PINB_NO-S-J-LV LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PINB_NO-S-J-LV LV"

Transkripts

1 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas ierīci, un kurus Banka izmanto Lietotāja autentifikācijai un/vai Internetbankā ierosināto Darījumu apstiprinājuma pārbaudei Autorizācijas ierīce - Bankas piešķirta vai paša Lietotāja iegādāta, piemēram, Mobilā ierīce, un Bankas akceptēta ierīce vai programmatūra, kas tiek pielietota Autentifikatora radīšanai vai izmantošanai Autorizācijas ierīces limits Autorizācijas ierīcei Bankas noteiktais viena Maksājuma limits, dienas limits, t.i. maksimālā summa, kuras ietvaros diennakts laikā tiek izpildīti Maksājumi Internetbankas ietvaros, un mēneša limits, t.i. maksimālā summa, kuras ietvaros viena kalendārā mēneša laikā tiek izpildīti Maksājumi Internetbankas ietvaros, pieņemot, ka mēnesī ir 30 dienas Cenrādis spēkā esošais Bankas produktu un pakalpojumu cenrādis Darījums jebkādas darbības, kuras var veikt ar Internetbankas starpniecību, izmantojot iespējas un veidus, kādus Banka piedāvā Internetbankas vidē, tajā skaitā, Maksājumu veikšana un līgumu slēgšana Darījumu noteikumi - Bankas pakalpojumu saņemšanas norādes, noteikumi un uzstādījumi Internetbankā, t.sk., Mobilajā vietnē Elektroniskais dokuments ar Internetbankas starpniecību izveidots datu kopums, kas satur informāciju par Bankai adresētu Lietotāja Rīkojumu, Internetbankas ietvaros noformētu Darījumu vai citām Inernetbankā Lietotāja veiktajām darbībām, kā arī ar Internetbankas starpniecību Lietotāja iesniegti materiāli, piem. papīra formā noformētu dokumentu kopijas Ierobežojumi Klienta noteiktie un Lietotājam saistošie Darījumu veidu, Kontu un citi ierobežojumi, kuri tiek norādīti Iesniegumā Iesniegums Klienta aizpildīts Bankas noteikta parauga iesniegums par Pakalpojuma saņemšanu Informācijas kanāls e-pasts un/vai īsziņa, atbilstoši Klienta vai Lietotāja Bankai paziņotiem e-pasta adresei un mobilā tālruņa numuram, kā arī Mobilā vietne, atbilstoši Mobilās ierīces, kurā tiek lietota Mobilā vietne, identifikatoram Internetbanka Bankas pakalpojumu attālinātās pieejas un vadības sistēma, izmantojot internetu, t.sk. Mobilā vietne. Internetbankai var piekļūt, atverot Bankas mājas lapu internetā vai adresi internetā vai mobilajā ierīcē lejupielādējot Citadeles mobilo aplikāciju no App Store vai Google Play vietnēm Klients - juridiska persona, kura iesniedz Bankā Iesniegumu un noslēdz ar Banku Pakalpojuma līgumu Kodu kalkulators Bankas izsniegta Autorizācijas ierīce Kodu karte Bankas izsniegta Autorizācijas ierīce Konts jebkurš Klienta konts, t.sk. norēķinu konts, krājkonts u.c., kas atvērts Bankā uz Klienta vārda Lietotāja limits atsevišķam Lietotājam Klienta noteiktais viena Maksājuma limits, dienas limits, t.i. maksimālā summa, kuras ietvaros diennakts laikā tiek izpildīti Maksājumi Internetbankas ietvaros, un mēneša limits, t.i. maksimālā summa, kuras ietvaros viena kalendārā mēneša laikā tiek izpildīti Maksājumi Internetbankas ietvaros, pieņemot, ka mēnesī ir 30 dienas. Maksājuma, dienas un mēneša limiti var būt noteikti visi vai atsevišķi jebkādā kombinācijā Lietotājs fiziska persona, kuru Klients ir norādījis Iesniegumā un pilnvarojis lietot Internetbanku Maksājums - Bankas noteiktas formas Klienta/Lietotāja rīkojums, kas paredz bezskaidras naudas pārvedumu Mobilā ierīce mobilais tālrunis, viedtālrunis, planšetdators vai cita ierīce, kuru Klients vai Lietotājs ir reģistrējis Bankā, lietojot Mobilo vietni Mobilā vietne izmantojot Mobilo ierīci, Bankas mobilajā aplikācijā pieejams pakalpojums Bankas noteiktu veidu un apjoma Darījumu veikšanai, kā arī Bankas noteiktu veidu pakalpojumu saņemšanai, t.sk., piemērojot drošai autentifikācijai alternatīvas prasības MobileScan - Bankas izsniegta Autorizācijas ierīce Pakalpojuma līgums Bankas un Klienta vienošanās par Internetbankas izmantošanu un apkalpošanu, kas sastāv no tā neatņemamām sastāvdaļām - Iesnieguma un Pakalpojuma noteikumiem Pakalpojuma noteikumi šie Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumi Pakalpojums Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana, kā arī citi ar to saistītie Bankas pakalpojumi Pieslēgšanas vārds Iesniegumā norādīts Autentifikators, kas ir Klienta izvēlēta simbolu virkne, kas tiek norādīta Iesniegumā un kuru Lietotājs izmanto, lai autentificētos pieejai Internetbankā Pieslēgšanās parole regulāri maināms Pieslēgšanās vārdam piesaistīts Autentifikators, kas ir Lietotāja izvēlēta un tikai Lietotājam zināma simbolu virkne, kuru Bankas noteiktajos gadījumos Lietotājs izmanto, lai autentificētos pieejai Internetbankā Pilnais režīms Internetbankas lietošanas režīms, kura ietvaros Lietotājs bez ierobežojumiem var iesniegt (nosūtīt) Bankai Rīkojumus par Darījumu veikšanu un/vai cita veida dokumentus (iesniegumus, pieteikumus u.tml.), kā arī izmantot Skatīšanās režīmam noteiktās tiesības Puses Klients un Banka, abi kopā Rīkojums Klienta vārdā Bankai dots uzdevums veikt noteiktu Darījumu Skatīšanās režīms Internetbankas lietošanas režīms, kura ietvaros Lietotājs ir tiesīgs iegūt (skatīt) informāciju par Konta stāvokli, apgrozījumu, atlikumiem u.tml., izdrukāt Konta izrakstu, bet nevar iesniegt (nosūtīt) Bankai Rīkojumus par Darījumu veikšanu un/vai cita veida dokumentus (iesniegumus, pieteikumus u.tml.) Telefona paroles jautājums un telefona parole Iesniegumā norādīti Lietotāja izvēlēts paroles jautājums, kuru Banka uzdod Lietotājam, un parole, kuru uz minēto paroles jautājumu Bankai atbild Lietotājs savai identifikācijai pa tālruni VDN Vispārējie darījumu noteikumi Citi saistošie termini un to skaidrojumi norādīti starp Banku un Klientu noslēgtajā pakalpojumu līgumā par Konta atvēršanu un apkalpošanu un VDN. 2. Vispārējie noteikumi 2.1. Parakstot Iesniegumu, Klients apliecina, ka: lietos Internetbanku atbilstoši Pakalpojuma noteikumiem un Autorizācijas ierīču lietošanas norādījumiem; apzinās ar Pakalpojumu saistītos riskus; ir informēts un apzinās, ka Bankai ir tiesības, izmantojot Internetbanku, pieprasīt no Lietotāja un Lietotājam ir pienākums, ja tas atbilst attiecīgajam Lietotājam noteiktam Internetbankas lietošanas režīmam, Klienta vārdā sniegt Bankai tai saistošo tiesību aktu un starptautisko Bankas darbības atbilstības prasību nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un/vai apliecinājumus un šādas informācijas un/vai apliecinājumu sniegšana Internetbankā Bankas noteiktajos gadījumos ir obligāta Darījuma veikšanai, tostarp maksājumu izpildei un līgumu slēgšanai Internetbankā; nodrošinās, lai Lietotājs, atbilstoši tam noteiktam Internetbankas lietošanas režīmam, būtu pienācīgi pilnvarots veikt Darījumu un tā rīcībā būtu visa nepieciešamā informācija Darījuma veikšanai un Bankas pieprasītās informācijas un/vai apliecinājumu sniegšanai Klienta vārdā; nodrošinās, lai Lietotājs iepazītos ar Iesniegumu, Pakalpojuma noteikumiem, citiem ar Pakalpojumu saistītiem noteikumiem un instrukcijām, tajā skaitā Autorizācijas ierīču lietošanas instrukcijām, un kā pats Klients ievēros visas minētajos dokumentos noteiktās prasības; ir informēts, ka Autentifikators ir konfidenciāla informācija, un Lietotājam ir pienākums nodrošināt, lai Autentifikators, Autorizācijas ierīce un Informācijas kanāls citām personām nebūtu pieejams, Autorizācijas ierīce, tajā skaitā, Mobilā ierīce, ir aizsargāta, glabāta un lietota ar pienācīgu rūpību un drošību, tajā skaitā, ar piekļuves kodu, ja Autorizācijas ierīce ir ar šādu iespēju, kā arī Klients vai Lietotājs apņemas nekavējoties paziņot Bankai rakstiski vai telefoniski par Autorizācijas ierīces, mobilā tālruņa numura, e-pasta adreses vai Mobilās ierīces maiņu vai lietošanas izbeigšanu; Klients vai Lietotājs nekavējoties paziņos Bankai par Autentifikatora vai Autorizācijas ierīces nozaudēšanu, zādzību vai citu prettiesisku izmantošanu vai aizdomām par to, ka Autentifikators vai Autorizācijas ierīce ir nonākusi trešās personas rīcībā, pēc kā Banka iespējami īsākā laikā bloķē apdraudētā Autentifikatora un /vai Autorizācijas ierīces izmantošanu piekļuvei Internetbankai līdz brīdim, kad uz Klienta vai Lietotāja iesnieguma pamata Lietotājam ir izsniegta jauna Autorizācijas ierīce, kuras Darījumu limits nepārsniedz aizvietotās Autorizācijas ierīces limitu, vai uz Lietotāja iesnieguma pamata ir atbloķēta iepriekš bloķētā piekļuve Internetbankai; Lietotājs ir informēts un, lai novērstu nepilnvarotu personu pieeju Internetbankai, apņemas iekārtu, ar kuras starpniecību tiks veikta piekļuve Internetbankai, aprīkot ar funkcionējošām anti-vīrusu programmām, bet Mobilo ierīci ar pieejas kodu, un pirms Internetbankas lietošanas sesijas uzsākšanas pārliecināsies par iekārtas drošību; Lietotājs nodrošinās Mobilās vietnes uzstādījumu un personalizētas informācijas nepieejamību trešajām personām, tajā skaitā, dzēsīs šos uzstādījums, informāciju vai pašu Mobilo vietni, ja Mobilā ierīce tiek nodota trešajām personām, kā arī gadījumā, ja pēc Klienta vai Lietotāja ieskatiem ar Mobilās vietnes lietošanu saistītie riski ir pārmērīgi; Lietotājs nodrošinās to, ka, uzsākot Internetbankas lietošanas sesiju un/vai, gadījumā, ja pieslēdzoties Internetbankai Lietotājs novēro aizdomīgas darbības, tajā skaitā, ilgstošas pauzes, papildus darbību pieprasījumus, kas pamatoti neizriet no Lietotāja rīcības, Lietotājs nekavējoties pārtrauks Internetbankas sesiju un par to informēs Banku; Klients piekrīt, ka Lietotājs ir tiesīgs patstāvīgi noformēt vienošanos par Mobilās vietnes un tās ietveros pieejamo Bankas pakalpojumu izmantošanu, un PINB/NO-S--LV LV 1. no 5

2 šādas vienošanās tiek uzskatītas par Pakalpojuma līguma grozījumiem vai papildinājumiem, tāpat, ja tās būtu veicis pats Klients Iesniegums, kas tiek parakstīts ar nolūku pievienot Internetbankai jaunu Lietotāju vai grozīt Lietotāju sarakstu un Lietotāju pieejas režīmus, neveido jaunu Pakalpojuma līgumu, bet ir jau spēkā esoša Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa Pakalpojuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Banka pieņem Klienta Iesniegumu. Banka pieņem Iesniegumu, ja tas ir noformēts atbilstoši Bankas prasībām Bankai ir tiesības atteikt Pakalpojuma sniegšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus Par Pakalpojuma līguma noslēgšanas vietu tiek uzskatīta Bankas juridiskā adrese Pušu tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas Pakalpojuma noteikumos, regulē VDN, Cenrādis un pakalpojumu noteikumi par Kontu, kuriem piesaistīta Internetbanka, atvēršanu un apkalpošanu Klients ir informēts un piekrīt tam, ka sniedzot Pakalpojumu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma normas, par kuru piemērošanu/izslēgšanu ir pieļaujama vienošanās, tiek piemērotas tikai tādā kārtībā un apjomā, kādā tas atbilst Pakalpojumu noteikumos minētajam. 3. Pakalpojuma sniegšana 3.1. Internetbankā veicamās darbības: Lietotājam ir tiesības viņam noteiktā Internetbankas lietošanas režīma un Ierobežojumu (ja tādi ir) ietvaros nosūtīt Bankai Rīkojumus par tādu Darījumu veikšanu, kādi attiecīgajā brīdī tiek nodrošināti ar Internetbankas starpniecību; Klients ir informēts un piekrīt tam, ka Lietotājs ar Internetbankas starpniecību Klienta vārdā var noslēgt Darījumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, tajā skaitā noslēgt līgumus un to grozījumus; Klients un Lietotājs piekrīt, ka Elektroniskais dokuments un Darījuma noteikumi, kas ir apstiprināti ar pareizu Autenfikatoru, juridiskā spēka ziņā tiek pielīdzināti rakstiski sagatavotiem un pareizi parakstītiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam, ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām un uzliek Klientam un Lietotājam saistības saskaņā ar LR Civillikuma normām par parakstiem un pilnvarojumu; Darījumu veikšana Mobilajā vietnē ir iespējama, uzstādot Mobilo vietni saskaņā ar Bankas norādījumiem (kas var tikt sniegti Mobilajā vietnē kā pirms Darījumu uzsākšanas, tā arī to veikšanas laikā), mobilajā ierīcē, kas nodrošina šādu iespēju; Visi paziņojumi, informācija, dati un dokumenti, kurus Banka sniedz Lietotājam, izmantojot Internetbanku, kā arī izmantojot Informācijas kanālus, ir Klientam un Lietotājam saistoša informācija, un atbilstoši sniegtās informācijas saturam, var tikt pielīdzināta Bankas papīra formā sniegtam dokumentam Lietotāja autentifikācija: Lietotāja autentifikācija tiek veikta pēc Autentifikatora, kura radīšanai vai izmantošanai Lietotājs rīkojas saskaņā ar Bankas un/vai Autorizācijas ierīces izstrādātāja prasībām Autentifikatora radīšanai vai izmantošanai. Banka var noteikt par pienākumu saņemt/izmantot, tajā skaitā, papildus esošajai, Autorizācijas ierīci, ar kuras palīdzību var tikt izveidoti/izmantoti jauni vai papildus Autentifikatori, ja tas ir nepieciešams drošas autentifikācijas prasību izpildei; Lietojot Mobilo vietni, Lietotājs var tikt identificēts pēc Mobilās ierīces; Bankas noteiktā kārtībā Lietotājs var izmantot Informācijas kanālus Rīkojumu iesniegšanai, informācijas un datu, t.sk. Autentifikatoru, saņemšanai; Lietotāja Autentifikatora izveidošanai atbilstoši Inernetbankas lietošanas režīmam var izmantot ne tikai Iesniegumā norādīto Kodu kalkulatoru, bet Bankas noteiktos gadījumos arī kodu kalkulatoru, kas izsniegts Klienta Konta attālinātai vadīšanai cita starp Klientu un Banku noslēgta līguma ietvaros; Autentifikators Rīkojumam, kas ietver vairākus patstāvīgus Maksājumus, tiek uzskatīts par unikālu apstiprinājumu katram Rīkojumā ietvertam Maksājumam un ir katra Maksājuma neatņemama sastāvdaļa; a Lietotājs ir izmantojis Pieslēgšanās vārdu arī citu Bankas klientu pakalpojuma līgumu ietvaros, tad Pieslēgšanās vārda maiņas gadījumā Lietotājs jauno Pieslēgšanās vārdu var izmantot pieslēgumam citu klientu Internetbankām tikai pēc attiecīgā klienta rakstiskas piekrišanas, tajā skaitā, iesniedzot to ar savas Internetbankas starpniecību Bankas noteiktā kārtībā Vairāku Autorizācijas ierīču reģistrēšana: Bankai ir tiesības noteikt Klientam saistošas prasības attiecībā uz Autorizācijas ierīču savietojamību un izvēli viena Lietotāja ietvaros, cita starpā, noteikt pamata un papildus Autorizācijas ierīces, t.i., ierīces, kas var tikt izmantotas tikai kopā ar galveno Autorizācijas ierīci; a vairākas Autorizācijas ierīces netiek noformētas vienlaicīgi un Lietotājs rīkojas vairāku klientu Internetbankā, tad nākošās Autorizācijas ierīces reģistrēšanas gadījumā Lietotājs jauno Autorizācijas ierīci var izmantot pieslēgumam un rīcībai citu klientu Internetbankā tikai pēc attiecīgā klienta rakstiskas piekrišanas, tajā skaitā, iesniedzot to ar savas Internetbankas starpniecību Lietotāja pieejas un/vai Autorizācijas ierīces bloķēšana, Autorizācijas ierīces maiņa: Autentifikatori var tikt piešķirti, atjaunoti vai mainīti pēc Klienta vai Lietotāja lūguma un saskaņā ar Bankas norādījumiem un kārtību. Vienlaicīgi, Banka ir tiesīga pieprasīt drošāku vai papildus Autorizācijas ierīču vai Autentifikatoru izmantošanu; Lietotāja pieejas Internetbankai un/vai Autorizācijas ierīces bloķēšana un atbloķēšana var tikt veikta uz Klienta/Lietotāja iesnieguma pamata, kā arī pēc Bankas iniciatīvas. Lietotāja pieejas atjaunošana tiek veikta Bankas noteiktā kārtībā; Vienas Autorizācijas ierīces bloķēšanas gadījumā pārējās Autorizācijas ierīces bloķētas netiek; Aizvietoto Autorizācijas ierīci var saņemt tikai Klients vai attiecīgās Autorizācijas ierīces Lietotājs. a Autorizācijas ierīci saņem Lietotājs, jaunās Autorizācijas ierīces Darījumu limits nevar pārsniegt aizvietotās Autorizācijas ierīces limitu; a iepriekšējo Autorizācijas ierīci Lietotājs ir izmantojis arī citu klientu pakalpojuma līgumu ietvaros, tad aizvietoto Autorizācijas ierīci Lietotājs var izmantot pieslēgumam citu klientu Internetbankām tikai pēc attiecīgā klienta rakstiskas piekrišanas, tajā skaitā, iesniedzot to ar Internetbankas starpniecību, un Lietotājam ir savlaicīgi jāinformē klientu(us) par šādas piekrišanas nepieciešamību Darījumu limiti: Banka ir tiesīga noteikt/mainīt Autorizācijas ierīces limitus, tos norādot Cenrādī; Autorizācijas ierīces limita izmantošana tiek uzskaitīta attiecīgās ierīces ietvaros. Līdz ar to, Maksājumu apstiprināšana ar Autentifikatoru, izmantojot Autorizācijas ierīci, kuras limits ir izsmelts, rīkojoties cita klienta Internetbankas ietvaros, tiks noraidīta neatkarīgi no tā, vai Klienta Internetbankā veikto Maksājumu summa ir sasniegusi Lietotāja limitu vai Bankas noteikto Autorizācijas ierīces limitu; Klients ir tiesīgs noteikt Lietotāja limitu katram atsevišķam Lietotājam pēc saviem ieskatiem, ievērojot to, ka Lietotāja limita summa tiek piemērota neatkarīgi no Autorizācijas ierīces veida, tomēr, gadījumā, ja attiecīgās ierīces Autorizācijas ierīces limits ir mazāks par Lietotāja limitu, Maksājums var tikt izpildīts tikai tad, ja tas nepārsniedz Autorizācijas ierīces limita apmēru ierīcei, ar kuru ir izveidots vai izmantots Autentifikators; Bankas noteiktie Autorizācijas ierīces limiti un Lietotāja limiti netiek piemēroti naudas pārskaitījumiem, kurus Banka saskaņā ar Klienta uzdevumu veic regulāro maksājumu vai e-rēķinu regulāras apmaksas pakalpojuma ietvaros, kā arī Maksājumiem starp Klienta Kontiem Bankas ietvaros. Banka ir tiesīga vienpusēji noteikt Autorizācijas ierīces limitu un Lietotāja limitu piemērošanu šajā punktā minētajos gadījumos Izmaiņas Internetbankā: Banka ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas Internetbankas ietvaros sniedzamo pakalpojumu apjomā un kārtībā. a Pakalpojuma līguma darbības laikā Banka nodrošina tehniskas iespējas veikt tādus finanšu darījumus, kurus nebija iespējams veikt Pakalpojuma līguma noslēgšanas brīdī, tad šādu finanšu darījumu veikšana automātiski kļūst pieejama visiem Lietotājiem, ievērojot tiem noteikto Internetbankas lietošanas režīmu un Ierobežojumus. 4. Pušu atbildība 4.1. Lai nodrošinātu Rīkojumu un cita veida dokumentu izpildi, Banka ir tiesīga izmantot trešo personu pakalpojumus. Šajā gadījumā Banka neatbild par Klienta zaudējumiem un neērtībām, ja tas ir trešo personu darbības vai bezdarbības rezultāts Klients ir atbildīgs par visām Lietotāju darbībām, izmantojot Internetbanku Klients ir informēts un uzņemas risku, ka Lietotājam izmantojot Mobilās vietnes pakalpojumus, šie pakalpojumi, cita starpā, maza apmēra un vienkāršoti Darījumi, kā arī Mobilajā ierīcē pieejami dati, var kļūt brīvi pieejami trešajām personām gadījumā, ja Mobilā ierīce netiek pienācīgi aizsargāta vai nonāk trešo personu rokās Banka neatbild par Klienta pretenzijām, kas tam rodas sakarā ar Lietotāju reģistrāciju, atsaukšanu vai to tiesību apjoma izmaiņām, ja Banka rīkojas saskaņā ar Klienta pilnvarotas personas norādījumiem, tajā skaitā arī gadījumos, ja Klienta pilnvarotās personas norādījumi neatbilst Klienta lēmumiem vai tiek konstatēti minēto lēmumu pieņemšanas kārtības pārkāpumi Banka nav atbildīga par Darījumu veikšanu, t.sk. par naudas līdzekļu norakstīšanu no Klienta Konta, saskaņā ar nelikumīgi noformētiem/iesniegtiem PINB/NO-S--LV LV 2. no 5

3 Elektroniskiem dokumentiem, ja Autentifikators ir pareizs Klients ir atbildīgs par pasākumu veikšanu, lai novērstu nepilnvarotu personu pieeju Internetbankai, Mobilai vietnei, kā arī par Autentifikatoru, Autorizācijas ierīču, Telefona paroles jautājuma un Telefona paroles un citas personalizētas informācijas glabāšanu un izmantošanu tā, lai nepieļautu to nonākšanu nepilnvarotu personu rīcībā un novērstu to nepilnvarotu izmantošanu Banka nav materiāli atbildīga par zaudējumiem, kas Klientam radušies/var rasties: sakaru līniju bojājumu vai traucējumu dēļ vai gadījumos, kad Internetbanka vai tās atsevišķās funkcijas tehnisku iemeslu dēļ nav izmantojamas/pieejamas Lietotājam un/vai Elektroniskais dokuments netiek saņemts Bankā; ja Lietotājs nevar veikt Darījumu, tai skaitā slēgt līgumus ar Banku un/vai veikt Maksājumus Internetbankā, tādēļ ka Bankai nav sniegta Pakalpojuma noteikumu punktā noteiktajā kārtībā pieprasītā informācija un/vai apliecinājumi; Informācijas kanālu darbības traucējumu dēļ, vai gadījumā, ja attiecīgie Informācijas kanāli Lietotājam nav pieejami, t.sk., Autentifikatoru saņemšanai; Lietotāja Informācijas kanālos esošā informācija ir kļuvusi pieejama trešajām personām; ja Lietotāja mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese vai Mobilā ierīce ir nodota trešajām personām Lietotājs nav šī Pakalpojuma līguma puse, tādēļ Banka nav atbildīga Lietotājam par viņa pretenzijām un prasījumiem a persona, kas paraksta Iesniegumu Klienta vārdā, nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad parakstītājs apņemas segt Bankai visus zaudējumus, kas tai rodas šādas parakstītāja rīcības rezultātā Tā kā Klients nav uzskatāms par patērētāju LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Klients un Banka ir vienojušies, ka Pakalpojuma līguma ietvaros netiek piemērotas LR Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma tiesību normas, kuras obligāti ir piemērojamas klientiem, kas ir patērētāji LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. 5. Pakalpojuma līguma darbības termiņš un izbeigšana 5.1. Pakalpojuma līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku Klientam ir tiesības vienpusējā kārtā pieprasīt izbeigt Pakalpojuma līgumu, iesniedzot Bankai attiecīgu iesniegumu. Banka izbeidz Pakalpojuma līgumu 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no Klienta iesnieguma par Pakalpojuma līguma izbeigšanu saņemšanas dienas Bankai ir tiesības izbeigt Pakalpojuma līgumu vienpusējā kārtā, informējot par to Klientu 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš Bankai ir tiesības, neievērojot Pakalpojuma noteikumu 5.3.punktā noteikto termiņu, nekavējoties izbeigt Pakalpojuma līgumu vienpusējā kārtā, neievērojot Pakalpojuma noteikumu 5.3.punktā minēto informēšanas termiņu, jebkurā no šādiem gadījumiem: Klients nepilda vai nepienācīgi pilda savas Pakalpojuma līgumā paredzētās saistības; Bankai rodas aizdomas, ka Internetbanka tiek izmantota neparedzētiem mērķiem vai tiek veiktas darbības, kuras var bloķēt un/vai traucēt Internetbankas darbību; tiek slēgti visi Klienta Konti Bankā a Pakalpojuma līgums tiek izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, Bankai ir tiesības piemērot komisijas maksu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu, ja tāda Cenrādī ir noteikta. 6. Pretenziju pieteikšanas kārtība un jautājumi 6.1. Banka ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas Pakalpojuma noteikumos, VDN un Cenrādī Telefoniskai saziņai ar Lietotāju, tajā skaitā, Pieslēgšanās paroles maiņas, Pieslēgšanas vārda bloķēšanas, pieejas Internetbankai un/vai Autorizācijas ierīces bloķēšanas sakarā, kā arī informācijas sniegšanai par ar Internetbankas lietošanu saistītiem jautājumiem un citu darbību veikšanai Lietotājam noteikto pilnvaru ietvaros, Banka autentificē Lietotāju, izmantojot Telefona paroles jautājumu un telefona paroli. Tomēr, Lietotāja identifikācijai pa telefonu Banka ir tiesīga izmantot arī tādus datus, kas Lietotāja identifikācijai ir norādīti citos Bankas un Lietotāja starpā noslēgtajos pakalpojuma līgumos vai piemērojami saskaņā ar VDN Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā lūgt Bankai nomainīt Telefona paroles jautājumu un telefona paroli. a Lietotājam jau ir noteikts Telefona paroles jautājums un telefona parole kā Klientam vai cita Klienta Lietotājam, tad Lietotājs to var izmantot arī šī Pakalpojuma ietvaros Informācija par jebkuriem paredzētajiem Bankas VDN, Pakalpojuma noteikumu vai Cenrāža grozījumiem pirms to spēkā stāšanās Klientiem ir pieejama Bankas klientu apkalpošanas struktūrvienībās, Bankas interneta mājas lapā kā arī Klients to var saņemt, piezvanot Bankas zvanu centram a Klients nepiekrīt Cenrādī vai VDN, vai Pakalpojuma noteikumos veiktajiem grozījumiem/izmaiņām, tad Klientam ir tiesības Pakalpojuma līguma noteiktā kārtībā izbeigt Pakalpojuma līgumu līdz grozījumu/izmaiņu spēkā stāšanās dienai Pretenziju izskatīšana: pretenzijas par Pakalpojuma līguma izpildi Klients var iesniegt rakstiski Bankas klientu apkalpošanas centros vai Internetbankā, kā arī Bankas noteiktajos gadījumos, telefoniski, zvanot uz Bankas informatīvo tālruni. Bankas noteiktos gadījumos un kārtībā pretenzijas var iesniegt arī Lietotājs; Saņemot pretenziju, saskaņā ar kuru Klients/Lietotājs apstrīd/noliedz Maksājuma autorizāciju, Banka ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā atmaksā neautorizētā Maksājuma summu, ja izvērtējot Maksājuma apstiprinājuma veidu, pirmšķietami pretenzija ir pamatota. Tomēr Banka pēc saviem ieskatiem var turpināt izskatīt gan šādas, gan citu iemeslu dēļ iesniegtas pretenzijas, un Maksājuma summas atmaksāšana Klientam nevar tikt uzskatīta par Bankas atbildības atzīšanu par neautorizēto Maksājumu vai citiem pretenzijā minētiem apstākļiem; Gadījumā, ja sākotnēji izvērtējot pretenziju Bankai rodas pamatotas aizdomas, ka Klients/Lietotājs ir rīkojies prettiesiski, t.sk. nav ievērojis Autentifikatoru un/vai Autorizācijas ierīces drošību un/vai Maksājums ir apstiprināts saskaņā ar Pakalpojuma līgumu, Banka ir tiesīga neatmaksāt Klientam apstrīdētā Maksājuma summu, kā arī informēt par aizdomām uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes. Šajā punktā minētajā gadījumā pienākums pierādīt pretenzijas pamatotību gulstas uz Klientu; Turpinot pretenzijas izskatīšanu pēc Maksājuma summas atmaksāšanas Klientam un konstatējot, ka pretenzija nebija pamatota, Banka ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma un saskaņošanas ar Klientu ieturēt no jebkura Klienta Konta Bankā atmaksāto Maksājuma summu, tajā skaitā rezervēt naudas līdzekļus ieturamās summas apmērā Klienta Kontā, ja ieturēšanas brīdi attiecīga summa Klienta Kontā nav pieejama; Gadījumā, ja iesniedzot pretenziju Klients/Lietotājs sniedz Bankai maldinošas un nepatiesas ziņas vai veic citas ļaunprātīgas darbības, Banka ir tiesīga ieturēt no Klienta jebkura Konta izdevumus un zaudējumus, ja tādi Bankai būs radušies pretenzijas izskatīšanas gaitā; Klients/Lietotājs apņemas savlaicīgi sniegt Bankai visu tās pieprasīto informāciju un citādi sadarboties pretenzijas izskatīšanas gaitā arī tajos gadījumos, kad Banka ir atmaksājusi Klientam apstrīdētā Maksājuma summu; Pretenzija tiks uzskatīta par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja Klients to ir iesniedzis un Banka pieņēmusi līdz plkst. 14:00. Pēc norādītā laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās iesniegtās pretenzijas tiks uzskatītas par iesniegtām sekojošajā darba dienā. Pirmssvētku dienās iesniegšanas/pieņemšanas laiks tiek samazināts par vienu stundu; Banka ir tiesīga vienpusēji slēgt pretenzijas procesu kā kļūdaini ierosinātu, informējot par to Klientu/Lietotāju, gadījumā, ja Klienta/ Lietotāja sniegtā informācija ir neskaidra un maldinoša, un ar Klientu/ Lietotāju nav iespējams savlaicīgi sazināties tajos kanālos, kurus Klients/ Lietotājs šim nolūkam ir norādījis ebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Banku un Klientu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Starptautiskajā Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā uz iesniegto dokumentu pamata Klients ir tiesīgs griezties Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā saskaņā ar ombuda reglamentu un nolikumu. Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds atrodas Pērses ielā 9/11, Rīgā, LV Bankas darbību pārrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas adrese: Kungu ielā 1, Rīgā, LV PINB/NO-S--LV LV 3. no 5

4 Citadele Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumu pielikums Ātrās pieejas pakalpojuma un citu Citadeles mobilajā aplikācijā pieejamo funkciju noteikumi 1. Pielikumā lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Ātrā pieeja Bankas pakalpojums, kas nodrošina Lietotājam iespēju veikt noteikta veida Darījumus, kā arī saņemt papildpakalpojumus Bankas mobilajā aplikācijā, cita starpā, Mobilajā vietnē, t.sk., izmantojot arī drošai autentifikācijai alternatīvas prasības Biometriskais autentifikators Autentifikators, kas balstīts uz cilvēka unikāliem fiziskiem rādītājiem vai īpašībām, piemēram, pirksta nospiedums vai sejas attēls, un ir reģistrēts Mobilajā ierīcē Pielikums šie Citadele mobilās aplikācijas ātrās pieejas pakalpojuma noteikumi, kas ir Citadele Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa Piekļuves kods - ciparu kombinācija, pirksta nospiedums, figūru vai jebkura cita ierīces nodrošināta aizsardzības iespēja PIN kods Lietotāja izveidots piecu ciparu salikums, kas jāievada, lai izmantotu MobileScan Mobilajā ierīcē Mobilais paziņojums - paziņojuma veids, kas tiek nogādāts ierīcei ar mobilās aplikācijas starpniecību skaņas vai ekrāna teksta brīdinājuma vai emblēmas formā (push notification). Termini, kas ir lietoti Pielikumā, un kuru skaidrojumi nav minēti Pielikumā, ir atrodami Citadele Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumos. 2. Vispārējie noteikumi 2.1. Lai izmantotu Ātro pieeju, Lietotājs: lejupielādē Citadele mobilo aplikāciju mobilajā ierīcē; reģistrējas Mobilajā vietnē, izmantojot Autentifikatorus Bankas noteiktajā kārtībā atbilstoši drošas autentifikācijas prasībām; ja Lietotājam nav MobileScan, ievada Mobilajā vietnē Bankas nosūtīto unikālo apstiprinājuma kodu un aktivizē Mobilajā ierīcē MobileScan, izveidojot PIN kodu, kā arī, ja Mobilā ierīce to atbalsta, aktivizē arī Biometriskā autentifikatora izmantošanu Ar PIN koda izveidošanu vai ievadīšanu mobilajā aplikācijā Ātrā pieeja tiek aktivizēta bez Lietotāja atsevišķa rīkojuma Bankai ir tiesības jebkurā laikā papildināt mobilo aplikāciju, t.sk. Mobilo vietni ar jauniem pakalpojumiem, kas būs Lietotājam pieejami, t.sk. ar Ātro pieeju, kā arī daļēji vai pilnīgi pārtraukt Ātro pieeju kopumā vai attiecībā uz atsevišķiem Darījumu veidiem vai papildpakalpojumiem tās ietvaros bez Lietotāja piekrišanas Izveidojot vai ievadot PIN kodu, Ātrās pieejas pakalpojums tiek aktivizēts katrā Lietotāja Mobilajā ierīcē atsevišķi Bankai ir tiesības noteikt komisijas maksu par Ātrās pieejas un papildpakalpojumu izmantošanu, norādot to Cenrādī autājumiem, kas ir regulēti šajā Pielikumā, var tikt papildus piemēroti arī. Tiem jautājumiem, kas nav atrunāti Pielikumā, tiek piemēroti Citadele Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumi. 3. Ātrās pieejas kārtība 3.1. Izmantojot Ātro pieeju, Lietotājam ir iespēja veikt šādus Darījumus: veikt jebkādus maksājumus, kas Lietotājam ir pieejami saskaņā ar Pakalpojumu līgumā noteikto lietošanas režīmu un kas tiek atbalstīti Mobilajā vietnē; uz laiku bloķēt maksājumu kartes, tās atbloķēt, kā arī veikt citas Mobilajā vietnē piedāvātās Lietotāja karšu pārvaldības iespējas; piekļūt Internetbankā saglabātajiem šabloniem, izveidot jaunus, kā arī veikt izmaiņas esošajos šablonos, t.sk., tos dzēst; veikt Mobilās vietnes iestatījumu maiņu, tajā skaitā, Mobilajā vietnē piedāvāto darbību un pakalpojumu aktivizēšanu un deaktivizēšanu; autentificēties un veikt maksājumus citu preču/pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs, kā arī autentificēties Bankas mobilajā aplikācijā piedāvāto papildus pakalpojumu lietošanai; saņemt informāciju par Kontu atlikumiem un veiktajām transakcijām; pārvaldīt Lietotāja Citadeles lojalitātes programmas kontu; saņemt citus Bankas mobilajā aplikācijā un Mobilajā vietnē piedāvātos papildus pakalpojumus Lietotājs izmanto Ātro pieeju saskaņā ar Pielikuma noteikumiem un Pakalpojuma līgumu, tajā skaitā, Darījuma noteikumiem, kurus Banka ir tiesīga mainīt jebkurā brīdī bez iepriekšējas paziņošanas Pēc tam, kad veiktas Pielikuma 2.1.apakšpunktos minētās darbības, Lietotājs var piekļūt Ātrās pieejas pakalpojumiem, kas tiek sniegti Mobilajā vietnē, izmantojot PIN kodu vai Biometrisko autentifikatoru, ja Lietotājs Mobilajā ierīcē un Mobilajā vietnē ir aktivizējis Biometriskā autentifikatora lietošanu Ātrās pieejas ietvaros ierosinātie Maksājumi: tiek veikti, ievērojot visus Internetbankā noteiktos ierobežojumus un limitus, kā arī speciālos ierobežojumus, kurus Banka ir noteikusi Maksājumu veikšanai atsevišķi Ātrās pieejas ietvaros; tiek izpildīti VDN un Konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumos noteiktā kārtībā, kā arī, piemērojot Cenrādī vai uz vienošanās pamata noteikto samaksu, izņemot, ja Pielikumā vai Darījumu noteikumos ir noteikts citādi Atsevišķu Maksājumu veidu izpildei Banka ir tiesīga pieprasīt Lietotājam veikt pilnu pieslēgumu Internetbankai, saskaņā ar Bankas noteiktām procedūrām, vai pirms Maksājuma izpildes veikt citus papildus drošības pasākumus Banka ir tiesīga neizpildīt Ātrās pieejas ietvaros ierosināto Maksājumu, ja: Lietotāja pieeja Internetbankai ir bloķēta vai slēgta; Maksājuma summa pārsniedz noteikto limitu; Lietotājs nav izpildījis Darījumu noteikumu prasības; ir iestājušies citi normatīvajos aktos, VDN, Pakalpojuma līgumā vai Bankas pakalpojumu līgumos minētie apstākļi Informācija par Darījumiem, kas ierosināti Ātrās pieejas ietvaros, ir pieejama Internetbankā, kā arī Klientam vēršoties Bankā a Rīkojums, kas iesniegts Ātrās pieejas ietvaros, nav izpildīts, Banka informē par to Lietotāju, nosūtot attiecīgu paziņojumu Citadele mobilajā aplikācijā, ja Klients ir pieteicies paziņojumu saņemšanai no Citadele mobilās aplikācijas Lietotājam tiek nodrošināta Ātrā pieeja Darījumu veikšanai to Klientu gan fizisko, gan juridisko personu - vārdā, kuri Bankas noteiktā kārtībā ir pilnvarojuši attiecīgo Lietotāju rīkoties ar MobileScan. 4. Drošības prasības 4.1. Lai izmantotu Ātrās pieejas pakalpojumu, Lietotāja pieslēgumiem un Mobilajām ierīcēm, kā arī citiem nepieciešamajiem līdzekļiem ir jāatbilst Bankas noteiktajām tehniskām un drošības prasībām. Pretējā gadījumā Banka ir tiesīga noteikt Ātrās pieejas lietošanas ierobežojumus vai pilnīgu aizliegumu Lietotājam ir jāaizsargā pieeju savai Mobilajai ierīcei ar Piekļuves kodu, un jānodrošina, ka trešajām personām Piekļuves kods nav pieejams. Piekļuves kods Mobilajai ierīcei nevar tikt fiksēts datu nesējos un glabāts kopā ar Mobilo ierīci Lietotājs apņemas izmantot Ātro pieeju tikai personīgi, neizpaust PIN kodu un Mobilās ierīces piekļuves kodu, un nodrošināt, lai tas nenonāktu trešo personu rīcībā a Mobilā ierīce ir nozaudēta vai nozagta, Lietotājs nekavējoties par to informē Banku un Banka bloķē Mobilo ierīci, vai Lietotājs patstāvīgi nekavējoties bloķē apdraudēto ierīci Internetbankā, atkarībā no tā, kuru no darbībām ir iespējams veikt ātrāk Lietotājs nodrošina, ka pirms Biometrisko autentifikatoru lietošanas aktivizācijas Mobilajā vietnē, Mobilajā ierīcē ir saglabāti tikai attiecīgā Lietotāja Biometriskie autentifikatori, un citu personu Biometriskie autentifikatori, kas varētu būt reģistrēti Lietotāja ierīcē, tiek dzēsti Biometriskā autentifikatora lietošana Mobilajā vietnē tiek aktivizēta kopā ar MobileSCAN. Autentifikācija, izmantojot Biometrisko autentifikatoru, tiek veikta, izmantojot Mobilās ierīces ražotāja tehnoloģiju, līdz ar ko, Banka neapstrādā un neuzglabā Lietotāja biometrisko informāciju Visi Rīkojumi, kas ir iesniegti, vai Darījumi, kas ir apstiprināti ar PIN kodu vai Biometrisko autentifikatoru, ir saistoši Klienam/Lietotājam Banka jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, tajā skaitā, drošības nolūkos (piemēram, ja ir bloķēts Pieslēgšanās vārds vai jebkura Autorizācijas ierīce), ir tiesīga deaktivizēt Ātro pieeju vienā vai vairākās Mobilajās ierīcēs, kurās ir aktivizēta Ātrā pieeja. 5. Pušu atbildība 5.1. Banka ir atbildīga par Lietotāja Rīkojumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot, ja Pielikumā, Pakalpojuma līgumā vai normatīvajos aktos ir noteikts savādāk Banka nav atbildīga par Rīkojuma neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja Rīkojums netika saņemts vai saņemts ar novēlošanos no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, mobilā sakaru operatora vai citas personas, kas sniedz starpniecības pakalpojumus saistībā ar Rīkojumu, vainas dēļ Lietotājs ir atbildīgs par savas Mobilās ierīces un pieslēgumu drošību Klients/Lietotājs ir atbildīgs par: visiem Rīkojumiem un Darījumiem, izņemot, ja Pielikumā, Pakalpojuma līgumā vai normatīvajos aktos ir noteikts savādāk; Bankai sniegto datu pareizību un savlaicīgumu, lietojot Ātrās pieejas pakalpojumu. PINB/NO-S--LV LV 4. no 5

5 6. Izmaiņas Pielikumā un Ātrās pieejas pakalpojuma izbeigšana 6.1. Banka ir tiesīga veikt izmaiņas Pielikumā vienpusējā kārtā. Grozījumu veikšanas kārtība ir noteikta Pakalpojuma noteikumos Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt Ātrās pieejas pakalpojuma lietošanu attiecīgajā Mobilajā ierīcē, Mobilās vietnes uzstādījumos atslēdzot MobileSCAN Ātrās pieejas pakalpojuma deaktivizācija tiek veikta katrā Mobilajā ierīcē atsevišķi Banka ir tiesīga vienpusēji, tajā skaitā, bez iepriekšēja brīdinājuma deaktivizēt Ātro pieeju Mobilajā ierīcē, ja: Bankas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka: Mobilā vietne tiek lietota pret Klienta/Lietotāja gribu, vai Lietotājam veicot krāpnieciskas vai citas pretlikumīgas darbības; mobilo sakaru līgums starp Klientu/Lietotāju un mobilo sakaru tīklu operatoru, ir izbeigts vai ir notikusi Klienta/Lietotāja mobilā tālruņa numura maiņa; Lietotājs nav izmantojis Ātro pieeju trīs un vairāk kalendāra mēnešus pēc kārtas; 6.5. Pielikums zaudē spēku un Ātrā pieeja tiek slēgta vienlaicīgi ar Pakalpojuma līguma izbeigšanu. 7. Sīkdatņu izmantošana 7.1. Citadele mobilās aplikācijas uzturēšanai un pilnveidošanai Banka izmanto funkcionālās sīkdatnes, kas atrodas Mobilajā ierīcē: FireBase (statistika un analīze). Uzkrāj datus par notikumiem, Lietotājam veicot darbības Mobilajā vietnē, piemēram, Lietotājs ir pieslēdzies Mobilajai vietnei. Dati par Lietotāju veiktajām darbībām tiek izmantoti anonimizētā veidā, lai saprastu, kā Lietotāji lieto aplikāciju un Mobilo vietni, kuras funkcijas tie izmanto. Ar uzkrātiem datiem nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju; Fabric (avāriju un problēmu analīze). Uzkrāj datus par Mobilās vietnes izmantošanu, īpaši par tās avārijām un kļūdām un Citadele mobilās aplikācijas instalācijas datiem. Informācija par ierīci un tajā instalēto Citadeles mobilās aplikācijas versiju un cita informācija tiek izmantota, lai palīdzētu atklāt un novērst problēmas, īpaši attiecībā uz Citadele mobilās aplikācijas programmatūru un Mobilās vietnes lietojumu. Šī tipa analīzei Fabric izmanto ierīces identifikatoru. No šiem datiem nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem mainīt funkcionālās sīkdatnes. Informāciju par izmantotajām sīkdatnēm Lietotājs var saņemt Bankā, t.sk. Citadele mobilajā aplikācijā. PINB/NO-S--LV LV 5. no 5

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē.

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. 1. 2. 3. Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. www.eparaksts.lv eparaksts@eparaksts.lv +371 6710 87 87 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk