2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE"

Transkripts

1 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2 SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES... 5 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS FINANŠU JOMĀ...6 MAĢISTRS FINANSES... 8 FINANŠU VADĪBA STARPTAUTISKĀS FINANSES UN BANKU DARBĪBA...12 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS BIZNESA JOMĀ MAĢISTRS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA...16 INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA...18 KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA DOKTORS BIZNESA VADĪBA...22 PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STuDIJAS: prasmes salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības un finanšu vidē; kompetence pielietot pētniecības metodes organizāciju vadīšanā; spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes praksē, dažādu kompleksu situāciju, problēmu un praktisku uzdevumu risināšanā; IZVĒLIES BA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI STUDIJĀM MAĢISTRANTŪRĀ BANKU AUGSTSKOLAS BIZNESA INKUBATORS KREDĪTI UN STUDIJU MAKSAS ATLAIDES...28 PASĀKUMU KALENDĀRS...28 ĀRPUSSTUDIJU AKTIVITĀTES...29 STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA...31 prasme vadīt kolektīvu, darboties starpkultūru vidē un sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm. 2 3

3 1992 TOP 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā; IZVĒLIES BA STUDIJU PROGRAMMAS Studiju kursi un to materiāli tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan atrodoties augstskolā, gan ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski. PARTNER- AUGST- SKOLAS 98,2% 35 Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Banku augstskolai uzticas darba devēji, tās diplomi ir starptautiski atzīti. Liela daļa docētāju ir arī praktiķi - turpina strādāt kā eksperti nozares uzņēmumos; Individuāla attieksme nelielas studentu grupas, individuāli patstāvīgie darbi studiju kursa laikā un regulāras individuālās konsultācijas; Studiju metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veido komunikāciju prasmes; lekcijas, semināri, praktiskie darbi, līdzdalība starptautiskos projektos, tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem, nozares profesionāļiem; Ir iespēja doties Erasmus studijās un praksē; Studiju process pamatā norisinās, balstoties uz problem based learning, t.i. uz problēmsituāciju analīzi, un citiem pētāmiem materiāliem, tas ļauj attīstīt teorijas pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kuras pielietot savu pētnieciskās literatūras un nozares praktisko problēmu analīzes rezultātā gūto teorētisko atziņu prezentēšanai; Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību veltot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un pieeju zinātniskajām datu bāzēm; Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs Maģistra studijas ir loģisks augstākās izglītības tuprinājums, kas studējošajiem sniedz iespēju mērķtiecīgi paplašināt un padziļināt zināšanas un prasmes izvēlētajā biznesa vai finanšu jomā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā. Profesionāļiem ar interesi un spējām pētniecības jomā ir iespēja iegūt doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.), studējot kopīgajā biznesa vadības doktorantūrā. Pievienojies mums! 4 5

4 FINANŠU IZGLĪTĪBA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS FINANŠU JOMĀ Nozares studiju kursi Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi Esmu pārliecināts, ka maģistra studiju programma Starptautiskās finanses un banku darbība ir augstākās kvalitātes produkts, kas pašlaik ir pieejams Latvijā studējošajiem sevi un savus resursus cienošajiem profesionāļiem esošajiem un topošajiem starptautiska līmeņa finansistiem un uzņēmējiem. Andris Baumanis Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktora vietnieks 6 7

5 MAĢISTRS FINANSES Programma sagatavo finansistus, kuri nodarbojas ar finanšu prognozēšanu un plānošanu, investīciju projektu sagatavošanu, finanšu tirgus parādību analizēšanu; Banku augstskolā programma tiek īstenota kopš gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Nozares studiju kursi Uzņēmuma finanšu vadība: Finanšu grāmatvedība un analīze Finanšu vadība Finanšu tirgi: Finanšu tirgi Modelēšana un prognozēšana Ieguldījumu fondi Sabiedriskā sektora finanses: Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses Nodokļu politika Eiropas vidē Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kvalifikācija: Finansists Grāds: Profesionālā maģistra grāds finansēs Studiju ilgums: Studiju pamatvaloda: Latviešu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju grafiks: Lekcijas plānotas pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21:10. Studiju maksa par programmu: EUR EUR EUR Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi Ilgtspējīga organizācija un vadība: Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā finanšu vadība Projektu vadīšana un finansēšana Pētniecības metodes biznesā Finanšu sektora vadība: Banku vadība * / Apdrošināšanas finanšu vadība * Ilgtspējīga līderība* / Radošā domāšana Humanitārie un sociālie studiju kursi: Intelektuālā īpašuma aizsardzība * Korporatīvā sociālā atbildība * Investīciju vadība * Latvijas tautsaimniecības perspektīvas * *Izvēles studiju kursi FINANŠU IZGLĪTĪBA profesionālo bakalaura grādu akadēmisko bakalaura grādu Absolventa profils: Sagaidāmie studiju rezultāti: Augsti kvalificēts finanšu speciālists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Padziļinātas zināšanas un izpratne par finanšu procesiem, to daudzveidīgo norišu kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā; Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas; Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; Izpratne par uzņēmuma saimnieciskajām un finansiālajām kopsakarībām, spēja prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prasme analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektus. Prakse: 6 nedēļas 26 nedēļas Starptautiskās studiju iespējas: no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: 8 9

6 MAĢISTRS FINANŠu VADĪBA Programma sagatavo finanšu analītiķus ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darbību; PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Nozares studiju kursi Finanšu vadība un starptautiskās finanses Investīciju un finanšu vadība uzņēmumā Banku augstskolā programma tiek īstenota kopš gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kvalifikācija: Finanšu analītiķis Grāds: Profesionālā maģistra grāds finansēs Studiju pamatvaloda: Latviešu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju grafiks: Lekcijas plānotas divas reizes mēnesī, piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21:10, sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:40 Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi Pētniecības metodes finanšu vadībā Finanšu modelēšana un prognozēšana Ilgtspējīga līderība * / Radošā domāšana * *Izvēles studiju kursi FINANŠU IZGLĪTĪBA Studiju ilgums: Studiju maksa par programmu: EUR Absolventa profils: Sagaidāmie studiju rezultāti: Augsti kvalificēts speciālists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Prasme novērtēt un analizēt finanšu vidi vietējā un starptautiskajā tirgū; Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma finanšu vadības jautājumus, pieņemt lēmumus, kā arī veikt augsti kvalificētas profesionālās funkcijas; Spēja demonstrēt uzņēmuma finanšu vadības un prognozēšanas prasmes, tā nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinot tā pievienoto vērtību globālās ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos; Spēja strādāt komandā, kā arī izprast dažādu grupu intereses, prasme argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes; Izpratne un spēja uzņemties ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Prakse: Starptautiskās studiju iespējas: 6 nedēļas iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: 10 11

7 MAĢISTRS STARPTAUTISKĀS FINANSES un BANKU DARBĪBA Programma sagatavo augsti kvalificētus speciālistus vadošajam darbam starptautisko finanšu un biznesa jomās; Dubultdiplomu studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šveices biznesa skolu Cīrihē, Šveicē (SBS Swiss Business School), piedaloties SBS profesoriem; Vienīgā programma Latvijā, kas nodrošina specializāciju starptautiskajās finansēs un banku darbībā, kā arī iespēju vienlaicīgi iegūt MBA grādu no ārzemju partneraugstskolas. Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kvalifikācija: Finansists Studiju pamatvaloda: Angļu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju ilgums: Grāds: Profesionālā maģistra grāds finansēs; Šveices Biznesa skolas maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA). Studiju grafiks: Lekcijas plānotas pēc FLEX MBA principa, vienu līdz divas reizes mēnesī. Ceturdienās un piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21:00 Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 Studiju maksa par programmu: EUR EUR PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Nozares studiju kursi Finanšu grāmatvedība un analīze Finanšu vadība Starptautiskā finanšu vadība Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi Vērtspapīru investīciju analīze Risku vadība Vadības ekonomika Mārketinga vadība Jaunu uzņēmumu dibināšana Nākotnes finanšu darījumi un opcijas Nodokļu plānošana * Aktīvu un fondu pārvaldīšana * EXCEL finansēs * Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinības kursi Projektu izstrāde un vadība Informatīvo sistēmu vadīšana Biznesa pētniecība * Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide * Cilvēkresursu vadīšana * Intelektuālais īpašums * Lietišķo procesu analīze* Komunikācijas prasmes biznesā * Komercdarbības ētika * Ilgtspējīgā līderība * Koučings biznesa izaugsmei * Pārrunu vadīšana un konfliktsituāciju risināšana * Radošā domāšana * Latviešu valoda (ārzemju studentiem) * Pieredzes Ekonomika *Izvēles studiju kursi FINANŠU IZGLĪTĪBA profesionālo bakalaura grādu akadēmisko bakalaura grādu Absolventa profils: Sagaidāmie studiju rezultāti: Augsti kvalificēts vadošais speciālists darbam investīciju kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī var vadīt vidējas un lielas korporācijas vai dibināt savus uzņēmumus. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Prasme vadīt uzņēmumu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; Prasme vadīt uzņēmuma finanses, nodrošinot uzņēmuma rentablu darbību un ilgtermiņa attīstību; Prasme novērtēt un samazināt finanšu un biznesa riskus; Prasme pielietot finanšu instrumentus; Spēja izprast un kritiski novērtēt datus, aktuālās parādības vietējā un starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos; Spēja izprast un kritiski novērtēt uzņēmuma biznesa procesus; Spēja strādāt individuāli un vietējā/starptautiskajā komandā. Prakse: 6 nedēļas 26 nedēļas Starptautiskās studiju iespējas: no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: 12 13

8 AUGSTĀKĀ Nozares studiju kursi LĪMEŅA STUDIJAS BIZNESA Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi FINANŠU IZGLĪTĪBA VADĪBĀ Pilnvērtīgas studiju programmas, profesionāli pasniedzēji, padziļinātas lietišķās svešvalodas studijas un Banku augstskolas diploma augstais prestižs esmu apmierināts, ka toreiz izvēlējos studēt tieši šeit. Nauris Jonass AS Sonora Uzbekistānas iliāles direktors, Banku augstskolas bakalaura un maģistra studiju programmu Uzņēmējdarbības vadīšana absolvents 14 15

9 MAĢISTRS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj definēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām mainīgajā biznesa vidē; Noderīga dažādu profesiju pārstāvjiem vadītāja kompetences paaugstināšanai; Banku augstskolā tiek īstenota kopš gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Nozares studiju kursi Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība: Ekonomika vadītājiem Inovatīvā uzņēmējdarbība Cilvēkresursu vadīšana Pētniecības metodes biznesā Uzņēmējdarbības finanšu vadīšana: Vadības grāmatvedība Finanšu vadība Uzņēmējdarbība un tiesības: Komercdarbības tiesiskā vide Starptautiskās komerctiesības Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs Grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā Studiju ilgums: profesionālo bakalaura grādu Absolventa profils: Augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs, arī uzņēmējs. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Studiju pamatvaloda: Latviešu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju grafiks: Studiju maksa par programmu: akadēmisko bakalaura grādu Sagaidāmie studiju rezultāti: Lekcijas plānotas pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21: EUR EUR Spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgo norišu kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā; Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemt lēmumus, kā arī veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas; Spēja demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos; Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū; Prasme strādāt komandā, spēj izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, uzrāda labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes. Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi Prakse: 6 nedēļas 26 nedēļas Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana: Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā vidē Uzņēmuma biznesa modeļi Starptautiskā mārketinga vadīšana Efektivitātes vadīšana uzņēmumos Projektu un risku vadīšana: Starptautisko projektu vadīšana Risku vadīšana projektos Intelektuālā īpašuma aizsardzība * Starpkultūru saskarsme * Latvijas tautsaimniecības perspektīvas * Investīciju vadība * Kvalitātes un vides pārvaldība * Lielo datu analīze * Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū * Korporatīvā sociālā atbildība * Radošā domāšana * Ilgtspējīgā līderība * *Izvēles studiju kursi Starptautiskās studiju iespējas: no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA 16 17

10 MAĢISTRS INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj noteikt un formulēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām mainīgajā biznesa vidē; Programma specializēta uz inovāciju vadīšanu un inovatīvu metožu pielietošanu uzņēmumu vadīšanā; Banku augstskolā tiek īstenota kopš gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Nozares studiju kursi Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings: Uzņēmējdarbība un ekonomika Mārketinga komunikācija un pakalpojumu dizains Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā: Uzņēmumu finanšu vadība Inovāciju finansēšana Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā un tiesības Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs Grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā Studiju ilgums: profesionālo bakalaura grādu Absolventa profils: Augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un inovāciju vadīšanā, arī uzņēmējs. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Studiju pamatvaloda: Latviešu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju grafiks: Studiju maksa par programmu: akadēmisko bakalaura grādu Sagaidāmie studiju rezultāti: Lekcijas plānotas divas reizes mēnesī, piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21:00, sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17: EUR EUR Spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju uz inovatīvo risinājumu bāzes, kas nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai; Prot patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai; Spēj pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas; Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai; Spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai. Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi Prakse: 6 nedēļas 32 nedēļas Inovāciju vadīšana: Inovāciju politika Inovatīvā darbība uzņēmumā Inovatīvo procesu vadīšana Stratēģiskā vadīšana: Uzņēmuma inovāciju stratēģiskā vadīšana Efektivitātes vadīšana uzņēmumos Risku vadība Biznesa pētniecība Radošā domāšana * Ilgtspējīgā līderība * Dizaina domāšana * *Izvēles studiju kursi Starptautiskās studiju iespējas: no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA 18 19

11 MAĢISTRS KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences; Vienīgā šāda veida starpdisciplinārā programma Latvijā; Banku augstskolā tiek īstenota kopš gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. PROGRAMMAS SATURS STUDIJU KURSU ĪPATSVARS PROGRAMMĀ Vadībzinību modulis Līderība Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stratēģija un pārvaldība Organizāciju teorija Krīžu pārvaldība Informācijas drošības risku un atbilstības pārvaldība Projektu, procesu un profesionāļu vadība Kiberdrošības modulis Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 25. lpp.) Kiberdrošība un kritiskās infrastruktūras aizsardzība Informācijas drošības pārvaldība Drošības politika, ētiskie un juridiskie aspekti Kvalifikācija: Informācijas drošības vadītājs Grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā Studiju ilgums: profesionālo bakalaura grādu Absolventa profils: Augsti kvalificēts informācijas drošības speciālists dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs, spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem. Turpmāko studiju iespējas: Doktorantūra Studiju pamatvaloda: Angļu un latviešu Studiju forma: Pilna laika studijas Studiju grafiks: Katru otro piektdienu no plkst. 18:00 līdz 21:10, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no plkst. 9:00 līdz 16:10 Studiju maksa par programmu: EUR Pieejamas budžeta vietas akadēmisko bakalaura grādu Sagaidāmie studiju rezultāti: EUR Zina un izprot informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību; Īsteno informācijas drošības pārvaldību, zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai; Prot patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai. Prot analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei; Prot sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm; Spēj virzīt savu un citu darbinieku kiberdrošības kompetenču pilnveidi un specializāciju. Tehniskais modulis Prakse: 6 nedēļas 26 nedēļas Informācijas drošības incidentu pārvaldība Informācijas drošības metodes un rīki Kibernoziegumu izmeklēšana Informācijas drošības izpratnes apmācības metodes Latviešu valoda (ārzemju studentiem) Brīvās izvēles kursi Starptautiskās studiju iespējas: no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā; piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās. Maģistra darbs Valsts pārbaudījums: BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA 20 21

12 DOKTORS BIZNESA VADĪBA Prasības iepriekšējai izglītībai: Informācija 24. lpp. Grāds: Zinātņu doktors vadībzinātnē Studiju pamatvaloda: Latviešu vai angļu Studiju forma: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas Studiju programmas mērķis: Studiju ilgums: pilna laika studijās (maksimālais studiju ilgums pieci gadi) nepilna laika studijās (maksimālais studiju ilgums seši gadi) Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē; Stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt zinātnisko bāzi; Veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā; Tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Studiju grafiks: Lekcijas tiek organizētas katru otro piektdienu plkst. 18:00-21:00 un katru otro sestdienu un svētdienu plkst. 10:00-17:15. Studiju maksa par gadu: EUR Studiju process: Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana, mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas ekonomika u.c. studiju priekšmeti; Lielāko programmas daļu veido studenta pētnieciskais darbs (publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros, promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana); Studiju programmas didaktiskā koncepcija sakņojas individuālu jaunu zināšanu izstrādē, balstoties uz interaktīvo sadarbību un galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti problēmorientētos studiju kursos; Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina Kopīgās doktora studiju programmas padome, kurā ir trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens studējošo pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumus, pieņem lēmumus. Padome izskata doktorantu darba atskaites, darba plānojumu kārtējam studiju gadam, promocijas darbu tēmu pieteikumus, kā arī citus programmas norises kvalitātes jautājumus; Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem. Studiju rezultāti: Programmas studiju rezultāti ir orientēti uz zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā. Programma sagatavo speciālistus pētniekus zinātnes nozares Vadībzinātne apakšnozarē Uzņēmējdarbības vadība, kuri jau doktora izglītības pakāpē veido savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties uz Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un aktuālo problemātiku. Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns sociāli ekonomiskais statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības prasībām pēc speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā; Doktora studiju programmā katrs studējošais kā indivīds var izpaust savu radošo un inovatīvo potenciālu, kas būs topošā pētnieka un/ vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa izšķirošā pievienotā vērtība. BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA 22 23

13 PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM MAĢISTRANTŪRĀ DOKTORANTŪRĀ PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI STUDIJĀM MAĢISTRANTŪRĀ Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek no jūnija līdz augustam. (Iespējama papildus uzņemšana). Lai pieteiktos studijām maģistra studiju programmu, reflektantiem jāierodas Banku augstskolā. Ir iespējams arī pirms tam reģistrēties Banku augstskolas uzņemšanas portālā norādot personas datus. Ierodoties Banku augstskolā Rīgā, K.Valdemāra 161, jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz: reģistrācijas pieteikums studijām (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā); augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; pases kopija; jāuzrāda kvīts par reģistrācijas samaksu. Reģistrācijas maksa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu reflektantiem 45 EUR. Dokumentus var iesniegt Informācijas centrā, 1.stāvā, darbdienās no plkst. 09:00 18:00. Ar pretendentu, kurš vēlas studēt maģistra studiju programmā Finanšu vadība, Inovatīvā uzņēmējdarbība un Kiberdrošības pārvaldība, tiek veiktas pārrunas. Līguma slēgšanas datumu nosaka dokumentu iesniegšanas datums. Reflektantiem tiek nosūtīta īsziņa, kurā norādītajos datumos jāierodas slēgt līgumu. Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā - vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās. Lai pieteiktos studijām, no gada novembra (iepriekš piesakoties pa tālruni ) personīgi jāiesniedz šādi dokumenti: aizpildīta pieteikuma anketa; augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra diplomu) un to pielikumu kopijas, uzrādot oriģinālu; pretendenta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (CV); pretendenta zinātniskais referāts (līdz 10 lpp.) vai publikāciju kopums atbilstoši pretendenta pētnieciskajām interesēm; pases kopija, uzrādot oriģinālu; pieteikuma maksas (45 EUR) maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija. Pieteikumi tiks izskatīti līdz gada decembrim. Iestājpārbaudījums: pārrunas (t.sk. zinātniskā referāta prezentācija angļu valodā) tiek organizētas gada decembra pirmajā nedēļā doktora studiju programmas Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja noteiktajos laikos. Reģistrācija studijām un studiju līguma slēgšana gada decembrī. Reģistrējoties pretendentam jāuzrāda pase un jānofotografējas. Studiju sākums gada janvārī. FINANSES FINANŠU VADĪBA STARPTAUTISKĀS FINANSES UN BANKU DARBĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA Profesionālais bakalaura grāds ir iegūts profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās ir pabeigta vismaz četrus gadus ilga otrā līmeņa profesionālā studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās ir iegūts profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai finansēs ir pabeigta vismaz četrus gadus ilga otrā līmeņa profesionālā studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija ekonomikā vai finansēs ir iegūts profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai dabas zinātnēs, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu vai ekonomikas jomā Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstāko profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz 4 gadīgo profesionālo izglītība vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēm saistītajā amatā Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā Akadēmiskais bakalaura grāds ir iegūts akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās ir iegūts profesionālais bakalaura grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā ir pabeigta vismaz četrus gadus ilga otrā līmeņa profesionālā studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija citās zinātnēs, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā Akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēm saistītajā amatā Akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā Profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu NODERĪGA INFO 24 25

14 BANKu AuGSTSKOLAS BIZNESA INKuBATORS (BA BI) BA BI JAu TREŠO GADu SNIEDZ ATBALSTA PAKALPOJUMUS JAUNAJIEM UZŅĒMUMIEM BANKu AuGSTSKOLAS STuDENTIEM, PIEDĀVĀJOT: KAS VAR PIEDALĪTIES BA BI PROGRAMMĀ? KĀ NOTIEK UZŅEMŠANAS BA BI? biznesa ideju prezentēšanas labāko biznesa ideju autori tiek aicināti noslēgt līgumu ar BA BI, kam seko programmas uzsākšana. 1. Biznesa idejas novērtējumu; 2. Infrastruktūru; 3. Konsultācijas; 4. Mentoringu un iedvesmas stāstu pasākumus; 5. Sadarbības tīklu. 1. Studenti vai to komandas ar biznesa ideju, kurai trūkst tirgus izpētes, nav izstrādāts produkts un nav skaidrs biznesa modelis, jeb tas, ko plānots piedāvāt klientam un no kā veidosies ienākumu plūsma. 2. Studenti vai to komandas ar iepriekš sīkāk veiktu biznesa idejas potenciāla un tirgus izpēti, kam ir skaidrs biznesa modelis, bet trūkst mārketinga un pārdošanas plāna. Šiem studentiem uzsākot darbu BA BI nepieciešams fokusēties uz sīkāku pārdošanas kanālu un ražošanas procesu izpēti. 3. Studenti vai to komandas, kas jau ir izveidojušas uzņēmumu vai tuvākā laikā plāno to izveidot. Šiem studentiem ir nepieciešams atbalsts klientu piesaistē, mārketinga aktivitātēs un jaunu produktu izstrādē. Pirms tikšanās ar BA BI vadību, interesentiem ir svarīgi nodefinēt biznesa ideju vai problēmu, biznesa modeli, izpētīt esošo tirgu un konkurentus. Biznesa ideju prezentācijās tiek aicināti piedalīties labāko biznesa ideju autori. Prezentācijas vērtē BA un BA BI vadība, BA mācībspēki un nozares eksperti. Pēc veiksmīgas Misija ir veicināt jaunu uzņēmēju rašanos, izmantojot Banku augstskolas resursus, lai tie attīstītos, augtu un sasniegtu nozīmīgus rezultātus. BA BI ir vieta, kur interesenti var satikties, lai veidotu lietišķos kontaktus un atrastu kompetentus komandas biedrus savu biznesa ideju attīstībā. Vīzija ir radīt Banku augstskolas studentiem un jaunajiem uzņēmējiem radošu un uz rezultātiem orientētu biznesa vidi, lai veicinātu jauno uzņēmumu izaugsmi un ekonomisko dzīvotspēju. BA BI stratēģiskais mērķis ir veicināt BA studentu uzņēmējspēju, uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju attīstību, lai nākotnē veicinātu veiksmīgu un finansiāli patstāvīgu uzņēmumu veidošanu. Seko BA BI NODERĪGA INFO 26 27

15 STUDIJU UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTI, STUDIJU MAKSAS ATLAIDES Banku augstskolas studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu: studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai; studējošā kredīts paredzēts iztikas izdevumu segšanai. Reflektantiem un studetniem pieejama plaša studiju maksas atlaižu sistēma. Dažas no atlaidēm: atlaide par sabiedrisko aktivitāti vai publicitāti; atlaide par aktīvu iesaistīšanos Banku augstskolas sporta un kultūras pasākumu organizēšanā; radinieka atlaide; atlaide par aktīvu dalību studējošo pašpārvaldē; atlaide par sponsoru piesaisti; lojalitātes atlaide Banku augstskolas absolventiem; sociālā atlaide; atlaide par aktīvu dalību citos studējošo pašpārvaldes pasākumos. ĀRPUSSTUDIJU AKTIVITĀTES Bibliotēka Banku augstskolas bibliotēka atrodas augstskolas ēkā, K. Valdemāra ielā 161, 3. stāvā. Tā sastāv no divām daļām abonementa un lasītavas. Bibliotēkas grāmatu fonds izveidots atbilstoši augstskolas specializācijai un tiek nemitīgi papildināts. Viesnīca Banku augstskolas studentu un viesu ērtībām Banku augstskolā ir ierīkota viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 ( stāvā). Dzīvokļu tipa blokos ir iekārtotas divvietīgas, trīsvietīgas un četrvietīgas istabas. Koris Banku augstskolas dziedošie studenti, darbinieki, absolventi un draugi apvienojušies jauktajā korī Monēta, kurš priecē izlaidumos un citos augstskolas pasākumos. Koris piedalās arī nozīmīgākajos kora mūzikas pasākumos, piemēram, Dziesmu un deju svētkos, Pasaules koru olimpiādē u.c. Sports Banku augstskolā ir iespēja nodarboties ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu, kā arī apmeklēt augstskolā ierīkoto trenažieru zāli. Viena no Banku augstskolas tradīcijām ir Sporta diena PIKNIKS. Šajā dienā augstskolas darbinieki un studenti kopīgi atpūšas, kā arī piedalās dažādās sportiskās aktivitātēs. PASĀKUMU KALENDĀRS Seko līdz jaunākajai informācija: ATVĒRTO DURVJU DIENAS gadā 7. martā, 9. maijā, 6. jūnijā un 4. jūlijā ej.uz/add2019 Rīgā, K. Valdemāra ielā 161. INDIVIDUĀLA KONSULTĀCIJA iepriekš piesakoties pa tālruņa nr vai rakstot uz e-pastu: Banku augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu rīkotās IKGADĒJĀS STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES ASBBMC Ik gadu februārī NODERĪGA INFO 28 29

16 STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kā arī akadēmiskajām un profesionālajām organizācijām sniedz plašākas studiju iespējas studentiem un sekmē augstskolas virzību uz internacionalizāciju, tostarp augstskolas tēla starptautisku atpazīstamību. Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija/ Baltic management development association 126 ārzemju partneri 35 valstīs Sadarbības augstskolas Eiropā Austrija 3 Beļģija 8 Čehija 4 Dānija 4 Francija 9 Grieķija 4 Horvātija 2 Igaunija 2 ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA BAAA darbības virzieni: Banku augstskolas absolventi vienojas Banku augstskolas Absolventu asociācijā (BAAA), kuras mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības starp absolventiem, augstskolu, studentiem un citām ieinteresētajām pusēm un būt par stratēģisko partneri Banku augstskolai tās vīzijas, misijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Izglītības un kompetenču paaugstināšanas pasākumi; Savstarpējās sadarbības tīkls; Biznesa veicināšanas un lietišķo kontaktu apmaiņas pasākumi; BAAA Biznesa kluba izveide gan studentu, gan absolventu biznesa atbalstam; Regulāra informācijas apmaiņa ar absolventiem; Neformāli pasākumi BAAA biedriem un absolventiem; Eiropas Menedžmenta attīstības fonds/ European Foundation for Management Development Starptautisko biznesa augstskolu tīkls/ Network of International Business Schools Atbildīgas izglītības vadības principi/ Principles for Responsible Management Education Itālija 3 Kipra 2 Lielbritānija 6 Lietuva 5 Nīderlande 5 Norvēģija 1 Polija 9 Portugāle 5 Slovākija 1 Somija 7 Spānija 4 Sadarbības iniciatīvas absolventu un augstskolas starpā; Absolventu veiksmes stāstu veidošana un publicēšana; Starta kapitāla fonda izveide studentu jaunu biznesa ideju atbalstīšanai; Finansējuma piesaiste Banku augstskolas studentu stipendiju nodrošināšanai; Absolventu un studentu savstarpējo sadarbības aktivitāšu organizēšana; Absolventu iesaiste Banku augstskolas studiju programmu pilnveidošanā procesā un studiju procesā; Absolventu piesaiste BAAA aktivitāšu un pasākumu organizēšanā; BAAA biedru lojalitātes programmas ieviešana; Sadarbība ar citām absolventu asociācijām Latvijā un ārvalstīs. Profesionālais menedžmenta nozares izglītības tīkls/ Professional Inter university Management for Educational Networking STARPTAUTISKIE NOVĒRTĒJUMI Eiropas Profesionālo augstskolu asociācija/ European Association of Institutions in Higher Education Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācija/ Central and East European Management Development Association Šveice 2 Turcija 6 Ungārija 7 Vācija 11 Zviedrija 2 Sadarbības augstskolas ārpus Eiropas ASV 1 Armēnija 1 Eduniversal reitingā ieņemta vieta starp TOP 1000 labākajām biznesa skolām pasaulē Sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši Lielbritānijas izcilības standartam Investor in Excellence Skotijas kvalifikācijas Eiropas Komisijas aģentūras piešķirta Eiropas akreditācija/ Scottish Kredītpunktu Qualifications pārneses Authority sistēmas Approoved Centre atzinības zīme Dagestāna 1 Dienvidkoreja 1 Ēģipte 1 Gruzija 1 Kazahstāna 1 Malta 1 Ukraina 1 NODERĪGA INFO 30 31

17

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā 2. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 769 Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšlikumiem, lai savā 100 gadu jubilejā LU būtu izcila augstskola.

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx Datums Supervizors Pasākums Laiks Vieta Pieteikšanās 30.10.2017. Simona Orinska, Mg. sc. sal., Mag.art., mākslas terapeite 11:00 16:00 MĀ TELPA mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs,

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Ventspils Augstskolas

Ventspils Augstskolas Apstiprināta Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2015. gada 28. oktobrī ar lēmuma Nr. 15-93 Ventspils Augstskolas attīstības stratēģija laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam VENTSPILS 2015 1 Saturs Lietotie

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Turisms_virziens 12_13

Turisms_virziens 12_13 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Studiju virziena VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS UN TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA Pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. mācību gadu APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

JURIDISKĀ KOLEDŽA

JURIDISKĀ KOLEDŽA J U R I DISKĀ KOLEDŽA Apstuprināts: JK padomes sēdē 17.03.2016., prot.nr.3-01/40 Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums Studiju programmu Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016 Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē 19.10.2016. JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. - 2020. Rīga, 2016 JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk