AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:"

Transkripts

1 AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads

2 Satura rādītājs 1.IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI: IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UZDEVUMI: IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI: IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI IZVEIDOJUŠĀS IKGADĒJO PASĀKUMU TRADĪCIJAS: IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS Joma 1 MĀCĪBU SATURS iestādes īstenotās izglītības programmas Joma 2 - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Joma 3 IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Joma 4 - ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Kritērijs Atbalsts mācību darba diferenciācijai Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm Joma 5 IZGLĪTĪBAS VIDE Mikroklimats Fiziskā vide Joma 6 IESTĀDES RESURSI Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Joma 7 IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

3 1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Apriķu pamatskola atrodas Lažas pagastā, Aizputes novadā 13 kilometrus no Aizputes. Apriķi ir sena kultūrvēsturiska vieta, kur bērni lasīt un rakstīt prasmē mācīti kopš 1741.gada, 2016.gadā atzīmēta izglītību iestādes 275 gadadiena. Izglītības iestāde laika gaitā atradusies dažādās Apriķu ēkas. Bet kopš 1920.gada barona Nolkena muižas parka vidū. Laikā no 1901.gada līdz 1913.gadam muiža piederējusi Karlam Gustavam Mannerheimam, kādreizējam Somijas valsts prezidentam, Somijas bruņoto spēku virspavēlniekam gada 30.maijā pie izglītības iestādes tika atklāta piemiņas plāksne Karlam Gustavam Mannerheimam. Ēkas celtniecība pabeigta 1745.gadā, vēlāk pielāgota izglītības iestādes vajadzībām. Skolā veikti lieli remontdarbi, pagraba stāvā izveidotas mūsdienīgas izglītojamo ēdināšanas telpas, otrajā stāvā nomainītas durvis, daļa restaurētas, jauni logi, ēkai jauns dakstiņu jumts. Izglītības iestādes ēkā atrodas Apriķu novada muzejs, saukts Rūķu muzejs. Savdabīgais izglītības iestādes ēkā labi sadzīvo ar gadsimtiem seno dienu vērtībām. Izglītojamos uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām ved divi autobusi, jo daļa izglītojamo dzīvo attālās viensētās. No piecām pamatskolām, kas atrodas Aizputes novadā, Apriķu pamatskola ir pati mazākā izglītojamo skaita ziņā. Izglītības programmas: Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām Nr. Programmas nosaukums Kods Licences Nr. Izdošanas datums Akreditācijas lapa 1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V Nr Pamatizglītības programma V Nr Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem V Nr Izglītojamo sadalījums izglītības programmās: Izglītības programmas 2012./2013. m.g /20 14.m.g /2015. m.g / m. g /2017. m.g. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma Pamatizglītības programma Speciālās pamatizglītības programma

4 izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Izglītojamo sadalījums pēc dzīves vietas: Mācību gads Lažas pagasts Aizputes pilsēta Kazdangas pagasts 2015./ Skolā mācās izglītojamie no mazturīgām ģimenēm, lielākajai daļai vecāku ir tikai pamatizglītība, tāpēc izglītības iestādi pamatuzdevums ir pārliecināt gan izglītojamos, gan viņu vecākus par izglītības nozīmi karjeras veidošanā. Vairāku mācību gadu garumā izglītības iestāde ir pierādījusi, ka līdz sekmīgai pamatizglītības apguvei ir tikuši arī tie izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības un kuriem trūkst motivācijas mācīties. Novadā ir augsts bezdarba līmenis, bet Lažas pagastā tas ir vēl augstāks, jo darba vietu gandrīz nav. Tas būtiski ietekmē ģimeņu materiālo situāciju. 90% izglītojamo saņem bezmaksas pusdienas. Izglītības iestāde iesaistījusies programmās Skolas piens un Skolas auglis /2015.mācību gadā visi izglītojamie saņēma bezmaksas launagu, ko atmaksāja sponsori mācību gadā brīvpusdienas saņem no 1-4. klasei un izglītojamie no daudzbērnu un trūcīgā statusu ieguvušajām ģimenēm, kā arī pirmsskolas izglītojamie. Ģimeņu sastāvs (2016./2017.m.g.) Ģimeņu skaits Dzīvo ar abiem vecākiem Audzina māte vai kopā ar patēvu Aizbildnība vispārējās pirmsskolas izglītības programmā ( ) - 4 izglītojamie ; pamatizglītības programmā ( ) 37 izglītojamie; speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( ) 2 izglītojamie. Zēnu un meiteņu sadalījums pa gadiem uz 1.septembri (1.kl. 9.kl.): Mācību gadi 2012./2013. m.g /2014. m.g /2015. m.g /2016. m.g /2017. m.g. Kopā Meitenes

5 Zēni Pedagogiem un izglītojamiem ir izveidojusies laba sadarbība ar izglītības iestādes atbalsta personālu: sociālo pedagogu un karjeras konsultanti, ar logopēdu, pagarinātās grupas pedagogiem, ar Apriķu bibliotekāri. Apriķu bibliotēka atrodas blakus izglītības iestādei, tur katru dienu ir iespēja bezmaksas izmantot interneta pieejamību. Mērķtiecīga darba rezultātā jau gadiem visi 9.klases izglītojamie pabeidz pamatskolu un turpina izglītību, galvenokārt, profesionālajās skolās: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā, Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikumā, Liepājas Valsts tehnikumā. Skolā izglītojamiem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos, kuros piedalās visi izglītojamie. Ir izglītojamie, kas piedalās vairākos izglītības iestādes piedāvātajos pulciņos. Daļa izglītojamo piedalās Apriķu tautas nama pulciņos teātra pulciņā, dejās. Sagatavotie priekšnesumi iepriecina vecākus un sabiedrību svētkos. Vairākkārt esam bijuši veco ļaužu pansionātā Rokaiši, lai iepriecinātu vecos cilvēkus ar sagatavotu programmu. Absolventu gaitas pēc pamatskolas beigšanas Gads Pamatskolu beigušo skaits Turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs Turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs Neturpina mācības Strādā gadā skolā nebija devītās klases. Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma Līdz 30 gadiem Līdz 40 gadiem Līdz 50 gadiem Līdz 60 gadiem Vecāki par 60 gadiem Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāžiem Līdz 5 gadiem Līdz 10 gadiem Līdz 15 gadiem Līdz 20 gadiem Līdz 25 gadiem Līdz 30 gadiem Vairāk par 30 gadiem

6 Finansiālo nodrošinājumu sniedz valsts un Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvalde. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti izglītības iestādes budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. To aprite un uzskaite notiek centralizēti, izlietojums efektīvs. Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums Finansējuma avoti Summa Summa Summa Summa Ls Ls EUR EUR Kopējais finansējums No valsts budžeta 92275, , , , , , , ,00 2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI: organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu standartā noteikto vispārējās pamatizglītības mērķu sasniegšanu; sekmēt izglītojamo izaugsmi par garīgi bagātām, fiziski veselām, radošām un sociāli aktīvām personām, kas veiksmīgi veidotu savu karjeru; ievērot demokrātijas, humānisma, individuālās pieejas principus mācību un audzināšanas procesā. 3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UZDEVUMI: modrošināt izglītojamiem kvalitatīvu izglītību, mācību stundās izmantojot modernās tehnoloģijas, pārdomāti organizējot mācību procesu apvienotajās klasēs, ievērojot diferencētu pieeju mācību procesā un aktivizējot karjeras izvēli; veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, pārējiem izglītojamiem, pret ģimeni, apkārtējo sabiedrību; stiprināt izglītojamos patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu. 4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI: sakopta, estētiska un droša izglītības iestādes vide; katrs redzēts, dzirdēts, uzklausīts, atbalstīts, saprasts, novērtēts; pozitīvs mikroklimats skolā; pateicības par labajiem darbiem; 6

7 ikmēneša Avīzīte Vecākiem ; Mātes dienas svinības, absolventu salidojumi, izglītības iestādes jubilejas; individuāls darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamām zināšanām; Vecāku dienas (izglītojamo koncerts, izstādes, lektori, piedalīšanās mācību stundās); kvalitatīvs pedagogu sastāvs; aktīvaizglītības iestādes padomes darbība; atbalsta personāls (logopēds, sociālais pedagogs, karjeras konsultants, bibliotekārs, pagasta feldšere); interešu izglītības programmas; Apriķu muzeja, tautas nama un bibliotēkas īpašie piedāvājums; pagarinātā grupa; nodrošinājums ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem; nodrošinājums ar transportu četros dažādos virzienos (divi pagasta autobusi); bezmaksas mācību ekskursijas divas reizes mācību gada laikā (izmantoti projektu piedāvājumi); programmu Skolas piens un Skolas auglis piedāvājums; bezmaksas launaga piedāvājums; bibliotēkas un lasītavas pieejamība katram izglītojamam; ieraksti izglītības iestādē Labo darbu grāmatā ; informātikas kabineta pieejamība katram izglītojamam un pedagogam pēc izveidota grafika; sadarbība ar zviedru un Rīgas Rotari klubiem (bērnu rotaļu laukuma izveide, meiteņu mājturības kabineta iekārtošana, informātikas kabineta aprīkojuma iegāde); sadarbība ar Ināras un Borisa Teterovu fondu (bezmaksas briļļu iegāde); draudzība ar Bursas skolu Turcijā (izglītojamo brauciens uz Bursu); Rūķu muzejs atrodas izglītības iestādes ēkā. 7

8 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI IZVEIDOJUŠĀS IKGADĒJO PASĀKUMU TRADĪCIJAS: Avīzīte Vecākiem uzaicinājums 1.septembrī uz skolu; Zinību diena; pārgājieni rudenī un pavasarī; Patriotu nedēļa (svētku kliņģeris); drošības dienas rudenī un pavasarī; Dzejas dienas; Miķeļdienas tirgus; Skolotāju diena; Lāčplēša diena; Latvijas dzimšanas diena (svētku kliņģeris); Ziemassvētki; Ziemassvētku atzīmēšana Rūķu muzejā; citi ārpusstundu pasākumi muzejā ( muzeja dzimšanas dienas svinības, izglītojamo dzimšanas dienu svinības u.c.); klašu Ziemassvētku eglītes; Valentīndienas pasākumi; piedalīšanās ikgadējos Grāmatu svētkos; Mātes dienas pasākums ar plašu koncertu; papiela; Pēdējā zvana svētki; mācību gada noslēguma pasākums. 6. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA Iepriekšējos mācību gados izvirzītās prioritātes un tām pakārtotie uzdevumi kopumā ir izpildīti. Izglītības iestāde katru gadu izvirza uzdevumus nākamajam gadam, pamatojoties uz iepriekšējā mācību gada izpildes rezultātiem, novadā izvirzītajiem uzdevumiem un izglītības iestādes attīstības plānā ietverto: paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un ilgspējību, veidojot izglītojamos praktiskās un mūsdienās nepieciešamās prasmes un iemaņas; izmantot mūsdienīgas mācīšanas metodes mācību procesā un veikt savstarpēju informācijas apmaiņu; atbalstīt izglītojamos ar dažādiem zināšanu līmeņiem ikdienas mācību procesā; celt katra pedagoga kompetenču līmeni. Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un ilgspējību, veidojot izglītojamos praktiskās un mūsdienās nepieciešamās prasmes un iemaņas Mācību stundās tiek izmantotas IT, Tiek pievērsta uzmanība izglītojamo izpratnei par mācāmo vielu, Uzlabots darbs apvienotajās klasēs (apliecinājums labi rezultāti valsts pārbaudes 8

9 Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Izmantot mūsdienīgas mācīšanas metodes mācību procesā un veikt savstarpēju informācijas apmaiņu, darbos), Izglītojamie apguvuši zināšanas kā rakstāmi pētnieciskie darbi (labi rezultāti sākumskolā) Darbojas un aktīvi tiek izmantota e klase (pedagogi, izglītojamie, vecāki), Pedagogi paaugstinājuši zināšanas IT izmantošanā, Tiek izmantoti internetā pieejamie mācību līdzekļi interneta vietnes, kā arī filmas un citus materiālus. Atbalsts izglītojamiem Resursi Atbalstīt izglītojamos ar dažādiem zināšanu līmeņiem ikdienas mācību procesā, Celt katra pedagoga kompetenču līmeni Aktivizēts darbs ar spējīgākajiem izglītojamiem un atbalstīti mazāk spējīgie izglītojamie (ārpusstundu darbs - gan konsultācijās, gan ārpus tām), Izstrādāta atbalsta pasākumu sistēma aktīvākajiem izglītojamiem ( ierakstiizglītības iestādes Labo darbu grāmatā, izglītības iestādes pateicības raksti, ieraksti ikmēneša Avīzītē Vecākiem, Tiek dota iespēja vecāko klašu izglītotajiem būt nodarbībās ķīmijā un bioloģijā Aizputes vidusskolas dabaszinātņu kabinetā, Dota iespēja izmantot gan skolā esošo informātikas kabinetu, gan datorus pagasta bibliotēkā Uzlabojušās pedagogu prasmes un vēlēšanās mācību stundās izmantot IT, Uzlabota izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze (mūsdienīgi atremontētas telpas, vērta uzmanība uz nepieciešamo mācību līdzekļu iegādi, Mērķtiecīgi turpinās darbs pie materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas, 9

10 Iestādes darba organizācija, Izglītojamie nodrošināti ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, citiem darba piederumiem, materiāli atbalstot vecākus Izglītības iestādē strādājošie pedagogi aktīvi iesaistās izglītības iestādes darba plānošanā, Aktīvi darbojas izglītojamo vecāki Izglītības iestādes padomē, Pedagogi uzņemas atbildību un aktīvi iesaistās dažādu problēmu risināšanā, Izglītības iestāde saņem atbalstu no pašvaldības, Izglītības iestādē strādā saliedēts un draudzīgs kolektīvs 7. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Iepriekšējā izglītības iestādes akreditācija notika , kad izglītības iestādes lielākajā daļā jomu saņēma vērtējumu labi, bija arī vērtējumi ļoti labi Joma Rekomendācijas Izpilde Mācīšana un mācīšanās Atbalsts izglītojamiem Dažādot mācību metodes stundās, izmantojot esošos mācību tehniskos līdzekļus. Atgriezties pie kabinetu sistēmas. Iepazīstināt izglītojamos ar drošības noteikumiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1338.Veikt pedagogu un izglītojamo apmācību pirmās palīdzības Izglītības iestādes vadība secina, ka pedagogi dažādo mācību metodes, izmanto jaunās tehnaloģijad un pielieto tālākizglītības kursos gūtās atziņas. Esam daļēji atgriezušies pie kabinetu sistēmas. No jauna iekārtots informātikas kabinets un meiteņu mājturības kabinets abos veikts remonts, tie aprīkoti ar nepieciešamo inventāru un iekārtām, pateicoties Zviedrijas un Rīgas Rotari klubu atbalstam. Audzinātāja stundās un izglītības iestādes sapulcēs divas reizes mācību gada laikā izglītojamie tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem Nr Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos. Izglītojamie par to zināšanu un ievērošanu parakstās. 10

11 sniegšanā Notikusi pedagogu apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, to veikusi Lažas pagasta feldšere. Izglītības iestādes vide Izglītības iestādes resursi Plānot līdzekļus un veikt klašu kosmētisko remontu Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi standarta realizācijai dabaszinātņu priekšmetos un meiteņu mājturībā. Plānot izglītības iestādes budžeta finansējumu mācību līdzekļu nodrošināšanai Plānot un realizēt pedagogu tālākizglītību BTA kursus apguvuši visi pedagogiem Visās klašu telpās, gaiteņos, sanitārajos mezglos veikts kosmētiskais remonts. Klašu telpas un pārējās telpas ieguvušas mūsdienīgu veidolu, kurās patīkami būt izglītojamiem un pedagogiem. Jau divus mācību gadus izglītojamie reizi mēnesī tiek vesti uz Aizputes vidusskolas dabaszinību kabinetu, kur ar Aizputes domes finansiālu atbalstu notiek mācību stundas dabaszinību priekšmetos. Iegādāti mācību līdzekļi visos mācību priekšmetos mācību literatūra, izdales un uzskates līdzekļi. Ar darba burtnīcām izglītojamie tiek nodrošināti. Ir izstrādāts pedagogu tālākizglītības apguves plāns. Tālākizglītības kursus apmeklējuši visi pedagogi, daudziem apmeklēto kursu stundu skaits sniedzas tālu aiz nepieciešamo stundu skaita. 8. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA Izglītības iestādes darbības izvērtēšanai tika analizēti šādi materiāli: izglītības iestādes mācību procesa reglamentējošie dokumenti ( nolikums, kārtības); izglītības iestādes attīstības plāns; izglītības iestādes darba plāns; pedagogu tarifikācijas; pedagogu pašvērtējuma materiāli; mācību gadu rezultātu analīzes; eksāmenu un valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas materiāli; iekšējās kontroles materiāli ( stundu vērošanas materiāli, dienasgrāmatu pārbaudes materiāli, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ievērošana); pedagogu, izglītojamo un vecāku anketēšanas materiāli; informatīvo pedagogu sanāksmju, pedagoģiskās padomes sēšu, izglītības iestādes padomes sēžu protokoli; individuālo sarunu ar izglītojamiem materiāli; ārējo kontrolējošo institūciju akti; budžeta tāmes, tarifikācijas, VS -1 atskaites. 11

12 9. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS Joma 1 MĀCĪBU SATURS iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestāde īsteno licencētas izglītības programmas. Pedagogi visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas Republikas (turpmāk LR) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumus nr Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. Atbilstoši pamatizglītības standartam strādājam pēc pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna 2.varianta. Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām pilnveidotām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Tajās pedagogi veic papildinājumus un izmaiņas, atbilstoši izglītības iestādes mērķiem, tradīcijām un iespējām. Pedagogi izprot un spēj paskaidrot, kā viņu mācīto priekšmets saturs iekļaujas izglītības iestādes īstenotajās izglītības programmās. Pedagogi pārzina savu mācāmo priekšmetu mērķus, uzdevumus, mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus. Plānojot darbu pedagogi ņem vērā konkrētās klases izglītojamo sastāvs, spējas un intereses, diferencēta pieeja izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, kā arī pievērsta uzmanība spējīgākajiem izglītojamiem. Izglītojamo slodze atbilst vispārējās izglītības likuma prasībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir izveidots atbilstoši mācību stundu plānam. Tas tiek apstiprināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir pārskatāms un pieejams gan pedagogiem, gan izglītojamiem, gan vecākiem. Izmaiņas stundu sarakstā tiek paziņotas savlaicīgi ar ierakstu izglītojamo dienasgrāmatās un e klasē. Skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks, ko pedagogi ievēro. Ir noteikti individuālo konsultāciju laiki. Konsultāciju laikā pedagogi strādā ar izglītojamiem, kas nav apguvuši vielu slimības dēļ un kuriem ir mācīšanās grūtības. Tiek strādāts arī ar izglītojamiem, kas vēlas uzlabot mācību sasniegumus, kas gatavojas olimpiādēm, konkursiem, gatavo pētnieciskos darbus. Pedagogi izmanto sociālā pedagoga, logopēda un karjeras konsultanta konsultācijas, lai kopīgi atrisinātu kādu jautājumu. Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši izglītības iestādes prioritātēm. Klašu audzinātāji kopā ar izglītības iestādes administrāciju un Apriķu muzeja darbiniekiem plāno klases stundu tematiku. Tiek ieguldīts darbs, lai klases stundas būtu interesantas un lietderīgas. Izglītības iestādes vadība veiksmīgi kontrolē un pārrauga mācību priekšmetu programmu realizāciju, nodrošina pedagogiem konsultācijas, atbalsta un motivē pedagogu tālākizglītību, seko līdzi profesionālās pilnveides kursu nepieciešamībai un piedāvājumam. Pedagogi labprāt dalās pieredzē par gūto kursos un semināros. 12

13 Mācību stundu kvalitāte tiek kontrolēta, vērojot stundas. Izglītības iestādes vadībai ir pietiekoša informācija par katra pedagoga darba kvalitāti. Izglītības iestāde izglītojamos un pedagogus nodrošina ar vajadzīgo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Stiprās puses: pedagogi strādā atbilstoši standartiem un programmām; ir pietiekams mācību līdzekļu nodrošinājums standarta prasību izpildei; izglītojamiem ir iespēja izmantot pedagogu palīdzību konsultācijās; visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija mācību priekšmetu mācīšanai; 2014./2015.mācību gadā visi pedagogi izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai metodiskā darba izstrādnes, kas pozitīvi tika novērtētas novada līmenī. Tālākās attīstības vajadzības: veicināt pirmsskolas izglītības pedagoga, sākumskolas pedagogu un pamatskolas pedagogu sadarbību, lai nodrošinātu pēctecību izglītojamo pārejai no viena izglītības posma uz nākošo. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi 13

14 Joma 2 - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte Pedagogi izmanto mācību saturam atbilstošas darba metodes un formas, arī netradicionālas. Pedagogi mācību darbā izmanto dažādus mācību metodiskos līdzekļus, uzskates materiālus, digitālos mācību līdzekļus un resursus, izdales materiālus, arī pedagogu pašu izgatavotus, dažādas spēles, interaktīvus uzdevumus, informācijas avotus e vidē, paškontroles uzdevumus, pārbaudes darbus, pieejams un izmantojams e žurnāls Skolas Vārds. Par to liecina vērojumi mācību stundās un pedagogu savstarpējā dalīšanās pieredzē pedagogu sanāksmēs. Izmantotās metodes un formas atbilst izglītojamiem vecumposmam, spējām, mācību priekšmeta specifikai, konkrētas stundas mērķiem un uzdevumiem un klases kolektīva mikroklimatam. Pārdomāti un veiksmīgi pedagogi strādā apvienotajās klasēs, tomēr darbs tajās vēl pilnveidojams. Mājas darbi ir daudzveidīgi: mutvārdu un rakstu darbi, esejas, pētnieciskie darbi un prezentācijas. Pedagogi tos uzdod pārdomāti, lai to apjoms nebūtu par lielu. Mācību priekšmetu programmu īstenošanā pedagogi veiksmīgi nodrošina saikni ar reālo dzīvi, ikdienas realitātēm. Tiek organizētas mācību ekskursijas, muzeju, teātra izrāžu apmeklējumi Liepājas teātrī, mācību stundas izglītības iestādes parkā, kad izglītojamie veic izziņas un pētīšanas darbības. Mācību stundas literatūrā, latviešu valodā, Latvijas vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā bieži notiek Apriķu novada muzejā. Pedagogu sanāksmēs pedagogi dalās pozitīvajā pieredzē par jaunu metožu un paņēmienu izmantošanas iespējām, pārrunā to lietderību. Mācību metodes tiek mainītas atkarībā no apguves tempa, izglītotajiem uztveres īpatnībām, pārbaudes darbu rezultātiem. Īpaši tiek domāts par pētniecisko darbu izstrādi sākumskolas klasēs. Pētniecisko darbu izstrāde veicina patstāvības prasmju, sadarbības iemaņu veicināšanu izglītojamos, māca uzstāties publiski. Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās problēmas, tiek veidoti individuālie izglītības veicināšanas plāni. Notiek šo plānu pārskatīšana, izvērtēšana un papildināšana. Apspriedēs pie vadības (notiek reizi nedēļā), atbalsta personāla sanāksmēs tiek meklēts risinājums katra izglītojamo izglītošanai. Skolā visiem pedagogiem pieejami plaši dažādi mācību līdzekļi, mācību literatūra un jaunās tehnoloģijas. Mācību stundas tiek organizētas un vadītas mūsdienīgi un dažādi, īpaši sākumskolas klasēs, akcentējot lasītprasmes iemaņu pilnveidošanu un glīta rokraksta veidošanu. Kā liecina izglītojamo aptauja, gandrīz 70% izglītojamo apgalvo, ka mācību stundas ir interesantas un viņiem saistošas. Visu mācību priekšmetu apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Pedagogi organizē ekskursijas uz tuvējiem uzņēmumiem, iestādēm, muzejiem, izstādēm, tuvāko un tālāko apkārtni. Izglītojamie iepazīstas ar visām Apriķu muzejā rīkotajām izstādēm (puķu, pinumu, gleznu, rokdarbu u.c). Izglītojamiem ir iespēja satikties skolā, novada muzejā, pagasta bibliotēkā uzaicinātiem interesantiem cilvēkiem ( stikla pūtēji, aktieri, dzejnieki, dziedātāji). 14

15 Izglītojamie, piedaloties mācību ekskursijās, veic pedagogu izstrādātos uzdevumus. Ekskursijās redzētais un pārdzīvotais papildina gan zināšanas mācību priekšmetos, gan dod emocionālo pārdzīvojumu, attīsta vēlmi daudz redzēt, dzirdēt, līdzi darboties, emocionāli pārdzīvot. Klases žurnāli tiek veidoti un uzturēti elektroniski skolvadības sistēmā e klase. Pedagogi savlaicīgi veic ierakstus e klasē, ierakstiem seko izglītības iestādes vadība. Mājas darbi ir apjomā samērīgi un mērķtiecīgi. Izglītojamie tiek rosināti piedalīties dažādu organizāciju rīkotajos projektos un konkursos, kas paplašina izglītojamo zināšanas un vēlēšanos līdzi darboties. Jau vairākus gadus veiksmīgi piedalāmies Līgatnes papīrfabrikas organizētajā makulatūras vākšanas konkursā Tīrai Latvijai. Esam saņēmuši pateicības un piedalījušies organizatoru organizētajā pasākumā. Pagājušajā mācību gadā uz katru izglītojamo savākti un nodoti 63,91 kg makulatūras. Vairākus gadus veiksmīgi esam piedalījušies Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā Mūsu mazais pārgājiens. Katru gadu piedalāmies Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā. Mācību procesā pedagogi prasmīgi vada dialogu ar izglītojamo, pedagogi mērķtiecīgi un saprotami izskaidro mācību stundu mērķus un uzdevumus atbilstoši izglītojamo vecumam. Stundu vērošanas materiāli un vecāku atsauksmes liecina, ka izglītojamiem mācību process ir saprotams un labi uztverams. Mācību stundās darbībā iesaistīti visi izglītojamie. Pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību. Stiprās puses: mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm; iespēja mācību procesā izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas; pozitīva sadarbība starp izglītojamo un pedagogu; tiek popularizēta novadā izglītības iestādes pedagogu labās prakses piemēri. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt pilnveidot mācību procesu apvienotajās klasēs; turpināt strādāt pie lasītprasmes attīstīšanas un laba rokraksta veidošanas. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām (izglītojamo kopsapulces reizi mēnesī, vecāku kopsapulces divas reizes mācību gada laikā, ieraksti izglītojamo dienasgrāmatās, informācija Avīzītē Vecākiem reizi mēnesī). Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veidojot viņos motivāciju mācīties. Mācību procesā tiek izmantoti visi iespējamie resursi izglītojamo ieinteresēšanai un zināšanu apguvei: izglītības iestāde un pagasta bibliotēka, informātikas klase, sporta zāle un laukums, izglītības iestādes parks, novada muzejs u.c. Pedagogi attīsta izglītojamos patstāvību, mācīšanās prasmes un iemaņas, rosina veikt uzdevumus individuāli un pāros. Gandrīz visi izglītojamie izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Pedagogi sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku. Klašu sapulcēs šī informācija katram vecākam tiek sniegta individuāli. Izglītības iestāde divas reizes mācību gada laikā organizē Sporta dienas, kas arī izglītojamos motivē enerģiskāk pievērsties mācībām, piedalās Olimpiskās dienas 15

16 aktivitātēs. Skolā notiek dažādi konkursi, ar mācību darbu saistīti pasākumi, projektu nedēļa. Katru gadu iespēju robežās izglītojamie piedalās novadā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, pasākumos. Lai veicinātu izglītojamo gribu mācīties, pedagogi izmanto dažādus paņēmienus (uzslavas, pamudinājumus, ierosinājumus), tā cenšoties radīt pozitīvu mikroklimatu, savstarpēju uzticēšanos un sapratni. Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota kavējumu uzskaite. Kavējumu uzskaiti veic klašu audzinātāji. Izglītojamo nekavē skolu bez attaisnojoša iemesla, tomēr ir atsevišķi kavēšanas gadījumi, tad skaidrošanā par kavējumiem iesaistās sociālais pedagogs kā palīgs klases audzinātājam. Skolā ir izstrādāta kārtība, kā rosināt izglītojamos labāk mācīties. Divas reizes mācību gada laikā (Ziemassvētkos un gada nobeigumā) sekmēs labākie parakstās izglītības iestādes Labo darbu grāmatā un saņem pateicības rakstus. Arī tie izglītojamie, kuri dzied, dejo, veiksmīgi sporto, piedalās olimpiādēs, konkursos, ir aktīvi izglītības iestādes dzīvē arī saņem pateicības rakstus un parakstās Labo darbu grāmatā. Vecāki par izglītojamo labajiem darbiem saņe3m informāciju Avīzītē Vecākiem katru mēnesi. Stiprās puses: skolā un tās apkārtnē ir estētiski sakārtota mācību vide; izstrādāta pozitīva motivēšanas sistēma pozitīvai attieksmei pret mācību darbu; labi sakārtota savstarpējā saziņa : izglītības iestāde vecāki; veiksmīgs darbs izglītojamo neattaisnoto kavējumu novēršanā. Tālākas attīstības vajadzības: turpināt strādāt pie visu izglītojamo motivēšanas mācību darbam; ievērot katra izglītojamā mācību sasnieguma dinamiku; pievērst izglītojamo lasītprasmes iemaņu attīstīšanai un pareiza un glīta rokraksta izveidei. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītības iestādē zināšanu vērtēšanas procesa organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajiem mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem, tiek ievērots Izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, izglītības iestādē izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru pedagogi ievēro ikdienas darbā. Mācību rezultāti tiek regulāri ievadīti e-klasē. pedagogi veic pārbaudes darbu izvērtējumus pēc e-klases piedāvātās shēmas, izmanto piedāvātās atskaites, pēc kurām nosaka izglītojamo zināšanu attīstības dinamiku. Vecāki un izglītojamie, kuriem mājās ir interneta pieslēgums, ir apmierināti ar e-klasi un to izmanto. Tiem izglītojamiem, kuriem pieslēguma nav, informācija tiek sniegta izglītojamo dienasgrāmatās. Mācību stundas pēdējā minūtē informāciju par uzdotajiem mājas darbiem visi izglītojamiem ieraksta arī dienasgrāmatā, par ko pārliecinās priekšmeta pedagogs. Mācību sasniegumi tiek kontrolēti regulāri pēc noteikta grafika, kas pieejams izglītojamiem, pedagogiem un ir zināms arī vecākiem. Visos mācību priekšmetos ir iespēja apmeklēt konsultācijas, konsultāciju grafiks ir izglītojamiem redzamā vietā, tas tiek ierakstīts arī izglītojamo dienasgrāmatās, tā tiek sniegta informācija vecākiem. 16

17 Katra mācību gadu noslēgumā, izglītības iestāde organizē papildus mācību pasākumus divu nedēļu garumā tiem izglītojamiem tajos mācību priekšmetos, kur zināšanu līmenis ir zemāks par 4 ballēm. Tie ir izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un tie kuri kavējuši skolu slimības dēļ. Izglītības iestāde ar pašvaldības atbalstu šiem izglītojamiem nodrošina transporta pakalpojumus. Pēc papildus mācību pasākumiem izglītojamiem kārto pēcpārbaudījumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Katra mēneša pēdējā dienā izglītojamo dienasgrāmatās tiek veikta ielīme ar izrakstītajiem zināšanu vērtējumiem, ko paraksta klases audzinātājs un izglītojamo vecāks. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti iknedēļas pedagogu sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Nepieciešamības gadījumā tiek lemts par atbalsta sniegšanu, iesaistot arī atbalsta personālu (logopēdu, sociālo pedagogu). Izglītības iestāde ir atvērta vecākiem jebkurā dienā. Mācību gada vidū tiek organizētas Vecāku dienas, kad vecākiem ir iespēja piedalīties mācību procesā, būt mācību stundās, konsultēties ar pedagogiem, noklausīties izglītības iestādes vadības un izglītības iestādes padomes informāciju. Izglītības iestādes atbalsta personāls (sociālais pedagogs, logopēds) apkopo informāciju par katru izglītojamo, kuram ir mācīšanās grūtības, meklē metodes un paņēmienus, kā palīdzēt. Izglītības iestādes vadība katra semestra beigās pedagoģiskās padomes sēdēs sagatavo pārskatu par zināšanu vērtēšanas procesu, analizē un meklē cēloņsakarības, plāno turpmāko darbību. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek salīdzināti ar ikdienas mācību sasniegumiem, ar sasniegumiem novadā un valstī. Stiprās puses: skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumu rezultātiem; pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē mācību sasniegumus; izglītības iestādes vadība un atbalsta personāls pedagogu sanāksmēs izskata mācību sasniegumu rezultātus, sniedz rekomendācijas un ieteikumus turpmākam darbam. Tālākās attīstības vajadzības: rosināt izglītojamos pašus veikt sava darba un sasniegto rezultātu izvērtējumu; iepazīties ar citu skolu labo praksi, kā uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu; turpināt pilnveidot konsultāciju efektivitāti, izglītojamo zināšanu līmeņa paaugstināšanā. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi 17

18 Joma 3 IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamos tiek izkopta prasme patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot viņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei. Izglītojamajiem ir dotas iespējas apzināties savas dotības un intereses. Viens no rādītājiem ir izglītojamo tālākās izglītības ceļa izvēle pēc pamatizglītības, jo lielākā daļa izglītojamo mācības turpina izglītības iestādēs, kur var iegūt vidējo profesionālo izglītību. Izglītības iestādē izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti reglamentē dokuments Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. To kontrolē un pārrauga izglītības iestādes vadība. Izglītojamo zināšanas tiek vērtētas sistemātiski un analizēt pedagogu sanāksmēs, klases stundās, individuālās sarunās ar izglītojamiem un vecākiem. Notiek sistemātisks priekšmetu pedagogu darbs izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā (mācību priekšmetu konsultācijas, diferencēti mājas darbi, interešu izglītības pulciņi). Skolā ir vienota pārbaudes darbu analīzes sistēma, balstoties uz e klases iespējām. Pārbaudes darbi tiek diferencēti atbilstoši izglītojamo izglītības programmas vajadzībām, prasībām un ieteikumiem. Katra semestra beigās, kā arī semestra vidū mācību priekšmetu pedagogi kopā ar klašu audzinātājiem ieskicē mācību sasniegumu līmeni katrā mācību priekšmetā. Mācību rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu iknedēļas sanāksmēs,, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu. Mācību gada laikā izglītības iestādes administrācija, atbalsta personāls regulāri tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos. Īpaša vērība tiek pievērsta tiem priekšmetiem, kuros ir valsts pārbaudes darbi. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 3.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos ( izglītojamie % ) Pēc tabulas var redzēt, ka izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pamatā ir pietiekamā un optimālā līmenī, kas arī ir līdzvērtīgi sasniegumiem pārbaudes darbos. Nepietiekam s ( 1-3 balles ) Pietiekams ( 4-5 balles ) Optimāls ( 6-8balles ) Augsts ( 9-10 balles ) 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ Latviešu 0% 0% 0% 50% 100% 50% 0% 0% Valoda 18

19 Matemā- 0% 0% 0% 20% 100% 80% 0% 0% tika Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 6.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos (izglītojamie % ) Izglītojamo sasniegumi pietiekamā un optimālā līmenī, iepriekšējā mācību gadā arī viens nepietiekams, bet arī viens augstā līmenī. Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts ( 1-3 balles ) ( 4-5 balles ) ( 6-8balles ) ( 9-10 balles ) 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ 2014./ 2015./ Latviešu 0% 14,3% 75% 28,6% 25% 57,1% 0% 0% Valoda Matemā- 0% 0% 75% 57,1% 25% 28,6% 0% 14,3% tika Dabas- 0% 0% 25% 14,3% 75% 85,7% 0% 0% zinības Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 9.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos ( izglītojamie % ) Vislielākais īpatsvars mācību vielas apguvē ir tikai pietiekamā un optimālā līmenī. Grūtāk veicas angļu valodā. Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts ( 1-3 balles ) ( 4-5 balles ) ( 6-8balles ) ( 9-10 balles ) 2013./ 2014/ 2013./ 2014./ 2013./ 2014./ 2013./ 2014./

20 Latviešu 0% 0% 42,9% 87,5% 57,1% 12,5% 0% 0% valoda Matemā- 0% 0% 57,1% 75% 42,9% 25% 0% 0% tika Angļu valoda 0% 37,5% 71,4% 50% 28,6% 12,5% 0% 0% Krievu 0% 0% 71,4% 100% 28,6% 0% 0% 0% valoda Latvijas 0% 0% 42,9% 75% 57,1% 25% 0% 0% vēsture Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Izglītības iestāde veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Valsts pārbaudes darbu rezultātus analizē pedagogu sanāksmēs, nosakot sasniegumus un izglītojamo pilnveidojamās prasmes. Izglītības iestādes kopējos rezultātus katru gadu izskata augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku, un izvirza uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. Analizējot mācību darba rezultātus, jāsecina, lielāka vērība jāpievērš izglītojamo mācību motivācijas uzlabošanai un atbildības par sasniegtajiem mācību rezultātiem aktualizēšanā. Izglītojamo un vecāki ir informēti un zina valsts pārbaudes darbu norises laikus un vērtēšanas noteikumus. Informēšana notiek klašu vecāku sapulcēs, kas notiek divas reizes mācību gada laikā. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos salīdzinājumā ar valsts lauku skolu vidējiem rādītājiem. Diagnosticējošie darbi 3.klasē Māc.pr /2014. m.g /2015. m.g /2016. m.g. 20

21 Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Latviešu valoda 74,66% 71,8% 75,21% 72,3% 71,11% 81,5% Matemātika 77,89% 69,6% 71,52% 80,2% 66,83% 64,4% Pēc tabulas var redzēt, ka rezultāti ir atbilstoši valsts vidējam līmenim, ar tendenci paaugstināties. Tomēr katra klase ir ar savu potenciālu un joprojām ir jāstrādā pie: izglītojamo motivācijas; izglītojamo lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošanas, iesaistot izglītības iestādes logopēdu; uzdevumu sasaistes ar reālo dzīvi. Izglītojamo sasniegumi 3.klasei valsts pārbaudes darbos 2015./2016.mācību gadā (izglītojamo %) Izglītojamo apguves koeficients pamatā ir robežās starp 50% un 90%. Procenti Matemātik a 0 % 0 % 0 % 14,3 % 0 % 28,6 % 28,6 % 14,3% % 14,3 % 0% Latviešu valoda 0 % 0 % 0 % 0% 0 % 0% 0% 42,9% 57,1 % 0% Diagnosticējošie darbi 6.klasē Māc.pr /2014. m.g /2015. m.g /2016. m.g. Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Latviešu 21

22 valoda 67,06% 68,3% 59,46% 66,7% 60,69% 63,8% Matemātika 62,74% 63,0% 52,96% 56,3% 61,15% 69,8% Dabaszinības 62,06% 68,9% 64,41% 72,5% 62,57% 78,1% Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē ir augstāki par valsts vidējiem rezultātiem. Tas ir panākts ar pedagogu, izglītojamo un vecāku kopīgu darbību, motivāciju. Izglītojamo sasniegumi 6.klasei valsts pārbaudes darbos 2015./2016.mācību gadā (izglītojamie %) 6.klases izglītojamo sasniegumi visos mācību priekšmetos optimālā līmenī, kur apguves koeficients ir no 50% līdz 100%. Vienīgi viens izglītojamo pārbaudes darbu matemātikā veicis ar apguves koeficientu līdz 50%. Procenti Matemātika 0% 0% 0% 0% 14,3% 0% 42,8% 14,3% 28,6% 0% Latviešu valoda 0% 0% 0% 0% 0% 42,8% 28,6% 28,6% 0% 0% Dabaszinības 0% 0% 0% 0% 0% 14,3% 14,3% 28, 5% 28,6% 14,3% Eksāmeni 9.klasē Māc.pr /2013. m.g /2014. m.g. 2014/2015. m.g. Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Latviešu valoda 51,67% 68,79% 63,23% 65,19% 61,09% 51,7% Matemātika 51,91% 58,44% 54,23% 49,52% 56,74% 35,5% 22

23 Angļu valoda Krievu valoda Latvijas vēsture 61,56% 51,25% 62,83 60,25% 65,60% 38,43% 67,01% 56% 68,01% 48,0% 63,73% 74,90% 62,25% 65,21% 65,01% 63,7% 2015./2016.m.g. devītās klases nebija. Eksāmenu rezultāti pēdējā mācību gadā ir zem valstī vidējiem rādītājiem. Tam par pamatu ir bijis klases sastāva maiņa. 9.klasē pienāk klāt izglītojamie ar mācīšanās un uzvedības problēmām no citām novada skolām, kā rezultātā pasliktinās mācību darba kvalitāte. Turpmākā rīcība mācību rezultātu uzlabošanā: izglītojamo motivēšana, veicot ikdienas darbu; sadarbības veicināšana ar vecākiem; izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšana veicinot patstāvību un atbildību mācību procesā; mācību procesā daudzveidīgāka moderno tehnoloģiju izmantošana; mācību vielas apguvē vairāk izmantot reālās dzīves piemērus; individuālo konsultāciju kvalitātes uzlabošana; pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādām skolām. Ikdienas vidējā vērtējuma salīdzinājums ar eksāmenā iegūto vērtējumu 9.klasei Eksāmenos izglītojamie parāda savas iegūtās zināšanas, kam par pamatu ir ieguldītais darbs ikdienas mācību procesā. Pēc tabulas var redzēt, ka vērtējumi eksāmenā ir atbilstoši novērtējumam ikdienas darbam. Mācību priekšmets 2013./2014.mācību gads 2014./2015.mācību gads ikdienā eksāmenā ikdienā Eksāmenā Latviešu valoda 5,6 6,0 4,6 5,0 23

24 Angļu valoda 5,0 6,0 4,25 4,13 Krievu valoda 6,0 5,0 Matemātika 5,1 5,0 4,6 4,0 Latvijas vēsture 5,6 6,1 4,8 5,8 Mācību sasniegumi devītās klases valsts pārbaudes darbos tiek vērtēti novadā vienoti. 24

25 Joma 4 - ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Skolā darbojas atbalsta personāls sociālais pedagogs un karjeras konsultants, un logopēds. Par izglītojamo veselību un izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā rūpējas pagasta feldšere, kas nepieciešamības gadījumā saziņā ar vecākiem nosūta izglītojamo pie vajadzīgā speciālista. Reizi gadā tiek veiktas profilaktiskās pārbaudes izglītotajiem veic antropometriskos mērījumus (augums, svars), pārbauda redzi un zobu veselību. Feldšere regulāri seko izglītotājiem veselības stāvoklim, viņu personīgai higiēnai, izglītības iestādes sanitārajam stāvoklim, kā arī izglītojamo ēdināšanai. Medmāsa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību. Negadījumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā, izglītojamo vecāki operatīvi tiek informēti personīgi pa telefonu. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, izglītības iestāde cenšas ievērot mediķu norādījumus par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām. Skolā ir nodrošināta kvalitatīva, daudzveidīga un veselīga ēdināšana. Lai veicinātu izglītojamo veselību, izglītības iestāde atkārtoti katru gadu piedalās programmās Skolas piens un Skolas auglis. Sākumskolas izglītojamiem pieejama pagarinātās dienas grupa, kur izglītojamie pedagoga uzraudzībā var sagatavot mājas darbus, pavadīt laiku interesantās un izglītojošās nodarbībās. Izglītības iestāde organizē pedagogu un tehnisko darbinieku dežūras. 98 % izglītojamo vecāki piekrīt vai drīzāk piekrīt, nekā nepiekrīt apgalvojumam, ka izglītības iestādes personāls seko bērnu veselībai un drošībai. Audzinātāji un vadība sadarbojas ar atbalsta personālu, sniedzot palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija izmantota izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar pašvaldību, novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības un Valsts policiju, novada starpinstitucijonālās sadarbības komandu. Aktīvi un veiksmīgi skolā darbojas sociālais pedagogs un karjeras konsultants (vienā personā). Sociālā pedagoga redzes lokā ir tie izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas. Sociālais pedagogs veic individuālas konsultācijas ar izglītojamiem, kas dažreiz neievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, nemācās atbilstoši savām spējām, neievēro sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, kā arī gadījumos, kad izglītojamie nemāk atrisināt savstarpējos konfliktus, jo trūkst saskarsmes prasmju. Sociālais pedagogs veiksmīgi sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un vecākiem. Sociālais pedagogs kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem problēmsituāciju gadījumos izstrādā rīcības plānu, tā darbojoties problēmas tiek pozitīvi atrisinātas. Sociālais pedagogs pēc uzaicinājuma piedalās arī vecāku kopsapulcēs, klašu stundās un pedagogu sapulcēs. Reizi mācību gadā notiek izglītojamo un darbinieku evakuācija, lai izglītojamie zinātu, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Klašu audzinātāju darbā tiek plānotas stundas par drošību un rīcību ekstremālās situācijās, kas paredzētas Ministru kabineta noteikumos. 25

26 Izglītības iestādes izglītojamo kopsapulcēs reizi mēnesī arī izglītības iestādes vadība akcentē drošības jautājumus. Regulāri notiek tikšanās ar pašvaldības policijas darbinieci, kas runā ar izglītotajiem par drošības un uzvedības jautājumiem. Izglītības iestāde garantē izglītoto drošību. Visiem drošības pasākumiem skolā ir izstrādāti izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi un citi reglamentējošie dokumenti. Izglītības iestādes telpās izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (evakuācijas plāns, norādes). Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Atbilstoši prasībām izglītības iestādes ēkā izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, ir norādes uz izeju un informācija, kā sazināties ar glābšanas dienestiem. Dežūrējošā apkopēja uzrauga nepiederošu personu ierašanos skolā. Pedagogi ir apguvuši pirmās palīdzības sniegšanu, apmeklējot attiecīgos kursus. Atbilstoši noteikumiem izglītības iestādes darbiniekiem notiek instruktāžas par ugunsdrošību un darba drošību. Ar tiem iepazīstināti gan izglītojamie, gan personāls. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Pirms izglītības iestādes svētkiem (Ziemassvētki, diskotēkas, izlaidums u.c.), pirms došanās pārgājienos un ekskursijās izglītojamiem tiek veikta instruktāža, izglītojamie parakstās par drošības noteikumu ievērošanu, ko pedagogi apguvuši Bērnu tiesību aizsardzības kursos. Stiprās puses: izglītotajiem tiek sniegts draudzīgs un vajadzīgs atbalsts; skolā ir radīta droša un labvēlīga vide; izglītotajiem ir pieejama logopēda, sociālā pedagoga un pedagoga karjeras konsultanta palīdzība; skolā tiek popularizēts veselīgs dzīves veids. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt plānot un īstenot pasākumus izglītojamo pozitīvās saskarsmes veicināšanai. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Izglītojamie ir iesaistīti izglītības iestādes pasākumu plānošanā un organizēšanā. Izglītības iestādes pasākumu plāns tiek veidots balstoties uz izglītības iestādes tradīcijām, izglītības iestādes darba prioritātēm un izglītojamo interesēm. Katra mēneša pirmajā pirmdienā notiek izglītojamo un pedagogu kopēja sanāksme, kurā tiek sniegta informācija par iepriekšējā mēnesī veiktajiem labajiem darbiem, tiek izteiktas pateicības, veikti ieraksti Labo darbu grāmatā, sniegta informācija par plānotajiem pasākumiem un notikumiem jaunajā mēnesī. Vecāki saņem informāciju ikmēneša Avīzītē Vecākiem. Izglītojamo personības attīstības svarīgs akcents ir tīra, sakopta, estētiska izglītības iestādes vide. Īpašs izglītības iestādes vides noformējums tiek veidots svētkos gada ritējumā Zinību dienā, Skolotāju dienā, Valsts svētkos, Ziemassvētkos, Valentīndienā. Lieldienās, Pēdējā zvana svētkos. Tiek dekorēta izglītības iestādes zāle, klašu telpas, logi, to mājturības pedagoga vadībā veic izglītojamie. Dekorējums tiek ieturēts vienotā stilā. Pie izglītības iestādes divas reizes gadā tiek darināti ziedu paklāji, izglītojamie ar krāsainiem krītiem uz asfalta pie izglītības iestādes veidojuši daudzkrāsainus zīmējumus. 26

27 Klašu audzinātāji, ņemot vērā izglītojamo vajadzības un vecumposmu īpatnības, klases stundu plānojumā iekļauj šādas tēmas : patriotisms un tēvzemes mīlestība; darba un satiksmes drošība, rīcība ekstremālās situācijās; vērtībizglītība; uzvedība un saskarsmes kultūra; veselīgs dzīves veids un atkarību profilakse; karjeras izvēle. Tiek plānoti arī dažādi klases pasākumi: tematiski klases vakari, mācību un sporta konkursi, izglītojošas mācību ekskursijas un pārgājieni, teātra izrāžu un muzeju apmeklējumi. Klašu audzinātāja darbība ļauj izglītojamam attīstīt sociālās prasmes un iemaņas, māca veselīgu dzīvesveidu, palīdz personības veidošanā un attīstīšanā. Klašu audzinātāji mācību gada noslēgumā veic sava darba pašvērtējumu. Skolā regulāri notiek dažādi izglītojoši un izklaides pasākumi visām klašu grupām ar mērķi saglabāt izglītības iestādes tradīcijas un pilnveidot izglītojamo radošumu, atvērtību, klases kolektīvu veidošanos. Izglītojamie piedalās Apriķu tautas nama piedāvātajā interešu izglītībā: mūsdienu deju grupā, ansamblī, rokdarbu pulciņā. Izglītojamie ar lielu interesi apmeklē Apriķu novada muzeja piedāvātās lekcijas, izstādes, dažādas nodarbības. Izglītojamie piedalās dažādos arī labdarības projektos. Rudeņos tiek vāktas ozolzīles un nodotas Rīgas zooloģiskā dārza filiāles Cīruļi iemītniekiem, gatavojam rotaļlietas, auduma sedziņas, pašu šūtus spilventiņus draugiem, kam mājvieta ir dzīvnieku patversmē Lauvas sirds Liepājā. Izglītības iestāde sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot daudzpusīgu ārpusstundu nodarbību klāstu. Interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas programmas, nodarbības notiek pēc apstiprināta grafika. Mācību gada sākumā vecākiem ir informācija par izglītības iestādes piedāvātajām interešu izglītības programmām. Apgalvojumam Izglītotajiem ir iespēja piedalīties izglītības iestādes ārpusstundu pulciņos piekrīt 100 % vecāku. Informācija par interešu izglītības pulciņiem pieejama visiem, to norises vieta un laiki ir redzamā vietā. Dalība interešu izglītības pulciņos /2017.m.g. Sporta spēles Ansamblis Šūšanas pulciņš Vizuālās mākslas pulciņš Ritmika Ārpus izglītības iestādes /2017.m.g. izglītības programmas realizē kvalitatīvs pedagogu sastāvs Visiem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība, regulāri tiek apmeklēti tālākizglītības kursi. Strādā 6 tehniskie darbinieki. Stiprās puses: izglītojamiem ir iespējas izvēlēties savām interesēm un spējām atbilstošas nodarbības; interešu izglītības piedāvājums nodrošināts atbilstoši pieprasījumam; klases audzinātāju darba programma aptver plašu tēmu loku atbilstoši valstī un novadā noteiktajām prioritātēm; veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem un pagasta kultūras dzīves veidotājiem; 27

28 iespēja izglītojamiem patstāvīgi organizēt un vadīt pasākumus; veiksmīga sadarbība ar Apriķu muzeju, tautas namu, bibliotēku. Tālākās attīstības vajadzības: pilnveidot izglītotajiem kulturālas uzvedības, pieklājības un savstarpējās saskarsmes prasmes. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Skolā karjeras izglītības programma ir iekļauta audzināšanas darba plānā. Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. Karjeras konsultants, klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, informē vecākus par bērna interesēm. Skolā ir pieejama plaša informācija, bukleti par vidējās un profesionālās izglītības iespējām un dažādām profesijām. Izglītības iestāde sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm Cīravā, Liepājā, Kuldīgā, organizējot izglītojamajiem tikšanos ar šo skolu audzēkņiem un pedagogiem. Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamie iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku un iespējām. Jau vairākus gadus izglītojamie piedalās novada karjeras dienas pasākumos, kuri tiek organizēti divas reizes mācību gadā. Karjeras pedagogs sniedz individuālus padomus 8.un 9.klašu izglītojamajiem, organizē Ēnu dienas vienu reizi mācību gada laikā, sniedz informāciju par karjeras izglītības pasākumiem Aizputes novada avīzē. Mācību priekšmetu pedagogi mācību stundās atbalsta izglītojamo spēju un interešu apzināšanu, motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā. Karjeras pedagogs regulāri sniedz izglītojamajiem informāciju par atvērto durvju dienām un informācijas dienām tālākizglītības iestādēs. Pedagogs karjeras pedagogs piedalās izglītības iestādes vecāku kopsapulcēs un klašu vecāku sapulcēs, sniedz informāciju un analizē dažādus izglītojamo spēju un interešu izpētes materiālus par karjeras izvēli. Klases stundās notikušas nodarbības Iepazīsti profesijas kopā ar vecākiem. Zīmējumu izstāde Liel(i)s tapšu, tad es būšu, radoša nodarbība ar izglītības iestādes karjeras pedagogs Kad es būšu liels, es strādāšu par. Izglītības iestāde apkopo un analizē informāciju par tās absolventu turpmāko izglītību, seko līdzi trīs gadu griezumā. 80% absolventu pēc trīs gadiem ir ieguvuši vidējo izglītību. Stiprās puses: plānveidīgs un mērķtiecīgs darbs, palīdzot izglītojamiem karjeras izvēlē; skolā veiksmīgi karjeras izglītību koordinē karjeras pedagogs; sadarbība ar vecākiem, iestādēm, uzņēmējiem, sabiedrību; karjeras izglītības materiālu pieejamība ikvienam interesentam. Tālākās attīstības vajadzības: izzināt agrīnā vecumā izglītojamo spējas un intereses, tā palīdzot katram izglītojamajiem virzīties uz pareizu un atbilstošu profesijas izvēli; sadarboties ar izglītības iestādes absolventiem. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi 28

29 4.4.Kritērijs Atbalsts mācību darba diferenciācijai Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana Izglītības iestādes plāno darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Pedagogi atbalsta, veicina, motivē, rosina izglītojamos piedalīties dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs skolā un Aizputes novadā. Pedagogi gatavo izglītojamos gan individuālajam darbam atvēlētajā laikā, gan strādā ar izglītojamiem papildus pēc mācību stundām. Mācību stundās pedagogi strādā diferencēti, spējīgākajiem izglītojamiem piedāvājot grūtākas pakāpes uzdevumus. Par panākumiem un piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, sportā, citās aktivitātēs tiek izdarīti ieraksti Labo darbu grāmatā, izsniegti pateicības raksti, Ziemassvētkos izglītojamie kā dāvanu saņem grāmatu (daudzu gadu tradīcija), tā pievēršot izglītojamos grāmatu lasīšanai. Ziemassvētkos un mācību gada nobeigumā tiek godināti arī šo izglītojamo vecāki un pedagogi. Izglītības iestāde plāno darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi slimības dēļ. Palīdzību mācību darbā var saņemt apmeklējot individuālās konsultācijas, kas organizētas visiem izglītojamiem pieejamā laikā. Sākumskolas izglītojamiem palīdzība mācībās tiek sniegta pagarinātās dienas grupas laikā. Izglītības iestāde sistemātiski plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Ar pirmsskolas un klašu izglītojamajiem veiksmīgi strādā logopēds. Pedagogi un atbalsta personāls sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā. 4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Skolā tiek organizēts sistemātisks darbs izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, īstenojot Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem /2016.mācību gadā šādu izglītojamo bija 3. Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām mācību priekšmetu pedagogi un atbalsta personāls izstrādā individuālos izglītības plānus, seko un analizē attīstības dinamiku, sadarbojas ar attiecīgo izglītojamo vecākiem. Lai nodrošinātu šo izglītojamo izaugsmi, klases audzinātājs sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem. Papildus tiek strādāts arī ar izglītojamiem, kuriem trūkst motivācija mācīties, vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu slimības dēļ. Pedagogi kopā ar atbalsta personālu izstrādā rīcības plānu, kā novērst radušās problēmas. (individuālais darbs, individuālās sarunas, darbs ar izglītības iestādes sociālo pedagogu, logopēdu, darbs ar izglītojamo vecākiem, individuāls darbs pagarinātajā grupā). Pedagogiem tiek sniegts atbalsts, meklējot un organizējot tālākizglītības kursus, lekcijas par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības gadā piedalījāmies atbalstītajā ESF projektā Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai. Projekta ietvaros skolā darbojās pedagoga palīgs un bijām kultūrvēsturiskā un izglītojošā ekskursijā uz Ventspili. Ekskursijas laikā izglītojamie bija tūrisma objektos: rakstnieka H.Dorbes memoriālajā muzejā Senču putekļi, Amatu mājas nodarbībā Dzimtas koks, Brīvdabas muzejā. Devāmies atpūtas braucienā ar Ventspils mazbānīti. 29

30 4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm Katra mācību gada sākumā izglītības iestādes kopsapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes darba rezultātiem, pedagoģisko sastāvu, tehnisko personālu un jaunā mācību gada darba prioritātēm un aktualitātēm. Izglītības iestāde sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par izglītības iestādes darbu. Informācija par notiekošajiem pasākumiem un mācību procesa aktualitātēm tiek nodrošināta dažādos veidos ( ielīmes izglītojamo dienasgrāmatās, izglītības iestādes mājas lapa, e klase, ikmēneša Avīzīte Vecākiem, Aizputes novada avīze, telefona zvani, izglītības iestādes kopsapulces 2X gadā, klašu vecāku sapulces 2X gadā). Izglītības iestādei ir izstrādāta sava izglītojamo dienasgrāmata, kurā ir ievietota vispusīga informācija: izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, pedagogu vārdi un uzvārdi, kontakti, konsultāciju laiki, saziņas kārtība, ja izglītojamais neapmeklē skolu u.c. Dienasgrāmata ir arī informācijas apmaiņas dokuments. Tiek organizētas Vecāku dienas, kad vecāki skolā tiek sveikti ar nelielu izglītojamo koncertu, tad vecākiem iespēja runāt ar izglītības iestādes vadību, atbalsta personālu, klašu audzinātājiem un priekšmetu pedagogiem, vecāki apmeklē mācību stundas. Vecākiem ir iespēja anketās izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai, sniegt savus komentārus par izglītības iestādes darba jautājumiem individuālās sarunās ar klašu audzinātājiem, pedagogiem un izglītības iestādes vadību. Priekšlikumi tiek izvērtēti un ņemti vērā izglītības iestādes darba uzlabošanai. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var vērsties pie izglītības iestādes vadības. Jebkurš vecāku iesniegums tiek izskatīs izglītības iestādes padomes sēdē un pedagogu sanāksmē, izvērtēts. Ja tas ir racionāls, tiek atbalstīts un ieviests izglītības iestādes dzīvē. Divas reizes gadā (Ziemassvētkos un pavasara pasākumā No sirds uz sirdi Apriķu tautas namā) vecākiem ir iespēja redzēt savu bērnu uzstāšanos koncertā. Gadījumos, ja vecāki nevar ierasties uz vecāku sanāksmi, klases audzinātāji organizē individuālas tikšanās ar vecākiem viņiem izdevīgā laikā. Nepieciešamību gadījumā vecāki tiek informēti telefoniski. Izglītības iestādes darbam nepieciešamo informāciju par izglītojamo vecākiem (kontakttālruņi, adreses) regulāri atjauno klašu audzinātāji. Skolā ir noteikta kārtība, kā vecākiem jāinformē izglītības iestāde par bērna neierašanos skolā, vecākiem šī kārtība ir zināma. Plašu koncertprogrammu katru gadu pedagogi kopā ar izglītojamiem gatavo Mātes dienai veltītajam koncertam, pasākumā piedalās māmiņas un vecmāmiņas, tas ir plaši apmeklēts /2016.mācību gada nobeigumā vecākiem un izglītojamajiem izglītības iestāde zālē piedāvājām Austras Pumpures un viņas bērnu koncertu Mūsu tautasdziesmas. Uz pasākumu ieradās arī daudzi Apriķu sabiedrības pārstāvji. Vecākiem tiek dota iespēja kopā ar bērniem braukt piedāvātajās ekskursijās esam bijuši ekskursijā pa Kārļa Ulmaņa vietām Dobeles pusē, ekskursijā uz Rīgas zoodārza filiāli Cīruļi, uz Oskara Kalpaka piemiņas muzeju Airītēs. Stiprās puses: regulāra un kvalitatīva informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem un izglītības iestādes darbību ; vecākiem ir iespēja jebkurā dienā tikties ar izglītības iestādes vadību, atbalsta personālu, priekšmeta pedagogiem; vecāki aktīvi darbojas izglītības iestādes padomē, palīdz risināt ar izglītības iestādi saistītus jautājumus;. vecākiem ir iespēja piedalīties izglītības iestādes rīkotajos pasākumos. Tālākās attīstības vajadzības: 30

31 panākt katra vecāka ieinteresētību paziņot izglītības iestādes par izglītojamā kavējumu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi 31

32 Joma 5 IZGLĪTĪBAS VIDE Mikroklimats Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido izglītības iestādes tēlu, izglītojamo, vecāku, pedagogu piederības apziņu, lepnumu par savu skolu. Izglītības iestāde ievieš un kopj savas tradīcijas. Izglītības iestādes vadība, klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi cenšas novērst fiziskos un morālos pārdarījumus izglītojamo vidū. Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie zina kārtību, kādā jāziņo par fizisku un/vai morālu pāridarījumu. Izglītības iestādes vadība un darbinieki reaģē un novērš disciplīnas pārkāpumus. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka izglītības iestādes vadība un pedagogi reaģē uz pārkāpumiem skolā un to novēršanu. Izglītojamie uzskata, ka konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi. 90% vecāku uzskata, ka bērniem patīk iet uz skolu.,,man patīk iet uz skolu šāds viedoklis pausts 77% aptaujāto izglītojamo atbildēs,,,manam bērnam patīk iet uz skolu pozitīvi atbild 80 % aptaujāto vecāku. Izglītības iestādes komanda strādā pie pozitīva izglītības iestādes tēla veidošanas. Tēls veidojas no vairākiem kompozīcijas elementiem: komunikācijas un saskarsmes izglītības iestādes iekšienē visos līmeņos un izglītības iestādes lomas un vietas sabiedrībā. Darām visu, lai visi izglītojamie justos vienlīdzīgi neatkarīgi no ģimenes, kurās tie dzīvo. Skolā taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes vidē, emocionālā gaisotne ikdienā harmoniska. Pedagogu attieksme pret audzēkņiem atbalstoša, jo mudina mācīties atbilstoši spējām, grūtību gadījumos izglītojamie tiek uzklausīti un meklēts optimālākais problēmas risinājums. Pedagogi izturas taisnīgi un vienlīdzīgi pret visiem izglītotajiem. Pedagogu un darbinieku kolektīvs draudzīgs un saliedēts. Skolā ienākušie jūtas labi, ciemiņi vienmēr gaidīti. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Katra mācību gada sākumā (ja nepieciešams jebkurā laikā) tiek pārskatīti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un veikti labojumi, ja tādi nepieciešami. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki zina un ievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti izglītojamie, viņu vecāki, izglītības iestādes darbinieki un regulāri tiek uzraudzīts, lai izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi tiktu ievēroti. Iekšējās kārtības noteikumos ir reglamentētas izglītojamo tiesības un pienākumi. Skolā no vadības tiek atbalstītas izglītojamo un darbinieku tiesības, spējas un veiktais darbs. Tiek ievērots savstarpējā saskarsmē vienlīdzības princips. Pedagogi uzskata, ka izglītības iestādes vadība izturas taisnīgi pret visiem pedagogiem. Izglītības iestādes darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem izglītojamiem un viņu ģimenēm. Stiprās puses: izstrādāti un izglītojamiem zināmi izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi; daudzveidīgas izglītības iestādes tradīcijas, pasākumi; 32

33 pozitīvas attieksmes veidošana ikdienā pret cilvēkiem, lietām un notikumiem skolā un ārpus tās; izglītības iestādes darbinieki kā viena, saliedēta un draudzība komanda. Tālākās attīstības vajadzības: vērtībizglītības programmas turpināšana. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi 5.2. Fiziskā vide Izglītības iestādes telpas ir drošas un tīras, atbilst sanitāri higiēniskajām normām, lielākajā daļā mācību kabinetu ir funkcionālajām prasībām un izglītojamo augumiem atbilstošas mēbeles. To atzīst 85% izglītojamo un 90,3% vecāku. Pakāpeniski katru gadu morāli nolietojušās mēbeles nomainām pret mūsdienīgām. Klases un koplietošanas telpās noformējumam izmantojam gaumīgi un kvalitatīvi izgatavotus izglītojamo zīmējumus. Izglītības iestādes attīstības plānā ir plānojums par to, kā izglītības iestādes fizisko vidi padarīt drošāku, skaistāku un mūsdienīgāku. Telpās, kas atrodas dienvidu pusē, logiem ir žalūzijas. Izglītības iestāde atrodas plaša parka vidū, apkārtne ir sakopta un estētiski sakārtota. Pie izglītības iestādes atrodas Rotari kluba dāvināts bērnu rotaļu laukums ar dažādām iekārtām. Izglītības iestādes apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā iesaistās izglītības iestādes tehniskie darbinieki, arī izglītojamie un pedagogi. Blakus izglītības iestādei ir dīķis, kura vidū iekārtota pašu izglītojamo izplānota lapene, kur izglītojamie labprāt atpūšas. Izglītības iestādes vestibilā ir evakuācijas plāns, kurā norādītas izejas. Izglītojamie ar plānu iepazīstināti, to izmanto, veicot izglītojamo un darbinieku evakuāciju. Dežurējošā apkopēja vienmēr ziņo par apmeklētājiem. Izglītības iestādes telpās ir interneta izmantošanas iespējas gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Ir izstrādāti kvalitatīvi un izvērsti iekšējie normatīvie akti drošības jautājumos: ugunsdrošībā, darba drošībā, civilajā aizsardzībā. Pirmās nepieciešamības aptieciņas novietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 94,7% izglītojamo zina, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, 96,7% izglītojamo atzīst, ka skolā un tās apkārtnē jūtas droši. Stiprās puses: pārdomāti iekārtotas izglītības iestādes telpas, nodrošināti kvalitatīvi mācīšanas un mācīšanās darba apstākļi gan izglītotajiem, gan darbiniekiem; estētiska, sakopta un droša izglītības iestādes apkārtne; izglītojamo iesaistīšana izglītības iestādes apkārtnes tīrīšanā un iekopšanā; izglītības iestādes telpu remonti atbilstoši finansiālajām iespējām; turpināt piesaistīt papildus līdzekļus izglītības iestādes attīstībai, izmantojot sponsorus un sadarbības partnerus. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi 33

34 Joma 6 IESTĀDES RESURSI Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Izglītības iestāde ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām, jo iestāde atrodas pilī. Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu realizēšanu atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam. Ir iekārtotas atsevišķas telpas atbalsta personālam. Telpas tiek izmantotas racionāli. ir pieejami preses izdevumi, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas un vārdnīcas. Izglītojamie pagasta bibliotēkā izmanto datorus ar interneta pieslēgumu, printeri. Skolā ir izveidota klašu sistēma, kas veicina piederības sajūtu un atbildību par savu klasi. Izglītības iestādē ir zēnu un meiteņu mājturības kabineti, mūzikas kabinets, informātikas kabinets ar interneta pieslēgumu. Izglītības iestādē iekārtota īpaša telpa izglītojamo un vecāku svētku organizēšanai dzimšanas dienām, vecāku dienām, vecmāmiņu pēcpusdienām u.c gadā no jauna iekārtoti un aprīkoti meiteņu mājturības kabinets un informātikas kabinets ( Rīgas un Somijas Rotari klubu dāvinājums). Blakus izglītības iestādei atrodas labiekārtots bērnu rotaļu laukums pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Blakus izglītības iestādej ir sporta laukums. Ir pielāgota zāle, ko izmantojam sportam un citiem izglītības iestādes pasākumiem gada vasarā tā kapitāli izremontēta. Tā kā izglītojamo skaits skolā ir neliels, telpas atbilst mācību programmu realizēšanai. Latvijas un pasaules vēstures un literatūras stundas bieži notiek Apriķu novada muzejā, kas atrodas izglītības iestādes ēkā, jo tajā ir bagāts izmantojamo materiālu klāsts. Blakus izglītības iestādei atrodas pagasta bibliotēka ar plaši pieejamu mācību literatūru, daiļliteratūru, izziņas literatūru. Mācību grāmatu fonds un metodiskā literatūra izvietota izglītības iestādes ēkā. Skolā veclaicīgā stilā iekārtota atpūtas un relaksācijas telpa, tā kalpo kā pulcēšanās vieta dažādos klašu svētkos, arī mācību stundu norises vieta, telpa vecākiem un viesiem, tā aprīkota ar senatnīgām mēbelēm. Tā ir telpa izglītojamo atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Klases un kabineti atbilst izglītojamo mācīšanas un mācīšanās vajadzībām - ir nepieciešamais aprīkojums. Katram skolā esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais. Saimniecības vadītājs (strādā uz 0,3 slodzi) rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu un cita inventāra savlaicīgu salabošanu. Izglītojamie ir nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām visos mācību priekšmetos un apmaksātām darba burtnīcām svešvalodu, sociālo zinību apguvē dome piešķīrusi finansējumu, lai iegādātu visas vajadzīgās darba burtnīcas. Mācību grāmatu fonds tiek regulāri atjaunots un pilnveidots. Ir pieejama izziņas literatūra un daiļliteratūra. Pēdējā laikā, lai veicinātu mācību motivācijas veidošanu, iegādātas vairākas spēles, ko izmantojam mācību stundās kā efektīgu mācību metodi. Spēļu izmantošana ļauj mācību saturu apgūt interaktīvi, tas padara vielu viegli uztveramu un interesantu. Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota izglītības iestādes budžeta ietvaros. Stiprās puses: 34

35 ir nodrošināta pietiekama materiāli tehniskā bāze izglītības programmas realizēšanai ; materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota izglītības iestādes budžeta ietvaros; nodrošināts pieejamo finanšu līdzekļu racionāls izmantojums ; veikts izglītības iestādes zāles kapitālais remonts, un nomainīti apgaismes ķermeņi. Tālākās attīstības vajadzības: regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu un iekārtu lietderīgu un mērķtiecīgu iegādi un izmantošanu ; veikt zēnu mājturības kabineta telpu remontu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 6.2. Personālresursi Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls, kā arī atbalsta komanda sociālais pedagogs, logopēds un medicīniskais darbinieks (pagasta feldšere). Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām: visi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko vai augstāko izglītību. Pedagogiem ir noteikta kārtība, kas ļauj iknedēļas pedagogu sapulcē izteikt priekšlikumus sava vai izglītības iestādes darba uzlabošanai, kā arī dalīties pieredzē ar kursos vai metodiskās apvienības sanāksmēs iegūto jaunāko informāciju. Visu izglītības iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli, ievērojot iestādes īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus. Būtiskas izmaiņas personāla sastāvā nenotiek. Pamatdarbā strādā 10 pedagogi, bet amata savienošanas kārtībā 4 pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Izglītības iestādes vadība seko pedagogu tālākizglītībai, atgādinot par nepieciešamību apmeklēt tālākizglītības kursus. Pedagogu nodarbinātības efektivitāte ir pietiekami augsta. Darba slodzes tiek sadalītas ievērojot: izglītības programmu īstenošanas vajadzības; pedagogu darba pieredzi un kvalifikāciju, Izveidotā izglītības iestādes darba struktūra un pedagogu darba pienākumi nodrošina sekmīgu izglītības iestādes darbu izglītojamo skaita samazinājuma apstākļos. Darba slodžu sadalījums nodrošina visu funkciju veikšanu pagarinātā dienas grupa, logopēds, sociālais pedagogs, interešu izglītības pedagogi, izglītības iestādes vadības struktūra. Skolā darbojas klašu audzinātāju un sākumskolas metodiskā komisija. Izglītības iestādes vadība un metodiskās komisijas sadarbojas, izvērtējot un plānojot izglītības iestādes attīstības vajadzības, analizējot izglītojamo sasniegumus, rodot iespējas papildināt kolēģu kvalifikāciju atbilstoši īstenojamo izglītības programmu prasībām. Pedagogi piedalās Aizputes novadā organizētajās metodiskajās dienās, līdzi darbojas metodisko komisiju organizētajās ekskursijās, tā iepazīstot gan citu pedagogu pieredzi, gan pilnveidojot sevi mācāmajā priekšmetā, gan emocionāli bagātinoties. Izglītības iestādes pedagoģiskā un atbalsta personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi uzskata, ka iestādē pedagogiem ir iespējas 35

36 izteikt savus priekšlikumus slodžu sadalei, kā arī sava un iestādes darba izvērtēšanai un uzlabošanai. Darbiniekiem ir pieejama informācija par izglītības iestādes darba struktūru, iestādes mērķiem un uzdevumiem, ikmēneša plānotajiem pasākumiem mācību un audzināšanas darbā. 36

37 Stiprās puses: profesionāls, saliedēts un pastāvīgs pedagogu kolektīvs; aktīva sadarbība metodiskā darba un pedagoģiskās pieredzes apmaiņā starp novada skolām, tuvākajām kaimiņu skolām un savā skolā; tiek veicināta regulāra pedagogu tālākizglītība. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt pedagogu psiholoģisko un metodisko sagatavotību diferencētam un individuālam darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir atšķirīgas spējas, prasmes un sociālās saskarsmes iemaņas; pilnveidot pedagogu tālākizglītībā iegūtās pieredzes apmaiņas formas. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi 37

38 Joma 7 IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Kritērijs 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Izglītības iestāde vadība plāno izglītības iestādes darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās. Tas ir nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prioritātēm. Izglītības iestādes vadība darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā balstās uz: iepriekšējā mācību gada darba analīzi, izglītības iestādes attīstības plāna prioritātēm, pedagogu priekšlikumiem. Pašvērtēšanu katra mācību gada beigās pēc noteiktiem kritērijiem veic izglītības iestādes vadība, klašu audzinātāji, katrs pedagogs. Pedagogi ir apguvuši prasmi noteikt darba stiprās puses un turpmākai attīstībai nepieciešamos uzlabojumus. Izglītības iestādes vadība sistemātiski organizē pārraudzību un vērtēšanu noteiktā laika periodā visās darba jomās. Katru gadu augusta pedagoģiskās padomes sēdē tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi, tie tiek analizēti arī pēc 1. semestra, tiek novērtētas izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi, pamatojoties uz Aizputes novadā un valstī noteiktajām prioritātēm. Pašnovērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots, tas ietver kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Izglītības iestādes attīstības plāns izstrādāts laika posmam no līdz gadam. Plāns ir strukturēts, pārskatāms, konkrēts un labi saprotams. Ir izvirzītas prioritātes tā īstenošanai, noteikti mērķi, novērtēšanas kritēriji, plānota ieviešanas gaita un paredzamie rezultāti. Plāna izstrāde balstīta uz izglītības iestādes pašvērtējumu ziņojumiem, aktualitātēm Aizputes pašvaldībā un valstī. Tas pieejams pedagogiem un vecākiem. Ieviešanas process tiek uzraudzīts, tajā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas, papildinājumi un grozījumi. Attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes darba plānošanā katra mācību gada darba plāns ir pakārtots attīstības plānam. Stiprās puses: pedagogi katra mācību gada nobeigumā iesniedz sava darba pašvērtējumu un attīstības iespējas; iestādes kolektīva iesaistīšana iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē; Tālākās attīstības vajadzības: attīstības plānošana saistībā ar novada prioritātēm skolu tīkla sakārtošanā. Kvalitātes vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Izglītības iestādes direktore, pieredzējusi un dzīves gudra izglītības iestādes vadītāja, iemantojusi pagasta iedzīvotāju cieņu. Direktores ieguldījums novērtēts ar Atzinības krustu.. Direktore atbild par visiem izglītības iestādes darbības virzieniem. Izglītība - V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pabeigts 1968.gadā, piešķirta vidusskolas latviešu valodas un literatūras pedagogu kvalifikācija. Kopējais darba stāžs kā Apriķu pamatskolas direktorei 45 gadi. Direktore pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci. Skolā ir precīza vadības komandas pienākumu sadale. Izglītības iestādes darbinieki regulāri gan sanāksmēs, gan individuāli tiek iepazīstināti ar informāciju par valsts un Aizputes novada aktualitātēm izglītībā. Izglītības iestādes vadība atbalsta un aktīvi piedalās pedagogu sanāksmēs, prezentē jaunus mācību materiālus, iesaka jaunas pieejas un metodes 38

39 mācību procesa organizēšanā, piemēram, Domāšanas sešas cepures, prognozēšanas paņēmiens, jautājumu sagatavošana par izlasīto tekstu, iztēles vingrinājumi u.c. Pirms lēmumu pieņemšanas izglītības iestādes vadība vienmēr konsultējas ar darbiniekiem, saglabā atbildību par galīgo lēmumu pieņemšanu, atbalsta demokrātisku vadības stilu. Direktore seko līdzi izglītības aktualitātēm valstī, ievieš skolā nepieciešamās pārmaiņas. Aktīvi sadarbojas ar vecākiem, piedaloties Izglītības iestādes padomes sēdēs un informējot vecākus ar izglītības iestādes tālākās attīstības vajadzībām. Direktora vietniece izglītības jomā kopā ar direktori organizē izglītības iestādes darba kontroli, vērtēšanas procesu, kontrolē un pārrauga pedagogu darbu, kopā ar pedagogiem analizē pedagogu un izglītības iestādes darbu, veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu izglītības iestādes darbinieku iesaistīšanu izglītības iestādes stipro pušu un nepieciešamo uzlabojumu apzināšanā. Kopējā darbā iesaistās sākumskolas metodiskās komisijas un klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājas. Skolā ir visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Ir izstrādāti: Izglītības iestādes nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi dokumenti, kuri apspriesti un apstiprināti atbilstoši to specifikai. Izglītības iestādes nolikums apstiprināts 2010.gada 1.oktobr.i, aktualizēts 2014.gada 1.septembrī. Atbilstoši darba likumam ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi. Izglītības iestādes dokumentācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sakārtota noteiktā sistēmā pēc izglītības iestādes lietu nomenklatūras. Nomenklatūra apstiprināta 2015.gadā Liepājas zonālajā valsts arhīvā un katru gadu tiek aktualizēta. Pedagogiem ir iespējas izteikt priekšlikumus sava vai izglītības iestādes darba uzlabošanai gan individuāli, gan informatīvajās apspriedēs pie direktora, pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju sēdēs, rakstiski iesniedzot pašvērtējumu. Izglītības iestādes darbiniekiem ir iespējas tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes. Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu semināru apmeklējumus un pieredzes apmaiņas braucienus. Stiprās puses: izglītības iestādes vadība strādā vienotā komandā; notiek regulāra informācijas apmaiņa par skolu aktualitātēm Aizputes novadā un valstī; izglītības iestādes vadība plāno, organizē, vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi; vadība strādā ieinteresēta darba procesā, tai ir demokrātisks darba stils; izglītības iestādes vadība rūpējas par pozitīva izglītības iestādes tēla un prestiža veidošanu Aizputes novadā un Lažas pagastā. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt ievērot un veicināt gan izglītojamos, gan darbiniekus ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, lojalitātī Latvijas Republikai. 39

40 Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Izglītības iestādes vadība īsteno efektīvu sadarbību ar Aizputes novada domi izglītības iestādes budžeta veidošanā un izglītības iestādes tālākās attīstības vajadzību plānošanā. Izglītības iestādes vadībai ļoti laba sadarbība ar Lažas pagasta pārvaldi. Notiek cieša sadarbība ar izglītības iestādes padomi, Aizputes novada izpilddirektori izglītības jomā. izglītības iestādes padomes sēdēs izglītības iestādes vadība piedalās padomdevēju statusā dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanā, cieša sadarbība ar vecākiem un Lažas pagasta sabiedrību, jo izglītības iestāde ir Lažas pagasta centrs. Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar Lažas pagasta feldšeri, Aizputes novada pašvaldības policiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu. Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar Apriķu novada muzeju, Apriķu bibliotēku un tautas namu gadā sadarbībā ar Aizputes novada domi izglītības iestādes vadība kopā ar attiecīgajiem pedagogiem realizēja ESF projektu Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai. Daudzu gadu garumā izglītības iestāde sadarbojas ar draugiem Norvēģījā, Melhus komūnas skolu. Vairākk kārt mūsējie bijuši pie draugiem ziemeļu zemē un norvēģu bērni ciemojušies Apriķu izglītības iestādē. Vēstuļu draudzība turpinās. Iespaidiem bagātu nedēļu esam vadījuši kopā ar draugiem Turcijā vairākās Bursas skolās- skaistā un kalnainā vidē. Izglītojamie no Bursas skolas divas reizes ir bijuši Apriķos, tad kopā piedalījāmies ekskursijās, sporta nodarbībās, un atpūtas pēcpusdienās. Draugiem ļoti patika mūsu izglītības iestādes tautas deju kolektīva priekšnesumi. Joprojām apmaināmies ar vēstulēm un dāvanām svētkos. Izglītības iestādes vadība kopš 2012.gada veido un nosūta vecākiem ikmēneša Avīzīti Vecākiem, tā sniedzot informāciju par dzīvi skolā. Tiek veidoti arī raksti par Apriķu skolu Novada avīzei. Stiprās puses: izglītības iestādei ir veiksmīga un daudzveidīga sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, ar apkārtējo sabiedrību; veiksmīga sadarbība ar Rīgas un Somijas Rotari klubiem; piedalīšanās Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai. Tālākas attīstības vajadzības: turpināt piedalīties novada, valsts un starptautiskos projektos, lai veicinātu izglītības iestādes atpazīstamību un prestižu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: labi 40

41 Apriķu pamatskolas īpašie sasniegumi sportā, mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītībā, konkursos, audzināšanas darbā /2013. m. g., /2014. m. g., /2015. m. G., 2015./2016.m.g. Sports 2012./2013.m.g. Tematika Iegūtais vērtējums, piedalījušies Aizputes novada skolu turnīrs futbolā Bijušā Liepājas rajona skolu sacensības novusā 1.vieta 2.vieta Aizputes novada skolu turnīrs novusā Individuālie vērtējumi 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta Aizputes novada skolu turnīrs galda tenisā Individuālie vērtējumi 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta Bijušā Liepājas rajona sacensības florbolā Cīravas kauss futbolā Bijušā Liepājas rajona skolu turnīrs galda tenisā 1.vieta 2.vieta Individuālie vērtējumi 2.vieta, 3.vieta Starpnovadu izglītojamo spartakiāde Individuālie vērtējumi divas 1.vietas, trīs 3.vietas Piedalīšanās Latvijas valsts olimpiādē 2013./2014.m.g. Tematika Raitis Valdmanis, Matīss Krēže (uzrādīti labi rezultāti) Iegūtais vērtējums Aizputes novada skolu turnīrs novusā Individuālie vērtējumi viena 1.vieta, viena 2.vieta, viena 3.vieta Aizputes novada skolu turnīrs galda tenisā Individuālie vērtējumi viena 1.vieta, viena 2.vieta, viena 3.vieta 41

42 2014./2015.m.g. Tematika Iegūtais rezultāts Aizputes novada skolu turnīrs novusā Individuālie vērtējumi divas 1.vietas, viena 3.vieta Aizputes novada skolu turnīrs galda tenisā Individuālie vērtējumi viena 1.vieta, viena 2.vieta Atklātais čempionāts galda tenisā Pāvilostā Individuālie vērtējumi divas 1.vietas, viena 3.vieta Bijušā Liepājas rajona skolu turnīrs galda tenisā 2015./2016.m.g. Tematika Individuālie vērtējumi Viena 3.vieta Iegūtais rezultāts Aizputes novada skolu turnīrs novusā Individuālie vērtējumi viena 1.vieta, divas 3.vietas Aizputes novada skolu turnīrs galda tenisā Individuālie vērtējumi divas 1.vietas, divas 3.vietas Aizputes novada skolu čempionāts florbolā 4.vieta Aizputes novada skolu sacensības krosā Individuālie vērtējumi divas 2.vietas Izglītojamo dalība sporta sacensībās 42

43 Piedalīšanās projektos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, citos pasākumos 2013./2014.m.g. Tematika Iegūtais rezultāts ES programmas Skolas piens un Skolas auglis (turpmāk piedalāmies katru gadu) Olimpiska diena zīmējumu konkurss Piedalīšanās Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā (katru gadu septembrī) Konkurss Cīravā Pilna mute siekalām Piedalīšanās akcijā Ozolzīle zīles draugiem Rīgas zooloģiskā dārza filiālē Cīruļi Kalvenē Pasākums novada skolām Apriķu tautas namā Mana Latvija ar Latvijas Virsnieku apvienības, Ordeņu brālības un Zemessargu apvienības pārstāvju piedalīšanos, tad piedalīšanās Ķikuros uz Aizputes un Kuldīgas novadu robežas pieminekļa atklāšanā Latvijas brīvības cīnītājiem Borisa un Ināras Teterevu fonds nodrošinājums ar bezmaksas brillēm Piedalīšanās Eiropas kultūras dienās mūsu skolā - izglītības iestāde pilī ( arheologa Jura Zvidrāna lekcija, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektores Baibas Mūrnieces uzstāšanās, praktiskas nodarbības izglītotajiem) Zīmējumu konkurss Es nākošais olimpietis, viens zīmējums izvirzīts izstādīšanai Olimpiskajā komitejā Rīgā Projekts Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai Atbalsts izglītojamo Atzinība Atbalsts izglītojamiem Atzinība Pateicība Patriotiskā audzināšana Atbalsts izglītojamiem Patriotiskā audzināšana, lepnuma par savu skolu veidošana Atzinība Atbalsts izglītotajiem 43

44 Izteiksmīgās runas konkurss Ievelc dziļā elpā savu Latviju 2014./2015.m.g. Zīmējumu un dzejoļu konkurss Kalendārs vieta Atzinība Apriķu skolā dejo Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde tautas deju ansamblis Līgo Kurzemes reģiona konkurss Rakstu raksti Dalība OECD SSNP( Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) pētījumā Deju kolektīva Dancotāji piedalīšanās atlases skatē XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015./2016.m.g. Projekts Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi (Vītolu fonds) Makulatūras vākšanas konkurss Tīrai Latvijai Labo darbu nedēļa dāvanu gatavošana dzīvnieku patversmes Lauvas sirds iemītniekiem Dabaszinību konkurss Kalvenē I un II pakāpes Goda raksti Pateicība Atbalstīts, sertifikāts 400EUR Pateicība Pateicība Pateicības Modes skate Liepājā Krāsu sprādziens ziemā Pasākums Aizputē Kūku kari Sākumskolas izglītojamo projekta darbu aizstāvēšana Aizputē Konkurss ES stāstu par personību Pateicība Atzinība Atzinības III vieta novadā 44

45 Izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs Mācību ekskursijas piedalās visi izglītojamie Māc. gads Laiks Maršruts 2012./2013.m.g. Okt /2013.m.g. Aprīlis 2012./2013.m.g. Maijs 2013./2014.m.g. Okt /2014.m.g. Nov /2015.m.g. Sept /2015.m.g. Maijs Es projekta ietvaros ekskursija uz Ventspili nodarbība Amatu mājā - Senā skola, Senās skolas vēsture, disciplīna un tikumiskā audzināšana. Vecā druka. Skaitīkļi. Senās kartes. Senās mācību grāmatas un liecības. Kr.Barona stunda. Mācību ekskursija uz Nīcu Grāmatu svētki Ekskursija uz Tērveti pasaku mežs, A.Brigaderes muzejs Sprīdīši. Dobeles ziedošie ceriņi. Es projekta ietvaros ekskursija uz Ventspili (H. Dorbes muzejs Senču putekļi, Amatu māja, Ostas ielas promenāde, Piejūras brīvdabas muzejs, Jaunrades nama planetārijs un observatorija. Ekskursija uz Oskara Kalpaka muzeju Airītes, Aizporu kapsētu gids Kalvenes pamatskolas vēstures pedagogs. Pāvilostas muzejs, Akmesraga bāka, Jūrkalnes stāvkrasts Piemiņas zīme latviešu bēgļiem uz Zviedriju g. Valsts izglītības satura centrs brauciens uz Siguldas festivālu Tīrai Latvijai /2015. Maijs Ekskursija uz Rīgas zooloģiskā dārza filiāli Kalvenē Cīruļi /2016.m.g. Sept. Ekskursija uz Vērgali un Ziemupi (Vērgales muzejs, Vērgales pamatskola, Ziemupes 45

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk