2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star"

Transkripts

1 Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? 2. lpp. Valsts svēt ki Sa las pils no va dā 5. lpp. Ta va pa lī dzī ba ir vi ņu ie spē ja 5. lpp. Aktuāli La si par Bo tā nis kā dār za pār šķel ša nu un sa ņem Se re nā di, tā skan ne daudz pār frā zē ta kā da laikrak sta TV rek lā ma par tē mu, kas nu jau kā du lai ku ir ak tuā la Sa las pi lī un pa rā dās da žā dos ma su sa zi ņas lī dzek ļos Rī gas ie las re kon struk ci ju. XX gad sim ta bei gās pā ris des mi tu ga du lai kā Sa las pils no mie rī gas lau ku te ri to ri jas pār ta pu si par pil sē tu ar vai rākiem mik ro ra jo niem. Līdz 22 tūksto šiem ir pie au dzis ie dzī vo tā ju skaits, uz bū vē ti jau ni dzī vo ja mie ma sī vi. Au gu si cil vē ku lab klā jī ba, pie au dzis trans por ta lī dzekļu skaits, bet ve cā kās ie las jo pro jām ir tikpat (ne)ie til pī gas kā pa gā ju šā gad simta vi dū. Vie na no tām ir mū su pil sē tas cen trā lā, Rī gas ie la, kas ir valsts no zī mes ceļš V33, tā pēc tā uz tu rē ša na ir VAS Lat vi jas Valsts ce ļu pār zi ņā. Pirms dažiem ga diem ti ka re kons truēts posms no dau gav pils šo se jas līdz pār brauk tu vei. Ie las da ļa no pār brauk tu ves Sau rie šu vir zie nā jo pro jām pa li ka tā da pa ti kā pirms daudz iem ga du des mi tiem un, pie au got sa tik smes in ten si tā tei, kļu vu si ne ēr ta gan brau cē jiem, gan gā jē jiem. Nu ir pie nā cis brī dis, kad sa las pi lie ši arī šo ie las pos mu drī zu mā sa gai dīs ēr ti iz brauca mu un dro šu Lat vi jas Valsts ce ļi uzsā ku ši iz pē tes dar bu Rī gas ie las pos ma re kon struk ci jai Sa las pi lī no Si la vas līdz dzelz ce ļa pār brauk tu vei re kon struk ci jai. Plā nots, ka jau pēc div iem ga diem šis ceļš būs at jau nots ērts un drošs vis iem tā lie to tā jiem. Arī dzelz ce ļa pār brauk tu ve, ku ra ik pa lai kam tiek slēg ta, ir vie na no no slo gotā kajām vie tām Sa las pils pil sē tas trans porta ko mu ni kā ci ju sis tē mā. Pa pil dus tam, Rī gas ie las šau rā di vu jos lu brauk tu ve iz slēdz ie spē ju pa āt ri nāt sa tik smi tad, kad pār brauk tu ve ir at vēr ta. Lai kar di nā li uzla bo tu si tuā ci ju ir ne piec ie šams iz vei dot tu ne li zem dzelz ce ļa. Pirms veikt būv projek tē ša nu, lai no skaid ro tu, vai tu ne ļa un tā pie eju iz bū ve teh nis ki ir ie spē ja ma un kā di re sur si tam ne piec ie ša mi, ar Sa tik smes mi nis tri jas at ļau ju ir uz sāk ti iz pē tes dar bi, ku ri no slēg sies ga da bei gās. Tos paš val dī ba veiks par sa viem lī dzek ļiem, bet pa ša tu ne ļa iz bū vei plā nots pie sais tīt ef un Valsts fi nan sē ju mu. Ce ļa V33 īpaš nieks ir Lat vi jas valsts. Tās pār zi ņā ir gan Sa tik smes minis tri jas pa kļau tī bā eso šā Rī gas ie la, gan VA Na cio nā lais Bo tā nis kais dārzs, kurš ir Vi des mi nis tri jas pa kļau tī bā. Sa pro tams ir Bo tā nis kā dār za vadī bas sa trau kums par ie las ma lā eso šā žo ga no jauk ša nu un stā dī ju mu lik te ni. Lai gar dzī vo ja mām mā jām iz bū vē tu ēr tu, ap gais mo tu ie tvi, brauk tu vi plā nots pārvie tot ne daudz Bo tā nis kā dār za vir zie nā. Pro tams, tas pra sīs gan ma te riā los re sursus, gan dar bu. šeit iz skan plā no tā jiem ad re sē ti skar bi pār me tu mi. Te gan jā ņem vē rā ro be žu plā ni, ku ros re dzams, ka Bo tānis kais dārzs sa vu laik ir aiz ņē mis ce ļa V33 te ri to ri ju pla tu mā no 2,2 līdz 5 met riem, ko pu mā ap 2350 kvad rāt met riem, tā dēļ jau šo brīd ir skaidrs, ka ve cais NBd žogs tiks no jaukts, līdz ar to tiks iz cir sta da ļa stā dī ju mu gar žo gu. NBd jā rē ķi nās ar koku iz cir ša nu vai pār stā dī ša nu vis maz trīs met ru pla tā jos lā lī dzās re kons truē ja mai Nākamais Rī gas ie lai, tam būs jā at grie žas sa vās ro be žās. do mā jot par pil sē tas at tīs tī bu, rē ķino ties ar ie dzī vo tā ju skai ta pa lie li nā ša nos un trans por ta plūs mas pa lie li nā ša nos, tiek plā nots ie lu tīk lo jums. šo brīd tiek domāts par la bā ko ri si nā ju mu gal ve no kārt Rī gas ie las re kon struk ci jai un sa tik smes mez glu vei do ša nai, sa vu kārt ver si jas par tās sa vie no ju mu ar Mie ra ie lu ska tī tas ar do mu, ka sa vie no jo šais ceļš būs ne piecie šams nā kot nē, pil sē tai at tīs to ties, lai at slo go tu Rī gas un Mie ra ie lu krus to ju mu pie dzelz ce ļa pār brauk tu ves, at vieg lo tu no kļū ša nu no vie na mik ro ra jo na uz otru, tai skai tā, bēr nu no kļū ša nu uz jau no vi dus sko lu Mie ra ie lā un ci tām iz glī tī bas ie stā dēm. Jā sa prot, ka vēl ne tiek veikts ce ļa bū ves teh nis kais pro jekts, tas taps nā kama jā ga dā, tā pat nav ne kā du no klu sē tu fak tu. Vi si ar šo pro jek tu sais tī tie ma te riā li ir no do ti sa bied rī bas vēr tē ju mam. Bo tānis kā dār za va dī bas iz vēr stā kam pa ņa un ak ti vi tā te ir ap svei ca ma, to mēr protes tē tā ji nav ie dzi ļi nā ju šies lie tas bū tī bā un vi ņu ar gu men ti ir iz rau ti no kon tek sta. Vie dok lis no teik ti ir arī po zi tī vi no ska ņo tajai sa bied rī bas da ļai in sti tū ta Si la va un tā ap kai mē eso šo ie stā žu dar bi nie kiem, ku ri mē ro ce ļu no sta ci jas pa šau ro un ne ap gais mo to Rī gas ie las ma lu, arī ve cā kiem, kas ik die nu ved bēr nus uz sā kum sko lu vai Sai mi, drūz mē jo ties sastrē gu mos pie pār brauk tu ves. un ne ti kai sa las pi lie ši vien brauc pa šīm ie lām, lie la da ļa trans por ta lī dzek ļu šķēr so Sa las pi li Sa las pils Vēs tis numurs iz nāks 19. decembrī! Foto: Ginta Zēberga Foto: Ginta Zēberga tran zī tā, iz man to jot ēr to pie kļu vi Gra nī ta ie lai pa jaun iz bū vē to ce ļu TeC 2 vir zie nā. Per spek tī vā bū tu lo ģis ki, ka lo ka ceļš pa Mie ra ie lu sa vie no tos ar In sti tū ta ie lu un aiz ie tu prom uz Slā vu ap li, stās ta do mes priekš sē dē tājs J. Put niņš. Viņš uz ska ta, ka re kon struk ci jas re zul tā tā vēr tī gas kolek ci jas ne tik tu iz nī ci nā tas, ta ču dro šī bas la bad bū tu jā veic no do mes un bo tā nis kā dār za ne at ka rī ga eks per tī ze, kas no teik tu kon krē to ko ku stum bru vēr tī bu un ve se lību. Ņem šu vē rā, ja eks per ti at ra dīs kaut ko uni kā lu. Mūs die nās, rea li zē jot ap jo mī gus in fra struk tū ras at tīs tī ša nas pro jek tus, to vār dā nā kas upu rēt lie tas un ie ra du mus, pie ku riem ļau dis ir pie ra du ši un at sa kās ne lab prāt. Tie sa, vē lāk bau dot po zi tī vo ie gu vu mu, ne ap mie ri nā tī ba iz gaist. Tā, pie mē ram, vēl ne se nā pa gāt nē no ti kušais tra cis par jau nā sta dio na būv nie cī bu Sa las pi lī. Bi ja daudz ne ar gu men tē tu ie bildu mu, pat pa rak stu vāk ša nu un pi ke tu. To mēr, ner au go ties uz to, šo brīd pil sē tā ir mo der na spor ta bū ve, ku rā ar prie ku spor to jau nie ši. Ja būs ne piec ie šams, Sa las pils paš val dī ba veiks pla šā ku sa bied rī bas ap tau ju, lai uz zi nā tu arī to gru pu vie dok li, ku ras ša jā ap sprie ša nas kār tā ne rī ko ja pro tes ta kam pa ņas. Jau nas ie las Sa las pilī no teik ti taps, un tie ši mēs, sa las pi lie ši, iz lem sim, kur tās būs. Sa las pils sā kum sko las spor ta sko lo tā ja Na dež da Po va sa re pre ten dē uz go da no sau ku mu Ga da spor ta sko lo tājs Lo li ta Truk šā ne, Sa las pils no va da do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te No slē gu sies kon kur sa Ga da sporta sko lo tājs ot rā kār ta un zi nā mi tre šās kār tas da līb nie ki, kas vien lai kus ir arī fi nā lis ti. Ie spē ja kļūt par Ga da Spor ta skolo tā ju ir Ive tai Gul bin skai (Prie ku ļu vi dussko la), Bro ņis la vam Ha da ņo no kam (kanda vas in ter nāt vi dus sko la) un Na dež dai po va sa rei (Sa las pils sā kum sko la). Tre šās kār tas da līb nie kus vēr tē šanas ko mi si ja ap mek lē ja vi ņu dar ba vie tā un no ska tī jās spor ta stun du klā tie nē, kā arī ti kās ar pre ten den ta ko lē ģiem un sko lē niem, lai pār ru nā tu spor ta skolo tā ja vei ku mu šī ga da lai kā. Pirm dien, 1. de cem brī, ko mi si ja vie so jās Sa las pils sā kum sko lā, lai klā tie nē vē ro tu spor ta sko lo tā jas N. Po va sa res dar bu. To iz vēr tē jot, no teiks uz va rē tā ju titu la Ga da spor ta sko lo tājs ie gu vē ju. kon kur sa uz va rē tājs tiks pa zi ņots Latvi jas Ga da bal va spor tā ap bal vo ša nas ce re mo ni jā, kas no tiks rīt dien,6.de cembrī, dai les teāt rī. Ce re mo ni ju tieš rai dē trans lēs Lat vi jas 1. te le vī zi ja. Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ja (IZM) līdz 2008.ga da 31.ok tob rim ai ci nā ja iz glī tī bas pār val des pie teikt da līb nie kus jau ce tur ta jam kon kur sam Ga da spor ta sko lo tājs. Ta jā ie snieg ti 25 pie tei ku mi. kon kurss šo gad no rit tri jās kār tās. kon kur san tus vēr tē ko mi si ja, ku ras priekšsē dē tājs ir IZM valsts sek re tā ra viet nieks spor ta jau tā ju mos ed gars šneps. komi si jas sa stā vā pār stāv ji no IZM Spor ta de par ta men ta, Iz glī tī bas sa tu ra un ek sami nā ci jas cen tra, Rī gas do mes Iz glī tī bas, jau nat nes un spor ta de par ta men ta, Lat vijas Sko lu spor ta fe de rā ci jas, kā arī Lat vi jas spor ta pe da go ģi jas aka dē mi jas Spor ta un tre ni ņu teo ri jas, pe da go ģi jas, psi ho lo ģi jas un pe da go ģis ko prak šu ka ted ras va dī tā ja Ras ma Jan so ne, Lat vi jas Olim pie šu klu ba pre zi den te, olim pis kā čem pio ne Ine se Jaun ze me un Lat vi jas BMX iz la ses sportists un tre ne ris, olim pie tis Ivo La kučs. Ti tu la ie gū ša na ir ļo ti augsts skolo tā ja dar ba no vēr tē jums. Mū su val stī ir daudz pie re dzes ba gā tu, ra do šu spor ta sko lo tā ju, un bū tu liet de rī gi, ja par vi ņiem uz zi nā tu sa bied rī ba. Tā dēļ šā di pa sā ku mi kā Ga da bal va spor tā ir ne piec ie ša mi, jo tie ceļ spor ta sko lo tā ja ama ta pres ti žu. Vi dus lai ku ciems un pils Sa las pils no va dā de cem brī ce ļu pie la sī tā jiem radīs jau na grā ma ta par Sa las pils vēs tu ri. 16.de cem brī plkst kul tū ras na mā Rī ga va no tiks grā ma tas at vēr ša nas svētki, kas ie pa zīs ti nās ar Go da sa las pi lie ša, Lat vi jas Zi nāt ņu aka dē mi jas aka dē mi ķa, dr.hab.hist. pro fe so ra, valsts eme ri tē tā zināt nie ka Ēval da Mu gu rē vi ča jau no mo nogrā fi ju Vi dus lai ku ciems un pils Sa las pils no va dā. Tās pa ma tā ir Mār tiņ sa las ar heolo ģis ka jos iz ra ku mos ie gū tais gs. ma te riāls, ku ra sen lie tu ko lek ci ja paš laik tiek uz gla bā ta Lat vi jas Na cio nā la jā vēs tures mu ze jā. šī dar ba pub li cē ša nu Lat vi jas vēstu res in sti tū ta ap gā dā no dro ši nā ja LZA īs te nais lo cek lis dr.h.hist.prof. An dris Cau ne, bet dar ba iz do ša nu fi nan siā li at balstī ja Lat vi jas Zi nāt nes pa do me, Lat vi jas kul tūr ka pi tā la fonds un Sa las pils no va da do me. Zi nāt nieks Ē.Mu gu rē vičs ie ce rē jis grā ma tas dā vi nāt arī Sa las pils sko lām, lai ba gā ti nā tu no vad pēt nie cī bas vēs tu ris ko ma te riā lu. A.Re ķe, k/n Rī ga va spe ciā lis te pa mat dar ba jau tā ju mos 1

2 Domes lēmumi ga da 26. no vem bra kār tē jā do mes sē dē: Iz ska tot jau tā ju mu par bu dže ta lī dzek ļu iz lie to ju mu, pie šķir fi nan šu lī dzek ļus: pa sā ku ma Spor ta lau reāts 2008 or ga nizē ša nai; in ven tā ra ie gā dei Sa las pils Taek van do Spor ta klu bam; k/n ener ģē ti ķis in for ma tī vā buk le ta make tē ša nai un dru kā ša nai; ma te riā lu ie gā dei pie tu ru lab ie kār to šanai; kāp ņu tel pu lo gu at vēr ša nas au to mā ti kas ie rī ko ša na Sa las pils 2.vi dus sko lā; paš val dī bai pie de ro šā dzī vok ļa Bu des kalnu ie lā 17/k1 krāsns re mon ta ma te riā lu ie gā des kom pen sē ša nai dzī vok ļa īr niekiem. Pie šķir līdz fi nan sē ju mu šā du pro jek tu īs teno ša nai: PII dau ga vi ņa Saul kal nes eg les ie degša nai; Mū zi kas un māk slas sko lai pro jek tam No sirds uz sir di. Iz dod sais to šos no tei ku mus Par Rī gas ag lo me rā ci jas trok šņu stra tē ģis kās kar tes Sa las pils no va da ad mi nis tra tī vās te ri to ri jas da ļā ap stip ri nā ša nu. Ap stip ri nā ti no tei ku mi par grā mat ve dī bas kon tu plā na lie to ša nas kār tī bu. Ap stip ri na gro zī ju mus par kre di to ru uzskai tes un no rak stī ša nas kār tī bu, par īs ter mi ņa fi nan šu ie gul dī ju mu uz skai tes kār tī bu, par de bi to ru uz skai tes un no rakstī ša nas kār tī bu, par krā ju mu uz skai tes un no rak stī ša nas kār tī bu, kā arī par ilg ter mi ņa ie gul dī ju mu uz skai tes kār tī bu. No lemj ap stip ri nāt no tei ku mus par nāka mo pe rio du iz de vu mu un avan su par pa kal po ju miem un pro jek tiem uz skai tes kār tī bu. Pa ga ri nāts īres ter miņš dzī vo ja mai tel pai Sko las ie lā 7,Sa las pi lī. Ap stip ri nā ti iz strā dā tie ze mes ie rī cī bas projek ti ne kus ta ma jiem īpa šu miem Ru be ņu ie lā 7, Sa las pi lī, Smil gu ie lā 15, Sa las pi lī un Zvied ru ie lā 1B, Sa las pi lī. No lemj ap stip ri nāt ze mes ie rī cī bas pro jektu paš val dī bas ce ļa Pu ķes drav nie ki, Sa las pils lau ku te ri to ri jā, ro be žu no teik šanai. Pie šķir jau nas ad re se sa da lā miem ne kusta miem īpa šu miem Sil ma ļu ie lā 16 9 un Sil ma ļu ie lā 16 10, Sa las pi lī. Pie šķir ad re ses jaun iz vei do tiem ze mes ga ba liem dien vi du ie lā 11A, Sa las pi lī. No lemj no dot at sa vi nā ša nai ne ap dzī voja mo tel pu Gra nī ta ie lā 31/14, Aco nē, Sa las pils no va dā un iz vei do ne kus ta mā īpa šu ma iz so les ko mi si ju. No dod at sa vi nā ša nai ne kus ta mo īpa šu mu Līv ze mes ie lā 25 k 1, Sa las pi lī un no sa ka ne kus ta mā īpa šu ma iz so les ko mi si ju. No lemj mai nīt ēku (būv ju) ne kus ta mā īpa šu ma ad re si no Līv ze mes ie la 22/3 uz Līv ze mes ie la 22B, Sa las pils, Sa las pils no vads. Iz slu di nā ta ce nu ap tau ja Ķir šu ie las Sa laspi lī re kon struk ci ja un ap stir pi nā ta ce nu ap tau jas ko mi si ja. Pēc do mes sē žu ma te riā liem sa ga ta vo ja Gin ta Zē ber ga Iedzīvotāju zināšanai Sa las pils no va da dzimt sa rak stu no da ļā no : Re ģis trē ti: 13 jaun dzi mu šie (8 zē ni un 5 mei te nes): Gus tavs, Ro berts, Vik to ri ja, kse ni ja, Pau la, kris taps, Ma da ra, kas pars, Mak sims, Ņi ki ta, Ser gejs, Ro berts, Beā te Re ģis trē tas: 9 lau lī bas (1 baz nī cā) Mū žī bā aiz gā ju ši: GAB RĀNS JĀ ZePS ( ) PO LOV ko Ge NĀ dijs ( ) BAR kov SkIS JĀ NIS ( ) kļa VIŅš VA LĒ RIJS ( ) PAN koks AR NOLdS ( ) Ne SeN BeR GA Gu NA ( ) šaš kovs ALek SANdRS ( ) MA ĻI NOV SkA MA RI JA ( ) TA RA NO VA ZI NAI da ( ) ISAkS AR TuRS ( ) ši RI NA AN TO ŅI NA ( ) FRId RIH SONS JĀ NIS ( ) VOL ČI NA ki kon STAN TīNS ( ) OMe Ļu SI ka ZO JA ( ) ka da kov SkIS VI TOLdS ( ) Aud RIŅš TeO dors AR VīdS ( ) IVA NO VA Je ĻI ZA Ve TA ( ) kār kliņš Ju RIS ( ) GRI GOR JeVS VLA di MIRS ( ) Ļe ĻuHS ALek SANdRS ( ) Pē dē jā lai kā Sa las pils no va da do me sa ņem daudz sū dzī bas par pār ti kas vei ka lu dar bī bu. Ie dzī vo tā ji ir ne ap mie ri nā ti ar to, ka vei ka los tiek la bo ti pro duk tu de rī gu ma ter mi ņi, tiek pār do tas ne kvali ta tī vas pre ces. Ne skaid rī bas arī ro das, kad iz vē lē tā pro duk ta ce na pie ka ses iz rā dās aug stā ka. šā da rak stu ra jau tā ju mi NAV Sa las pils no va da do mes kompe ten cē, bet, ja Jums ro das sū dzī bas par vei ka lu dar bī bu, zi ņo jiet par tām ze māk mi nē ta jās ie stā dēs. Sa bied rī bas ve se lī bas aģen tū rā, Rī gas fi liā lē: tālr , ad re se: k.ba ro na 115, Rī ga, LV 1012, e-pasts: mā jas la pa in ter nē tā: Kon ku ren ces pa do mē: tālr , ad re se: Blau ma ņa 5a 3.st., Rī ga, LV 1011; pār ti kas un ve te ri nā rajā die nestā, Rī gas ra jo na pār val dē: tālr , ad re se: krau jas 21/23, Rī ga, LV IN FOR MĀ CI JA par pie slēg ša nos pil sē tas ma ģis trā la jām ūdens ap gā des un sa dzī ves ka na li zā ci jas sis tē mām Sa las pils pil sē tā pro jek ta Ūdens ap gā des pa kal po ju mu at tīs tī ba Austrum lat vi jas up ju ba sei nos ie tva ros iz bū vē tas ūdens va da un ka na li zā ci jas ma ģis trā lās lī ni jas ar at za riem līdz ze mes ga ba lu sar ka na jām lī ni jām. Tīk lu pie slē gu mu iz bū vi ze mes ga ba la ro be žās veic ob jek ta īpaš nieks par sa viem lī dzek ļiem, sa viem spē kiem vai pieai ci not šo dar bu veik ša nai li cen cē tu uz ņē mu mu. Pirms veikt ūdens ap gā des un sa dzī ves ka na li zāci jas pie slē gu mu iz bū ves dar bus paš val dī bas SIA Val gums-s jā iz ņem teh nis kie no tei ku mi ūdens va du un ka na li zā ci jas pie slē gu mu iz bū vei. Pieņem ša nas laiks SIA Val gums-s Mie ra ie lā 26a, Sa las pi lī. Pirm die nās un ce turt die nās no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. S. Ano šins, val des lo cek lis Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? Katrs cil vēks ir at se viš ķa pa sau le, ar vi ņu rei zē tā ro das un rei zē arī mirst. Zem kat ra kap ak me ņa guļ ve se las pa sau les vēs tu re. H.Hei ne Sa las pils at ro das dau dzu val stu vēs tu ris ko kon flik tu krust ce lēs. dau ga vas kras tos un tās tuvā ka jā ap kārt nē at du sas da žā du pa sau les tau tu kri tu šie. Mū su paš val dī bas svēts pie nā kums ir rūpē ties, lai kri tu šo pie mi ņas un at du sas vie tas tik tu kop tas un sa gla bā tas. Pie mi ņas vie tu ie rī ko ša na un il ga pa stā vē šana ap lie ci na, cik no tu rī ga ir ko lek tī vā at mi ņa par sva rī giem no ti ku miem un cil vēk iem sais tī bā ar sa va no va da, Lat vi jas un arī ei ro pas vēs tu ri. Sa las pi lī un tās lau ku te ri to ri jā ir vai rāk kā div des mit šā du pie mi ņas vie tu, kas at gā di na par ne žē lī ga jiem pasau les mē ro ga no ti ku miem di vu 20. gad sim ta pa sau les ka ru dzir na vās sa mal to da žā du tau tī bu kara vī ru un ci vil ie dzī vo tā ju cī ņu un cie ša nu vie tām. Ot rais pa sau les karš Sa las pils vār dam uz il gu lai ku pie šķī ra drū mu ska nē ju mu vā cu oku pāci jas re žī ma ie rī ko to di vu no met ņu dēļ. Trīs pa dom ju ar mi jas ka ra vī ru brā ļu ka pi Salas pi lī ra du šies ga da ok tob ra sā ku mā, kad Rī gas ie ņem ša nas lai kā Sar ka nās ar mi jas 2. un 3. Bal ti jas fron te tu vo jās Rī gai. Brā ļu ka pu un ka ra upu ru pie mi ņas vie tu ir ne pa ras ti daudz sa lī dzi no ši ne lie lā te ri to ri jā. šīs vie tas tiek sau dzē tas un kop tas, ne šķi ro jot sa vē jos un sve šos aiz gā ju šā gad sim ta ka ros uz Sa las pils ze mes dzī vī bu zau dē ju šos cil vē ku tūk sto šus, jo vi ņi vi si ir at de vu ši pa šu dār gā ko dzī vī bu. Tā dēļ ab sur da lie kas at se viš ķu po li tis ko spē ku un or ga ni zā ci ju sa cel tā ažio tā ža ap ka ragūs tek ņu ap be dī ju ma vie tu ne tā lu no Me mo riā la. Vai tā dēļ, ka birz ta lā, kur līdz šim pie mi ņas pasā ku mu lai kā at pū tās bi ju šie ie slo dzī tie un ve terā ni at brī vo tā ji, ta gad uz cels ak mens sie nu un krus tu kri tu šo vā cu ar mi jas ka reiv ju un virs nie ku pie mi ņai (Ser gejs Ma la hov skis, Ves ti Se god ņa, ). Vai tie šām svi nēt sev no zī mī gus datu mus uz mi ru šo pīš ļiem ir ētis kāk, kā sa kopt to at du sas vie tu? Jo ru na ir par šīs vie tas sa kop ša nu un ie zī mē ša nu, ne vis pie mi nek ļa cel ša nu, kā speku la tī vi tiek ap gal vots. PA ZI ŅO JUMS par tu ne ļa iz vei do ša nu zem dzelz ce ļa Rī gas ie lā pub lis ko ap sprie ša nu Sa las pils no va da Būv val de pa zi ņo, ka, pa ma to jo ties uz Sa las pils no va da do mes Eko no mis kās un te ri to riā lās at tīs tī bas ko mi te jas g. at zi nu mu (prot. Nr.29, 15. ), no dod pub lis kai ap sprie ša nai būv nie cī bas ie ro si nā tā ja Sa las pils no va da do mes (reģ. Nr ) tu ne ļa iz vei do ša nas zem dzelz ce ļa Rī gas ie lā pie Sa las pils sta ci jas ie ce ri, kas at ro das Sa las pils pil sē tas te ri to ri jā. Būv nie cī bas ie ro si nā tājs ie ce rē jis iz vei dot tu ne li zem dzelz ce ļa Rī gas ie lā, kas kar di nā li uz la bo tu trans por ta kus tī bu mez glos Rī gas Mie ra ie la un Rī gas Budes kal nu ie la. Ša jā sa ka rā ai ci nām Sa las pils ie dzī vo tā jus, kā arī per so nas, ku rām Sa las pils no va da paš val dī bas ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā pie der ne kus ta mais īpa šums, iz teikt sa vu vie dok li un līdz 2009.ga da 5.jan vā rim rak stis ki ie sniegt vai no sū tīt sa vas at sauk smes Būv val dei (Sa las pils, LV 2169, Līv ze mes ie la 8, kab.203, pirmdie nās no un ce tur die nās no , pārtr ). Pub lis kās ap sprie ša nas va dī ša nai par at bil dī go sek re tā ri no rī ko ta Diā na An drikso ne Būv val des teh nis kā sek re tā re, tālr Ar ap ska tes ma te riā liem un in for mā ci ju par tu ne ļa iz vei do ša nas zem dzelz ce ļa Rī gas ie lā pie Sa las pils sta ci jas ie ce ri var ie pa zī ties Būv val dē. At sauk smes, kas ie snieg tas pēc 5.jan vā ra, ne tiks ņem tas vē rā. Būv nie cī bas ie ce res pub lis kās ap sprie ša nas re zul tā tu iz ska tī ša na plā no ta 2009.ga da jan vā ra bei gās. Sa las pils no va da Būv val de Vā cu ar mi jas ka ra gūs tek ņu ap be dī ju mu vie ta at ro das ne tā lu no Sa las pils Me mo riā la, nevis tā te ri to ri jā. Pirms da žiem ga diem at klā jās, ka šeit ir vā cu ka ra gūs tek ņu ka pi, kur ap gla bā ti 284 vā cu ar mi jas bi ju šie ka ra vī ri un virs nie ki da žā du tau tī bu cil vē ki, ne ti kai vā cie ši. At bil sto ši Lat vi jas un Vā ci jas starp val stu lī gu miem par ka piem valstu te ri to ri jā rū pē jas tā valsts, ku ras ka ra vī ri šeit ir ap gla bā ti, tā dēļ vā cie ši ar Brā ļu ka pu ko mi te jas starp nie cī bu vei ca šeit iz pē ti un vē lāk arī pa sū tī ja ka pu sa kār to ša nas pro jek tu. šeit ap be dī ju ma vie tu ie zī mēs ak mens sie na, bet bēr za krus ta vie tā būs sta bi las kon struk ci jas krusts. Lat vi jas te ri to ri jā Ot rā pa sau les ka ra lai kā gā ja bo jā ap mē ram Vā ci jas ar mi jas ka ra vī ru un ap Sar ka nās armi jas ka ra vī ru. Pa dom ju va ras ga dos vā cu ka ra vī ru ka pi bi ja lem ti aiz mir stī bai, tie aiz au ga un ti ka pat iz de mo lē ti. Ti kai pa gā ju šā gad sim ta as toņ des mi to ga du bei gās, kad Aus trum ei ro pā bi ja jū ta mas poli tis kās pār mai ņas, sā kās Vā ci jas ar mi jas ka ra vī ru ap be dī ju mu vie tu ap zi nā ša na. Vā ci jas Fe de ra tī vās Re pub li kas val dī bas uz de vu mā ar to no dar bo jas Tau tas ap vie nī ba. Tās sa dar bī bas part ne ris Lat vi jā ir Brā ļu ka pu ko mi te ja. Tie sis kais pa mats kap sē tu iz vei do ša nai ir lī gums starp Lat vi jas Re pub li kas val dī bu un Vā ci jas Fe de ra tī vās Re pub li kas val dī bu par ka rā kri tu šo per so nu ap be dī ju miem, sa ska ņā ar ku ru kap sē tu te ri to ri jas ir no do tas bez mak sas lie to ša nā Vā ci jas Fe de ra tī va jai Re pub li kai. ka rā kri tu šo pie mi ņa jā go di na, ne šķi ro jot tau tī bas un ar mi jas, jo vi ņi vi si ir at de vu ši pa šu dār gā ko dzī vī bu. ka ra lau kos nav uz va rē tā ju. ka pos ap be dī tie ka ra vī ri kād reiz bi ju ši fron tes dažā dās pu sēs, bet ta gad no tie ko šais ir kā iz lī gu ma zī me. Iz līg ša na ar mi ru ša jiem tas ir darbs mie ram. dau dzi kri tu ši, bū da mi jau ni, sa vas dzī ves tā arī neiz dzī vo ju ši un ne pie pil dī ju ši. kap sē ta ir arī vēstu res at gā di nā ša nas un mā cī ša nās vie ta. Lo li ta Truk šā ne, Sa las pils no va da do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 14. de cem brī 14:00 k/n Ener ģē ti ķis sā kas dzīvo sveiks un ve sels! ar ko ra Vēs tis kon cer tu 3. adventē Jauns sā kums. Lai kā līdz sest dienās un svēt die nās plkst. 16:00 va rēs uz zi nāt par 8 da bas princi piem (Jauns starts), kā uz la bot ve se lī bu. Ie eja brī va Tālr.: ;

3 Apmaksāta reklāma Līdz jū tī ba Ir au gu die nu strā dāts, steigts Un to mēr daudz kas pa liek ne pa veikts. Par īsu mūžs, par īsu die na Nu pus mū žā pa smil šu ta ku tu ai zej vie na... Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu vis iem pie de rī ga jiem, Ma ri ju Ma ļi nov sku mū žī bā aiz va dot. Pa tei cī ba Ne sen ber gu ģi me ne Sap ņi vēl lī dzi zvaigz nēm stei dzās, So ļi kal nup trau cās iet. Pēk šņi ceļš jau ai zā bei dzas, Sau le die nas vi dū riet. No sirds pa tei ca mies Gu nas kla sesbied riem, dar ba ko lē ģiem, kai miņiem, drau giem, ra diem, Sa las pils evaņģ. Lu te ris kai drau dzei un vis iem pā rē jiem, kas bi ja ar mums ko pā ša jā grū ta jā lai kā un at bal stī ja mūs mo rā li un ma te riā li, mū su mī ļo Gu nu Ne senber gu ze mes klē pī aiz va dot. Pār dod Sē ro jo šie pie de rī gie 1-ist. dzī vok li 35m 2, 3.stāvs. Lo džija 7,2m 2. La bā stā vok lī. Zva nīt no 17:00 21:00. Tālr.: ist. dzī vok li 70m 2 HeS ra jo nā. Tālr.: ist. dzī vok li 67m 2 dien vi du ie lā, 103. sē ri ja vai mai na pret 1 vai 2-ist. dzī vok li ar bal ko nu vai lo dži ju. dzīvok ļus mā jas 1. stā vā ne pie dā vāt! Tālr.: ist. dzī vok li dien vi du 9/3. da ļē ja ap da re. Tālr.: ist. di vu lī me ņu dzī vok li No met ņu ie lā 40, 3. stāvs, 94,4 m 2, in di vi duā lā gā zes ap ku re un ūdens uz sil dī ša na. Bez starp nie kiem. Tālr.: ist. dzī vok li 60m 2, 4/5. Vai mai na pret ma zā ku. Tālr.: ; Vai izīrē 4-ist. dzī vok li 76,6 m 2 Sko las ie lā 3, 4. stāvs, ie stik lo ta lo dži ja (3,3 m 2 ). Bez starp nie kiem. Tālr.: Lē ti mā ju Og rē 120m 2, 4 is ta bas, ze me 600m 2, bla kus cen tram. Ar vi sām ēr tī bām. Tālr.: Mā ju Ie vu ie lā 2. Apdz. pla tī ba 176m 2, ze me 1273m 2. Va ja dzīgs re monts. Tālr.: Vai iz īrē ar iz pir ku ma tie sī bām 3-ist. dzī vok li Mie ra ie lā 16/6. Ķie ģe ļu mā ja, 5/5, at brī vots, bez mē be lēm. Ls īpaš nie ce. Ir ie spē ja pārņemt eso šās kre dīt sais tī bas, tā dā ga dī ju mā ga ran tēts kre dīts 100% ap mē rā no pir ku ma sum mas. Ap tuve nais mē ne ša mak sā jums Ls 260,-. Tālr.: Jau nas rie pas M+S. da žā di iz mēri 13,14,15,16. Ie spē jams uz stā dīt. Tālr.: Va sar nī cu d/k Sa le nie ki nr Tālr.: Ze mi pri vāt mā ju un maz stā vu ap būvei 10000m 2 Jau na jā HeS cie ma tā starp Baz nī cas un Sil ma ļu ie lām, ne tā lu no dzelz ce ļa. Bla kus vi sas komu ni kā ci jas. ZG. Ce na 39euR/m 2. Tālr.: ; il box.lv Skal dī tu mal ku ar pie gā di no Sa laspils mal kas lau ku ma. Tālr.: ; Meln ze mi, smil tis, šķem bas. Ar piegā di. Tālr.: div vie tī gu gul tu (160x200). Prie des koks, ve ļas kas te, zie mas vasa ras mat ra cis, at spe res, no ņema mais pār valks. Ce na Ls180. Tālr.: Priv. ze mes ga ba lu 110m 2 koo pera tī vā Lak stī ga la. Bla kus prie žu mežs, ezers. elek trī ba, aka, stik la sil tum nī ca. Ze mes ga ba lus 500m 2 un 600m 2, var ie gā dā ties at se viš ķi. Tālr.: ; uv lam pu ar tai me ri gē la na giem. Ce na Ls100. Tālr.: Sau su mal ku, kā arī lē tā ku. Tālr.: Gar šī gu da žā du zie du me du un bi šu pro duk tus no Vec piebal gas. Pie gā dā šu dzī ves vie tā. Tālr.: ; Vol vo 940, 1990.g., 2.4 dī ze lis. TA līdz Sig na li zā ci ja, mag ne to la, centr. At slē ga. La bā teh nis kā stā vok lī. Ce na Ls 470. Tālr.: Pērk Vai īrē ga rā žu Si la vā. Tālr.: Mai na 1,5-ist. ne pri va ti zē tu dzī vok li pret 1-ist. ne pri va ti zē tu dzī vok li. Tālr.: ist. dzī vok li Saul kal nē pret 1 2-ist. dzī vok li Sa las pi lī. Pie mak sa ga ran tēta. Tālr.: Mā ju Og rē 120m 2, 4 is ta bas, ze me 600m 2, la bā vie tā pret dzīvok li. Iz ska tī sim vi sus va rian tus. Tālr.: ist. dzī vok li pret 3-ist. dzī vok li. Tālr.: Īrē S t e i d z a m i g a r ā ž u k o o p e r a - tī vā ener ģē ti ķis. uz il gā ku laiku!tālr.: ; ; Iz īrē 1-ist. dzī vok li ener ģē ti ķu ie lā uz il gā ku lai ku (32m 2 ). Pēc re mon ta. Mē be les, le dus ska pis, ve ļas ma šī na, te le vi zors, in ter nets. Tālr.: ist. dzī vok li uz il gā ku lai ku. 1. stāvs. Ls 100+ko mu nā lie mak sā ju mi. Tālr.: ist. dzī vok li Mas ka vas ie lā. Ie spējams uz il gu lai ku. Tālr.: , 5 - i s t. d z ī v o k l i S a l a s p i l ī. Tālr.: ist. dzī vok li ener ģē ti ķu ie lā uz il gāku lai ku. Tālr.: ist. dzī vok li Sa las pi lī 63m 2, 9/2, 602. sē ri ja. La bā stā vok lī, mē be lēts. Tālr.: ; dzī vok li. Tālr.: Ga rā žu koo pe ra tī vā At oms uz ilgsto šu lai ku. Tālr.: Pa kal po ju mi Vi sa vei da fri zie ru pa kal po ju mi ener ģē ti ķu ie lā 5. da žā das teh no loģi jas. Pe di kīrs, ma ni kīrs. Skrop stu, uz acu ko rek ci ja, krā so ša na. T.; Pk. no 10:00 līdz 15:00 pen sio nā riem ma tu grie ša na Ls 2,50. Tālr.: PVC lo gu un lo dži ju mon tā ža (līdz 10 grā diem). 5 ka me ru IdeAL 4000 pro fils ar dzi ļu mu 70mm, se lek tīvs stikls, pret uz lau ša nas sistē ma, zie mas vē di nā ša na. La bā kais pie dā vā jums tir gū. Pa sū tī jums, mē rīša na, kon sul tā ci ja. ver-lo gi. lv.tālr.: Ar hi tekts pie dā vā vi sa vei da ar hi tektū ras pro jek tē ša nu un sa ska ņo ša nu Sa las pi lī un ci tur. Tālr.: SIA ANI VeT ve te ri nā rie pa kal po jumi: vak ci nā ci ja, te ra pi ja, ķi rur ģi ja, ste ri li zā ci ja, kas trā ci ja, mā jas vi zītes, ve te ri nā rā diē ta. vet.lv Tālr.: dī vā nu iz gat avo ša na un pār do ša na līdz Ls 330. kā arī mīk sto mē be ļu re monts, pār vilk ša na Mie ra ie lā 24b. Tālr.: Ēku iek šē jā un ārē jā ap da re. Jum tu dar bi. Tālr.: Vi sa vei da san teh ni kas dar bi. Ap ku re, kat li, me ti nā ša na. Tālr.: Ap avu re monts Sko las 4b (bla kus SeB ban kai). Tālr.: eks ka va to ra ie krā vē ja pa kal po jumi. Tālr.: SIA NP mē be les: iz ga ta vo jam kva li tatī vas kor pu sa mē be les no la mi nā ta, la mi nā ta zā ģē ša na. Pēc pa sū tī ju ma. Tālr.: kra vu pār va dā ju mi ar MB Sprin ter (mē be les, būv gru ži, celt nie cī bas ma te riā li). Tālr.: šū ša nas un ap ģēr bu la bo ša nas pakal po ju mi. Tālr.: kra vu pār va dā ju mi sa dzī ves teh ni ka, celt nie cī bas ma te riā li, mē be les. krā vē ja pa kal po ju mi. Tālr.: San teh ni kas dar bi. Tālr.: Vi sa vei da ap da res dar bi dzī vok ļiem, mā jām, ofi siem (re ģip sis, gries ti, sienas, ta pe tes, la mi nāts, flī zes, krā soša na, san teh ni ka). Tālr.: Nam da ra pa kal po ju mi. ko ka konstruk ci jas, jum ti. Tālr.: Iekš dar bi dzī vok ļos, jaun bū vēs. Tālr.: Ju ris ta kon sul tā ci jas ne kus ta mo īpašu mu, ģi me nes jau tā ju mos, man toju mu un ko merc tie sī bu jau tā ju mos. Re ģis trē fir mas, sa stā da lī gu mus, pra sī bas, li cen ces, pār stāv in te re ses tie sā. Tālr.: ; Vir tu ves pēc pa sū tī ju ma pro jek tē šana un iz gat avo ša na. Skap ji ku pe ja ar bī dā mām dur vīm. Tālr.: ; da tor ap mā cī ba ie sā cē jiem. WORd, ex CeL, In ter net. krie vu va lo das privāt stun das. Tālr.: Trans por ta pa kal po ju mi ar Ford Transit līdz 1,5 t. Tālr.: dzī vok ļu, mā ju, ofi su re monts. Reģip sis, krā so ša nas dar bi, la mi nāts, pie ka ra mie gries ti u.c. Mū rē ša na, fa sā des dar bi. Tālr.: kra vu pār va dā ju mi līdz 6 ton nām. Mē be les, celt nie cī bas ma te riā li u.c. Ir no slēgts lī gums. Tālr.: Vi sa vei da ap da res dar bi dzī vok ļiem, mā jām (ta pe tes, la mi nāts, dur vis, logi, flī zes utt.). Māl da ra dar bi. Ce na pēc vie no ša nās. Tālr.: Āt ra pa lī dzī ba Jū su da to ram. Re monts, vī ru su dzē ša na, uzstā dī ša na, ao kal po ša na, ga ranti ja. tors.lv. Tālr.: ; Le dus skap ju re monts mā jās. Nedār gi, ga ran ti ja, bez brīv die nām. Tālr.: Āt ri, kva li ta tī vi, par pie ņe ma mām ce nām re mon tē jam vieg lās au to mašī nas, mi ni ve nus, vieg los bu sus: ri to šā da ļa, dzi nē ji, me ti nā ša nas dar bi, virs bū ves kos mē tis kie remon ti, pret ko ro zi jas ap strā de, riepu re monts, ser vi sa in ter vā li u.c. Tālr.: PVC žo gi un dur vis, ko ka lo gi un durvis. Me tā la dur vis. Iz gat avo ša na, piegā de un uz stā dī ša na. Vi sa vei da žalū zi jas, mos kī tu tīk li. Tālr.: ; elek tro mon tā žas dar bi, ap gais mes ie rī ču mon tā ža, ro ze tes, skai tī tā ju no mai ņa, ve co dro ši nā tā ju no mai ņa uz au to mā tis ka jiem. Āt ri un kva li ta tīvi. Tālr.: Gra nī ta pie mi nek ļu iz gat avo ša na, pār do ša na un uz stā dī ša na dār zi ņu 175. Tālr.: Me tā la durv ju, ga rā žas vār tu, bal konu res tu, mar gu, pa ras to un au tomā tis ko vār tu iz gat avo ša na, ve co slē dze ņu mai ņa, māk sli nie cis kie ka lu mi. kva li ta tī vi. Tālr.: ; Būv gru žu un sa dzī ves at kri tu mu iz ve ša na m 3 kon tei ne ros. Tālr.: Fir ma Rū ķi dag TV, le dus skap ju, ve ļas maz gā ja mo ma šī nu re monts mā jās Jums iz de vī gā lai kā. Mē re nas ce nas. Ga ran ti ja. Tālr.: ; ; Vi sa vei da san teh ni kas dar bi. Āt ri, kvali ta tī vi, ar ga ran ti ju. Tālr.: Ser ti fi cē ta būv uzr au ga pa kal po ju mi. Tālr.: Ju ri dis kās kon sul tā ci jas: ci vil tiesī bās, dar ba tie sī bās, ģi me nes tie sī bās, man to ju ma tie sī bās. Tālr.: Ser ti fi cēts elek tri ķis veic vi sa veida elek troin sta lā ci jas dar bus un mē rī ju mu dar bus. Ser ti fi kāts Nr. 72 M 21/07. Tālr.: Ve te ri nār ārsts N.Ma saļ skis veic dzīvnie ku ve te ri nār me di cī nis ko ap rū pi pie klien tiem mā jas vi zī tēs. dar ba die nās no pl Plā no to vi zī šu pie teik ša na no pl Tālr.: ; kā zu, ju bi le ju u. c. pa sā ku mu fil mēša na, fil mas mon tā ža, ie raksts dvd dis kā. Vi deo (VHS) pār rak stī ša na uz dvd dis kiem. Tālr.: kla sis kā, ajūr vē da ma sā ža. Pa līdzēsim no vērst mu gu ras sā pes, no guru mu, gal vas sā pes. Tālr.: San teh ni kas pa kal po ju mi. Ra dia to ru, duš ka bī ņu, van nu uz stā dī ša na un mai ņa. Tālr.: Ro ze šu iz vei de, elek tro mon tā žas dar bi, ap gais mes ie rī ču mon tā ža, ve co dro ši nā tā ju no mai ņa uz auto mā tis ka jiem. Āt ri un kva li ta tī vi! Tālr.: Mīļ dzīv nie ku ve te ri nā rā prak se Sa las pi lī, Mie ra 3. dar ba laiks: P.,O.,T.,Pk.: ; S: Te ra pi ja, vak ci nā ci ja, ķi rur ģi ja, ste rili zā ci ja u.c. Tālr.: Te le vi zo ru, vi deo mag ne ta fo nu, dvd, mū zi kas cen tru re monts ar ga ran ti ju. Iz brau cu uz mā jām. Tālr.: kār tri džu uz pil dī ša na prin te riem, kserok siem, fak siem. Tālr.: dzī vok ļu re monts. Tālr.: kra vu pār va dā ju mi mē be les, būvgru ži, mal ka, celt nie cī bas ma teriā li u. c. Ar Mer ce des Sprin ter. Tālr.: Vei cu kva li ta tī vus iek šē jās ap da res dar bus (ap me tums, špak te lē ša na, krā so ša na, ta pe tes, re ģip sis) pri vātmā jām, dzī vok ļiem. Tālr.: Virs bū ves me ti nā ša nas dar bi.tālr.: Ūdens va da, ka na li zā ci jas, ap ku res uz stā dī ša na. Ra dia to ru, boi le ru uz stādī ša na. Ap sil dā mās grī das mon tā ža. Ne dār gi, kva li ta tī vi. Tālr.: San teh ni kas dar bi. Alu mī ni ja un to mai sī ju mu me ti nā ša na. Tālr.: Da žā di Laip ni gai dī ti jau na jā bēr nu pre ču vei ka lā Sa las pi lī, Līv ze mes 22/3: ra ti, gul ti ņas, ma nē žas, au to krēs li ņi, apģēr bi u.c. dar ba laiks: P.,O.,T.,C.,Pk. 10:00 18:00. S. 10:00 15:00. Sv brīvs. Tālr.: At vērts jauns pār ti kas vei kals VeSkO Sil ma ļu ie lā 16, Sa las pi lī. Tālr.: Centrs 21. gs. ma zu lis ai ci na bērnus ve cu mā no 2 līdz 7 ga diem uz in te lek tuā lās at tīs tī bas no dar bī bām pēc Zai ce va me to des. No dar bī bas: krie vu va lo da, ma te mā ti ka, rok dar bi. Tālr.: ; Tī rī ba bez ķī mis ka jiem tī rī ša nas lī dzek ļiem. Pie dā vā Nor wex. Tī riet ar mik ro šķied ru. Tas ir eko no mis ki iz de vī gi, vi dei drau dzī gi, ve se lī bai ne kai tī gi. Tālr.: Dā vi na 2 mē ne šus ve cu ku cē nu vil ku sugas jauk te nis. Būs labs mā jas sargs. Tālr.: Mek lē dar bu Grā mat ve de. Lie la dar ba pie redze, pār zi nu LR li kum do ša nu. Tālr.: Slim nie ku ko pē ja, va ru ap rū pēt vientu ļu cil vē ku ar ve se lī bas pro blē mām. Tālr.: Mek lē māj saim nie ces dar bu. Tālr.: Auk le, slim nie ku ko pē ja. Va ru palī dzēt māj saim nie cī bas dar bos. Tālr.: šo fe ra, krā vē ja dar bu. Tālr.: Sie vie te (60) ap ko pē jas, sar ga vai kādu ci tu dar bu. Va ka ros, nakts mai ņās, brīv die nās. Tālr.: Pie dā vā dar bu Pa lī dzei pri vāt mā jā uz kop ša nas un māj saim nie cī bas dar bos. Tālr.: Pār de vē jam un pa vā ram vei ka lā/ ka fej nī cā Sfinks Sko las ie lā 5. Tālr.: Stei dzī gi ap ko pē jai un bār me nei mai zes cep tu vē Sa las pi lī. Tālr.: ; ZRu Me di ca mi na far ma cei tam hi giē nas un kos mē ti kas lī dzek ļu ra žot nei Sa las pi lī. e-pasts: me di ca mi na.com. Tālr.: ; fakss: Sēt nie kam SIA kor Te ra žo ša nas tel pu un to pie gu ļo šās te ri to ri jas patstā vī gai uz kop ša nai un sa kār to ša nai. Zva nīt dar ba die nās no.9 līdz 18. Tālr.: Jau nie šiem ve cu mā līdz 25 ga diem celt nie cī bā. Zva nīt no 12:00 17:00. Tālr.: SIA GP TRUST pie dā vā: AU TO MAZ Gā ŠA NU Ķī mis ko sa lo na tī rī ša nu no 40 ls Ap DRO ŠI Nā ŠA NU (OC TA, kas ko u.c.) Ap sarg āja mu au to stāv vie tu In di vi duā la pie eja un at lai des Celt nie ku ie lā 10/1, Sa las pils. Tālr.:

4 PIEDĀVĀ DARBU Darbiniekam ražošanas procesu kontrolei un normēšanai gaļas pārstrādes uzņēmumā. Prasības: pieredze darbā ar gaļas pārstrādes uzskaiti, PC prasmes, izglītība vidējā tehniskā. Rīga, Granīta iela. CV sūtīt uz e-pastu: vai pa faksu Tālr.: Autoskola Aleks N Piedāvā individuālās nodarbības autovadītāja B kategorijas tiesību iegūšanai Jums vēlamajā laikā. Nodarbības vada Aleksandrs Kamuškins. Tālr.: ; Autoserviss Salaspilī Meldru 115 piedāvā: ritošo daļu remonts, metināšanas un citi darbi, dzinēju profilaktika un apkalpošana vācu un japāņu auto! Tālr.: ; SALASPILS VETERIN R KL NIKA Arhitekts piedāvā visa veida projektēšanas pakalpojumus. Izstrādāju ēku jaunbūvju rekonstrukcijas, renovācijas un pārplānošanas projektus. Pilna projektu saskaņošana. Individuāla pieeja, elastīgas cenas un termiņi. Tālr.: Salaspil, Instit ta iel 4 T lr Terapija, irur ija, stomatolo ija laboratorijas anal zes, vakcin cija, eitan zija, apbed anas pakalpojumi Darba laiks katru darba dienu SMILTS ŠĶEMBAS GRANTS MELNZEME Restorāns picērija 4PĒDAS Salaspilī, Līvzemes ielā 2 piedāvā: garšīgas maltītes un dzērienus banketu un konferenču zāli līdz 100 personām banketu un svinību zāli līdz 50 personām satelītu TV, WiFi internetu. Klājam galdus kāzām, jubilejām, dažādām svinībām. Darba laiks: pl.10:00 23:00 Pt., S: 10:00 3:00 Galdiņu rezervēšana, ēdieni līdzinešanai: tālr.: Banketi, semināri un konferences: tālr.: SIA In Sensum Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi visu diennakti Diennakts morga izmantošana Nelaiķa izvešana no mājām Kapa vietu labiekārtošana un apzaļumošana Piedāvājam granīta, kā arī cementa apmalītes, pieminekļus kapu soliņus un restaurējam pieminekļus. Tālr.: ; Piegāde. Tālr.: IZGATAVO UN PROJEKTĒ NO TĒRAUDA, NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA, ALUMĪNIJA VĀRTUS, ŽOGUS, KĀPNES, MARGAS U.C. Tālr.: , Metālapstrāde. Izgatavo margas, kāpnes, metāla konstrukcijas. Metināšanas darbi. Tālr.: APAVU SERVISS Apavu remonts Darba laiks: P.; O.; T.; C.; Pk., S.: 9:30 19:00 Sv.: 9:30 17:00. ATLAIDE 10% Skolas 4b, Salaspilī (blakus SEB filiāle). Tālr.: Dziļurbumi. Iespējams kredīts. Tālr.: Dziļurbumu ierīkošana. Tālr.: AJŪRVĒDAS CENTRS skaistumam un veselībai DŽĪVA ŠAKTĪ (tulk. Dzīvības spēks ) aicina visus: Palutināt sevi ar Ajūrvēdas masāžām (siltas aromātiskas eļļas, patīkama fona mūzika un jauka atmosfēra) un parūpēties par savu veselību ar Hirudoterapiju! Piedāvājumā: *Visa ķermeņa masāža, *Galvas masāža, *Sejas masāža, *Masāža ar aromātiskajām nūjiņām masāžas nomierina nervu sistēmu, mazina stresu un depresiju, stiprina imunitāti, uzlabo un pastiprina iekšējo orgānu funkcijas, uzlabo sirdsdarbību, stimulē asinsriti un limfas plūsmu, regulē vielmaiņu, palīdz bezmiega gadījumos, uzlabo ādas stāvokli, mazina sāpes. Ārstēšana ar medicīniskajām dēlēm (Hirudoterapija) dēļu siekalu dziedzeru sekrēts: paplašina kapilārus, uzlabo orgānu asinsapgādi, šķīdina saaugumus un trombus, šķidrina asinis, ārstē hroniskus iekaisumus, stimulē imūno sistēmu, mazina sāpes, ārstē asinsspiediena problēmas, osteohondrozi, radikulītu, aknu, aizkuņģa dziedzera kaites, pēcinfarkta un insulta stāvokļus, ginekoloģiskās saslimšanas, paplašinātas vēnas, tromboflebītu, uroģenitālās saslimšanas, kuņģa un zarnu slimības, ādas vainas, trofiskās čūlas, nervu sistēmas saslimšanas, acu slimības, vielmaiņas traucējumus u.c. organisma saslimšanas. Dēles pielieto profilaktiski un kosmetoloģijā, kā arī pediatrijā. *Drīz Ziemassvētki! Iepriecini savus mīļotos ar Dāvanu karti uz kādu no masāžām un izbaudi Sejas masāžu bez maksas! Vairāk informācijas un pieraksts uz pieņemšanu pie sertificēta speciālista Guntas Kalniņas pa tālr , internetā: Pieņemšana: Salaspilī, Ķekavā un Rīgā. AUTOSKOLA VENDI Aicina pieteikties uz autovadītāju kursiem A, B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Nodarbības notiek Salaspils novada k/n Rīgava, 36. telpā, Līvzemes 7. Informācija pa tālruni (Tele2); (LMT). Pieteikšanās piektdienās no 18:00 līdz 19:00 k/n Rīgava 36. telpā. Dienvidu aptiekā Dienvidu ielā 3/1,Salaspilī Var iegādāties visu apdrošināšanas sabiedrību kompensējamos recepšu medikamentus. Atlaižu karšu īpašniekiem 3% atlaide

5 Iedzīvotāju zināšanai Svētki Salaspils novadā 11. novembris. Jau vairāku gadu garumā Salaspilī ir iedibinājusies tradīcija 11. novembrī, Lāčplēša dienā, doties lāpu gājienā. Šo tradīciju savulaik ieviesa Salaspils 1. vidusskola, tāpēc pulcēšanās tradicionāli notika pie skolas ēkas. Salaspils pūtēju orķestris svinīgajā gājienā pavadīja vairāk kā simts lāpu gājienu dalībniekus, kuri godināja Lāčplēša dienu. Lāpu gājiena dalībnieki virzījās pa Lauku ielu, pa Līvzemes ielu līdz Vecajiem kapiem, lai pulcētos pie Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo igauņu karavīru pieminekļa, kur izskanēja svētku uzrunas un kora izpildītās patriotiskās dziesmas. Priecē, ka šogad atzīmēt šo mūsu tautai ļoti nozīmīgo dienu bija ieradušies vairāk salaspiliešu, nekā pērn. Lai gan masu medijos ļoti daudz tiek runāts par Lāčplēša dienu un pasākumiem tajā, jāatzīst, ka pēc dažādām veiktajām aptaujām, daļa Latvijas iedzīvotāju vēl joprojām nezin, kādēļ šī diena tiek svinēta. Pēc pētījumu aģentūras TNS Latvia veiktās aptaujas rezultātiem, ceturtā daļa no respondentiem spēja precīzi pateikt, kādēļ mūsu tauta piemin šo dienu. Teju desmitā daļa no aptaujātajiem uzskata, ka Lāčplēša dienu svin par godu Lāčplēsim. Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb, tā saukto, Bermonta karaspēku gada 11. novembrī Latvijas karaspēks atbrīvoja Rīgu no fon der Golca un Bermonta-Avalova vadītajām armijām. Pēc svinīgā piemiņas brīža k/n Rīgava bija iespēja noskatīties latviešu vēsturisko filmu Rīgas sargi, kas ir uzņemta par gada novembra notikumiem Rīgā. Skatīties gribētāju izrādījās krietni vien vairāk, nekā vietu kultūras namā, tādēļ filmu varēja noskatīties arī 18. novembrī. Salaspilieši atzīmē Lāčplēša dienu, dodoties svētku gājienā no Salaspils 1. vidusskolas līdz Vecajiem kapiem. 14. novembrī k/n Rīgava notika Rīgas rajona rīkotā ikgadējā balvu un atzinības rakstu pasniegšanas ceremonija. Katru gadu pasākums norisinās kādā citā vietā ar mērķi parādīt, kas jauns un ievērības cienīgs ir noticis un izdarīts katrā pašvaldībā. Šogad pasākums notika Salaspilī. Pasākums, kā jau ierasts, aizsākās ar svinīgām uzrunām, simfoniskā orķestra skaņdarbiem un ar Latvijas Valsts himnu, kuru izpildīja vīru koris Ķekava, līdzi dziedot arī pasākuma apmeklētājiem. Rīgas rajona padomes atzinības rakstu pasniegšanas ceremonija notiek jau 17 gadus, un no gada atzinības rakstus visā Rīgas rajonā ir saņēmuši 228 dažādu profesiju pārstāvji par ieguldījumu savas profesionālajās darbības izpausmēs novadā. Biruta Grīnfelde, Rīgas rajona galvenā speciāliste kultūras jautājumos: Valsts svētkos mēs gribam cilvēkiem izcelt tos labos darbus, kuri ir paveikti šī gada laikā. Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs savā uzrunā apliecināja, ka šie cilvēki, kuri ir saņēmuši šos atzinības rakstus, ir mūsu bagātība, un šogad šim pulkam pievienojās vēl 24 personības. Arī salaspilieši par savu darbību izpelnījušies atzinību no Rīgas rajona padomes. Atzinības rakstu šogad saņēma salaspilieši Daiga Orbidāne un Staņislavs Mednis. Salaspils novada bibliotēkas direktorei Daigai Orbidānei atzinības raksts pasniegts par ieguldījumu Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmas attīstībā. Šo atzinības rakstu es uztveru ne tikai kā sev veltītu, bet arī kā veltītu visam manam kolektīvam, pēc atzinības raksta saņemšanas atzina D. Orbidāne. Par ieguldījumu sporta attīstībā atzinības rakstu saņēma arī mūsu novadnieks, treneris roku cīņās Staņislavs Mednis, kurš nenoliedza, ka saņemt atzinības rakstu ir ļoti patīkami un uzskata to par lielu paldies par padarīto darbu. Salaspils sporta kluba Egoisti treneris ir gandarīts par to, ka trenē un lietderīgi nodarbina jaunatni, lai viņi savus spēkus var apliecināt dažādās sacensībās. 15. novembrī par godu svētkiem kultūras nama Rīgava rīkotajā koncertā, kurā ar priekšnesumiem uzstājās k/n Rīgava pašdarbības kolektīvi, Rīgas Doma zēnu koris, soliste Maija Beķe un citi, tika godināti jaunie Salaspils goda pilsoņi. Tituls Goda salaspilietis iedibināts gadā, un minētais apbalvojums jau ir piešķirts 24 cilvēkiem par nozīmīgu darbu zinātnē, veselības aizsardzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā. Pirms titulu pasniegšanas ceremonijas k/n Rīgava direktora vietniece Anda Vaivade aicināja ieturēt klusuma brīdi un godināt to Goda salaspiliešu piemiņu, kuri vairs nav mūsu vidū. Tie ir Vizma Mača, Osvalds Gasjuns un Ojārs Bērziņš, kuru vārdi vēl ilgi tiks pieminēti par viņu labajiem darbiem. Šogad titulu saņēma PII Saulīte vadītāja Ņina Kacko, kura savā runā bija ļoti emocionāla un atzina, ka ļoti mīl gan savu darbu, gan bērnus, gan arī Salaspili. PII Ritenītis mūzikas pedagoģe un ansambļa Vālodzīte vadītāja Ilona Koroševska neslēpa savu prieku par iegūto titulu un piebilda: Ļoti satraukta jutos un ļoti neparastā lomā, jo parasti es esmu tā, kura apsveic un priecē ar dziesmām, bet šoreiz man ir pilnīgi pretēja loma. Goda salaspilietis 2008, SIA Saulkalne S prezidents Juris Seilis svinīgajā ceremonijā pateicās saviem darbiniekiem par sadarbību un atbalstu, kā arī piebilda, ka jūtās ļoti pagodināts par titula saņemšanu. Par savu veikumu novada labā goda titulu saņēma arī izcilais latviešu arheologs Ēvalds Mugurēvičs: Sākot ar gadu es vadīju arheoloģiskos izrakumus Mārtiņsalā, un tagad pēc vairāk kā 40 gadiem, esmu uzrakstījis grāmatu par šiem pētījumiem. 16. decembrī notiks šīs grāmatas, kuras nosaukums ir Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā, atvēršanas svētki. Pēdējos gadu desmitos esmu pētījis šo senāko vēsturi, jo mana doktora disertācija arī zināmā mērā balstījās uz veiktajiem izrakumiem Mārtiņsalā. Šajā periodā es esmu apstrādājis trīs hronikas, vienu pats tulkojis no latīņu valodas un pašlaik strādāju pie viena ļoti interesanta darba par to, kā viens pāvesta legāts, ierazdamies Baltijā, risina strīdus starp tā laika valdošajiem senioriem, garīgajiem un laicīgajiem. Un tur ir pieminēta arī Salaspils. Pasākuma laikā tika pasniegta arī Latvijas valsts Aizsardzības fonda Lāčplēša goda zīme, kura piešķirta inženierim Gunāram Albertam Nelsonam par ieguldījumu enerģētikā un daudzu gadu darbu Pļaviņu un Rīgas HES. 18. novembris. Noslēdzošais svētku pasākums Salaspils novadā notika 18. novembrī, Latvijas Republikas 90. proklamēšanas gadadienā, kultūras namā Enerģētiķis, kuru vadīja Dailes teātra aktieris Intars Rešetins. Koncertā skatītājus priecēja Salaspils abu kultūras namu pašdarbības kolektīvi. Dažādus skaņdarbus izpildīja Salaspils pūtēju orķestris, bet ar dziesmām uzstājās Rīgavas jauktais koris, koris Loja u.c. Ar deju priekšnesumiem klātesošos sveica senioru deju kolektīvs Madaras, uzstājoties kopā ar mazajiem dejotājiem, un tautas deju ansambļi Ūsa, Ūsiņš un Austriņš. Pēc svinīgā koncerta visi pulcējās laukumā pie k/n Enerģētiķis, kur kā gaismas un siltuma simbolu iedzīvotājiem dalīja svecītes. Ar emocionālu uzrunu salaspiliešus Latvijas 90. proklamēšanas gadadienā sveica Salaspils domes priekšsēdētājs Juris Putniņš: Tiem, kas gadā veidoja mūsu valsti, bija pārliecība, ticība un drosme. Atgriežoties no kara, viņi sāka atjaunot tautsaimniecību, viņi tad vēl nezināja, ka viņus gaida emigrācija, nometnes, bet viņi visu laiku sirdī ticēja brīvai Latvijai. Šodien mums ir svarīgi rūpēties, lai mūsu nākamās paaudzes vārdus komunisms un padomju zinātu tikai no vēstures grāmatām. Par brīvu Latviju! Dievs, svētī Latviju! Svētku noslēgumā, kā jau ierasts, salaspilieši tika sveikti ar krāšņu svētku salūtu par godu mūsu valsts nozīmīgajai jubilejai. Kas? Kur? Kad? K/n Rīgava plkst.19:00 Deju kluba Jitterburg līnijdeju gada balle plkst.15:00 Ziemassvētku dziesmas kultūras nama Rīgava jauniešu jauktā kora Elpa un Zaķumuižas jauktā kora Ozolzīle skanējumā plkst.16:00 Adīšanas meistarstunda ar Baibu Balodi plkst.17:00 III Adventes koncerts. Ziemeļu ielas egles iedegšanas svētki plkst.16:00 Ēvalda Mugurēviča grāmatas Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā atvēršanas svētki plkst.13:00 Teātra Austrumu robeža izrāde Ziemassvētku dāvanas plkst.17:00 Salaspils 1.vidusskolas Ziemassvētku sarīkojums klašu skolēniem plkst.19:00 Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts plkst.11:00 Ziemassvētku eglīte mazajiem salaspiliešiem plkst.13:00 Mākslinieciskās pašdarbības bērnu kolektīvu koncerts un Ziemassvētku eglīte dalībniekiem plkst.18:00 Putnu balles Ziemassvētku koncerts K/n Enerģētiķis plkst.13:00 Labdarības pasākums otrās Adventes svētdienā.bērnu muzikālā izrāde Īkstīte plkst. 16:00 Kinofilma Admirālis. Krievijas vēsturiskā piedzīvojumu drāma. Ieeja Ls 1,- ; 1, plkst. 12:00 Koncertuzvedums MOMO. Ieeja Ls 2, plkst. 18:00 Atpūtas vakars Austrumu pasakas. Par ieejas karšu iegādi interesēties pa tālr plkst. 13:00 Tīņu kriminālkomēdija Makss un Morics. Ieeja Ls 1, plkst. 16:00 Kinofilma Gadījuma vīrs. Ieeja Ls 1,- ; 1, plkst 14:00 Koncerts Dzirdi klauvē Ziemsvētki!. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Salaspils pensionāriem plkst. 15:00 Salaspils pensionāru kopas atpūtas vakars. Ieeja ar ieejas kartēm (iepriekšpārdošana) plkst. 16:00 Kinofilma Kā kļūt par perfektu zaķi. Ieeja Ls 1,- ; 1, plkst. 18:30 Klavierklases audzēkņu koncerts Ziemassvētku veltes. Piedalās skolotājas M.Kravčenko audzēkņi. Ieeja brīva plkst. 15:00 Jaungada uzvedums bērniem Piedzīvojumi Sniega karalienes valstībā. Pašdarbības kolektīvu veidots svētku uzvedums plkst. 18:00 Deju grupas Lucia s Linedance svētku balle plkst. 15:00 Koncerts Katoļu baznīcā. Piedalās jauktais koris Lōja un pūšamo instrumentu ansamblis plkst. 11:00 Klavierklases audzēkņu koncerts Skanošā dāvana. Piedalās skolotājas N.Kuzminovas audzēkņi plkst. 16:00 Kinofilma Mamma Mia. Ieeja Ls 1,- ; 1, plkst. 01:00 Jaungada nakts balle. Diskotēka, vakara vadītājs un pārsteiguma viesi. Ieejas biļešu iepriekšpārdošana Salaspils novada bibliotēkā no Izstāde kā kurpes tev pie kājām zeme kā cepure uz galvas debesis Dzejniekam Jurim Kunnosam 60 no Izstāde Viņa majestāte Gadījums Rakstniekam, kinodramaturgam Andrim Kolbergam 70 Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā Avotiņš līdz Izstāde Angļu rakstniekam Klaivam Steiplzam Lūisam plkst. 15:30 Filiālbibliotēkas Avotiņš Bērnu žūrijas 2008 ekspertu (1. 9. klašu grupa) tikšanās no Izstāde Amerikāņu rakstniecei Eleonorai Porterei Dāvana aktīvākajiem Salaspils un Saulkalnes Bērnu žūrijas ekspertiem izbraukums uz Dailes teātra muzikālo izrādi Zirņu vakara gaidās plkst. 17:00 Jauno lasītāju kluba Salaspils SuperPūce dalībniekiem Ziemassvētku Tējas vakars no Ziemassvētkiem veltīta tematiska izstāde Dienvidu filiālbibliotēkā no Bet lidojums bija skaists Izstāde Edgars Liepiņš Saulkalnes filiālbibliotēkā līdz Izstāde Krievu rakstnieks Aleksandrs Solzeņicins no Kādu dziesmu dziedāsim Ziemassvētku vakarā Ziemassvētkiem veltīta izstāde Sports K/n Rīgava plkst.19:00 Vecgada balvas izcīņa kāršu spēlē Zolīte, 1. kārta Tava palīdzība ir viņu iespēja Šo svētdien atzīmēsim otro Adventi, kas ir liecinieks tam, ka tuvojas Ziemassvētki. Un Ziemassvētki ir tas laiks, kad īpaši sarosās ziedot un palīdzēt gribētāji. Latvijas mērogā tiek rīkotas dažādas akcijas, lai palīdzētu gan bērniem, gan pensionāriem un visiem pārējiem, kuri ir nonākuši nelaimē un kuriem ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. Nesnauž arī Salaspils 1. vidusskola, kura nu jau vairākus gadus pēc kārtas rīko labdarības akcijas dzīvnieku patversmēm, apzinoties, cik grūti tur klājas mūsu četrkājainajiem draugiem. Katru gadu skolēni vāc ziedojumus dažādām patversmēm. Ziedots ir gan Iļģuciema, gan Ogres dzīvnieku patversmēm, šogad ziedojumi tiek vākti Tukuma dzīvnieku patversmei, kurā šobrīd mitinās 40 kaķi un 70 suņi, kuri ļoti ilgojās pēc siltām mājām un mīlošiem saimniekiem. Cilvēkiem nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis, jo ar katru gadu ziedotāju aktivitāte pieaug. Dzīvnieku patversmei ir nepieciešamas dažādas bļodiņas, katli, kakla siksniņas, segas, dvieļi, barība, dažādas putras u. c. Akcija vēl turpināsies līdz 17. decembrim, tā kā arī Tev ir iespēja palīdzēt mūsu četrkājainajiem draugiem Tukuma dzīvnieku patversmē! UZMANĪBU! Ja esat nolēmuši iegādāties apbūves gabalu Salaspils novada teritorijā Noskaidrojiet, vai detālplānojuma realizētājs Jūsu nākamajā īpašumā nodrošina arī šādas inženierkomunikācijas: Piebraucamos ceļus; Ūdensapgādi; Kanalizāciju; Lietus ūdens kanalizāciju; Elektroapgādi; Sakaru tīklu. Informāciju par šiem jautājumiem varat saņemt Salaspils novada būvvaldē Līvzemes ielā 8, tel Salaspils novada domes nekustamā īpašuma daļā Līvzemes ielā 8, tel

6 Iedzīvotāju zināšanai Kas īs ti at du sas Sa las pils gar ni zo na ka pos? Iz glī tī bas un kul tū ras ie stā žu, kā arī Sa las pils no va da do mes pār stāv ji jau tra di cio nā li or ga ni zē ik gadē jās tal kas sa va no va da kul tū ras un vēs tu res vie tu sa kop ša nai. Bie ži tie ir Sa las pils no va da te ri to ri jā esošie brā ļu ka pi. šim po zi tī va jam pie mē ram se ko ja de pu tā ta A. Prut ko va ini cia tī va, or ga ni zē jot ca ris kās krie vi jas ar mijas Sa las pils gar ni zo na ka pu sa kop ša nas tal ku, par ku ras no ri si viņš 22. no vem bra SV in for mē ja pār pub li kā ci jā no ze ta.lv. Rak stā mi nē ti da ti un skait ļi par ap be dī ta jiem kon cen trā ci jas no met nes upu riem, ta ču ne paš val dī bas, ne arī Valsts kul tū ras pie mi nek ļu in spek ci jas rī cī bā nav do ku men tā lu pie rā dī ju mu par it kā kon sta tē ta jām 632 bēr nu mir stī ga jām at lie kām, kā arī par sep tiņ iem tūk stošiem bo jā gā ju šo. Ir ne ko rek ti no rak sta au to ru pu ses sniegt šā das, do ku men tā li ne pie rā dī tas zi ņas. Arī ap bedī ju mu kon sta tā ci ja tal kas lai kā nav no ti ku si, kā va rē ja sa prast rak stā. Lai pre ci zē tu šos da tus, ti ka no sū tī ta vēs tu le Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas in spek ci jai. Sa ņem ta jā at bil dē teikts: Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas in spek ci ja no rā da, ka bi ju šās Sa las pils gar ni zo na kap sē tas te ri to rijai, kā arī ta jā eso ša jām bi ju šo būv ju pa lie kām šo brīd nav valsts aiz sarg āja ma kul tū ras pie mi nek ļa sta tuss un tā uz ska tā ma par slēg tu kap sē tu (ap be dī ju mi nav veik ti 90 ga dus) ar kul tūr vēs tu ris ku vēr tī bu. Jau tā ju mā par ob jek ta at bil stī bu 1994.g. un 2007.g. no slēg ta jiem starp tau tis ka jiem lī gu miem starp Lat vi jas Re pub li ku un Krie vi jas Fe de rā ci ju par ka ra upu ru ap be dī ju mu vie tām, In spek ci ja uz ska ta, ka nepiec ie šams veikt iz pē tes dar bus, kas ļau tu no teikt kara vī ru ap be dī ju mu esa mī bu, bi ju šās kap sē tas te ri to ri jas ro be žas un no skaid ro tu ap be dī ju mu sais tī bu ar Pir mo pa sau les ka ru. Sa las pils no va da do mes priekš sē dē tājs J. Putniņš ir ie ro si nā jis da tu pre ci zē ša nai sa zi nā ties ar Valsts ar hī vu, kā arī ai ci na per so nas, ku ru rī cī bā ir do ku men tā li pie rā dī ju mi, ie sniegt šīs zi ņas Sa las pils no va da do mē. Pa ma to jo ties uz šā dām lie cī bām, tiks ie ro si nā ta iz mek lēša na li ku mā pa re dzē ta jā kār tī bā. Ja tie šām pie rā dī sies, ka ap be dī ju mi ir veik ti arī 40. ga dos un ša jā vie tā ap glabā ti kon cen trā ci jas no met nes un 2. Pa sau les ka ra upu ri, Sa las pils no va da do me ie ro si nās iz ska tīt jau tā ju mu par vēl vie nas pie mi ņas vie tas ie rī ko ša nu. Lo li ta Truk šā ne, Sa las pils no va da do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 5.de cem brī plkst Sa las pils no va da bib lio tē kā no tiks li te rārs pa sā kums Pēc pus die na in te li ģen tu sa bied rī bā tik ša nās ar rakst nie ku An dri Kol ber gu Vi si laip ni ai ci nā ti! No līdz Sa las pils iz stā žu zā lē būs ska tā ma iz stā de Kur ir ma na lid ma šī na Sa las pils māk sli nie ku un daiļ amat nie ku aso ciā ci jas Sa las Pils dar bu iz stā de. Sa las pils no va da kul tū ras na mā Rī ga va, Līv ze mes ie lā 7 21.de cem brī plkst Put nu bal les Zie mas svēt ku kon certs vi sai ģi me nei Jau pie cus ga dus uz Lat vi jas es trā des ska tu ves ir gru pa Put nu bal le se ši jau ni un ta lan tī gi dzie dā tā ji, ku ru kon cer ti vi sā Lat vi jā ir īpa ši gai dī ti un ap mek lē ti ga da no ga lē Put nu bal le nāk kla jā ar pa vi sam jau nu pie dā vā ju mu Zie mas svēt ku pro gram mu. Tā tiks iz pil dī ta akus tis kā ver si jā (ģi tā ra, per ku si jas un balss), kas ir vēl ne bijis pro jekts šīs gru pas pa stā vē ša nas lai kā. kul tū ras nams Rī ga va 21.de cem brī plkst ai ci na sa laspi lie šus sa gā dāt sev un sa viem mī ļa jiem svēt kus un ie jus ties Zie mas svēt ku bur vī bā ko pā ar Put nu bal li. Pro gram mā ie kļauts gan mūs die nu, gan kla sis kais Zie mas svēt ku re pertuārs, kā arī po pu lā rā kās Put nu bal les dzies mas. Bi ļe šu ie priekš pār do ša na Ie eja 5,- Ls Ģi me nēm, ie gā dā jo ties 4 un vai rāk bi ļe tes, 10% at lai de ka ses dar ba laiks: P, O, T, C un stun du pirms pa sā ku ma In fo: ; de cem brī plkst Sa las pils no va da kul tū ras na mā Rī ga va, Līv ze mes ie lā 7 Ga du mi jas bal le Ja Jums pa tīk diet un smiet, Bin go spē lēt, lai mes liet, Po sie ties uz Rī ga vu Sa gai dī sim Jaun ga du! De jot mu di nās country pop rock gru pa Ver si ja Ie ejas kar tes līdz 23.de cem brim 7, Ls. vē lāk 10, Ls. In fo PA NĀ ku MIeM, PIe NĀ ku MIeM, Ie NĀ ku MIeM, IZ NĀ ku MIeM, SA NĀ ku MIeM BA GĀ Tu JAu NO GA du! Nak tis top ga ras, sals vai gos dur Par to mums nav va ras, Prieks sir sni ņas tur... Sa las pils no va da kul tū ras na mā Rī ga va Līv ze mes ie lā de cem brī plkst Zie mas svēt ku ve cī tis un Lap si ņa ai ci na vi sus ma zos sa las pi lie šus uz svēt ku eg lī ti Zie mas svēt ku brī nums ar Di dža Rij nie ka mū zi ku un dzies mām Ie eja 5,- Ls (eg lī te un dā va na). Lū dzam pie teik ties līdz 15.de cem brim In for mā ci ja pa tālr ; de cem brī, pulk sten k/n Rī ga va no tiks BJIB Zel ta at slē dzi ņa Zie mas svēt ku pa sā kums! 19. de cem brī kul tū ras na mā Ener ģē ti ķis Sa las pils vien tu ļo pen sio nā ru svēt ku pa bal stu sa ņem ša na. Lī dzi jā ņem pa se vai no tā ra ap stip ri nā ta piln va ra (ja pa bal stu sa ņem piln va ro ta per so na) Sa las pils rep re sē to ap vie nī bas rī kots at pū tas va kars. Ie eja ar ie lū gu miem Sa las pils no va da kul tū ras na mā Ener ģē ti ķis 07. de cem brī pulk sten Lab da rī bas pa sā kums ot rās Ad ven tes svēt die nā Bēr nu mu zi kā lā iz rā de Īk stī te Au tors Ēriks Vil sons. kom po nists Val dis Zil ve ris. kos tī mu māk sli nieks Ai gars Ba lu lis. Re ži so re edī te Nei ma ne. Ie eja brī va Sa las pils Vçstis Iz devçjs Sa las pils novada do me Lîvze mes ie la 8, Sa las pils, LV 2169 Iz nâk mçne ða 1. un 3. nedçïas piektdie nâs. Laikraksts internetâ: At bildîgâ par iz de vu ma sa ga ta vo ðanu Ginta Zēberga Tâl ru nis , fakss , e-pasts: Gra fis kais di zains Lîga He niòa Slu di nâ ju mus un rek lâ mu pieòem domç, 206.kab. Tâlr , e-pasts: Iz nâk kopð 1996.ga da 17.mai ja Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Ie spies ta ti po grâ fi jâ N.I.M.S. Maketçtâja Ilze Stikâne Ad re se: Pçrna vas ie la 47/3 Rîga, LV 1009 Metieni: Latvieðu izdevumam 3000 eks. Krievu izdevumam 3000 eks. Pâr pub licç ða nas un citç ða nas gadî ju mâ at sau ce uz Sa las pils Vçstîm ob li gâ ta. Par reklâmas un sludinâjumu saturu atbild to iesniedzçji. 6

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS P/a SALDUS TIKS CENTRS RĪKOTIE PASĀKUMI Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pas

DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS P/a SALDUS TIKS CENTRS RĪKOTIE PASĀKUMI Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pas DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pasaka Ziemassvētku vecīša cimdiņš. Piedalās Jānis 3.12. plkst. 17.00 Skanis, Samanta Tīna un

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

[vieta skolas emblēmai]

[vieta skolas emblēmai] [vieta skolas emblēmai] Sveiki! Mēs esam Kuldīgas Alterna8vās sākumskolas 3.b klase. Kopā ar klases audzinātāju Santu Reimani esam ļoc priecīgi par iespēju piedalīces LOK rīkotajā projektā «Sporto visa

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāma

MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāma MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāmatas. Latviski izdoti darbi Es, robots, No augšas raugoties,

Sīkāk

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu izplatība Latvijā lieto 2/3 Latvijas iedzīvotāju Populārākie Draugiem (1.2M/ 665 tk), Facebook (415 tk), Youtube un Twitter (180 tk/ 82 tk) Facebook & Draugiem.lv

Sīkāk

salona izpārdošana 2013 vasara.xls

salona izpārdošana 2013 vasara.xls Krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola sēdeklis. Izmēri: 51,5*52,5/81cm. 1 gab. Ls 250.00 Ls 75.00 Bāra krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk