Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018"

Transkripts

1 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

2 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 3.lpp 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 4.lpp 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 4.lpp 4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos: 5.lpp 4.1. mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas 5.lpp 4.2. mācīšana un mācīšanās: 7.lpp mācīšanas kvalitāte 7.lpp mācīšanās kvalitāte 8.lpp vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 9.lpp 4.3. izglītojamo sasniegumi: 9.lpp izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 9.lpp izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 10.lpp 4.4. atbalsts izglītojamiem: 10.lpp psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 10.lpp izglītojamo drošības garantēšana 11.lpp atbalsts personības veidošanā 12.lpp atbalsts karjeras izglītībā 13.lpp atbalsts mācību darba diferenciācijai 14.lpp atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 14.lpp sadarbība ar izglītojamā ģimeni 16.lpp 4.5. izglītības iestādes vide: 17.lpp mikroklimats 17.lpp fiziskā vide un vides pieejamība 18.lpp 4.6. izglītības iestādes resursi: 19.lpp iekārtas un materiāltehniskie resursi 19.lpp personālresursi 19.lpp 4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 20.lpp izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 20.lpp izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 21.lpp izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 22.lpp 5. Citi sasniegumi 23.lpp 6. Turpmākā attīstība 23.lpp Pielikumi 25.lpp

3 3 Pašnovērtējuma ziņojums 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Sociālās korekcijas izglītības iestāde Naukšēni (turpmāk Iestāde) ir vienīgā Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esoša vispārējās izglītības iestāde Latvijā bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kurā ievieto par Krimināllikumā minētiem noziedzīgiem nodarījumiem vai administratīviem pārkāpumiem (1.pielikums). Bērnu Iestādē ievieto uz laiku līdz trīs gadiem un ievietošanas pamats var būt: 1) tiesas nolēmums atbilstoši likumam Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Uzturēšanās ilgums Iestādē var būt no viena līdz trīs gadiem. 2) tiesas vai izmeklēšanas tiesneša lēmums pirms tiesas, atbilstoši Kriminālprocesa likumam - ievietot bērnu Iestādē, piemērojot to kā drošības līdzekli. Uzturēšanās ilgums var būt no nepilna mēneša līdz vairākiem mēnešiem gada 1. janvārī Iestādē ievietoti 16 audzēkņi. Iestāde atrodas Naukšēnu muižā, Naukšēnos, Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā. Kopš nekustamais īpašums 1920.gadā tika pārņemts valsts īpašumā, tā ēkas ir kalpojušas izglītības mērķiem gados šeit bija zēnu labošanas darbu iestāde, otrā Pasaules kara laikā tā tika izmantota kā bērnu patversme, vēlāk - bērnu nams gadā tika izveidota profesionāli tehniskā skola, vēlāk - Naukšēnu 23.arodskola gada 15. janvārī darbu uzsāka mācību un pāraudzināšanas iestāde Naukšēni. Sākot ar 2004./2005. mācību gadu, atbilstoši grozījumiem Izglītības likumā, Iestādei mainīts nosaukums - Sociālās korekcijas izglītības iestāde Naukšēni. Skaistais muižas parks, kā arī lauku klusums un miers rada labvēlīgus apstākļus Iestādē nonākušo audzēkņu uzvedības sociālai korekcijai. Iestādē īsteno divas izglītības programmas. Audzēkņiem tiek nodrošināta visu Valsts pamatizglītības standartā paredzēto mācību priekšmetu apguve. Visu uzturēšanās laiku Iestādē nepārtraukti audzēkņiem notiek uzvedības sociālā korekcija. Sociālās korekcijas darba saturs noteikts izglītības programmas īstenošanas plānā. Sociālās korekcijas darbs tiek virzīts uz to, lai audzēkņi pēc tās atstāšanas sekmīgi spētu reintegrēties sabiedrībā savā patstāvīgā dzīvesvietā. Mūsu vīzija Iestāde - dzīves skola. Mācību darbs 2018./2019. mācību gadā tiek organizēts divos klašu komplektos. Izveidotas apvienotās klases 6./7. un 8./9. klase gada 27. novembrī, palielinoties audzēkņu skaitam, izveidoti trīs klašu komplekti: 5./8., 6./7. klase un 9. klase. Īstenoto izglītības programmu galvenās priekšrocības: 1) Nelielais audzēkņu skaits klasēs (6 10) ļauj skolotājam izmantot individuālu pieeju, iepazīt katras audzēkņa spējas un trūkumus zināšanās, prasmēs un iemaņās, pielietojot piemērotākās mācību metodes, vajadzības gadījumā tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns; 2) Audzēkņu uzvedības sociālā korekcija notiek nepārtraukti visā uzturēšanās laikā gan grupā, gan individuāli. Liels īpatsvars ir individuālajam darbam ar audzēkņiem - notiek plānveida regulāras individuālās pārrunas ar sociālo pedagogu un psihologu; 3) Audzēkņu sociālās korekcijas daudzpusīgumu nodrošina sociālās korekcijas nodarbības, kuras saskaņā ar nodarbību plānu iedalās pēc to darbības jomām: a) darba prasmju, informācijas tehnoloģiju apguve un karjeras izglītība; b) vērtībizglītība un sagatavošana dzīvei sabiedrībā; c) individuālās un grupu nodarbības (audzēkņiem, kuriem īpašas grūtības mācībās vai liels kavēto stundu skaits, vai nepieciešama individuāla apmācība jebkurā jomā).

4 4 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 1) Nodrošināt valsts pamatizglītības standarta apguvi izglītojamiem. Radīt iespēju audzēkņiem apgūt: a) zināšanas un prasmes patstāvīgai dzīvei; b) sabiedrībā pieņemto uzvedības kultūru. 2) Radīt priekšnoteikumus audzēkņu sociālajai reintegrācijai pēc Iestādes atstāšanas. Lai pamatmērķa sasniegšana būtu efektīvāka, Iestāde katru gadu izvirza galvenos uzdevumus un cenšas tos izpildīt. Pēdējo trīs gadu laikā kā nozīmīgākos sasniegumus Iestādes darbā var minēt: a) karjeras izglītības aktualizēšana audzēkņiem, praktisku iemaņu attīstīšana vairākās specialitātēs. Audzēkņus ļoti motivē ievirzes nodarbības Valmieras tehnikumā pavāra un viesmīlības profesijās. Sociālās korekcijas nodarbību organizēšana atbilstoši audzēkņu interesēm, pēc audzēkņu izvēles veidojot katram audzēknim individuālu interešu nodarbību sarakstu četras reizes mācību gadā; b) individuāls darbs ar audzēkņiem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības dēļ. Tiek nodrošinātas individuālas bērnu psihiatra - narkologa un psihologa konsultācijas, atkarību speciālista individuālās konsultācijas Skype, kā arī biedrības Esi Brīvs! grupu nodarbības atkarību profilaksē; c) svarīga ir arī audzēkņu un personāla drošības līmeņa paaugstināšana. Videonovērošanas iekšējā tīkla un ēku ārdurvju ieejas kontroles izveide, kustību barjeras ierīkošana internāta ēkas logiem 2.stāvā; d) komunikācijas starp darbiniekiem, informācijas aprites un darbinieku darba laika efektīvas plānošanas un darba laika uzskaites, atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošināšana. Individuāli Iestādes vajadzībām izstrādātās un ieviestās divas datorprogrammas: Elektroniskās lietvedības un dokumentu pārvaldības sistēma un E pārvaldes sistēma ; e) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavoti Ministru kabineta gada 21. jūnija noteikumi Nr.363 Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē. Noteikumi vienkāršo dokumentu noformēšanu, bērnu uzņemot Iestādē. Iestādes darba rezultāta un efektivitātes rādītājs ir audzēkņu turpmākās gaitas pēc Iestādes atstāšanas. Iestāde apkopo informāciju par to bijušo audzēkņu turpmākajām gaitām, kas Iestādē atradušies, pamatojoties uz tiesas lēmumu par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē. Laika posmā no gada līdz gadam Iestādi ir atstājuši 89 audzēkņi, 66 no tiem Iestādē bijuši ievietoti, pamatojoties uz tiesas lēmumu par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē, 23 - pamatojoties uz piemēroto drošības līdzekli. Audzēkņi, kas Iestādē ievietoti ar drošības līdzekli, Iestādē parasti uzturas neilgu brīdi, līdz tiesvedības beigām, kas var būt no pāris nedēļām līdz dažiem mēnešiem, tāpēc Iestāde neapkopo informāciju par šo audzēkņu turpmākām gaitām. Izvērtējot rīcībā esošo informāciju, par 66 bijušo audzēkņu turpmākajām gaitām 6-12 mēnešus pēc Iestādes atstāšanas, var secināt, ka 48 no viņiem jeb 88,8 % turpinājuši mācības vai ir nodibinājuši darba tiesiskās attiecības, 5 bijušie audzēkņi jeb 9,2 % nemācījās un nestrādāja, bet 1 jeb 2 % devies uz ārzemēm. Par 12 audzēkņiem nav Iestādei nav izdevies iegūt informāciju. Zināms, ka no pēdējo piecu gadu laikā starp Iestādi atstājušajiem audzēkņiem, atkārtotus noziedzīgus nodarījumus ir izdarījuši 20 bijušie audzēkņi, t.i. 30,3%, no tiem 7 jeb 10,6% ir tikusi piemērota brīvības atņemšana (2. pielikums). 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes darbības un īstenoto divu izglītības programmu akreditācija notika gada maijā. Iestāde un īstenotā Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programma, programmas kods , tika akreditēta uz sešiem gadiem. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods , tika akreditēta uz diviem gadiem. Ekspertu komisijas ziņojumā norādītie ieteikumi ir ieviesti: 1) izdarīti grozījumi īstenotajās izglītības programmās, lai nodrošinātu izglītības

5 5 programmu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem; 2) līdz pilngadības vecuma sasniegšanai apkopojam Iestādi atstājušo bijušo audzēkņu turpmākās izglītības vai darba gaitas. Sešu mēnešu laikā dzīvesvietu pašvaldībām lūdzam sniegt ziņas par viņu mācībām vai darba gaitām. Par to vai pēc Iestādes atstāšanas ir izdarīti administratīvie vai krimināllikuma pārkāpumi ziņas iegūstam Iekšlietu ministrijas Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā. Par pamatizglītības iegūšanu informāciju iegūst Valsts izglītības informācijas sistēmā; 3) Iestādes padomes sastāvs izveidots atbilstoši Izglītības likuma prasībām gada 18.oktobrī stājās spēkā Izglītības likuma 31. panta otrā 1 daļa, kas nosaka, ka sociālās korekcijas izglītības iestādes padomes darbībā var neiekļaut vecāku pārstāvjus un, ka vecāku pārstāvis nav Iestādes padomes vadītājs; gada 3. decembrī Iestādes padome apstiprināja padomes reglamentu un šobrīd darbojas Iestādes padome septiņu cilvēku sastāvā: direktors, 3 darbinieku un 3 audzēkņu pārstāvji; 4) ekspertu ziņojumā tika norādīts uz Iestādes nolikuma atsevišķu punktu daļēju atbilstību normatīvo aktu prasībām gada 22. decembrī ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 451 ir apstiprināti grozījumi Iestādes nolikumā, tādējādi novēršot neatbilstības. 5) izglītības programmas īstenošanai ir nodrošināts speciālais pedagogs -logopēds (darba slodze 6 stundas nedēļā). Speciālā pedagoga pienākums ir nodrošināt metodisko atbalstu mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī sniegt logopēda konsultācijas un iespēju robežās nodrošināt atbalstu mācību priekšmetu stundās, audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Individuālu atbalstu audzēkņiem sniedz arī izglītības psihologs (darba slodze 15 stundas nedēļā) un sociālais pedagogs, ir pieejams bērnu psihiatrs - narkologs. 4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmenim atbilstošajos kritērijos 4.1. Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Iestāde 2018./2019. mācību gadā īsteno divas izglītības programmas. Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programma, programmas kods , un Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods (turpmāk - speciālā izglītības programma), mācību valoda latviešu (3.pielikums). Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un standartiem gada 17. augustā ar direktora rīkojumu Nr. 1-2/13 izglītības programmā Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programma, tika izdarīti grozījumi, kas: 1) precizēja tekstu, ka uzņemšanas kārtību sociālās korekcijas izglītības iestādē nosaka Ministru kabinets. Iepriekšējā izglītības programmas 3. punkta redakcija noteica, ka uzņemšanas kārtību izglītības Iestādē nosaka Ministru kabineta gada 3. februāra noteikumi Nr. 59 Kārtība kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē. Šis tiesību akts ir zaudējis spēku. 2) izslēdza normu, ka audzēkņa uzņemšana konkrētā klasē tiek noteikta ar IZM norīkojumu; 3) izglītības programmas 16. punktā, lai nedublētu ārējo normatīvo aktu, izslēdza pasākumu aprakstu, kas noteikti Ministru kabineta gada 1. februāra noteikumos Nr.88 Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Ar direktora rīkojumu Nr. 1-2/14 tika izdarīti grozījumi arī Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, papildus jau minētajiem grozījumiem, kādi tika izdarīti pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programmā, mācību priekšmetu stundu plānā tika izslēgti mācību priekšmeti: ķīmija un fizika. Grozījumi izglītības programmās ar gada 27. augusta lēmumu Nr. 535-vg saskaņoti Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Visi mācību priekšmetu skolotāji savā darbā izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātos mācību priekšmetu programmu paraugus. Izglītojamajiem, kuriem pedagoģiski

6 6 medicīniskā komisija ieteikusi apgūt kādu no speciālās izglītības programmām ( , , , ) tiek realizētas pedagogu pašu izstrādātas Pamatizglītības mācību priekšmetu programmas ar atbalsta pasākumiem šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā, sociālās zinībās, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē, matemātikā 6.-9.klasei, bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā 7.-9.klasei, dabaszinībās 6.klasei. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētām izglītības programmām. Tas ir pieejams un pārskatāms. Izmaiņas stundu un sociālās korekcijas nodarbību sarakstā ir pieejamas skolas informatīvajā stendā, internātā un digitālajā informācijas ekrānā. Mācību darba rezultātu analīze un stundu vērojumi liecina, ka pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartos izvirzītos mērķus, uzdevumus un mācību priekšmeta obligāto saturu, kā arī izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas formas un kārtību. Izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība. Pedagogi plāno mācību satura apguvi: mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās metodes un mācību līdzekļus un nepieciešamības gadījumā veic korekcijas. Iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Īpaša prioritāte tiek piešķirta materiāliem, kas nepieciešami audzēkņiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu. Īstenotās izglītības programmas paredz arī sociālās korekcijas nodarbības audzēkņiem. Reizi gadā notiek audzēkņu interešu izpēte un nodarbību kvalitātes, lietderīguma un mērķtiecīguma izvērtēšana. Pamatojoties uz šo izvērtējumu un Iestādē pieejamajiem resursiem, tiek plānots turpmākais darbs. Audzēkņu izvēle dalībai konkrētās sociālās korekcijas nodarbībās notiek četras reizes mācību gada laikā. Iestādes gada darba plānā tiek iekļauti pasākumi, kas veido un attīsta audzēkņos piederību Latvijas valstij, par iespējām dzīvot, strādāt un pilnveidoties kā personībai Latvijā, pozitīvu attieksmi pret darbu (audzēkņu koka, metāla darinājumu un rokdarbu izstādes, savas dzejas lasījumi, konkursi u.c.), dabu (praktiskie darbi, piemēram, putnu būrīšu un putnu barotavu gatavošana, mācību ekskursijas, pārgājieni u.c.), kultūru (Valmieras Drāmas teātra apmeklējumi, viesizrādes Naukšēnos, izstāžu apmeklējumi Naukšēnu kultūras namā un pagasta bibliotēkā u.c.), sabiedrību (labdarības pasākumi talka sarkanā terora upuru piemiņas akmens laukuma uzkopšanai Naukšēnos, labdarības galda tenisa turnīrs Valmieras dzīvnieku patversmes atbalstīšanai u.c.), citām kultūrām (valodu pēcpusdienas vienu reizi gadā), nostiprina patriotismu un cieņu pret valsti (Valmieras novadpētniecības muzejs, Jaunsardzes organizētās mācību ekskursijas pa kauju vietām un muzejiem dažādos Latvijas novados, izrāde Vēstules no frontes ). Pedagogi gatavojas ESF projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ieviešanai Iestādē, sekojot līdzi jaunākajai informācijai un aktualitātēm šajā jomā, apmeklē starpnovadu metodisko apvienību seminārus. Pedagoģiskās padomes sēde 2018.gada 28.decembrī tika veltīta stundas uzbūvei atbilstoši kompetenču izglītībai. L.Ceriņa iepazīstināja kolēģus ar Ivetas Dziedātājas prezentācijas materiālu Mācību un audzināšanas procesa mērķtiecīga vērošana pedagoga profesionālai izaugsmei. Secinājumi: Individuālā pieeja mācību procesā nodrošina mācību programmas apguvi audzēkņiem ar dažādiem spēju līmeņiem, kā arī īsā laikā apgūt mācībās iekavēto vielu. Audzēkņi augstu vērtē sociālās korekcijas nodarbībās gūtās prasmes un iemaņas, atzīst tās par noderīgām turpmākajai dzīvei. Turpmākā attīstība: 1) Sagatavot pedagogus kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanai no 2020.gada 1.septembra; 2) Pārņemt pozitīvo pieredzi no citām izglītības iestādēm speciālās izglītības programmas (kods ) pilnveidē. 3) Popularizēt pedagogu pašu izstrādātos mācību materiālus. Vērtējuma līmenis: labi.

7 Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Iestāde vērtē pedagogu darba kvalitāti. Pedagogu dokumentācijas pārbaude, tai skaitā klases žurnāla pārbaude, notiek 4 reizes gadā. Pedagogi sniedz informāciju par viņu paveiktā darba kvalitāti. Mācību gada sākumā pedagogi izstrādā un iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā mācību gada darba plānu. Mācību gada beigās tiek veikta darba analīze. Kā pamats pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai kalpo pedagoga pašvērtējums. Informāciju par paveiktā darba kvalitāti pēc katras iekšējās kontroles pedagogiem sniedz direktora vietniece izglītības jomā. Klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. Stundu novērošana liecina, ka mācību stundu mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti un sasniedzami, mācību stundas plānojums ir strukturēts, pedagogu skaidrojums izglītojamiem ir saprotams. Skolotājs spēj pārraudzīt un kontrolēt katru audzēkni, vajadzības gadījumā paskaidro atkārtoti un pielietot audzēknim piemērotāko mācību metodi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā. Vairākos mācību priekšmetos talantīgākie audzēkņi sniedz palīdzību tiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, vai, kuriem ir grūtības mācībās. Izglītojamo vajadzībām un paškontrolei tiek izmantoti Iestādē pieejamie mācību līdzekļi, pārbaudes darbi, laboratorijas darbi un praktiskie uzdevumi. Tie tiek arī izstrādāti no jauna, regulāri atjaunoti un papildināti. Pedagogi gatavojas kompetenču pieejas ieviešanai mācību saturā no 2020.gada. Pieredzes apmaiņa šajā jomā notika priekšmetu skolotāju Metodiskās komisijas sēdē 2018.gada 29.augustā, kad tika pieņemts lēmums reorganizēt mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas darbu izveidojot atsevišķi humanitāro un eksakto mācību priekšmetu sekcijas, atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai mācību saturā. Izglītojamiem tiek organizēts darbs arī e-vidē. Vairākos mācību priekšmetos audzēkņi izmanto planšetdatorus. Iestādē notiek konkurss par nomināciju uzdevumi.lv līderis klasē un Iestādē gada 31.maijā portālā uzdevumi.lv Iestāde bija 247 vietā ar punktiem. Rezultāti tiek apkopoti katra semestra beigās. Trīs mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvo tāfeli, viens kabinets ar datu kameru. Skolotāji atsevišķas mācību vielas apguvē izmanto datorklasi. Audzēkņi ir apmeklējuši zinātkāres centra ZINOO nodarbības, kā arī ZINOO ir viesojies Iestādē. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas. Tās tiek izvēlētas atbilstoši, audzēkņu atšķirīgajam zināšanu līmenim un spējām. Pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar psihologu, medicīnas darbinieku un sociālo pedagogu. Skolotāji savā darbā izmanto audzēkņu individuālajā sociālās korekcijas un individuālajā izglītības plānā ietvertos ieteikumus, tādējādi nodrošinot individuālu pieeju katram audzēknim. Skolotāji veiksmīgi iesaista mācību darbā visus audzēkņus, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Katram audzēknim ir iespēja saņemt skolotāja palīdzību un atbalstu. Ņemot vērā nelielo audzēkņu skaitu klasē, katrs audzēknis tiek iesaistīts dialoga veidošanā ar skolotāju un diskusijās ar pārējiem audzēkņiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir mērķtiecīgi, to apjoms ir optimāls un sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Dienas režīms paredz audzēkņiem vakara mācāmstundu laiku internātā. Priekšmetu skolotāju un internāta skolotāju veiksmīgas sadarbības rezultātā ir iespējams izvērtēt mājas darba apjoma, lietderīguma, kvalitātes atbilstību, kā arī audzēkņu attieksmi pret tiem. Pedagogi izmanto dažādas izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes metodes. Katram mācību priekšmeta un sociālās korekcijas nodarbību skolotājam mācību gada laikā ir jānoorganizē vismaz viens sava priekšmeta popularizēšanas pasākums. Tā kā daļai audzēkņu neregulāras skolas apmeklēšanas dēļ vai grūtībām mācībās, nav iespējams uzrādīt augstus sasniegumus zināšanās, tad pedagogi rod iespēju izglītojamajiem piedalīties viņu spējām atbilstošos konkursos un izstādēs. Piemēram, Skatuves runas konkurss pašvaldības bibliotēkā, piedalīšanās ikgadējā Patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā, u.c.. Mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar

8 8 reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Tā kā vairums audzēkņu nelabprāt interesējas par notikumiem Latvijā un pasaulē, pedagogi šīs aktualitātes iekļauj savu mācību stundu darbā. Iestāde organizē mācību ekskursijas uz vietējiem uzņēmumiem Naukšēnos. Visi pedagogi ir iesaistīti kopīgā katra audzēkņa individuālā sociālās korekcijas plāna īstenošanā, tā ir viņu darba obligāta sastāvdaļa. Skolotāji novērtē katra audzēkņa uzvedību un centību stundās un nodarbībās, pārrunā to ar internāta skolotājiem, sociālo pedagogu un psihologu. Vairumam audzēkņu ir zemas pašvērtēšanas prasmes. Tās ir neobjektīvi augstas vai zemas. Pedagogi intensīvi strādā pie šo prasmju attīstīšanas, tas tiek konstatēts arī vērotajās stundās un, pēc 3-4 mēnešiem ir manāms progress gada 11.jūnija pedagoģiskās padomes sēdē skolotājas D.Eglīte un Ņ.Kagaine prezentēja savu pieredzi mācību stundas izvērtēšanā un audzēkņu darba pašvērtēšanā ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību stundās. Secinājumi: Pedagogi prot saskatīt izglītojamos stiprās puses un atrast iespējas, kā tās pilnveidot un attīstīt, rosinot piedalīties viņu spējām atbilstošos konkursos, izstādēs un citos pasākumos. Tie rada viņos interesi par mācību priekšmetu, palīdz saskatīt saikni ar reālo dzīvi un sekmīgi integrēties sabiedrībā. Turpmākā attīstība: 1) Paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences informāciju tehnoloģiju jomā; 2) Reorganizēt mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas darbu, izveidojot atsevišķi humanitāro un eksakto mācību priekšmetu sekcijas. Vērtējuma līmenis: labi Mācīšanās kvalitāte Katru audzēkni, kurš tiek uzņemts Iestādē, sociālais pedagogs iepazīstina ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, skolas direktora vietnieks izglītības jomā ar mācību procesa norisi un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Katrs pedagogs savā mācību priekšmetā vai nodarbībā informē audzēkņus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Audzēkņi pārzina iekšējās kārtības noteikumus stundās un nodarbībās, ir informēti par pārcelšanas kārtību un sekmju lomu atvaļinājumu piešķiršanā un ārpusskolas pasākumu apmeklēšanā. Katrā mācību kabinetā redzamā vietā ir izvietoti kārtības noteikumi, kas attiecas uz konkrēto kabinetu (solu numerācija ar audzēkņu vietām utt.) Audzēkņi pārzina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Ņemot vērā to, ka lielākai daļai audzēkņu ir uzvedības traucējumi, Iestādes iekšējās kārtības noteikumos iekļauta audzēkņu uzvedības un centības vērtēšana mācību stundās un nodarbībās. Vērtēšanas rezumēšana katras nedēļas un semestra beigās ir ļoti motivējoša uzlabot uzvedību. Daļa audzēkņu, īpaši tie, kuri Iestādē uzturas neilgu laiku, neprot plānot un izvērtēt savu darbu un viņiem trūkst mācīšanās prasmju. Tomēr lielākā daļa audzēkņu mācību stundās aktīvi iesaistās mācību procesā. Vērotās stundas liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē audzēkņus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties. Skolotāji rosina mācību procesā izmantot bibliotēku, datoru un internetu. Mācību kabineti ir aprīkoti ar uzskates materiāliem, ko audzēkņi labprāt izmanto. Skolotāji ir izstrādājuši plašu atgādņu klāstu atbilstoši dažādam audzēkņu spēju līmenim. Internetu audzēkņiem ir iespēja izmantot sociālās korekcijas nodarbībās - datorzinības. Skolotāji atzinīgi novērtē katra audzēkņa progresu savā priekšmetā mācību darbā, uzvedībā un centībā. Iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra audzēkņa mācību sasniegumiem, attieksmi un centību stundās, veidojot audzēkņu personības izaugsmes dinamikas datu bāzi, ko apkopo, regulāri papildina un kopīgi ar audzēkni analizē sociālais pedagogs. Stundas netiek kavētas neattaisnotu iemeslu dēļ, ja vien audzēknis nav patvaļīgā prombūtnē. Ja kāds audzēknis atsakās piedalīties stundā, skolotājs ar viņu strādā individuāli citā, skolotāja noteiktā laikā. Ar audzēkņiem, kuri, atbilstoši Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, uzturas īpašajā uzraudzībā, skolotāji strādā individuāli pēc attiecīgi izstrādāta individuālā stundu un nodarbību plāna. Secinājumi: Iestādes iekšējās kārtības noteikumi, kas sevī ietver uzvedības un centības

9 9 vērtēšanu stundās, palīdz audzēkņiem organizēt savi darbam un motivē sasniegt labākus rezultātus. Turpmākā attīstība: 1) Izveidot vienotu mācību sasniegumu dinamikas uzskaiti audzēkņiem un organizēt tās kopīgu analīzi; 2) Pastiprinātu uzmanību veltīt audzēkņiem, kuriem bijuši ilgstoši kavējumi. Izstrādāt vienotu iekavētās mācību vielas apguves uzskaites karti. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolotāji audzēkņu mācību darbu vērtē saskaņā ar gada 27. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 2018/5 Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tomēr ir gadījumi, kad mācību motivācijas nolūkos audzēkņiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu iepriekšējā mācību iestādē un viņu zināšanu līmenis neatbilst attiecīgās klases līmenim, formatīvās vērtēšanas kritēriji tiek pazemināti. Šāda pieeja ir sniegusi pozitīvu rezultātu, jo pretējā gadījumā audzēknis vispār nesaskata jēgu mācīties. Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu audzēkņiem un motivē mācīties. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst audzēkņu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un rezultātu vērtēšanai, skolotāji tās ievēro. Audzēkņiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Pedagogi pēc izglītojamo lūguma pamato un izskaidro viņu darba vērtējumu. Skolotāji konsekventi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot to elektroniskajā klases žurnālā. Vērtējumu uzskaite un pārraudzība ir sistemātiska. Vērtējumus operatīvi analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Audzēkņus un vecākus par audzēkņu sasniegumiem telefonsarunās un apciemojumu reizēs informē sociālais pedagogs. Iestādē ir uzstādīts e-klases termināls, kur ikviens audzēknis var iepazīties ar saviem sasniegumiem mācību priekšmetos. Audzēknim, dodoties atvaļinājumā, vecākiem tiek nosūtīts sekmju izraksts. Vecākiem ir arī iespēja sava bērna mācību procesa rezultātiem sekot līdzi e-klasē. Skolotāji pārbaudes darbu plānošanai izmanto Iestādes elektronisko pārvaldes sistēmu. Tajā uzskatāmi ir redzami datumi, kad un kādos mācību priekšmetos un kādās klasēs tiek plānoti pārbaudes darbi gada 27.augustā izdoti jauni iekšējie noteikumi Nr.2018/5 Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nodrošina Izglītības kvalitātes valsts dienesta gada 8. marta ieteikumu Nr /515 izpildi. Secinājumi: Lielākā daļa audzēkņu pirms ievietošanas Iestādē, skolu apmeklējuši ļoti neregulāri, un attieksme pret mācīšanos bijusi negatīva. Regulāra audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšana un izpratne par vērtēšanas kārtību rada audzēkņos pozitīvu attieksmi pret skolu un motivē viņus labāk mācīties. Turpmākā attīstība: 1) Rezumēt audzēkņu mācību sasniegumus pa ceturkšņiem, vērtējot sasniegumu dinamiku katrā mācību priekšmetā un vidējo vērtējumu kopumā; 2) Attīstīt audzēkņu pašvērtēšanas prasmes, it īpaši adaptācijas periodā. Apkopot pedagogu pašvērtēšanas labākos prakses piemērus un līdzdalīt tos kolēģiem. Vērtējuma līmenis: labi Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Iestādē tiek veikta regulāra audzēkņu mācību sasniegumu ikdienas darbā uzskaite un analīze. Mācību priekšmeta skolotāji mācību sasniegumus izvērtē kopā ar audzēkni. Reizi mēnesī audzēkņi, individuālā sarunā kopā ar sociālo pedagogu, izvērtē mācību un uzvedības sasniegumus. Divas reizes gadā skolotāji veic audzēkņu personības izaugsmes dinamikas rezumējumu izglītības jomā. Katrā mācību stundā un nodarbībā, kā arī vakara mācāmstundās tiek vērtēta audzēkņu uzvedība un centība. Vērtējumi tiek apkopoti nedēļas beigās un izvērtēti

10 10 kopā ar internāta skolotāju. Sakarā ar to, ka audzēkņi, atbilstoši tiesas lēmumam, tiek uzņemti Iestādē vai atskaitīti no tās visa mācību gada garumā, nav iespējams veikt objektīvu Iestādes mācību sasniegumu dinamikas analīzi. Daļa audzēkņiem uzturēšanās Iestādē ir piemērota kā drošības līdzeklis, un tās ilgums ir no dažām nedēļām līdz pat vairākiem mēnešiem. Divu gadu laikā audzēkņu sastāvs ir pilnībā nomainījies. Tādēļ individuāli tiek vērtēta katra audzēkņa personīgā izaugsme. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā parasti ir atbilstoši vērtējumiem valsts pārbaudes darbos. (4. pielikums). Redzams, ka Valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar internātskolu un lauku skolu audzēkņiem, labāki sasniegumi ir krievu valodā, līdzīgi latviešu valodā, matemātikā un Latvijas vēsturē, bet angļu valodā rezultāti ir vājāki (5.pielikums). Kopš 2016./2017. mācību gada Iestādē ir ieviesta jauna balva nominācijā Progress mācību sasniegumu dinamikā, salīdzinot vidējo vērtējumu mācību priekšmetos ar vērtējumu iepriekšējā semestrī. Kopumā trīs mācību gadu laikā ir bijuši 11 audzēkņi, kuru vidējais vērtējums ir paaugstinājies par 2 ballēm. Vislielākais progress - 6,93 balles bija audzēknim, kurš iepriekšējā semestrī nebija apmeklējis skolu. Secinājumi: Nominācijas Progress mācību sasniegumu dinamikā ieviešana devusi stimulu mācīties, īpaši tiem audzēkņiem, kuriem iepriekšējā izglītības iestādē bijuši zemi vērtējumi. Turpmākā attīstība: 1) Akcentēt audzēkņu uzmanību uz mācību sasniegumu un uzvedības un centības stundās un mācāmstundās kopsakarību; 2) Aktualizēt audzēkņu pozitīvo sasniegumu uzskaiti un akcentēšanu ne tikai kopumā, bet arī konkrētos mācību priekšmetos. Novērtēt audzēkņu progresu mācību darbā un uzvedībā, palielinot audzēkņu pozitīvo sasniegumu novērtēšanu ikdienas darbā. Vērtējuma līmenis: labi Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Iestāde uzskaita un analizē audzēkņu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Iestāde veic audzēkņu sasniegumu analīzi novadu un valsts mērogā. Nepietiekamu vērtējumu valsts pārbaudes darbos parasti saņem audzēkņi, kuri Iestādē uzņemti nesen. Uzturoties Iestādē ilgāku laiku, zināšanu līmenis strauji aug. Ar valsts pārbaudes darbu analīzes objektivitāti un lietderīgumu ir tāpat kā ar audzēkņu sasniegumiem ikdienas darbā. Rezultāti tiek salīdzināti gan ar novadu, gan valsts rezultātiem, bet dziļākai analīzei nav nozīmes, tā neatspoguļo patieso ainu (6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums) gadā septiņi audzēkņi saņēmuši apliecību par pamatizglītību, 2015.gadā - četri, gadā trīs audzēkņi saņēmuši apliecību un divi liecību (šiem audzēkņiem bija daudz neattaisnotu kavējumu iepriekšējās mācību iestādēs), gadā septiņi - apliecību, viens ieradās mācību gada beigās jau ar liecību, toties 2017./2018. mācību gadā, mācoties 9.klasē atkārtoti, mācību gadu pabeidza un eksāmenus nokārtoja sekmīgi gadā seši audzēkņi saņēma apliecības. Pēdējo trīs gadu laikā no valsts pārbaudes darbiem, pamatojoties uz ārsta izsniegto atzinumu, atbrīvots viens audzēknis. Secinājumi: Iestādes pieredze uzrāda, ka individuāls un sistemātisks darbs ar audzēkņiem, kuri ilgstoši kavējuši skolu, būtiski uzlabo audzēkņu rezultātus mācībās. Turpmākā attīstība: 9.klases audzēkņiem palielināt mācību satura saistību ar reālo dzīvi, pielietojot neformālās mācību metodes mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi organizēt mācību ekskursijas, teātra apmeklējumus, tikšanos ar radošām personībām, īpašus devītās klases audzēkņiem paredzētus konkursus Iestādē u.t.t. Vērtējuma līmenis: labi Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Iestādē psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu audzēkņiem nodrošina sociālais pedagogs, psihologs un speciālais pedagogs.

11 11 Visiem audzēkņiem adaptācijas periodā tiek nodrošinātas trīs obligātas psihologa konsultācijas un tiek veikta psiholoģiskā izpēte. Psihologu ieteikumus izmanto, sastādot audzēkņa individuālo sociālās korekcijas plānu. Audzēknim uzturēšanās laikā Iestādē pēc brīvprātīga pieprasījuma vai pedagogu komandas ieteikuma, psihologs nodrošina konsultācijas, kurās audzēkni motivē un gatavo pārmaiņām dzīvē. Sociālās korekcijas darbu individuāli katram audzēknim nodrošina direktora nozīmēta pedagogu komanda. Komandā ietilpst sociālais pedagogs un divi internāta skolotāji. Komandas darbu vada sociālais pedagogs. Katram audzēknim iekārto individuālo sociālās korekcijas lietu un izstrādā sociālās korekcijas plānu. Katra mācību semestra beigās komanda izvērtē audzēkņa izaugsmes dinamiku un veic nepieciešamās izmaiņas individuālā sociālās korekcijas plānā. Reizi mēnesī sociālais pedagogs veic individuālās pārrunas ar audzēkni par plāna izpildi. Sociālais pedagogs saskaņā ar trīspusējo rakstisko vienošanos sadarbojas ar vecākiem/aizbildņiem un audzēkņa patstāvīgās dzīvesvietas pašvaldības pārstāvi. Audzēkņa uzturēšanās laikā tiek izzinātas viņa attiecības ar vecākiem, ģimenes sadzīves apstākļi, veidots kontakts ar sociālajiem darbiniekiem pašvaldību dzīvesvietās. Audzēknis sadarbībā ar sociālo pedagogu izzina savas iespējas saņemt atbalstu pēc Iestādes atstāšanas. Katram audzēknim tiek izstrādāts individuāls informatīvs materiāls par iespējām saņemt atbalstu un palīdzību un norādīta informācija par sociālo darbinieku dzīvesvietā. Speciālais pedagogs, kas sniedz kvalificētu atbalstu mācību procesā audzēkņiem ar mācīšanās, veselības vai garīgās attīstības traucējumiem. Audzēkņu veselības aprūpi nodrošina ārsta palīgs, kurš strādā nepilnu darba laiku -14 stundas nedēļā. Audzēkņiem tiek veikta regulāra veselības pārbaude, ja nepieciešams savlaicīgi sniegta gan medicīniskā palīdzība, gan nodrošinātas speciālistu konsultācijas. Mediķis kopā ar internāta skolotājiem organizē izglītojošus pasākumus par veselīgu dzīvesveidu un kaitīgo vielu ietekmi uz organismu. Audzēkņiem, kuriem ir konstatēti alkohola vai narkotisko vielu lietošanas gadījumi, tiek veikts pastiprināts monitorings un sastādīts atkarību profilakses pasākumu plāns vienam gadam. Pagājušajā mācību gadā audzēkņiem tika organizētas sarunas Skype ar psihoterapeiti reizi nedēļā. Lai uzlabotu audzēkņu ārstēšanu un zāļu apriti Iestādē izstrādāti iekšējie noteikumi Nr. 2018/5 Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni. Konstatējot fizisku vardarbību vai nelaimes gadījumu, darbinieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar gada 23. februāra iekšējiem noteikumiem Kārtība, kādā darbinieks rīkojas audzēkņa fiziskas vardarbības, miesas bojājumu un nelaimes gadījumā. Dati par izglītojamo uzvedību, pārkāpumiem, tai skaitā vardarbību tiek uzskaitīti audzēkņu uzvedības kartēs, kuras tiek aizpildītas katru nedēļu. Datu apkopojumu un analīzi veic sociālais pedagogs, kurš ar audzēkņiem individuālajā sarunā pārrunā audzēkņu uzvedību un sekmes mācībās. Iestāde audzēkņiem nodrošina veselīgu uzturu vairākas reizes dienā. Ēdināšanas pakalpojumu sniedz Iestāde; netiek izmantots ārpakalpojums. Pārtikas produktu iepirkums ēdināšanas vajadzībām tiek organizēts, atbilstoši Zaļā iepirkuma prasībām. Lielāko daļu dārzeņus izaudzē paši audzēkņi Iestādes siltumnīcā un sakņu dārzā. Secinājumi: Pateicoties Iestādes psihologam, sociālajam pedagogam, audzēkņi tiek motivēti un sagatavoti pārmaiņām dzīvē. Katram tiek izstrādāts individuāls informatīvs materiāls par iespējām saņemt atbalstu un palīdzību dzīvesvietā. Turpmākā attīstība: Nodrošināt lielāku speciālā pedagoga klātbūtni mācību procesā audzēkņiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Vērtējums: ļoti labi Izglītojamo drošības garantēšana Audzēkņu drošības nodrošināšanu Iestādē nosaka gada 20. februāra iekšējie noteikumi Nr. 2016/4 Audzēkņu drošības noteikumi. Noteikumi nosaka gan atbildīgās personas audzēkņu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem, iepazīstināšanu ar termiņu, kārtību, gan arī noteikumu saturu. Audzēkņi iepazīšanos ar drošības noteikumiem apliecina ar savu

12 12 parakstu. Darbinieks, kurš ir iepazīstinājis audzēkņus ar noteikumiem, aizpildītu veidlapu trīs dienu laikā pēc audzēkņu iepazīstināšanas ar noteikumiem, nodod direktora vietniekam, kurš tos reģistrē Audzēkņu drošības noteikumu reģistrācijas žurnālā. Direktora vietnieks, kurš atbild par mācību darbu Iestādē, reģistrē instruktāžas, kurās minēti noteikumi par drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās Audzēkņu drošības noteikumu mācību stundās un nodarbībās reģistrācijas žurnālā. Audzēkņu izglītošanā drošības jautājumos izveidojusies laba sadarbība ar biedrību Ūdenszāle. Biedrība mācību gada laikā vairākkārt organizēja drošības dienas, kurās pa tematiskajām jomām praktiskās nodarbībās audzēkņi apguva zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdrošībā, rīcību ar svešu suni, uzvedību uz ledus, rīcību apvidū un ekstremālās situācijās u.c.. Jau divus gadus pēc kārtas jūlija mēnesī biedrība organizēja piecas dienas ilgu nometni audzēkņiem Drošsirdis, Vestienas muižā ( kuras laikā audzēkņi ne tikai apguva praktiskas zināšanas par drošību, bet arī komandas saliedēšanas prasmes un baudīja īstu piedzīvojumu nometni vasaras skolēnu brīvdienās. Iestādes telpās ir izvietotas drošības prasībām atbilstošas evakuācijas izeju norādes. Audzēkņi un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Reizi gadā audzēkņiem ir notikušas mācības par rīcību ugunsgrēka trauksmes signalizācijas un evakuācijas gadījumā. Audzēkņu pastāvīgās instruēšanas rezultātā, Iestādē ir novērsti nelaimes gadījumi. Iestādē pirmo medicīnisko palīdzību un veselības aprūpi nodrošina ārsta palīgs. Ir ierīkots medicīnas kabinets un noteikts darba laiks. Vairāki darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. Lai Iestādē bez atļaujas neuzturētos nepiederošas personas, visu ēku ārdurvīm ir ierīkota elektroniska pieejas sistēma, kas ļauj durvis atvērt tikai ar speciālām koda kartēm, kuras izsniegtas tikai Iestādes darbiniekiem. Nepiederošu personu uzturēšanos Iestādē nosaka gada 18. februāra iekšējie noteikumi Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Iestādes telpās un teritorijā. Tiek veikta teritorijas un koplietošanas telpu video novērošana. Iestādē nepārtraukti dežūrē režīma uzraugs vai internāta skolotājs, kurš nodrošina audzēkņu uzraudzību, drošību mācību procesa laikā, ārpusstundu pasākumos un teritorijā. Iestādes ēkās ierīkota uguns trauksmes signalizācija. Signalizācijas nepārtrauktu uzraudzību veic apsardzes firma Respekts. Mācību korpusā nepieciešama uguns trauksmes signalizācijas modernizācija. Par darba aizsardzību Iestādē atbild saimniecības vadītājs. Saimniecības vadītājs kopīgi ar darbinieku uzticības personu veic darba vides risku novērtēšanu, un, ja nepieciešams, veic darba vides drošības uzlabošanas pasākumus. Turpmākā attīstība: 1) Uguns trauksmes signalizācijas pārbūve mācību korpusā un katlu mājā; 2) Turpināt audzēkņu neformālo izglītošanu drošības jautājumos. Vērtējums: ļoti labi Atbalsts personības veidošanā Iestādē, saskaņā ar Izglītojamo padomes gada 9. oktobra reglamentu Nr. 1-2/17, darbojas audzēkņu padome. Padomi uz vienu gadu ievēl paši audzēkņi triju cilvēku sastāvā aizklātās vēlēšanās. Audzēkņu deleģētie pārstāvji iekļauti arī Iestādes padomes sastāvā ar gada 3. decembra rīkojumu Nr.1-2/21. Audzēkņu padome iesaistās ārpusstundu gada pasākumu plāna realizēšanā, organizējot audzēkņus ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. Audzēkņi labprātīgi ņem dalību pasākumos, dziedot, dejojot, lasot dzeju, piedaloties sacensībās un dažādos turnīros. Audzēkņi brauc ekskursijās, apmeklē izstādes, izrādes, piedalās dažādos pasākumos Iestādē un ārpus tās, tādējādi attīstot emocijas, spēju izvērtēt un veidot pozitīvu attieksmi pret dzīvi, veicinot vispusīgu personības attīstību. Pirms katras audzēkņu padomes sēdes tiek pieņemti iesniegumi ar audzēkņu priekšlikumiem, vēlmēm, pretenzijām, sasāpējušiem jautājumiem, kuri tiek izskatīti sēdes laikā,

13 13 piedaloties padomes locekļiem, abiem direktora vietniekiem, un sociālajam pedagogam. Sēdes laikā tiek pieņemti lēmumi, par kuriem kopējā sanāksmē tiek informēti visi audzēkņi. Audzēkņiem tiek piedāvātas daudzveidīgas sociālās korekcijas nodarbības, piemēram, datorzinībās, atlētiskajā vingrošanā, kulinārijā, metālapstrādē, kokapstrādē, automehānikā, šūšanā, nodarbībās ēdienu gatavošanas pamatos un viesmīlībā Valmieras tehnikumā, jaunsardzes apmācībā, sporta spēlēs. Ziemas periodā divas reizes mēnesī tiek organizēts brauciens uz peldbaseinu Abjā, Igaunija, kā arī lielu atsaucību audzēkņu vidū gūst brīvā laika pavadīšana uz pašu ierīkotā hokeja laukuma pie internāta. Audzēkņiem četras reizes mācību gada laikā ir iespējams izvēlēties sev tīkamākās sociālās korekcijas un ārpusstundu nodarbības. Ārpusstundu pasākumi Iestādē notiek saskaņā ar internāta skolotāju metodiskās komisijas sanāksmē saskaņotu ārpusstundu pasākumu plānu. Pagājušā mācību gadā audzēkņos lielu interesi izraisīja: 1) piedalīšanās nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks organizētajā Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā Mana zeme skaistā. Tam gatavojoties, audzēkņi apguva fotografēšanas iemaņas. Tika saņemtas trīs godalgas un balvas, kā arī ierāmēti fotoattēli, kuri šobrīd izvietoti internāta ēkā. 2) sadarbība ar biedrību Jaunatne Par, kuras ietvaros audzēkņi darbojās kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Francijas, Vācijas, Turcijas u.c., papildus apgūstot angļu valodu. Turpmākā attīstība: Rast iespēju turpināt izglītības ieguvi audzēkņiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, bet tiesas noteiktais uzturēšanās termiņš Iestādē nav beidzies, iegūt vidējo izglītību vai apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Atbalsts karjeras izglītībā Iestādē ir izstrādāta un sistēmiski tiek īstenota karjeras izglītības programma. Iestādē strādā karjeras izglītības speciāliste, kura koordinē karjeras izglītības programmas izstrādi un tā realizēšanu. Mācību priekšmetu un sociālās korekcijas nodarbību skolotāji ir iesaistījušies programmas izstrādē, atzīmējot tēmas, kādas paredzētas apgūt viņu stundu vai nodarbību ietvaros. Izglītības programmas sociālās korekcijas nodarbību plāns paredz katram audzēknim 2-6 stundas nedēļā nodarbības Darba prasmju, informācijas tehnoloģiju apguve un karjeras izglītība /2019. mācību gadā audzēkņiem šajā jomā ir pieejamas šādas sociālās korekcijas nodarbības: kulinārija, metālapstrāde, automehānika, datorzinības, šūšana. 8. un 9. klašu audzēkņi apmeklē arī profesionālās ievirzes nodarbības Valmieras tehnikumā, apgūstot ēdienu gatavošanas pamatus vienlaikus iepazīstoties ar profesionālās izglītības iestādes darbu. Iestādes bibliotēkā audzēkņiem ir pieejams Profesiju stūrītis, kur atrodama informācija par dažādām profesijām, izglītības iestādēm, literatūra karjeras izglītībā. Karjeras speciāliste vada audzēkņiem grupu nodarbības un sniedz arī individuālas konsultācijas. Audzēkņiem tiek sniegta palīdzība apzināt savas spējas un intereses. Iestāde atbalsta audzēkņu spēju un interešu apzināšanu un izpēti. Karjeras speciāliste sadarbojas ar sociālo pedagogu, kurš sadarbojas ar audzēkņu ģimeni un aktualizē turpmāko audzēkņa izvēli pēc Iestādes atstāšanas. Audzēkņu turpmākās izglītības gaitas un iespējamās profesijas izvēli sociālais pedagogs apspriež ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Ir notikušas tikšanās bijušajiem audzēkņiem tādējādi, rādot pozitīvu piemēru karjeras izaugsmē un dzīvesveida maiņā gada janvārī uz Iestādes 20 gadu jubileju tika saņemtas ļoti daudzas bijušo audzēkņu vēstules. Fragmenti no tām tika publicēti laikraksta Naukšēnu Vēstis gada janvāra (102) numurā. Dažas no vēstulēm atrodas skolas ēka pie informatīvā stenda. Tiek apkopota informācija par bijušo audzēkņu turpmākām gaitām, tiek analizēta informācija par izglītības turpināšanu un to, vai tiek izdarīti jauni likumpārkāpumi līdz pilngadības sasniegšanai. Secinājumi: Sociālās korekcijas nodarbībās gūtās iemaņas automehānikā, kokapstrādē, apdares darbos un kulinārijā, daudziem audzēkņiem palīdzējušas turpmākās profesijas izvēlē.

14 14 Turpmākā attīstība: 1) Organizēt sociālās korekcijas nodarbības karjeras izglītībā, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uzņēmumos; 2) Sadarboties ar zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, organizējot audzēkņiem mācību prakses darba vidē. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Atbalsts mācību darba diferenciācijai Mācību darba diferenciācijā tiek izmantoti speciālistu ieteikumi un audzēkņu izaugsmes dinamikas izvērtēšanas sapulcēs pieņemtie ieteikumi. Stundu vērošana apliecina, ka skolotāji mācību procesā izmanto dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Skolotājiem ir individuāla pieeja katram audzēknim. Vairums audzēkņi, pirms ievietošanas Iestādē, ilgstoši neapmeklēja skolu, vai darīja to neregulāri. Tādēļ godalgotu vietu iegūšana starpnovadu konkursos, olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos mūsu audzēkņiem ir retums. Iestāde atbalsta talantīgos audzēkņus un veicina piedalīties viņu spējām atbilstošos konkursos, sacensībās un olimpiādēs, kur nereti tiek sasniegti labi rezultāti gadā Valmieras pilsētas un novadu klašu komandu konkursā krievu valodā tika iegūta otrā vieta, 2018.gadā vienam audzēknim 9. klašu krievu valodas olimpiādē otrā vieta, gadā Valsts bioloģijas olimpiādē interaktīvajā formā no 1004 dalībniekiem vienam 9. klases audzēknim 462. vieta (91 punkts no 128 iespējamiem). Jau trešo gadu audzēkņi piedalās Pasaules diktātā latviešu valodā, 2018.gadā visi audzēkņi piedalījās Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr(a)s. Mācību procesā skolotāji ņem vērā arī talantīgo audzēkņu intereses. Iestāde materiāli stimulē pedagogu aktivitāti un iniciatīvu darbā ar talantīgajiem audzēkņiem. Par godalgotas vietas iegūšanu starpnovadu olimpiādē vai konkursā audzēkņi saņem dāvanu karti. Iestādē sistemātiski organizē darbu ar audzēkņiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Mācību priekšmetā, kurā audzēknim ir grūtības, tiek izstrādāts mācību vielas apguves plāns, ar to iepazīstināts audzēknis, tiek sekots līdzi viņa sekmēm un nozīmēts obligāts konsultāciju apmeklējums. Priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas ietvaros notiek pedagogu dalīšanās pieredzē mācību darba diferenciācijā. Iestāde plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Psihologs, medicīnas darbinieks, sociālais un speciālais pedagogs nodrošina kvalitatīvu palīdzību audzēkņiem un sadarbojas ar pārējiem skolotājiem un internāta skolotājiem. Ja kāds no personāla konstatē problēmu, tad tā tiek pārrunāta ar audzēkņa atbalsta komandu un kopīgi tiek meklēts risinājums. Tiek izvērtēts, kura speciālista palīdzība konkrētajā gadījumā visvairāk bērnam ir nepieciešama. Sociālais pedagogs sadarbojas ar vecākiem un atbalsta institūcijām audzēkņu dzīves vietās. Secinājumi: Individuālā darba rezultātā audzēkņi, redzot pirmos pozitīvos rezultātus, iegūst motivāciju sasniegt vēl vairāk, viņos rodas interese par mācībām. Ļaujot izpaust savas spējas un atbalstot tās, talantīgie audzēkņi kļūst par pozitīvajiem skolas līderiem, ceļas viņu pašapziņa, viņi ir gatavi uzņemties jaunus pienākumus un izaicinājumus. Turpmākā attīstība: 1) Pedagogiem izvērtēt katru audzēkni, meklējot iespējas izcelt viņa īpašās spējas vai talantus savā jomā; 2) Likt uzsvaru uz praktiskiem un radošiem darbiem, tādejādi ļaujot izpausties audzēkņiem ar atšķirīgu zināšanu un spēju līmeni. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 2018./2019. mācību gada otro semestri uzsākot saskaņā ar pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem mācās pieci audzēkņi ar speciālām vajadzībām: t.sk. trīs apgūst speciālo pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods ), vienam ir komisijas ieteikums apgūt izglītības programmu ar garīgās veselības traucējumiem (kods ), vienam izglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem (kods

15 ). Izglītojamie mācās integrēti vispārējās pamatizglītības klasē. Iestādē ir nodrošinātas visas Ministru kabineta gada 21. augusta noteikumu Nr. 543,,Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās 2.pielikumā,,Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē uzņemtajiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošs nodrošinājums noteiktās prasības. Ir nodrošināta materiālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai atbilstoši speciālās izglītības programmai. Skolotājiem ir izstrādāts un iegādāts bagātīgs materiālu klāsts atgādnes, uzskates līdzekļi, spēles u.c. Iestādē strādā speciālais pedagogs/logopēds ar darba slodzi 6 stundas nedēļā. Speciālais pedagogs sniedz atbalstu audzēkņiem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošās klasē, kā arī tiem, kuriem speciālās vajadzības nav diagnosticētas, bet ir mācīšanās grūtības. Gan Iestādes psihologs, gan speciālais pedagogs veic vispusīgu audzēkņu attīstības izpēti un audzēkņiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums ar ieteikumu apgūt speciālās izglītības programmu, izstrādā individuālo izglītības plānu. Individuālais izglītības plāns ir neatņemama sastāvdaļa audzēkņa individuālam sociālās korekcijas plānam. Speciālais pedagogs kopā ar audzēkņa atbalsta komandu divas reizes gadā analizē un novērtē mācību darba rezultātus un veic korekcijas gan audzēkņa individuālajā izglītības, gan sociālās korekcijas plānā. Atbalsta komanda izvērtē atbalsta pasākumu nepieciešamību un audzēkņa rezultātus pārbaudes darbos. Katram audzēknim ir iekārtota lieta, kurā ir sadaļas: Audzēkņa personības izaugsme, Sasniegumi mācībās un ārpusstundu darbā, Individuālie plāni un atbalsta pasākumi, Iepriekšējā izglītība, Psihologa, Pedagoģiski medicīniskās komisijas, pedagogu u.c. speciālistu ieteikumi. Individuālu atbalstu audzēkņiem ar speciālām vajadzībām vēl nodrošina sociālais pedagogs un izglītības psihologs (15 stundas nedēļā). Bērniem nepieciešamo veselības aprūpi nodrošina kvalificēts ārsta palīgs (14 stundas nedēļā) un bērnu psihiatrs - narkologs dr. Jānis Bojārs, kurš pakalpojumu nodrošina uz uzņēmuma līguma pamata. Līguma ietvaros Dr. J.Bojārs sniedz arī nepieciešamās rekomendācijas darbiniekiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Dr. Bojāram bijušas arī kopējas informatīvas darba sanāksmes ar pedagogiem. Iestādē astoņi mācību priekšmetu skolotāji ir ieguvuši sertifikātu par tiesībām strādāt speciālās izglītības programmās (10. pielikums) un viņu izglītība pārsniedz Ministru kabineta gada 11. septembra noteikumu Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību prasības. Sertifikāts par tiesībām strādāt speciālās izglītības programmā nav tikai informātikas, sporta, krievu un angļu valodas mācību priekšmetu skolotājiem. Šie skolotāji ir apmeklējuši kursus darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Klasēs ar nelielu skolēnu skaitu kā mūsu Iestādē, skolotājam-speciālistam ir iespējams nodrošināt individuālu pieeju un atbalsta pasākumus gan bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu, gan pārējiem, kuriem tas ir nepieciešams. Ja mācību stundu vai nodarbību laikā bērns nespēj pildīt skolotāja dotos uzdevumus, adekvāti uzvesties vai traucē citus bērnus, tad skolotājam ir iespēja saņemt režīma uzrauga palīdzību, kurš nodrošina individuālu darbu ar bērnu klasē, vai vienkārši viņu uzrauga atsevišķā mācību telpā. Individuālam papildus darbam ar audzēkņiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, izglītības programma paredz individuālas sociālās korekcijas nodarbības, kuras skolotāji var izmantot saskaņojot to ar direktora vietnieku izglītības jomā. Zināms, ka izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem daudz vieglāk ir apgūt konkrēto mācību priekšmetu, ja to māca viens skolotājs, nevis skolotājs un vēl skolotāja palīgs. Šo pieeju mūsu Iestādē ir iespējams īstenot, pateicoties nelielajam izglītojamo skaitam klasē. Latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā, sociālās zinībās, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē, matemātikā 6.-9.klasei, bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā klasei un dabaszinībās 6. klasei skolotāji darbā ar audzēkņiem ar speciālām vajadzībām (kods , , , ) izmanto pašu izstrādātas pamatizglītības mācību priekšmetu programmas ar atbalsta pasākumiem. Audzēkņiem mācību vielas apguvē tiek piemēroti atbalsta pasākumi.

16 16 Audzēkņiem, kuriem ir nepieciešami īsi pārtraukumi starp uzdevumiem, tiek piedāvāti dažādi vienkārši praktiski uzdevumi, kas palīdz atkal organizēties mācību darbam. Tiek izmantotas atgādnes (vizuālas, verbālas, taktilas), kuras palīdz skolēnam koncentrēties. Lai uzlabotu darbu ar audzēkņiem, kuriem ir speciālās vajadzības mācību priekšmetu skolotāju metodiskajā komisijā vismaz reizi gadā tiek pārrunāts par nepieciešamiem atbalsta pasākumiem un to piemērošanas efektivitāti darbā ar audzēkņiem. Iestādē notiek dažādi konkursi, izstādes un citi pasākumi, kuros ir iespēja savas spējas parādīt arī audzēkņiem ar speciālām vajadzībām, kur viņi jūtas līdzvērtīgi pārējiem un iegūst pat godalgotas vietas, saņem balvas vai atzinību: Labo darbu izstāde divas reizes mācību gadā (šūtie darbi, koka un metāla darinājumi), Pazīsti Latviju! (aptverot vēsturi, ģeogrāfiju, dabaszinības, bioloģiju), Organisma enerģijas bilance par veselīgu uzturu, Daba, Zilie brīnumi (ķīmija, dabaszinības), Dzīves laime krievu valodā, Fizikas pēcpusdiena, "Asprātības konkurss" matemātikā, Rokrakstu konkurss, zīmējumu izstādes. Vienkāršākie pasākumi notiek individuāli, grūtākie grupās. Grupu darbā audzēkņi ar speciālām vajadzībām, saņem savstarpēju atbalstu no pārējiem audzēkņiem. Tiek izmantotas arī citu organizāciju piedāvātās iespējas, piemēram, piedalīšanās A/S Latvijas Valsts meži organizētā konkursā Jaunaudze. Katra semestra beigās tiek rezumēti audzēkņu sasniegumi arī tādās nominācijās, kurās līdzvērtīgi ar pārējiem var startēt arī audzēkņi ar speciālām vajadzībām: Labākais sportists, Labākā uzvedība, Kārtīgākā istabiņa, Kārtīgākā dienasgrāmata, Labākā uzvedība un centība stundās, Labākā uzvedība un centība mācāmstundās, Par progresu mācībās. Pedagogiem sadarbība atbalsta pasākumu jomā notiek ar internāta skolotājiem, jo viņi ir kopā ar audzēkņiem vakara mājas darbu sagatavošanas laikā. Pedagogi ar internāta pedagogiem apmainās ar informāciju par izglītojamajiem (kam un kāda palīdzība ir nepieciešama). Secinājumi: Audzēkņiem ar speciālām vajadzībām nepieciešams regulārs atbalsts mācību vielas apguvē. Speciālais pedagogs, kura darba slodze ir tikai 6 stundas nedēļā nevar nodrošināt nepārtrauktu atbalstu visiem audzēkņiem. Režīma uzraugiem, kuru pienākums ir uzraudzīt bērnu pēc skolotāja lūguma reizēs, kad bērns nespēj adekvāti uzvesties vai pildīt skolotāja dotos uzdevumus, vai ir noguris medikamentu lietošanas dēļ, nav nepieciešamās kompetences, lai veiktu pedagoģisku darbu. Turpmākā attīstība: Nepieciešams palielināt speciālā pedagoga darba laiku, lai audzēkņiem ar speciālām vajadzībām sniegtu lielāku individuālu atbalstu. Vēlams vismaz trīs reizes nedēļā speciālā pedagoga atbalsts mājas darbu sagatavošanā vakara mājas darbu sagatavošanas laikā. Vērtējuma līmenis: labi Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Sadarbību ar audzēkņu ģimenes locekļiem veic sociālais pedagogs. Tā notiek saskaņā ar noslēgtu rakstisku trīspusēju vienošanos starp Iestādi, vecākiem/ aizbildņiem un bērna dzīvesvietas pašvaldības pārstāvi. Vecākus informē par iespējām sazināties un ierasties ciemos pie saviem bērniem, par atļautajiem pārtikas, apģērba un citu priekšmetu pienesumiem. Vecāki apņemas sadarboties ar pašvaldību, izvēloties izglītības iestādi, kurā audzēknis turpinās izglītību pēc termiņa beigām, apņemas regulāri ar bērnu telefoniski sazināties un apciemot viņu Iestādē noteiktas reizes, kā arī sazināties ar Iestādi gadījumos, ja bērns atvaļinājuma laikā atrodas prombūtnē, vai kā citādi pārkāpj uzvedības noteikumus. Saziņā ar bērniem svarīga loma ir telefonsarunām, jo Iestādē bērnus ievieto no visas Latvijas un iespējas apciemot bērnus, kā arī tikties klātienē ir ierobežotas. Par bērnu sasniegumiem mācību darbā vecāki var iepazīties e- klasē. Divas reizes gadā vecāki saņem rakstisku internāta skolotāja un sociālā pedagoga sagatavotu informāciju par bērna sasniegumiem mācību darbā, piedalīšanos sociālās korekcijas nodarbībās un darbošanos interešu pulciņos, skolas un ārpusskolas pasākumu apmeklējumiem. Tiek sniegta informācija par mācīšanās un uzvedības problēmām. Reizēs, kad ģimenes locekļi apciemo bērnus, parasti sociālais pedagogs vai internāta skolotājs individuāli pārrunā bērna sasniegumus Iestādē.

17 17 Vecāki atzinīgi vērtē iespēju bērniem ciemoties mājās skolēnu brīvdienās, ja sasniegti labi rezultāti mācību darbā un uzvedībā. Vecāki tiek aicināti apciemot bērnus pēc iespējas biežāk. Īpašs uzaicinājums 9. klases vecākiem ir uz pamatskolas izlaiduma svinībām, ko parasti vecāki arī apmeklē. Turpmākā attīstība: Nodrošināt, lai sociālais pedagogs personīgi tiktos ar vismaz vienu no katra audzēkņa vecākiem vai aizbildni. Ne visi audzēkņu likumiskie pārstāvji atbrauc uz Iestādi, tādējādi būtu jādodas pie viņiem uz viņu dzīvesvietām. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Izglītības iestādes vide Mikroklimats Iestādes tradīcijas veido pasākumi, kas tiek rīkoti katru gadu, saskaņā ar likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām noteikto. Starp populārākajiem un interesantākajiem pasākumiem ir Lāčplēša diena 11. novembrī un Latvijas Republikas proklamēšanas diena 18.novembrī. Svinīgi tiek atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 4.maijā. Tradicionāli tiek atzīmēta Zinību diena, svinēti Ziemassvētki un mācību gada noslēguma pasākums, kurā devītās klases audzēkņiem izsniedz apliecības par pamatizglītības iegūšanu un notiek audzēkņu godināšana par sasniegumiem Iestādē. Iestāde veicina audzēkņos un darbiniekos piederības sajūtu un lepnumu par Iestādi un valsti. Iestādē redzamā vietā, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, atrodas valsts karogs, ģerbonis, himnas teksts un Valsts prezidenta portrets. Valsts himna tiek izpildīta Zinību dienā un izlaidumā. Valsts karogs Iestādē tiek lietots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Audzēkņi aktīvi piedalās Naukšēnu, un Rūjienas novada, arī Kārķu pagasta organizētajos kultūras un sporta pasākumos. Iestādes darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā, aktīvi popularizē un dalās pieredzē gan uzņemot viesus Iestādē, gan piedaloties dažādos pieredzes apmaiņas braucienos. Visiem audzēkņiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas mācīties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Lai uzlabotu Iestādes darbu, audzēkņiem ir iespēja savus ieteikumus vai uzlabojumus iesniegt audzēkņu padomei vai internāta skolotāju metodiskajā komisijai, kur sapulces notiek reizi mēnesī /2018. mācību gadā internāta skolotājiem, režīma uzraugiem kopā ar Iestādes vadību reizi mēnesī notika 6 nodarbību supervīzijas cikls, kura laikā darbinieki saņēma nepieciešamo atbalstu problēmsituāciju risināšanā, uzlaboja savstarpējo komunikāciju un uzlaboja prasmes vienotā iekšējās kārtības noteikumu piemērošanā audzēkņiem. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar Ministru kabineta gada 1. februāra noteikumiem Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Audzēkņu iepazīstināšanas kārtību ar iekšējās kārtības noteikumiem nosaka gada 20. februāra iekšējie noteikumi Nr. 2016/4 Audzēkņu drošības noteikumi". Ar noteikumiem audzēkņus iepazīstina direktora vietnieks reizi gadā septembra mēnesī. Iekšējās kārtības noteikumi paredz uzvedības noteikumu pārkāpumu un labas uzvedības, kā arī īpašas centības uzskaiti un novērtēšanu. Precīza iekšējās kārtības noteikumu ievērošana un noteikumos paredzētās atbildības par noteikumu pārkāpumiem vienota piemērošana, mazina konflikta situācijas audzēkņu un darbinieku starpā. Visi darbinieki ir iepazīstināti ar gada 3. septembra iekšējiem noteikumiem Nr. 2014/2 "Darba kārtības noteikumi", un reizi gadā saimniecības vadītājs organizē atkārtotas darbinieku instruktāžas darba aizsardzībā. Dati par izglītojamo uzvedību tiek iegūti no uzvedības kartēm, kuras tiek aizpildītas katru nedēļu (11. pielikums). Iegūtos datus apkopo sociālais pedagogs, kurš sastāda personības izaugsmes dinamikas karti, kuru analizē atbalsta komandu sapulcēs ne retāk kā reizi pusgadā. Konfliktsituāciju gadījumā starp audzēkni un darbinieku ikvienam ir tiesības iesniegt iesniegumu direktoram par radušos situāciju. Iesniegumu bērna klātbūtnē izskata skolas direktora vietnieks un darbinieks, kurš ir iesaistīts konfliktā. Konfliktsituācijas darbinieku starpā vai starp darbinieku un Iestādes vadību risina

18 18 saskaņā ar Darba koplīguma 27. punktā noteikto šim nolūkam izveidoto strīdus komisiju četru cilvēku sastāvā: direktors, direktora vietnieks vai saimniecības vadītājs, darbinieku kopsapulcē ievēlēta uzticības persona un konfliktā iesaistītā persona vai tās pārstāvis. Darbinieki ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, un ir lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Secinājumi: Audzēkņi Iestādē jūtas labi. To apliecina arī daudzu bijušo audzēkņu vēstules Iestādes darbiniekiem, kuras izliktas aplūkošanai pie skolas informatīvā stenda. Turpmākā attīstība: Lai veidotu pozitīvu mikroklimatu Iestādē, organizēt aktivitātes un supervīziju nodarbību ciklu darbiniekiem komandas veidošanai, saliedēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai. Vērtējuma līmenis: labi Fiziskā vide un vides pieejamība Iestāde apsaimnieko 66,22 ha zemesgabalu, uz kura atrodas 13 būves. Ēku komplekss sastāv gan no pārbūvētām bijušās Naukšēnu muižas ēkām, gan padomju gados arodvidusskolas vajadzībām būvētām ēkām. Parks, pils ēka, pulksteņtornis un klēts ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Ir mākslīgā zālāja seguma futbola laukums (20x40m), sintētiskā seguma sporta spēļu un dēļu grīdas basketbola laukums. Plašā teritorija pilnībā nodrošina audzēkņu vajadzību pēc rekreācijas un brīvā laika pavadīšanu. Iestāde ir droša ceļu satiksmes drošības aspektā, jo tā atrodas noslēgtā teritorijā. Izglītības programmas īstenošana notiek četrās ēkās. Mācību priekšmetu stundas notiek skolas ēkā. Nodarbības mājturībā zēniem, metālapstrādē, automehānikā un sportā notiek garāžu ēkā. Muižas pils ēkā atrodas nodarbību telpas šūšanā, kulinārijā un atlētiskā vingrošanā. Vēl pils ēkā izvietotas administrācijas telpas, psihologa un medicīnas kabinets. Internāta ēkā atrodas audzēkņu dzīvojamās telpas un ēdnīca. Iekārtota arī tikšanās telpa ar apmeklētājiem. Telpu platība un aprīkojums pilnībā atbilst Ministru kabineta gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas prasībām un nodrošina nepieciešamās vajadzības kvalitatīvai izglītības programmu īstenošanai. Atzinumi darbības turpināšanai Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese Atzinums Izsniegšanas datums Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pagasts Naukšēnu novads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Veselības inspekcija gada 25. maijs gada 29. janvāris Audzēkņi iesaistās kārtības uzturēšanā Iestādes telpās un teritorijā. Ir sastādīts dežūru grafiks un novērtēta pienākumu izpilde. Tiek veikta atkritumu šķirošana. Iestāde noslēgusi līgumu ar SIA ZAAO par dalītās atkritumu vākšanas sistēmas "Videi draudzīga iestāde" izmantošanu. Parka teritoriju uzkopj audzēkņi paši grābj lapas, ravē puķu dobes, uzkopj gājēju celiņus. Darbinieku amatu sarakstā nav sētnieka amata vienība. Iestādes apkārtne ir estētiski iekārtota, sakopta un tiek uzturēta ļoti labā kārtībā gadā SIA Laba vide izstrādāja turpmāku Naukšēnu muižas parka labiekārtošanas metu, kas saskaņots Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Secinājumi: Naukšēnu muižas komplekss ir iecienīta apskates vieta tūristiem, kur vasaras

19 19 sezonā ekskursiju programmas vada "Naukšēnu Cilvēkmuzeja" speciālisti. Turpmākā attīstība: Turpmāko trīs gadu laikā muižas parkā veikt labiekārtošanas darbus atbilstoši Naukšēnu muižas parka labiekārtošanas metam. Plānots izvietot vairāk informatīvo norāžu par teritorijā esošiem dabas un arhitektūras pieminekļiem, ierīkot papildus apgaismojumu objektu izgaismošanai diennakts tumšajā laikā, papildināt reto koku un krūmu stādījumus. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Izglītības iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Iestāde ir nodrošināta ar visu nepieciešamo izglītības programmu īstenošanai. Iestādes kopējā telpu platība ir 9276 m 2, tai skaitā: mācību telpu platība m 2 ; sporta un atpūtas telpu platība m 2 ; internāta telpu platība m 2. Ir mākslīgā zālāja seguma futbola laukums (20x40m), un sintētiskā seguma sporta spēļu laukums. Iestādē ir 16 mācību klašu un nodarbību telpas, tai skaitā telpas sociālās korekcijas nodarbībām amata iemaņu apguvei metālapstrādē, automehānikā, apdares darbu apmācībai, šūšanai un kulinārijas apmācībā. Ir arī neliela sporta zāle un trenažieru zāle sporta nodarbībām. Mācību priekšmetu stundās un sociālās korekcijas nodarbībās ir iespēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Trīs kabineti ir aprīkoti ar projektoru un interaktīvo tāfeli. Ikvienā klasē iespējama bezvadu interneta pieeja. Visiem mācību priekšmetu skolotājiem ir iespēja izmantot mācību procesā planšetdatorus. Iestādes rīcībā ir planšetdatoru komplekts ar 10 vienībām. Audzēkņu ērtībām uzstādīts termināls ar piekļuvi informatīvai skolvadības sistēmai e-klase. Audzēkņi to labprāt izmanto, lai uzzinātu gan savus mācību sasniegumus, gan uzdotos mājas darbus. Tiek organizētas nodarbības arī ārpus Iestādes. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Valmieras tehnikumu profesiju ievirzes nodarbībās vecāko klašu audzēkņiem. Jau trešo mācību gadu vecāko klašu audzēkņiem Valmieras tehnikuma mācību laboratorijā notiek nodarbību kurss "Ēdienu gatavošanas pamati", kurā audzēkņi modernās mācību telpās ne tikai apgūst ēdienu gatavošanu, bet arī viesmīlības pamatus. Sociālās korekcijas nodarbības "Jaunsardzes apmācībā" notiek Naukšēnu novada vidusskolas jaunsardzes klasē un šautuvē, apjomīgākām sporta aktivitātēm izmanto lielo sporta halli Naukšēnu novada vidusskolā. Rudens un ziemas mēnešos divas reizes mēnesī audzēkņiem piedāvāta izvēles nodarbība peldēšanā. Nodarbības notiek Abjas ģimnāzijas peldbaseinā, Igaunijā. Par izglītības programmas apguvei nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem, iekārtām un to izmantošanu mācību procesā ir atbildīgs attiecīgās jomas pedagogs. Direktora vietnieks izglītības jomā vismaz reizi mācību gadā organizē pedagogu aptauju par vajadzībām izglītības procesa kvalitatīvā nodrošināšanā. Pedagogs var jebkurā brīdī iesniegt priekšlikumu darba apstākļu uzlabošanai. Iesniegtie pedagogu priekšlikumi tiek apkopoti un to īstenošana akceptēta vadības sanāksmēs. Nepieciešamo mācību tehnisko līdzekļu apkopi un remontu organizē saimniecības vadītājs. Turpmākā attīstība: 1) Materiālu, inventāra un iekārtu iegāde mācību priekšmetu stundu un nodarbību vajadzībām, kompetenču pieejas ieviešanai mācību saturā; 2) Palielināt digitālo mācību materiālu un informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Personālresursi Iestādē ir pieejams viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls /2019. gada sākumā Iestādē strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, kopā tarificēta 12,71 likme. Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālās kvalifikācijas pilnveide

20 20 pilnībā atbilst Ministru kabineta gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību prasībām. Iestādē darbojas pieredzējis atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs (6 stundas nedēļā) un psihologs (15 stundas nedēļā). Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota saskaņā ar ārējā normatīvā akta prasībām, atbilstoši pedagogu interesēm un vajadzībām. Iestādes mācību gada darba plāna sastāvdaļa ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, kas reizi gadā tiek aktualizēts. Pēdējo gadu laikā Iestādes prioritāte ir darbs ar bērniem ar veselības, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. Vismaz reizi gadā Iestāde organizē visiem Iestādes pedagogiem profesionālās pilnveides kursus par tobrīd aktuālu tēmu gada 14. martā Bērnu tiesību aizsardzība, 6 stundas, Kocēnu novada izglītības pārvalde; gada 22. augustā Darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem, 8 stundas, Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs AISMA ; gada februārī Skolotāja darbs iekļaujošās izglītības īstenošanas aspektā vispārējās izglītības iestādē" 12 stundas un 72 stundas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija; gada 28. augustā Pozitīvā disciplinēšana, vadītāja psihologs Iveta Aunīte. Mācību priekšmetu skolotāji speciālās zināšanas savā mācību priekšmetā pilnveido starpnovadu izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos mācību priekšmetu skolotāju metodiskajās komisijās. Vairāki Iestādē strādājošie pedagogi piedalījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma apakšaktivitātē Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos projektā. Šobrīd trešā kvalitātes un ceturtā kvalitātes pakāpe ir spēkā diviem pedagogiem. Četri pedagogi ir pieteikušies savas profesionālās darbības novērtēšanai saskaņā ar gada 27.augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 4/2018 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība". Iestādē ir izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija, kuras pienākums ir līdz gada 31. maijam veikt pedagogu novērtēšanu un iesniegt priekšlikumu direktoram par kvalitātes pakāpes piešķiršanu. Stiprās puses: 1) Iestāde ir nodrošināta ar visiem izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem pedagoģiskajiem kadriem. Pedagogu izglītība atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām; 2) sociālās korekcijas darbu ar audzēkņiem nodrošina dzimumā vienlīdzīgs personāls. Iestādē strādā daudz vīriešu, kas izglītības iestādēs Latvijā nav raksturīga pazīme. Piemēram, no sešiem internāta skolotājiem viens ir vīrietis, bet 8 režīma uzraugi ir vīrieši un tikai viena ir sieviete. Turpmākā attīstība: 1) Reizi gadā organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus Iestādē; 2) Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā un datorpratībā; 3) Veicināt pedagogu iesaisti savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes attīstības plānošanas dokuments - attīstības plāns gadam atspoguļo turpmāk veicamos galvenos uzdevumus Iestādes vīzijas Iestāde - dzīves skola realizēšanā. Attīstības plānošana iekļaujas darba plānošanas sistēmā. Katram mācību gadam tiek sastādīts gada darba plāns. Pirms jaunā darba plāna izstrādes tiek veikta iepriekšējā mācību gada analīze. Pedagogu pienākums ir veikt sava darba pašvērtēšanu līdz jaunā mācību gada sākumam. Pedagogu pašvērtējumus apkopo direktora vietnieki. Pārējais personāls sava darba pašnovērtēšanu veic "Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā" (NEVIS) reizē ar ikgadējo darbinieku novērtēšanu. Tiešie darba vadītāji individuālās pārrunās ar darbinieku

21 21 veic izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildes analīzi, darba izpildes kvalitātes novērtēšanu, nosaka turpmākās attīstības vajadzības un uzdevumu izvirzīšanu nākamajam gadam. Darbinieki labi pārzina pašnovērtēšanas sistēmu, iesaistās pašnovērtēšanas procesā un priekšlikumu izstrādē turpmākai darba efektivitātes uzlabošanai. Parasti tas notiek darbinieku sanāksmēs gada 28. februārī Iestādes padomes darba kārtībā bija Iestādes attīstības plāna gadam izpilde un galvenie uzdevumi un darba virzieni nākamajam mācību gadam gada 15.janvāra darbinieku kopsapulcē apsprieda audzēkņu un darbinieku skaita dinamiku pēdējo piecu gadu laikā, Iestādes pašu ieņēmumus un budžeta izdevumus pēdējo trīs gadu laikā un Attīstības plāna gadam galvenos uzdevumus. Arī pedagoģiskās padomes sēdē gada 27. augustā tika apkopoti ieteikumi Attīstības plāna izstrādei gadam, diskutēts par grozījumiem izglītības programmās un nepieciešamajām izmaiņām Audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kārtībā. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Iestādes darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētos nepieciešamos uzlabojumus. Attīstības plāns saskaņots Iestādes padomes 2019.gada 11.februāra sēdē un ir pieejams visiem ieinteresētajiem. Ar to var iepazīties uz informācijas stenda skolotāju istabā. Vērtējuma līmenis: labi Izglītības iestādes vadības darbs un personāla vadība Personāla pārvaldību Iestādē atspoguļo Pārvaldes struktūra (12.pielikums). Iestādes pedagoģiskā darba vadību nodrošina divi direktora vietnieki izglītības jomā, kuri katrs strādā nepilnu darba laiku 12 stundas nedēļā. Saimnieciskos darbus vada saimniecības vadītājs. Vadības darba pienākumi, tiesības un atbildības ir noteiktas amatu aprakstos. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un visiem zināma. Vadītāji savas kompetences ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Kā nozīmīgāko jauninājumu Iestādes darbības un kvalitātes kultūras uzlabošanā jāpiemin divu datorprogrammu ieviešana Iestādes darbā. Jau trīs gadus darbinieki lieto datorprogrammu Elektroniskās lietvedības un dokumentu pārvaldības sistēma. Datorprogramma nodrošina elektronisku dokumentu apriti starp darbiniekiem, vadītāja rezolūciju norādīšanu un atgādinājumu par dokumenta izstrādi atbildīgajam darbiniekiem par dokumenta sagatavošanas beigu termiņu katram iesaistītajam darbiniekam. Ikvienam darbiniekam atbilstoši dotajai pielaidei ir iespējams interneta vietnē iepazīties ar visiem Iestādes sanāksmju protokoliem, iekšējiem noteikumiem un citiem iekšējiem normatīviem aktiem. Darbinieku darba laika efektīvu plānošanu un darba laika uzskaiti, atbilstoši mūsdienu prasībām un komunikāciju starp darbiniekiem, kuri strādā ar audzēkņiem, nodrošina datorprogramma E-pārvaldes sistēma. Iestādes nolikuma 34. punkts nosaka, ka pašpārvaldes darbu Iestādē nodrošina Iestādes padome, pedagoģiskā padome un izglītojamo padome. Direktors ir Iestādes padomes loceklis un piedalās padomes darbā saskaņā ar padomes reglamentu. Reizi gadā, saskaņā ar Izglītības likuma 30. panta trešās daļas prasībām, direktors sniedz atskaiti padomei par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par Iestādes darba organizācijas apstākļiem. Audzēkņu padomes darbu koordinē direktora vietnieks. Padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Reizēm tajās piedalās arī direktors, direktora vietnieki, sociālais pedagogs. Vajadzības gadījumā tiek uzaicināts arī saimniecības vadītājs. Uzklausot audzēkņu padomes priekšlikumus, tiek lemts par pasākumu ieviešanu Iestādē, kas nodrošina audzēkņiem labākus apstākļus. Turpmākā attīstība: 1. Veikt pasākumus optimāla audzēkņu skaita nodrošināšanai Iestādē (26-35 audzēkņi): 1) informēt pašvaldības par likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 33. panta 2 1 piemērošanas kārtību; 2) rīkot informatīvas iepazīšanās dienas Iestādē pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu un administratīvo komisiju pārstāvjiem; 3) noorganizēt semināra programmas sagatavošanu un īstenošanu par audzinoša rakstura

22 22 piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem administratīvo komisiju darbā. 2. Iniciēt nepieciešamo grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta gada 1.februāra noteikumu Nr.88 Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi 3. Pielikumā, precizējot audzēkņu dienas režīmu. Vērtējuma līmenis labi Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Sadarbība ar Iestādes dibinātāju Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk - IZM) ir lietišķa. Nepieciešamības gadījumos varam griezties pēc konsultācijas pie atbilstošas jomas ministrijas speciālistiem un saņemt nepieciešamo atbalstu. Iestādes darba tiešu pārraudzību veic Izglītības departaments saskaņā ar IZM gada 30. marta iekšējiem noteikumiem Sociālās korekcijas izglītības Naukšēni padotības īstenošanas kārtība. Aktīva sadarbība ir ar esošo un bijušo audzēkņu pašvaldībām. Sadarbība ar audzēkņu dzīvesvietas pašvaldībām tiek īstenota, saskaņā ar trīspusējo vienošanos starp Iestādi, pašvaldību un audzēkņa vecākiem/aizbildni. Tās ietvaros tiek noteikti katras puses pienākumi un atbildība. Pašvaldība veic sociālo darbu ar audzēkņa ģimeni. Mēnesi pirms audzēkņa uzturēšanās laika beigām Iestādē puses sadarbojas, lai vienotos par nepieciešamo atbalstu un izraudzītu nākamo izglītības iestādi, kuru audzēknis apmeklēs pēc termiņa beigām. Lai apzinātu Iestādē sasniegtos mācību un sociālās korekcijas darba rezultātus, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Iestādes atstāšanas, audzēkņa dzīvesvietas pašvaldībai nosūta anketu (12. pielikums), kurā tā sniedz informāciju par bijušā audzēkņa nodarbošanos (mācās vai strādā; kaitīgie ieradumi; likumpārkāpumi u.c.). Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta. Sadarbība ar audzēkņu dzīvesvietas pašvaldībām ir pozitīva, ar ko Iestāde var lepoties šajā vērtēšanas kritērijā gadā Iestādē iepazīšanās nolūkos ieradās vairāku dažādu iestāžu pārstāvji: 1. Tieslietu ministrijas organizēta Rīgas pilsētas tiesnešu, Valsts probācijas dienestu un TM ierēdņu vizīte; 2. Rīgas bērnu jauniešu centru Pārdaugava un Ezermala ; 3. Lielplatones internātpamatskolas; 4. Rīgas domes Labklājības departamenta ; 5. Alojas pašvaldības; 6. Liepājas pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta; 7. Aizkraukles novada pašvaldības; 8. Saldus pašvaldības; 9. Rūjienas novada pašvaldība. Iestāde aktīvi sadarbojas arī ar citām valsts iestādēm, piemēram, apmainoties ar informāciju ar Valsts policiju un pašvaldību policiju. Sadarbībā ar audzēkņu dzīvesvietu policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem tiek nodrošināta audzēkņu uzraudzība atvaļinājuma laikā, kā arī reizēs, kad nepieciešama audzēkņa meklēšana patvaļīgas prombūtnes gadījumos. Regulāras pieredzes apmaiņas vizītes notiek ar radniecīgām iestādēm Polijā, Lietuvā un Igaunijā. Iestādes gadā parakstījušas savstarpējās sadarbības līgumu. Kā pēdējos notikumus sadarbībā var minēt Iestādes astoņu darbinieku grupas pieredzes apmaiņas braucienu uz Kaagvere speciālo skolu gada 28. decembrī un 18 darbinieku viesošanos resocializācijas centros Gruždiai un Kauņā gada jūlijā. Svarīga ir nepārtraukta Iestādes pozitīva publiskā tēla veidošana. Veicot audzēkņu dzīvesvietu pašvaldību atbildīgo darbinieku aptauju, var gūt objektīvu viedokli par mūsu Iestādes reputāciju. Esam iepriecināti, ja masu informācijas līdzekļos atspoguļota pozitīva informācija par Iestādi. Latvijas televīzijas pirmā kanālā gada 10. janvārī raidījums "De facto" atspoguļoja informāciju par sadarbību ar biedrību "Laimes kalve" un gada 8. septembrī raidījums "Novadu ziņas" informēja par drošības līdzekļa piemērošanas apstākļiem Vjetnamas jauniešiem, kuri bija ievietoti Iestādē par nelegālu Latvijas robežas šķērsošanu gadā LNT ziņās tika demonstrēts sižets par Iestādē ievietotajiem jauniešiem.

23 23 Vērtējuma līmenis labi. 5. Citi sasniegumi Pēdējos gados Iestāde realizējusi projektu ar papildus finanšu līdzekļu piesaisti gadā tika pabeigta projekta Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšanai sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni internātam un internāta ēkai audzēkņiem ar īpašu uzraudzību īstenošana. Kopējā projekta summa 82670, 90 EUR. 75% izmaksu sedza Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekta ietvaros, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, īstenota Iestādes divu internāta ēku apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, tostarp esošo gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED tipa gaismekļiem, kā arī saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un apkurei gadā ierīkota dabaszinību laboratorija ar specializētām laboratorijas mēbelēm. Veikta datorprogrammas E pārvaldes sistēma pilnveidošana un papildināšana ar moduli "Audzēkņu individuālie sociālās korekcijas plāni". Šobrīd E pārvaldes sistēmā veiksmīgi notiek informācijas atspoguļošanai audzēkņiem (dienas režīms, stundu un nodarbību saraksts, digitālas afišas, pasākumu foto galerijas) gada 4.janvārī katlu mājā sāka darboties jauns koksnes šķeldas-granulu apkures katls Herz Biofire 600kw ar automātisko kurināmā padeves līniju. Iepriekšējais apkures katls strādāja deviņpadsmit gadus un bija nolietojies. Jaunā apkures katla darbības efektivitāte ievērojami pārsniedz vecā katla efektivitāti. Tas ļāva samazināt darbinieku skaitu apkures sezonas laikā par 3,25 amata vietām, tādējādi ieviešot jauno tehnoloģiju, tika ievērojami optimizētas izmaksas ēku apkurei. 6. Turpmākā attīstība 6.1. Mācību saturs: 1) Sagatavot pedagogus kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanai no 2020.gada 1.septembra; 2) Pārņemt pozitīvo pieredzi no citām izglītības iestādēm speciālās izglītības programmas (kods ) pilnveidē. 3) Popularizēt pedagogu pašu izstrādātos mācību materiālus speciālajā izglītībā Mācīšanas kvalitāte: 1) Paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences informāciju tehnoloģiju jomā; 2) Reorganizēt mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas darbu, izveidojot atsevišķi humanitāro un eksakto mācību priekšmetu sekcijas Mācīšanās kvalitāte: 1) Izveidot mācību sasniegumu dinamikas uzskaiti audzēkņiem un organizēt tās kopīgu analīzi; 2) Pastiprinātu uzmanību veltīt audzēkņiem, kuriem bijuši ilgstoši kavējumi. Izstrādāt vienotu iekavētās mācību vielas apguves uzskaites karti Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: 1) Rezumēt audzēkņu mācību sasniegumus pa ceturkšņiem, vērtējot sasniegumu dinamiku katrā mācību priekšmetā un vidējo vērtējumu kopumā; 2) Attīstīt audzēkņu pašvērtēšanas prasmes, it īpaši adaptācijas periodā. Apkopot pedagogu pašvērtēšanas labākos prakses piemērus un līdzdalīt tos kolēģiem Izglītojamo sasniegumi: 1) Akcentēt audzēkņu uzmanību uz mācību sasniegumu un uzvedības un centības stundās un mācāmstundās kopsakarību; 2) Aktualizēt audzēkņu pozitīvo sasniegumu uzskaiti un akcentēšanu ne tikai kopumā, bet arī konkrētos mācību priekšmetos. Novērtēt audzēkņu progresu mācību darbā un uzvedībā, palielinot audzēkņu pozitīvo sasniegumu novērtēšanu ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos: 9.klases audzēkņiem palielināt mācību satura saistību ar reālo dzīvi, pielietojot neformālās mācību metodes mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi organizēt mācību ekskursijas, teātra apmeklējumus, tikšanos ar radošām personībām, īpašus devītās klases audzēkņiem paredzētus konkursus Iestādē u.t.t Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. Atbalsts izglītojamajiem:

24 24 Vēlams nodrošināt lielāku speciālā pedagoga klātbūtni mācību procesā audzēkņiem, kuriem ir mācīšanās grūtības Izglītojamo drošības garantēšana: 1) Ugunstrauksmes signalizācijas pārbūve mācību korpusā un katlu mājā; 2) Turpināt audzēkņu neformālo izglītošanu drošības jautājumos Atbalsts personības veidošanā: Rast iespēju turpināt izglītības ieguvi audzēkņiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, bet tiesas noteiktais uzturēšanās termiņš mūsu izglītības Iestādē nav beidzies, iegūt vidējo izglītību vai apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm Atbalsts karjeras izglītībā: 1) Organizēt sociālās korekcijas nodarbības karjeras izglītībā, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uzņēmumos; 2) Sadarboties ar zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, organizējot mācību prakses darba vidē Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 1) Pedagogiem izvērtēt katru audzēkni, meklējot iespējas izcelt viņa īpašās spējas vai talantus savā jomā; 2) Likt uzsvaru uz praktiskiem un radošiem darbiem, tādejādi ļaujot izpausties audzēkņiem ar atšķirīgu zināšanu un spēju līmeni Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: Nepieciešams palielināt speciālā pedagoga darba laiku, lai audzēkņiem ar speciālām vajadzībām sniegtu lielāku individuālu atbalstu. Vēlams vismaz trīs reizes nedēļā speciālā pedagoga atbalsts mājas darbu sagatavošanā vakara mājas darbu sagatavošanas laikā Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: Nodrošināt, lai sociālais pedagogs personīgi tiktos ar vismaz vienu no katra audzēkņa vecākiem vai aizbildni. Ne visi audzēkņu likumiskie pārstāvji atbrauc uz Iestādi, tādējādi būtu jādodas pie viņiem uz viņu dzīvesvietām Iestādes vide. Mikroklimants: Lai veidotu pozitīvu mikroklimatu Iestādē, organizēt aktivitātes un supervīziju nodarbību ciklu darbiniekiem komandas veidošanai, saliedēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai Fiziskā vide un pieejamība: Turpmāko trīs gadu laikā muižas parkā veikt labiekārtošanas darbus atbilstoši Naukšēnu muižas parka labiekārtošanas metam Izglītības iestādes resursi. Iekārtas un materiāltehniskie resursi: 1) Materiālu, inventāra un iekārtu iegāde mācību priekšmetu stundu un nodarbību vajadzībām, kompetenču pieejas ieviešanai mācību saturā; 2) Palielināt digitālo mācību materiālu un informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā Personālresursi: 1) Reizi gadā organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus Iestādē; 2) Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju kompetenču pieejas ieviešanā un datorpratībā; 3) Veicināt pedagogu iesaisti savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā Izglītības iestādes vadības darbs un personāla vadība: 1. Veikt pasākumus optimāla audzēkņu skaita nodrošināšanai Iestādē (26-35 audzēkņi): 1) informēt pašvaldības par likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 33. panta 2 1 piemērošanas kārtību; 2) rīkot informatīvas iepazīšanās dienas Iestādē pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu un administratīvo komisiju pārstāvjiem; 3) noorganizēt semināra programmas sagatavošanu un īstenošanu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem administratīvo komisiju darbā. 2. Iniciēt nepieciešamo grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta gada 1.februāra noteikumu Nr.88 Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi 3. pielikumā, precizējot audzēkņu dienas režīmu. Direktors Didzis Čākurs

25 25 1.pielikums Nodarījumi, par kādiem audzēkņi ievietoti Iestādē. Informācija uz 2019.gada 1.janvāri Audzēkņu skaits Krimināllikuma panti 125.p. 130.p. 160.p. 175.p. 180.p. 176.p. 314.p. Audzinoša rakstura piesp. līdz. nepild. 125.pants - tīšs smags miesas bojājums; 130.pants - tīšs viegls miesas bojājums; 160.pants - seksuāla vardarbība; 175.pants - zādzība; 180.pants - zādzība, krāpšana vai piesavināšanās nelielā apmērā; 176. pants - laupīšana; 314.pants - noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās, glabāšana un realizēšana; Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu nepildīšana.

26 26 Audzēkņu gaitas 6-12 mēnešus pēc Iestādes atstāšanas (atskaitīti no gadam) 2.pielikums 18% 1% 8% Mācās/strādā Nemācās/nestrādā Atrodas ārzemēs Nav informācijas 73% Audzēkņu izdarītie likumpārkāpumi pēc Iestādes beigšanas (atskaitīti no gadam) Konstatēti jauni pārkāpumi; 20 Nav ziņu par jauniem noziedzīgiem nodarījumiem; 46 Piemērota brīvības atņemšana; 7

27 27 3.pielikums Mācību saturs Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības programmas nosaukums Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programma ( ) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( ) Kods Licence Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2016./2017.m.g. Izglītojamo skaits 2017./2018.m.g. Izglītojamo skaits 2018./2019.m.g. Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā V V

28 28 4.pielikums

29 29 5.pielikums

30 30 6.pielikums

31 31 7.pielikums

32 32 8.pielikums

33 33 9.pielikums

34 34 10.pielikums Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuri apgūst Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem programmas kods: Nr. p. k. Vārds, uzvārds Mācību priekšmets/amats Darba slodze nedēļā/ stundas Profesionālās kompetences pilnveide Mācību priekšmetu skolotāji 1. I. Aģe Vēsture 9 2. G.Bērziņš 3. D.Eglīte Informātika/ Datorzinības Latviešu val., sociālās zinības A. Markina Angļu valoda A.Jansone Krievu valoda J.Jūgs Mājturība un tehnoloģijas Ņ.Kagaine Dabaszinības I.Kūķe Ģeogrāfija 8 9. I.Lauberte Mājturība un tehnoloģijas meitenēm, vizuālā māksla 10. Z.Liepa Sports E.Strazda Matemātika, fizika D.Zāģere Mūzika 5 8 Sertifikāts/ apliecība Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Pēdējo 3 gadu laikā AISMA 8 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, AISMA 8 st, AISMA 8 st, ; AISMA 8 st, ; AISMA 8 st, ; AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; AISMA 8 st, ;

35 35 Sociālās korekcijas nodarbību skolotāji 13. Z.Ceipe Šūšana G.Ceriņš Jaunsardze A.Dreija Metālapstrāde I.Jukums Automehānika Z.Liepa Sporta spēles M.Kitners Ēdienu gatavošanas pamati 2,5 19. S.Pāzāne Ēdienu gatavošanas pamati 2,5 20. K.Tomsons Datorzinības G.Velpa Kulinārija D.Čākurs Direktors I.Engere 24. L.Ceriņa Skolas direktora vietniece Direktora vietniece izglītības jomā/ Datorzinības 12 12/ L.Dreija Sociālais pedagogs K.Pēča Izglītības psihologs U.Kronberga Direktora vietniece B Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Apliecība Programma speciālās izglītības pedagogiem (B 1 36 st) Sertifikāts (B programma, 72 st, ) Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, AISMA 8 st, ; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 12 st, Jēkabpils TITC 12.st LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 6 st., AISMA 8 st, ;

36 36 11.pielikums

37 37

38 38 12.pielikums

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk