RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:"

Transkripts

1 RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: Informācija internetā: SĒDES PROTOKOLS Rēzeknē 2017.gada 16.februārī Nr.5 Sēde sasaukta plkst Sēde atklāta plkst Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs Sēdi protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka Sēdē piedalās Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra Kroiče; Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa laikraksta Rēzeknes Vēstis žurnāliste Aleksandra Elksne Sēdē nepiedalās Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Tatjana Kubecka, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka - pamatdarbā 1

2 Darba kārtībā 1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs precizēšanu 2. Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņa pagarināšanu 3. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu 4. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis nolikuma apstiprināšanu 5. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu 6. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Dzīpariņš nolikuma apstiprināšanu 7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. 8. Par nekustamā īpašuma Skola ar kadastra Nr atsavināšanu Čornajas pagastā 9. Par dzīvokļa īpašuma nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. V. 10. Par nekustamā īpašuma nosaukums Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. I. 11. Par nekustamā īpašuma nosaukums Sakstagala pagastā atsavināšanas izbeigšanu 12. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu izslēgšanu no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances 14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Černostes ezerā 15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Ismeru - Žogotu ezerā 16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Salāja ezerā 17. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam 18. Par Ismeru-Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam 19. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam 20. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 21. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 22. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 23. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 24. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam 25. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā 27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem , , , un platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā 28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali Maltas pagastā 2

3 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali Stoļerovas pagastā 31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā 33. Par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Čornaja Čornajas pagastā 34. Par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.19 ar A.D. Dricānu pagastā 35. Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 grozījumiem ar V.V. Strūžānu pagastā 36. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K.I. Ilzeskalna pagastā 37. Par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 izbeigšanu ar J. S. Mākoņkalna pagastā 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu GERBACH RSEZ SIA 39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu IRBIS Technology RSEZ SIA 40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu NewFuels RSEZ SIA 41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu VEREMS RSEZ SIA 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu īpašumam nosaukums Ozolmuižas pagastā un īpašumam nosaukums Sakstagala pagastā 43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu īpašumam nosaukums Audriņu pagastā 44. Par J.Č. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 45. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar E.T. Maltas pagastā 46. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. Č. Stružānu pagastā 47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. K. Stružānu pagastā 48. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. Stružānu pagastā 49. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar K. E. Dricānu pagastā 50. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas N. B. Stružānu pagastā 51. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu 52. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 53. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra 54. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā 55. Par aizņēmuma atmaksas termiņa pagarinājumu Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumam Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā un Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā 3

4 Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu (Ziņo M.Švarcs) Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.februāra sēdes darba kārtību (1. 55.jautājumu). 1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs precizēšanu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma,,par pašvaldībām 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 16.janvāra atzinumu Nr.1-18/208 Par saistošajiem noteikumiem Nr.76 un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošos noteikumus Nr.76 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 2. Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņa pagarināšanu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizācijas 2017.gada 8.februāra iesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. pagarināt vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (vienošanās pievienota). 2. Uzdot domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt Vienošanos par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju. 4

5 3. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Svetlanas Klīdzējas iesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : ar 2017.gada 1.aprīli mainīt Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu uz Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis. 4. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis nolikuma apstiprināšanu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta sēdē, protokols Nr.6, 1. ) 21.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis nolikumu (nolikums pievienots). 5. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Alīnas Čistjakovas iesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : ar 2017.gada 1.aprīli mainīt Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu uz Maltas pirmsskolas izglītības iestāde Dzīpariņš. 6. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Dzīpariņš nolikuma apstiprināšanu (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta sēdē, protokols 5

6 Nr.6, 1. ) 21.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Dzīpariņš nolikumu (nolikums pievienots). 7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. (Ziņo S.Ančikovska) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr. 683 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr. 656 Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J., ņemot vērā I. J gada 18.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J. (protokols Nr.4; 5. ) piešķirtā pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. no 2017.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 471,01 (četri simti septiņdesmit viens euro 01 cents). 8. Par nekustamā īpašuma Skola ar kadastra Nr atsavināšanu Čornajas pagastā (Ziņo S.Frančenko) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, ņemot vērā Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 1.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Skola ar kadastra Nr , kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (skolas ēka) 974,5 m² kopplatībā ar kadastra apzīmējumu un zemes gabala 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu , pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 6

7 2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; komisijas locekļi: Vija Jeršova, Ratnieku kultūras nama vadītāja; Edgars Paškovs, Čornajas pagasta darba aizsardzības speciālists. 3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru , Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu 4316,96 EUR (četri tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro 96 centi). 5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 9. Par dzīvokļa īpašuma nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. V. (Ziņo I.Ladnā) Izskatījusi V. V gada 13.oktobra atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februārī priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m 2, nodošanu atsavināšanai V. V. (lēmums pievienots). 2. Izveidot dzīvokļa īpašuma nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m 2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā komisijas locekļi: grāmatvede; Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 3. Uzdot dzīvokļa īpašuma nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m 2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 10. Par nekustamā īpašuma nosaukums Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. I. (Ziņo I.Ladnā) Izskatījusi R. I gada 17.februāra atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 7

8 Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukums, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nodošanu atsavināšanai R.I. (lēmums pievienots). 2. Izveidot nekustamā īpašuma nosaukums, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs komisijas locekļi: Andrejs Tārauds, Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs; Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; Antoņina Piļajeva, Rikavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 3. Uzdot nekustamā īpašuma nosaukums, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 11. Par nekustamā īpašuma Pabērzi Sakstagala pagastā atsavināšanas izbeigšanu (Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, M.Švarcs) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta septīto daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma Laimes putns neapbūvēta zemesgabala novērtēšanas komisijas 2016.gada 9.decembra sēdes protokolu Nr.1, A. J.2017.gada 26.janvāra iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : izbeigt nekustamā īpašuma Pabērzi, kas atrodas, Pabērzi, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr , platība 2,95 ha, atsavināšanu A. J., personas - kods (..), dzīvo (.). Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 12. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē (Ziņo S.Ančikovska) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.februāra iesniegumu Nr.2.2/89 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : sākot ar 2017.gada 1.aprīli, apstiprināt šādu Silmalas pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma izcenojumu: 8

9 Nr.p.k Pakalpojuma veids 1. Tiskādu vidusskolas sporta zāles noma Mērvienība Cena bez PVN Cena ar Piezīmes PVN (euro) (euro) PVN (euro) EUR/h 4,88 1,02 5,90 PVN maksātājs 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu izslēgšanu no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances (Ziņo S.Ančikovska) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 2.februāra iesniegumu - atzinumu Nr.2.2/8 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : izslēgt no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ,026 ha platībā. 14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Černostes ezerā (Ziņo T.Kruste) Izskatījusi SIA Brosteam iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Černostes ezerā (lēmums pievienots). 15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Ismeru - Žogotu ezerā (Ziņo T.Kruste) Izskatījusi SIA Brosteam iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 9

10 Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Ismeru - Žogotu ezerā (lēmums pievienots). 16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Salāja ezerā (Ziņo T.Kruste) Izskatījusi SIA Brosteam iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Brosteam Salāja ezerā (lēmums pievienots). 17. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5. 2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1. ), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt SIA Brosteam komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Černostes ezera zivju tīkla limita. 18. Par Ismeru-Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5. 2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 10

11 zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Ismeru-Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1. ), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt SIA Brosteam komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Ismeru - Žogotu ezera zivju tīkla limita. 19. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2 daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1. ), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt SIA Brosteam komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Salāja ezera zivju tīkla limita. 20. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2 daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, ņemot vērā Pārtavas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1. ), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt Pārtavas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A.R. 25 metri. 11

12 21. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 4.1.punktu, 4.3.punktu un 7.7.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.7, 1. ), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt šādus Rāznas ezera zivju murdu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā 1. J. D. 1 murdu; 2. M. U. 1 murdu. 22. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2 daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, ņemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1. ), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A. T. 30 metri. 23. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2 daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, ņemot vērā Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1. ), Soda reģistra 12

13 datus, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : iedalīt Tiskādu ezera zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem no limita pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 1. V. O. 1 murdu; 2. N. L. 1 murdu. 24. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.453 Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos 10.punktu, 16.punktu, 17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra atzinumu (protokols Nr.1, 1. ), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniecei M. R. 30 metri Gailumu ezera zivju tīklu limita 2017.gadā. 2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. R., adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam (Ziņo T.Kruste) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.453 Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos 10.punktu, 16.punktu, 17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos 3.11.apakšpunktu, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 13

14 atzinumu (protokols Nr.1, 1. ), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam K. L. 30 metri Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu 2017.gadā. 2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms zvejas licences saņemšanas Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 3. Lēmuma norakstu nosūtīt K. L., adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā (Ziņo M. Vizule) Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem , , , un platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā (Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule, M.Švarcs) Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību lietošanas veidu eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem , , , , platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 14

15 28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā (Ziņo M.Vizule) Pamatojoties likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 72.panta pirmo daļu, V.L gada 8.februāra iesniegumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : 1. sakarā ar saņemto V.L. iesniegumu par to, ka izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu , par kuru noslēgts līgums par zemes izpirkšanu ar Hipotēku un Zemes banku, jāveic grozījumi Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā. Minētais domes lēmums tika pieņemts pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 30.maija vēstuli Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām. Ņemot vērā iepriekšminēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā (protokols Nr.14, 34. ), svītrojot no lēmuma lemjošās daļas ierakstu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.L. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Lēmuma norakstu nosūtīt VZD Latgales reģionālās nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) un V.L. (adrese). 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali Maltas pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi F. Č. un Maltas pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali Maltas pagastā (lēmums pievienots). 15

16 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali Stoļerovas pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi J. V. atsavināšanas ierosinājumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un Stoļerovas pagasta pārvaldes iesniegumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi SIA Latgales īpašumi valdes priekšsēdētājas Olgas Bartaševičas iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam nosaukums, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi SIA Ametrs Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam nosaukums, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam nosaukums Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 16

17 33. Par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Čornaja Čornajas pagastā (Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule) Izskatījusi mednieku biedrības Čornaja iesniegumu par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Čornaja, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Čornaja Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 34. Par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.19 ar A. D. Dricānu pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi A. D. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ,1 ha platībā izslēgšanu no nomas līguma, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.19 ar A. D. Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 35. Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 grozījumiem ar V. V. Strūžānu pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatot V.V. iesniegumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 grozījumiem ar V.V. Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 17

18 36. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K.I. Ilzeskalna pagastā (Ziņo M.Vizule) Izskatījusi K. I. iesniegumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K. I. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 37. Par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 izbeigšanu ar J.S. Mākoņkalna pagastā (Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule, M.Švarcs, A.Buharins, J.Macāns) Izskatījusi J. S. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : pieņemt lēmumu par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 izbeigšanu ar J. S. (lēmums pievienots). 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu GERBACH RSEZ SIA (Ziņo I.Kroiče, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās 6.panta otro daļu, ņemot vērā 2017.gada 25.janvāra GERBACH RSEZ SIA iesniegumu Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu un Finanšu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas nav, n o l e m j : piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017.gadu 20% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas GERBACH RSEZ SIA, reģ.nr , adrese: Skals, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E pasts: info@rdc.lv Informācija Internetā: http://www.rdc.lv ĀRKĀRTAS SĒDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes priekšsēdētājs 1092.12 SIA ALAAS kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Elvīra

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv SĒDES PROTOKOLS Brocēnos Nr. 9

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr. 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, e-pasts:dome@preili.lv konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person 2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013.

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2014.gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.

Sīkāk

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA 2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4 Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi: 1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā. 2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV- LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Tālrunis 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams,

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Sakstagala un Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centri,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Projekts FINANŠU KOMITEJAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642 LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr. 64226643, fakss 64226332, Reģ.Nr. 90009114148, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6 LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts:

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts: SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2017.gada 31.maijā Nr.6 Norises vieta: Dārza ielā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr , fakss , e-pasts: MĀLP

MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr , fakss , e-pasts: MĀLP MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr.90000048398 Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv MĀLPILS NOVADA DOMES SĒDES P R O T O K O L S Nr.3 Mālpils

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx L A T V I J A S R E P U B L I K A S A M A T A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģ.Nr. LV90000957242 Ausmas, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,

Sīkāk