4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br"

Transkripts

1 4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2 Smaguma spēks palīdz vai traucē mums dzīvot uz zemes? Skolēna darba lapa F_10_DD_04_P01 Ķermeņu krišana Skolēna darba lapa F_10_DD_04_P02 Keplera likumi Skolēna darba lapa F_10_DD_04_P03 Kosmiskie ātrumi Skolēna darba lapa F_10_LD_04_P01 Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība Skolēna darba lapa Kārtējais vērtēšanas darbs Nobeiguma vērtēšanas darbs Gravitācija un kustība gravitācijas laukā 1.variants Gravitācija un kustība gravitācijas laukā 2.variants Gravitācija un kustība gravitācijas laukā Vērtēšanas kritēriji Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

2 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ T E M A T A A P R A K S T S Dzīvojot uz Zemes, mēs nepārtraukti saskaramies ar gravitāciju, tāpēc ir svarīgi veidot skolēnos dziļāku izpratni par šīs mijiedarbības izpausmēm. Gravitācija ir viens no četriem fundamentālās mijiedarbības veidiem dabā. Visi ķermeņi, lai kur arī tie atrastos uz Zemes, Saules sistēmā vai Visumā, savstarpēji pievelkas. 54 Skolēni pamatskolā jau ir apguvuši smaguma spēka un gravitācijas jēdzienus. Apgūstot šo tematu, skolēni veido izpratni par gravitācijas mijiedarbību un mācās skaidrot ķermeņu kustību gravitācijas laukā. Eksperimentāli pētot horizontāli vai slīpi izsviesta ķermeņa kustību laboratorijas darbā, skolēni mācās izraudzīties darba piederumus, apstrādāt un izvērtēt datus, kā arī secināt. Tā kā astronomisko objektu izmēri un attālumi starp tiem ir milzīgi, ļoti būtiska nozīme ir virtuālajiem eksperimentiem. Turklāt jāiepazīst Visuma izpētes vēsture un perspektīvas. Mācību procesā skolotājam jāuzsver situāciju analīze un izvērtēšana, piemēram, apspriežot drošības pasākumus un riska faktorus atrakciju parkos un citur. Skolotājam mazāk uzmanības būtu jāvelta uzdevumu risināšanai, jo aprēķinu veikšana šajā tematā matemātiski ir pietiekami sarežģīta un laikietilpīga. Būtiskāk ir izskaidrot un pētīt fizikālos procesus un to norises dabā.

3 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā FIZIKA 10. klase C E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti PROGRAMMĀ STANDARTĀ Analizē gravitācijas un elektromagnētisko mijiedarbību izpausmi dabā un tehnikā. Salīdzina ķermeņu kustību gravitācijas laukā uz Zemes un Visumā. Izvēlas fizikālo procesu raksturlielumus un pazīmes, prognozē lielumu savstarpējo atkarību. Izvēlas fizikālo procesu raksturlielumus, pētot ķermeņa kustību gravitācijas laukā. Lieto informācijas tehnoloģijas, lai pārbaudītu hipotēzi par funkcionālo sakarību starp fizikālajiem lielumiem. Iegūst informāciju un izvērtē eksperimenta rezultātus, virtuālajā eksperimentā pētot Keplera likumus un kosmiskos ātrumus. Izdara secinājumus, pamatojoties uz problēmas risinājumā vai eksperimentā iegūtajiem datiem (pierādījumiem), atbilstīgi izvirzītajai hipotēzei. Apstrādā un izvērtē datus par ķermeņu kustību gravitācijas laukā, formulē secinājumus, pamatojoties uz tiem. Formulē un argumentē viedokli par fizikālajiem procesiem, pamatojoties uz faktiem, likumsakarībām, sava vai grupas darba rezultātiem, ciena citu viedokli. Argumentē savu viedokli par gravitācijas nozīmi dabā, sadzīvē un tehnikā. Izvērtē tehnoloģiju izmantošanas pieredzi fizikā, ietekmi uz sabiedrību un nākotnes perspektīvas. Analizē Saules sistēmas izpētes vēsturi un nākotnes perspektīvas. 55 STUNDĀ Situācijas analīze. SP. Gravitācijas spēka izpausme. Demonstrēšana. D. Ķermeņu krišana. KD. Gravitācijas likums. VM. Saules sistēmas planētu salīdzinājums ar Zemi. VM. Paisums un bēgums. VM. Kustība gravitācijas laukā. VM. Saules sistēmas planētas. Demonstrēšana. D. Vertikālais sviediens. VM. Slīpais sviediens. Demonstrēšana. D. Keplera likumi. D. Kosmiskie ātrumi. VM. Ķermeņa kustība gravitācijas laukā. Laboratorijas darbs. LD. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība. VM. Kustība vertikālā virzienā. VM. Gravitācija/ antigravitācija. KD. Zemes mākslīgie pavadoņi. VM. Kosmiskie atkritumi.

4 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III Izskaidro debess ķermeņu kustību, izmantojot Saules sistēmas modeli. Apraksti Saules sistēmas modeli! Salīdzini ZMP kustību ap Zemi ar planētu kustību ap Sauli! Analizē Haleja komētas kustību Saules sistēmā un attēlo to mērogā! Salīdzina ķermeņu kustību gravitācijas laukā uz Zemes un Visumā. Uzraksti dažādu makroskopisku ķermeņu reālās kustības ātrumus uz Zemes! Salīdzini tos ar kosmiskajiem ātrumiem! Izmanto tabulas un formulu lapu! Aprēķini, cik ilgā laikā ķermenis nokritīs no 5 metru augstuma uz divām no Saules sistēmas planētām un salīdzini iegūtos rezultātus! Salīdzini Saules sistēmas planētu kustības ātrumus pa to orbītām ar kosmiskajiem ātrumiem uz attiecīgās planētas! Salīdzini planētu leņķiskos ātrumus kustībā pa orbītām ap Sauli, pieņemot, ka orbīta ir riņķa līnija! 56 Izprot gravitācijas konstantes fizikālo būtību. Ar cik lielu spēku mijiedarbojas divas lodes, kuru masa katrai ir 1 kg, bet attālums starp ložu centriem ir 1 metrs? Izskaidro, ko nosaka gravitācijas konstante! Uzraksti gravitācijas konstantes vērtību, izsakot mērvienību ar a) N, kg un m; b) kg, m un s! Analizē, kā varētu noteikt planētas vidējo blīvumu, ja zināma gravitācijas konstante G! Kādi planētu raksturlielumi vēl ir jāzina, lai atrisinātu šo problēmu? Izprot brīvās krišanas paātrinājuma un ķermeņa svara jēdzienu fizikālo procesu skaidrojumā. Attēlo zīmējumā grāmatas smaguma spēku, balsta reakcijas spēku un ķermeņa svaru! Kuri no šiem spēkiem cits citu kompensē? Paskaidro ar piemēriem, kādā gadījumā ķermeņa svars ir vienāds ar smaguma spēku! Kādā gadījumā tas ir lielāks par ķermeņa smaguma spēku un kādā gadījumā mazāks? Analizē ķermeņu kustību kosmosa kuģī, kas ar izslēgtiem dzinējiem pārvietojas apkārt Zemei! Lieto gravitācijas likuma matemātisko pierakstu. Uzraksti matemātisko izteiksmi spēkam, ar kādu Zeme pievelk Mēnesi, un spēkam, ar kādu Mēness pievelk Zemi! Kā jāmaina viena ķermeņa masa, nemainot otra ķermeņa masu un attālumu starp tiem, lai gravitācijas spēks starp šiem ķermeņiem palielinātos divas reizes? Cik lielā attālumā no Zemes centra uz taisnes, kas savieno Zemes un Mēness centrus, jāatrodas kosmosa kuģim ar masu m, lai rezultējošais gravitācijas spēks būtu nulle? Izskaidro ķermeņu kustību Zemes gravitācijas laukā. Vai dotie apgalvojumi ir patiesi, neievērojot gaisa pretestību? a) No vienāda augstuma akmens un putna spalva nokrīt vienādā laikā. b) Horizontāli izsviestam ķermenim ātruma projekcija, kas ir paralēla zemes virsmai, kustības laikā samazinās. c) Vertikāli augšup izsviestam ķermenim sākuma ātrums ir skaitliski vienāds ar ātrumu nokrišanas momentā tajā pašā vietā. 1. Apraksti horizontāli izšautas bultas kustību no izšaušanas momenta līdz momentam, kad tā nokrīt uz Zemes! Paskaidro, kāda ir bultas kustība horizontālā virzienā un kāda vertikālā virzienā! Pretestības spēkus neņem vērā! 2. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustībā salīdzini laiku, kāds vajadzīgs, lai ķermenis paceltos maksimālajā augstumā, ar laiku, kāds vajadzīgs, lai ķermenis no šī augstuma nokristu atpakaļ uz Zemes! Basketbola bumbu izmet vertikāli augšup. Salīdzini bumbas pacelšanās laiku līdz maksimālajam augstumam un krišanas laiku līdz izsviešanas vietai, ja ievēro gaisa pretestību!

5 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā FIZIKA 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izprot gravitācijas spēka nozīmi ķermeņu mijiedarbībā. Vai dotie apgalvojumi ir patiesi? a) Gravitācijas spēks darbojas starp jebkuriem diviem ķermeņiem. b) Gravitācijas konstante ir vienāda uz visām Saules sistēmas planētam. c) Spēku, ar kādu viens otru pievelk divi ķermeņi, kuru masa katram ir 1 kg, var izmērīt ar fizikas laboratorijā izmantojamo dinamometru. Paskaidro, kāpēc mēs nenovērojam ķermeņu savstarpējo pievilkšanos uz Zemes virsmas un kāpēc gravitācijas spēki ir nozīmīgi Visumā! Analizē, cik liels gravitācijas spēks darbojas starp ķermeni un Zemi, ja ķermenis atrodas Zemes centrā! Analizē ķermeņu kustību gravitācijas laukā, izmantojot stroboskopiskos attēlus. Aizpildi tabulu, izmantojot stroboskopiskajā zīmējumā parādītos piecus lodītes stāvokļus, ja stroboskops uzliesmo ik pēc 1 s! Nosaki horizontāli izsviestās lodītes koordinātas un kustības laiku līdz attiecīgajam stāvoklim! Zīmējumā redzams lodītes kustības stroboskopiskais attēls. Laiks starp uzliesmojumiem ir 0,2 sekundes. Nolasi no stroboskopiskā attēla lielumu vērtības un apkopo tās tabulā! Analizē attēloto viena lata monētas kustību! Prognozē, kāds varētu būt monētas kustības laiks un ātrums! 57 t x y Ko var secināt par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību, ja to aplūko x ass virzienā un y ass virzienā?

6 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā 58 Sasniedzamais rezultāts I II III Aprēķina, izmantojot funkcionālas sakarības: gravitācijas spēku, ķermeņa smaguma spēku. Lieto skaitļa normālformu un decimālos daudzkārtņus, veicot aprēķinus un pierakstot rezultātu. 1. Cik liels gravitācijas spēks darbojas starp diviem ķermeņiem, kuru masa attiecīgi ir 3 t un 5 t, bet attālums starp tiem 40 m? Rezultātu uzraksti normālformā SI mērvienībās! 2. Cik liela ir lodītes masa, ja tās tilpums 10 cm 3? Ar cik lielu spēku Zeme pievelk šo lodīti? Lodītes blīvums ir 900 kg/m Ar cik lielu spēku uz galda virsmu darbojas uz tā nolikta grāmata, kuras masa ir 220 g? 1. Vieglais automobilis FORD ESCORT brauc ar ātrumu 70 km/h pa izliektu tiltu, kura liekuma rādiuss ir 250 m. Aprēķini automobiļa svaru tilta vidū, ja tā masa kopā ar pasažieriem ir 1,525 t! 2. Divi vienādi ķermeņi atrodas 1 km attālumā viens no otra un pievelkas ar 1 N lielu spēku. Cik liela ir katra ķermeņa masa? 3. Izsaki dotos spēkus ņūtonos un rezultātu pieraksti normālformā! 3 kn 0,5 MN 12,2 mn kn 0,01 mn 1. Izveido formulu brīvās krišanas paātrinājuma aprēķināšanai, ja ķermenis atrodas tiešā Zemes virsmas tuvumā! 2. Marss atrodas aptuveni 1,5 reizes tālāk no Saules nekā Zeme, un Marsa masa ir aptuveni vienāda ar 0,11 Zemes masām. Cik reižu spēcīgāk Saule pievelk Marsu nekā Zemi? 3. Aprēķini gravitācijas spēka un smaguma spēka skaitliskās vērtības Marsa robotam Spirit, kura masa ir 185 kg, ja tas atrodas uz Zemes un uz Marsa! Attēlo un analizē zīmējumā kustības trajektoriju gravitācijas laukā un kustību raksturojošos vektorus. Uzzīmē kustības trajektoriju horizontāli izsviesta ķermeņa kustībai! Attēlo sākuma ātruma un beigu ātruma vektorus! Uzzīmē kustības trajektoriju slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustībai! Uzzīmē sākuma ātruma un beigu ātruma vektorus! Uzzīmē ātruma vektoru ķermeņa trajektorijas augstākajā punktā! Uzzīmē kustības trajektoriju slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustībai! Attēlo sākuma ātrumu un beigu ātrumu un to projekcijas! Attēlo zīmējumā paātrinājumu! Brīvi izraudzītā trajektorijas punktā (ne maksimālajā augstumā) uzzīmē ātruma vektoru un tā projekcijas! Iezīmē trajektorijas liekuma rādiusu! Analizē grūtības, ko nākas pārvarēt, pētot Saules sistēmas debess ķermeņus, izmantojot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un/vai IT (informācijas tehnoloģijas). Atrodi uzziņu avotos, cik liels ir attālums no Saules līdz katrai Saules sistēmas planētai! Cik ilgā laikā var nokļūt no Zemes līdz kādām citām divām Saules sistēmas planētām, pieņemot, ka kustība notiek vienmērīgi ar otro kosmisko ātrumu pa taisni, kas savieno Zemi un attiecīgo planētu? Salīdzini aprēķināto ceļojuma laiku un izvērtē, vai šādi ceļojumi ir reāli! Analizē problēmas, ar kādām būtu jāsaskaras kosmosa izpētes ekspedīcijām, kuras nosūtītu uz: a) Merkuru, b) Marsu, c) Jupiteru, d) Neptūnu! Argumentē savu viedokli par gravitācijas nozīmi dabā, sadzīvē un tehnikā. Kāda nozīme ir gravitācijas spēkam un kāda nozīme ir pretestības spēkiem, pārvietojoties ar slēpēm lejup no kalna? Salīdzini kosmonauta pārvietošanās iespējas uz Zemes un uz Mēness! Analizē, kuri kustības lielumi mainīsies un kā, ja gravitācijas spēki pēkšņi samazināsies!

7 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā FIZIKA 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Analizē Saules sistēmas izpētes vēsturi un nākotnes perspektīvas. Sakārto hronoloģiskā secībā ar Saules sistēmas izpēti saistītos notikumus! a) Lidojums uz Mēnesi. b) Pirmais cilvēka lidojums kosmosā. c) Teleskopa izgudrošana. d) Saules sistēmas modelis, saskaņā ar kuru Saule kustas ap Zemi. e) Saules sistēmas modelis, saskaņā ar kuru Zeme kustas ap Sauli. f) Kosmisko starpplanētu zondes nosūtīšana uz Marsu un Saturnu. g) Radioteleskopa izveide. Izmantojot informācijas avotus, atrodi un klasificē galvenos posmus Saules sistēmas izpētes vēsturē! Izveido sarakstu, kurā norādītas problēmas, ar kādām ir jāsaskaras Saules sistēmas izpētē! Analizē fizikas nozīmi šo problēmu risināšanā! Ilustrē Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanas daudzveidību un analizē to ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitāti. Kādās divās kustībās ZMP piedalās vienlaikus? Uzraksti, kādās jomās izmanto ZMP un kādas ir ZMP izmantošanas priekšrocības un nepilnības! Saule apspīd vienu Zemes puslodi dienas laikā, turklāt ļoti bieži Sauli aizsedz mākoņi. Izvērtē, vai Saules gaismu kā enerģijas avotu varētu izmantot ZMP! Vai šādi iegūto enerģiju varētu nogādāt uz Zemes? Kādas priekšrocības un nepilnības tu saskati šādam enerģijas avotam? 59 Izvērtē drošības pasākumus un riska faktorus atrakciju parkos ( amerikāņu kalniņi, nāves cilpa, brīvais kritiens u. c.). Kādi spēki darbojas uz cilvēku atrakcijā brīvais kritiens? Kādi drošības pasākumi tiek ievēroti, darbinot šo atrakciju? Apraksti, kādi riska faktori pastāv un kā tos novērst, darbinot atrakciju amerikāņu kalniņi! Izplāno atrakciju, kurā izmanto nāves cilpu! Izveido šis atrakcijas maketu un apraksti, kādus drošības pasākumus tev vajadzētu ievērot, izmantojot šo atrakciju! Kā tie jārealizē?

8 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā S T U N D A S P I E M Ē R S GRAVITĀCIJAS SPĒKA IZPAUSME 60 Mērķis Pilnveidot izpratni par gravitācijas spēka jēdzienu un tā izpausmi dabā, izvirzot hipotēzes un risinot uzdevumus. Skolēnam sasniedzamais rezultāts Izprot gravitācijas spēka nozīmi dabā. Izvirza hipotēzes par gravitācijas spēka izmaiņām. Veic aprēķinus, izmantojot gravitācijas spēka izteiksmi. Nepieciešamie resursi Saules sistēmas planētu, Saules un Mēness raksturlielumu tabula. Izdales materiāls attēli no Antuana de Sent-Ekziperī grāmatas Mazais princis (F_10_SP_04_P1). Izdales materiāls skolēna darba lapa (F_10_SP_04_P2). Lineāls, kalkulators. Mācību metode Situācijas analīze, uzdevumu risināšana. Mācību organizācijas formas Grupu darbs, pāru darbs. Vērtēšana Skolotājs vērtē prasmi izvirzīt un argumentēt hipotēzes un veikt aprēķinus, klausoties skolēnu sniegtās atbildes; izvērtējot skolēnu iesniegtās esejas, skolotājs izvērtē, kā skolēni izprot gravitācijas spēka nozīmi dabā. Skolotāja pašnovērtējums Secina par stundas mērķa sasniegšanu, izmantoto metožu un materiālu lietderību un efektivitāti. Stundas gaita Skolotāja darbība Aicina atbildēt uz šādiem jautājumiem, lai demonstrētu iepriekšējās zināšanas par gravitācijas spēku un smaguma spēku kā īpašu gadījumu (aptuveni 3 minūtes). Kas ir gravitācijas spēks un kā tas izpaužas? Kas ir smaguma spēks un kā tas izpaužas? Uzklausot skolēnus, skolotājs apkopo izteiktos apgalvojumus. Skolēnu darbība Sniedz dažādas atbildes, demonstrējot savas iepriekšējās zināšanas. Piemēri. Gravitācijas spēks nosaka Visuma struktūru vispār un Saules struktūru kā īpašu gadījumu. Smaguma spēks rada mums iespēju pārvietoties pa Zemes virsmu. Situācijas analīze (15 minūtes) Sadala skolēnus grupās pa 3 vai 4. Katrai grupai piedāvā analizēt dažādas situācijas: Kas notiktu, ja gravitācijas spēks uz Zemes virsmas palielinātos/ samazinātos/ mainītos 10 reizes?, izvirzot hipotēzes un argumentējot tās. Izvirza hipotēzes (darbs visās grupās notiek vienlaikus). Nepieciešamības gadījumā palīdz organizēt skolēnu darbu grupās. Kad darbs ir pabeigts, izlozējot vai vienojoties nosaka, kura grupa raksturos norises uz Zemes, ja gravitācija palielinātos, kura grupa, ja gravitācija samazinātos.

9 G R A V I TĀ C I J A U N K U S T Ī B A G R A V I TĀ C I J A S L A U K Ā FIZIKA 10. klase Skolotāja darbība Kopīgi ar skolēniem apkopo izvirzītās hipotēzes. Uzdod jautājumus. Kādi fizikālie lielumi nosaka smaguma spēka lielumu uz Zemes? Kas nosaka brīvās krišanas paātrinājuma lielumu uz Zemes? Skolēnu darbība Izlozēto grupu pārstāvji nolasa savas izvirzītās hipotēzes visiem. Pārējās grupas salīdzina nolasītās hipotēzes ar savējām, novērtē izvirzīto hipotēžu ticamību. Viens otram var uzdot precizējošu jautājumu: Kāpēc tu tā uzskati? Sniedz atbildes: ķermeņa masa m, brīvās krišanas paātrinājums g. Sniedz atbildes: Zemes masa M, Zemes rādiuss R, gravitācijas konstante G. Situācijas analīze (15 minūtes) Organizē turpmāko skolēnu darbu pāros. Uzdod skolēniem atrisināt šādus kvantitatīvus uzdevumus, izmantojot Saules sistēmas planētu, Saules un Mēness raksturlielumu tabulu. Cik liels būtu Zemes rādiuss, ja smaguma spēks uz Zemes būtu 10 reizes lielāks vai mazāks, bet Zemes masa nemainītos? Cik liela būtu Zemes masa, ja smaguma spēks uz Zemes būtu 10 reizes lielāks vai mazāks, bet Zemes rādiuss nemainītos? Salīdzināt iegūtos rezultātus ar rezultātiem par citām Saules sistēmas planētām. Aicina skolēnus visus nepieciešamos datus iegūt no minētajām tabulām. Ja skolēni uzreiz nevar atrast atbilstīgās formulas, tad palīdz viņiem individuāli. Aicina salīdzināt atbildes. Veic darbu, strādājot pāros, un salīdzina savas atbildes ar citu Saules sistēmas planētu raksturlielumiem. Risinot uzdevumu, jāizprot, ka smaguma spēka vietā var izmantot brīvās krišanas paātrinājumu un veikt aprēķinus ar formulām, izmantojot tabulas kā informācijas avotu: Salīdzina atbildes. Ja Zemes rādiuss nemainās, tad, palielinoties brīvās krišanas paātrinājumam, Zemes masa ir kg (Urāns), bet, samazinoties brīvās krišanas paātrinājumam, Zemes masa ir kg (Marss). Ja Zemes masa nemainās un brīvās krišanas paātrinājums palielinās, Zemes rādiuss ir 2010 km (Merkurs), ja brīvās krišanas paātrinājums samazinās Zemes rādiuss ir km. 61 Aicina skolēnus aprēķināt brīvās krišanas paātrinājuma vērtību uz Mazā prinča planētas un salīdzināt to ar brīvās krišanas paātrinājuma vērtību uz Zemes. Norāda, ka var izmantot jebkuru attēlu no A. de Sent-Ekziperī grāmatas Mazais princis (F_10_SP_04_P1), kurā ir attēlota Mazā prinča planēta kopā ar princi. Paskaidro, ka planētas izmērus var noteikt, pieņemot, ka visi izmēri attēlā ir proporcionāli un prinča augums ir aptuveni 1,5 m. Planētas blīvumu pieņem vienādu ar Zemes blīvumu, ko atrod tabulā. Ja skolēniem rodas jautājumi par Mazo princi, skolotājs rosina mājās šo darbu izlasīt un izvērtēt. Stundā uzmanība tiek pievērsta tikai A. de Sent-Ekziperī grāmatas zīmējumiem. Izmantojot A. de Sent-Ekziperī grāmatu Mazais princis vai skolotāja sagatavoto materiālu, aprēķina Mazā prinča planētas raksturlielumus. Nosaka Mazā prinča planētas rādiusu, veicot nepieciešamos mērījumus un izmantojot proporcionalitāti starp prinča auguma garumu un planētas rādiusu. Mazā prinča planētas masu skaitliski aprēķina ar formulu m = ρv (planētas blīvums ir tāds pats kā Zemei datus atrod tabulā). Brīvās krišanas paātrinājumu uz Maza prinča planētas virsmas aprēķina ar formulu Visus aprēķinus veic savos pierakstos. Nolasa savas atbildes. Stundas beigās uzdod mājas darbu uzrakstīt argumentētu eseju Smaguma spēks palīdz vai traucē mums dzīvot uz Zemes? Izdala skolēniem darba lapu (F_10_SP_04_P2). Pārrunā iespējamos esejas vērtēšanas kritērijus. Saņem darba lapu un izpilda to nākamajai stundai.

10 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_SP_04_P1 Vārds uzvārds klase datums BRĪVĀS KRIŠANAS PAĀTRINĀJUMS Uzdevums Aprēķini brīvās krišanas paātrinājuma vērtību uz Mazā prinča planētas un salīdzini to ar brīvās krišanas paātrinājuma vērtību uz Zemes! Attēli no Antuana de Sent-Ekziperī grāmatas Mazais princis. 6

11 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_SP_04 _P2 Vārds uzvārds klase datums SMAGUMA SPĒKS PALĪDZ VAI TRAUCĒ MUMS DZĪVOT UZ ZEMES? Ievads 1. arguments 2. arguments 3. arguments Secinājumi 7

12 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_DD_04_P01 Vārds uzvārds klase datums ĶERMEŅU KRIŠANA 1. uzdevums Vērojot 1. demonstrējumu, izsaki prognozi, kurš no dotajiem ķermeņiem nokritīs ātrāk! Ieraksti to tabulā! Nr.p.k. Ķermeņi Prognoze Novērojums 1. Kartona loksne Papīra loksne 2. Papīra loksne Papīra loksne 3. Papīra loksne uz kartona loksnes 4. Saburzīta papīra loksne Kartona loksne uz papīra loksnes Papīra loksne 5. Vieglākā lodīte Smagākā lodīte Vēro skolotāja demonstrējumu un novērojumus pieraksti tabulas atbilstīgajā ailē! Salīdzini novērojumus ar savām prognozēm! Ko vari secināt? 2. uzdevums Vērojot 2. demonstrējumu, uzraksti prognozi, kurš no ķermeņiem nokritīs ātrāk, ja Ņūtona cauruli pagriezīs par 180 vertikālā stāvoklī? Kāpēc? Ieraksti to tabulā! Nr.p.k. Prognoze Novērojums 1. Caurulē izsūknēts gaiss (vakuums) 2. Caurulē iepildīts gaiss Vēro skolotāja demonstrējumus un novērojumus pieraksti tabulas atbilstīgajā ailē! Salīdzini novērojumus ar savām prognozēm! Ko vari secināt? 5

13 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_DD_04_P01 Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Atrodi uzziņu literatūrā nepieciešamos datus par atmosfēras (gaisa) eksistenci uz norādītajiem Saules sistēmas objektiem un secini, vai uz tiem ir iespējama brīvā krišana! Nr.p.k. Saules sistēmas objekts Atmosfēras eksistence Vai ir iespējama brīvā krišana? 1. Merkurs 2. Mēness 3. Zeme 4. Venēra 5. Pundurplanēta Cerēra 6

14 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_DD_04_P02 Vārds uzvārds klase datums Keplera likumi Pirmais Keplera likums 1. uzdevums Vēro demonstrējumu un aizpildi 1. tabulu! (r 0 pavadoņa kustības orbītas rādiuss un ātrums; v 0 pavadoņa sākuma ātrums) 1. tabula Nr.p.k. r 0 103, km v 0, km/s Orbītas forma T, min 1. 9,0 8,0 2. 9,0 8,5 3. 6,5 9,0 4. 6,5 10,0 2. uzdevums Atbildi uz jautājumiem! c) Kāda forma ir pavadoņu kustības orbītām? d) Kā mainās attālums no Zemes līdz Saulei ziemā un kā vasarā? Otrais Keplera likums 3. uzdevums Vēro demonstrējumu un aizpildi 2. tabulu! 2. tabula Nr.p.k. r 0 103, km v 0, km/s Orbītas forma T, min 1. 6,5 8,0 2. 6,5 9,0 3. 8,0 9,0 4. 8,5 9,0 4. uzdevums Atbildi uz jautājumu! Kāpēc pavadoņa kustība nav vienmērīga?

15 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_DD_04_P02 Trešais Keplera likums 5. uzdevums Vēro demonstrējumus un aizpildi 3. tabulu! Apskata divu pavadoņu kustību: r 10, v 10 pirmā pavadoņa orbītas rādiuss un ātrums; r 20, v 20 otrā pavadoņa orbītas rādiuss un ātrums. Pievērs uzmanību pavadoņu kustības orbītas lielās un mazās pusass garumiem a un b! 3. tabula Nr.p.k. r , km v 10, km/s r , km v 20, km/s Pirmā pavadoņa apriņķošanas periods T 1, min 1. 8,5 8,5 7,0 8,5 2. 9,5 8,0 6,8 9,9 Otrā pavadoņa apriņķošanas periods T 2, min 6. uzdevums Salīdzini pavadoņu apriņķošanas periodus katrā no demonstrētajiem gadījumiem!

16 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_DD_04_P03 Vārds uzvārds klase datums KOSMISKIE ĀTRUMI 1. uzdevums 1. Vēro demonstrējumu un aizpildi tabulu! Novēro, kā mainās kosmiskā aparāta kustības orbīta atkarībā no tā palaišanas ātruma! Nr.p.k. r, km v, m/s Orbītas forma T, h uzdevums Atbildi uz jautājumiem! a) Kā Zemes mākslīgā pavadoņa orbīta mainās atkarībā no tā palaišanas ātruma? b) Kā mainās Zemes mākslīgā pavadoņa apriņķošanas periods atkarībā no tā palaišanas ātruma? c) Cik liels ātrums jāsasniedz kosmiskajam aparātam, lai tas sasniegtu citas planētas? 9

17 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_LD_04_P01 Vārds uzvārds klase datums HORIZONTĀLI IZSVIESTA ĶERMEŅA KUSTĪBA Situācijas apraksts Automobiļa kravas kastē apgāzās atsējies kartupeļu maiss. Kartupeļi izripoja pa visu kravas kasti, daudzi arī izkrita ārā no kravas kastes. Strādniekiem nācās šos kartupeļus savākt. Par to viņi bija ļoti nepamierināti, jo daļa kartupeļu bija aizlidojusi tālu, bet daļa bija nokritusi turpat pie kravas kastes. Pētāmā problēma Kāpēc kartupeļiem bija dažāds lidojuma attālums? Hipotēze Ķermeņi aizlido tālāk, ja tiem ir lielāks sākuma ātrums. Darba piederumi, vielas Lodītes kustība horizontālā sviedienā Patstāvīgi izvēlies piederumus, kas vajadzīgi darba izpildei! Darba gaita 1. Izmēri sola augstumu h! 2. Uz grīdas noliec baltu papīra lapu! 3. Lodīti novieto tuvu galda malai un, viegli pagrūžot, ļauj tai noripot no sola! 4. Uz papīra atzīmē lodītes nokrišanas vietu un izmēri attālumu l līdz solam! Mērījumus ieraksti tabulā! Lodītes nokrišanas vietu vieglāk saskatīt, ja lodīti iepriekš iemērc ūdenī. 5. Pagrūžot spēcīgāk, maini lodītes ātrumu v 0! Vismaz piecas reizes atkārto eksperimentu, cenšoties piešķirt lodītei dažādus ātrumus! Rezultātus ieraksti tabulā! 6. Aprēķini lodītes krišanas laiku t k! 7. Aprēķini lodītes sākuma ātrumu v 0! 8. Aprēķini lodītes ātruma vertikālo projekciju v k! 9. Aprēķini lodītes momentāno ātrumu v momentā, kad tā sasniedz grīdu! Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde Mērījumu un rezultātu tabula Nr.p.k. h, m l, m t k, s v 0, m/s v k, m/s v, m/s 41

18 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_10_LD_04_P01 Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi 1. Vai lodītes kustības laiks ir dažāds, ja lodīti horizontālā virzienā izsviež ar dažādiem sākuma ātrumiem no vienāda augstuma? Pamato atbildi! 2. Kā atšķiras lodītes momentānie ātrumi nokrišanas momentā, ja lodīti horizontāli izsviež ar dažādu sākuma ātrumu no vienāda augstuma? 3. Kā rezultāti atšķirtos, ja eksperimentos izmantotu lodītes ar dažādu masu? 4. Vai darba sākumā izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies? Pamato atbildi! 5. Kāpēc kartupeļi bija aizlidojuši dažādos attālumos? 42

19 K Ā r t ē j ā s v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_KD_04 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJAS LIKUMS 1. uzdevums (10 punkti) Klasē solā sēž skolēns Jānis Kalniņš, kura masa ir 65 kg. Izmantojot gravitācijas likumu un pieņemot, ka visi minētie objekti ir punktveida, aprēķini, ar cik lielu spēku Jānis pievelk šos objektus! Tie ir: a) blakus solā divu metru attālumā sēdošā Liene, kuras masa 55 kg; b) Zeme; c) Mēness; d) Saule. Vajadzīgo informāciju atrodi Saules sistēmas planētu, Saules un Mēness raksturlielumu tabulā! Atrastos un aprēķinātos datus ieraksti tabulā! Pieraksti rezultātus skaitļa normālformā, noapaļojot tos līdz diviem zīmīgajiem cipariem! Objekts Gravitācijas konstante, N m 2 /kg 2 Objekta masa M 2,kg Attālums R, m Spēka apzīmējums Spēks, N a) Liene F gl b) Zeme F gz 640 c) Mēness F gm 0,0022 d) Saule F gs 0,39 Uzraksti aprēķina formulu spēka aprēķināšanai un parādi aprēķina gaitu! 2. uzdevums (3 punkti) Kas ietekmē gravitācijas spēka lielumu? uzdevums (2 punkti) Kāpēc Jānis Kalniņš dažādos objektus pievelk ar dažādiem spēkiem? uzdevums (1 punkts) Paskaidro, kā Jānis Kalniņš ietekmē Saules sistēmas objektu kustību!

20 K Ā r t ē j ā s v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_KD_04 Vārds uzvārds klase datums ZEMES MĀKSLĪGIE PAVADOŅI Darba izpildei vajadzīga mācību grāmata I. Vilks Astronomija vidusskolai vai sagatavots teksts par Zemes mākslīgajiem pavadoņiem. 1. uzdevums (3 punkti) Paskaidro jēdzienus! Ģeostacionārā orbīta Polārā orbīta Eliptiskā orbīta uzdevums (10 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Pavadoņus, kas vāc informāciju par Zemi, ievada zemās orbītās (parasti polārajā orbītā). 2. Zemes mākslīgo pavadoņu kustība nav pakļauta Keplera likumiem. 3. Sakaru un navigācijas pavadoņus parasti ievada ģeostacionārajā orbītā. 4. Karšu sastādīšanai izmanto navigācijas pavadoņus. 5. Izmantojot navigācijas pavadoņus, nav iespējams noteikt kāda objekta atrašanās vietu. 6. Dabas resursu izpētes pavadoņi paredzēti tikai derīgo izrakteņu meklēšanai. 7. Militārie izlūkpavadoņi pārtver radiosakarus, seko raķešu startiem un kodolizmēģinājumiem. 8. Latvijas astronomi novēro ģeodēziskos pavadoņus. 9. Habla teleskops ir Zemes mākslīgais pavadonis. 10. Zemes mākslīgajos pavadoņos par enerģijas avotu var izmantot Saules baterijas. 13

21 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 1. variants I daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 1. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Smaguma spēka piešķirtais paātrinājums lielākā attālumā no Zemes virsmas ir mazāks nekā tuvu pie tās virsmas. Bezsvara stāvoklī uz ķermeņiem nedarbojas smaguma spēks. Ja ķermenis atrodas uz horizontālas virsmas, tad balsta reakcijas spēks ir tikpat liels, cik ķermeņa svars. Paisums un bēgums rodas arī uz Mēness. Ja, riņķojot pa orbītu apkārt Saulei, planēta nokļūst tuvāk Saulei, tad tās ātrums samazinās. Merkura kustības ātrums apkārt Saulei ir lielāks nekā Urāna kustības ātrums. Smaguma spēka radītais paātrinājums Zemes virsmas tuvumā ir lielāks nekā Marsa virsmas tuvumā. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir vienāds ar nokrišanas laiku, ja neņem vērā gaisa pretestību. 2. uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus! a) Pirmais kosmiskais ātrums Zemes virsmas tuvumā ir km/s. (8 km/s, 11,2 km/s, 16,7 km/s) b) Mēness kustības ātrums apkārt Zemei ir par 8 km/s. (mazāks, lielāks) c) Braucot pa paugurainu ceļu, paugura virsotnē automobiļa svars ir, nekā apstājoties paugura virsotnē. (mazāks, lielāks) d) Janvārī attālums no Zemes līdz Saulei ir. nekā jūlijā. (mazāks, lielāks) e) Horizontāli izsviestas lodītes kustības laiks ir atkarīgs no izsviešanas (ātruma, augstuma) f) Uzraksti trīs piemērus Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanai konkrētai tautsaimniecības vajadzībai! 51

22 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 1. variants II daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 3. uzdevums (8 punkti) Pa riņķveida orbītu apkārt Zemei ekvatora plaknē ar izslēgtu dzinēju pārvietojas divi pavadoņi I un II. a) Iezīmē attēlā spēkus, ar kādiem Zeme iedarbojas uz katru no pavadoņiem, ievērojot šo spēku samēru, ja abiem pavadoņiem ir vienāda masa! b) Attēlo zīmējumā ātrumus, ar kādiem pārvietojas pavadoņi, ievērojot šo pavadoņu ātrumu samēru! c) Izmantojot formulas, paskaidro, vai pavadoņu ātrums ir atkarīgs no to masas! II I d) Kurš pavadonis I vai II ātrāk veiks vienu apriņķojumu apkārt Zemei? Paskaidro, izmantojot matemātiskas sakarības! 52

23 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 4. uzdevums (6 punkti) Virtuālajā eksperimentā (datorsimulācijā) Jānis vertikāli augšup no zemes virsmas izsvieda lodīti, piešķirot tai ātrumu v 0 = 8 m/s. Lodīte pacēlās līdz stāvoklim A. Ar cik lielu ātrumu Jānim bija jāizsviež lodīte, lai tā paceltos plauktiņa P augstumā? Atbildi pamato ar aprēķiniem un paskaidrojumiem! 53

24 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 2. variants I daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 1. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Zemes smaguma spēka piešķirtais paātrinājums uz ekvatora ir tikpat liels, cik uz Zemes pola. Ja balsta reakcijas spēks ir tikpat liels, cik smaguma spēks, tad ķermenis atrodas bezsvara stāvoklī. Ja lifts paātrināti pārvietojas vertikāli augšup, tad cilvēka svars ir lielāks nekā smaguma spēks. Paisums un bēgums rodas arī Zemes garozas cietajos iežos. Ja, riņķojot pa orbītu apkārt Saulei, planēta aizvirzās tālāk no Saules, tad tās ātrums samazinās. Attālums starp Zemi un Venēru var būt mazāks nekā starp Zemi un Marsu. Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas tuvumā ir lielāks nekā Venēras virsmas tuvumā. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir lielāks nekā nokrišanas laiks, ja neievēro gaisa pretestību. 2. uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus! a) Otrais kosmiskais ātrums Zemes virsmas tuvumā ir km/s. (8 km/s, 11,2 km/s, 16,7 km/s) b) Marsa kustības ātrums apkārt Saulei ir nekā Zemes kustības ātrums. (mazāks, lielāks) c) Braucot pa paugurainu ceļu, ieplakas dziļākajā vietā automobiļa svars ir nekā apstājoties ieplakā. (mazāks, lielāks) d) Ziemā mūsu valsts platuma grādos attālums no Zemes līdz Saulei ir nekā vasarā. (mazāks, lielāks) e) Horizontāli izsviestas lodītes kustības laiks atkarīgs no izsviešanas ātruma. (ir, nav) f) Uzraksti trīs Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanas piemērus konkrētai tautsaimniecības vajadzībai! 54

25 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 2. variants II daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 3. uzdevums (8 punkti) Pa riņķveida orbītu apkārt Zemei ekvatora plaknē ar izslēgtu dzinēju pārvietojas divi pavadoņi I un II. Abiem pavadoņiem ir vienādas masas. a) Iezīmē attēlā spēkus, ar kādiem Zeme iedarbojas uz katru no pavadoņiem, ievērojot šo spēku samērus! b) Attēlo zīmējumā ātrumus, ar kādiem pārvietojas pavadoņi, ievērojot šo pavadoņu ātrumu samērus! c) Izmantojot formulas, paskaidro, no kā ir atkarīgs pavadoņa ātrums! II I d) Kurš pavadonis I vai II būs redzams ilgāk no vienas un tās pašas vietas uz Zemes? Paskaidro, izmantojot matemātiskas sakarības! 55

26 N o b e i g u m a v ē r t ē š a n a s d a r b s F_10_ND_04 4. uzdevums (6 punkti) Virtuālajā eksperimentā (datorsimulācijā) Agita vertikāli augšup izmeta no zemes virsmas lodīti ar ātrumu v 0 = 11 m/s. Lodīte pacēlās līdz stāvoklim A, nokļūstot augstāk par plauktiņa P līmeni. Ar cik lielu ātrumu v o Agitai bija jāizsviež lodīte, lai tā nokļūtu augstumā, kas ir vienādā līmenī ar plauktiņu P? Atbildi pamato ar aprēķiniem un paskaidrojumiem! 56

27 GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 1. variants I daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 1. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Smaguma spēka piešķirtais paātrinājums lielākā attālumā no Zemes virsmas ir mazāks nekā tuvu pie tās virsmas. Bezsvara stāvoklī uz ķermeņiem nedarbojas smaguma spēks. Ja ķermenis atrodas uz horizontālas virsmas, tad balsta reakcijas spēks ir tikpat liels, cik ķermeņa svars. Paisums un bēgums rodas arī uz Mēness. Ja, riņķojot pa orbītu apkārt Saulei, planēta nokļūst tuvāk Saulei, tad tās ātrums samazinās. Merkura kustības ātrums apkārt Saulei ir lielāks nekā Urāna kustības ātrums. Smaguma spēka radītais paātrinājums Zemes virsmas tuvumā ir lielāks nekā Marsa virsmas tuvumā. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir vienāds ar nokrišanas laiku, ja neņem vērā gaisa pretestību. e) Horizontāli izsviestas lodītes kustības laiks ir atkarīgs no izsviešanas... (ātruma, augstuma) f) Uzraksti trīs piemērus Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanai konkrētai tautsaimniecības vajadzībai! uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus! a) Pirmais kosmiskais ātrums Zemes virsmas tuvumā ir km/s. (8 km/s, 11,2 km/s, 16,7 km/s) b) Mēness kustības ātrums apkārt Zemei ir par 8 km/s. (mazāks, lielāks) c) Braucot pa paugurainu ceļu, paugura virsotnē automobiļa svars ir..., nekā apstājoties paugura virsotnē. (mazāks, lielāks) d) Janvārī attālums no Zemes līdz Saulei ir... nekā jūlijā. (mazāks, lielāks)

28 FIZIKA 10. klase GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 1. variants II daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 3. uzdevums (8 punkti) Pa riņķveida orbītu apkārt Zemei ekvatora plaknē ar izslēgtu dzinēju pārvietojas divi pavadoņi I un II. a) Iezīmē attēlā spēkus, ar I kādiem Zeme iedarbojas uz katru no pavadoņiem, ievērojot šo spēku samēru, ja abiem pavadoņiem ir vienāda masa! II b) Attēlo zīmējumā ātrumus, ar kādiem pārvietojas pavadoņi, ievērojot šo pavadoņu ātrumu samēru! c) Izmantojot formulas, pa- skaidro, vai pavadoņu ātrums ir atkarīgs no to masas! d) Kurš pavadonis I vai II ātrāk veiks vienu apriņķojumu apkārt Zemei? Paskaidro, izmantojot matemātiskas sakarības! 4. uzdevums (6 punkti) Virtuālajā eksperimentā (datorsimulācijā) Jānis vertikāli augšup no zemes virsmas izsvieda lodīti, piešķirot tai ātrumu v 0 = 8 m/s. Lodīte pacēlās līdz stāvoklim A. Ar cik lielu ātrumu Jānim bija jāizsviež lodīte, lai tā paceltos plauktiņa P augstumā? Atbildi pamato ar aprēķiniem un paskaidrojumiem! 43

29 GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 2. variants I daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 1. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Zemes smaguma spēka piešķirtais paātrinājums uz ekvatora ir tikpat liels, cik uz Zemes pola. Ja balsta reakcijas spēks ir tikpat liels, cik smaguma spēks, tad ķermenis atrodas bezsvara stāvoklī. Ja lifts paātrināti pārvietojas vertikāli augšup, tad cilvēka svars ir lielāks nekā smaguma spēks. Paisums un bēgums rodas arī Zemes garozas cietajos iežos. Ja, riņķojot pa orbītu apkārt Saulei, planēta aizvirzās tālāk no Saules, tad tās ātrums samazinās. Attālums starp Zemi un Venēru var būt mazāks nekā starp Zemi un Marsu. Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas tuvumā ir lielāks nekā Venēras virsmas tuvumā. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir lielāks nekā nokrišanas laiks, ja neievēro gaisa pretestību. d) Ziemā mūsu valsts platuma grādos attālums no Zemes līdz Saulei ir nekā vasarā. (mazāks, lielāks) e) Horizontāli izsviestas lodītes kustības laiks atkarīgs no izsviešanas ātruma. (ir, nav) f) Uzraksti trīs Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanas piemērus konkrētai tautsaimniecības vajadzībai! uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus! a) Otrais kosmiskais ātrums Zemes virsmas tuvumā ir km/s. (8 km/s, 11,2 km/s, 16,7 km/s) b) Marsa kustības ātrums apkārt Saulei ir nekā Zemes kustības ātrums. (mazāks, lielāks) c) Braucot pa paugurainu ceļu, ieplakas dziļākajā vietā automobiļa svars ir nekā apstājoties ieplakā. (mazāks, lielāks) 44

30 FIZIKA 10. klase GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ 2. variants II daļa Atļauts izmantot Saules sistēmas planētu raksturlielumu tabulu un formulu lapu. Raksti atbildes uz šīs lapas! Pēc 20 minūtēm nodod lapu skolotājam! 3. uzdevums (8 punkti) Pa riņķveida orbītu apkārt Zemei ekvatora plaknē ar izslēgtu dzinēju pārvietojas divi pavadoņi I un II. Abiem pavadoņiem ir I vienādas masas. a) Iezīmē attēlā spēkus, ar kādiem Zeme iedarbojas uz katru no pavadoņiem, ievērojot šo spēku samērus! b) Attēlo zīmējumā ātrumus, II ar kādiem pārvietojas pavadoņi, ievērojot šo pavadoņu ātrumu samērus! c) Izmantojot formulas, paskaidro, no kā ir atkarīgs pavadoņa ātrums! d) Kurš pavadonis I vai II būs redzams ilgāk no vienas un tās pašas vietas uz Zemes? Paskaidro, izmantojot matemātiskas sakarības! 4. uzdevums (6 punkti) Virtuālajā eksperimentā (datorsimulācijā) Agita vertikāli augšup izmeta no zemes virsmas lodīti ar ātrumu v 0 = 11 m/s. Lodīte pacēlās līdz stāvoklim A, nokļūstot augstāk par plauktiņa P līmeni. Ar cik lielu ātrumu v o Agitai bija jāizsviež lodīte, lai tā nokļūtu augstumā, kas ir vienādā līmenī ar plauktiņu P? Atbildi pamato ar aprēķiniem un paskaidrojumiem! 45

31 GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Vērtēšanas kritēriji Uzdevums Kritēriji Zina smaguma spēka atkarību no attāluma līdz Zemei 1 punkts Izprot bezsvara stāvokļa jēdzienu 1 punkts Izprot svara jēdzienu 1 punkts Izskaidro paisuma un bēguma rašanos 1 punkts Lieto Keplera likumus 1 punkts Risina Visuma problēmas, izmantojot tabulu 1 punkts Risina Visuma problēmas, izmantojot tabulu 1 punkts Izskaidro vertikāli augšup izsviesta ķermeņa kustību gravitācijas laukā 1 punkts Izskaidro ZMP ātruma atkarību 1 punkts Risina Visuma problēmas, izmantojot tabulu 1 punkts Izmanto gravitācijas spēku mijiedarbības raksturošanai 1 punkts Izmanto gravitācijas spēku mijiedarbības raksturošanai 1 punkts Izdara secinājumus no pētnieciskās darbības 1 punkts Zina ZMP izmantošanas piemērus. Par katru nosaukto piemēru 1 punkts. Kopā 3 punkti Ievēro spēka virzienu zīmējumā 1 punkts. Ievēro spēka moduli zīmējumā 1 punkts. Kopā 2 punkti Ievēro ātruma virzienu zīmējumā 1 punkts. Ievēro ātruma moduli zīmējumā 1 punkts. Kopā 2 punkti Zina ZMP ātruma sakarības 1 punkts. Pamato, izmantojot matemātiskās sakarības 1 punkts. Kopā 2 punkti Zina ZMP apriņķojuma perioda sakarības 1 punkts. Pamato, izmantojot matemātiskās sakarības 1 punkts. Kopā 2 punkti Punkti Zina lidojuma augstuma aprēķināšanas formulu 1 punkts Iegūst lidojuma augstuma skaitlisko rezultātu 1 punkts Nosaka mērogu zīmējumā 1 punkts 6 Nosaka plauktiņa P augstumu, ievērojot mērogu 1 punkts Izvēlas lidojuma augstuma aprēķināšanas formulu 1 punkts Iegūst lodītei piešķiramā ātruma skaitlisko rezultātu 1 punkts Kopā 30 46

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš 4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas nolēma izpētīt, cik ātri varēs sasniegt ar to ātrumu

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA 1. VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_12_UP_01_P1 HERCŠPRUNGA RASELA diagramma Skolēna darba lapa D_12_UP_01_P2 Galaktikas

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a 5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta adatas Skolēna darba lapa M_11_LD_05_P1 Izloze Skolēna

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA NAUDAS PASAULE APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Latvijas Banka, 2019 1. darba lapa pamatskolai Atbildi

Sīkāk

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kuldīga 2014 Saturs Ievads...3 1.Ēku celtnieks...4 1.2.Celtnieku

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr 0 UZDEVUMU PIEMĒRI. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektrizācija, lādiņu mijiedarbība, elektrostatiskā indukcija... Papildini teikumus! Ieraksti atbilstošos

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Š Ķ I D R U M I D A B Ā U N T E H N I K Ā U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Sasniedzamais rezultāts I II III Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: š

Š Ķ I D R U M I D A B Ā U N T E H N I K Ā U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Sasniedzamais rezultāts I II III Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: š U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: šķidrums, šķīdums, šķīdinātājs( polārs, nepolārs), šķīdība, koncentrācija. Ievieto teksta tukšajās vietās pareizajā locījumā jēdzienus:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

LSPA iestājeksāmens FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ 1. PIELIKUMS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS KONTROLES TESTI-VINGRINĀJUMI Nr.pk. Kontrolvingrinājums Sievietes Vīrie

LSPA iestājeksāmens FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ 1. PIELIKUMS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS KONTROLES TESTI-VINGRINĀJUMI Nr.pk. Kontrolvingrinājums Sievietes Vīrie LSPA iestājeksāmens FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ. PIELIKUMS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS KONTROLES TESTI-VINGRINĀJUMI Nr.pk. Kontrolvingrinājums Sievietes Vīrieši. = Pievilkšanās kārienā pie stieņa = Roku saliekšana

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas 70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas piemērs Skolēnam sasniedzamais rezultāts Veido prezentāciju

Sīkāk

7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo

7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo 7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai» Nr. 008/000/DP/.../08/IPIA/VIAA/00

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

VSIA "Latvijas Vēstnesis", MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("L

VSIA Latvijas Vēstnesis, MK noteikumi Nr.619 Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju (L VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2013 04.09.2012. MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("LV", 142 (4745), 07.09.2012.) [stājas spēkā 08.09.2012.]

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. Aigars Atvars, Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts, Rēzekne, Maskavas iela 22-1, LV-4604 Baznīcās parasti māca, ka pirms problēmas risināšanas

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk