8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk"

Transkripts

1 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna darba lapa M_10_LD_08 Pētāmās problēmas Skolēna darba lapa Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju TRL+Home.

2 R I ŅĶ I RIŅĶI UN DUDZSTŪRI T E M T 106 P R K S T S pgūstot šo tematu, skolēns papildina jau tematā Leņķa jēdziens, trijstūri apgūtās zināšanas par plaknes figūrām, to īpašībām un savstarpējo novietojumu. r šo tematu planimetrijas kurss nebeidzas 11. klasē tiks apskatīti ģeometriskie pārveidojumi. Šajā tematā tiek nostiprinātas zināšanas un prasmes par figūrām, kuras skolēniem jau ir pazīstamas no pamatskolas, kā arī tiek pilnveidota prasme definēt, formulēt īpašības un pazīmes, pierādīt tās, jo ne vienmēr pamatskolā skolēns tam jau ir gatavs. Skolēni varēs izmantot tematā Matemātiskie izteikumi, pierādījumi gūtās atziņas un prasmes. Saturiski jaunie jautājumi ir: ar riņķi saistītie leņķi, teorēmas par ievilktiem un apvilktiem daudzstūriem. Svarīgi, lai skolēns pie jauniem rezultātiem un faktiem nonāk pats, tāpēc šajā tematā akcentējama skolēnu praktiskā un pētnieciskā darbība: prasme izmantot zināmās sakarības trijstūros dažādos uzdevumos par daudzstūriem, saskatīt analoģijas, vispārināt, izsakot pieņēmumu par daudzstūru, ar riņķi saistītu nogriežņu un leņķu īpašībām un pierādot tās. Jautājumi, kas ietverti šajā tematā, ir ļoti plaši, tāpēc jāpilnveido prasme atrast nepieciešamo informāciju uzziņas literatūrā. Prioritāte nav visu iespējamo formulu zināšana un algebrisku pārveidojumu veikšana, bet gan jēdzienu izpratne un tīri ģeometrisku prasmju pilnveidošana; tekstam atbilstošu zīmējumu un konstrukciju veidošana, kā arī figūru savstarpējā novietojuma analīze. U N D U D Z S T Ū R I

3 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I MTEMĀTIK 10. klase E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti STNDRTĀ Lieto ģeometrisko figūru īpašības (teorēmas), pamatojot ģeometrisko figūru vai to elementu īpašības un savstarpējo novietojumu, aprēķinot ģeometrisko figūru un ķermeņu elementu, virsmas laukuma, tilpuma skaitliskās vērtības. Lieto dažādus izteikumu veidus. Izprot pierādījuma nepieciešamību, būtību un struktūru, lieto dažādus pierādījumu veidus. Lieto dažādus spriedumu iegūšanas veidus (empīrisko, induktīvo, deduktīvo); vispārina, klasificē, saskata analoģijas, novērtē procesu tendences; izvirza hipotēzi, izmantojot iepriekšējās zināšanas vai darba gaitā iegūtos rezultātus. Saskata matemātikas saikni ar dabas un humanitārajām zinātnēm. PRGRMMĀ Saskata un izmanto trijstūru īpašības, sakarības starp trijstūra malām un leņķiem, pamatojot sakarības starp nogriežņiem un leņķiem daudzstūros, aprēķinot četrstūru un regulāru daudzstūru, ievilktu un apvilktu daudzstūru elementus, laukumu. Lieto teorēmas par riņķī ievilktu četrstūri un ap riņķi apvilktu četrstūri. Izmanto dažādus izteikumus (īpašības, pazīmes, definīcijas) par četrstūriem. Pierāda teorēmas, pamato aprēķina un pierādījuma uzdevumu risinājumus par riņķiem un daudzstūriem. Vispārina dažādas sakarības, izvirza hipotēzi, izmantojot zināšanas par riņķa līniju, trijstūra un daudzstūra elementiem, laukumu. Saskata riņķa līnijas, riņķa un daudzstūru lietojumu mākslā, arhitektūrā, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un dabā. 107 STUNDĀ VM. Leņķi riņķī. VM. Riņķim apvilkta četrstūra malu īpašība. VM. Riņķī ievilkta četrstūra leņķu īpašība. Vizualizēšana. Jautājumi un atbildes. SP. r riņķa līniju saistīti leņķi. Vizualizēšana. Jautājumi un atbildes. SP. r riņķa līniju saistīti leņķi. Izpēte. LD. Laukumi. KD. Ievilkti četrstūri. VM. Ģeometriskās figūras mums apkārt.

4 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III Saskata un izmanto trijstūru īpašības, sakarības starp trijstūra malām un leņķiem, pamatojot sakarības starp nogriežņiem un leņķiem daudzstūros, aprēķinot četrstūru un regulāru daudzstūru, ievilktu un apvilktu daudzstūru elementus, laukumu. 1. Regulāra sešstūra malas garums ir 2 cm. prēķini sešstūra diagonāļu garumus! 2. Romba malas garums ir 8 cm. Leņķis starp romba augstumiem, kas novilkti no vienas virsotnes ir 60. prēķini romba augstuma garumu! 3. Taisnleņķa trapeces D diagonāle ir perpendikulāra sānu malai. Pamato, ka trijstūri un D ir līdzīgi! 1. Paralelograma malas ir 3 cm un 5 cm, bet leņķis starp tām 120. prēķini paralelograma garāko diagonāli! 2. Vienādsānu trapeces sānu mala ir 13 cm, garākais pamats 15 cm, bet diagonāle 14 cm. prēķini ap trapeci apvilktās riņķa līnijas rādiusa garumu! 3. Četrstūrim D ir apvilkta riņķa līnija tā, ka D ir tās diametrs. prēķini D laukumu, ja D=12, =60, D=45! Vienādsānu trapecē diagonāle ir 6 cm un lielākais pamats ir divas reizes garāks nekā sānu mala. prēķini trapeces augstumu, ja zināms, ka kāda trapeces leņķa kosinuss ir 0,25! 108 Veido aprakstam atbilstošus daudzstūru, ievilktu un apvilktu daudzstūru, riņķa un ar riņķi saistīto nogriežņu un leņķu zīmējumus, lietojot pieņemtos apzīmējumus. 1. Izveido zīmējumu pēc dotā teksta! tzīmē vienādos nogriežņus un vienādos leņķus! Dota dažādmalu trapece. Novelc nogriezni, kura viens galapunkts ir platā leņķa virsotnē, bet otrs uz garākā pamata, pie tam tā, lai šis nogrieznis būtu paralēls sānu malai! 2. Izveido zīmējumu pēc dotā teksta! Konstruē vienādsānu trapeci un tai apvilkto riņķa līniju! 1. Izveido zīmējumu pēc dotā teksta! Dots izliekts četrstūris D, kura leņķis D ir 90. Diagonāle ir perpendikulāra vienai no malām. 2. Izveido zīmējumu pēc dotā teksta! No paralelograma D platā leņķa novilkti augstumi E un F. Uz diagonāles D kā diametra konstruēta riņķa līnija. 3. Izveido zīmējumu pēc dotā teksta! pzīmē zīmējumā redzamos punktus ar burtiem un komentē, kā sauc katru no zīmējumā redzamajām figūrām! Uz regulāra trijstūra malas kā diametra konstruēta riņķa līnija. Riņķa līnijas centrs savienots ar trijstūra un riņķa līnijas krustpunktiem. Riņķa līnijā novilktas hordas un. Konstruē visus tos riņķa līnijas punktus, kuriem piemīt īpašība: punkti,, un konstruētais punkts ir trapeces virsotnes (virsotņu secība nav būtiska), ja: a) nav diametrs, b) ir diametrs!

5 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I MTEMĀTIK 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III prēķina hordas pieskares leņķi; leņķi, ko veido divas hordas, divas sekantes, divas pieskares. 1. Dota riņķa līnija ar centru punktā un punkts uz šīs riņķa līnijas. No punkta ir novilkts 60 liels hordas pieskares leņķis. Kādā leņķī no centra ir redzama horda? 2. Hordas un D krustojas punktā E. Loka leņķiskais lielums ir 40, bet loka D leņķiskais lielums ir 70. prēķini trijstūra E leņķus! 1. Dots taisnleņķa trijstūris ( =90 ), kura šaurais leņķis =20. Riņķa līnija, kuras centrs ir punktā un kuras rādiuss vienāds ar kateti, krusto hipotenūzu punktā D. prēķini leņķi D! 2. Riņķa līnija sadalīta attiecībā 2:3:4. Dalījuma punktos novilktas pieskares. prēķini mazāko leņķi starp pieskarēm! 1. No punkta M ārpus riņķa līnijas vilktas divas sekantes, kas veido 30 leņķi. Lielākais loks, ko ietver sekantes, ir 90, un viena sekante iet caur riņķa līnijas centru. prēķini, kādās daļās horda, kuru nosaka otra sekante, sadala riņķa līniju! 2. Riņķī novilktas vienādas hordas un tā, ka loks =240. prēķini tos leņķu lielumus, kurus veido horda ar riņķa līnijas pieskarēm punktos un! Lieto teorēmas par riņķī ievilktu četrstūri un ap riņķi apvilktu četrstūri. 1. Veido patiesus apgalvojumus! Ja četrstūris ir ievilkts riņķa līnijā, tad tā leņķiem ir spēkā sakarība... Ja riņķa līnija ir ievilkta četrstūrī, tad četrstūra malām ir spēkā sakarība Izliekta četrstūra pēc kārtas ņemtu malu garumu attiecība ir 1:3:5:3. Vai šajā četrstūrī var ievilkt riņķa līniju? 3. Pabeidz teikumus! 1. Nosaki, vai dotie apgalvojumi ir patiesi! a) p jebkuru vienādsānu trapeci var apvilkt riņķa līniju. b) Eksistē tāda taisnleņķa trapece, ap kuru var apvilkt riņķa līniju. c) Eksistē paralelograms (kurš nav rombs), kurā var ievilkt riņķa līniju. 2. Vienādsānu trapeces pamati ir 6 cm un 18 cm. prēķini trapeces sānu malas garumu un trapecē ievilktās riņķa līnijas rādiusu! 1. Vienādsānu trijstūra virsotnes leņķis ir 30. Uz sānu malas kā uz diametra uzkonstruēta pusriņķa līnija tā, ka pārējās trijstūra malas sadala to trijos lokos. prēķini šo loku leņķiskos lielumus! 2. Vienādsānu trapecē, kuras šaurais leņķis ir α, ievilkta riņķa līnija ar rādiusu r. prēķini ap trapeci apvilktās riņķa līnijas rādiusu! 109 a) Daudzstūri sauc par ievilktu riņķa līnijā, ja b) Ja četrstūra visas malas ir vienas riņķa līnijas pieskares, tad. c) Ja daudzstūris ir ievilkts riņķa līnijā, tad riņķa līnijas centrs atrodas d) Ja daudzstūris ir apvilkts ap riņķa līniju, tad riņķa līnijas centrs atrodas 3. Regulārā trijstūrī novilkta bisektrise D. Tā punktā E krusto perpendikulu, kas no punkta vilkts pret malu. Pierādi, ka ap četrstūri E var apvilkt riņķa līniju!

6 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I Sasniedzamais rezultāts I II III Lieto jēdzienus horda, pieskare, sekante, loks, centra leņķis, ievilkts leņķis, riņķa sektors, riņķa segments, hordas pieskares leņķis; leņķis, ko veido divas hordas; leņķis, ko veido divas sekantes, (pieskares), ievilkts četrstūris, apvilkts četrstūris, rombs, paralelograms, trapece, taisnstūris, regulārs sešstūris, veidojot zīmējumus un risinot uzdevumus. 1. Nosauc romba un taisnstūra kopīgās īpašības! Kādas īpašības ir atšķirīgas? 2. praksti (mutiski vai rakstiski): a) ap četrstūri apvilktas riņķa līnijas konstrukcijas gaitu, b) regulāra divpadsmitstūra konstrukcijas gaitu! 1. Kurš no apgalvojumiem ir patiess? Patiesos apgalvojumus pierādi, bet aplamos ilustrē ar pretpiemēru! a) Jebkurš četrstūris, kura diagonāles ir perpendikulāras, ir rombs. b) Jebkura trapece, kuras divi leņķi ir vienādi, ir vienādsānu trapece. c) Ja četrstūra diagonāles krustojoties dalās uz pusēm, tad tas ir paralelograms. d) Jebkura ievilkta četrstūra pretējo leņķu summa ir pkopo un shematiski attēlo informāciju par ar riņķi saistītu leņķu aprēķināšanu (ieskaitot pamatskolā apgūtās sakarības)! No četrstūriem matemātikā īpaši tiek izdalīti kvadrāti, taisnstūri, rombi, paralelogrami, trapeces. ez šiem četrstūriem ir vēl citi, kuriem piemīt noteiktas īpašības un pazīmes, kas tos atšķir no pārējiem. Definē četrstūri, kurš nav definēts! Izsaki hipotēzi par kādu īpašību, kas piemīt definētajam četrstūrim! 110 Plāno aprēķinu uzdevuma par riņķiem un daudzstūriem risinājumu. 1. Izveido dotā uzdevuma risinājuma plānu! Riņķī, kura laukums ir S, ievilkts kvadrāts. prēķini kvadrāta perimetru! 2. Izveido dotā uzdevuma risinājuma plānu! Rombā ievilktās riņķa līnijas rādiuss ir run romba šaurais leņķis ir 2α. prēķini romba malas garumu! Izveido dotā uzdevuma risinājuma plānu! Dota trapece, kuras pamatu garumi ir a un b, bet sānu malu garumi c un d. prēķini trapeces laukumu! Izveido dotā uzdevuma risinājuma plānu! Vienādsānu trapeces šaurais leņķis ir α. p trapeci apvilkta riņķa līnija, kuras garums ir. Riņķa līnijas centrs atrodas uz trapeces pamata. prēķini trapeces laukumu! trod uzziņas literatūrā nepieciešamās formulas, lai aprēķinātu ar riņķi saistīto nogriežņu un leņķu lielumus, četrstūru, regulāru daudzstūru elementus un laukumu. 1. Paralelograma malas ir 6 cm un 10 cm, bet viena no diagonālēm 7 cm. prēķini otras diagonāles garumu! 2. Romba diagonāļu garumi ir a un b. Sastādi plānu rombā ievilktās riņķa līnijas rādiusa aprēķināšanai vai sameklē atbilstošu sakarību formulu sarakstā! 1. Riņķī novilktas divas hordas, kas krustojas. Krustpunktā viena horda sadalās 12 dm un 7 dm garos nogriežņos, bet otras hordas viens nogrieznis ir 4 dm. trodi nepieciešamo formulu un aprēķini tās otru nogriezni! 2. Regulāra astoņstūra malas garums ir 2 cm. Izmantojot atbilstošo formulu, aprēķini šīs figūras laukumu! Izveido savu formulu lapu, kurā iekļautas tev nepieciešamās formulas, kas attiecas uz četrstūriem, regulāriem daudzstūriem, ar riņķi saistītiem leņķiem un nogriežņiem!

7 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I MTEMĀTIK 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Vispārina dažādas sakarības, izvirza hipotēzi, izmantojot zināšanas par riņķa līniju, trijstūra un daudzstūra elementiem, laukumu. Paralelogramā D uz malas atlikti punkti M, N, K. Salīdzini savā starpā trijstūru MD, ND, KD laukumus! 1. Trijstūra laukumu var aprēķināt ar formulu S=p r, kur p trijstūra pusperimetrs un r trijstūrī ievilktās riņķa līnijas rādiuss. Uzzīmē četrstūrī ievilktu riņķa līniju un pamato, ka arī četrstūrī ir spēkā šī formula. Vispārini iegūto rezultātu! 2. Uzraksti formulu, kas izsaka: 1. p riņķa līniju apvilktam četrstūrim D ir spēkā sakarība +D=D+. Kā varētu vispārināt šo sakarību: a) apvilktam sešstūrim, kura visu malu garumi ir zināmi, b) apvilktam n stūrim, kur n ir pāra skaitlis? Darba lapa (M_10_UP_08_P1). a) regulāra trijstūra malas garumu atkarībā no tam apvilktā riņķa rādiusa R; b) regulāra četrstūra malas garumu atkarībā no tam apvilktā riņķa rādiusa R; 2. Pierādi, ka izliekta četrstūra laukums ir vienāds ar abu diagonāļu un to ietvertā leņķa sinusa reizinājuma pusi! c) regulāra n stūra malas garumu atkarībā no tam apvilktā riņķa rādiusa R un n! Izmanto dažādus izteikumus (īpašības, pazīmes, definīcijas) par četrstūriem. 1. Ieraksti trūkstošos vārdus un nosaki, vai iegūtais apgalvojums ir pazīme vai īpašība! a) Ja četrstūra trīs leņķi ir taisni, tad tas ir.. b) Taisnstūra.. ir vienāda garuma. c) Taisnstūris, kura diagonāles ir perpendikulāras, ir. d) Romba diagonāles ir.. savā starpā. 2. Nosaki četrstūra veidu, ja zināms, ka tā divu paralēlo malu garumi ir a un viens no četrstūra leņķim ir taisns! 1. Dots četrstūris. Divas tā malas vienādas ar a, bet divas citas ar b. Vai var droši apgalvot, ka četrstūris ir: a) rombs, b) taisnstūris, c) paralelograms? 2. Dots, ka no paralelograma platā leņķa virsotnes vilktā diagonāle ir arī šī paralelograma augstums. Vai iespējams, ka paralelograma otra diagonāle ir šaurā leņķa bisektrise? 1. pvilkta četrstūra definīcijai doti četri varianti. tzīmē tos, kuri, tavuprāt, ir patiesi! Tiem, kurus tu uzskati par aplamiem, uzzīmē pretpiemēru! Četrstūri sauc par apvilktu ap riņķa līniju, ja: a) četrstūrim un riņķa līnijai ir tikai četri kopīgi punkti; b) katrs riņķa līnijas punkts ir četrstūra iekšējs punkts; c) tā visas malas ir šīs riņķa līnijas pieskares; d) tā visas malas atrodas vienādā attālumā no šīs riņķa līnijas centra. 2. Rombā ievilkta riņķa līnija. Pieskaršanās punkti secīgi ir savienoti. Nosaki iegūtā četrstūra veidu! 111

8 R I Ņ Ķ I U N D U D Z S T Ū R I Sasniedzamais rezultāts I II III Pierāda teorēmas, pamato aprēķina un pierādījuma uzdevumu risinājumus par riņķiem un daudzstūriem. p regulāru sešstūri apvilktās riņķa līnijas centrs savienots ar tā virsotnēm. Pamato, ka seši iegūtie trijstūri ir regulāri un vienādi savā starpā! 1. Izmantojot kosinusu teorēmu un sakarību cos(180 α)=cos α, pierādi formulu 2a 2 +2b 2 =d 12 +d 22, kur a un b ir paralelograma malas un d 1, d 2 ir diagonāles! 2. Dots ap riņķa līniju apvilkts četrstūris D. Pierādi, ka +D=D+! 3. Par četrstūri zināms, ka tajā var ievilkt riņķa līniju. Pierādi, ka šādu četrstūri var sagriezt vienādsānu trijstūros! 1. Pierādi teorēmu! Leņķis, ko veido divas krustiskas hordas, ir vienāds ar pusi no to divu loku leņķisko lielumu summas, no kuriem viens ir starp leņķa malām, bet otrs starp leņķa malu pagarinājumiem. 2. Uzzīmē piecstaru zvaigzni! prēķini visu staru leņķu summu (zīm.)! Saskata riņķa līnijas, riņķa un daudzstūru lietojumu mākslā, arhitektūrā, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un dabā. trodi piemērus mākslā, dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (fotogrāfijas, aprakstus utt.), kur var saskatīt riņķa, riņķa līnijas un daudzstūru lietojumu! Nosauc objektus no apkārtējās pasaules, kuros saskatāmas regulāru daudzstūru formas! Papps, 4. gadsimta matemātiķis, teicis: kaut gan Dievs devis cilvēkiem vispilnīgāko gudrības un matemātikas saprašanu, daļu no tās Viņš sniedzis arī nedomājošām radībām Šis instinkts īpaši redzams bitēs. Medus uzkrāšanai tās sagatavo traukus, ko sauc par medus šūnām. Šīs šūnas ir vienāda lieluma, cita citai pieguļošas un sešstūra formā. Izsaki savu viedokli par to, kādēļ bites instinktīvi izvēlas šo formu medus šūnām! (Dž. erijs, P. Sālbergs ktīvā mācīšanās skolas matemātikā.)

9 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_10_SP_08_P1 Vārds uzvārds klase datums R RIŅĶ LĪNIJU SISTĪTIE LEŅĶI Nosaukums: Nosaukums: Mērīšana: Mērīšana: Definīcija: Definīcija: Nosaukums: Nosaukums: Mērīšana: Mērīšana: Definīcija: Definīcija: 37

10 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_10_SP_08_P1 Nosaukums: Nosaukums: Mērīšana: Mērīšana: Definīcija: Definīcija: Nosaukums: Mērīšana: Definīcija: 38

11 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_10_UP_08_P1 Vārds uzvārds klase datums PVILKTS DUDZSTŪRIS Uzdevums p riņķa līniju apvilktam četrstūrim D piemīt īpašība +D=D+. D a) Uzraksti līdzīgu sakarību apvilktam sešstūrim! D F E b) Vispārini šo sakarību apvilktam n stūrim, kur n ir pāra skaitlis! 39

12 P i e z ī m ē m 40

13 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_10_LD_08 Vārds uzvārds klase datums PĒTĀMĀS PRLĒMS 1. variants Situācijas apraksts Katru trijstūra malu sadala trīs vienādās daļās. Dalījuma punktus savieno ar pretējo virsotni. Šiem nogriežņiem krustojoties, trijstūra iekšpusē veidojas sešstūris. Formulē jautājumus, uz kuriem varētu iegūt atbildes pētījuma ceļā! Pētāmās problēmas 16

14 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_10_LD_08 Vārds uzvārds klase datums PĒTĀMĀS PRLĒMS 2. variants Situācijas apraksts Riņķī ievilkts četrstūris, tā virsotnēs novilktas pieskares. Šīm pieskarēm krustojoties, veidojas vēl viens četrstūris. Formulē jautājumus, uz kuriem varētu iegūt atbildes pētījuma ceļā! Pētāmās problēmas 17

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br 5. klase 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs braukšanas joslas. Pa pirmo joslu jābrauc ar ātrumu no 50 līdz 70 kilometriem stundā, pa otro joslu ar ātrumu no 90 līdz 110 kilometriem stundā,

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a 5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta adatas Skolēna darba lapa M_11_LD_05_P1 Izloze Skolēna

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju programma Matemātika Studiju kurss Diskrētā matemātika 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002 . variants skaitļiem, kuri var tikt izteikti 5 skaitīšanas

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Veselo skaitļu teorija 7.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš 4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Algebriskās struktūras 1.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2010./2011.studiju

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra II 4.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

PCK34_atr_kopaa

PCK34_atr_kopaa 007./008. mācību gads.nodarbības uzdevumu atrisinājumi. Skat., piem.,.zīm. - - - - -.zīm. Komentārs. Ievērosim, ka arī visu ierakstīto skaitļu summa ir. Interesanti būtu noskaidrot jautājumu: kādiem veseliem

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 3.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2007./2008.studiju

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda tabulu un izskaidro kā pa skaitļu šķirām jāievieto dotā

Sīkāk

4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br

4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br 4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo

7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo 7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai» Nr. 008/000/DP/.../08/IPIA/VIAA/00

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM JĀ Ņ A FO M IN A sakārtojums Krājumā «Matem ātikas formulas» sakopotas daudzas elementārās matemātikas un augstākās matemātikas formulas. Krājums galvenokārt paredzēts tiem,

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008 ANOTĀCIJA Piedāvātie materiāli (izvēles tēmas) ir paredzēti matemātikas

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis

R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis PRIEKŠVĀRDS Spējas m atem ātikā var attīstīt un izkopt, trenējoties dažādu uzdevumu risināšanā, pie tam īpaši svarīgi ir risināt grūtus uzdevum us. Šajā grām atā

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jānis Cīrulis Latvijas Universitāte email: jc@lanet.lv

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA 1. VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_12_UP_01_P1 HERCŠPRUNGA RASELA diagramma Skolēna darba lapa D_12_UP_01_P2 Galaktikas

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Microsoft Word - du_4_2005.doc

Microsoft Word - du_4_2005.doc @ 2004 Pēteris Dugulis 1 KOPU APJOMS Kā slīdzināt kops vi skitīt elementus kopās? Dbisks kopu slīdzināšns veids ir ttēlot vienu kopu otrā jeb konstruēt unkcijs no viens kops uz otru. DEFINĪCIJA Divs kops

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču

Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču tie ir vārdi, kurus cilvēkbērns apgūst pašus pirmos

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 2 5.klases atkārtojums Vieni ir pirmās sķiras vienības; tos skaitlī raksta pirmajā vietā no labās puses. Desmiti ir otrās šķiras vienības; tos skaitlī raksta otrajā vietā no labās puses. Simti ir trešās

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, II Kursa nosaukums angliski A Theory of Probability and Mathematical

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, 11.04.2019 Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītības programmas nosaukums 1. Izglītības programmas mērķis

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši > > < < > < < 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši vienu reizi ieraksti kādu naturālu skaitli no 1 līdz 5 tā, lai atzīmētās nevienādības būtu patiesas!

Sīkāk

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma un dalībnieku skaita Rotaļas apraksts: Katram spēlētājam

Sīkāk

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA Jebkuru pētniecības darbu uzsākot, pētniekam ir jāiepazīstas ar informāciju par risināmo jautājumu, t.i., pēc iespējas pilnīgi jāizstudē pieejamā literatūra, kas attiecas uz izraudzīto

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? Ilze France, Dina Sarceviča - Kalviške 02.02.2016. VPP 2014 2017 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Sīkāk

Microsoft PowerPoint Medni_2016_starpatskaite [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Medni_2016_starpatskaite [Read-Only] Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte Projekta vadītājs: Dr.biol. Jānis Ozoliņš Medniecības un medību faunas radošā grupa LVMI Silava janis.ozolins@silava.lv 26320528 Mērķis: Precizēt Latvijas

Sīkāk

Microsoft Word - geom_psk_origami.doc

Microsoft Word - geom_psk_origami.doc git ERKMNE, gnis NDŽĀNS ĢEOMETRIJS PMTSKOLS KURS MODELĒŠN R PPĪR LOĪŠNS PLĪDZĪU Rīg, 2005 notācij Drā izklāstīt ģeometrijs pmtskols kurs vizulizēšn r ppīr lps locīšnu. Tjā plūkots pmtelementu locīšn, figūru

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education ( Piemērots skolēniem vecuma

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (  Piemērots skolēniem vecuma Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (http://hctfeducation.ca/lessons/earth-ecosystems-and-ecology/) Piemērots skolēniem vecuma posmā: Pirmsskola līdz 8. klase Kategorija: Ekosistēmas

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

1

1 . ndžāns, L. Rmān,. Johnnessons VEKTORI. DĻ y X M M O N X N x K Rīg 006 UDK. ndžāns, L. Rmān,. Johnnessons. Vektori.. dļ. Rīg: Ltvijs Universitātes kdēmiskis pgāds, 006. 7 lpp. Šjā drbā plūkoti pmtjutājumi,

Sīkāk

Contents

Contents ENGLISH - Latvian MATHS WORDBOOK Angļu latviešu Matemātikas vārdnīca Contents Saturs 1 Signs and Symbols Zīmes un simboli 2 Area Laukums/Platība 3 Volume Tilpums 4 Money Nauda 5 Lines Līnijas 6 Angles

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc 5.3.11. ĶERMEŅU SAGRŪŠANA: PLASTISKĀ UN TRAUSLĀ SAGRŪŠANA Pietiekami lielu spriegumu gadījumā attālumi, kuros struktūrvienības pārvietojas var pārsniegt saišu darbības rādiusu r S. Saites sabrūk, kā rezultātā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermal

Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermal Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermalu. Ezers bija gaiši sidrabots.,,es tev pateikšu savu

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss SKAITĻU TEORIJA 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk