EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlam"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu Nr. 1062/2010 LV LV

2 I PIELIKUMS Pielikumos izmantojamās definīcijas Piemēro šādas definīcijas: (1) energoefektivitātes indekss (EEI) ir elektroniskā displeja relatīvās energoefektivitātes indeksa skaitlis, kā noteikts II pielikuma B punktā; (2) plašs dinamiskais diapazons (HDR) ir paņēmiens, ar ko palielina elektroniskā displeja kontrasta attiecību, izmantojot metadatus, kuri ģenerēti videomateriāla radīšanas laikā un kurus displeja vadības shēma interpretē nolūkā panākt tādu kontrasta attiecību un krāsu atveidi, kādu cilvēka acs uztver kā reālistiskāku salīdzinājumā ar displejiem, kas nav saderīgi ar HDR; (3) kontrasta attiecība ir starpība starp maksimālo spilgtumu un melnās krāsas līmeni attēlā; (4) spožums ir fotometrijas mērs, kas raksturo noteiktā virzienā krītošas gaismas intensitāti uz laukuma vienību un ko izsaka kandelās uz kvadrātmetru (cd/m 2 ). Elektroniskā displeja spožums bieži vien tiek subjektīvi kvalificēts kā spilgtums ; (5) spilgtuma automātiska regulēšana ( ABC ) ir automātisks mehānisms, kas, kad iespējots, regulē elektroniskā displeja spilgtumu atkarībā no tā apkārtējās gaismas līmeņa, kas apgaismo displeju no priekšpuses; (6) pēc noklusējuma attiecas uz konkrētu funkciju vai iestatījumu un ir šīs konkrētās funkcijas vērtība, kas iestatīta rūpnīcā un ir pieejama, kad klients ražojumu lieto pirmo reizi vai pēc tam, kad veikta atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, ja attiecīgais ražojums to pieļauj; (7) pikselis (attēla elements) ir attēla mazākā elementa laukums, ko var atšķirt no blakusesošajiem elementiem; (8) ieslēgtais režīms jeb aktīvais režīms ir stāvoklis, kurā elektroniskais displejs ir pieslēgts strāvas avotam, ir aktivēts un nodrošina vienu vai vairākas displeja funkcijas; (9) piespiedu izvēlne ir īpaša izvēlne, kas parādās pēc elektroniskā displeja sākotnējās ieslēgšanas vai atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem, un tajā tiek piedāvāta virkne dažādu piegādātāja iepriekšnoteiktu displeja iestatījumu; (10) parastā konfigurācija ir displeja iestatījums, ko piegādātājs iesaka galalietotājam sākotnējā iestatīšanas izvēlnē, vai rūpnīcas iestatījums, kas elektroniskajam displejam iestatīts, ņemot vērā tā paredzamo lietojumu. Šai konfigurācijai jānodrošina, ka galalietotājs paredzētajā vidē un paredzētajam lietojumam saņem optimālu kvalitāti. Parastā konfigurācija ir stāvoklis, kurā mēra izslēgtā, gaidstāves, tīklierosas gaidstāves un aktīvā režīma vērtības; (11) spilgtākā aktīvā režīma konfigurācija ir tāda elektroniskā displeja konfigurācija, ko iepriekšiestatījis piegādātājs un kas nodrošina pieņemamu attēlu ar lielāko izmērīto spožumu; (12) veikala konfigurācija ir elektroniskā displeja konfigurācija, kas īpaši paredzēta elektroniskā displeja demonstrēšanas nolūkiem, piemēram, spilgta apgaismojuma (veikala) apstākļos, un tas neparedz automātisku izslēgšanos, pat ja netiek konstatētas lietotāja darbības vai klātbūtne; LV 1 LV

3 (13) klātbūtnes telpā sensors vai žestu detektors, vai klātbūtnes sensors ir telpu uzraugošs sensors, kas reaģē uz kustībām telpā ap ražojumu un kura signāls spēj ierosināt pārslēgšanos aktīvajā režīmā. Ja kustība iepriekšnoteiktā laika posmā netiek konstatēta, var notikt pārslēgšanās gaidstāves režīmā vai tīklierosas gaidstāves režīmā; (14) izslēgts režīms ir stāvoklis, kad elektroniskais displejs ir pieslēgts elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgto režīmu uzskata arī šādus režīmus: (1) stāvoklis, kas nodrošina tikai izslēgta režīma stāvokļa indikāciju; (2) stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai ar elektromagnētiskās savietojamības saglabāšanu saistītās funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES 1 ; (15) gaidstāves režīms ir stāvoklis, kurā elektroniskais displejs ir pieslēgts elektrotīklam vai līdzstrāvas avotam, paredzētajai darbībai ir atkarīgs no enerģijas, ko saņem no šā strāvas avota, un uz neierobežotu laiku nodrošina tikai šādas funkcijas: reaktivācijas funkcija vai reaktivācijas funkcija un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikācija; un/vai informācijas vai statusa rādījumi; (16) reaktivācijas funkcija ir funkcija, kas, izmantojot attālinātu komutatoru, tālvadības ierīci, iekšēju devēju, taimeri vai tīklierosas displejiem tīklierosas gaidstāves režīmā tīklu, nodrošina pārslēgšanos no gaidstāves režīma vai tīklierosas gaidstāves režīma uz režīmu, kas nav izslēgtais režīms, nodrošinot papildu funkcijas; (17) vizualizācijas mehānisms ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu; (18) ligzdotā vizualizācija ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai ja tas ir skārienekrāns skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas; (19) skārienekrāns ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis; (20) alternatīvs teksts ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes; (21) ārējs barošanas avots (EPS) ir ierīce, kas definēta Komisijas Regulā (ES) 2019/XXX 2 [PB ieraksta Regulas C(2019)2126] numuru]; (22) standartizēts EPS ir ārējs barošanas avots, kas paredzēts enerģijas nodrošināšanai dažādām ierīcēm un atbilst starptautiskas standartizācijas organizācijas noteiktam standartam; (23) kvadrātkods ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā; 1 2 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. februāra Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību. OV L 96, , 79. lpp. Komisijas Regula (ES) 2019/XXX [PB ieraksta pilnu OV L atsauci uz Regulu C(2019)2126]). LV 2 LV

4 (24) tīkls ir sakaru infrastruktūra ar saišu topoloģiju un arhitektūru, kas ietver fiziskus komponentus, organizatoriskus principus un sakaru procedūras un formātus (protokolus); (25) tīkla saskarne (jeb tīkla pieslēgvieta ) ir vadu vai bezvadu fiziska saskarne, kura nodrošina tīkla pieslēgumu un caur kuru var attālināti aktivēt elektroniska displeja funkcijas un saņemt vai nosūtīt datus. Saskarnes tādu datu kā video un audio signāli ievadei, kuru izcelsme nav tīkla avots un kuras neizmanto tīkla adresi, neuzskata par tīkla saskarnēm; (26) tīkla pieejamība ir elektroniska displeja spēja aktivēt funkcijas pēc tam, kad tīkla saskarne ir uztvērusi attālināti ierosinātu trigeri; (27) tīklierosas displejs ir elektronisks displejs, kas var pieslēgties tīklam, izmantojot vienu no savām tīkla saskarnēm, ja tā iespējota; (28) tīklierosas gaidstāves režīms ir stāvoklis, kurā elektroniskais displejs spēj atsākt kādas funkcijas nodrošināšanu, caur tīkla saskarni saņemot attālināti ierosinātu trigeri. LV 3 LV

5 II PIELIKUMS A. Energoefektivitātes klases Elektroniskā displeja energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi marķējumam paredzētajam energoefektivitātes indeksam (EEI label ), kā norādīts 1. tabulā. Elektroniskā displeja EEI label nosaka saskaņā ar šā pielikuma B daļu. 1. tabula. Elektronisko displeju energoefektivitātes klases Energoefektivitātes klase Energoefektivitātes indekss (EEI label ) B. Energoefektivitātes indekss (EEI label ) A EEI label < 0,30 B 0,30 EEI label < 0,40 C 0,40 EEI label < 0,50 D 0,50 EEI label < 0,60 E 0,60 EEI label < 0,75 F 0,75 EEI label < 0,90 G 0,90 EEI label Elektroniska displeja energoefektivitātes indeksu (EEI label ) aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu: (P measured + 1) EEI label = (3 [90 tanh(0, , 0035 (A 11)) + 4] + 3) + corr l kur: A ir redzamais laukums, izteikts dm²; P measured ir izmērītā jauda aktīvajā režīmā parastajā konfigurācijā, kā norādīts 2. tabulā, izteikta vatos (W); corr l ir korekcijas koeficients, kā norādīts 3. tabulā. 2. tabula. P measured mērījumi Dinamiskā diapazona līmenis Standarta dinamiskais diapazons (SDR): Pmeasured SDR Plašs dinamiskais diapazons (HDR): P measured Pieprasītā jauda (W) aktīvajā režīmā, ko mēra, rādot dinamiskās apraides satura standartizētas testa sekvences ar kustīgiem attēliem Ja saskaņā ar šā pielikuma C daļu var izmantot uzlaides, tās būtu jāatskaita no P measured. Pieprasītā jauda (W) aktīvajā režīmā, ko mēra tāpat kā Pmeasured SDR, taču kad ir metadatu LV 4 LV

6 Pmeasured HDR aktivēta HDR funkcija standartizētās HDR testa sekvencēs. Ja saskaņā ar šā pielikuma C daļu var izmantot uzlaides, tās būtu jāatskaita no P measured. 3. tabula. corr l vērtība Elektronisko displeju tipi corr l vērtība Televizors 0,0 Monitors 0,0 Digitāls informatīvs displejs 0,00062*(lum-500)*A kur lum ir displeja maksimumbaltā spožums (cd/m²) elektroniskā displeja spilgtākajā aktīvā režīma konfigurācijā un A ir displeja laukums dm² C. Uzlaides un korekcijas EEI label aprēķināšanai Elektroniskajiem displejiem ar spilgtuma automātisku regulēšanu (ABC) piemēro P measured samazinājumu par 10 %, ja tie atbilst visām šādām prasībām: (a) (b) (c) (d) (e) elektroniskā displeja parastajā konfigurācijā ABC ir iespējota un saglabājas jebkurā citā standarta dinamiskā diapazona konfigurācijā, kas pieejama galalietotājam; P measured vērtību parastajā konfigurācijā mēra pie atspējotas ABC vai, ja ABC nav iespējams atspējot, pie apkārtējās gaismas līmeņa 100 lx, to mērot uz ABC devēja; attiecīgā gadījumā P measured vērtība pie atspējotas ABC ir vienāda ar vai lielāka par aktīvā režīma jaudu, kas izmērīta pie iespējotas ABC un pie apkārtējās gaismas līmeņa 100 lx, to mērot uz ABC devēja; kad ABC ir iespējota, jaudas izmērītajai vērtībai aktīvajā režīmā ir jāsamazinās par 20 % vai vairāk, kad apkārtējās gaismas līmenis, to mērot uz ABC devēja, tiek samazināts no 100 lx uz 12 lx; ABC displeja ekrāna spožuma regulējums atbilst visiem šādiem parametriem, kad mainās apkārtējās gaismas līmenis, kas izmērīts uz ABC devēja: izmērītais ekrāna spožums pie 60 lx ir no 65 % līdz 95 % no ekrāna spožuma, kas izmērīts pie 100 lx; izmērītais ekrāna spožums pie 35 lx ir no 50 % līdz 80 % no ekrāna spožuma, kas izmērīts pie 100 lx; izmērītais ekrāna spožums pie 12 lx ir no 35 % līdz 70 % no ekrāna spožuma, kas izmērīts pie 100 lx. LV 5 LV

7 1. MARĶĒJUMS III PIELIKUMS Elektronisko displeju marķējums LV 6 LV

8 Elektronisko displeju marķējumā iekļauj šādu informāciju: I. kvadrātkods; II. III. piegādātāja nosaukums vai preču zīme; piegādātāja modeļa identifikators; IV. energoefektivitātes klašu skala no A līdz G; V. energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma B daļu, ja izmanto Pmeasured SDR. VI. energopatēriņš (kwh/1000 h) aktīvā režīmā, ja tiek rādīts saturs ar SDR, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim; VII. energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma B daļu, ja izmanto Pmeasured HDR. VIII. energopatēriņš (kwh/1000 h) aktīvā režīmā, ja tiek rādīts saturs ar HDR, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim; IX. ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli centimetros un collās un horizontālā un vertikālā izšķirtspēja, norādot pikseļos; X. šīs regulas numurs, proti, 2019/XXX [PB ievieto šīs regulas numuru šajā vietā, kā arī energomarķējuma labajā apakšējā stūrī]. LV 7 LV

9 2. MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS LV 8 LV

10 Marķējuma noformējums ir šāds. (a) (b) (c) (d) Marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām. Ja elektroniskā displeja redzamā laukuma izmērs pa diagonāli ir mazāks par 127 cm (50 collas), marķējumu var proporcionāli samazināt, bet ne vairāk kā par 60 % no tā parastā izmēra; tā saturam proporcionāli jāatbilst norādēm, un kvadrātkodam jābūt salasāmam ar vispārpieejamu (piemēram, viedtālrunī integrētu) kvadrātkodu lasītāju. Marķējuma fons ir 100 % baltā krāsā. Izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri. Marķējuma elementu izmēri un specifikācijas ir tādi, kā norādīts marķējuma noformējuma paraugā. (e) Krāsas ir CMYK sistēmas krāsas ciānkrāsa, fuksīns, dzeltens un melns, un tās norāda atbilstīgi šim piemēram: 0,70,100,0: 0 % ciānkrāsa, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns. (f) marķējums atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu): ES logotipa krāsas ir šādas; fons: 100,80,0,0; zvaigznes: 0,0,100,0; enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0; kvadrātkods ir 100 % melnā krāsā; piegādātāja nosaukums ir 100 % melnā krāsā un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt; modeļa identifikators ir 100 % melnā krāsā un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt; A G skalu atveido šādi: energoefektivitātes skalas burti ir 100 % baltā krāsā un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burti ir centrēti uz ass 4,5 mm atstatumā no bultu kreisās malas; A G skalas bultu krāsas ir šādas: A klase: 100,0,100,0; B klase: 70,0,100,0; C klase: 30,0,100,0; D klase: 0,0,100,0; E klase: 0,30,100,0; F klase: 0,70,100,0; G klase: ,0; iekšējo sadalošo līniju ir biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnā krāsā; LV 9 LV

11 energoefektivitātes klases burts ir 100 % baltā krāsā un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt; Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A G skalā ir izvietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melnā krāsā; enerģijas patēriņa vērtību SDR režīmā atveido Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; kwh/1000 h ir Verdana parastā rakstā, fonta izmērs16 pt. Teksts ir centrēts un 100 % melnā krāsā; HDR un ekrāna piktogrammas ir 100 % melnā krāsā un tāda, kāda redzama marķējuma noformējuma paraugā; teksts (cipari un mērvienības) ir 100 % melnā krāsā un šāds: virs HDR piktogrammas centrēti izvieto energoefektivitātes klases burtus (A-G), attiecīgās energoefektivitātes klases burts ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt, pārējie burti ir Verdana parastā rakstā, fonta izmērs 10 pt; zem HDR piktogrammas centrēti izvieto energopatēriņa vērtību Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt, kwh/1000 h Verdana parastā rakstā, fonta izmērs 10 pt; ekrāna piktogrammas teksts ir Verdana parastā rakstā, fonta izmērs 9 pt, izvietots, kā redzams marķējuma noformējuma paraugā; regulas numurs ir 100 % melnā krāsā un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt. LV 10 LV

12 IV PIELIKUMS Mērījumu metodes un aprēķini Atbilstības nodrošināšanas un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijas vajadzībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst šā pielikuma noteikumiem. Mērījumi un aprēķini atbilst tehniskajām definīcijām, nosacījumiem, vienādojumiem un parametriem, kas noteikti šajā pielikumā. Elektroniskos displejus, kas var darboties gan 2D, gan 3D režīmā, testē 2D darbības režīmā. Pārbaudot atbilstību šā pielikuma prasībām, elektronisku displeju, kas sadalīts divās vai vairākās fiziski nodalītās vienībās, bet laists tirgū vienā iepakojumā, uzskata par vienu elektronisko displeju. Ja vairāki elektroniskie displeji, ko var laist tirgū atsevišķi, ir apvienoti vienā sistēmā, individuālos elektroniskos displejus uzskata par atsevišķiem displejiem. 1. AKTĪVĀ REŽĪMA PIEPRASĪTĀS JAUDAS MĒRĪJUMI Aktīvā režīma pieprasītās jaudas mērījumi atbilst visiem šādiem nosacījumiem: (a) (b) elektroniskajiem displejiem mērījumus veic parastajā konfigurācijā; mērījumus veic apkārtējās vides temperatūrā 23 C +/ 5 C; (c) mērījumus veic, izmantojot apraides satura standartizētā dinamiskā videosignāla cikltestus, kas pārstāv tipisko apraides saturu elektroniskiem displejiem standarta dinamiskajā diapazonā (SDR). HDR mērījumu vajadzībām elektroniskajam displejam ir automātiski un pareizi jāreaģē uz HDR metadatiem cikltestā. Mērījums ir vidējais enerģijas patēriņš 10 secīgās minūtēs; (d) (e) mērījumus veic pēc tam, kad elektroniskais displejs bijis izslēgtā režīmā vai, ja izslēgts režīms nav pieejams, gaidstāves režīmā vismaz 1 stundu, tūlīt pēc tam vismaz 1 stundu bijis aktīvajā režīmā, un pabeidz, pirms tas ne ilgāk kā 3 stundas bijis aktīvajā režīmā. Attiecīgo videosignālu rāda visu laiku, kamēr displejs ir aktīvajā režīmā. Elektroniskajiem displejiem, par kuriem zināms, ka tie stabilizējas 1 stundas laikā, šos ilgumus drīkst samazināt, ja var pierādīt, ka rezultātā iegūtais mērījums ir 2 % robežās no rezultātiem, kādus iegūtu, izmantojot še aprakstītos ilgumus; ja ir pieejama ABC funkcija, mērījumus veic, kad tā ir izslēgta. Ja ABC funkciju nevar izslēgt, tad mērījumus veic pie apkārtējās gaismas līmeņa 100 lx, to mērot uz ABC devēja. 2. MAKSIMUMBALTĀ SPOŽUMA MĒRĪJUMI Maksimumbaltā spožuma mērījumus izdara šādi: (a) (b) ar spožummēru, kas nosaka, kura ekrāna daļa rāda pilnīgi (100 %) baltu attēlu, kas ir daļa no pilnekrāna testa parauga, nepārsniedzot vidējo attēla līmeņpunktu (APL), kurā rodas jebkuri jaudas ierobežojumi vai citas novirzes; neskarot spilgtummēra detekcijas punktu elektroniskajā displejā, kad notiek pārslēgšanās no normālas konfigurācijas uz aktīvā režīma spilgtāko konfigurāciju. LV 11 LV

13 V PIELIKUMS Ražojuma informācijas lapa Saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piegādātājs ražojumu datubāzē ievada informāciju atbilstoši 4. tabulai. Ražojuma lietošanas rokasgrāmatā vai citos informatīvos materiālos, ko piegādā kopā ar ražojumu, skaidri norāda vai nu saiti uz modeli ražojumu datubāzē (kā URL (vienotais resursu vietrādis) vai kvadrātkodu), vai ražojuma reģistrācijas numuru. 4. tabula. Ražojuma informācijas lapā iekļaujamā informācija, kārtība un formāts INFORMĀCIJA Vērtība un precizitāte 1. Piegādātāja nosaukums vai preču TEKSTS zīme 2. Piegādātāja modeļa identifikators TEKSTS 3. Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons) [A/B/C/D/E/F/G] 4. Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons) 5. Energoefektivitātes klase (HDR) [A/B/C/D/E/F/G] vai n.a. 6. Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam 7. Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W) X,X 8. Pieprasītā jauda gaidstāves X,X režīmā (W) 9. Pieprasītā jauda tīklierosas X,X gaidstāves režīmā (W) 10. Elektroniskā displeja kategorija [televizors/ monitors/ informatīvais displejs/ cits] Mērvi enība 11. Platuma/augstuma samērs X : Y vesels skaitli s Piezīmes Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus nedrīkst ievadīt. X,X W noapaļots līdz pirmajai zīmei aiz komata, ja jaudas vērtības nesasniedz 100 W, un noapaļots līdz veselam skaitlim, ja jaudas vērtības ir 100 W un lielākas Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus nedrīkst ievadīt. Ja HDR režīms nav iebūvēts, vērtība ir n.a. X,X W noapaļots līdz pirmajai zīmei aiz komata, ja jaudas vērtības nesasniedz 100 W, un noapaļots līdz veselam skaitlim, ja jaudas vērtības ir 100 W un lielākas (ja n.a., tad vērtība ir 0 (nulle)) W W W Izvēlēties vienu Piem., 16:9 vai 21:9 12. Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos) X x Y pikseļi Pikseļi pa horizontāli un pa vertikāli 13. Ekrāna izmērs pa diagonāli X,X cm Izteikts cm (Starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienība), noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim 14. Ekrāna izmērs pa diagonāli X collas Fakultatīvs, collās, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim 15. Ekrāna redzamais laukums X,X cm 2 Noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata 16. Izmantotā paneļu tehnoloģija TEKSTS Piem., LCD / LED LCD / QLED LCD / OLED / MicroLED / QDLED / SED / FED / EPD utt. 17. Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC) [JĀ/NĒ] Pēc noklusējuma jābūt aktivētai (ja JĀ) LV 12 LV

14 18. Ir pieejams balss atpazīšanas [JĀ/NĒ] sensors 19. Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors [JĀ/NĒ] 20. Attēla atsvaidzes intensitāte X Hz 21. Programmatūras un DD MM GGGG aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (līdz) 22. Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (līdz) : DD MM GGGG 23. Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība (līdz): DD MM GGGG 24. Barošanas avota tips Iekšējais/ ārējais/ standartizēts ārējais i Standartizēts Standarta TEKSTS ārējais barošanas nosaukum avots (iekļauts s ražojuma komplektācijā) Ieejas X spriegums Izejas X ii Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā) spriegums Standarta nosaukum s Vajadzīgai s izejas spriegums Vajadzīgai s strāvas stiprums Vajadzīgā strāvas frekvence TEKSTS datum s datum s datum s V V Pēc noklusējuma jābūt aktivētai (ja JĀ) Kā norādīts Komisijas Regulas (ES) 2019/XXX 3 [PB ievieto Regulas C(2019)2122 numuru] II pielikuma E daļas 1. punktā. Kā norādīts Komisijas Regulas (ES) 2019/XXX [PB ievieto Regulas C(2019)2122 numuru] II pielikuma D daļas 5. punktā. Izvēlēties vienu Obligāti, ja EPS nav iekļauts komplektācijā, citos gadījumos nav obligāti X,X V Obligāti, ja EPS nav iekļauts komplektācijā, citos gadījumos nav obligāti X,X A Obligāti, ja EPS nav iekļauts komplektācijā, citos gadījumos nav obligāti X Hz Obligāti, ja EPS nav iekļauts komplektācijā, citos gadījumos nav obligāti 3 Komisijas Regula (ES) 2019/XXX [PB ievieto pilnu OV L atsauci uz Regulu C(2019)2122]). LV 13 LV

15 VI PIELIKUMS Tehniskā dokumentācija Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju: (1) identifikācijas dati (modeļa vispārīgs apraksts); (a) (b) zīmols un modeļa identifikators; piegādātāja nosaukums, adrese, reģistrētais tirdzniecības nosaukums; (2) atsauces uz harmonizētajiem standartiem, citiem mērījumu standartiem un specifikācijām, kas izmantotas, veicot tehniskos mērījumus un aprēķinus; (3) īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, modeli montējot, uzstādot un testējot; (4) visu ekvivalento modeļu saraksts, ieskaitot modeļu identifikatorus; (5) modeļa izmērītie tehniskie parametri un ar izmērītajiem parametriem izdarītie aprēķini, kas uzskaitīti 5. tabulā; Vispārīgie parametri 5. tabula. Izmērītie tehniskie parametri Vērtība un precizitāt e Mērvie nība Apkārtnes temperatūra XX,XX C Testa spriegums X V Frekvence X,X Hz 4. Elektroapgādes sistēmas kopējais harmoniskais kropļojums (THD); Aktīvajam režīmam: X % Piezīmes Maksimumbaltā spožums aktīvā režīma spilgtākajā konfigurācijā X cd/m² Maksimumbaltā spožums parastajā konfigurācijā X cd/m² Maksimumbaltā spožuma aprēķinātā attiecība X,X % 6. rindā ierakstīto vērtību dala ar 5. rindā ierakstīto vērtību un rezultātu reizina ar 100. APD 8. Aktīvā režīma stāvokļa ilgums, pirms elektroniskais displejs automātiski sasniedz gaidstāves režīmu vai izslēgtu režīmu, vai citu stāvokli, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās enerģijas patēriņa prasības izslēgtam režīmam un/vai gaidstāves režīmam. Televizori: izmērītā laika vērtība pēc pēdējās lietotāja iejaukšanās, pirms televizors mm:ss mm:ss LV 14 LV

16 automātiski sasniedz gaidstāves režīmu vai izslēgtu režīmu, vai citu stāvokli, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās enerģijas patēriņa prasības izslēgtam režīmam un/vai gaidstāves režīmam; Ar klātbūtnes sensoru aprīkoti televizori: izmērītā laika vērtība, pirms televizors automātiski sasniedz gaidstāves režīmu vai izslēgtu režīmu, vai citu stāvokli, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās enerģijas patēriņa prasības izslēgtam režīmam un/vai gaidstāves režīmam brīžos, kad nav detektēta klātbūtne; mm:ss Citi elektroniskie displeji, izņemot televizorus un apraides displejus: izmērītā laika vērtība, pirms elektroniskais displejs automātiski sasniedz gaidstāves režīmu vai izslēgtu režīmu, vai citu stāvokli, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās enerģijas patēriņa prasības izslēgtam režīmam un/vai gaidstāves režīmam brīžos, kad nav detektēta ievade; ABC Elektroniskā displeja aktīvā režīmā pieprasītās jaudas vidējā vērtība, ja apkārtējās gaismas intensitāte, kas izmērīta pie elektroniskā displeja ABC sensora, ir 100 lx un 12 lx. Procentuālais jaudas samazinājums, kas panākams ar ABC, ja apkārtējās gaismas intensitāte samazinās no 100 lx līdz 12 lx Displeja maksimumbaltā spožums pie katras šādas apkārtējās gaismas intensitātes, kas izmērīta pie elektroniskā displeja ABC sensora: 100 lx, 60 lx, 35 lx, 12 lx Izmērītā aktīvā režīma jauda, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 100 lx, pie ABC sensora Izmērītā aktīvā režīma jauda, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 12 lx, pie ABC sensora Izmērītais ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 60 lx, pie ABC sensora Izmērītais ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 35 lx, pie ABC sensora Izmērītais ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 12 lx, pie ABC sensora (6) Papildu informācijas prasības (a) mm:ss X,X W X,X % x X,X X,X X X X cd/m² W W cd/m² cd/m² cd/m² testēšanā izmantotais audio un videosignālu ievades terminālis; Ja pieejams un aktivēts pēc noklusējuma (sk. V pielikuma 4. tabulu) (b) informācija un dokumentācija par elektriskajos testos izmantotajiem instrumentiem, konfigurāciju un slēgumiem; (c) visi citi testēšanas apstākļi, kas nav aprakstīti vai noteikti b) apakšpunktā; LV 15 LV

17 (d) (e) (f) (g) (h) aktīvais režīms: i) tāda dinamiska satura apraides videosignāla raksturlielumi, kas raksturīgs tipiskam televīzijas apraides saturam; ja ir HDR dinamiska satura apraides videosignāls, tad elektroniskajam displejam, saņemot šā signāla HDR metadatus, ir automātiski jāpārslēdzas uz HDR režīmu; ii) iii) darbību secība, lai varētu sasniegt stabilu stāvokli attiecībā uz enerģijas pieprasījuma līmeni; un attēla iestatījums, ko izmanto spilgtākā maksimumbaltā spožuma mērīšanai, un mērījumā izmantotā videosignāla testa secība. Gaidstāves un izslēgts režīms: i) izmantotā mērījumu metode; ii) iii) apraksts par to, kā režīms izvēlēts vai programmēts, tostarp norādot jebkuras uzlabotas reaktivācijas funkcijas; un darbību secība, lai varētu sasniegt stāvokli, kurā elektroniskais displejs automātiski maina režīmus. Displeji ar īpašu datora signāla saskarni: i) apstiprinājums, ka elektroniskais displejs piešķir prioritāti datora displeja jaudas pārvaldības protokoliem, kas noteikti Komisijas Regulas (ES) Nr. 617/ II pielikuma punktā. Būtu jāpaziņo par jebkuru atkāpi no šiem protokoliem. Tikai tīklierosas elektroniskie displeji: i) tīkla saskarņu skaits un veids un, izņemot bezvadu tīkla saskarnes, norāde, kur šīs saskarnes elektroniskajā displejā atrodas; ii) iii) norāde, vai elektroniskais displejs ir uzskatāms par elektronisku displeju ar HiNA funkciju; ja nekādas informācijas nav, ir uzskatāms, ka elektroniskais displejs nav displejs ar HiNA funkciju; un informācija par to, vai tīklierosas elektroniskais displejs nodrošina jaudas pārvaldības funkciju un/vai galalietotāja spēju pārslēgt elektronisko displeju, kas ir tīklierosas gaidstāves stāvoklī, uz gaidstāves režīmu vai izslēgtu režīmu, vai citu stāvokli, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās jaudas pieprasījuma prasības izslēgtam režīmam un/vai gaidstāves režīmam, tostarp norādot uzlabotās reaktivācijas funkcijas enerģētisko uzlaidi (ja attiecināms). Katrs tīkla pieslēgvietas tips: i) noklusējuma laiks (mm:ss), pēc kura jaudas pārvaldības funkcija pārslēdz displeju stāvoklī, kas nodrošina tīklierosas gaidstāvi; un ii) trigeris, ko izmanto elektroniskā displeja reaktivācijai; (7) Ja konkrēta elektroniskā displeja modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta: 4 Komisijas gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 617/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem (OV L 175, , 13. lpp.). LV 16 LV

18 (a) (b) no modeļa, kam attiecībā uz sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet ko ražojis cits ražotājs, vai ar aprēķinu palīdzību, pamatojoties uz konstrukciju vai ekstrapolāciju no tā paša vai cita piegādātāja cita modeļa, vai abiem, tehniskajā dokumentācijā iekļauj detalizētu informāciju par šādu aprēķinu, ražotāju veikto novērtējumu, kurā verificēta aprēķina precizitāte, un attiecīgā gadījumā deklarāciju par dažādu ražotāju modeļu identiskumu, un (8) ja tās personas kontaktinformācija, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā, nav iekļauta datubāzē augšupielādētajā tehniskajā informācijā, to pēc pieprasījuma dara pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm vai Komisijai, lai tās varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. LV 17 LV

19 VII PIELIKUMS Informācija, kas sniedzama vizuālajā reklāmā, tālpārdošanas tehniskajos reklāmas materiālos un pārdošanā pa telefonu, izņemot tālpārdošanu internetā 1. Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta un 4. panta d) punkta prasībām, vizuālajā reklāmā marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts šā pielikuma 4. punktā. 2. Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 4. panta d) punktā noteiktajām prasībām, tehniskajos reklāmas materiālos uz marķējuma norādīto energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā. 3. Ja tālpārdošanā izmanto materiālus papīra formātā, tad marķējumā norāda energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. 4. Energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts 1. attēlā, izmantojot: (a) (b) (c) (d) bultu, kurā ir energoefektivitātes klases burts 100 % baltā krāsā Calibri treknrakstā, tādā fonta izmērā, kas ir vismaz tikpat liels kā fonts, kurā norādīta cena (ja cenu norāda); bultas krāsu, kas atbilst energoefektivitātes klases krāsai; pieejamo energoefektivitātes klašu diapazonu, ko atveido 100 % melnā krāsā; un bultas izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 0,5 pt biezu, 100 % melnu apmales līniju. Izņēmuma kārtā, ja vizuālā reklāma, tehniskie reklāmas materiāli vai tālpārdošanas materiāli papīra formātā tiek drukāti vienā krāsā, bultas krāsa attiecīgajā vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmas materiālos vai tālpārdošanas materiālos papīra formā var būt vienkrāsaina. 1. attēls. Krāsainas/vienkrāsainas pa labi vai pa kreisi vērstas bultas paraugs, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons 5. Tālpārdošanā pa telefonu pircējs ir īpaši jāinformē par ražojuma energoefektivitātes klasi un marķējumā norādīto energoefektivitātes klašu diapazonu, un pircējam jābūt iespējai piekļūt marķējumā un ražojuma informācijas lapā norādītajai informācijai, izmantojot brīvpiekļuves tīmekļa vietni vai pieprasot drukātu eksemplāru. 6. Visās un 5. punktā minētajās situācijās pircējam jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt marķējuma un ražojuma datu lapas drukātu eksemplāru. LV 18 LV

20 VIII PIELIKUMS Informācija, kas sniedzama gadījumā, ja notiek tālpārdošana internetā 1. Attiecīgais marķējums, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmēram jābūt tādam, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms, kā arī proporcionālam III pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā norādītajam izmēram. Marķējumu var parādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, un tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajām specifikācijām. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējums parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna. 2. Ligzdotās vizualizācijas gadījumā 2. attēlā parādītais attēls, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam: (a) (b) (c) (d) ir bulta tādā krāsā, kas atbilst ražojuma marķējumā norādītajai ražojuma energoefektivitātes klasei; norāda ražojuma energoefektivitātes klasi 100 % baltā krāsā, Calibri treknrakstā un tādā pašā fonta izmērā kā cena; rāda pieejamo energoefektivitātes klašu diapazonu, ko atveido 100 % melnā krāsā; un ir vienā no šādiem diviem formātiem un tādā izmērā, lai bulta būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk redzamu, 100 % melnu apmales līniju. 2. attēls. Krāsainas pa labi vai pa kreisi vērstas bultas paraugs, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons 3. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējuma vizualizācija notiek šādā secībā: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) šā pielikuma 2. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā; attēlam ir saite uz III pielikumā norādīto marķējumu; marķējums parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna; marķējums tiek parādīts kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs; lai marķējumu palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu; marķējuma vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu; un attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek marķējuma vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tādā pašā fonta lielumā kā cena. LV 19 LV

21 4. Attiecīgā ražojuma informācijas lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Ražojuma informācijas lapas izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma informācijas lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju vai norādi uz ražojumu datubāzi; šādā gadījumā saitē, ko izmanto, lai piekļūtu ražojuma informācijas lapai, skaidri un salasāmi norāda Ražojuma informācijas lapa. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma informācijas lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna. LV 20 LV

22 IX PIELIKUMS Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz izmērīto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalstu iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības. Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem. Verificējot ražojuma modeļa atbilstību šīs regulas prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru. (1) Dalībvalstu iestādes verificē konkrēta modeļa vienas vienības atbilstību. (2) Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamajām prasībām, ja: (a) (b) (c) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/ panta 3. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas to aprēķināšanai, piegādātājam nav izdevīgākas kā attiecīgās testa ziņojumos norādītās vērtības; marķējumā vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas par deklarētajām vērtībām, un norādītā energoefektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka par klasi, ko nosaka deklarētās vērtības; un kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 6. tabulā. (3) Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām. (4) Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktā minētais rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem. (5) Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 6. tabulā. (6) Ja netiek iegūts 5. punktā minētais rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām. (7) Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai. Dalībvalstu iestādes izmanto IV pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes. LV 21 LV

23 Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 6. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs. 6. tabula. Verifikācijas pielaides Parametrs Verifikācijas pielaides Pieprasītā jauda aktīvā režīmā (P measured, W) Noteiktā vērtība* nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 % Attiecīgi izslēgta režīma, gaidstāves režīma un tīklierosas gaidstāves režīma pieprasītā jauda Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli centimetros (un collās, ja deklarēts) Noteiktā vērtība* nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka, vai vairāk kā par 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka par 1,00 W Noteiktā vērtība* ir ne vairāk kā par 1 cm (jeb 0,4 collām) zemāka nekā deklarētā vērtība Ekrāna redzamais laukums, izteikts dm 2 Noteiktā vērtība* ir ne vairāk kā par 0,1 dm 2 zemāka nekā deklarētā vērtība Ekrāna izšķirtspēja, norādot pikseļu skaitu pa horizontāli un vertikāli Noteiktā vērtība* neatšķiras no deklarētās vērtības * Ja testē trīs papildu vienības, kā noteikts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība LV 22 LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1815 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES).../..., ar ko Eiropas Parla

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1815 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES).../..., ar ko Eiropas Parla EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.3.2019. C(2019) 1815 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES).../..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. /.. ar ko nosaka ekodizaina pras

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. /.. ar ko nosaka ekodizaina pras EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.3.2019. C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. /.. ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem atbilstīgi

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 25. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0148(COD) 6695/19 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Pastāvīgo p

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 25. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0148(COD) 6695/19 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Pastāvīgo p Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 25. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0148(COD) 6695/19 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja (I) Padome K-jas dok. Nr.: 9185/18

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» ervins@miko.lv Bismart konference «Vieda pilsētvide jeb Smart city» ZRKAC, Svētes 33, Jelgava 15.09.2017

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

CL2014R0809LV _cp 1..1

CL2014R0809LV _cp 1..1 2014R0809 LV 01.01.2016 001.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014.

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads Pārl

EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads Pārl EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads... 2 2. Pārlūkprogrammas atbalsts... 2 3. Savāktie dati... 2 4.

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģijas, tām ir izcils dizains un laba gaismas kvalitāte,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk