Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc"

Transkripts

1 Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta: Autors ir pilnīgi atbildīgs par šīs publikācijas saturu. Paustais viedoklis var neatspoguļot Eiropas Komisijas viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas jebkuru izmantošanu.

2 Satura rādītājs Ievads Tirgus barjeras biogāzes ieviešanai Informācija par biogāzes potenciālu Informētība par pieejamām biogāzes tehnoloģijām Atkritumu apsaimniekošana un piegāde ( izejvielu pieejamība ) Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Ar patēriņu saistītās barjeras Finansiālās un ekonomiskās barjeras biogāzes attīstībai Finansējuma pieejamība Investīciju izmaksu un finansēšanas iespēju novērtējums Ekonomiskās barjeras Citas barjeras biogāzes ieviešanai Sociālās barjeras Likumdošanas un administratīvās barjeras Citas vispārējas barjeras Secinājumi un rekomendācijas

3 Ievads Šī atskaite ir izstrādāta projekta ietvaros, kuru atbalsta Eiropas Komisija Intelligent Energy for Europe (IEE) programmā. Šīs atskaites mērķis ir noteikt un novērtēt tirgus un finansiālās barjeras biogāzes ražošanai un izmantošanai Latvijā. Šajā izpētē iekļautas arī citas saistītās barjeras, piemēram, zināšanu un informētības trūkums. Šī izpēte kalpo par pamatu rekomendācijām, kā pārvarēt identificētās barjeras, saprotot, kā tās ietekmē Latvijas biogāzes tirgus attīstību un pilnveidošanos. Identificētās barjeras ir sagrupētas sekojošās trīs galvenās kategorijās: Tirgus barjeras Finansiālās barjeras Citas barjeras (piem., ekonomiskās, sociālās, likumdošanas un administratīvās) Šīs atskaites mērķa grupa ir politiķi, pētnieki un lēmumu pieņēmēji Latvijā, kā arī cilvēki un organizācijas citās valstīs, kuri ir ieinteresēti Latvijas biogāzes sektora attīstībā. 1. Tirgus barjeras biogāzes ieviešanai 1.1. Informācija par biogāzes potenciālu Latvijā ir veikti dažādi biogāzes potenciāla pētījumi. Visi no tiem rāda, ka vislielākais biogāzes potenciāls ir saistīts ar lauksaimniecības sektoru 1. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāds ir šī biogāzes potenciāla telpiskais sadalījums Latvijas teritorijā un tieši kur ir koncentrēta biogāzes ražošanai izmantojamā biomasa. Tādējādi noteiktā biogāzes potenciāla izmantošana ir apgrūtināta. Vēl viena svarīga barjera biogāzes potenciāla izmantošanai ir statistisko datu trūkums (piemēram, nav pieejama detalizēta informācija par pārtikas pārstrādes rūpniecības organiskajiem atkritumiem 1 ), tādējādi ir apgrūtināta faktiskā biogāzes potenciāla un ar to saistīto atkritumu plūsmu novērtēšana Informētība par pieejamām biogāzes tehnoloģijām Latvijā biogāze pārsvarā tiek ražota atkritumu poligonos un notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, izmantojot kā izejvielas attiecīgi cietos sadzīves atkritumus un notekūdeņu dūņas. Tikai 2007.gada nogalē uzsākās biogāzes ieguve pirmajā lauksaimniecības izejvielu biogāzes stacijā Latvijā. Tādējādi ilgu laiku Latvijā bija pieejamas vienīgi biogāzes tehnoloģijas atkritumu gāzes un notekūdeņu attīrīšanas gāzes ieguvei. 1 Datu avots: Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma gadam 3

4 Tā kā Latvijā biogāzes tirgus ir agrīnā attīstības stadijā, šobrīd trūkst vietējo biogāzes staciju projektētāju, būvētāju un operatoru. Latvijas tirgū darbojas daži biogāzes tehnoloģiju piedāvātāji no Austrijas, Dānijas, Vācijas un Nīderlandes. Lai turpmāk attīstītu biogāzes tirgu, ir nepieciešams veicināt vietējo tehnoloģiju ražotāju attīstību un nepieciešami vietējie eksperti, kas ir uzkrājuši zināšanas par biogāzes ražošana Latvijas specifiskajos apstākļos Atkritumu apsaimniekošana un piegāde ( izejvielu pieejamība ) Latvijā nav vienota informācijas avota, pamatojoties uz kuru būtu iespējams novērtēt biogāzes ražošanai pieejamo atkritumu daudzumu. Informāciju par atkritumu plūsmām apkopo dažādas organizācijas un tā ir ietverta dažādās datu bāzēs. Šīs atkritumu datu bāzes tikai daļēji aptver nepieciešamo informāciju, lai noteiktu, cik daudz katra veida atkritumi rodas un ir pieejami biogāzes ražošanai. Tirgus situācija attiecībā uz lauksaimniecības blakusproduktu pieejamību atšķiras no gadījuma uz gadījumu. Tikai neliela daļa no lauksaimniecības blakusproduktiem un atkritumiem tiek savākti un atšķiroti no kopējās atkritumu plūsmas. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras informāciju 2, liela daļa visu savākto atkritumu tiek uzskatīti par problemātiskiem biogāzes ražošanai. No pārtikas pārstrādes atkritumiem par problemātiskiem biogāzes ražošanai tiek uzskatīti aptuveni tonnas jeb aptuveni 37%, jo nav informācijas par to organisko vielu saturu. Lai kā, visproblemātiskākā daļa ir milzīgais nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums. Tikai 3,6% no mājsaimniecību atkritumiem tiek atšķiroti no kopējās atkritumu plūsmas. Pārējais apmēram tonnas gadā tiek izskatīti par problemātiskiem, jo, lai tos izmantotu biogāzes ražošanai, ir nepieciešama papildus šķirošana un apstrāde. Lai uzlabotu šo atkritumu izmantošanas iespējas, ir jāievieš plašāka atkritumu šķirošanas prakse Latvijā. Šobrīd nav spēkā likumdošana, kas aizliedz pārtiku ar beigušos derīguma termiņu (izņemot neapstrādātu pārtiku) no veikaliem un virtuves atkritumus no restorāniem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nogādāt atkritumu poligonā. Šobrīd tikai dažiem uzņēmumiem ir brīvprātīgi noslēgti līgumi ar kādu no blakusproduktu pārstādes uzņēmumiem par virtuves atkritumu un nederīgās pārtikas produktu savākšanu un utilizēšanu. Pārējā šo atkritumu daļa tiek nogādāta atkritumu poligonos Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Kopš 2004.gada 1.jūlija tika atvērts elektroenerģijas tirgus rūpnieciskajiem patērētajiem un kopš 2008.gada maija jebkuram lielajam elektroenerģijas patērētājam (uzņēmumiem ar vairāk kā 50 darbiniekiem un ikgadējo apgrozījumu, kas pārsniedz 7 miljonus latu) Latvijā ir jānoslēdz divpusējs līgums ar elektroenerģijas piegādātāju. Šie līgumi pamatā tika no- 2 Datu avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Pārskats par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un materiāliem 2006.gadā 4

5 slēgti ar VAS Latvenergo, bet atsevišķos gadījumos arī ar citiem piegādātājiem, piemēram, ar Igaunijas uzņēmumu Eesti Energia. Kopš 2007.gada 1.jūlija elektroenerģijas tirgus Latvijā ir atvērts visiem patērētājiem. Nav šaubu, ka elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijā ir vairāk teorētiska nekā praktiska, pamatā dēļ regulētajām cenām. VAS Latvenergo saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu ir noteikts kā publiskais tirgotājs un tai ir pienākums apgādāt visus klientus, tādēļ, attiecībā uz mājsaimniecībām, nav piedāvājumu no citiem enerģijas piegādātājiem. Latvija un pārējās Baltijas valstis ir starp tām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kur mājsaimniecībām elektroenerģija ir viena no lētākām (skat. 1.attēlu) EUR/100kWh BG LV EE LT GR HR MT CZ SI RO FI FR HU SK PL ES UK NO PT CY LU EU27 SE AT BE NL IE DE IT DK 1.att. Elektroenerģijas cenas mājsaimniecībām ES, 2007.gada 1.jūlijs (standarta patērētājs mājsaimniecība: 2500 kwh < Ikgadējais patēriņš < 5000 kwh, ieskaitot visus nodokļus) 3 Standarta mājsaimniecības patērētājam Latvijā ar ikgadējo patēriņu starp 2500 un 5000 kwh maksa par 100 kwh ir 7,3 Eiro, kamēr ES 27 dalībvalstu (ES-27) vidējā cena ir 16,03 Eiro (vairāk kā divreiz augstāka). Rūpnieciskie patērētāji ar ikgadējo elektroenerģijas patēriņu starp un MWh Latvijā maksā 5,28 Eiro par 100 kwh un ES-27 vidējā cena ir 8,66 Eiro (skat. 2.attēlā) gada sākumā Eiropas Komisija (EK) publicēja dokumentu par elektroenerģijas tirgus novērtējumu dalībvalstīs 4. Šajā dokumentā EK novērtēja Latvijas elektroenerģijas tirgu kā nefunkcionējošu un izteica steidzamu nepieciešamību veidot Baltijas enerģijas tirgu. Īpaši EK apelēja pie Baltijas valstu valdību politiskās gribas liberalizēt elektroenerģijas tirgu, kā 3 Datu avots: Eurostat 4 Datu avots: Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Prospects for the internal gas and electricity market. Implementation report, Brussels, SEC (2006)

6 arī ieviest spēcīgāku reģionālo un Eiropas regulējošo sistēmu. Neskatoties uz to, ka Baltijas valstīs tiek nodrošināta sadarbība starp Baltijas pārvades sistēmas operatoriem un starp Baltijas valstu regulatoriem, ir nepieciešama turpmāka pārvades sistēmas operatoru integrācija un lielāka regulatoru ietekme, t.sk., ir nepieciešami problēmu risināšanas mehānismi reģionālā līmenī, lai izveidotu Baltijas enerģētikas tirgu EUR/100kWh EE BG FI SE LV HR MT LT FR PL GR NO PT RO SI ES CZ EU27 BE IT AT NL SK HU UK DE IE CY DK 2.att. Elektroenerģijas cenas rūpnieciskajiem patērētājiem ES 2007.gada 1.jūlijs (rūpnieciskie patērētāji: kwh < Ikgadējais patēriņš < MWh, ieskaitot visus nodokļus) Ar patēriņu saistītās barjeras Elektroenerģijas un kombinētas siltuma un elektroenerģijas ražošanas (koģenerācijas) tirgus Lai gan oficiāli Latvijā elektroenerģijas tirgus skaitās pilnībā liberalizēts kopš 2007.gada 1.jūlija, VAS Latvenergo ir dominējošā kompānija elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un lietošanā. Vienlaicīgi ar elektroenerģijas tirgus liberalizāciju tika izveidoti divi VAS Latvenergo meitas uzņēmumi VAS Augstsprieguma tīkls, kas atbildīga par elektroenerģijas pārvadi un VAS Sadales tīkls, kas atbildīga par elektroenerģijas sadali. Līdz šim Latvijas elektroenerģijas tirgū darbojas tikai daži citi nelieli sadales operatori. Atlikušo daļu vairāk nekā 99% 6 no elektroenerģijas patērētājiem apkalpo VAS Sadales tīkls. Tādējādi, ja, piemēram, biogāzes stacija vēlas izveidot pieslēgumu elektroenerģijas tīklam, lai pārdotu stacijā saražoto elektroenerģiju, tā pamatā ir atkarīga no viena dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma. 5 Datu avots: Eurostat 6 Datu avots: VAS Latvenergo, 6

7 Kā pierādījusi prakse, elektroenerģijas pieslēguma izveide ir laika ietilpīga, dārga un birokrātiska procedūra. Sākumā operatoram ir jāsaņem atļauja no Ekonomikas ministrijas, lai tas varētu kļūt par legālu elektroenerģijas ražotāju. Pēc tam tas var pieprasīt elektroenerģijas tīkla pieslēguma izveidi no VAS Latvenergo. Pieslēguma izveides izmaksas var mainīties katrā atsevišķā gadījumā, sākot no dažiem desmitiem tūkstošu eiro līdz pat dažiem simtiem tūkstošu eiro. Siltumenerģijas tirgus un infrastruktūra Siltumenerģijas tirgus Latvijā vēsturiski ir bijis attīstīts. Centralizētās siltumapgādes koncepcija Latvijā ir izplatīta un labi zināma. Vairāk kā 70% no siltuma tiek saražots centralizētās siltumapgādes sistēmās. Lai siltuma ražošana būtu ekonomiski izdevīga un pēc iespējas ar mazākiem zudumiem, siltuma avots tiek izvietots pēc iespējas tuvāk siltuma patērētājam. Biogāzes gadījumā saražotā siltuma izmantošana ir apgrūtināta, jo visbiežāk biogāzes iekārtu nevar uzstādīt ciemata vai pilsētas centrā, kur ir nepietiekama vieta, nepiemērota loģistika un rodas nevēlamas smakas. Biometāna ieguve un iespējamā ievadīšana tīklā Latvijā nav pieredzes un likumdošanas ietvara tehnisko prasību noteikšanai biometāna ievadīšanai dabas gāzes tīklā. Lai ievadītu biometānu dabas gāzes tīklā, ir nepieciešams mainīt Latvijas Enerģētikas likuma 8.punktu Gāzes apgādes sistēma 7 nodrošinot, ka dabas gāzes pārvades operators var dot atļauju piemērotas kvalitātes biometāna ievadīšanai tīklā. Atsaucoties uz informāciju no VAS Latvijas gāze līdz šim nav saņemti piedāvājumi ievadīt biometānu tīklā. Neskatoties uz to, VAS Latvijas gāze seko līdzi citu valstu pieredzei šajā jautājumā. Transporta degvielas ražošana un infrastruktūra Neskatoties uz to, ka Latvijā ir pieredze dabas gāzes izmantošanā transportam, biogāzes izmantošana transportā ir ļoti agrīnā attīstības stadijā. Pirmā izpēte par biogāzes izmantošanas iespējām transporta degvielai tika veikti 2007.gadā pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma 8. Galvenās barjeras biogāzes izmantošanai transportā saskaņā ar augstākminēto pētījumu ir sekojošas: Ilgtermiņa politikas trūkums biogāzes izmantošanai transportā (piemēram, nodokļu atvieglojumi transporta līdzekļiem, kas izmanto biogāzi); Pašvaldību un uzņēmumu publiskajos iepirkumos netiek iekļauti transporta līdzekļi, kuros var izmantot biogāzi; 7 Datu avots: Enerģētikas likums, Rīga, Datu avots: Dr.habil.oec.A.Kalniņš Biogāzes iespējas un tās kā tranportlīdzekļu degvielas izmantošana,

8 Esošā degvielas uzpildes staciju infrastruktūra nav pietiekoši attīstīta (2007.gadā bija tikai 3 degvielas uzpildes stacijas, kurās varēja iepildīt dabas gāzi); Piemērotu transportlīdzekļu trūkums tirgū; Uzņēmumu trūkums, kas varētu pārbūvēt un modificēt esošos transportlīdzekļus gāzes izmantošanai; Vispārējas informētības trūkums. Komposta tirgus Latvijā nav speciālas likumdošanas, kas regulē komposta tirgu un tā kvalitāti, izņemot, ja komposts tiek gatavots no notekūdeņu attīrīšanas dūņām tādā gadījumā tam ir jāatbilst sanitārajām prasībām, kas noteiktas notekūdeņu dūņu apstrādes likumdošanā. 2. Finansiālās un ekonomiskās barjeras biogāzes attīstībai 2.1. Finansējuma pieejamība Šobrīd Latvijā ir pieejami dažādi finansējuma avoti: Ir iespējams izmantot Kopīgi īstenojamos projektus (KĪP). Latvijas biogāzes attīstības programmā ir noteikts, ka nākamo piecu gadu laikā apmēram 2 miljoni Eiro būs KĪP finansējums. Tomēr šobrīd trūkst skaidra rīcības plāna investīciju piesaistei. Teorētiski ir iespējams izmantot trešās puses finansējumu un publisko-privāto partnerību (PPP) biogāzes projektiem. Tomēr Latvijā trešās puses finansējuma un PPP projektu koncepcija nav pietiekami labi attīstīta. Šobrīd komercbankas piedāvā specifiskus finansiālos produktus energoefektivitātes projektiem (piemēram, ēku energoefektivitātes projektiem, esošo siltuma avotu renovēšanai, atbalsts koģenerācijas stacijām), dažas komercbankas ir orientētas uz rūpniecisko uzņēmumu kreditēšanu. Neskatoties uz to, šobrīd netiek piedāvāti īpaši finansēšanas produkti biogāzes stacijām. Ieviešot valdības inflācijas apkarošanas plānu, 2008.gada laikā jaunu finansēšanas produktu piedāvājums Latvijā ir samazinājies. Valsts atbalsts biogāzes projektiem ir paredzēts Lauku attīstības programmas ietvaros. Saskaņā ar biogāzes izmantošanas un ražošanas attīstības programmu, nākamo piecu gadu laikā būs pieejami 5,7 miljoni Eiro. Tomēr šeit norādītais apjoms ir indikatīvs un reālā finansējuma pieejamība joprojām nav skaidra. Eiropas Komisijas atbalsts Latvijai biogāzes projektiem tiek nodrošināts divu dažādu programmu ietvaros: 8

9 1) Lauku attīstības programma atbalsts lauku saimniecību modernizēšanai vai lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības paaugstināšanai (ja biogāze tiek ražota no lauksaimniecības blakusproduktiem). 2) ES Struktūrfondi un Kohēzijas fonds atbalsts biomasas koģenerācijas stacijām. Tomēr iepriekšēja pieredze rāda, ka lauku saimniecībām ir sarežģīti sagatavot atbilstošus projektu pieteikumus, izpildīt vērtēšanas kritērijus un saņemt finansējumu. Tas galvenokārt ir saistīts ar praktisko iespēju trūkumu, visaptverošu projektu pieteikumu trūkumu, resursu trūkumu līdzfinansējuma nodrošināšanai un sarežģītām birokrātiskām procedūrām. Lai gan saskaņā ar Biogāzes izmantošanas un ražošanas attīstības programmu valdība un iesaistītās valsts institūcijas ir noteikušas investīcijas un finansu atbalsta mehānismus, joprojām trūkst ilgtermiņā plānots, uz reāliem mērķiem balstīts un izvērtēts atbalsts biogāzes projektiem Latvijā. Ierastā prakse gada beigās budžeta pārpalikuma gadījumā iedalīt kādu neplānotu grantu kādam konkrētam projektam nav atbalstāma no pienācīga investīciju plānošanas un biogāzes sektora attīstības veicināšanas viedokļa Investīciju izmaksu un finansēšanas iespēju novērtējums Investīciju izmaksas biogāzes projektiem parasti ir augstas. Tādēļ ir ļoti svarīgi pienācīgi novērtēt katra konkrēta projekta finansēšanas iespējas. Piemēram, kāda biogāzes stacija Latvijā nonāca finansiālās grūtībās, jo tika veikta nepietiekama investīciju plānošana. Šī situācija radās darbaspēka trūkuma, nepietiekama valsts atbalsta un pienācīgi nenovērtēto pirmā gada darbināšanas izmaksu rezultātā Ekonomiskās barjeras Viena no svarīgākajām ekonomiskajām barjerām biogāzes attīstībai Latvijā ir enerģijas cena, kas ir zema salīdzinājumā ar ES vidējo cenu. Kā tika minēts iepriekš 1. un 2.attēlā, elektroenerģijas cena Latvijā ir gandrīz divreiz zemākā kā ES-27 vidējā. 3.attēlā ir salīdzinātas dabas gāzes cenas mājsaimniecību patērētājiem dažādās Eiropas valstīs gada 1.jūlijā dabas gāze Latvijā maksāja 8,6 Eiro par GJ un tajā pat laikā ES- 27 vidējā cena bija 14,5 Eiro par GJ. Zemās fosilās enerģijas cenas Latvijā ir barjera biogāzes projektu ekonomiskajai dzīvotspējai. 9

10 EUR/GJ LT EE HR LV BG RO UK CZ HU LU PL SK SI FR EU27 BE ES IE DE AT IT PT NL SE DK 3.att. Dabas gāzes cenas mājsaimniecību patērētājiem ES, 2007.gada 1.jūlijs (standarta patērētājs D2: 20 GJ < Ikgadējais patēriņš < 200 GJ, ieskaitot visus nodokļus) 9 Vēl viens svarīgs jautājums ir stabilas naudas plūsmas nodrošināšana. Sezonāla biogāzes stacijas darbināšana vai izmaiņas pieejamo izejvielu sastāvā ietekmē finansējumu gan apgrozāmo līdzekļu, kas tiek izmantoti tikai noteiktā gada periodā, ziņā, gan riska, kas saistīts ar atkarību no viena rūpniecības sektora vai viena piegādātāja, ziņā. Tādēļ, lai nodrošinātu stabilu naudas plūsmu, daudz pievilcīgāks ir biznesa plāns, kurā stabila finansējuma nodrošinājumam paredzēta vairāk kā viena veida izejvielu (biomasas) izmantošana biogāzes iekārtā (ko-fermentācija). 10 Gatavojoties īstenot liela investīciju apjoma biogāzes projektus, galvenā Latvijas uzņēmēju un lauku saimniecību problēma ir nepietiekamās investīciju garantijas. Lai nodrošinātu, ka biogāzes projekti tiek īstenoti, ir nepieciešams izstrādāt finansu atbalsta mehānismu, kas garantētu investīcijas tieši biogāzes projektos. 9 Datu avots: Eurostat 10 Datu avots: ES līdzfinansēts projekts AnDigNet , CRES, 10

11 3. Citas barjeras biogāzes ieviešanai 3.1. Sociālās barjeras Biogāzes projekta ieviešana ir sarežģīts process, kurā iesaistītas dažādas organizācijas un personas no dažādiem sektoriem. Dažreiz ir sarežģīti nodrošināt veiksmīgu sadarbību starp šīm iesaistītajām pusēm, tā lai tiktu ņemtas vērā visu intereses un iespējas. Īpaši tas attiecināms uz salīdzinoši mazo Latvijas biogāzes tirgu, kur absolūtais biogāzes izpētes organizāciju, speciālistu, konsultantu, kā arī biogāzes ražotāju skaits ir ierobežots. Vēl viena svarīga barjera biogāzes attīstībai Latvijā ir vietējo enerģētikas aģentūru trūkums, kā arī enerģētikas projektu ieviešanā un vērtēšanā apmācīta personāla un ekspertu trūkums pašvaldībās un vietējā pārvaldē. Tādējādi ir problemātiski nodrošināt saikni starp potenciāliem biogāzes ražotājiem (lauku saimniecībām, pārtikas pārstrādes uzņēmumiem u.c.), biogāzes projektu attīstītājiem un investoriem. Lai nodibinātu sadarbību starp šīm iesaistītajām pusēm, ir nepieciešams izveidot kādu starpnieku institūciju (piemēram, vietējo enerģētikas aģentūru tīklu, konsultatīvas padomes, u.c.) un apmācīt vietējās pārvaldes personālu enerģētikas projektu attīstīšanas un vērtēšanas jautājumos. Biogāzes ieviešanu var būtiski ietekmēt iepriekšējā pieredze biogāzes ražošanā attiecīgajā reģionā. Laikā, kad Latvijā darbojas tikai trīs biogāzes projekti un pirmās lauksaimniecības biomasas un rūpniecības atlikumu biogāzes stacijas ir attīstības stadijā, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka nākamie lauksaimniecības un rūpniecības atlikumu biogāzes pilotprojektu tiek ieviešana un darbināšana noris veiksmīgi. Biogāzes projekti ir sarežģīti arī no sabiedrības atbalsta viedokļa. No vienas puses lauksaimnieki ir konservatīvi un nevēlas mainīt savus saimniekošanas ieradumus, dažreiz ir piesardzīgi un nevēlas uzņemties ar jaunu biznesu saistītos riskus. No otras puses plašākas sabiedrības atbalsta nodrošināšana biogāzes projektam ir problemātiska. Latvijas likumdošana paredz, ka, lai saņemtu būvniecībai nepieciešamās atļaujas, ir jāorganizē projekta sabiedriskā apspriešana. Latvijā jau ir bijuši gadījumi, kad sabiedrības iebildumu rezultātā netiek īstenotas labas biogāzes projektu idejas. Šāds gadījums bija Limbažu rajonā, kurā biogāzes ražošanai tika plānots izmantot organiskos atkritumus no kartupeļu cietes ražošanas rūpnīcas. Šī projekta sākotnējā iecere tika noraidīta, jo vietējie iedzīvotāji neatbalstīja biogāzes stacijas būvniecību apdzīvotās vietas tuvumā. Iedzīvotājiem šajā reģionā bija iepriekšēja negatīva pieredze saistībā ar smakām no jau iepriekš minētās kartupeļu cietes ražotnes. Kopumā informētība par biogāzes projektu sniegtajiem ieguvumiem videi ir Latvijas sabiedrībā joprojām zema Likumdošanas un administratīvās barjeras Lai iestrādātu Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmā paredzētos pasākumus nacionālākā un reģionālajā enerģētikas un vides politikā, šajā procesā ir iesaistīts liels skaits vietējo pašvaldību un organizāciju. Tādējādi ir jāorganizē veiksmīga koordinācija starp lauksaimniecības politiku (ko pārstāv Zemkopības ministrija), vides aizsardzību (kuras intereses pārstāv Vides ministrija) un investīcijām enerģētikā (ko koordinē Ekonomikas ministrija). 11

12 Atļauju saņemšanas procedūras biogāzes projektiem ir mainīgas, ietverot vairākus līmeņus un organizācijas, kā arī laika un resursu ietilpīgas. 11 Tā kā biogāzes ražošanas nozare Latvijā attīstās tikai pēdējo gadu laikā, atbildīgajām institūcijām trūkst pieredzes pamatā par biogāzes tehnoloģijām un to vērtēšanu no vides un sociālās ietekmes viedokļa. Viens no būtiskiem biogāzes administratīviem veicināšanas rīkiem ir telpiskā plānošana. Šobrīd Latvijā nav likumdošanas, kas nosaka nepieciešamību iekļaut atjaunojamo energoresursu projektus plānošanas dokumentos. Ir tikai daži pilotprojekti Latvijā, kuros tiek veikta atjaunojamo energoresursu potenciāla kartēšana un sadalīšana pa atsevišķiem reģioniem. Neskatoties uz to, ka Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmā ir noteikts indikatīvs biogāzes ražošanas mērķis, kas paredz palielināt saražotās biogāzes apjomus no 3500 m gadā līdz m gadā 12, šis uzstādījums nav pietiekoši spēcīgs, lai veicinātu dažāda veida biogāzes izmantošanu (t.sk., biogāzes izmantošanu transportā, gāzes attīrīšanu un ievadīšana dabas gāzes tīklā, biometāna ražošanu utt.) Citas vispārējas barjeras Viens no ierobežojošiem faktoriem biogāzes attīstībai Latvijā ir salīdzinoši mazais lauku saimniecību izmērs. Saskaņā ar statistikas datiem par saimniecību lielumu Latvijā 2007.gadā 13 aptuveni 97,1% no liellopu un 98,5% no cūku fermām Latvijā ir maza izmēra (līdz 50 dzīvniekiem). Tikai 0,1% no kopējā liellopu fermu skaita ir ar vairāk kā 500 liellopiem un 0,1% no cūku fermu skaita ir vairāk kā 5000 cūkas. No otras puses vairumā gadījumu mazo fermu izkliede ir pārāk liela, lai būtu ekonomiski izdevīgi veidot centralizētas biogāzes ražotnes. Tā kā Latvijā darbojas tikai dažas biogāzes iekārtas, joprojām nav iegūtas pietiekamas zināšanas un pieredze līguma slēgšanas sarunās ar biogāzes tehnoloģiju piegādātājiem, tādējādi reizēm novedot pie nepietiekamas piegādātāja iesaistīšanās iekārtas uzstādīšanas un palaišanas procesa un procesa stabilizācijas laikā. Tā kā Latvijā nav vietējo tehnoloģiju ražotāju un iekārtu piegādātāji nāk no valstīm ar lielu pieredzi biogāzes ražošanā, piemēram, no Vācijas, Austrijas un Nīderlandes, pastāv risks, ka var nepietiekami novērtēt Latvijas specifiskos klimatiskos apstākļus, radot papildus izmaksas un problēmas iekārtas palaišanā un darbināšanā. 11 Datu avots: ES līdzfinansēts projekts AnDigNet , CRES, 12 Datu avots: Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma gadam, Vides Ministrija, Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde ( 12

13 Secinājumi un rekomendācijas Saskaņā ar iepriekš veikto apskatu, vissvarīgākās barjeras biogāzes attīstībai Latvijā ir: Spēcīga likumdošanas ietvara trūkums biogāzes attīstībai (t.sk. biogāzes lietošanas veicināšanai transportā un tās ievadīšanai dabas gāzes tīklā) un ilgtermiņā plānota, uz reāliem mērķiem balstīta un izvērtēta valsts atbalsta trūkums biogāzes projektiem Latvijā, piemēram, garantējot investīcijas biogāzes projektu attīstītājiem. Vietējo enerģētikas aģentūru un apmācītu speciālistu trūkums pašvaldību un vietējās pašpārvaldes līmenī, lai varētu izvērtēt un atbalstīt ar enerģētiku saistītu projektu ieviešanu. Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijā ir vairāk teorētiskā nekā praktiska, radot atkarību no viena dominējošā elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmuma un tādējādi pieslēguma izveide elektroenerģijas tīklam ir laikietilpīga, dārga un birokrātiska procedūra. Statistisko datu un informācijas trūkums par izejvielu pieejamību un potenciālo biogāzes ražotņu telpisko sadalījumu. Zema vispārējā informētība Latvijas sabiedrība par biogāzi un tās sniegtajiem ieguvumiem videi. Rekomendācijas biogāzes potenciāla izmantošanas paplašināšanai Lai pastāvīgi atjaunotu pētījumus par esošo biogāzes potenciālu, kā arī lai atrastu jaunas iespējas biogāzes ražošanai Latvijā, ir nepieciešami uzlabojumi statistisko datu vākšanā saistībā ar biogāzes izejvielām un bioloģisko atkritumu uzskaiti. Lai paplašinātu biogāzes potenciāla lietojumu, ir nepieciešams veikt papildus izpēti par biogāzes izejvielu telpisko sadalījumu Latvijas teritorijā. Biogāzes potenciālu var izmantot efektīvāk, ja atjaunojamo energoresursu projektu ieviešana tiktu iestrādāta reģionālās un telpiskās plānošanas dokumentos. Esošie pētījumi par pieejamiem izejvielu veidiem rāda, ka ir nozīmīgs daudzums atkritumu, kurus var izmantot biogāzes ražošanai, bet, lai to izdarītu, ir nepieciešams uzlabot esošo atkritumu šķirošanas praksi. Lai nodrošinātu papildus atkritumu plūsmu biogāzes ražošanai, ir jāievieš pasākumi, kas aizliedz atkritumu poligonos noglabāt pārtiku ar beigušos derīguma termiņu un organiskos virtuves atkritumus. Šī situācija varētu būtiski uzlaboties vienlaicīgi ar Atkritumu poligonu direktīvas (1999/31/EC) ieviešanu Latvijā. Sadzīves atkritumu poligoniem ir plānots šo direktīvu ieviest līdz 2013.gadam, kad poligonos noglabājamo organisko atkritumu daudzums ir jāsamazina līdz 50% salīdzinot ar bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu, kas Latvijā tika saražots 1995.gadā. Rekomendācijas vietējā biogāzes tirgus attīstīšanai Lai attīstītu biogāzes tirgu Latvijā, ir nepieciešams veicināt vietējo biogāzes tehnoloģiju ražotāju izveidošanos un biogāzes ekspertu skaita palielināšanos, kuriem būtu zināšanas par biogāzes ražošanu Latvijas specifiskajos apstākļos. Tā kā biogāzes ražošanas tehnoloģijas ir sarežģītas un ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, viens no labākajiem veidiem 13

14 potenciālajam biogāzes ražotājam būtu veidot partnerattiecības ar kādu no ārvalstu uzņēmumiem, kam jau ir pieredze un zināšanas biogāzes tehnoloģiju ražošanā. Ir nepieciešams attīstīt reģionālās enerģētikas aģentūras, lai nodrošinātu saikni starp potenciālo biogāzes ražotāju un biogāzes projekta attīstītāju un investoru. Rekomendācijas biogāzes attīstības administratīvo barjeru pārvarēšanai Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijā ne tikai teorētiski, bet arī praktiski dotu pozitīvu ietekmi uz biogāzes attīstību. Brīva konkurence elektroenerģijas tirgū ļautu samazināt esošās administratīvās un finansiālās barjeras tīkla pieslēguma izveidei. Biogāzes staciju īpašnieki varētu izvēlēties labāko piedāvāto cenu elektroenerģijas pārdošanai. Lai pārvarētu administratīvās barjeras saistībā ar atļauju saņemšanas procedūrām, ir nepieciešams izstrādāt norādījumus un vadlīnijas atļaujas saņemšanas procedūrai. Rekomendācijas esošā likumdošanas un finansēšanas ietvara uzlabošanai Lai ievadītu biometānu dabas gāzes tīklā, ir nepieciešams veikt grozījumus Enerģētikas likuma 8.pantā Gāzes apgādes sistēma, nodrošinot, ka gāzes pārvades operators var dot atļauju piemērotas kvalitātes biometāna ievadīšanai. Ir nepieciešams ilgtermiņa politikas ietvars biogāzes lietošanai transportā (piemēram, nodokļu atvieglojumi transporta līdzekļiem, kas izmanto biogāzi). Lai gan Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmā ir dots indikatīvs biogāzes ražošanas mērķis, šis uzstādījums nav pietiekami spēcīgs, lai attīstītu dažāda veida biogāzes lietošanu Latvijā. Ir nepieciešams uzstādīt skaidru valsts līmeņa biogāzes ražošanas un izmantošanas mērķi. Līdz šim biogāzes projektiem sniegtais valsts atbalsts bija nepastāvīgs un nenoteikts. Veiksmīgu biogāzes sektora attīstību nākotnē var nodrošināt tikai tad, ja valsts atbalsts būs pastāvīgs, uz noteiktiem mērķiem balstīts, izvērtēts un plānots. Citi secinājumi un rekomendācijas Informētība par biogāzes vides, ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem Latvijas sabiedrībā ir joprojām zema. Ir nepieciešams veicināt informācijas izplatīšanu par biogāzes sniegtajiem ieguvumiem visos līmeņos, t.sk., sabiedrībai vispārīgi, potenciālajiem biogāzes ražotājiem, lēmumu pieņēmējiem, politiķiem, iestādēm, kas izdod atļaujas biogāzes projektu būvniecībai, utt. Lai pārvarētu zināšanu un pieredzes trūkumu līgumu slēgšanā ar biogāzes tehnoloģiju piegādātājiem, ir nepieciešams izveidot vadlīnijas, norādot vissvarīgākos apsveramos jautājumus un dodot pozitīvus piemērus par to, kā nodrošināt sadarbību starp iekārtas īpašnieku un tehnoloģiju piegādātāju citās biogāzes jomā daudz attīstītākās valstīs. Lai izvairītos no papildus izmaksām biogāzes stacijas darbināšanā, ir nepieciešams novērtēt atšķirības klimatiskajos apstākļos un paredzēt papildus izolāciju, lietot piemērotus sala izturīgus materiālus utt. 14

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Microsoft Word - D-2.8_Biogas_Potential_Latvia_LV.doc

Microsoft Word - D-2.8_Biogas_Potential_Latvia_LV.doc Projekts: BiG>East (EIE/07/214) Biogāzes potenciāls Latvijā. Kopsavilkuma atskaite Projekta rezultāts 2.8 Sagatavota pamatojoties WP2 uzdevumu atskaitēm M.Sc.ing. Ilze Dzene SIA Ekodoma Adrese: Noliktavas

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

NAME :

NAME : STARPTAUTISKĀ INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJA TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KAS MĒS ESAM UN KO MĒS DARĀM CEOC International ir Eiropas apvienība,

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012 Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS 2013. gadam Rīgā 2012 SATURA RĀDĪTĀJS lpp. 1. PAMATINFORMĀCIJA 2 2. MĒRĶU UN UZDEVUMU RAKSTUROJUMS 3 3. INVESTĪCIJU PLĀNS 2013. gadam

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint LATVIJA PASAULĒ UN ES (2015, avoti: FAO un Eurostat) ir 13. lielākā zvejas produkcijas un 24. lielākā akvakultūras produkcijas ražotāja ES. (1.000 tonnas) Pasaule ES-28 % pasaule % ES-28 Nozveja 104.635

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk