CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst."

Transkripts

1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst Sēdi slēdz: plkst Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere. Nepiedalās Cēsu novada domes deputāti: M.Malcenieks, J.Žagars. Piedalās: I.Goba, administrācijas vadītāja; A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs; A.Abramovs, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Komunikācijas speciālists; A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs; I.Asare, SIA "Vidzemes koncertzāle" valdes locekle; R.Siliņa, sporta koordinatore; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja, L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja; B.Kuplā, revidente; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore; J.Markovs, SIA Cēsu Olimpiskais centrs valdes priekšsēdētājs; M.Kaņepe, laikraksta Druva korespondente. Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Protokolē: Administrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte. Izsludinātā darba kārtība 1. Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu. 2. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos. Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 3. Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu gadam precizēšanu. Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna sagatavošanu un ieviešanu vadītājs 4. Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 5. Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Akmenskrogs - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 1

2 7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 9. Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu Koprades māja Skola Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai. 12. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi. 13. Par Cēsu novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs 14. Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju. 15. Par Cēsu novada domes gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. Grozījumi Cēsu novada domes gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. 16. Par gada 7.februāra nolikuma Nr. Grozījumi iestādes Cēsu novada pašvaldība nolikumā apstiprināšanu. Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja 17. Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju. Ziņo: A.Abramovs, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Komunikācijas speciālists 18. Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu. 19. Par SIA Vidzemes koncertzāle telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu. 20. Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā. Ziņo: I.Asare, SIA Vidzemes koncertzāle valdes locekle 21. Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā. 22. Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu. Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore 23. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam Koprades māja Skola gadam". Ziņo: D.Trapenciere, Nodibinājuma Koprades māja Skola6 vadītāja 24. Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS. Ziņo: I.Goba, pašvaldības Administrācijas vadītāja 25. Par Cēsu novada domes gada 7. februāra noteikumu Nr. Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā apstiprināšanu. Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore 26. Par SIA Cēsu Olimpiskais centrs teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu. 2

3 Ziņo: J.Markovs, SIA Cēsu Olimpiskais centrs valdes priekšsēdētājs 27. Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā. 28. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās. 29. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 264 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai. 30. Par grozījumu Cēsu novada domes lēmumā Nr.375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm. 31. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā. 32. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu apstiprināšanu. Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut šādus jautājumus: 1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā. 2. Par pilnvarojumu biedrībai Latvijas zaļo ceļu asociācija. Citu priekšlikumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par darba kārtību ar minētajiem papildinājumiem. Balsošanas rezultāts: ar 13 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret nav, atturas nav, ir apstiprināta domes sēdes darba kārtība. Apstiprinātā darba kārtība Punkts Lēmuma nosaukums 1 Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu 2 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos 3 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu gadam precizēšanu 4 Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 5 Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 6 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Akmenskrogs - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 8 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 9 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 3

4 10 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu Koprades māja Skola6 11 Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai 12 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi 13 Par Cēsu novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu 14 Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju 15 Par Cēsu novada domes gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi Cēsu novada domes gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu 16 Par gada 7.februāra nolikuma Nr. 3 Grozījumi iestādes Cēsu novada pašvaldība nolikumā apstiprināšanu 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju 18 Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu 19 Par SIA Vidzemes koncertzāle telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu 20 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā 21 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā 22 Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma Nr. 4 apstiprināšanu 23 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam Koprades māja Skola gadam" 24 Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS 25 Par Cēsu novada domes gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā apstiprināšanu 26 Par SIA Cēsu Olimpiskais centrs teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu Nr. 6 apstiprināšanu 27 Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā 28 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās 29 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 264 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai 30 Par grozījumu Cēsu novada domes lēmumā Nr.375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm 31 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā 32 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā 33 Par pilnvarojumu biedrībai Latvijas zaļo ceļu asociācija 34 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu apstiprināšanu 4

5 1. Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Izsakās: A.Melbārdis. nav, lēmums Nr. 25 Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 2. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs nav, lēmums Nr. 26 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 3. Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu gadam precizēšanu Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna sagatavošanu un ieviešanu vadītājs Izsakās: E.Geruļskis. nav, lēmums Nr. 27 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu gadam precizēšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Saskaņots ar Attīstības būvniecības pārvaldes juristu V.Tirzmali Lēmums nosūtāms Fibu: Finanšu pārvaldei 1eks.; Attīstības un būvniecības pārvaldei 1eks.; Vaives pagasta pārvaldei 1 eks. Sagatavoja Latvāņu ierobežošanas darba grupa 5

6 4. Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 28 Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A.Ķerpe Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 29 Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A.Ķerpe Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Akmenskrogs - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 30 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Akmenskrogs - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A.Ķerpe, Nosūtīt: adresātam 7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 31 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 6

7 Sagatavoja: A.Ķerpe 8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 32 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A.Ķerpe, Nosūtīt: adresātam 9. Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs nav, lēmums Nr. 33 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā Sagatavoja: A.Ķerpe 10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu Koprades māja Skola6 Ziņo: A.Egliņš Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Ar 12 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 34 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu Koprades māja Skola6 pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 11. Par pilnvarojumu biedrībai Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, lēmums Nr. 35 Par pilnvarojumu biedrībai Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmuma projektu sagatavoja A.Egliņš-Eglītis 7

8 12. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Ar 13 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, lēmums Nr. 36 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmuma projektu sagatavoja A.Egliņš-Eglītis 13. Par Cēsu novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, lēmums Nr. 37 Par Cēsu novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmuma projektu sagatavoja A.Egliņš-Eglītis 14. Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, lēmums Nr. 38 Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 15. Par Cēsu novada domes gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi Cēsu novada domes gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu Ziņo: I.Goba, pašvaldības administrācijas vadītāja nav, 8

9 lēmums Nr. 39 Par Cēsu novada domes gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi Cēsu novada domes gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: S.Zvirbule 16. Par gada 7.februāra nolikuma Nr. 3 Grozījumi Cēsu novada domes gada 5. aprīļa nolikumā Nr. 5 Iestādes Cēsu novada pašvaldība nolikums apstiprināšanu Ziņo: I.Goba, pašvaldības administrācijas vadītāja nav, lēmums Nr. 40 Par gada 7.februāra nolikuma Nr. 3 Grozījumi Cēsu novada domes gada 5. aprīļa nolikumā Nr. 5 Iestādes Cēsu novada pašvaldība nolikums apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: S.Zvirbule 17. Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju Ziņo: A.Abramovs, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Komunikācijas speciālists nav, lēmums Nr. 41 Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 18. Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu Ziņo: I.Asare, SIA Vidzemes koncertzāle valdes locekle nav, lēmums Nr. 42 Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmumu sagatavoja: I.Asare Lēmumu izsniegt: Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei; SIA Vidzemes koncertzāle 19. Par SIA Vidzemes koncertzāle telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu Ziņo: I.Asare, SIA Vidzemes koncertzāle valdes locekle 9

10 nav, lēmums Nr. 43 Par SIA Vidzemes koncertzāle telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmumu sagatavoja: I.Asare Lēmumu izsniegt: SIA Vidzemes koncertzāle 20. Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā Ziņo: I.Asare, SIA Vidzemes koncertzāle valdes locekle nav, lēmums Nr. 44 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā pieņemts (Lēmums protokola pielikumā) Lēmumu sagatavoja: I.Asare Lēmumu izsniegt: Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, SIA Vidzemes koncertzāle. 21. Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore Izsakās: J.Rozenbergs, A.Zerne, D.Trapenciere. nav, lēmums Nr. 45 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 22. Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore nav, lēmums Nr. 46 Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 23. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam Koprades māja Skola gadam" 10

11 Ar 12 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret nav, atturas - nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 47 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam Koprades māja Skola gadam" pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: D.Trapenciere 24. Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS atturas - nav, lēmums Nr. 48 Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: S.Zvirbule Saskaņots: Izsniegt: SIA CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS, I.Gobai, R.Siliņai, personāla vadītājam. 25. Par Cēsu novada domes gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā apstiprināšanu Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa atturas - nav, lēmums Nr. 49 Par Cēsu novada domes gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā apstiprināšanu pieņemts (Lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: sporta koordinatore R. Siliņa Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam 26. Par SIA Cēsu Olimpiskais centrs teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu Ziņo: J.Markovs, SIA Cēsu Olimpiskais centrs valdes priekšsēdētājs atturas - nav, lēmums Nr. 50 Par SIA Cēsu Olimpiskais centrs teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: 11

12 Izsniegt: SIA Cēsu Olimpiskais centrs Cēsu novada domes Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei 27. Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā atturas - nav, lēmums Nr. 51 Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A. Ķerpe, A.Egliņš-Eglītis. 28. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās atturas - nav, lēmums Nr. 52 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja L.Kokina Saskaņots ar Administrācijas biroja juristi S.Zvirbuli Finanšu pārvaldes ekonomisti A.Jurševsku Caur FIBU izsniegt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei Līvu sākumskolai Rāmuļu pamatskolai Finanšu pārvaldei Cēsu 2.pamatskolai Izglītības nodaļai Cēsu novada pašvaldības aģentūra Sociālais dienests 29. Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 264 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai 12

13 atturas - nav, lēmums Nr. 53 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 264 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja L.Kokina Caur FIBU izsniegt Finanšu pārvaldei Cēsu Pilsētas vidusskolai Izglītības nodaļai Cēsu novada pašvaldības aģentūrai Sociālais dienests 30. Par grozījumu Cēsu novada domes lēmumā Nr.375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm atturas - nav, lēmums Nr. 54 Par grozījumu Cēsu novada domes lēmumā Nr.375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja Anda Kamzole Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu, Nosūtīt FIBU: Cēsu pilsētas 1. PII,, Cēsu pilsētas 3. PII, Cēsu pilsētas 4. PII, Cēsu pilsētas 5. PII Cēsu 2. pamatskolai, Līvu sākumskolai, Rāmuļu pamatskolai, Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai 31. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā atturas - nav, lēmums Nr. 55 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja Anda Kamzole Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu Nosūtīt FIBU: Cēsu pilsētas Sporta skolai, Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai 32. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā Ziņo: V.Kalandārovs Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs atturas - nav, lēmums Nr. 56 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā pieņemts (lēmums protokola pielikumā) 13

14 Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Sagatavoja: M.Klimoviča, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste; Lēmums nosūtāms FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei ; 33. Par pilnvarojumu biedrībai Latvijas zaļo ceļu asociācija Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs atturas - nav, lēmums Nr. 57 Par pilnvarojumu biedrībai Latvijas zaļo ceļu asociācija pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Lēmuma projektu sagatavoja A.Egliņš-Eglītis 34. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu apstiprināšanu Izsakās G.Grosbergs, A.Zerne. atturas - nav, lēmums Nr. 58 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu apstiprināšanu pieņemts (lēmums protokola pielikumā) Sagatavoja: A.Zerne Cēsu novada domes sēdē (prot.nr.2) pieņemto lēmumu saraksts Lēmuma Punkts Lēmuma nosaukums nr Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu 26 2 Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos 27 3 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu gadam precizēšanu 28 4 Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 14

15 29 5 Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 30 6 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Akmenskrogs - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 31 7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 32 8 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 33 9 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu Koprades māja Skola Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.173 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi Par Cēsu novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju Par Cēsu novada domes gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi Cēsu novada domes gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu Par gada 7.februāra nolikuma Nr. 3 Grozījumi iestādes Cēsu novada pašvaldība nolikumā apstiprināšanu Par grozījumiem Cēsu novada domes gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu Par SIA Vidzemes koncertzāle telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma Nr. 4 apstiprināšanu 15

16 47 23 Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam Koprades māja Skola gadam" Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS Par Cēsu novada domes gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā apstiprināšanu Par SIA Cēsu Olimpiskais centrs teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu Nr. 6 apstiprināšanu Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 264 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai Par grozījumu Cēsu novada domes lēmumā Nr.375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā Par pilnvarojumu biedrībai Latvijas zaļo ceļu asociācija Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu apstiprināšanu Veikts domes sēdes audio ieraksts. Sēdes vadītājs Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs Protokolēja Administrācijas biroja sekretāre /personiskais paraksts/ A.Alksnīte Cēsīs, ,Cēsīs 16

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv SĒDES PROTOKOLS Brocēnos Nr. 9

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

PB_izdevumi_13_2011

PB_izdevumi_13_2011 Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu NR.13/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam" ( 19.10.2011.sēdes protokols Nr.14,9. ) PIELIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv FINANŠU KOMITEJAS

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6 LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

ĶEKAVAS NOVADA DOME Reģ.Nr Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis , fakss , e-pa

ĶEKAVAS NOVADA DOME Reģ.Nr Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis , fakss , e-pa ĶEKAVAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000048491 Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv SĒDES PROTOKOLS Baloži, Ķekavas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Projekts FINANŠU KOMITEJAS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts:

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts: SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2017.gada 31.maijā Nr.6 Norises vieta: Dārza ielā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk