1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1"

Transkripts

1 1. Ko der zināt par elektriskajām mašīnām 1.1. Vispārīgi par elektriskajām mašīnām Lai saprastu elektrisko mašīnu darbību ir labi jāorientējas magnētismā, elektrotehnikā, jābūt labām zināšanām par stacionāriem un kustīgiem vadītājiem magnētiskajā laukā. Visi ģeneratori un elektromotori ir apvienoti vienā kategorijā rotējošās elektriskās mašīnas. To darbība balstās uz elektromagnētismu ģeneratori pārveido mehānisko enerģiju elektriskajā, bet elektromotori elektroenerģiju pārveido mehāniskajā. Enerģijas pārveidošanas virziens ir maināms atkarībā no tā kā mašīna tiek lietota. Elektriskās mašīnas iedala pēc to darbības principiem: līdzstrāvas mašīnas, sinhronās mašīnas, asinhronās mašīnas utt. Transformatori ir stacionāras elektriskās mašīnas, kas pazemina vai paaugstina spriegumu un strāvu. 1.. Standarta konstrukcijas Elektrisko mašīnu stiprinājumu konstrukcijas ir standartizētas. Burtciparu apzīmējums norāda uz gultņu, stiprinājumu, novietojumu un vārpstas konstruktīvajām īpašībām. Dažu konstrukciju piemēri un to apzīmējumi ir doti 1.1. att. Vienas konstrukcijas elektriskajām mašīnām būs vienādi izmēri neatkarīgi no ražotāja. Sīkāka informācija par elektrisko mašīnu standartiem ir pieejama DIN un IEC reglamentos Dzesēšana un ventilācija Darbinot elektriskās mašīnas, rodas jaudas zudumi, kas izdalās siltuma veidā. Šis siltums ir jānovada apkārtējā vidē, lai nodrošinātu termisko balansu un mašīna varētu droši darboties. ašīnas pārkaršana var bojāt tinumu izolāciju un neatgriezeniski sabojāt mašīnu. Elektriskās mašīnas parasti tiek aprīkotas ar dzesēšanas ventilatoru, kas novietos uz mašīnas vārpstas un nodrošina gaisa plūsmu, tādā veidā dzesējot mašīnas korpusu. Jo labāka ir motora dzesēšana, jo tādas pašas jaudas dzinējs var uzbūvēt mazāku. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izveidot mašīnas ar piespiedu dzesēšanu. To panāk ar atsevišķu ventilatoru vai šķidrās dzesēšanas sistēmu, kas tieši dzesē elektriskās mašīnas detaļas Izolācijas materiālu klases Elektrisko mašīnu tinumi ir izgatavoti no lakotiem vadiem. 1. tabulā ir norādīti dažādi izolācijas laku klases un to maksimālā pieļaujamā ilglaicīgā temperatūra. 1. tabula Izolācijas klase aksimālā pieļaujamā ilglaicīgā temperatūra o C Y 90 E 10 F 155 H Aizsardzības klase Aizsardzības klase norāda uz iekārtas konstruktīvajām īpatnībām, kas aizsargā cilvēku no iespējas pieskarties strāvu vadošām vai kustīgām daļām un mašīnu pret svešķermeņu un ūdens iekļūšanu. Apzīmējuma IP (International Protection) pirmais cipars norāda uz kontakta un svešķermeņu iekļūšanas aizsardzības klasi, otrais cipars norāda uz iekārtas aizsardzību pret ūdens iekļūšanu. Kontakta un svešķermeņu aizsardzība: IP0X nav aizsardzības IX aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu, kas lielāki par 50mm IPX aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu, kas lielāki par 1mm IP3X aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu, kas lielāki par,5mm IP4X aizsardzība pret svešķermeņu un instrumentu iekļūšanu, kas lielāki par 1mm IP5X aizsardzība pret putekļu uzkrāšanos iekārtas iekšpusē IP6X pilnīga putekļu aizsardzība Ūdens aizsardzība: IPX0 nav aizsardzības pret ūdens iekļūšanu IPX1 aizsardzība pret vertikāliem ūdens pilieniem IPX aizsardzība pret ūdens pilieniem, kas pil 15o leņķī IPX3 aizsardzība pret ūdens pilieniem, kas pil 30o leņķī IPX4 aizsardzība pret ūdens šļakatām no visām pusēm IPX5 aizsardzība pret ūdens strūklu IPX6 aizsardzība pret tiešu ūdens plūsmu IPX7 aizsardzība pret īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī IPX8 aizsardzība pret ilglaicīgu iegremdēšanu ūdenī HPS stendu mašīnām ir IP0 vai IP54 aizsardzības klase. 1

2 1.6. Pases datu plāksnīte Svarīgākie dati par elektriskajām mašīnām, kas nepieciešami izvēloties mašīnu, tiek norādīti uz pases datu plāksnītes.. att. parādīta pases datu plāksnīte ar numurētiem laukumiem. Laukumu atšifrējumi doti. tabulā.. tabula Nr. Parametrs 1 Ražotāja nosaukums Tips 3 Strāvas veids 4 Funkcija 5 Ražotāja Nr. 6 Statora tinumu veids 7 Nominālais spriegums 8 Nominālā strāva 9 Nominālā jauda 10 Jaudas mērvienības [W, kw vai W] 11 Darba režīms 1 Nominālais jaudas koeficients 13 Rotācijas virziens 14 Nominālie apgriezieni 15 Nominālā frekvence 16 Ierosmes specifikācija 17 Rotora tinumu vieds 18 Nominālais ierosmes spriegums 19 Nominālā ierosmes strāva 0 Izolācijas materiālu klase 1 Aizsardzības klase Svars (parasti lielām mašīnām) 3 Papildus informācija 1.7. Savienojumu apzīmējumi Savienojumu apzīmējumi ir standartizēti un sastāv no burtciparu apzīmējuma, kur cipari (1) norāda uz tinuma sākumu un () uz tinuma beigām. Tinumu atzari tiek apzīmēti ar cipariem 3 vai un 4. tabulā norādīti līdzstrāvas un maiņstrāvas mašīnu savienojumi, kas izmantoti HPS stendos. Paralēlas ierosmes tinums Ārējas ierosmes tinums 4. tabula aiņstrāvas mašīnas Statora tinumi (zvaigznes slēgumā) Statora tinumi (trijstūra slēgumā) Viduspunkts Rotora tinumi Zemējums E1 E F1 F U1 U, V1 V, W1 W U, V, W N K, L, 1.8. Efektivitāte un jaudas zudumi Elektriskās mašīnas efektivitāte η ir mašīnas izdalītās jaudas attiecība pret pievadīto jaudu: P P iz ie Rotējošās mašīnās vienmēr ir mehāniskie zudumi, kas rodas gultņos berzes dēļ, elektriskie zudumi, kas rodas tinumu aktīvās pretestības dēļ, un magnētiskie zudumi, kas rodas statora un rotora serdēs virpuļstrāvu dēļ. Tāpēc P iz vienmēr ir mazāks par P ie. ašīnas izejas jaudu var izteikt no momenta un apgriezieniem: Kur P iz n, () moments [Nm}] n apgriezieni [apgr/min]. Trīsfāzu mašīnai pievadīto jaudu aprēķina: P ie 3 U I cos, (3) kur U spriegums [V], I strāva [A], - jaudas koeficients. Dzinēja efektivitāte ir maksimālā, ja tas darbojas nominālajā režīmā. cos 1) 3. tabula Līdzsrāvas maīnas Enkura tinums Komutējamā pola tinums Kompensācijas tinums Virknes ierosmes tinums A1 A B1 B C1 C D1 D

3 . Instrukcija sistēmas palaišanai.1. Drošības instrukcija darbam ar HPS sistēmu 1. Nekad nepadot spriegumu uz vadības moduļa vai universālā barošanas bloka izejas spailēm.. Izejas spailes nedrīkst savstarpēji savienot. 3. Pirms montēt elektrisko mašīnu uz bremzēšanas stenda, tai jāuzmontē atbilstoši balsti. 4. Drīkst lietot iekārtas tikai ar nostiprinātu aizsargvāku un atbilstošiem fiksācijas balstiem. 5. Eksperimentālām mašīnām ar divām vārpstām, brīvajai vārpstai jāuzmontē aizsargs (719.1). 6. Pirms sākt darbu, ir jāpievieno eksperimentālās mašīnas termoaizsardzības kontakti. Ja mašīnai nav termiskās aizsardzības, ieteicams lietot motora strāvas automātslēdzi (skat...). 7. Vadības moduļa, universālā barošanas bloka un bremzēšanas moduļa zemējuma kontaktiem vienmēr jābūt savienotiem. Vadības un bremzēšanas moduļus var darbināt kopā tikai tad, ja ir savienoti to un P kontakti. Tas nodrošina bremzēšanas moduļa zemējuma elektrisku savienojumu ar vadības moduli. 8. Pārkaršanas gadījumā vadības moduļa frekvences pārveidotājs atslēdzas. Ja pētāmā mašīna ir ar virknes ierosmi, tad atslēdzoties slodzei, mašīnas apgriezieni pieaug neierobežoti un ir jāveic manuāla universālā barošanas bloka atslēgšana. 9. Vadības modulis ir jāieslēdz pirmais un tikai pēc tam var ieslēgt universālo barošanas bloku. 10. Bremzēšanas moduļa vārpstas sajūgs ir nostiprināts un nobalansēts. To drīkst noņemt tikai remontdarbu laikā. 11. Eksperimenta sagatavošanas darbus drīkst veikt tikai ar izslēgtiem moduļiem. 1. Eksperimentos drīkst izmantot tikai vadus, kas ir HPS komplektācijā vai tik pat drošus. 13. Vienmēr sekot momenta rādījumiem (skat..4.). 14. Ja līdzstrāvas un universālo mašīnu darbībā ir novērojamas lielas novirzes no to nominālajiem datiem, var manīt to rotācijas virzienu, jo sukas piedilstot vienam virzienam rada papildus pretestību pretējam... otoru strāvas automātslēdžu lietošana otora strāvas automātslēdzis pasargā trīsfāzu mašīnas no tīkla sprieguma samazināšanās un ārējo vadošo elementu bojājumiem pārslodzes gadījumā. Automātslēdzis pārtrauc strāvas ķēdi, ja notiek kāda no augstākminētām avārijām. otora strāvas automātslēdzi lieto tikai tad, ja eksperimentālā mašīna nav aprīkota ar termokontaktiem..3. omenta slāpēšana vadības modulī 730 vadības modulis ir aprīkos ar papildus slēdzi un potenciometru, kas ļauj samazināt slogojošās mašīnas momentu. omenta samazināšana tiek panākta, samazinot slogojošās mašīnas spriegumu. Šo metodi pielieto motoriem ar cietu ātruma/momenta raksturlīkni, piemēram, sinhroniem vai paralēlas ierosmes motoriem. Ja bremzēšanas modulis 719 tiek lietots kopā ar vadības moduli kā slodze vadāmai piedziņai, slodzi var ieslēgt un atslēgt ar slēdzi. Ja netiek izmantots ārējais vadības signāls, slēdzim ir jābūt ieslēgtam uz int. Slēdža Interface stāvoklis ļauj atslēgt slogojošo mašīnu darba laikā. Potenciometrs neietekmē slogojošās mašīnas momentu galējā labā stāvoklī. Pagriežot potenciometru pa kreisi, var samazināt momentu pēc nepieciešamības līdz nullei. Ja ir pieslēgts ārējais vadības signāls no datora, tad slodze tiek uzdota no tā automātiski. 3

4 3. Trīsfāzu asinhronā mašīna ar īsslēgtu rotoru Trīsfāzu asinhronās mašīnas ar īsslēgtu rotoru ir vienas no populārākajām elektriskajām mašīnām dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tās ir vienkāršas un lētas, tām ir augsta drošuma pakāpe un zemas apkalpošanas izmaksas otora uzbūve ašīnas stacionārā daļa, jeb stators, sastāv no metāla apvalka un laminētas serdes ar rievām, kurās ir ievietoti statora tinumi. Tinumi veido trīs spoles, kas savstarpēji nobīdītas par 10 o. Tinumu gali ir izvadīti uz savienošanas paneļa, kas atrodas savienošanas kārbā. Asinhronās mašīnas rotors sastāv no metāla ietvara ar rievām, kurās izvietoti vara vai alumīnija stieņi, kas galos ir savstarpēji savienoti ar savienojošiem gredzeniem, tādā veidā veidojot rotora tinumu. Tinumu slīps novietojums nodrošina rotora vienmērīgu rotāciju. Bieži uz savienojošiem gredzeniem tiek izvietotas dzesēšanas lāpstiņas, kas nodrošina gaisa cirkulāciju mašīnā. Palaišanas momentu un strāvu ietekmē rotora rievu un rotora tinumu forma. Apaļi rotora stieņi (a) nodrošina zemu palaišanas momentu, taču lielāku momentu pie nomināliem apgriezieniem nekā citas formas stieņi. Pilienveida stieņi (b) tiek biežāk pielietoti mašīnās līdz 1kW. Tām raksturīgs vidējs palaišanas moments un salīdzinoši neliela palaišanas strāva. Taisnstūrveida stieņi (c) tiek pielietoti mašīnās virs 50kW, jo tām piemīt augsts palaišanas moments pie pilnas slodzes. Dubultais stienis (d) nodrošina lielu palaišanas momentu un pieļaujamu palaišanas un nominālās strāvas attiecību. 3.. Rotējošā lauka ātrums Kad motora tinumi tiek pieslēgti trīsfāzu tīklam, statorā sāk plūst trīsfāzu strāva un rodas rotējošs magnētiskais lauks, kas rotē ar sinhrono ātrumu n o:, kur f1 barojošā tīkla pamatharmonikas frekvence, p mašīnas statora polu pāru skaits oments un slīde 4

5 1. LABORATORIJAS DARBS Eksperimenti ar trīsfāzu asinhrono dzinēju ar īsslēgtu rotoru 1. Eksperiments: Trīsfāzu asinhronā dzinēja pieslēgšana un palaišana Eksperimenta mērķis: Palaist asinhrono dzinēju bez slodzes. Nepieciešamais aprīkojums: - Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr. 707) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P L1 L L3 P Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx U1 V1 W1 Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr.707) W U V Attēls 1.1. Asinhronā dzinēja pieslēgšana trīsstūra slēgumā Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Novietojiet dzinēju uz bremzēšanas moduļa un savienojiet to ar bremzējošo dzinēju. Pavilkt sviru bremzējošā dzinēja virzienā, lai nostiprinātu pārbaudāmo dzinēju. Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā

6 Pieslēgt pie sprieguma universālo barošanas bloku (sadalē) Pieslēgt motoru pie 400V trīsfāzu tīkla. Ieslēgt vadības bloku. Ieslēgt universālo barošanas bloku: tiek indicēta griešanās frekvence, moments un griešanās virziens. Pierakstīt tukšgaitas griešanās frekvenci un virzienu. No = apgr/min virziens: Izslēgt universālo barošanas bloku. Iestatīt sekojošus parametrus uz vadības bloka: - pāriet uz manuālo darba režīmu - iestatīt maksimālo momenta uzdevumu - pārslēgt griešanās frekvenci atbilstoši iepriekš nolasītajiem lielumiem (1800 vai 3600) - pārslēgt pārslēdzi INT/EXT uz stāvokli INT (iekšējais) - griešanās virziena pārslēdzi pārslēgt atbilstoši iepriekš pierakstītajam virzienam Ieslēgt bremzējošo dzinēju ar START/STOP pogas palīdzību Salīdziniet griešanās frekvenci ar iepriekš pierakstīto un pieregulējiet, ja nepieciešams Ieslēgt universālo barošanas bloku. Griezes momentam ir jābūt nulle. Ja nepieciešams, koriģējiet griešanās frekvenci. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks.. Eksperiments: Trīsfāzu asinhronā dzinēja raksturlīknes trīsstūra un zvaigznes slēgumos Eksperimenta mērķis: Uzņemt asinhronā dzinēja mehānisko raksturlīkni pieslēdzot to zvaigznes un trīsstūra slēgumā. Nepieciešamais aprīkojums: - Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr. 707) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) 6

7 Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P L1 L L3 P Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx U1 V1 W1 Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr.707) W U V Attēls 1.. Asinhronā dzinēja pieslēgšana zvaigznes slēgumā Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P L1 L L3 P Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx U1 V1 W1 Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr.707) W U V Attēls 1.3. Asinhronā dzinēja pieslēgšana trīsstūra slēgumā 7

8 Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā 1.. Palaist stendu kā aprakstīts pirmajā eksperimentā, tikai asinhronais dzinējs ir saslēgts zvaigznes slēgumā Pierakstīt mehāniskās raksturlīknes punktus tabulā 1.1. Ieteikumi eksperimenta veikšanai: - Nolasīt mērījumus maksimāli ātri, Ja motors ir uzkarsis, tad rezultāti atšķiras un motors ir jāatdzesē. - Vispirms nolasīt mērījumus pie maksimālās griešanās frekvences, tad tukšgaitas režīmā, nominālajā režīmā, tad pie kritiskā momenta un visbeidzot pie minimālajiem apgriezieniem. - Nolasiet starpvērtības patstāvīgi un pārliecināties par mērījumu pareizību. Izslēgt universālo barošanas bloku un tad vadības bloku Saslēgt attēlā 1.3. redzamo shēmu. Ieslēgt vadības bloku, palaist bremzējošo dzinēju un ieslēgt universālo barošanas bloku. Uzņemt mehānisko raksturlīkni un pierakstīt tās punktus 1.. tabulā. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Uzzīmēt mehānisko raksturlīkni. Raksturlīknes punkti [Nm] N [apg/min] max ātrums tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums Tabula 1.1. Zvaigznes slēgums. Raksturlīknes punkti [Nm] N [apg/min] max ātrums tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums Tabula 1.. Trīsstūra slēgums. 8

9 Attēls 1.4. Asinhronā dzinēja mehāniskā raksturlīkne Jautājumi/Secinājumi: Kā atšķiras dzinēja mehāniskās raksturlīknes zvaigznes un trīsstūra slēgumā? Dzinēja nominālie dati ir Δ/Y 30/400V. Raksturojiet dzinēja uzvedību, ja tas tiks pieslēgts pie 400V trīsfāzu sprieguma trīsstūra slēgumā? Kad tiek izmatota zvaigznes/ trīsstūra palaišana. Aprakstiet šāda pārslēguma fizikālo būtību. 9

10 3. Eksperiments: Trīsfāzu asinhronā dzinēja lietderības koeficients, strāva un jaudas koeficients Eksperimenta mērķis: Uzņemt asinhronā dzinēja lietderības koeficienta, strāvas un jaudas koeficienta raksturlīknes. Nepieciešamais aprīkojums: - Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr. 707) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) - universālā jaudas mēriekārta Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P L1 L L3 0 U 0 U Universālā jaudas mēriekārta P Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx U1 V1 W1 Trīsfāzu asinhronais dzinējs (Nr.707) W U V Attēls 1.5. Asinhronā dzinēja un jaudas mērīšanas iekārtas pieslēgšanas shēma 10

11 Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā 1.5. Palaist stendu kā aprakstīts pirmajā eksperimentā, tikai asinhronais dzinējs ir saslēgts trīsstūra slēgumā. Pierakstīt mehāniskās raksturlīknes punktus tabulā 1.3. Ieteikumi eksperimenta veikšanai: - Nolasīt mērījumus maksimāli ātri, Ja motors ir uzkarsis, tad rezultāti atšķiras un motors ir jāatdzesē. - Vispirms nolasīt mērījumus pie maksimālās griešanās frekvences, tad tukšgaitas režīmā, nominālajā režīmā, tad pie kritiskā momenta un visbeidzot pie minimālajiem apgriezieniem. - Nolasiet starpvērtības patstāvīgi un pārliecināties par mērījumu pareizību. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Uzzīmēt lietderības koeficienta, strāvas un jaudas koeficienta raksturlīknes attēlā 1.6. Dzinēja mehāniskā jauda: n Dzinēja patērētā aktīvā jauda: 3 U I cos Lietderības koeficients P out P in P P out in 60 Raksturlīknes punkti tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums n [apgr/min] [Nm] Pout [kw] U [V] I [A] cosφ Pin [kw] η nomērīt aprēķināt nomērīt aprēķināt Tabula 1.3. Lietderības koeficients, strāva un jaudas koeficients 11

12 Attēls 1.6. Lietderības koeficients, strāvas un jauda koeficienta raksturlīknes. Secinājumi: 1. Kādus galvenos secinājumus varat izdarīt no iegūtajām raksturlīknēm? 1

13 . LABORATORIJAS DARBS Eksperimenti ar kondensatora dzinēju 1. Eksperiments: Kondensatora dzinēja pieslēgšana un palaišana Eksperimenta mērķis: Palaist dzinēju ar fāzes nobīdes kondensatoru bez slodzes. Nepieciešamais aprīkojums: - Kondensatora dzinējs (Nr. 715) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P N L1 P U1' Cb Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx K1 U1 K1.1 b1 Ca Kondensatoru dzinējs (Nr.707) U Z Z1 Attēls.1. Kondensatora dzinēja pieslēgšanas shēma 13

14 Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Novietojiet dzinēju uz bremzēšanas moduļa un savienojiet to ar bremzējošo dzinēju. Pavilkt sviru bremzējošā dzinēja virzienā, lai nostiprinātu pārbaudāmo dzinēju. Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā.1. Pieslēgt pie sprieguma universālo barošanas bloku (sadalē). Pieslēgt motoru pie 30V. Ieslēgt vadības bloku. Ieslēgt universālo barošanas bloku: tiek indicēta griešanās frekvence, moments un griešanās virziens. Pierakstīt tukšgaitas griešanās frekvenci un virzienu. No = apgr/min virziens: Izslēgt universālo barošanas bloku. Iestatīt sekojošus parametrus uz vadības bloka: - pāriet uz manuālo darba režīmu - iestatīt maksimālo momenta uzdevumu - pārslēgt griešanās frekvenci atbilstoši iepriekš nolasītajiem lielumiem (1800 vai 3600) - pārslēgt pārslēdzi INT/EXT uz stāvokli INT (iekšējais) - griešanās virziena pārslēdzi pārslēgt atbilstoši iepriekš pierakstītajam virzienam Ieslēgt bremzējošo dzinēju ar START/STOP pogas palīdzību Salīdziniet griešanās frekvenci ar iepriekš pierakstīto un pieregulējiet, ja nepieciešams Ieslēgt universālo barošanas bloku. Griezes momentam ir jābūt nulle. Ja nepieciešams, koriģējiet griešanās frekvenci. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks.. Eksperiments: Kondensatora dzinēja raksturlīknes bez un ar palaišanas kondensatoru Eksperimenta mērķis: Uzņemt kondensatora dzinēja mehānisko raksturlīkni pieslēdzot to bez un ar palaišanas kondensatoru. Nepieciešamais aprīkojums: - Kondensatora dzinējs (Nr. 715) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) 14

15 Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P N L1 P U1' Cb Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx K1 U1 K1.1 b1 Ca Kondensatoru dzinējs (Nr.707) U Z Z1 Attēls.. Kondensatora dzinēja pieslēgšana bez palaišanas kondensatora 15

16 Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P N L1 P Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx U1' K1 U1 K1.1 b1 Cb Ca Kondensatoru dzinējs (Nr.707) U Z Z1 Attēls.3. Kondensatora dzinēja pieslēgšana ar palaišanas kondensatoru Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā.. Palaist stendu kā aprakstīts pirmajā eksperimentā. Pierakstīt mehāniskās raksturlīknes punktus tabulā.1. Ieteikumi eksperimenta veikšanai: - Nolasīt mērījumus maksimāli ātri, Ja motors ir uzkarsis, tad rezultāti atšķiras un motors ir jāatdzesē. - Vispirms nolasīt mērījumus pie maksimālās griešanās frekvences, tad tukšgaitas režīmā, nominālajā režīmā, tad pie kritiskā momenta un visbeidzot pie minimālajiem apgriezieniem. - Nolasiet starpvērtības patstāvīgi un pārliecināties par mērījumu pareizību. Izslēgt universālo barošanas bloku un tad vadības bloku Saslēgt attēlā.3. redzamo shēmu. Ieslēgt vadības bloku, palaist bremzējošo dzinēju un ieslēgt universālo barošanas bloku. Uzņemt mehānisko raksturlīkni un pierakstīt tās punktus.. tabulā. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Uzzīmēt mehānisko raksturlīkni. 16

17 Raksturlīknes punkti [Nm] N [apg/min] max ātrums tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums Tabula.1. Ar pap. kondensatoru Raksturlīknes punkti [Nm] N [apg/min] max ātrums tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums Tabula. Bez pap. kondensatora Attēls.4. Kondensatora dzinēja mehāniskā raksturlīkne 17

18 Secinājumi: 1. Ko nodrošina strāvas relejs kondensatora dzinējā?. Kādas atšķirības kondensatora dzinēja mehāniskajā raksturlīknē ir novērojamas ar palaišanas kondensatoru un bez tā? 18

19 3. Eksperiments: Kondensatora dzinēja lietderības koeficients, strāva un jaudas koeficients Eksperimenta mērķis: Uzņemt kondensatora dzinēja lietderības koeficienta, strāvas un jaudas koeficienta raksturlīknes. Nepieciešamais aprīkojums: - Kondensatora dzinējs (Nr. 715) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) - universālā jaudas mēriekārta Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P N L1 0 U 0 U Universālā jaudas mēriekārta P U1' Cb Bremzēšanas modulis (Nr.719) Tx K1 U1 K1.1 b1 Ca Kondensatoru dzinējs (Nr.707) U Z Z1 Attēls.5. Kondensatora dzinēja un jaudas mērīšanas iekārtas pieslēgšanas shēma 19

20 Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā.5. Palaist stendu kā aprakstīts pirmajā eksperimentā, tikai asinhronais dzinējs ir saslēgts trīsstūra slēgumā. Pierakstīt mehāniskās raksturlīknes punktus tabulā.3. Ieteikumi eksperimenta veikšanai: - Nolasīt mērījumus maksimāli ātri, Ja motors ir uzkarsis, tad rezultāti atšķiras un motors ir jāatdzesē. - Vispirms nolasīt mērījumus pie maksimālās griešanās frekvences, tad tukšgaitas režīmā, nominālajā režīmā, tad pie kritiskā momenta un visbeidzot pie minimālajiem apgriezieniem. - Nolasiet starpvērtības patstāvīgi un pārliecināties par mērījumu pareizību. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Uzzīmēt lietderības koeficienta, strāvas un jaudas koeficienta raksturlīknes attēlā.6. Dzinēja mehāniskā jauda: n Dzinēja patērētā aktīvā jauda: U I cos Lietderības koeficients P out P in P P out in 60 Raksturlīknes punkti tukšgaitas režīms nominālais režīms starppunkts kritiskais moments starppunkts starppunkts min ātrums n [apgr/min] [Nm] Pout [kw] U [V] I [A] cosφ Pin [kw] η nomērīt aprēķināt nomērīt aprēķināt Tabula.3. Lietderības koeficients, strāva un jaudas koeficients 0

21 Attēls.6. Lietderības koeficients, strāvas un jauda koeficienta raksturlīknes. Secinājumi: 1. Kādus galvenos secinājumus varat izdarīt no iegūtajām raksturlīknēm? 1

22 3. LABORATORIJAS DARBS Eksperimenti ar jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinēju 1. Eksperiments: Līdzstrāvas dzinēja pieslēgšana un palaišana Eksperimenta mērķis: Palaist jauktas ierosmes dzinēju ar 100% virknes un neatkarīgo ierosmi. Nepieciešamais aprīkojums: - Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) - divi multimetri Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.1. Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinēja pieslēgšanas shēma Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus!

23 Novietojiet dzinēju uz bremzēšanas moduļa un savienojiet to ar bremzējošo dzinēju. Pavilkt sviru bremzējošā dzinēja virzienā, lai nostiprinātu pārbaudāmo dzinēju. Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā 3.1. Pieslēgt pie sprieguma universālo barošanas bloku (sadalē). Pārslēgt pārslēdzi INT/EXT uz stāvokli INT (iekšējais) uz vadības bloka paneļa. Ieslēgt vadības bloku. Enkura spriegumu ar potenciometra palīdzību nogriezt uz nulli (universālais barošanas bloks). Ieslēgt universālo barošanas bloku un pārbaudīt vai tiek padots spriegums uz ierosmes tinumu (iedegas zaļa gaismas diode). Palielināt enkura spriegumu līdz dzinējs sasniedz 000 apgr/min. Pierakstīt dzinēja griešanās virzienu. Virziens Izslēgt universālo barošanas bloku. Iestatīt sekojošus parametrus uz vadības bloka: - pāriet uz manuālo darba režīmu - iestatīt maksimālo momenta uzdevumu - pārslēgt griešanās frekvenci atbilstoši iepriekš nolasītajiem lielumiem (3600) - griešanās virziena pārslēdzi pārslēgt atbilstoši iepriekš pierakstītajam virzienam Ieslēgt bremzējošo dzinēju ar START/STOP pogas palīdzību Salīdziniet griešanās frekvenci ar iepriekš pierakstīto un pieregulējiet, ja nepieciešams Ieslēgt universālo barošanas bloku. Griezes momentam ir jābūt tuvu nulle. Ja nepieciešams, koriģējiet griešanās frekvenci. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks.. Eksperiments: Jauktas ierosmes dzinēja ierosmes slēgumi Eksperimenta mērķis: Uzņemt jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinēja mehāniskās raksturlīknes pie dažādiem ierosmes veidiem. Nepieciešamais aprīkojums: - Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) - divi multimetri 3

24 Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.. Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinēja slēguma shēma. 4

25 Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.3. Jauktas ierosmes dzinēja slēguma shēma normālas ierosmes gadījumā. Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.4. Jauktas ierosmes dzinēja slēguma shēma neatkarīgas ierosmes gadījumā. 5

26 Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.5. Jauktas ierosmes dzinēja slēguma shēma ar 0% virknes ierosmes atmagnetizējošo slēgumu. Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā 3.. Pieslēgt pie sprieguma universālo barošanas bloku (sadalē). Pārslēgt pārslēdzi INT/EXT uz stāvokli INT (iekšējais) uz vadības bloka paneļa. Ieslēgt vadības bloku. Enkura spriegumu ar potenciometra palīdzību nogriezt uz nulli (universālais barošanas bloks). Ieslēgt universālo barošanas bloku un pārbaudīt vai tiek padots spriegums uz ierosmes tinumu (iedegas zaļa gaismas diode). Uz ierosmes tinumu padot UF =05V spriegumu. Iestatīt enkura spriegumu Ue= 05V. Šo spriegumu eksperimenta laikā nemainīt. Slogot dzinēju ar bremzējošo dzinēju. Iestatīt griezes tabulā 3.1. dotos griezes momentus. Pierakstiet atbilstošās griešanās frekvences. Eksperimenta vadlīnijas: - ainot griezes momentu, mainīsies arī enkura spriegums. Pieregulēt secīgi abus lielumus, lai tie būtu atbilstoši. - ērījumus veikt cik ātri vien iespējams. otoram uzkarstot mainās tā parametri un raksturlīknes. Pēc motora pārkarsēšanas tas jāatdzesē. 6

27 Samaziniet enkura spriegumu līdz nullei. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Saslēgt attēlā 3.3 redzamo shēmu un atkārtojiet iepriekš aprakstīto eksperimentu. Eksperiments jāatkārto arī ar 3.4, 3.5 attēlā redzamajām shēmām. Uzzīmēt raksturlīknes 3.6 attēlā. Tabula 3.1 Ierosmes veids [Nm] (1,9) Pārierosināts Normāla Neatkarīga Atmagnetizējoša n [apgr/min].4 neuzņemt Attēls 3.6. Jauktas ierosmes dzinēju mehāniskās raksturlīknes pie dažādiem ierosmes slēgumiem Secinājumi: 1. Kādas ir būtiskākās atšķirības jauktas ierosmes dzinēja mehāniskajās raksturlīknēs ar dažādiem ierosmes tinumu slēgumiem? 7

28 3. Eksperiments: Jauktas ierosmes dzinēja ar virknes ierosmi raksturlīknes. Eksperimenta mērķis: Uzņemt jauktas ierosmes dzinēja ar virknes ierosmi mehānisko un elektromehānisko raksturlīkni. Nepieciešamais aprīkojums: - Jauktas ierosmes dzinējs (Nr. 704) - Bremzēšanas iekārta (Nr. 719) - Vadības bloks (Nr. 730) - Universālais barošanas bloks (Nr. 740) - divi multimetri Eksperimenta shēma: Vadības bloks (Nr.730) Universālais barošanas bloks (Nr. 740) P + Enkurs V - - Ierosme 05V + A V D P A1 D3 D1 E E1 Tx Bremzēšanas modulis (Nr.719) A _ Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinējs (Nr. 704) Attēls 3.7. Jauktas ierosmes dzinēja ar virknes ierosmi pieslēgšanas shēma Eksperimenta apraksts: Ievērot.1 nodaļā dotos drošības tehnikas noteikumus! Uzmanību! 8

29 - Jauktas ierosmes līdzstrāvas dzinēja ar virknes ierosmi, darbība ir pastāvīgi jāuzrauga, jo iespējama joņošana. - Gadījumā, ja pārkarst bremzējošā mašīna vai universālais vadības bloks, tā atslēgsies un dzinējs paliks bez slodzes, kas izraisīs joņošanu. Šajā gadījumā dzinējs jāatslēdz manuāli! - Universālo vadības bloku nedrīkst atslēgt eksperimenta laikā! Izveidot eksperimentam nepieciešamos savienojumus, kā parādīts attēlā Enkura spriegumu samazināt līdz nullei. Palaist sistēmu, kā aprakstīts pirmajā eksperimentā. Palielināt enkura spriegumu līdz 05V. Spriegumu uzturēt konstantu visā eksperimenta gaitā. Noslogot dzinēju ar bremzējošo dzinēju, uzstādot tabulā 3.. dotos momentus. Nomērīt enkura strāvu Ie un griešanās frekvenci n. Rezultātus pierakstīt tabulā 3.. Ieteikumi eksperimenta veikšanai: Eksperimenta vadlīnijas: - ainot griezes momentu, mainīsies arī enkura spriegums. Pieregulēt secīgi abus lielumus, lai tie būtu atbilstoši. - ērījumus veikt cik ātri vien iespējams. otoram uzkarstot mainās tā parametri un raksturlīknes. Pēc motora pārkarsēšanas tas jāatdzesē. Beidzot eksperimentu, vispirms ir jāizslēdz universālais barošanas bloks un tad vadības bloks. Tabula 3.. Griešanās frekvence un enkura strāva [Nm] n [apgr/min] Ie [A] 9

30 Attēls 3.8. Jauktas ierosmes dzinēja mehāniskā un elektromehāniskā raksturlīkne Secinājumi: 1. Kādus galvenos secinājumus varat izdarīt no iegūtajām raksturlīknēm?.aprēķiniet motora nominālo jaudu! 30

31 4. LABORATORIJAS DARBS Asinhronā dzinēja mehāniskās raksturlīknes Darba uzdevums 1. Noteikt eksperimentāli mehāniskās raksturlīknes dzinēja, ģeneratora (rekuperatīvās bremzēšanas) un pretstrāvas (pretslēguma) bremzēšanas režīmos ar dažādām pretestībām rotora ķēdē.. Uzņemt mehānisko raksturlīkni vienfāzes bremzēšanas režīmā. 3. Uzņemt mehāniskās raksturlīknes dinamiskās bremzēšanas režīmā pie diviem dažādiem līdzspriegumiem. 4. Aprēķināt un konstruēt teorētiskās un eksperimentālās mehāniskās raksturlīknes dzinēja, rekuperatīvās bremzēšanas, pretstrāvas bremzēšanas un dinamiskās bremzēšanas režīmiem. Dot rezultātu analīzi. Paskaidrojumi Slēguma shēma ir parādīta 4.1 zīmējumā. Eksperimentālās raksturlīknes visos kvadrantos uzņem ar ģenerators-dzinējs sistēmas palīdzību. Režīmus ieteicams regulēt, mainot līdzstrāvas mašīnas ierosmes strāvu, bet 3 ierosmi uzturēt nemainīgu. Tas ļauj vienkāršāk noteikt asinhronā dzinēja elektromagnētisko momentu. Līdzstrāvas mašīnas 3 elektromagnētiskais moments c I (4.1) kur eksp c I a a, - mašīnas konstante; - viena pola magnētiskā plūsma, Wb; - enkura strāva. A. Ja saglabā mašīnas 3 plūsmu konstantu, tad elektromagnētiskais moments ir proporcionāls enkura strāvai Ia. Pēc ampērmetra rādījumiem var noteikt asinhronā dzinēja slodzi. 31

32 c E 4.3 zīmējumā ir dota līdzstrāvas mašīnas 3 magnetizēšanas raksturlīkne 0,1045. c c E f 1 ( I ), bet K3 S V S1 3, 380V R1 R PA A 3, 17V S11 1 PA3 A PV V G n G1 R p 4.1 zīm. Asinhronā dzinēja ar fāžu rotoru eksperimenta slēguma shēma. oments uz asinhronā dzinēja 4 vārpstas ( ). (4.) V 4. zīmējumā ir dota sakarība f 1 ( I, n), no kuras nosaka zuduma momentu atbilstoši ātrumam n. Zīme - atbilst gadījumam, kad līdzstrāvas mašīna 3 strādā ģeneratora un pretslēguma režīmā, bet + zīme dzinēja režīmā (par strāvas pozitīvo virzienu pieņem virzienu, kad mašīna 3 strādā dzinēja režīmā). Lai samazinātu dzinēja silšanu, sevišķi uzņemot raksturlīķņu punktus lielu strāvu rajonā, tad eksperimentu ir nepieciešams veikt organizēti un ātri. Tāpat ir vēlams strādāt ar pazeminātu spriegumu. omentu pārrēķina atbilstošam nominālam spriegumam un izteiksmes I a 3

33 4. zīm. Dzinēja 3 raksturlīknes F(n) dažādām I ie const. U n ( ), (4.4) eksp U eksp kur, eksp - asinhronās mašīnas elektromagnētiskais moments, kurš atbilst nominālajam fāzes spriegumam U n un spriegumam U eksp, pie kura izdarīts eksperiments. Asinhronā dzinēja mehānisko raksturlīkni dzinēja, ģeneratora un pretstrāvas bremzēšanas režīmā var aprēķināt ar precizēto Klosa formulu kur K - kritiskais moments, S k - kritiskā slīde; n0 n S - slīde, S ; n R1 k (1 Sk ) R', N*m, (4.5) S Sk R1 Sk S S R' 0 k N * m ; R 1, R' - statora un reducētā rotora fāzes aktīvā pretestība,. 33

34 4.3 zīm. Dzinēja 3 magnetizēšanās raksturlīkne f ( I ). C E kur, Kritiskais moments U f n 0 k mu f 9,55, N*m, (4.6) n R R x - fāzes spriegums, V; - sinhronais (magnētiskā lauka) griešanās ātrums, apgr/min; 0 x k x 1 x - mašīnas īsslēguma reaktīvā pretestība,. Zīme + attiecas uz dzinēja režīmu, bet zīme - uz ģeneratora režīmu. 1 1 k Kritisko slīdi aprēķina S k R'. (4.7) R x 1 k Ja rotora ķēdē ieslēgta papildus pretestība S K P 1 k R p, tad R' R' P, (4.7.a) R x R' k R, E p kur, k E - reducēšanas koeficients, k U N E. EN 34

35 Dinamiskās bremzēšanas režīms. Dinamiskās bremzēšanas režīmu veic ar dažādām statora tinuma slēguma shēmām. Līdzsprieguma lielumu izvēlās atkarībā no tinuma aktīvās pretestības un nepieciešamās līdzstrāvas lieluma. Darbā rekomendējamās statora tinuma slēguma shēmas ir parādītas 4.4 zīm. A a) + b) R1 C R1 x z y I R1 B I x R1 A + y R1 B z R1 C 4.4 zīm. Statora tinumu slēgumu shēmas dinamiskās bremzēšanas režīmā. Aprēķinos reālo līdzstrāvu aizstāj ar ekvivalentu trīsfāžu maiņstrāvu, kura dod to pašu magnētisko lauku F F. 4.1 tabulā ir doti attiecīgie lielumi 4.4 zīm. attēlotajām shēmām. Dinamisko bremzēšanu raksturojošie lielumi 4.1 tabula Parametru nosaukumi Shēma a Shēma b Statora tinuma DS F 3I w 1 F I W1 Līdzstrāvai atbilstošā maiņstrāva I Ekv I I Ekv I 3 3 Statora tinuma pretestība R 1 3R 1 līdzstrāvai Nepieciešamais līdzspriegums U,45I EkvR1 3,18 R I Ekv 1 Dinamiskās bremzēšanas režīma elektromagnētiskais moments x mi Ekv 9,55 s, N*m. (4.8) R' n0 x x' s Slīde pie maksimālā momenta 35

36 S max R' x x', (ja R p 0 ), (4.9) S max R' R' x x' p, (ja ( R p 0 ) un maksimālais moments kur x max mi 9,55 n ( x 0 Ekv - magnetizēšanas ķēdes induktīvā pretestība, x, N*m, (4.10) x' ) E I 1 x kur E1 - statora fāzes tinumā inducētais EDS; - asinhronās mašīnas fāzes magnetizēšanas strāva. I Aptuveni I I 0, bet E1 0, 95U 1. ehānisko raksturlīkni dinamiskās bremzēšanas režīmā var aprēķināt pēc izteiksmes max (4.11) S max S S S max Slīdi dinamiskās bremzēšanas režīmā aprēķina n S (4.1) Pn n 0 Asinhronā dzinēja ar fāzu rotoru 4 pases dati: 5,5 kw, 0, 313, E 160 V, R c. n n 1440 apgr/min, R R' ) 0, 64, GD 8 N*m n ( C U n 10 /130 V, x k x 1 x' 1,, I 1,5/ 37,5 A, n Slēgums Y / x x 1 1 x' x. Eksperimentālo un teorētisko aprēķinu rezultātus apkopot 4. tabulā.. 4. tabula. Eksperimentālo mērījumu aprēķinātie lielumi Nr.p.k. n eksp V teor p apgr N*m N*m N*m N*m N*m A min R I Piezīmes 36

37 5. LABORATORIJAS DARBS Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja mehāniskās raksturlīknes Darba uzdevums 1. Uzņemt eksperimentāli elektromehāniskās raksturlīknes dzinēja, rekuperatīvās bremzēšanas, dinamiskās bremzēšanas un pretstrāvas bremzēšanas režīmos ar dažādām papildus pretestībām enkura ķēdē.. Pēc eksperimenta datiem konstruēt raksturlīknes n f ( I 1 a ), n f ( ) visiem režīmiem. 3. Pēc dzinēja pases datiem aprēķināt un konstruēt teorētiskās raksturlīknes visiem režīmiem. 4. Salīdzināt eksperimentā uzņemtās un teorētiski aprēķinātās raksturlīknes. Analizēt rezultātus. Paskaidrojumi Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja mehānisko un elektromehānisko raksturlīkņu vienādojumi ir U ( Ra Rp ) n, (5.1) c c c E E kur U I n c E a ( R c a E R ) n - dzinēja griešanās ātrums, apgr/min; - dzinēja enkura spailēm pieslēgtais spriegums, V; c, c E - dzinēja konstruktīvie koeficienti, pn pn c E ; c ; c 9, 55cE ; 60a a U - dzinēja viena pola magnētiskā plūsma, Wb; - dzinēja elektromagnētiskais moments, Nm; ; R a - dzinēja enkura ķēdes pretestība, Rp - ieslēgtā papildus pretestība,. p (5.) 37

38 Atkarībā no enkura griešanās virziena (sprieguma polaritātes), kā arī no strāvas virziena (5.1) un (5.) vienādojumu atsevišķu locekļu zīmes var būt pretējas. Dinamiskajā bremzēšanā un raksturlīkņu vienādojumi ir ( Ra Rp ) n, (5.3) c c I n a E ( R c a E Rp ). (5.4) Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja raksturlīknes ir taisnes un to grafiskais attēls dažādos režīmos ir dots 5.1. zīmējumā. Dzinēja režīmu attēlo I un III kvadrantā nogriežņi,,. Rekuperatīvās bremzēšanas režīmu attēlo DO An 0, Cn 0, OE, bet pretstrāvas bremzēšanas režīmu FG un, n 0 L H I k n 0 B U n 0 I k 0 n 0 G. Dinamiskās bremzēšanas režīmu attēlo. II C n I A n 0 B F D, ( I a ) 0, (I a ) G I K H -n 0 III -n L IV 5.1. zīm. Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja raksturlīknes. 38

39 Eksperimentā uzņemtās raksturlīknes nedaudz atšķiras no teorētiskajām, jo enkura reakcijas ietekmē nedaudz izmainās magnētiskā plūsma, kā arī neievērojam suku pārejas kontaktu pretestību. Darba principiālā slēguma shēma ir parādīta 5.. zīmējumā. Lai ērtāk varētu ieregulēt visus nepieciešamos režīmus, stendā izmanto ģenerators dzinējs (G-D) sistēmu. 110V F1 F F3 F4 A A K1 A3 R R4 K R1 1 R A A1 A 3, 380 V, 50 Hz V1 S1 G1 1 V 3 4 G 3 n 5.. zīm. Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja pārbaudes shēma. Dzinēja elektromagnētiskais moments c I a, (5.5) un mehāniskais moments uz vārpstas, (5.6) meh kur - zudumu moments, + zīme ģeneratora un bremzēšanas režīmos, bet - zīme dzinēja režīmā. 39

40 Tātad dzinēja režīmā mehāniskais moments moments. Zudumu momentu var noteikt ar divām metodēm: meh ir par mazāks nekā elektromagnētiskais 1. Atsevišķo zudumu metode. ehāniskā jauda uz vārpstas ir P Pmeh P P, W, (5.7) 1 kur P 1- no tīkla uzņemtā jauda, W; P - kopējie dzinēja jaudas zudumi, W. Enkura ķēdes elektriskie jaudas zudumi P I * R (5.8) cu a a un jaudas zudumi suku pārejas pretestībā P I U, (5.9) s a s kur - sprieguma kritums uz suku pārejas pretestību, V. Vienas polaritātes suku komplektam U 0,75...1,0 V. U s s ehāniskie un magnētiskie jaudas zudumi Pgr P0 I R P P, (5.10) 0 a s P kur P 0 I 0 - dzinēja uzņemtā tukšgaitas jauda, W; - dzinēja tukšgaitas enkura strāva, A; P 0, 01U p a I a - papildus zudumi. Jāpiebilst, ka pēdējie trīs locekļi (5.10) tukšgaitā ir daudz mazāki par P 0, tāpēc dažreiz aptuveni var pieņemt P gr P0. Lielums ir atkarīgs no griešanās ātruma un ierosmes strāvas. Lai noteiktu zuduma momentu P gr jebkuram režīmam, tad jāuzņem P f 1( n gr ) pie attiecīgām ierosmes strāvas vērtībām. 40

41 . omenta zudumu noteikšana pēc eksperimentālās raksturlīknes Dotā stenda dzinējam ir noteikti momenta zudumi atkarībā no vārpstas griešanās ātruma. 5.3 zīmējumā dots (n) grafiskais attēls. 5.3 zīm. Dzinēja 1 raksturlīkne f (n). ehānisko griezes momentu uz asinhronā dzinēja vārpstas pie noteiktas n aprēķināt pēc izteiksmes c I, N*m. meh a vērtības var Veicot laboratorijas darbu, var ieteikt sakārtot eksperimenta un teorētisko aprēķinu datus kā 5.1 tabulā tabula. Eksperimentālo mērījumu aprēķinātie lielumi Nr.p.k. n meh R p N*m N*m N*m apgr/min A A I a I Piez. 41

42 Režīmus ieregulē ar G-D sistēmas mašīnu ierosmes strāvu maiņām. Pretstrāvas bremzēšanas režīma pētāmā dzinēja vārpstai ir jāgriežas pretējā virzienā nekā tā griežas dzinēja režīmā. Jānorāda, ka visas rakturlīknes ir jāuzņem pie konstanta barošanas sprieguma. Ja spriegums izmainās, tad jāveic atbilstošs pārrēķins. P N U N I N n n Līdzstrāvas dzinēja 1 pases dati: Kw, 3, A, V, apgr/min, R 0, a40 C 5.4. zīm. Dzinēja 1 raksturlīkne f 1 I ). c E ( 4

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Лабораторная работа №

Лабораторная работа  № Viļānu 41.arodvidusskola Antons Skudra Laboratorijas darbi Elektriskās mašīnas, piedziņa un tās vadība Viļāni 2008 2 EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS Izdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas institūts Elektrisko mašīnu un aparātu katedra AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRISKIE DZINĒJI UN ĢENERATORI RTU Izdevniecī

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas institūts Elektrisko mašīnu un aparātu katedra AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRISKIE DZINĒJI UN ĢENERATORI RTU Izdevniecī Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas institūts Elektrisko mašīnu un aparātu katedra AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRISKIE DZINĒJI UN ĢENERATORI RTU Izdevniecība Rīga 2019 A. Podgornovs, R. Geidarovs. Augstsprieguma

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr 0 UZDEVUMU PIEMĒRI. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektrizācija, lādiņu mijiedarbība, elektrostatiskā indukcija... Papildini teikumus! Ieraksti atbilstošos

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

FinalExperiment1_latvian

FinalExperiment1_latvian Eksperimentālā kārta. Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs 1/8 Eksperiments. Ieraugi neredzamo! (20 punkti) Ievads Daudzām vielām piemīt optiskā anizotropija, kuras rezultātā gaismas laušanas koeficients

Sīkāk

1

1 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LE 055 Pirmais izdevums 2003 ĢENERATORU, ĢENERATORU-TRANSFORMATORU BLOU, 110kV UN 330kV LĪNIJU, OPŅU, TRANSFORMATORU RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIAS TEHNISĀ APOPE Standarts attiecināms

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 033 Pirmais izdevums 2002 TIEŠĀS DARBĪBAS INDIKĀCIJAS ANALOGO ELEKTRISKO MĒRLĪDZEKĻU METROLOĢISKĀS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODIKA Standarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc 5.3.11. ĶERMEŅU SAGRŪŠANA: PLASTISKĀ UN TRAUSLĀ SAGRŪŠANA Pietiekami lielu spriegumu gadījumā attālumi, kuros struktūrvienības pārvietojas var pārsniegt saišu darbības rādiusu r S. Saites sabrūk, kā rezultātā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Iepazīšanās ar mns sistēmu ABB ir pasaules līderis zemsprieguma sadales sistēmu ražošanā. 1992. gadā ABB uzsāka darbību Baltijas

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas M.Sc. Pāvels Sudmalis, RSU Darba drošības un vides veselības institūts, Higiēnas un arodslimību laboratorija 20.10. 2011, Rīga Svarīgākie fizikālie riska faktori autotransporta nozarē 1 Fizikālie riska

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

VSIA "Latvijas Vēstnesis", MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("L

VSIA Latvijas Vēstnesis, MK noteikumi Nr.619 Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju (L VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2013 04.09.2012. MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("LV", 142 (4745), 07.09.2012.) [stājas spēkā 08.09.2012.]

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti IMI PNEUMATEX / Ūdens kvalitāte / Zeparo ZU Zeparo ZU Plašs produktu klāsts atgaisošanai un mikroburbuļu, nogulšņu,

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Veselo skaitļu teorija 7.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk