Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis , e-past

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis , e-past"

Transkripts

1 Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis , e-pasts SKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMS 2018

2 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums Pelēču pamatskola atrodas Preiļu rajona Pelēču pagasta Pelēčos, šosejas Preiļi Daugavpils malā, 20 km no Preiļiem, 40 km no Daugavpils /2019.m.g. skolā mācās 60 skolēni pamatizglītības programmā un 19 pirmsskolas izglītības programmā. Pirmā skola Pelēčos dibināta 1914.g. (arhīva izziņa), atradās Nīdermuižas ciemā. Ar 1941./42.m.g. Niedru skola tiek pārcelta uz Pelēčiem. Ar 1991.g. 25.oktobra Preiļu raj. padomes lēmumu Nr.140 Niedru 9-gad. skola pārdēvēta par Pelēču 9 - gadīgo skolu g. Tika nodota ekspluatācijā tagadējā skolas ēka.

3 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 2.1. Pamatizglītības mērķis Skolēni ir mērķtiecīgi savas personīgās un profesionālās nākotnes veidotāji, kuri ir apguvuši zināšanas, sabiedrībā pieprasītās pamatprasmes nozīmīgās cilvēka darbības jomās, mācās ieinteresēti, atbildīgi un prasmīgi, aktīvi līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, sadarbojas, ir Latvijas patrioti, rada inovatīvi un produktīvi un ir ieguvuši veselīga dzīvesveida ieradumus Skolas vīzija un vērtības Skola - kurā katram ir iespējas un kurā katrs gūst panākumus. Mūsu skolas vērtības: ATBILDĪBA, PIEDERĪBA, SADARBĪBA Skolas darbības m ē r ķ i Demokrātiskā skolā, laikmetīgā vidē ar progresīvām mācību metodēm realizēt kvalitatīvu mācību, audzināšanas darbu, kura rezultātā skolēni iegūst izglītības tirgū konkurēt spējīgu izglītību, īpašu uzmanību pievēršot karjers izglītībai, ir vispusīgi attīstītas personības, aktualizējot katra skolēna talantus un radot iespējas tos attīstīt un pilnveidot izvirzīto prioritāšu īstenošana Prioritāte Speciālās izglītības programmu ieviešana; Mūsdienīgu tehnoloģiju iespēju izmantošana mācību procesā. Paveiktais Ieviestas 2 speciālās izglītības programmas, tā rezultātā ir uzlabojusies kopējā skolēnu sekmība skolā, uzlabojušās skolēnu un skolotāju sadarbības formas. Lielākā daļa skolotāju izmanto IT tehnoloģijas mācību procesā.

4 Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana, realizējot speciālās izglītības programmas un sadarbojoties ar skolēnu vecākiem Skolēnu mācību un audzināšanas darba sasniegumu paaugstināšana, veidojot pārdomātu un motivējoši pozitīvu mācību darba vidi. Skolēnu emocionālo,psiholoģisko vajadzību nodrošināšana, izglītojamo drošības garantēšana. Skolas fiziskās vides tālāka uzlabošana: Skolas finanšu līdzekļu racionāla izmantošana Darbs ar kadriem: Visi skolotāji, kuri strādā ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības ir apguvuši 36 stundu kursu programmu, aktīvi sadarbojas ar citām skolām pieredzes apmaiņā: Preiļu 1.pamatskolu un Kalupes pamatskolu. Uzlabojusies skolas un vecāku sadarbība, īpaši klases audzinātāju un psihologa sadarbība ar audzēkņu vecākiem, kuru bērniem ir speciālās vajadzības. Iesaistoties ESF projekta,,atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsts sistēmas izveidei. Projektā Atbalsts pozitīvai uzvedībai 2013./2014.m.g. skolā ir pozitīva un motivējoša darba vide. APU noteikumi ir kļuvuši par mūsu skolas darba ikdienu un ir Skolas iekšējās kārtības noteikumu sastāvdaļa. Skolā darbojas atbalsta personāls psihologs un logopēds. Saturīgai brīvā laika pavadīšanai iegādāti 2 novusa galdi, 2 tenisa galdi, 2 galda hokeji Regulāri tiek veikts skolas telpu kosmētiskais remonts, Skolas sporta zāles renovācija gadā un skolas jumta remonts u.c. tekošie remontdarbi Skola nodrošināta ar mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Skola nodrošināta ar nepieciešamajiem kadriem, visiem skolotājiem atbilstoša kvalifikācija 3. Iepriekšējā skolas akreditācija notika bez akreditācijas komisijas.

5 4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 4.1. Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Vispārējā pamatizglītības programma kods , licences numurs, izdošanas datums , akreditācijas termiņš gada 7. februāris Izglītojamo skaits 2015./16. m. g. Izglītojamo skaits 2016./17. m. g. Izglītojamo skaits 2017./18. m. g. sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās Pirmskolas izglītības programma, kods , licences numurs V-3334, izdošanas datums , akreditācijas termiņš gada 7. februāris Izglītojamo skaits 2015./16. m. g. Izglītojamo skaits 2016./17. m. g. Izglītojamo skaits 2017./18. m. g. sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās

6 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods , licences numurs V-7829, izdošanas datums , akreditācijas termiņš gada 7. februāris Izglītojamo skaits 2015./16. m. g. Izglītojamo skaits 2016./17. m. g. Izglītojamo skaits 2017./18. m. g. sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods , licences numurs V-7830, izdošanas datums , akreditācijas termiņš gada 7. februāris Izglītojamo skaits 2015./16. m.g. Izglītojamo skaits 2016./17. m. g. Izglītojamo skaits 2017./18. m. g. sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās Katra mācību gada sākumā tiek aktualizētas mācību priekšmetu programmas un izvērtēta to atbilstība aktuālajam mācību saturam. Pelēču pamatskolā pedagogi strādā balstoties uz mācību priekšmetu paraugiem, kurus izstrādājis VISC. Skolotāji plāno savu mācību priekšmetu vielas sadali un pārbaudes darbus. Aptaujās skolēni atzina, ka esošais uzdotais mājasdarbu skaits ir pietiekams. Mācību un audzināšanas darba programma tiek realizēta divu metodisko komisiju ietvaros - mācību priekšmetu skolotāju MK (vadītāja Ināra Štagere direktora vietniece) un klašu audzinātāju MK (vadītāja Sandra Stendere Šteinberga)

7 Speciālo programmu realizācijai atsevišķos mācību priekšmetos ir izstrādāti individuālie plāni, kuru izvērtēšana kopā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem notiek divas reizes gadā. Pedagogi pārzina speciālo izglītības programmu specifiku un veido pārbaudes darbus atbilstoši skolēnu speciālajām vajadzībām. Lai realizētu izglītības programmas skolas rīcībā ir visas nepieciešamās mācību grāmatas un lielākā daļa mācību līdzekļu. Skolā ir izstrādāta un pedagoģiskās padomes sēdē apstiprināta audzināšanas darba programma trīs gadu periodam. Stiprās puses: Skolotāju augsts profesionālais līmenis un vielas pārzināšana. Turpmākā darbība: Būtu nepieciešams pilnveidot pedagogu izpratni par jauno mācību saturu un darbu ar speciālajām programmām. Vērtējums: labi 4.2. Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Izglītības iestādē tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase. Klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām, to aizpildīšana sistemātiski tiek pārraudzīta, pedagogi tiek informēti par nepieciešamajiem uzlabojumiem ar e-klases sarakstes starpniecību. Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Katra mācību gada sākumā klases audzināšanas stundās tiek aktualizēta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Analizējot skolēnu anketas secinām, ka 84% izglītojamo atzīmē, ka pedagogi vienmēr izskaidro, kā pildīt mājas darbus un pārbaudes darbus. Izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus. Daži skolēni uzskata, ka uzdoto mājas darbu apjoms varētu būt mazāks. Informācijas aprite starp pedagogiem, izglītojamiem, izglītojamo vecākiem notiek, izmantojot skolēnu dienasgrāmatas klasēs, e-klases dienasgrāmatas klasēs. Saziņas forma tiek saskaņota ar izglītojamo

8 vecākiem. Informācija izglītojamo vecākiem tiek sniegta arī klašu vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās, vecāku kopsapulcēs, un vecāku nedēļā, kuras laikā vecāki tiek rosināti apmeklēt mācību stundas, ārpusstundu pasākumus. Mācību stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Visi pedagogi mācību stundās izmanto pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. Skolas kolektīvs ir atvērts inovācijām izglītības saturā. Skolā ir nodrošināta iespēja skolotāju daudzpusīgai, profesionālai darbībai. Katrā mācību priekšmeta kabinetā ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, skolā ir divas interaktīvās tāfeles, 3 projektori. Metodiskais darbs izglītības iestādē tiek organizēts ar mācību priekšmetu metodisko komisiju starpniecību. Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas: mācību priekšmetu MK un klašu audzinātāju MK. Pedagogi veiksmīgi plāno un realize dažādus ārpusstundu pasākumus un konkursus mācību priekšmetu popularizēšanai, mācīšanās motivācijas celšanai. Lielākajā daļā gadījumu pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu izvēli nepieciešamības gadījumā koriģē. Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību darbā gandrīz visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, uzklausa un ņem vērā izglītojamo viedokļus un vēlmes. 87% izglītojamo un visi pedagogi atzīst, ka izglītojamie prot sadarboties savā starpā mācību procesā. 96 % izglītojamo apgalvo, ka pedagogi rosina viņus sasniegt labākus rezultātus mācībās un 92 % pedagogu uzskata, ka skolēni sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus. Tomēr katrā klasē ir izglītojamie, kuriem regulāri jāpievērš uzmanība, lai noskaņotu darbam un panāktu aktīvu līdzdalību. Pedagogi ikdienas darbā veido darba lapas, testus, pārbaudes darbus, prezentācijas, laboratorijas un pētnieciskos darbus, diferencētus uzdevumus atbilstoši apgūstamajai tēmai. Izglītojamiem ar mācību grūtībām pedagogi palīdz veidot atgādnes, māca tās pielietot ikdienas darbā un pārbaudes darbos. 86 % izglītojamo apgalvo, ka mājas darbu apjoms ir pietiekams, to formas ir daudzveidīgas. Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu un audzināšanas stundu satura īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību un audzināšanas procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus. Piemēram, mācību ekskursija

9 Kalupes mežā - Meža ekspedīcija dabaszinībās, izmantojam Preiļu muzeja pedagoģiskās programmas vizuālajā mākslā. Interesantas tematiskās nodarbības tiek organizētas izglītojamiem arī pagasta bibliotēkā. Pašvērtēšanas prasmju attīstībai visi pedagogi mācību un audzināšanas stundās izmanto dažādus pašvērtēšanas paņēmienus, iegūto informāciju mērķtiecīgi izmanto izglītības procesa pilnveidošanā. Tomēr skolēnu pašvērtējums bieži nav objektīvs. Jau trešo gadu iesaistamies starptautiskos projektos ERASMUS+, kas dod iespēju sadarboties ar citu valstu skolēniem, uzlabot angļu valodas zināšanas. Stiprās puses: Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana. Veiksmīga mācību procesa sasaiste ar reālo dzīvi, darbošanās ERASMUS+ projektos. Turpmākā darbība: Atbilstošu mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājums, to pastāvīga atjaunošana un papildināšana. Metodikas un izdales materiālu speciālajām programmām nodrošināšana. Vērtējums: Ļoti labi Mācīšanās kvalitāte Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, 77 % izglītojamo uzskata, ka viņi prot novērtēt savus mācību sasniegumus, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto izglītības iestādes piedāvātos resursus (IT, sporta zāli) mācību mērķu sasniegšanai. Izglītojamie izmanto arī pagasta bibliotēku un lasītavu. 91 % izglītojamo atzīmē, ka pedagogi saprotami izskaidro mācību vielu, 98,7 % - ka droši var prasīt padomu, ja nesaprot. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Izglītības iestādē uzskaita mācību stundu kavējumus izmantojot e - klasi, analizē to iemeslus, tiek organizēta mērķtiecīga rīcība kavējumu novēršanai(sarunas ar izglītojamo un vecākiem). Ir izstrādāta kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos.

10 Skolā ir individuālo un klases konsultāciju grafiks. Kavētās vielas apguvei vai sekmju uzlabošanai izglītojamie izmanto individuālās konsultācijas, portālu Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Izglītības iestādē tiek izmantota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Katru mēnesi izglītojamie saņem e-klases izrakstu par mācību sasniegumiem. Katra semestra beigās tiek izgūtas priekšmeta skolotāja atskaites, kurās pedagogi paredz un nākošajā semestrī vai mācību gadā realizē nepieciešamo turpmāko darbību. Klašu audzinātāji kopā ar izglītojamiem regulāri seko līdzi mācību sasniegumu dinamikai ikdienā. 82% izglītojamo atzīst, ka viņi prot izvērtēt savus sasniegumus un plānot savu darbību. Problēmu gadījumos pēc klases audzinātāja vai priekšmetu skolotāju lūguma izglītojamie kopā ar vecākiem tiek aicināti izvērtēt savus mācību sasniegumus, izvirzīt turpmākos mērķus un uzdevumus. Pedagogi paredz nepieciešamo darbību situācijas uzlabošanai. Dinamikas tendences ir dažādas, pedagogi izprot un spēj paskaidrot tās, kā arī plāno darbību situācijas uzlabošanai, tai skaitā sniedzot vecākiem atbalstu bērna mācīšanās procesā. Izglītojamie ļoti aktīvi iesaistās dažādos ārpusstundu pasākumos, kas saistīti ar sabiedrības un valsts aktualitātēm. Izglītojamo pašvērtēšanas prasmes tiek mērķtiecīgi un plānveidīgi attīstītas un pilnveidotas, taču ne visi izglītojamie ir motivēti turpmākai rīcībai situācijas uzlabošanai. Stiprās puses: Informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni. Kavējumu uzskaite un analīze, saskaņota rīcība kavējumu skaita samazināšanai. Turpmākā darbība: Turpināt pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma prasmes, sekmēt mācīšanās motivāciju un personīgo atbildību mācību rezultātu paaugstināšanā, izmantojot mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi. Vērtējums: labi

11 Vērtēsana kā mācību procesa sastāvdaļa Atbilstoši valstī noteiktajam, izglītības iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Gandrīz visi pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot noteikto vērtēšanas kārtību 92 % izglītojamo atzīst, ka rakstu darbus skolotāji izlabo savlaicīgi. Izglītības iestādes administrācija norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un nepilnībām vērtēšanas kārtības ievērošanā. Izglītojamie tiek savlaicīgi iepazīstināti ar plānoto tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafiku, sekojot, lai noslēguma pārbaudes darbi būtu nevairāk kā divi dienā 5.-9.klasēs un viens 1.-4.klasēs. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Pedagogi pamato un izskaidro izglītojamo darba vērtējumus, noskaidro un izanalizē pārbaudes darbu kļūdas. 89 % izglītojamo apgalvo, ka pedagogi vienmēr saprotami pamato darba vērtējumu. Izglītojamie izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus mācību priekšmetos, taču vērtējums un vērtēšanas metodes ne vienmēr darbojas kā motivējošs faktors. Lai motivētu izglītojamos gūt augstākus sasniegumus ikdienas darbā, skolā katru gadu rīkojam konkursu Mana liecība gadu mijā un Mana spožā liecība. Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Visi pedagogi veido atskaites un turpmākai mācību uzdevumu izvirzīšanai un mācību procesa pilnveidei izmanto izglītojamo mācību sasniegumu analīzi. Secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. 94 % vecāku atzīst, ka regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem. Katra mēneša beigās izglītojamajiem tiek izsniegts sekmju izraksts, taču izglītojamie ne vienmēr ar tiem savlaicīgi iepazīstina vecākus. Stiprās puses: Vērtējot izglītojamo mācību darbu, tiek ievērotas vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, kas atbilst viņu personības attīstības vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai. Izglītojamie zina un izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un vērtēšanu.

12 Turpmākā darbība: Pedagogiem sekot, lai skolēnu dienasgrāmatas būtu aizpildītas un savlaicīgi izlikt vērtējumus par sasniegumiem ikdienas darbā ne tikai e-klasē, bet arī dienasgrāmatās. Vērtējums: labi 4.3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Priekšmets Māc.g. Nepietiekams % Pietiekams % Optimāls % Augsts % Angļu val / ,4 64,3 14, / ,9 64,1 17, / ,1 68,1 12,8 Latviešu valoda 2015./16. 2,1 55,3 42, /17. 2,1 54,2 43, / ,7 8,3 0 Matemātika 2015./ ,4 40,4 2, / / ,6 33,3 3 Dabaszinības 2015./ ,1 57, / ,4 69, / ,4 28,6 0 Mūzika 2015./ ,8 47, / ,2 52, / ,4 48,6 0 Mājturība 2015./ / ,7 85,7 8, / ,2 93,8 0

13 Sociālās zin / ,1 61,1 2, / ,4 72,2 8, / ,2 10,8 Sports 2015./ ,4 28, / ,1 22, / , ,7 Vizuālā m / ,6 88,9 5, / ,6 91,7 2, / Pas. vēsture 2015./ ,1 57,1 4, / ,5 45, / ,1 41,7 4,2 Latv. vēsture 2015./ ,1 52,4 9, / ,1 57,1 4, / ,8 50 4,2 Informātika 2015./ / / ,1 86,4 4,5 Literatūra 2015./ ,7 33, / / ,8 29,2 0 Krievu val /16. 4,8 42,9 52, / ,7 27, / ,8 4,2 Ģeogrāfija 2015./ ,8 25 6, / ,5 38, / ,8 57,9 5,3 Ķīmija 2015./ ,8 22, / ,5 12, / ,9 0 9,1

14 Bioloģija 2015./ ,8 6, / ,8 61,5 7, / ,4 50 5,6 Fizika 2015./ ,3 55,6 11, / / ,4 54,5 9,1 Analizējot vērtējumus mācību priekšmetos pa līmeņiem, augstu zināšanu līmeni izglītojamie ir ieguvuši gandrīz visos mācību priekšmetos, izņemot mūziku, latviešu valodu, literatūru un dabaszinības, kas liecina par iespēju iegūt zināšanas, apgūt prasmes un iemaņas atbilstoši savām spējām. Izglītojamo mācību rezultātu sadalījums pa līmeņiem ir šāds: Mācību gads nepietiekams pietiekams optimāls augsts 2015./16. 0,4% 36,8% 56,3% 6,6% 2016./17. 0,4% 35,1% 59,5% 5,0% 2017./18. 0% 41,83% 53,20% 4,97% Veicot klašu salīdzinājumu pa apguves līmeņiem pēdējos 3 gados, var secināt, ka skolēnu skaits nepietiekamajā līmenī procentuāli katrā klasē ir neliels. Izglītojamajiem ar nepietiekamu zināšanu līmeni, valstī noteiktajā kārtībā, tiek organizēti papildus mācību pasākumi. Pēdējā gadā nav vērojams nepietiekams zināšanu līmenis, paaugstinājies pietiekamais zināšanu līmenis. Liels atbalsts klašu skolēniem ir projekta Pumpurs individuālās konsultācijas. Mācību gads Klase Vidējā atzīme 2015./ ,2 3. 6, , , ,2 7. 5, ,0 9. 5, / ,0

15 3. 6,0 4. 6, , , , , / , , , , , , , ,76 Apskatot klašu vidējo gada vērtējumu salīdzinājumu mācību gados, redzam, ka izglītojamie vispārējās pamatizglītības programmā uzrāda vidējos sasniegumus virs 6,0 ballēm, kas liecina par mācību motivāciju un vēlmi iegūt spējām atbilstošus rezultātus. Tendence 7.-9.klasēs vidējai atzīmei samazināties, kas liecina par to, ka šajā vecumposmā izglītojamajiem nav pietiekama mācību motivācija. Skolas konkursa Mana spožā liecība ietvaros ar vidējo atzīmi 8,13 balles, Sudraba liecību 2016./17. m. g. ieguva 1 skolēns 7.klasē. Zelta liecību ar vidējo atzīmi 8,5 balles 2017./18.m.g. ieguva 1 skolēns 8.klasē. Stiprās puses: Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana. Turpmākā darbība: Pilnveidot izglītojamo patstāvīgā darba prasmes, prasmi lietderīgi izmantot zināšanu apguvei paredzēto laiku. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju un atbildību par mācību rezultātiem.

16 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2015./16.m.g. Diagnosticējošo darbu rezultāti Diagnosticējošais darbs % izglītības iestādē % pēc urbanizācijas Matemātika 3.kl. 64,33 66,83 71,71 Latviešu val. 3.kl. 66,30 71,11 74,2 Latviešu val. 6.kl 58,84 60,69 63,63 Dabaszinības 6.kl ,57 64,12 Matemātika 6.kl. 63,14 61,15 66,25 Matemātika 8.kl Dabaszinības 9.kl. 50, % valstī 2015./16. m.g. diagnostikas darbā dabaszinībās un matemātikā izglītojamo rezultāti ir augstāki nekā lauku skolās. Dabaszinībās 6.kl. sakrīt ar rezultātiem valstī. Latviešu valodā 6.kl. un abos priekšmetos 3.kl.rezultāti zemāki gan par rezultātiem valstī, gan par rezultātiem lauku skolās. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi Eksāmens % izglītības iestādē % pēc tipa % pēc urbanizācijas Latviešu valoda 49,25 63,51 62,82 65 Matemātika 68,76 56,33 54,87 59,97 Latvijas vēsture 56,64 61,47 60,34 62,51 Angļu valoda 84,00 68,37 66,72 70,75 Krievu valoda -- 74,95 73,37 76,08 % valstī Ļoti labi rezultāti bija angļu valodā, kas ir par 13,25 % augstāki nekā valstī. Iepriecina arī rezultāti matemātikas eksāmenā 9.kl., kas par 8,79 %

17 pārsniedz rezultātu valstī. Zemāki rezultāti par rezultātiem pēc tipa, pēc urbanizācijas un valstī ir Latvijas vēsturē un latviešu valodā /17.m.g. Diagnosticējošo darbu rezultāti Diagnosticējošais darbs % izglītības iestādē % pēc urbanizācijas Matemātika 3.kl. 65,39 63,95 68,54 Latviešu val. 3.kl. 61,20 59,28 63,22 Latviešu val. 6.kl 56,05 64,58 66,47 Dabaszinības 6.kl. 64,17 62,62 64,67 Matemātika 6.kl. 63,19 56,71 60,49 Matemātika 8.kl ,97 42,49 Dabaszinības 9.kl. 65,72 45,59 47,67 % valstī 2016./17. m.g. diagnostikas darbā latviešu valodā un matemātikā 3.kl. izglītojamo rezultāti ir augstāki nekā lauku skolās. Dabaszinībās 6.kl. sakrīt ar rezultātiem valstī. Matemātikā 6.kl. 2,7%, 8.kl. par 0,66%, dabaszinībās 9.kl. par 18,5% rezultāti augstāki nekā laukos un valstī. Rādītājs varēja būt tik augsts 9.kl., jo kārtoja tikai 2 izglītojamie. Rezultāti latviešu valodā 6.kl. zemāki nekā laukos un valstī. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi Eksāmens % izglītības iestādē % pēc tipa % pēc urbanizācijas % valstī Latviešu valoda 56,82 65,64 65,18 67,2 Matemātika 65,34 54,87 53,46 57,81 Latvijas vēsture 74,70 67,43 66,19 69,52 Angļu valoda 90 72,12 70,73 73,74 Krievu valoda 86 73,47 73,43 77,3

18 Sakarā ar to, ka eksāmenus kārtoja tikai divi izglītojamie, rezultāti ir ļoti labi, salīdzinot ar rezultātiem valstī. Matemātikā tie pārsniedz par 7,53%, Latvijas vēsturē par 5,18%, angļu valodā par 16,26%, krievu valodā par 8,7 % nekā valstī. Latviešu valodā par 10,38% zemāki nekā valstī. Tas ir izskaidrojams ar to, ka viens izglītojamais ir no ģimenes, kura mājās sarunājas tikai krievu valodā, tāpēc latviešu valodas apguve sagādāja grūtības /18.m.g. Diagnosticējošo darbu rezultāti Diagnosticējošais darbs % izglītības iestādē % pēc urbanizācijas Matemātika 3.kl. 64,5 70,78 74,70 Latviešu val. 3.kl. 65,4 70,96 76,81 Latviešu val. 6.kl 57,90 66,22 68,67 Dabaszinības 6.kl. 63,33 61,06 63,03 Matemātika 6.kl. 62,28 55,86 59,42 % valstī 2017./18.m.g. rezultāti diagnosticējošā darbā matemātikā 6.klasei ir par 8,32% augstāki nekā lauku skolās un par 2,86% augstāki nekā valstī kopumā, dabaszinībās sakrīt ar sasniegto rezultātu valstī un ir par 2,27% augstāki nekā lauku skolās. Latviešu valodā rezultātus gribētos redzēt augstākus, jo tie ir par 10,77% 6.klasē un par 11,41% 3.klasē zemāki par rezultātiem valstī un zemāki arī salīdzinot pēc urbanizācijas. Vadoties pēc zemajiem rezultātiem 3. un 6.klases diagnostikas darbos latviešu valodā, plānojam izglītojamiem piedāvāt papildus individuālās konsultācijas. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi Eksāmens % izglītības iestādē % pēc tipa % pēc urbanizācijas Latviešu valoda 52,00 64,99 64,77 64,91 Matemātika 58,92 49,67 49,79 51,08 Latvijas vēsture 62,12 64,79 64,78 64,47 % valstī

19 Angļu valoda 69,25 68,65 68,01 71,12 Krievu valoda 78,33 71,86 70,73 71,71 9.klase eksāmenos rezultāti angļu valodā, matemātikā, krievu valodā augstāki salīdzinot pēc skolu tipa un urbanizācijas, matemātikā augstāki nekā valstī. Latviešu valodā rezultāti ir zemāki salīdzinot pēc skolu tipa, urbanizācijas un valstī kopumā. Pārsvarā gadījumu izglītojamo vērtējumi valsts pārbaudes darbos ir vienādi ar ikdienas vērtējumiem vai atšķiras par vienu balli. Lielākā atšķirība starp izglītojamo ikdienas sasniegumiem un valsts pārbaudes darbu sasniegumiem atsevišķos gadījumos ir 2 balles, taču arī tas ir reti. Izglītojamo sasniegumi ārpusstundu aktivitātēs 2015./2016. mācību gadā Aktivitāte Rezultāts starpnovadu vēstures olimpiādē 9.kl. 1.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9.kl. 1.vieta starpnovadu fizikas olimpiādē 9.kl. 2.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē 9.kl. 2.vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē 6.kl. Atzinība 22. vēstures valsts olimpiādē 9.klasēm Piedalījās 38. bioloģijas valsts posma olimpiādē Piedalījās Valsts 66. matemātikas olimpiādes Piedalījās 3.posmā Atklātajā mājturības olimpiādē Rīgā Piedalījās Zemkopības ministrijas pateicības raksts 6.-7.klasei par piedalīšanos konkursā Mans mazais pārgājiens 1.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9.kl. Atzinība konkursā "Spice" 3.vieta konkursa "Esi drošs- neesi pārdrošs" pusfinālā Rīgā 7.kl. 6.vieta konkursa "Esi drošs- neesi pārdrošs" finālā Rīgā 7.kl. 3. vieta Latgales reģiona Preiļu iecirkņa teritorijā Valsts policijas organizētajā zīmējumu konkursā

20 1.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās Mazā balva 60 m skrējiens, tāllēkšana 3.vieta Skolēnu sporta spēlēs volejbolā Laureāta diploms zīmējumu konkursā Latvija Māras zeme 7.kl., sk. 2.pakāpes diploms klašu vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā Balsis vieta Pelēču pamatskolas komandai starpnovadu pavasara krosā. I pakāpes diploms folkloras kopai Pelēcīši tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas Pulkā eimu, pulkā teku 2016 Dienvidlatgales novada sarīkojumā Ni vīnam todu zyrgu (sk. R.Kairāns) 3.vieta komandai starpnovadu kvadrātsaknei veltītā matemātikas un dabaszinību pasākumā. Pateicība par piedalīšanos Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkotajā konkursā Manas sapņu durvis 2.vieta Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Izglītojamo sasniegumi ārpusstundu aktivitātēs 2016./2017. mācību gadā Aktivitāte starpnovadu krievu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm reģionālajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.kl. Rezultāts 1.vieta Piedalījās 3.vieta starpnovadu skolu sacensībās Tautas bumba (2005.g.dz.un jaun.) 2. pakāpes diploms vokālajam ansamblim (1.-2.kl.) konkursā "Balsis" Dalība Erasmus + projektā "The Sunny Side Up" Atzinība Latvijas okupācijas muzeja un Daugavpils IP rīkotajā konkursā Cilvēki Latvijas novadu dārgumi. Pateicība Latvijas okupācijas muzeja un Daugavpils IP rīkotajā konkursā Cilvēki Latvijas novadu dārgumi. II pakāpes diploms konkursa Dziedu dziesmu kāda bija pusfinālā III pakāpes diploms konkursa Dziedu dziesmu kāda bija pusfinālā 2 pakāpes diploms folkloras kopu konkursā Pulkā eimu, pulkā teku

21 Piedalījās Preiļu un Riebiņu TIC izsludinātajā konkursā Iepazīsti savu novadu Atbalstīti Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursa Krāsainās bumbas dod iespējas jauniešiem projekti Pelēču zinītis, Tāfeļgaldiņu iegāde pirmskolas grupiņai. Izglītojamo sasniegumi ārpusstundu aktivitātēs 2017./2018. mācību gadā 2.vieta starpnovadu tautasbumbas sacensībās. (sk. O.Šņepsts) 2.pakāpes diploms Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2018" 1.kārtā (sk. R.Kairāns) Atzinība skolēnu Skatuves runas konkursā (A.Višņevskis 2.kl., sk. E.Spūle) Skatītāju simpātija skolēnu Skatuves runas konkursā (V.Skuķe 1.kl., sk. G.Brūvere) 2. vieta Jauno vieglatlētu sacensībās Sprinta divcīņa g.dz. meitenēm 60m+166m (S.Kudrainicka 5.kl. ) 1.vieta tradicionālās dziedāšanas konkursā Dziesmu dziedu, kāda bija pusfinālā. (Izvirzīta uz Rīgu) (A.Utināne 3.kl., sk. R.Kairāns) 1.vieta tradicionālās dziedāšanas konkursā Dziesmu dziedu, kāda bija pusfinālā. (K. Kokina 2.kl., sk. R.Kairāns) 2.vieta tradicionālās dziedāšanas konkursā Dziesmu dziedu, kāda bija pusfinālā. (Izvirzīta uz Rīgu) (M.Daniva 3.kl., sk. R.Kairāns) II pakāpes diploms Folkloras kopai Pelēcīši Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā "Zyny, zynu tāva sātu" 1.vieta Tradicionālās dziedāšanas konkursā Dziesmu dziedu, kāda bija finālā Rīgā (A. Utināne 3.kl., sk. R.Kairāns) 1.vieta komandai Pelēču veiklie konkursā 7.-8.klašu skolēniem Esi drošs, neesi pārdrošs finālā. Visdrošākā klase 2018! (7., 8.kl., sk. S.Stendere-Šteinberga) 1.vieta atklātajā Jaunsardzes četrcīņā vieglatlētikā (Kausa ieguvējs G.Jankovskis 8.klase) 3.vieta atklātajā Jaunsardzes četrcīņā vieglatlētikā (E.Soma 7.kl.) Bronzas medaļa.

22 Atzinība stāstu konkursā Mūsu klases audzinātājs 2018 Pelēču pamatskolas 8.-9.klase Nominācijā Klases foto 2018 balvu saņem Pelēču pamatskolas 8.-9.klase. 1.vieta Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā Mana zeme skaistā Evijai Paškevičai 5.klase 4.4. Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Skola nodrošina psihologa konsultācijas dažādu skolas problēmu risināšanā. Ir izstrādāts psihologa darba plāns. Ar skolēnu vecākiem tiek saskaņota individuālā skolēnu izpēte un konsultēšana. Psihologs strādā pie klašu kolektīvu izpētes un sniedz konkrētas rekomendācijas klašu audzinātājiem /19. m.g. tiks padziļināti pētīta 5. un 6. klases kolektīvu savstarpējā saskarsme. Skolēniem palīdzību valodas korekcijā sniedz skolas logopēde. Sociālpedagoģisko palīdzību nodrošina klašu audzinātāji sadarbībā ar skolas administrāciju un Pelēču pagasts sociālo darbinieku. Stiprās puses: Ļoti profesionāla psihologa darbība. Turpmākā darbība: Būtu nepieciešams piesaistīt sociālo pedagogu un patstāvīgu medicīnisko darbinieku. Vērtējums: labi Izglītojamo drošības garantēšana Atbilstoši MK noteikumiem Nr.492 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un papildinātas drošības instrukcijas. Audzinātāja stundās skolotājs kopā ar audzināmo klasi izrunā, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Regulāri tiek veiktas drošības instruktāžas, atbilstoši paraksts žurnālā. (Instruktāžas ir vienotas visai skolai un ir klases audzinātāju darba mapēs, kā arī viens eksemplārs pieejams skolotāju istabā).

23 Obligātās audzināšanas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un skolā, sabiedriskā līdzdalība, veselība un vide, karjeras izvēle, drošības jautājumi. Ieeju skolā kontrolē skolas dežurante, kas nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu skolā. Aptaujās skolēni atzīst, ka skolas teritorijā jūtas droši. Stiprās puses: Augsts drošības līmenis skolā Turpmākā darbība: Pilnveidot audzināšanas procesu darbā ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem Vērtējums: ļoti labi Atbalsts personības veidošanā Pelēču pamatskolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Tā ir skolēnu ievēlēta, darbojas atbilstoši kārtībai un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Skolēni izrāda iniciatīvu skolas pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, tādējādi attīstot savas komunicēšanas, plānošanas prasmes. Iesaistoties ārpusstundu pasākumu organizēšanā- tiek veicināta pozitīva sadarbība un atbildības sajūta par sev uzticēto pienākumu. Pašpārvaldes komanda piedalās novada pasākumos, konkursos, dalās pieredzē, piedalās kolas noformēšanā, skolas iekšējās kārtības noteikumu izskatīšanā, sadarbojas ar vecāku padomi un pedagogiem, PBJC. Mācību gada sākumā skolēnu pašpārvalde, sadarbojoties ar ārpusstundu darba organizatoru, plāno daudzveidīgus pasākumus, kas bagātina skolēnu ikdienu ar jaunām emocijām, pieredzi, sajūtām un prasmēm. Septembrī vecāki tiek iepazīstināti ar interešu izglītības piedāvājumu un pasākumu plānu mācību gadam. Mācību gada noslēgumā notiek skolēnu pašpārvaldes darbības atskaite, kurā analizē un izvērtē pasākumus, balstoties uz skolēnu aptaujām. Rezultātus un ierosinājumus ņem vērā turpmākajai darbībai. Skolēni savus priekšlikumus, ierosinājumus, sev interesējošus jautājumus var uzdot klašu audzinātājiem, skolas pašpārvaldei, skolas administrācijai, skolotājiem, skolas darbiniekiem. Visos skolas pasākumos skolēniem ir iespēja sevi apliecināt, pilnveidot, uzstājoties uz skatuves. Audzināšanas uzdevumi ir veicināt izglītojamo:

24 1. spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju, sekmējot atbildīgu rīcību; 2. sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu pašvērtējumu, pašaudzināšanu mūža garumā; 3. brīvību kā iespēju īstenot savus centienus un mērķus, neierobežojot citu personu pamattiesības, tajā skaitā brīvību; 4. pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to ievērošanu; 5. cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu; 6. orientāciju uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības apzināšanos vērtību saglabāšanā, tautas ataudzē un valsts attīstībā; 7. piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās; 8. mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu; 9. nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un patriotismu; 10. sadarbību izglītošanās procesā un ārpus tā, pilsonisko līdzdalību demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanā; 11. atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju. Visi audzināšanas darba uzdevumi sniedz neatsveramu ieguldījumu personības veidošanā, attīstot skolēna rakstura vispusīgās šķautnes, sociāli emocionālās prasmes. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties skolas organizētajos pasākumos, kur tiek īstenota izglītojamo patriotiskā, pilsoniskā (tiek svinēti gadskārtu svētki, Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, piemiņas brīži pie Represēto pieminekļa), daudzkultūru ( valodu dienas, Erasmus+ projekta aktivitātes) un veselīgu dzīvesveidu veicinošā audzināšana (veselības nedēļa skolā, Olimpiskā vingrošana, Zemnieku diena, Projektu nedēļa, Ritmikas pasākums) Eiropas piederības apziņas veidošana un atbalsts dzīvei savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē. Skolā ir plaša interešu izglītības programma (87% skolēnu iesaistīti dažādās interešu programmās), nodarbību laiki tiek plānoti un pielāgoti atbilstoši skolēnu vajadzībām un iespējām. Skolai ir laba sadarbība ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas filiāli - skolas autobuss 2x nedēļa nodrošina bērnu aizvešanu un atvešanu uz nodarbībām. Skolā aktīvi darbojas folkloras kopa, koris, vokālais ansamblis.

25 Skolā darbojas Preiļu BJSS vieglatlētikas treniņgrupa, 1x nedēļā tiek nodrošināts transports uz Sporta skolu. Skolā darbojas tenisa treniņgrupa. Savas radošās prasmes skolēni pilnveido floristikas pulciņā, kura veidotie rotājumi vienmēr priecē gan skolas kolektīvu, gan viesus, papildinot skolas estētisko vidi. Pirmo gadu skolā darbojas Skauti un gaidas, kā arī Jaunsargi. Skolā notiek dažādi ārpusstundu pasākumi : Zinību diena, Tēva diena, Drošības nedēļa, Dzejas stundas, Eiropas sporta nedēļa, "Zemnieku diena", Ekskursijas, Skolotāju dienai veltīts pasākums, UNESCO nedēļa "Kultūras mantojums lietojumā", Labo darbu nedēļa, Rudens tirdziņš, "Mārtiņdiena, "Lāčplēša diena, Koncerts Latvijas svētkos, Erudīcijas konkursi par personībām un aktuāliem notikumiem pagastā, novadā, valstī, pasaulē, "Eiropas medus brokastis", Adventes Svētrīts, Labdarības koncerts Preiļu pansionātā, Ziemassvētku pasts, Radošās darbnīcas, Ziemassvētku koncerts un karnevāls, Ziemassvētki pirmskolas grupiņā, Ziemassvētki skolas internātā, Barikāžu aizstāvju atceres diena, Sniega dienas sportiskās aktivitātes, Valentīndienas aktivitātes, Dzimtās valodas dienai veltīts erudīcijas pasākums, Skolēnu Skatuves runas konkurss, Puišu diena, Makulatūras un bateriju vākšana, Meiteņu diena, Dalība "Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai" veltītā pasākumā, Ritmikas pasākums, Pavasara svētki māmiņām un vecmāmiņām ( pirmskolas grupa), 100 tautas dziesmas Latvijai (Lieldienas), Anekdošu turnīrs, Lielā talka, Māmiņu dienas koncerts, Pēdējais zvans 9.kl., Paldies -diena, Ģimenes dienas aktivitātes "Ar saknēm Latvijas sirdī", pārgājieni, konkursi, akcijas. Izglītības programmā paredzētās tēmas - sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un skolā, sabiedriskā līdzdalība, veselība un vide, karjeras izvēle, drošības jautājumi iekļautas klases audzinātāja stundās. Aptaujās skolēni novērtēja, ka viņiem patīk organizētie ārpusstundu pasākumi. Stiprās puses: Aktīvs darbs dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā Turpmākā darbība: Plašāks interešu izglītības piedāvājums Vērtējums: ļoti labi

26 Atbalsts karjeras izglītībā Kopš 2017.gada skola darbojas projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Pelēču pamatskolā 2017./2018.mācību gadā Klase Pašnovērtējuma veikšana 1. Klases stunda Mana sapņu profesija 2. Klases stunda Mana sapņu profesija 3. Klases stunda Mana sapņu profesija 4. Klases stunda Mana sapņu profesija Darba pasaules iepazīšana Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Atklāj maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Atklāj maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Amatam sevī sevī ir zelta pamats. Tikšanās ar Karjeras lēmumu pieņemšana Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Izglītības iespēju izpēte

27 5. Klases stunda Mana sapņu profesija keramiķi, uzņēmēju Raivo Andersonu Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss 6. Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Amatam ir zelta pamats. Tikšanās ar keramiķi, uzņēmēju Raivo Andersonu 7. Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Amatam ir zelta pamats. Tikšanās ar keramiķi, uzņēmēju Raivo Andersonu 8. Nodarbība Kas ietekmē karjeras izvēli? Atklāj maiznieku! Nodarbība sevī Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Mobilā demonstrāciju

28 Aglonas maizes muzejā. Amatam ir zelta pamats. Tikšanās ar keramiķi, uzņēmēju Raivo Andersonu 9. Atklāj sevī maiznieku! Nodarbība Aglonas maizes muzejā. Amatam ir zelta pamats. Tikšanās ar keramiķi, uzņēmēju Raivo Andersonu laboratorija Tehnobuss Klases stunda Mani tuvākie un tālākie mērķi Mobilā demonstrāciju laboratorija Tehnobuss Klases stunda Mani tuvākie un tālākie mērķi Klases stunda Izglītības sistēma Latvijā Karjeras izglītības jautājumu apguvē klašu audzinātāji izmanto VIAA izdoto metodisko materiālu un programmas paraugu (2009.g.), sadarbojas ar Preiļu novada karjeras konsultantu. Ejot pārgājienos, braucot ekskursijās, izmantojam katru iespēju iepazīties ar dažādām profesijām un to pārstāvjiem. Notiek sadarbība ar skolas absolventiem karjeras izglītībā. Projektu nedēļas laikā tiek vākti un apkopoti materiāli par absolventu tālākajām gaitām, popularizētas absoventu profesijas, rīkotas tikšanās. Tiek pētītas arī vecāku profesijas. Rudenī skolā notiek Zemnieku diena, sadarbībā ar vietējiem lauksaimniekiem un mājražotājiem gadā 7.-8.klases komanda ar izcilu rezultātu (1.vieta) startēja Iekšlietu ministrijas organizētajā konkursā Esi dross neesi pārdrošs, kuram gatavojoties, padziļināti izzināja dažādu profesiju ikdienas darbu un pienākumus (policists, ugunsdzēsējs, NMPD speciālists, medmāsa, elektriķis, elektromontieris, dzelzceļa darbinieks, gāzes dienesta speciālists, saskārās ar

29 profesiju pasākumu vadītājs, u.c.). Rezultātā gūstot jaunas zināšanas un pieredzi. Piedaloties visās iepriekš minētajās aktivitātēs skolēni uzzina jaunu informāciju, pilnveido sevi, izjūt darba nianses un specifiku. Bērniem ir ar ko salīdzināt un izdarīt izvēli savas profesijas pareizajā gultnē. Pēc pamatskolas beigšanas visi skolēni turpina mācības dažāda līmeņa skolās. Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības iegūšanas: M.G. Pamatizglītību ieguvušo skaits Turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs Turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs Neturpina mācīties Strādā 2012./13.m.g /14.m.g /15.m.g /16.m.g /17.m.g /18.m.g

30 Stiprās puses: Precīzi izstrādāta un realizēta profesionālās karjeras attīstības pasākumu virkne projekta ietvaros. Turpmākā darbība: Aktīvāka klašu audzinātāju iesaiste profesijas izvēlē un karjeras plānošanā. Vērtējums: ļoti labi Atbalsts mācību darba diferenciācijai Skolā diferencē mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām un talantiem. Tiek apzināti talantīgie izglītojamie un atbalstīta izglītojamo piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, skatēs. Lai optimālāk sagatavotu izglītojamos līdzdalību šādos pasākumos, tiek ņemtas vērā viņu intereses un spējas. Pedagogi piedāvā arī individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos. Mācību gada laikā skola organizē viktorīnas, konkursus. Izglītojamie izstrādā projektus un apgūst prezentēšanas prasmes. Daudzi skolotāji piedāvā izglītojamajiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi gan stundās, gan mājas darbos. Skolā ir Olimpiešu grāmata, kur apkopoti izglītojamo sasniegumi olimpiādēs daudzu gadu garumā. Mācību gada laikā informatīvajās līnijās tiek apsveikti skolas, novada un olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. Mācību gada beigās arī skolotāji tiek sumināti par sava darba rezultātiem. Skola sedz visus transporta izdevumus, kas saistīti ar izglītojamo un skolotāju nokļūšanu uz mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, skatēm. Skolotāji palīdz arī tiem izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri nav apmeklējuši skolu, tam paredzētas skolotāju individuālas konsultācijas. Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju konsultāciju laikā. Veiksmīgi darbojamies projektā Pumpurs- atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Skolā notiek pieredzes apmaiņa atklātajās stundās, novada semināros, pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu veiksmīgu mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Stiprās puses: Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir mācību grūtības. Priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, cenšas kopīgi risināt problēmas.

31 Turpmākā darbība: Izglītojamo motivēšana savlaicīgai un regulārai konsultāciju apmeklēšanai, panākot mācību sasniegumu uzlabošanos. Vērtējums: Labi Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Realizējam speciālās izglītības programmu izglītojamajam ar mācīšanās traucējumiem. Skolā ir 1 izglītojamais, kas apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 9 izglītojamie - speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Lai varētu šīs programmas realizēt, visi skolotāji ir apmeklējuši kursus Mācību priekšmeta mācīšanas īpatnības darbā ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Šogad 10 izglītojamiem ir sastādīti individuālie plāni latviešu valodā un matemātikā. Individuālos plānus izvērtējam 2 reizes gadā, piedaloties izglītojamiem, viņu vecākiem, priekšmeta skolotājiem, psihologam un direktora vietniecei. Stiprās puses: Izveidojusies ļoti laba sadrbība ar skolas psiholoģi, vecākiem. Turpmākā darbība: Turpināt darbu pie uzdevumu diferenciācijas, atgādņu veidošanas un to prasmīgas pielietošanas ikdienas darbā un valsts pārbaudījumos Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību, izmantojot izglītojamo dienasgrāmatas vai e-klases dienasgrāmatas. Regulāri tiek organizētas klašu un skolas vecāku sanāksmes, vecāku nedēļa, individuālās pārrunas ar vecākiem, kurās vecākiem tiek sniegta informācija par mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācībām un ārpusstundu darbu. Skola organizē kopīgas ekskursijas un ārpusstundu pasākumus pedagogiem kopā ar vecākiem un bērniem. Vecāki piedāvā iespēju klases audzinātāja stundās popularizēt savas profesijas prestižu, veikt skolēniem arodizvēles iespēju (Piem. mežsarga, ugunsdzēsēja, bitenieka, zemnieka profesija)

32 Izglītības iestādē darbojas Skolas padome, kura sniedz priekšlikumus ikdienas darbam, atbalsta rīkotos pasākumus, kā arī iesaistās skolas dzīvē. Klašu audzinātāji, pedagogi un skolas administrācija vienmēr uzklausa vecākus, iespēju robežās sniedz nepieciešamo atbalstu, jo īpaši gadījumos, ja ir konstatētas mācību un audzināšanas problēmas. Informāciju par skolas aktivitātēm var atrast arī skolas mājas lapā. Stiprās puses: Vecāku nedēļas organizēšana skolā. Vecāku aktīva iesaistīšanās skolas rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. Turpmākā darbība: Aktivizēt Skolas padomes darbošanos. Vērtējums: Ļoti labi 4.5. Izglītības iestādes vide Mikroklimats Skola plāno darbu skolas tēla veidošanā, skolai ir sava atribūtika (karogs un himna), tradīcijas (fotohronika) Skolai ir sava interneta mājas lapa, kurā tiek ievietota informācija par skolas aktualitātēm. Šobrīd notiek darbs pie jauna veida mājas lapas izstrādes, kas vispusīgāk atspoguļotu skolas dzīvi. Tiek plānots, ka tā varētu sākt darbu gada janvārī. Pelēču pamatskolā skolēni tiek audzināti patriotiskā garā, tiek svinēti valsts svētki, skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem piedalās Lāčplēša dienas, valsts proklamēšanas dienas svinībās. Skola nodrošina mācību ekskursijas uz valstij, novadam nozīmīgām vietām (Saeimas nams, Valsts Prezidenta pils, Brīvības piemineklis, Kara muzejs). Katru gadu tiek rīkots erudītu konkurss par godu Valsts svētkiem. Skolēni iesaistās apkārtējās vides sakopšanā vācot makulatūru, baterijas un iesaistoties talkās. Skola regulāri iesaistās labdarības pasākumos, veicinot pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās.

33 Stiprās puses: Augsts vienojošs patriotisma līmenis. Turpmākā darbība: Jaunas skolas mājas lapas izveide, aktīvāka sociālo tīklu izmantošana. Vērtējums: ļoti labi Fiziskā vide un vides pieejamība Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Sporta nodarbības notiek atbilstošā sporta zālē. Ir atsevišķi fizikas - matemātikas, bioloģijas un ķīmijas, mājturību, vizuālās mākslas - mūzikas, informātikas kabineti. Skolēniem un pārējiem darbiniekiem ir pieejama bibliotēka un lasītavas telpa, bibliotekārs konsultē skolotājus un skolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Skolas teritorijā ir iekārtots un šobrīd, projekta ietvaros, tiek pilnveidots bērnu rotaļu laukums. Skolai ir ābeļdārzs. Skola regulāri piedalās novada rīkotajos apkārtējās vides sakopšanas konkursos un gūst godalgotas vietas. Stiprās puses: Estētiski noformēta, sakārtota apkārtējā vide. Turpmākā darbība: Būtu nepieciešams nomainīt novecojušo skolas apgaismojumu, mēbeles un iegādāties jaunas iekārtas virtuves blokam, kā arī pabeigt remontēt skolas gaiteņus. Vērtējums: labi 4.6. Izglītības iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Skolai ir noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai.

34 Skolas direktors iesaista skolas darbiniekus finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē, konsultējas ar Skolas padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu. Skolas rīcībā ir divas interaktīvās tāfeles un papildus četri projektori (fizikas matemātikas, angļu valodas, informātikas un pārvietojamais mācību procesa nodrošināšanai.) Klašu telpas ir aprīkotas ar stacionārajiem datoriem skolotāju darba vietas nodrošināšanai, kā arī atsevišķa datorklase ar 12 datoriem. Visas klašu telpas ir nodrošinātas ar skolēnu soliem un galdiem, tāfeli. Skolas internāts ir nodrošināts ar nepieciešamo skolēnu dzīvošanai. Katram skolēnam ir nodrošināta gulta, naktsskapītis un drēbju skapis, kā arī vieta mācību telpā mācību stundu sagatavošanai. Stiprās puses: Labi iekārtots svešvalodu, vēstures, sociālo zinību kabineti. Turpmākā darbība: Pabeigt kabinetu iekārtošanu atbilstoši mūsdienu mācību procesa vajadzībām. Vērtējums: labi Personālresursi Pedagogi - ar augstāko pedagoģisko izglītību 13 pedagogi, 4 no tiem iegūta otrā specialitāte. Visiem pedagogiem izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. -11 pedagogi strādā pamatdarbā un 2 blakusdarbā; - 3 maģistri - kvalitātes pakāpe, kas iegūta līdz 2017.gada 9. augustam 3. pakāpe - 1pedagogam, 4.pakāpe 1pedagogam - kvalitātes pakāpe, kas iegūta no 2017.gada 10.aug - 4. pakāpe 2 pedagogiem - Skolā strādā 2016./17.m.g. Gada skolotājs titula ieguvēja Preiļu novadā. - Bijušajai skolas direktorei piešķirts Preiļu novada apbalvojums Goda zīme par ieguldījumu izglītībā. Skolas administrācija - direktors (0,75 slodzes ) un direktora vietniece (0,25slodzes);

35 Skola atbalsta skolotāju aktivitātes profesionālās meistarības pilnveidē, sedz ceļa izdevumus. Stiprās puses: Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci piedaloties semināros, kursos un Latgales mēroga konferencēs. Realizē ERASMUS+ projektus skolēniem un skolotājiem. Turpmākā darbība: Turpināt paaugstināt profesionālo meistarību darbā ar izglītojamiem speciālajās izglītības programmās. Vērtējums: Ļoti labi 4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Pelēču pamatskolā regulāri tiek plānota iestādes attīstība, balstoties uz iepriekšējā posma izvērtējumu gada nogalē tika veikta analīze par iepriekšējo iestādes plānošanas periodu gadam, kā arī izvirzītas prioritātes nākošajiem gadiem gada septembrī, uzsākot darbu jaunam skolas direktoram, skolas kolektīvs akceptēja ideju par jauna stratēģiskā plāna izstrādāšanu un mērķu precizēšanu gadam. Ir veikts vispusīgs analīzes darbs un aptaujāti pedagogi, skolēni un vecāki par viņu redzējumu skolas turpmākajai attīstībai. Plāna veidošanas laikā tika apzināti skolai pieejamie resursi un skolas vides attīstības vajadzības. Jauno stratēģisko plānu ir paredzēts virzīt apstiprināšanai Preiļu novada domes janvāra sēdē. Skolotāji padziļināti vērtēja savu darbību, piesakoties kvalitātes pakāpei. Skolā ir izstrādāta veidlapa skolotāju pašvērtējuma veikšanai. Stiprās puses: Vērtēšanā iesaistītas visas ieinteresētās puses. Turpmākā darbība: Vajadzētu pilnveidot pedagogu pašvērtējuma procesu un aktīvāku iesaisti skolas turpmākās attīstības plānošanā. Vērtējums: labi

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība” LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 2016. gada. Noteikumi Nr. Rīgā (prot. Nr.. ) Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk