BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī"

Transkripts

1 BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (2018./2019. studiju gadam) Reflektants persona, kura pretendē uz Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (turpmāk tekstā - Augstskola RISEBA) izsludināto studiju vietu. Pamatstudijas studijas akadēmiskajā vai profesionālajā bakalaura studiju, pēc vidusskolas absolvēšanas. Augstākā līmeņa studijas studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju pēc pamatstudiju absolvēšanas vai studijas doktorantūrā pēc maģistra studiju absolvēšanas. Papildu uzņemšana uzņemšana brīvajās studiju vietās pēc konkursa termiņa beigām. Studiju līgums par izglītības iegūšanu līgums, kurš tiek noslēgts starp Augstskolu RISEBA un reflektantu par studijām. Elektroniskā pieteikšanās pieteikšanās pamatstudiju (bakalaura studiju ) izmantojot e-pakalpojumu vienotā pieteikšanās pamatstudiju s (VUPP) portālā Pieteikšanās pamatstudiju m ārpus VUPP konkursa vai augstākā līmeņa studijām, aizpildot elektronisko pieteikumu riseba.dreamapply.com. RISEBA finansētā budžeta vieta studiju vieta, kas tiek segta no Augstskolas RISEBA finanšu līdzekļiem. Imatrikulācija reflektanta ierakstīšana augstskolas studējošo sarakstā, izpildot visas Augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumu prasības un veicot pirmo studiju maksas maksājumu studiju līgumā norādītajā termiņā. Profilējošie mācību priekšmeti mācību priekšmeti, kuru gala vērtējumi tiek ņemti vērā aprēķinot konkursa ranga lielumu konkrētajā pamatstudiju. 1. Vispārējie jautājumi 1.1. Uzņemšanas noteikumi reglamentē uzņemšanas kārtību Augstskolā RISEBA pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju s Rīgā Uzņemšanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. pantu, gada 10. oktobrī izdotiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, em un kārtību uzņemšanai studiju s un Augstskolas RISEBA Studiju nolikumu Tiesības studēt augstskolā RISEBA ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī ārvalstniekiem un citām personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (izņemot studijām tālmācības studiju s). Ārvalstniekiem, kuri piesakās studijām tālmācībā, nav nepieciešamas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (augstskolā RISEBA ierodas klātienē tikai uz noslēguma darba aizstāvēšanu). 32

2 1.4. Lai studētu Augstskolā RISEBA, nepieciešams Latvijā atzīts un dokumentāli apliecināts dokuments par pabeigtu vidējo vai augstāko izglītību, vai arī par studijām citā augstskolā, kā arī jāizpilda Uzņemšanas noteikumi Tiesības studēt un saņemt Augstskolas RISEBA pakalpojumus Latvijas Republikā ir vienādas Latvijas un citu valstu pilsoņiem Studiju imatrikulēti tiek reflektanti, kuri sekmīgi izpildījuši visas Uzņemšanas noteikumu prasības Reflektantu uzņemšanu Augstskolā RISEBA organizē ar rektora rīkojumu noteikta Uzņemšanas komisija, kura darbojas saskaņā ar Uzņemšanas komisijas nolikumu Visa informācija par uzņemšanas procesu, atlases em un uzņemšanas noteikumiem reflektantiem ir pieejama Augstskolas RISEBA Klientu apkalpošanas centrā un interneta mājas lapā Noteikumus un tā grozījumus apstiprina Augstskolas RISEBA Senāts Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pamatstudiju vai augstākā līmeņa studiju s tiek organizēta divas reizes gadā vasaras un ziemas periodā. 2. Pieteikšanās un reģistrācija studijām 2.1. Reflektantu uzņemšana pamatstudijās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta saskaņā ar MK noteikto reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu Reflektantu, kuri vidējo vai augstāko izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija un uzņemšana notiek visu studiju gadu Reflektantus uzņem sekojošās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju s: Akadēmiskā bakalaura studiju s: Arhitektūra (angļu valodā); Biznesa psiholoģija (latviešu un krievu valodā); Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana (latviešu un krievu valodā) Profesionālā bakalaura studiju s: Audiovizuālā mediju māksla (latviešu un krievu valodā); Biznesa vadība digitālā vidē (latviešu un krievu valodā); Eiropas biznesa studijas (angļu valodā); Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (latviešu un krievu valodā); Uzņēmējdarbības vadība (latviešu un krievu valodā) Akadēmiskā maģistra studiju s: Jaunie mediji un audiovizuālā māksla (angļu valodā); Lielo datu analīze (latviešu valodā) Profesionālā maģistra studiju s: Arhitektūra (angļu valodā); Uzņēmējdarbības vadība (latviešu un krievu valodā); Sabiedrisko attiecību vadība (latviešu un krievu valodā); Starptautiskais bizness (angļu valodā); Starptautiskās finanses (latviešu valodā); Projekta vadība (latviešu valodā); Personāla vadība (latviešu valodā); Veselības vadība (latviešu un angļu valodā); Vadības psiholoģija un supervīzija (latviešu un krievu valodā); Biznesa stratēģiskā vadība (latviešu un krievu valodā); Vadība un administrēšana (angļu valodā); 2

3 Kopīgā doktora studiju Biznesa vadība (latviešu un angļu valodā) Reģistrējoties studijām, reflektants iesniedz šajos noteikumos un to pielikumos noteiktos dokumentus uzņemšanai studiju, kā arī veic reģistrācijas maksu un uzrāda maksājuma uzdevumu EUR vai ārvalstniekiem EUR Gadījumos, kad ārvalstu reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis RISEBA, t.i. profesionālās vidusskolas VICTORIA vai RISEBA bakalaura studiju programmu absolvents, reģistrācijas maksa piesakoties nākamā līmeņa studiju m ir EUR Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus nevar iesniegt personīgi, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda notāra apstiprinātu pilnvaru vai kurai iepriekš noformēts reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Augstskolā RISEBA Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties pamatstudijām noteiktā termiņā var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu vienotā pieteikšanās pamatstudiju s (VUPP) portālā Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā CE) sertifikātu oriģinālus. Reģistrēties pamatstudijām ārpus VUPP konkursa termiņa vai augstākā līmeņa studijām var aizpildot elektronisko pieteikumu riseba.dreamapply.com Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās portālu DreamApply: riseba.dreamapply.com Reflektantu atlases pamatstudijām: vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments atestāts par izglītības iegūšanu un sekmju izraksts; centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, angļu valodā un noteiktos gadījumos matemātikā (atkarībā no studiju programmas uzņemšanas em) Tiem reflektantiem, kuri nav kārtojuši CE angļu valodā (skat.2.9.punktu) vai nevar uzrādīt derīgu punktā minētu starptautiskās testēšanas institūcijas atzītu angļu valodas prasmju sertifikātu, kārto RISEBA angļu valodas iestājpārbaudījumu (skat punktu) Reģistrējoties pamatstudijām, atbilstoši LR Augstskolu likuma 46 (3) pantam CE sertifikāti netiek ņemti vērā sekojošos gadījumos: personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam; personām, kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs; personām ar īpašām vajadzībām, iesniedzot apstiprinošu dokumentu par atbrīvošanu no CE kārtošanas, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 112 Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem; punktā minētajos gadījumos, CE prasības tiek aizstātas ar atestāta attiecīgo priekšmetu atzīmēm Angļu valodas centralizēto eksāmenu ir tiesības aizstāt ar starptautiskas institūcijas IELTS, TOEFL, PTE General, Cambridge English vai ECL English testa rezultātiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543, Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (skat.24. un 25. pielikumus) Reflektantu uzņemšana pamatstudiju s notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā katras studiju programmas definēto profilējošo mācību priekšmetu (sk

4 pielikumu) vidējo atzīmi un definēto CE vērtējumu rezultātus. Atsevišķos gadījumos jākārto iestājpārbaudījums: iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā. Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikums. Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots tā gala pārbaudījums; LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem iestājpārbaudījuma darbs Zīmēšanā un kompozīcijā sastāv no diviem uzdevumiem, kas izpildāmi klātienē uzņemšanas komisijas izsludinātā datumā un laikā: 1. Ģeometrisku formu grupa. 2. Telpiska objekta kompozīcija atbilstoši darba uzdevumam. Plašāk ar iestājpārbaudījuma saturu un vērtēšanas em var iepazīties Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikumā. Ārvalstu reflektantiem atbilstoši izziņotajam termiņam elektroniski jāiesūta digitāls portfolio (norādot interneta saiti vai atsūtot pdf (līdz 5 MB) uz Portfolio sastāvs: 1. Divu telpisku ģeometrisku formu vai priekšmetu grupas akadēmisko zīmējumu, kas izpildīti brīvrokas grafīta zīmuļa tehnikā uz A2 formāta rasēšanas papīra, dokumentācija. 2. Brīvā maketēšanas tehnikā izpildītas telpiska objekta kompozīcijas fotofiksācija dokumentācija, kas papildināta ar skaidrojošu, autora ieceri raksturojošu aprakstu angļu valodā (A4 lapa, ne vairāk kā 1800 zīmes ar atstarpēm). Pēc reflektanta izvēles portfolio var pievienot arī citus kandidāta iepriekšējo radošo darbību, pieredzi un spējas raksturojošus darbus dažādās tehnikās, piemēram, gleznošana, fotogrāfija, grafikas dizains un video, vides vai interjera dizaina un arhitektūras projekti u.c. iestājpārbaudījums angļu valodā. Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Angļu valodas iestājpārbaudījuma nolikums. Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu; radošais iestājpārbaudījums. Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Iestājpārbaudījuma nolikums Audiovizuālā mediju mākslā. Reflektantiem jāraksta eseja (izvēloties vienu no vairākām piedāvātajām tēmām) Augstskolā RISEBA. Reizē ar eseju, reflektants papildus var iesniegt arī savu radošo darbu portfolio (nav obligāts), kas var paaugstināt radošā iestājpārbaudījuma rezultātus. Radošo portfolio var iesniegt digitālā formā, nosūtot uz e-pastiem: ja reflektants piesakās studijām elektroniski vai uz un vai iesniedzot uzņemšanas komisijā: Video: (kopējais garums nepārsniedz 30 min), var tikt lejupielādēts VIMEO vai YouTube vai nosūtīts uz augstāk norādītajiem e-pastiem.flv formātā vai iesniegts DVD diskā; Fotogrāfijas: ne vairāk kā 10 attēli vienai tēmai, melnbaltas vai krāsainas, ar vai bez komentāriem. Var tikt nosūtītas uz augstāk norādītajiem e-pastiem PDF Portfolio formātā vai DVD diskā. Var tikt iesniegtas arī fotogrāfijas, kas pierāda radošu 4

5 darbošanos citās, ne tikai audiovizuālā jomā (gleznošana, tēlotājmāksla, arhitektūra, tērpu dizains u.c.); Scenārijs vai jebkurš cits radošs rakstu darbs (nepārsniedzot 100 lpp.). Var tikt iesniegts digitālā vai drukātā formā. Reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, CE vērtējumi nav nepieciešami, bet jākārto Augstskolas RISEBA uzņemšanas tests (RISEBA admission test) programmas īstenošanas valodā (skat.23.pielikumu) Katru studiju gadu ar rektora rīkojumu pamatstudijās tiek noteikts Augstskolas RISEBA finansēto budžeta vietu skaits; konkursu uz budžeta vietām reglamentē nolikums par konkursu uz studiju maksas atlaidēm. Pieteikšanās budžeta vietām notiek, izmantojot elektronisko e-pakalpojumu Reflektanti piedalās konkursā ar CE un iestājpārbaudījumu (ja tādi ir paredzēti) vērtējumiem. Konkursa ranga noteikšanai CE procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām reizina ar atbilstošiem svara koeficientiem un summē. Atzīmju minimālais vērtējums ir 8 balles, CE angļu valodā no 80%, CE latviešu valodā no 70%, CE matemātikā no 62% Konkursa rezultāti par budžeta vietu piešķiršanu tiek paziņoti pēc vienotās pieteikšanās pamatstudiju s pirmās kārtas noslēgšanās Augstskolas RISEBA pielīdzinātie vērtējumi: Atzīme Atzīme 5 Valodas CE Valodas prasmju 10 ballu ballu prasmju sistēmā sistēmā (līdz 2011.g) (no 2016.g.) (līdz 2015.g.) Kopprocents C2 - C1 C A B2 C B - B C B D - B1 5 3 E A A Reģistrējoties maģistra studijām, jāiesniedz pielikumā minētie, bakalaura izglītības diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu) Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgajās zinātnēs), pirms studiju uzsākšanas vai pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis 10 KP apjomā (ievadmodulis). Ievadmoduļa nepieciešamību un kursu apjomu KP izvērtē programmas direktors atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības satura un darba pieredzes Reģistrējoties doktora studijām, jāiesniedz 22. pielikumā minētie, maģistra izglītības diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), referāts par promocijas darba tēmu un derīgs starptautiski atzīts angļu valodas zināšanu prasmju apliecinošs sertifikāts (IELTS ar vērtējumu vismaz 6.5, vai 24. pielikumā minēts ekvivalents), ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda nav bijusi angļu valodā Reģistrējoties pamatstudiju vai augstākā līmeņa nepilna laika tālmācības studijām atrodoties ārzemēs, izmanto elektronisko pieteikumu riseba.dreamapply.com un tā pielikumā pievieno notariāli apstiprinātās izglītības dokumentu kopijas (iepriekš aizpildot elektronisko pieteikumu) Kopīgā doktora studiju konkursa rezultātu nosaka, izvērtējot reflektanta profesionālo darbību un līdz šim iegūto izglītību, zinātniskā referāta kvalitāti

6 2.21. Ja notikusi uzvārda maiņa, papildus iesniedzamajiem em, iesniedz uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu Ārvalstu reflektantiem, kuri nav ES/EEZ vai Šveices Konfederācijas valstu pilsoņi, papildus iesniedzamajiem em jāiesniedz termiņuzturēšanās atļauja LR, izņemot ārvalstu reflektantus, kuri piesakās studijām tālmācībā. Ārvalstu reflektantiem no ES/EEZ un Šveices Konfederācijas valstīm, 3 mēnešu laikā jāreģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ja ārvalstnieks Latvijā uzturēsies vairāk kā 3 mēnešus Ja reflektants iepriekšējo izglītību vai grādu ieguvis ārvalstīs, izglītības em pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības atzīšanu un pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim Pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos (2., 3., 4. kursā) notiek saskaņā ar Augstskolu likumu, Augstskolas RISEBA Satversmi un citiem normatīvajiem em, tajā skaitā Augstskolas RISEBA nolikumu par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos. 3. Uzņemšanas rezultāti un imatrikulācija 3.1. Uzņemšanas rezultāti pamatstudijās tiek paziņoti ar e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās pamatstudiju s starpniecību, saņemot apstiprinājuma tekstu sms vai e-pasta veidā Pēc Vienotās uzņemšanas pamatstudiju s konkursa noslēgšanās, izturot konkursu un iegūstot studiju vietu Augstskolas RISEBA pamatstudiju, reflektantam jāierodas Augstskolā RISEBA slēgt studiju līgumu, līdzi ņemot vidējo vispārējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pielikumā minētos dokumentus (uzrādot dokumenta oriģinālu) Uzņemšanas rezultātus augstākā līmeņa studijām nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija. Uzņemšanas rezultāti tiek izziņoti piecu dienu laikā pēc konkursa noslēguma dienas Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu par izglītības iegūšanu ar Augstskolu RISEBA Ar Augstskolas RISEBA rektora rīkojumu studējošo sarakstā (imatrikulēti) tiek ierakstīti sekojoši reflektanti: a) kuri izturējuši konkursu un/vai nokārtojuši iestājpārbaudījumus; b) noslēguši studiju līgumu par izglītības iegūšanu vai doktora grāda iegūšanu; c) kuri studiju līgumā noteiktajā termiņā samaksājuši pirmo studiju maksas maksājumu Ar rektora rīkojumu ik gadu tiek noteikts vietu skaits katrā, formā un nodaļā Ja studiju reģistrējušos reflektantu skaits ir mazāks nekā rīkojumā noteiktais studiju vietu skaits, Augstskola RISEBA var izsludināt papildus uzņemšanu Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt 3 darba dienu laikā, iesniedzot iesniegumu Augstskolas RISEBA rektoram. Augstskolas RISEBA rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Informācija par pieteikšanos studijām un piedāvātajām studiju m pieejama Augstskolas RISEBA Klientu apkalpošanas centrā, tālr.: ; e-pasts: kā arī Augstskolas RISEBA mājas lapā Šiem noteikumiem pievienoti šādi pielikumi: Pielikums Nr.1 Akadēmiskā bakalaura studiju programma Arhitektūra ; 6

7 Pielikums Nr.2 Akadēmiskā bakalaura studiju programma Biznesa psiholoģija ; Pielikums Nr.3 Akadēmiskā bakalaura studiju programma Jaunu uzņēmumu ekonomika un finansēšana ; Pielikums Nr.4 Profesionālā bakalaura studiju programma Audiovizuālā mediju māksla ; Pielikums Nr.5 Profesionālā bakalaura studiju programma Biznesa vadība digitālā vidē ; Pielikums Nr.6 Profesionālā bakalaura studiju programma Eiropas biznesa studijas ; Pielikums Nr.7 Profesionālā bakalaura studiju programma Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments ; Pielikums Nr.8 Profesionālā bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība ; Pielikums Nr.9 Akadēmiskā maģistra studiju programma Jaunie mediji un audiovizuālā māksla ; Pielikums Nr.10 Akadēmiskā maģistra studiju programma Lielo datu analīze ; Pielikums Nr.11 Profesionālā maģistra studiju programma Arhitektūra ; Pielikums Nr.12 Profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība ; Pielikums Nr.13 Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrisko attiecību vadība ; Pielikums Nr.14 Profesionālā maģistra studiju programma Starptautiskais bizness ; Pielikums Nr.15 Profesionālā maģistra studiju programma Starptautiskās finanses ; Pielikums Nr.16 Profesionālā maģistra studiju programma Projekta vadība ; Pielikums Nr.17 Profesionālā maģistra studiju programma Personāla vadība ; Pielikums Nr.18 Profesionālā maģistra studiju programma Veselības vadība ; Pielikums Nr.19 Profesionālā maģistra studiju programma Vadības psiholoģija un supervīzija ; Pielikums Nr.20 Profesionālā maģistra studiju programma Biznesa stratēģiskā vadība ; Pielikums Nr.21 Profesionālā maģistra studiju programma Vadība un administrēšana ; Pielikums Nr.22 Kopīgā doktora studiju Biznesa vadība ; Pielikums Nr.23 RISEBA Uzņemšanas testa specifikācija; Pielikums Nr.24 Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas eksāmenu; Pielikums Nr.25 RISEBA Vērtējuma svešvalodu eksāmenā atbilstība EKP līmeņiem angļu valodā. 7

8 1.pielikums 1. Studiju programma Arhitektūra 2. Studiju programmas apjoms; Ilgums Akadēmiskā bakalaura studiju programma Akadēmiskais inženierzinātņu grāds arhitektūrā / 120 KP; 3,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). 10 Profilējošie mācību priekšmeti Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 1. Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā*. 2. Iestājpārbaudījums angļu valodā**. 3. Papildus var tikt organizētas pārrunas un portfolio skate (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša iepriekš paveikto darbu dokumentācija jebkurā jomā un tehnikā foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.). Pārrunas var notikt attālināti, piemēram, ar Skype starpniecību. 4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums = (CE latviešu valodā x CE angļu valodā x CE matemātikā x 0.4)/10; 3. Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījumu vērtējumi*; 4. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums**; 5. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), fizika vai ķīmija vai dabaszinības. * Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikums. Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots tā gala pārbaudījums; ** Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu; 8

9 2.pielikums 1. Studiju programma Biznesa psiholoģija 2. Studiju programmas Akadēmiskā bakalaura studiju programma Sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / 120 KP; 3 3,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika. 9

10 3.pielikums 1. Studiju programma Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana 2. Studiju programmas Akadēmiskā bakalaura studiju programma Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / 120 KP; 3 3,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika. 10

11 4.pielikums 1. Studiju programma Audiovizuālā mediju māksla 2. Studiju programmas Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā / televīzijas režisors vai televīzijas operators, vai scenārists, vai televīzijas un kino producents 160 KP, 4 4,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 1. Radošais iestājpārbaudījums eseja (izvēloties vienu no vairākām piedāvātajām tēmām Augstskolā RISEBA); 2. Radošais portfolio (nav obligāts, bet var paaugstināt radošā iestājpārbaudījuma rezultātus); 3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. Radošā iestājpārbaudījuma eseja, vērtējums (izvēloties vienu no vairākām piedāvātajām tēmām Augstskolā RISEBA); 4. Radošā portfolio vērtējums (nav obligāts, bet var paaugstināt radošā iestājpārbaudījuma rezultātus); 5. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture, vizuālā māksla*, kulturoloģija*. * ja sekmju izrakstā nav šā mācību priekšmeta, tad, rēķinot vidējo atzīmi, tas netiek ņemts vērā. 11

12 5.pielikums 1. Studiju programma Eiropas biznesa studijas 2. Studiju programmas Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā / uzņēmuma un iestāžu vadītājs 160 KP, 4 gadi 5. Studiju veids Pilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 1. Angļu valodas iestājpārbaudījums*. 2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*; 4. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika. * Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu; 12

13 6.pielikums 1. Studiju programma Biznesa vadība digitālā vidē 2. Studiju programmas Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / elektroniskās komercijas speciālists 160 KP, 4 4,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika, (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika. 13

14 7.pielikums 1. Studiju programma Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments 2. Studiju programmas Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā / sabiedrisko attiecību menedžeris vai reklāmas menedžeris 160 KP, 4 4,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture. 14

15 8.pielikums 1. Studiju programma Uzņēmējdarbības vadība 2. Studiju programmas Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / uzņēmējdarbības vadītājs 160 KP, 4 4,5 gadi 5. Studiju veids Pilna laika vai nepilna laika 10. Profilējošie mācību priekšmeti - CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā; - 4 fotogrāfijas (3x4cm). Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme; 2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā; Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums=(CE latviešu valodā x CE angļu valodā x 0.5)/10; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika. 15

16 9.pielikums 1. Studiju programma Jaunie mediji un audiovizuālā māksla 2. Studiju programmas Akadēmiskā maģistra studiju programma Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā / 80 KP, 2 gadi 5. Studiju veids Pilna laika * - CV; - radošais portfolio; - maģistra darba pieteikums (brīvā formā); - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība, vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē) 1. Radošais portfolio; 2. Maģistra darba pieteikums (brīvā formā, 1-3 A4 lpp.). 3. Angļu valodas iestājpārbaudījums**. 4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Radošā portfolio vērtējums; 2. Maģistra darba pieteikuma vērtējums; 3. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums**; 4. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). *Reflektanti, kuri bakalaura izglītību ieguvuši Augstskolas RISEBA bakalaura studiju Audiovizuālās mediju māksla, maģistra studiju tiek uzņemti bez papildus iestājpārbaudījumiem. **Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. 16

17 10.pielikums 1. Studiju programma Lielo datu analīze 2. Studiju programmas Akadēmiskā maģistra studiju programma Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / 60 KP, 2 gadi 5. Studiju veids Nepilna laika - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālais bakalaura grāds IT, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās eksaktajās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 17

18 11.pielikums 1. Studiju programma Arhitektūra 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / arhitekta profesionālā kvalifikācija 80 KP, 2 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā vai tam pielīdzināmā jomā 1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai. Pārrunas var tikt organizētas arī attālināti piemēram, ar Skype starpniecību. Pirms pārrunām katram pretendentam jāiesūta: - Motivācijas vēstule; - Portfolio (digitālā formātā); - Maģistra darbam pieteiktā temata apraksts (vienas A4 lapas apjomā); 2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*; 3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem, ņemot vērā kandidāta CV, motivāciju un portfolio, kā arī piedāvāto maģistra darba temata pieteikumu; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). *Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. 18

19 12.pielikums 1. Studiju programma Uzņēmējdarbības vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Nepilna laika Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / 60 KP vai 70 KP, 2 2,5 gadi - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība, vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē) RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 19

20 13.pielikums 1. Studiju programma Sabiedrisko attiecību vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālā maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība komunikācijā vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē) RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 20

21 14.pielikums 1. Studiju programma Starptautiskais bizness 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālā maģistra grāds starptautiskajā biznesā / uzņēmuma un iestāžu vadītājs vai projektu vadītājs, vai personāla vadītājs 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība 1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*; 3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). *Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. 21

22 15.pielikums 1. Studiju programma Starptautiskās finanses 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV; - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība 1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai; 2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem; 2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 22

23 16.pielikums 1. Studiju programma Projekta vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālā maģistra grāds projekta vadībā / projekta vadītājs 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 23

24 17.pielikums 1. Studiju programma Personāla vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālā maģistra grāds personāla vadībā / personāla vadītājs 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība 1. Vismaz 2 gadu darba pieredze personāla vadībā; 2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Darba pieredzes personāla vadībā vērtējums; 2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 24

25 18.pielikums 1. Studiju programma Veselības vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma 5. Studiju veids Pilna laika Profesionālā maģistra grāds veselības vadībā / uzņēmumu un iestāžu vadītājs 60 KP 80 KP, 1,5 2 gadi - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība (finansēs, ekonomikā vai vadībzinībās) vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība (+2.līm.prof.medicīnas jomā) 1. Motivācijas vēstule; 2. Jābūt priekšzināšanām makroekonomikā un mikroekonomikā*; 3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Motivācijas vēstules vērtējums; 2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). * Pretendentiem bez priekšzināšanām ekonomikā ir papildus jāapgūst kurss tālmācības studiju formā Ekonomikas teorētiskie aspekti 2 KP apjomā 25

26 19.pielikums 1. Studiju programma Vadības psiholoģija un supervīzija 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / supervizors/konsultanta pārraugs 80 KP, 2 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). 1) ir iegūts bakalaura profesionālais grāds vadībzinību, ekonomikas, sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija vadībzinību, ekonomikas, sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs; vismaz četru gadu darba pieredzi; 2) ir iegūts bakalaura vai līdzvērtīgs akadēmiskais bakalaura grāds vadībzinību, ekonomikas sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, pabeidzot studiju programmu, kuras ilgums ir vizmas 3 gadi; vismaz četru gadu darba pieredzi; 3) ir iegūts bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: veselības aprūpē, vai sociālā labklājībā, humanitārajās zinātnēs; pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs vai inženierzinātnē un vismaz četru gadu darba pieredzi. 1. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 2. Vismaz 4 gadu darba pieredze. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 26

27 20.pielikums 1. Studiju programma Biznesa stratēģiskā vadība 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / 42 KP, 1,1 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Augstākā profilējošā (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītība un pretendenti, kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 27

28 21.pielikums 1. Studiju programma Vadība un administrēšana (MBA) 2. Studiju programmas Profesionālā maģistra studiju programma Profesionālā maģistra grāds vadībā un administrēšanā / 80 KP, 2 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē) 1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai; 2. Vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā; 3. Angļu valodas iestājpārbaudījums*; 4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem). 1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*; 3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). *Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. 28

29 22.pielikums 1. Studiju programma Biznesa vadība 2. Studiju programmas Kopīgā doktora studiju programma Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē / 120 KP, 3 gadi 5. Studiju veids Pilna laika - CV - 2 fotogrāfijas (3x4cm). - eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) - esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.). Ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams. Profesionālā profilējošā maģistra izglītība vai akadēmiskā profilējošā maģistra izglītība vai neprofilējošā izglītība (maģistra grāds iegūts citā zinātņu nozarē)** 1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*; 1. Esejas vērtējums; 2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*; *Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6.5) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. ** Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē. 29

30 RISEBA Uzņemšanas testa specifikācija 23. pielikums 1. Testa mērķis Novērtēt potenciālā studenta spēju integrēties augstskolas RISEBA daudzkultūru studiju vidē, viņa intelektuālo potenciālu un kompetences, lai veiksmīgi un radoši īstenotu studiju procesu. 2. Testa kārtotāja apraksts Potenciālais students, kurš pretendē uz bakalaura vai maģistra studijām augstskolā RISEBA un ieguvis iepriekšējo izglītību ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. 3. Testā iekļautās tēmas Vispārīgas tēmas ar uzsvaru uz informācijas tehnoloģijām, ekonomiku un biznesu, matemātiku, komunikāciju, ētiku. 4. Uzdevumu skaits testā Testa ilgums 1,5h. 6. Pārbaudāmās prasmes Vispārīgas zināšanas par augstāk minētajām tēmām, kā arī svešvalodu prasmes (angļu, krievu), datorprasmes, komunikācijas prasmes multikulturālā vidē (ietver sociālās prasmes, starpkultūru toleranci, ētiku, ilgtspēju), loģisko spriestspēju (kritiskās domāšanas prasmes). 7. Testa metode Daudzizvēļu uzdevumi. 8. Testa jautājumu svērums Visi testa jautājumi tiek vienādi svērti. 9. Vērtēšanas procedūra, minimālais pozitīvais rezultāts. Testa atbildes tiek vērtētas datorizēti, izmantojot MOODLE platformu. Minimālais pozitīvais vērtējums tiks noteikts pēc testa pilotēšanas. 10. Testa pieejamība Testu drīkst kārtot vienu reizi. Uz jautājumiem drīkst atbildēt jebkurā secībā. 11. Rezultātu paziņošana Rezultāts pieejams dažu minūšu laikā pēc testa iesniegšanas. 30

31 24.pielikums Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas eksāmenu Nr. p.k. Starptautiskā testēšanas institūcija 1. British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment Starptautiskā pārbaudījuma nosaukums International English Language Testing System (IELTS) 2. Pearson PLC Pearson Test of English General (PTE General) 3. Educational Testing Service (ETS) 4. Cambridge English Language Assessment 5. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) Pearson Test of English General (PTE General) Pearson Test of English General (PTE General) Pearson Test of English General (PTE General) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ibt Cambridge English: Preliminary (PET) Cambridge English: First (FCE) 31 Minimālās prasības iegūtajam vērtējumam pārbaudījumā 4,0 kopvērtējumā Level 2 (B1) Level 3 (B2) Level 4 (C1) Level 5 (C2) 42 punkti kopvērtējumā Pass (70 punkti) eksāmens kārtots pirms gada 1. janvāra eksāmens kārtots pēc gada 1. janvāra Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmens kārtots pirms gada 1. janvāra Cambridge English: Proficiency (CPE) ECL English Level B1 (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai) ECL English Level B2 (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai) ECL English Level C1 (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai) eksāmens kārtots pēc gada 1. janvāra eksāmens kārtots pirms gada 1. janvāra eksāmens kārtots pēc gada 1. janvāra B1 B2 C1 sākot no 45 punktiem (Level B1) sākot no 140 punktiem (Level B1) sākot no 45 punktiem (Level B2) sākot no 160 punktiem (Level B2) sākot no 45 punktiem (Level C1) sākot no 180 punktiem (Level C1)

32 RISEBA VĒRTĒJUMA SVEŠVALODU EKSĀMENĀ ATBILSTĪBA EKP LĪMEŅIEM ANGĻU VALODA 25.pielikums EKP līmeņi C2 VISC CE svešvalodās IELTS TOEFL ibt C1 95% - 100% Cambridge English: Preliminary Cambridge English: First Kārtots pirms kārtots pēc Cambridge English: Advanced kārtots pirms Pass at Grade A (80-100) Pass at Grade A (80-100) Grade A ( ) Pass at Grade B (75-79) Pass at Grade C (60-74) kārtots pēc Grade A ( ) Grade B ( ) Grade C ( ) Cambridge English: Proficiency no kārtots pirms Pass at Grade A (80-100) Pass at Grade B (75-79) Pass at Grade C (60-74) Level C1 (45-59) kārtots pēc Grade A ( ) Grade B ( ) Grade C ( ) Level C1 ( ) Pearson Test of English (General) Level 5 Level 4 The ECL Language Exam Level C1 B2 70% - 94% B1 40% - 69% PET (Pass with Distinction) PET (Pass, Pass with Merit) Pass at Grade B (75-79) Pass at Grade C (60-74) Level B1 (45-59) Grade B ( ) Grade C ( ) Level B2 (45-59) Level B2 ( ) Level 3 Level B2 Level B1 ( ) Level 2 Level B1 32

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Pasnovertejums komunikacija-mediji

Pasnovertejums komunikacija-mediji Studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes Pašnovērtējums par 2015./2016.akadēmisko gadu 1 1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk