadā. Cieto atkritumu veids daudzums ASV un ES, kg/cilv.dienā sadzīves 1,1-0,5 komerciālie 0,9-0,4 speciālie * 0,9-0,4 kopā sadzīves atkritumi 2,9-1,3 rūpniecības ** 1,4-0,6 kopā sadzīves un rūpniecības atkritumi 4,3-1,9 * speciālie atkritumi - celtniecības un remontu atkritumi, koku lapas un zari, ielu gruži un netīrumi, liela izmēra atkritumi, ** rūpniecības atkritumi - ražošanā radušies cietie atkritumi, ieskaitot dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu dūņas. 7

8 SADZĪVES CIETO ATKRITUMU RAKSTUROJUMS Cieto atkritumu sastāvu ietekmē parametri: - klimats; tādās mitrās vietās kā San-Paulo (Brazīlija), mitruma daudzums cietajos atkritumos var sasniegt apmēram 50 %, - savākšanas biežums; biežāka cieto atkritumu savākšana palielina ikgadēji savākto cieto atkritumu daudzumu - tā kā organisko atkritumu daudzums ir relatīvi konstants, biežāka savākšana veicina izmest vairāk nederīgu papīru un mantu, - individuālo atkritumu sasmalcinātāju izmantošana; sasmalcinātāji samazina pārtikas atkritumu īpatsvaru cietajos atkritumos, bet nenovērš to absolūtu nonākšanu apkārtējā vidē, - sabiedrības tradīcijas; dažās etniskās teritorijās lieto ļoti maz pārtikas pusfabrikātu, kā rezultātā ir mazāk iesaiņojamā materiāla, bet vairāk pārtikas atkritumu, - ienākumu lielums; mazāki ieņēmumi samazina kopējo cieto atkritumu daudzumu, bet palielina pārtikas atkritumu īpatsvaru, - fasētās pārtikas izmantošana; ES plaši izplatītā fasētās pārtikas izmantošana palielina iesaiņojamā materiāla īpatsvaru cietajos atkritumos, - urbanizācijas un industrializācijas pakāpe; ņemot vērā kompostēšanas un dažādu atkritumu otrreizējās izmantošanas iespējas lauku apvidos un ģimenes māju rajonos, cieto atkritumu daudzums ir ievērojami mazāks un pēc sastāva stipri vienkāršāks, kā no industrializētām teritorijām un daudzdzīvokļu namu rajoniem. 8

9 Sadzīves cieto aptuvenais atkritumu sastāvs komponente ASV, Kanāda Zviedrija Francija Izraēla Japāna papīrs organika metāls stikls pelni dažādi atkritumi

10 Mitruma daudzums (masas %) savāktajos cietajos atkritumos Komponente Robežas Vidēji papīrs pārtikas atkritumi dārzu atkritumi metāls stikls pelni citi atkritumi * sadzīves atkritumi * plastmasas, tekstils, gumija, āda, koksne. Mitrās vietās, sakarā ar cieto atkritumu ūdens absorbcijas spēju, savākto atkritumu masa palielinās, tāpēc atskaitēs parasti uzdot sausā atlikuma masu. 10

11 Nepresētu cieto atkritumu komponentu blīvumi * stikls, koksne, gumija, āda, krāsainie metāli komponente blīvums, kg/m 3 papīrs un kartons 80 pārtikas atkritumi 300 dārzu atkritumi 160 citi atkritumi* 160 pelni, metāli 480 celtniecības atkritumi 480 municipālie atkritumi 150 Sadzīves cieto atkritumu blīvums var mainīties atkarībā no sastāva un saspiestības pakāpes. Raksturīgākās vērtības mainās no 150 kg/m 3 brīvi samestiem atkritumiem līdz 800 kg/m 3, kas ir raksturīgi izgāztuvēm. Faktiskais blīvums var mainīties robežās līdz 50 % no minētajām vērtībām. 11

12 Degošu materiālu enerģijas ietilpība * naftas enerģijas saturs = 37,3 x 106 kj/m 3 ** metāna (dabas gāzes) enerģijas saturs = kj/m 3. materiāls Q, kj/kg sadzīves cietie atkritumi uz atkritumu masas vienību uz degošo materiālu masas vienību uz papīra masas vienību uz organiskās masas vienību primārās notekūdeņu dūņas uz sauso vielu masas vienību notekūdeņu dūņas pēc anaerobiem procesiem uz sauso vielu masas vienību kurināmais uz naftas masas vienību* uz antracīta masas vienību uz metāna masas vienību** Sadzīves cietie atkritumi satur ~ 50 % degošu vielu un veido līdzīgu proporciju ar mitruma un inerto materiālu summu. Tāpēc ir iespējama atkritumu aizdegšanās izgāztuvēs, jo nesablīvētu cieto atkritumu enerģijas ietilpība ir robežās no līdz kj/kg. 12

13 Cilvēku veselības aizsardzība Siltos, mitros apstākļos organiskie atkritumi kļūst par ideālu vidi mikroorganismiem. Pat, ja sākotnēji nav mikroorganismu, tie ar laiku var tikt pārnesti kādā no vienkāršiem veidiem. Cietajos atkritumos esošās komponentes, kas var kalpot kā slimību pārnesēji - ūdens, gaiss, pārtika, nav tik svarīgi, kā mušas, grauzēji, odi, kuriem šajā gadījumā ir izšķiroša nozīme. Saistībā ar cietiem atkritumiem var izcelties ~ 50 dažādas slimības. Pasargājošās (profilaktiskās) metodes ietver : - izmantot cieši noslēgtas tvertnes organiskajiem atkritumiem, - saspiest cietos atkritumus vismaz līdz 600 kg/m 3, lai samazinātu insektu un grauzēju eksistences iespējas, - veikt darbības ar atkritumiem vismaz divu dienu laikā, jo mušu kūniņas izšķiļas dažu dienu laikā, - sasmalcināt atkritumus, lai attīstītu aerobo sadalīšanos, kuras rezultātā paaugstinās temperatūra, kas rada nepievilcīgus apstākļus insektiem un parazītiem. Tiek izmantoti daudzi potenciāli bīstami materiāli ( šķīdinātāju un pesticīdu tara, medicīnisko iestāžu atkritumi, azbesta būvgruži), kas tomēr var nonākt sadzīves atkritumos. 13

14 Atkritumu šķirošana Cietos atkritumos esošo vielu un materiālu otrreizēja izmantošana ir ļoti vienkārša teorijā, bet sagādā lielas grūtības praktiskajā dzīvē. Pēdējo 250 gadu laikā tā sadzīves cieto atkritumu daļa, kas tika izmantota otrreizēji, ir nepārtraukti samazinājusies no ~ 90 % līdz 1 %. Dārgus materiālus (metāli), vienmēr ir atlasījuši no atkritumiem un izmantojuši rūpniecībā, jo tas ir lētāk, kā pirkt izejvielas. Arī lētus materiālus no atkritumiem ir lietderīgi atdalīt, jo arī tiem piemīt kāda vērtība (veci laikraksti celulozes ražošanai) vai arī ir neizdevīgi tos mest prom (dzērienu pudeles vai kārbas, par kurām samaksāta relatīvi liela drošības nauda). Varu, alumīniju un svinu parasti savāc pēc ēku nojaukšanas. Šo un citu metālu atdalīšana no sadzīves atkritumiem, nav raksturīga, jo tur to saturs ir neliels. Galvenais, kas nosaka izejvielu otrreizēju izmantošanu, ir ekonomiski apsvērumi. Šobrīd stikla ražošana no dabiskām izejvielām ir lētāka kā no atkritumos izmestā, lietotā stikla, bet, ja stikla lauskas izmanto, lai aizvietotu akmeņus ceļu vai ielu būvē, ir nepieciešams patērēt ~ 60 reizes vairāk enerģijas. Daudzās valstīs noteikumi prasa, lai šķirošana notiktu atkritumu rašanās vietā. Tas ir jāveic pašiem iedzīvotājiem un jāsadala radušies atkritumi tādās sastāvdaļās kā pārtikas atkritumi, papīrs, pelni un stikls. Triju veidu atkritumu atdalīšana dzīvojamos rajonos sākotnēji tiek uzņemta ar entuziasmu. Tomēr tas attaisnojas tikai vienas ģimenes māju dzīvojamos rajonos. Un arī tur iedzīvotāju sadarbība no sākotnējā līmeņa ap 90 %, triju - četru mēnešu laikā krītas līdz kādiem 50 %. 14

15 Atkritumu šķirošana Tik ilgi, kamēr pastāvēs tirgus pieprasījums, atkritumu šķirošana noteikti pastāvēs. Ja nebūs pieprasījuma pēc sašķirotiem otrreizējiem materiāliem, viss process kļūs bezjēdzīgs. Pastāv apstākļi, kad ir lietderīgi un izdevīgi atdalīt no sadzīves atkritumiem noteiktas komponentes: laikraksti un kartons- - ja izgāztuvju ietilpība ir ierobežota vai to izmantošana dārga, - ir iespējama cieto atkritumu sadedzināšana, - ir pieprasījums pēc minētām izejvielām; alumīnija kārbas - teritorijās, kur tās ir ikdienas lietošanā; stikls - ja pastāv pieprasījums (dzērienu rūpnīca, kas pilda produkciju pudelēs); pārtikas atkritumi - ja tie var tikt izmantoti dzīvnieku barībai fermās. Laikrakstu atkārtota izmantošana ir diezgan sarežģīta, ja nav izveidojies stabils tirgus un cenas par otrreizējo papīru var ļoti krasi svārstīties, pat robežās no 0 līdz 300 Ls gada laikā par 1 tonnu. Šis savāktais materiāls ir ar lielu tilpumu un ar to nav ērti darboties, un tas palielina darbaspēka izmaksas. Ir jāatbrīvojas arī no tintes vai tipogrāfijas krāsas, lai iegūtu pilnvērtīgu papīra masu. Ja tas netiek izdarīts, papīrs var būt derīgs tikai kā jumta pape, kartons vai zemas kvalitātes iesaiņojamais papīrs. 15

16 Centralizēta atkritumu šķirošana Katrā centrālā šķirošanas vietā ir antisanitāri apstākļi un jāizmanto daudz roku darba, pat, lai tikai atdalītu liela izmēra un nesadrupināmus objektus, starp kuriem var gadīties arī dzīvībai bīstamas vai sprāgstošas vielas. Roku darbs ir nepieciešams pat pielietojot šķirošanas palīgierīces (transportiera lentas, pacēlājus). Stāvokli var uzlabot, paaugstinot mehanizācijas un darba drošības pakāpi. Ir radīta virkne palīgierīču un mehānismu, no kuriem daudzi pat ir patentēti, lai atvieglotu cieto atkritumu masas sašķirošanu. Mašīnas, kas šķiroja atkritumus, pēc kārtas atdalot noteiktu komponenti, tika izmantotas šādas šķirošanas pirmsākumos. Pašlaik pieeja ir tāda, ka visa masa ir jāsasmalcina līdz pulvera kondīcijai, un tad, izmantojot dažādu vielu atšķirības un neviendabību, tās jāatdala, pamatojoties uz blīvuma, magnētiskām, vadāmības vai citām īpašībām. Dažas no metodēm, kas tiek pielietotas: - gaisa vai ūdens separācija (papīrs, plastmasa), - magnētiskā separācija (melnie metāli), - sijāšana (krāsainie metāli), - optiskā atdalīšana pēc krāsas (atšķirojot dažādas krāsas stiklus), - inerces separācija ( lai atdalītu organiskās daļiņas no neorganiskajām, smagās no vieglajām). 16

17 Enerģētisko resursu otrreizēja izmantošana Iespējami divi principiāli atšķirīgi ceļi, lai izmantotu to enerģiju, ko satur sadzīves cietie atkritumi: materiālu kā kurināmā izmantošana un otrreizēja materiālu izmantošana. Aptuveni aprēķini rāda, ka no sadzīves atkritumiem var atgūt 1,5-3,0 % no valstij nepieciešamā enerģijas daudzuma. Cietos atkritumus var sadedzināt tieši, īpašās krāsnīs, kad notiek visas atkritumu masas sadegšana vai arī pārvērst daudz efektīvākā atkritumu granulu vai brikešu kurināmā. Cieto atkritumu sadedzināšanas rezultātā var iegūt karstu ūdeni vai tvaiku apsildes vajadzībām, kā arī iegūt tvaiku elektroenerģijas ražošanai. Atkritumu kurināmais tiek gatavots no atkritumiem atdalītā papīra, kartona un plastmasām. Parasti šo atkritumu daļu atdala no kopējās sasmalcinātās masas, izmantojot gaisa separatorus. No atdalītās masas var gatavot kurināmā granulas (1,0-1,5 cm) vai sadedzināt tieši kā amorfu masu vai arī gatavot lielāka izmēra briketes. Šādu kurināmo var sadedzināt parastas konstrukcijas krāsnīs, vēlams kā 15 % piejaukumu pamatkurināmajam. Ja netiek gatavotas granulas vai briketes vai arī netiek veikti kādi īpaši pasākumi, šāda kurināmā uzglabāšana ir ļoti problemātiska, jo var mainīties mitruma pakāpe, rasties pelējums vai notikt masas bioķīmiska sadalīšanās. Citas metodes kurināmā iegūšanai no cietajiem atkritumiem ietver organiskās daļas pirolīzi vai anaerobo sadalīšanu. 17

18 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS SISTĒMAS 20. gs. sākumā, kad tika uzsākta regulāra pelnu un citu sadzīves atkritumu savākšana, zirgu vilkti rati bija galvenais atvieglojums roku darbam. Vēlāk roku darba īpatsvars arvien vairāk samazinājās, bet pēc Otrā pasaules kara, ļoti strauji. Tā kā cieto atkritumu savākšanas izmaksas sastāda ~ 80 % no visa cieto atkritumu procesa budžeta, tieši tur jāmeklē efektīvāks risinājums. Sabiedrības plaši atbalstītā prakse savākt atkritumus plastmasas maisos, pārlika daļu izdevumu no pašvaldības uz iedzīvotājiem. Metāla konteineru aizvietošana ar plastmasas maisiem ļāva vieglāk, patīkamāk un ātrāk savākt atkritumus, jo paaugstinājās šī pakalpojuma līmenis. Ieviešot individuālos sadzīves atkritumu sasmalcinātājus var atļauties retāku cieto atkritumu savākšanu, jo samazinās to apjoms un nerodas bažas par pūstošām sastāvdaļām. Ja visi iedzīvotāji pielietotu šo metodi un sasmalcinātos cietos atkritumus ievadītu kanalizācijas sistēmā, savācamo cieto atkritumu daudzumu varētu samazināt par %. Būtu gan jārēķinās ar izdevumu palielināšanos par notekūdeņu attīrīšanu. 18

19 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS BIEŽUMS Cieto atkritumu savākšanas biežums attīstītās valstīs sāka samazināties kopš 50-gadiem, kad atkritumu savākšana divas reizes nedēļā bija vispārpieņemta prakse. Vēlāk apmēram puse iedzīvotāju tika apkalpota tikai vienu reizi nedēļā un šai tendencei ir tieksme pastiprināties, kaut gan ne tik strauji kā agrāk. Iemesli cieto atkritumu savākšanas biežuma samazināšanai ir šādi: - cietie atkritumi kļūst mazāk nepatīkami, jo samazinās pūstošo vielu īpatsvars, - labāk konstruētās atkritumu savākšanas mašīnas tik stipri nesmird un nepiesaista mušas, - pakalpojumu izmaksas palielinās augot darba algām un attālumiem līdz poligoniem, - labāka vadības sistēma dod iespēju ļoti īsā laikā pārvietot atkritumus no savākšanas vietas līdz pārkraušanas stacijai, līdz poligonam, līdz apglabāšanas vietai. Cietos atkritumus ir jāsavāc vismaz vienu reizi nedēļā un, iespējams, pat biežāk blīvi apdzīvotās vietās vai kur ir liels pūstošo vielu saturs, it īpaši karstā laikā. 19

20 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTAS UN MEHĀNISMI Atkritumus blīvējošās mašīnas Izplatītākās specializētās automašīnas ir no aizmugures vai sāniem piekraujamas mašīnas, kurām ir mehānismi, lai sablīvētu atkritumus. To tilpums ir līdz 50 m 3, kravnesība līdz 12 tonnām un tās aizgādā atkritumus līdz poligoniem vai pārkraušanas stacijām. Vairumā gadījumu katra mašīna veic divus reisus maiņā, bet reti vairāk par trim. Ja mašīnai ir rokas mehānismu vadība, tad apkalpē ir divi cilvēki - šoferis un operators, bet, ja automātiskā vadība, tad pietiek ar vienu darbinieku. Vēl lielākas specializētās automašīnas ar automātisko mehānismu vadību izmanto konteineru iztukšošanai pie daudzdzīvokļu namiem, tirdzniecības centriem. Konteineru automašīnas Var aizvest ļoti lielu konteineru pie kādas iestādes, tirdzniecības centra vai vietas, kur sakrājas daudz cieto atkritumu, nolikt to un vēlāk apmainīt pret tukšu, ja iepriekšējais ir piepildīts. Parasti specializētās mašīnas ir apgādātas ar īpašiem mehānismiem, kas ļauj pacelt un nolikt konteineru. Tiek izmantotas arī daudzkonteineru mašīnas. 20

21 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANA Cieto atkritumu savākšana Katmandu, Nepālā 21

22 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTAS UN MEHĀNISMI 22

23 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS UN TRANSPORTĒŠANA PA TEMZU LĪDZ POLIGONAM 23

24 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTAS UN MEHĀNISMI Pārkraušanas stacijas Tuvu pilsētai atrodošies poligoni kļūst retums, tāpēc pārvadājumu attālums arvien palielinās, un pieaug arī īpatnējais degvielas, resursu un darba patēriņu uz vienu cieto atkritumu vienību. Ekonomiski izdevīgāk aizvietot nelielās cieto atkritumu pārvadāšanas mašīnas ar lielām tālsatiksmes kravas mašīnām, kuras gan nav izmantojamas pilsētas ielās. Atkritumu pārkraušanu no mazām mašīnām (4-5 t) lielākās (virs 50 t) veic pārkraušanas stacijās. Lielās mašīnas vada viena persona, kura veic gan šofera, gan operatora pienākumus. Pārkraušanas staciju celtniecība kļūst ekonomiski izdevīga, ja attālums līdz izgāztuvei sāk pārsniegt 50 km. Dzelzceļa pārvadājumu izmantošana Ja ir ļoti lieli cieto atkritumu daudzumi un liels attālums līdz izgāztuvei, var apsvērt iespēju par dzelzceļa transporta izmantošanu. Dzelzceļa izmantošana var būt lietderīga, ja tiek ievēroti sekojoši priekšnoteikumi : - attālums pārsniedz 80 km, - tiek transportētas vismaz 900 tonnas cieto atkritumu, - cietie atkritumi ir sapresēti ķīpās pārkraušanas stacijā, - vagonus izmanto tikai cietajiem atkritumiem. 24

25 CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS MARŠRUTA IZVĒLE Ekonomiski visizdevīgākā maršruta izvēle, lai savāktu cietos atkritumus un aizgādātu tos līdz poligonam vai pārkraušanas stacijai ir ļoti sarežģīta. Izvēli ietekmē mainīgie parametri - darbaspēka izmaksas, mašīnas operatoru skaits, valdības, pašvaldības vai arodbiedrību prasības, atkritumu savākšanas biežums, attālums vai pārvadājuma laiks, kapitālieguldījumi sistēmas modernizēšanai un kopējie ekspluatācijas izdevumi. Vispirms ir jāizvēlas viens no savākšanas veidiem - ielas ietves vienas puses vai abu ielas pušu. Abu ielas pušu māju apkalpošana nozīmē, ka mājas īpašniekam nav jāizliek uz ielas savas atkritumu tvertnes noteiktā laikā, procesu neietekmē ielu satiksme, ielas abas ietves vienlaicīgi var izmantot gan atkritumu tvertņu izvietošanai, gan gājējiem. Dažās pašvaldības praktizē pilno tvertņu izlikšanu uz ielas noteiktā laikā (parasti tās atrodas ēkas aizmugurē) vai arī operatori tās paši paņem. Ja savāktos atkritumus ir iespējams novirzīt uz vairākām iespējamām vietām, ir grūti noteikt, kura no tām ir ekonomiski izdevīgākā. Uzdevumu var atrisināt ar lineārās programmēšanas metodi, bet arī parastā mēģinājumu metode dod labus rezultātus. 25

26 CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 26

27 Izgāztuves un poligoni Izgāztuves vai sanitāros poligonus, kā vislētāko un visizplatītāko metodi ~ 90 % apjomā izmanto daudzās Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs. Pat Vācija un Šveice, kas iegulda milzīgas summas cieto atkritumu sadedzināšanas vai kompostēšanas uzņēmumu celtniecībā, ~ 60 % sadzīves cieto atkritumu novieto izgāztuvēs. Sadedzināšana nedod iespēju principā atteikties no poligoniem. Sadedzināšanas rezultātā atkritumu daudzums ievērojami samazinās, bet rodas atlikumi, kas koncentrētā veidā satur toksiskās vielas, kas ir vēl bīstamākas apkārtējai videi un it īpaši pazemes ūdeņiem, kā nepārveidoti sadzīves un komercdarbības cietie atkritumi. Teritorija, kas ir nepieciešama poligoniem ir ~ 1 ha gadā uz iedzīvotājiem. 27

28 CIETO ATKRITUMU SADEDZINĀŠANA Cieto atkritumu sadedzināšanas ideja kļuva ļoti populāra 70-gados, jo piedāvāja iespēju samazināt atkritumu tilpumu par ~ 90 %, bet masu par ~ 75 %, vienlaicīgi ļaujot utilizēt enerģiju. Jaunākie atkritumu sadedzināšanas uzņēmumi ir apgādāti ar nepārtrauktas kurināmā ievadīšanas sistēmām krāsnī, bet daudzos ir "ūdens sienas" konstrukcijas sadedzināšanas kamerās, kas aizvieto iepriekšējās reflektējošās konstrukcijas. "Ūdens sienas" konstrukciju veido savstarpēji savienotas vertikālas boilera caurules, kurās cirkulē ūdens. Parastajās sadedzināšanas krāsnīs, kurās kā kurināmo izmanto tikai sadzīves cietos atkritumus, degšanas temperatūra krāsns galvenajā daļā ir ap 760 o C, kas ir nepietiekama pilnīgai sadegšanai un stikla kušanai, bet sekundārā degšanas kamerā sasniedz 870 o C. Šādas temperatūras ir nepieciešamas, lai nepieļautu smakas izplatīšanos degšanas procesā. Temperatūra līdz 1650 o C, pie kuras var samazināt cieto atkritumu tilpumu par 97 %, kā arī pārvērst metālu un stiklu pelnos, ir sasniedzama tikai izmantojot papildus kurināmo. Kaut gan tāda tipa eksperimentālās iekārtas jau tika uzbūvētas jau sen, tās plaši neizplatījās, galvenokārt lielo izmaksu dēļ. No problēmām, kas saistās ar cieto atkritumu sadedzināšanu, vissarežģītākā ir gaisa piesārņojuma novēršana, it īpaši, sīko cieto daļiņu atdalīšana un toksisko vielu (dioksīnu) uztveršana. 28

29 CIETO ATKRITUMU SADEDZINĀŠANA 29

30 Kompostēšana Kompostēšana ir organisko savienojumu aeroba sadalīšana, izmantojot mikroorganismus, primārās baktērijas un sēnītes. Šo procesu rezultātā rodas siltums, kas paaugstina komposta temperatūru kompostēšanas laikā. Cieto atkritumu tilpums samazinās par ~ 30 %, ja atkritumi satur daudz papīra, līdz 60 %, - ja ir liels dārzu atkritumu īpatsvars. Kompostēšanu var veikt dabiskā veidā kontrolētos apstākļos vai arī to var mehanizēt īpaši šim nolūkam uzceltos uzņēmumos. Dabiskās sistēmās organisko vielu atkritumi, no kuriem ir atdalīti stikls un metāls, tiek sajaukti ar dabiskām barības vielām - notekūdeņu attīrīšanas dūņām, vircu, kā arī ar pildvielām - zāģu skaidām, salmiem, lai nodrošinātu labu gaisa iekļūšanu kompostējamā masā. Tāds maisījums, kas satur ap 50 % mitruma tiek izvietots 2-3 m platās stirpās un apgrozīts reizi vai divas nedēļā. 4-6 nedēļu laikā, kad atkritumu krāsa mainās uz brūnu, temperatūra krītas, kā dominējoša kļūst pelējuma smaka un process praktiski ir beidzies. Pildvielas atdala, bet palikušo "humusu" var izmantot lauksaimniecībā, pilsētas dārzu un mežu saimniecībā. Veicot kompostēšanu uzņēmumā, tiek nodrošināta nepārtraukta maisīšana un aerācija, bet procesa laiku var samazināt ~ uz pusi. Pēc tam gan iegūtai masai vēl neilgu laiku jāpastāv, lai "nobriestu". Diemžēl šāda veida produktam ir stipri ierobežots tirgus. Tomēr Rietumeiropā, Izraēlā un Japānā, pastāvot ļoti nopietniem zemes ierobežojumiem, šādi uzņēmumi darbojas veiksmīgi daudzus gadus. Roterdamā, kur atrodas Eiropas lielākais sadzīves atkritumu sadedzināšanas uzņēmums, ir arī lielākais kompostēšanas uzņēmums, kas kopā nodrošina kompleksu cieto atkritumu pārstrādes programmas īstenošanu. 30

31 Kompostēšana Kompostēšanas uzņēmums Edmontonā, Kanādā Kompostēšanas uzņēmuma aerācijas iekārtas 31

32 Kompostēšana mājās 32

33 SANITĀRO POLIGONU VEIDOŠANA Labākie rezultāti tika sasniegti sablīvējot atkritumus slāņos un pārklājot ar zemi katras darba dienas beigās. Veicot šādu darbību, aizvieto agrāko laiku antisanitāro atkritumu izgāšanu un vietu apzīmē par sanitāro poligonu (sanitary landfill). Ideālā gadījumā sanitārais poligons ir izvietots uz lētas zemes ekonomiski izdevīgā attālumā no atkritumu rašanās vietas, ir izmantojams visu gadu bez pārtraukuma, kā arī atrodas vismaz 1,5 km attālumā no dzīvojamiem vai komerciāliem rajoniem. Teritorijai ir jābūt līdzenai, labi meliorētai, bet augsnei jābūt ar mazu caurlaidību, paceltai virs gruntsūdeņu līmeņa, lai veidotu drošu ieklājuma slāni un nodrošinātu vēlamo pazemes ūdens avotu aizsardzību, ar ietilpību vismaz 10 gadiem. Vietas sagatavošana ietver žoga izbūvi, nolīmeņošanu, pārklājamā materiāla rezervju sagatavošanu, ainavas veidošanu, infiltrāta savākšanas sistēmas izveidi un vietējā monitoringa tīkla radīšanu. Jāparedz arī gāzu uztveršanas un novadīšanas sistēmas izveide. Dažos gadījumos izmanto cieto atkritumu sasmalcināšanu un pulverizēšanu, presēšanu vai augstspiediena blīvēšanu, lai samazinātu tilpumu. Irdenus materiālus cenšas novietot izgāztuves apakšējā daļā un kompaktēt ar smago tehniku līdz ~ 1/2 m biezam slānim. Kad slāņa biezums sasniedz 2-3 m, kā arī katras darba dienas beigās, atkritumu slānis tiek pārklāts ar cm biezu zemes slāni. Šādi izolētu cieto atkritumu masu, kas ietverta zemes slānī, sauc par šūnu (cell) un tajā atrodas vienas dienas cietie atkritumi. 33

34 34

35 SANITĀRO POLIGONU VEIDOŠANA ASV, Ņujorka, Staten Island, Fresh Kills, cieto atkritumu poligons 35

36 SANITĀRO POLIGONU VEIDOŠANA 36

37 MODERNS CIETO ATKRITUMU SANITĀRAIS POLIGONS 37

38 Atkritumu poligona apsaimniekošana Havaju salās 38

39 POLIGONU APSAIMNIEKOŠANAS TEHNIKA 39

40 ATKRITUMU ŠĶIROŠANA 40

41 BĪSTAMO ATKRITUMU ŠĶIROŠANA Nolietotas elektriskās un elektroniskās aparatūras apstrāde un pārstrāde, lai nepieļautu vides piesārņojumu ar toksiskiem smago metālu savienojumiem Sadzīves bīstamo atkritumu šķirošana Losandželosas apkaimē, ASV 41

42 BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Šķidro bīstamo atkritumu uzglabāšana un iztvaicēšana atklātos baseinos Šķidro bīstamo atkritumu iesūknēšana un uzglabāšana pazemē 42

43 GETLIŅU SADZĪVES CIETO ATKRITUMU IZGĀZTUVE UN POLIGONS 43

44 SADZĪVES CIETO ATKRITUMU UZGLABĀŠANAS VIETAS 44

45 Rīgas sadzīves cieto atkritumu apsaimniekošanas projekts Projekta kopējais finansējums 25,21 milj. USD, t.sk.: Pasaules Bankas aizdevums 7,95 milj. Pasaules vides fonda dāvinājums 5,12 milj. Zviedrijas valdības dāvinājums 1,50 milj. Rīgas domes investīcijas 6,00 milj. SIA Getliņi EKO ieguldījums 4,64 milj. 45

46 GETLIŅU POLIGONA SHĒMA 1. Vecais atkritumu kalns ar biogāzes ieguves sistēmu. 2. Enerģētiskās šūnas ar biogāzes ieguves un infiltrāta recirkulācijas sistēmu - jaunās deponēšanas vietas. 3. Enerģijas ražošanas bloks. 4. Ūdens attīrīšanas iekārtas. 5. Laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem. 6. Atkritumu pieņemšanas laukumi rūpnieciskiem un mājsaimniecības atkritumiem. 7. Personāla ēka un darbnīca. 46

47 GETLIŅU POLIGONA ĢEOLOĢISKĀ UN HIDROLOĢISKĀ IZPĒTE 47

48 GETLIŅU POLIGONA PAZEMES ŪDEŅU PIESĀRŅOJUMS 48

49 GETLIŅU POLIGONA PAZEMES ŪDEŅU PIESĀRŅOJUMS 49

50 GETLIŅU POLIGONA PAZEMES ŪDEŅU PIESĀRŅOJUMA PROGNOZES 50

51 Projekta mērķi Novērst vides piesārņojuma cēloņus poligona vecajā daļā (atkritumu deponēšana uzsākta gadā) un modernizēt Getliņu atkritumu poligonu atbilstoši starptautiskiem atkritumu poligonu standartiem. Kopējās projekta idejas izstrādāja firma SWECO International AB (Zviedrija). Getliņi EKO projekta ietvaros tika veikti šādi nozīmīgākie pasākumi: - samazināta infiltrāta ražošana poligona vecajā daļā, pārklājot to ar 0,5 m biezu māla slāni; - novērsta metāna gāzes izplūde atmosfērā, izveidojot vertikālos urbumus vecajā poligona daļā un izbūvējot atbilstošo gāzes savākšanas sistēmu; -jaunās deponēšanas vietas aprīkotas ar pareizi sagatavotu izolējošo pamatni un drenāžu infiltrāta savākšanai un novadīšanai uz attīrīšanas ietaisēm. - paralēli atkritumu deponēšanai, jaunajās šūnās tiek veidota gāzes ieguves sistēma no horizontāli novietotām caurulēm; - horizontālās gāzes savākšanas caurules var tikt izbūvētas atkritumu deponēšanas gaitā, bet biogāzi var sākt iegūt pirms poligona pārklājuma izveides. - gāzes ieguves sistēmas apvienotas gāzes regulēšanas stacijās, bet pēdējā laikā tiek uzstādītas automātiski darbojošās gāzes regulēšanas stacijas (MGE-Teknik AB, Zviedrija); - Uzbūvēts enerģijas ražošanas bloks ar kopējo uzstādīto jaudu 6,3 MW. 51

52 Gāzes kvantitāte un kvalitāte Pēdējos gados Getliņu poligonā tiek deponēti tonnas atkritumu gadā. Gāzes plūsma pašlaik tiek nodrošināta m 3 /h ar vidējo metāna saturu %. Ja nav precīzi zināms atkritumu sastāvs var izmantot praktiskās rekomendācijas uz katrām deponētām miljons tonnām var uzstādīt 0,8 MW jaudu. Metāna sastāvs ir pietiekoši stabils, bet tomēr Latvijas klimatiskajos apstākļos ir novērojamas metāna izmaiņas āra gaisa temperatūras ietekmē. 52

53 Poligona biogāze H 2 S veidošanos ietekmē ģipsi saturoši materiāli (galvenokārt būvgruži) un ūdens attīrīšanas iekārtu dūņas. Getliņu poligona gāzē H 2 S saturs ir apmēram 50 ppm vecajā poligona daļā (no gada) un ppm jaunajās šūnās (no gada). Lai samazinātu atsevišķu gāzes sastāvdaļu un mitruma negatīvo ietekmi uz iekšdedzes motoru darbību, gadā Getliņu poligonā tika nodotas ekspluatācijā gāzes attīrīšanas iekārtas. Iekārtas ietver: gāzes nodzesēšanu līdz +4 C un tālāku uzsildīšanu līdz +20 C. trīs filtrus gāzes attīrīšanai no H 2 S, siloksāniem, Cl, F un gaistošajiem organiskiem savienojumiem. Atdzesējot gāzi no +10 C (ziemā) līdz +4 C, tiek novadīts kondensāts 9,4 g/m 3 6,4 g/m 3 =3,2 g/m 3. Pie gāzes plūsmas 2000 m 3 /h, kondensāta daudzums 6,4 kg/h. Atdzesējot gāzi no +25 C (vasarā) līdz +4 C, tiek novadīts kondensāts 23,1 g/m 3 6,4 g/m 3 =16,7 g/m 3. Pie gāzes plūsmas 2000 m 3 /h, kondensāta daudzums 33,4 kg/h. Pēc gāzes attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas, H 2 S saturs gāzē ir praktiski nulle. H 2 S daudzumu ikdienā kontrolē ar stacionārā gāzes analizatora palīdzību, bet vienreiz nedēļā tiek veikti precīzi mērījumi firmas. 53

54 54

55 ENERĢIJAS IEGUVE NO BIOGĀZES Gads Saražotā elektroenerģija, MWh Sadedzinātais metāna daudzums, m 3 Sadedzinātais metāna daudzums, t CO 2 ekv. tonnas

56 Attīstības perspektīvas Turpinās jaunu deponēšanas vietu izbūve un vienlaicīgi pieaug gāzes ieguve. Prognozēta elektroenerģijas izstrāde MWh gadā. Energoblokā saražotā siltumenerģija tiek pilnībā izmantota - infiltrāta reaktora, biroja un saimniecības ēku apsildei, karstā ūdens sildīšanai, kā arī jaunuzceltā siltumnīcu kompleksa (3625 m 2 ) apkurei. Tiek radītas jaunas darba vietas, bet siltumenerģijas racionālas izmantošanas jautājumi tiek risināti atbilstoši citu valstu labākajai pieredzei. Getliņos realizētais projekts par poligona gāzes ieguvi un izmantošanu enerģijas ražošanai pašlaik ir lielākais Latvijā. Ir iegūta vērtīga pieredze. Projektu var uzskatīt par veiksmīgu gan no vides aizsardzības viedokļa gan arī no enerģijas ražošanas viedokļa. 56

57 ATKRITUMU POLIGONU REKULTIVĀCIJA 57

58 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālie projekti un to statuss (2005.gads) ZIEMEĻVIDZEMES (iedz.sk. 190 tūkst.) VENTSPILS (iedz.sk. 58 tūkst.) PIEJŪRAS (iedz.sk. 159 tūkst.) MALIENAS (iedz.sk. 92 tūkst.) RĪGA AUSTRUMLATGALES (iedz.sk. 111 tūkst.) LIEPĀJAS (iedz.sk. 132 tūkst.) VIDUSKURZEMES (iedz.sk. 74 tūkst.) Ieviesti projekti ZEMGALES (iedz.sk. 195 tūkst.) Projektiem apstiprināts finansējums EK iesniegts projekts Sagatavošanā esošie projekti VIDUSDAUGAVAS (iedz.sk. 132 tūkst.) DIENVIDLATGALES (iedz.sk. 229 tūkst.) 58

59 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns gadam Atkritumu veids/plūsma Rezultāts Jāsasniedz līdz: Apglabājamie bioloģiski noārdāmie atkritumi Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 50% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma Apglabājamie bioloģiski noārdāmie atkritumi Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 35 % no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma Izlietotais iepakojums Nodrošināt, ka tiek reģenerēti 60% no izlietotā iepakojuma un tiek sasniegti šādi minimāli pārstrādes mērķi: - 60% pēc svara stiklam, papīram un kartonam; 50% pēc svara metāliem; 22,5% pēc svara plastmasām; 15% pēc svara kokam Nolietoti transportlīdzekļi Visu nolietoto transportlīdzekļu un materiālu otrreizēja izmantošana un pārstrāde gadā vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas; Visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana un reģenerācija gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas

60 Paldies par uzmanību! 60

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk

Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa

Kompostētāju klubs  - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa 2015 Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Par projektu Projektu Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. Nr. 1-08/508/2014 biedrība

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_ SIA GETLIŅI EKO VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA (2019-2023) Saturs IEVADS 5 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 6 1.1. Vēsture, Getliņi EKO atrašanās vieta, teritorija 6 1.2. Kapitālsabiedrības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2023.GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1 SATURS 1. IEVADS... 3 2. VISPĀRĒJĀ

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā SOCIĀLI EKONOMISKIE FAKTORI GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI POTENCIĀLIE IEGUVUMI, IZMANTOJOT GLIEMEŅU BARĪBU Kurzemes plānošanas reģions Baltic Blue Growth 1 Miljoni EUR Zivsaimniecība Latvijā Pēdējo 3 gadu laikā

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Nāc studēt Jelgavā! LLU rektore, profesore Irina Pilvere 25.08.2015 www.llu.lv Vieta virsrakstam, teksts vienā kolonnā Šeit top veiksmīgas karjeras! LLU ir ceturtā lielākā

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Plašsaziņas līdzekļiem Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. D

Plašsaziņas līdzekļiem Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. D 2.01.2019. Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. Dažs rakstiski, cits domās apņemas, ka jaunajā gadā kaut kādā veidā izmainīs

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Dinamiskā Blīvēšana DC

Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Strona główna Tehnoloģijas Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskās Blīvēšanas (DC) tehnoloģiju, kas zināma arī kā dinamiskās konsolidācijas metode, izgudroja un

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519 Kompleksu gāzes sistēmu risinājumi Ražošana/Montāža/Pārdošana 2019 Komandas pieredze Pieredzes un azarta sinerģija kopš 1994. gada Padomju gāzes staciju modernizācijas eksperti Vairums darbinieku strādā

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk