Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas"

Transkripts

1 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi ekonomikas dalībniekiem (sk. 2. daļu zemāk). Pretrunu starp SGS Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un SGS On-Track Noteikumiem un Nosacījumiem gadījumā, par noteicošajiem ir uzskatāmi pēdējie. Reģistrācijas laikā jums būs jāpiekrīt SGS Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (1. daļa). Gadījumā, ja jūs nepiekritīsiet SGS Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (1. daļa), jums tiks liegta piekļuve mūsu portālam. Jums būs jāsniedz sava skaidra piekrišana SGS On-Track Noteikumiem un Nosacījumiem ekonomikas dalībniekiem (2. daļa) tikai tad, kad iesniegsiet prasību mūsu interneta portālā. 1. daļa: SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi 1. Vispārīgi (a) Ja vien nav noslēgta rakstveida vienošanos par pretējo vai gadījumos, kad šie noteikumi ir pretrunā ar (i) normatīvajiem aktiem par pakalpojumiem, kas sniegti valsts, valsts iestādes vai citas publiskas iestādes vārdā vai (ii) vietējo tiesību aktu imperatīvajām tiesību normām, visiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem un visām izrietošajām līgumiskajām attiecībām starp jebkuru no, ar SGS SA saistītajām sabiedrībām un to aģentiem (turpmāk tekstā "Sabiedrība") un Klientu ("Līgumiskās attiecības") regulē šie vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Vispārīgie noteikumi"). (b) Sabiedrība ir tiesīga sniegt pakalpojumus fiziskām personām vai juridiskām personām (privātām, publiskām vai valsts un pašvaldības) (turpmāk tekstā "Klients"). (c) Ja vien Sabiedrība nesaņem no Klienta norādījumus par pretējo, neviena cita puse nav tiesīga sniegt norādījumus, it īpaši par pakalpojumu sniegšanas apjomu vai atskaišu, vai sertifikātu izsniegšanu, kas saistīti ar pakalpojumu (turpmāk tekstā "Konstatējumu ziņojums"). Klients ar šo neatsaucami pilnvaro Sabiedrību sniegt Konstatējumu ziņojumus trešajām pusēm, ja to pieprasa Klients, vai pēc saviem ieskatiem, jo to nosaka apstākļi, uzņēmējdarbības noteikumi, standarti vai ieviestā prakse. 2. Pakalpojumu sniegšana (a) Sabiedrība sniegs pakalpojumus, izmantojot atbilstošas prasmes un līdzekļus saskaņā ar Klienta specifiskajiem norādījumiem, kuru saņemšanu apstiprina Sabiedrība, vai, ja šādu norādījumu nav, saskaņā ar: (1) Sabiedrības standarta pasūtījuma vai standarta specifikāciju veidlapu; un/vai (2) jebkuriem citiem attiecināmiem uzņēmējdarbības noteikumiem, standartiem vai praksi; un/vai 1

2 (3) tādām metodēm, kuras Sabiedrība uzskata par tehniski, funkcionāli un/vai finansiāli piemērotām. (b) Konstatējumu ziņojumos noradītā informācija ir iegūta pārbaužu vai testēšanas procedūru rezultātā, kas veiktas saskaņā ar Klienta norādījumiem un/vai mūsu veikto rezultātu analīzi saskaņā ar tehniskajiem standartiem, uzņēmējdarbības noteikumiem vai ierasto praksi, vai citiem apstākļiem, kas saskaņā ar mūsu profesionālo viedokli ir jāņem vērā. (c) Konstatējumu ziņojumi, kas izsniegti par konkrēto paraugu testēšanu, satur Sabiedrības viedokli tikai par šiem konkrētajiem paraugiem, bet nekādā gadījumā nesniedz viedokli par partiju, no kuras šie paraugi tika ņemti. (d) Gadījumā, ja Klients lūdz Sabiedrībai veikt jebkuras trešās puses iesaistes uzraudzību, Klients piekrīt tam, ka Sabiedrības vienīgais pienākums ir būt klāt trešās puses darbību īstenošanas brīdī un nosūtīt rezultātus, vai apliecināt šādu darbību īstenošanu. Klients piekrīt, ka Sabiedrība nav atbildīga par trešo pušu izmantoto ierīču, instrumentu un mēraparātu stāvokli vai kalibrēšanu, kā arī izmantoto analīzes metodi, trešo pušu darbinieku kvalifikāciju, rīcību vai bezdarbību, vai analīzes rezultātiem. (e) Sabiedrības izsniegtajos Konstatējumu ziņojumos tiek atspoguļoti fakti, kas tiek fiksēti iesaistes darbību laikā tikai saskaņā ar dotajiem norādījumiem vai, ja norādījumi netiek doti, saskaņā ar alternatīvajiem parametriem, kas ir parakstīti punktā 2(a). Sabiedrībai nav nekādu pienākumu atsaukties uz vai ziņot par jebkādiem faktiem vai apstākļiem, kas ir ārpus konkrētajiem norādījumiem vai izmantotajiem alternatīvajiem parametriem. (f) Sabiedrība ir tiesīga deleģēt daļu no vai visu pakalpojuma apjomu aģentam vai apakšuzņēmējam, un Klients pilnvaro Sabiedrību sniegt aģentam vai apakšuzņēmējam visu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju. (g) Gadījumā, ja Sabiedrība saņem dokumentus, kas liecina par darījumiem starp Klientu un trešajām pusēm, vai trešās puses dokumentus, piemēram, pārdošanas līgumu kopijas, kredītvēstules, pavadzīmes, utml., šie dokumenti tiek uzskatīti tikai par informatīviem un neierobežo vai nepaplašina Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjomu un Sabiedrības saistības. (h) Klients apliecina to, ka Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus, neieņem Klienta vai jebkuras citas trešās puses vietu, kā arī neatbrīvo Klientu vai jebkuru trešo pusi no to saistību izpildes, kā arī nepieņem, nesaīsina, neatceļ vai neuzņemas atbrīvot Klientu no jebkādām saistībām pret trešajām pusēm vai trešo pušu saistībām pret Klientu. (i) Visi paraugi tiek uzglabāti ne ilgāk par 3 mēnešiem vai īsāku laiku saskaņā a parauga veidu, un pēc šī termiņa beigām tie tiek atgriezti Klientam vai utilizēti pēc Sabiedrības ieskatiem, un pēc šīm darbībām Sabiedrība vairs nav atbildīga par šiem paraugiem. Gadījumā, ja paraugi tiek uzglabāti ilgāk par 3 mēnešiem, Klientam ir jāsedz uzglabāšanas izmaksas. Paraugu atgriešanas gadījumā, Klients sedz izdevumus par paraugu sagatavošanu un sūtīšanu. Klientam tiks piemērota maksa par īpašiem utilizācijas izdevumiem, ja tādi ir. 2

3 3. Klienta pienākumi Klientam ir: (a) savlaicīgi jāsniedz nepieciešamā informācija, norādījumi un dokumenti (jebkurā gadījumā ne vēlāk par 48 stundām pirms vēlamo darbību veikšanas), lai Sabiedrība spētu nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu; (b) jānodrošina Sabiedrības pārstāvjiem visu nepieciešamo piekļuvi telpām, kurās ir jāsniedz pakalpojumi un jāveic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu jebkurus traucējumus vai šķēršļus, kas varētu traucēt pakalpojuma sniegšanai; (c) jānodrošina, ja nepieciešams, specifisku aprīkojumu vai personālu, kas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai; (d) jānodrošina, lai tiktu veiktas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu darba, pakalpojuma sniegšanas vietas un konstrukciju drošību, kā arī Klients nepaļaujas uz Sabiedrības padomiem drošības pasākumu īstenošanā; (e) savlaicīgi jāinformē Sabiedrība par jebkādiem apdraudējumiem vai bīstamību, faktisku vai potenciālu, kas ir saistīta ar jebkāda veida pasūtījuma, paraugu vai testēšanas veikšanu, piemēram, radiācijas, toksisku, indīgu vai sprādzienbīstamu elementu vai materiālu esamību, vides piesārņojumu vai indēm; (f) Jāizmanto visas savas tiesības un jāizslēdz visa sava atbildība saskaņā ar jebkuru pirkuma vai citu līgumu ar trešo pusi vai spēkā esošajiem tiesību aktiem. 4. Maksājumu nosacījumi (a) Maksājumu, par kuriem Sabiedrība un Klients nevienojas pasūtījuma veikšanas vai līguma noslēgšanas brīdī, summas tiek noteiktas pēc Sabiedrības standarta likmēm (kas var mainīties), kā arī Klients apmaksā visus piemērojamos nodokļus. (b) Ja vien rēķinā nav norādīts īsāks laika posms, Klientam ir jāveic rēķina apmaksa 30 dienu laikā no konkrēta rēķina izrakstīšanas dienas vai jebkurā citā laika posmā, kuru rēķinā norāda Sabiedrība ("Apmaksāt līdz" datums), par maksājumu kavēšanu Klientam tiek piemērota līgumsoda procentu likme 1,5% apmēra mēnesī (vai jebkura cita procentu likme, kas norādīta rēķinā), kas tiek aprēķināta sākot no datuma, līdz kuram bija jāveic rēķina apmaksa, un līdz brīdim, kad maksājums tiek saņemts. (c) Klientam nav tiesību ieturēt vai samazināt jebkuru summu, kas ir maksājama Sabiedrībai, pamatojot to ar jebkādu strīdu, prasību vai pretprasību pret Sabiedrību. (d) Sabiedrībai ir tiesības vērsties ar prasību par parādu piedziņu tiesā, kurai ir piekritība. (e) Klienta pienākums ir apmaksāt visus Sabiedrības izdevumus, kas ir radušies parāda piedziņas rezultātā, tai skaitā izdevumus par sniegto juridisko palīdzību un citu saistītos izdevumus. 3

4 (f) Ja Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas laikā rodas neparedzētas problēmas vai izdevumi, Sabiedrība par to informē Klientu un tai ir tiesības piemērot papildu maksu par papildus laiku un izdevumiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai. (g) Ja Sabiedrība nespēj sniegt pakalpojumu daļēji vai pilnībā jebkura iemesla, kas ir ārpus Sabiedrības kontroles, dēļ, tai skaitā Klienta nespēja izpildīt tā saistības, kas ir aprakstītas 3. punktā, Sabiedrība ir tiesīga saņemt samaksu par: (1) sabiedrības izdevumiem, kurus Sabiedrība nespēj kompensēt; un (2) daļu no samaksas par pakalpojumu sniegšanu apjomā, kas atbilst faktiski sniegto pakalpojumu summai. 5. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana vai izbeigšana Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties un bez jebkādas atbildības apturēt vai izbeigt pakalpojumu sniegšanu, ja: (a) Klients nespēj izpildīt šeit aprakstītās saistības un šo saistību izpilde netiek veikta 10 dienu laikā pēc Klienta informēšanas par saistību neizpildi; vai (b) Klients kavē maksājumus, tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai uzņēmējdarbība tiek izbeigta. 6. Saistības un kompensācijas (a) Atbildības ierobežošana: (1) Sabiedrība nav ne apdrošinātājs, ne galvinieks, un pilnībā atsakās no jebkādas šāda veida atbildības. Klientiem, kam ir nepieciešama garantija pret zaudējumiem, ir jāiegādājas atbilstoša veida apdrošināšana. (2) Konstatējumu ziņojumi tiek izsniegti balstoties uz informāciju, dokumentiem un/vai paraugiem, kurus ir iesniedzis Klients, un šie ziņojumi tiek sniegti tikai Klientam, kas tālāk rīkojas ar Konstatējumu ziņojumu rezultātiem pēc saviem ieskatiem. Sabiedrība un tās darbinieki, pārstāvji, aģenti vai apakšuzņēmēji neuzņemas jebkādu atbildību pret Klientu vai jebkuru trešo pusi par jebkāda veida darbību vai bezdarbību saskaņā ar Konstatējumu ziņojumiem, kā arī neuzņemas atbildību par nepareiziem rezultātiem, kuru iemesls ir Sabiedrības sniegta nepareiza, kļūdaina, maldinoša vai nepatiesa informācija. (3) Sabiedrība neuzņemas atbildību par pakalpojumu izpildes kavēšanu, daļēju vai pilnīgu neizpildi, kas tieši vai netieši izriet no jebkura notikuma, kas ir ārpus Sabiedrības kontroles, tai skaitā Klienta nespēja izpildīt šeit aprakstītās saistības. (4) Sabiedrības atbildība attiecībā uz jebkuru prasību par jebkāda veida zaudējumu vai izdevumu piedzīšanu nepārsniedz kopsummu, kas ir vienāda ar 10 maksājumiem par konkrēto pakalpojumu, no kura izriet šāda prasības, vai ASV dolāru (vai ekvivalenta summa vietējā valūtā), piemērojot mazāko no minētajām summām. 4

5 (5) Sabiedrība neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tai skaitā negūto peļņu, zaudētu uzņēmējdarbību, zaudētām uzņēmējdarbības iespējām, zaudētu reputāciju un izmaksām, kas ir saistītas ar preču atsaukšanu. Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem Klienta zaudējumiem, izdevumiem vai tēriņiem, kas izriet no jebkuras trešās puses prasībām (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, prasībām par precēm). (6) Jebkuras prasības gadījumā, Klientam ir 30 dienu laikā pēc ar šādu prasību pamatojošu faktu atklāšanas ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstisks paziņojums, un, jebkurā gadījumā, Sabiedrība tiek atbrīvota no jebkādas atbildības par zaudējumiem vai izdevumiem, ja vien tiesvedība netiek uzsākta viena gada laikā no: (i) datuma, kad Sabiedrība sniedza pakalpojumu, par kuru tiek iesniegta prasība; vai (ii) datuma, kad pakalpojumam, par kura neizpildi tiek iesniegta prasība, būtu jābūt pabeigtam. (b) Kompensācija: Klients garantē, kā arī apņemas atlīdzināt un pasargāt Sabiedrību un tās pārstāvjus, darbiniekus, aģentus vai apakšuzņēmējus no trešo pušu prasībām (faktiskām vai potenciālām), par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, tai skaitā juridiskiem izdevumiem, kas izriet no jebkuru pakalpojumu sniegšanas vai nesniegšanas. 7. Citi nosacījumi (a) Ja viens vai vairāki no Vispārīgo nosacījumu punktiem tiek atzīti par nelikumīgiem vai neizpildāmiem, pārējo punktu juridiskais spēks netiek ietekmēts vai ierobežots. (b) Pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī gadu pēc pakalpojumu sniegšanas, Klientam ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā izteikt Sabiedrības darbiniekiem piedāvājumus pārtraukt darbu Sabiedrībā. (c) Bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegts izmantot Sabiedrības nosaukumu vai reģistrētās preču zīmes reklāmas mērķiem. 8. Piemērojamie tiesību akti, piekritība un strīdu risināšana Ja vien nav noslēgta vienošanās par pretējo, piemērojamie tiesību akti strīdu, kas izriet no starp pusēm noslēgtā līguma (-iem) risināšanā, ir Šveices tiesību akti, un strīdi tiek risināti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības Palātas Šķīrējtiesas noteikumiem, piedaloties vienam vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, kas ir iecelti saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Šķīrējtiesa notiks angļu valodā Parīzē (Francijā). 5

6 Papildu nosacījumi - On-Track specifiskās konfidencialitātes saistības (a) Uzņēmuma pienākums ir nodrošināt visas informācijas, norādījumu un dokumentu, ko Uzņēmumam caur interneta portālu ir iesniedzis Klients ("Klienta iesniegtā informācija)" konfidencialitāti, un Uzņēmums ir aizliegts izmantot Klienta iesniegto informāciju, kā arī atļaut vai pilnvarot jebkuras citas puses izmantot Klienta iesniegto informāciju vai tās daļu, izņemot sekojošus mērķus: (i) Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana Klientam; (ii) informācijas nodošana Ražotājiem-dalībniekiem (saskaņā ar SGS On-Track Noteikumiem un nosacījumiem ekonomikas dalībniekiem), lai ļautu tiem pārbaudīt pieprasījumus un nodrošināt pieprasījumu izsekošanu un apstrādi; (iii) informācijas sniegšanas profesionālajiem konsultantiem, aģentiem vai pārstāvjiem ar mērķi iegūt profesionālas konsultācijas. (b) Punkta (a) nosacījumi netiek piemēroti Klienta iesniegtajai informācijai, kas: (i) ir vai kļūst par publiski pieejamu (nepārkāpjot šī līguma nosacījumus); (ii) Uzņēmums saņem šo informāciju no neatkarīgas trešās puses, kurai ir tiesības atklāt šo informāciju; (iii) šī informācija atradās Uzņēmuma rīcībā pirms Klients to iesniedza Uzņēmumam; vai (iv) informācija ir jāatklāj saskaņā ar likumu vai pēc atbilstošās varas iestādes pieprasījuma. 6

7 2. daļa: SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi ekonomikas dalībniekiem Pirms prasības iesniegšanas mūsu portālā, jums būs jāsniedz piekrišana Noteikumiem un Nosacījumiem, kas ir aprakstīti zemāk. 1. Ievads SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi ekonomikas dalībniekiem 1.1 Šie Noteikumi un Nosacījumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegtas kompensācijas prasības Iekārtu iegādi. 2. Definīcijas 2.1 Šajos Noteikumos un Nosacījumos: (a) "Iekārta" ir programmatūra un aprīkojums, kas nepieciešams TID datu pārsūtīšanai uz repozitoriju sistēmu; (b) "Ražotāji-dalībnieki" ir tabakas izstrādājumu ražotāji, kas piedalās šajā iekārtu nodrošināšanas programmā pilns Ražotāju-dalībnieku saraksts ir pieejams <insert hyperlink>; (c) Kompensācijas maksājumi ir jebkuras kompensācijas prasības, kas iesniegta mūsu portālā, apmaksa; (d) TID ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES, kas stājas spēkā gada. 3 aprīlī, par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu; (d) (e) "mēs" nozīmē SGS Société Générale de Surveillance SA; un "jūs" nozīmē ekonomikas dalībnieku saskaņā ar TID 15. panta 7. daļas sniegto definīciju; un "mēs", "mūsu" un "jūsu" ir jāsaprot saskaņā ar augstāk minēto. 3. Iekārtas 3.1 Jūs uzņematies atbildību par Iekārtu izvēli, kā arī par to, ka izvēlētās Iekārtas ļaus jums izpildīt TID noteiktās prasības. 3.2 Jūs apliecināt to, ka Iekārtas tiek vai tiks izmantotas ar mērķi izpildīt TID un īstenošanas aktu prasības. 7

8 4.1 Kompensācijas izmaksa 4.1 Jūs saņemsiet Kompensācijas maksājumu trīsdesmit dienu laikā pēc iesniegtās kompensācijas prasības apstiprināšanas. 4.2 Mēs izmaksāsim kompensāciju jūsu valsts valūtā. 4.3 Jūs uzņematies visu atbildību par jebkāda veida nodokļu nomaksu, kas izriet no vai ir saistīti ar Iekārtu izmantošanu vai pirkšanu. Jūs nesaņemsiet kompensāciju par PVN un citiem nodokļiem. 5. TID noteiktie ražotāju pienākumi 5.1 Pēc Kompensācijas maksājuma saņemšanas, jūs piekrītat tam, ka Ražotāji-dalībnieki ir izpildījuši savus pienākumus kurus nosaka TID (tai skaitā 15. panta 7. daļa), un ir atbrīvoti no jebkuriem pienākumiem pret jums. 6. Informācija par ražotājiem, kas nav dalībnieki 6.1 Līdzekļus Kompensācijas maksājumiem piešķir tikai Ražotāji-dalībnieki proporcionāli to ieguldījumam. Ja jūs esat cigarešu vai tinamās tabakas, kurus ražo ražotāji, kas nav šīs programmas dalībnieki, izplatītājs, tad jums pašiem ir jāvēršas pie šiem tabakas izstrādājumu ražotājiem. 7. Auditi 7.1 Mēs paturam tiesības veikt jebkuras kompensācijas prasības, kas ir iesniegta mūsu portālā, auditu un izmeklēšanu. 7.2 Jūs apņematies atmaksāt jebkādas Kompensācijas maksājuma daļas, kas audita vai izmeklēšanas laikā tiek atzītas par neatbilstoši izlietotām. 8. Garantijas un apliecinājumi 8.1 Jūs garantējat un apliecināt mums, ka: (a) jūs esat juridiski spējīgi slēgt pusēm saistošus līgumus; (b) jums ir visas tiesības, pilnvaras, tiesībspējas un rīcībspējas piekrist šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, un, ja jūs iesniedzat prasību juridiskās personas vārdā, tad jums ir visas tiesības, pilnvaras un rīcībspējas izteikt piekrišanu šiem Noteikumiem un Nosacījumiem šīs organizācijas vārdā; un (c) visa jūsu sniegtā informācija, kas ir saistīta ar jūsu kompensācijas prasību, ir precīza, pilnīga un patiesa. 8.1 Visas mūsu garantijas un apliecinājumi, kas ir saistīt ar mūsu interneta portālu, ir aprakstīti šajos Noteikumos un Nosacījumos. Visas citas garantijas un apliecinājumi nav spēkā ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. 8

9 9. Atbildības ierobežošana 9.1 Mēs neuzņemamies atbildību pret jums par jebkāda veida zaudējumiem, kas izriet no jebkuriem notikumiem, kas ir ārpus mūsu kontroles. 9.2 Mēs neuzņemamies atbildību pret jums par jebkāda veida uzņēmējdarbības zaudējumiem, tai skaitā (bez ierobežojumiem) zaudējumiem vai negūto pelņu, zaudētajiem ienākumiem, ražošanas traucējumiem, zaudētajiem uzkrājumiem, zaudētajiem līgumiem, uzņēmumiem, komerciālām iespējam vai reputācijai. 9.3 Mēz neuzņemamies atbildību pret jums par jebkāda veida datu, datubāžu vai programmatūras zaudējumiem vai bojājumiem. 10. Ekonomikas dalībnieks 10.1 Saskaņā ar jums pieejamo jaunāko informāciju, jūs turpināsiet būt ekonomikas dalībnieks (saskaņā ar TID definīciju) vēl piecus nākamos gadus pēc kompensācijas maksājuma saņemšanas Gadījumā, ja jūs (i) pārtraucat būt ekonomikas dalībnieks (saskaņā ar TID definīciju) jebkurā brīdī nākamo piecu gadu laikā pēc Kompensācijas maksājuma saņemšanas, vai (ii) jums neizdodas iegūt atbilstošo ekonomikas dalībnieka identifikācijas kodu atbilstošā laikā no brīža, kad ID izsniedzējs sāk pieņemt pieteikumus ekonomikas operatora identifikācijas kodu izsniegšanai, jums ir jāatgriež iegādātās Iekārtas Ražotājiem-dalībniekiem vai, pēc jūsu izvēles, pēc pro-rata principa, jāatmaksā jebkuras naudas summas, kas tika samaksātas jums, ņemot vērā tādus faktorus kā Iekārtu nolietojums un atlikušais izmantošanas laiks. 11. Trešo pušu tiesības 11.1 Ražotājiem-dalībniekiem ir tiesības īstenot pret jums visas mūsu tiesības, kas ir aprakstītas šajā dokumentā. 12. Apjoms 12.1 Ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem netiek piešķirtas jebkāda veida licences un jebkāda veida īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu. 13. Izmaiņas 13.1 Mums ir tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos un Nosacījumos, publicējot to jaunāko versiju mūsu portālā Izmaiņas šajos Noteikumos un Nosacījumos tiek piemērotas līgumiem, kas tiek noslēgti jebkurā laikā pēc izmaiņu ieviešanas, bet izmaiņas neietekmē līgumus, kas ir noslēgti pirms izmaiņu ieviešanas. 14. Tiesību nodošana 9

10 14.1 Jūs ar šo piekrītat, ka mums ir tiesības piešķirt, nodot, iekļaut apakšlīgumā vai jebkurā citā veidā rīkoties ar mūsu tiesībām un/vai saistībām, kas ir aprakstītas šajos Noteikumos un Nosacījumos Jūs nedrīkstat bez mūsu rakstiskas piekrišanas piešķirt, nodot, iekļaut apakšlīgumā vai jebkurā citā veidā rīkoties ar jūsu tiesībām un/vai saistībām, kas ir aprakstītas šajos Noteikumos un Nosacījumos. 15. Atteikšanās no tiesību īstenošanas 15.1 Pusēm nav tiesības atteikties no atbildības par jebkuru, saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, noslēgto līgumu nosacījumu pārkāpšanu, ja vien otra puse rakstveidā tam nepiekrīt Atteikšanās no jebkura noteikumu pārkāpuma saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem netiek interpretēta kā turpmāka vai nepārtraukta atteikšanās no jebkādiem citiem šī noteikuma pārkāpumiem, vai jebkādu šī līguma noteikumu pārkāpumu. 16. Nosacījumu dalāmība 16.1 Ja tiesa vai jebkura cita kompetenta iestāde atzīst kādu no šo Noteikumu un Nosacījumu punktiem par nelikumīgu un/vai neizpildāmu, visi citi punkti paliek spēkā Ja jebkurš no šo Noteikumu un Nosacījumu par nelikumīgiem un/vai neizpildāmiem atzītiem punktiem būtu uzskatāms par likumīgu vai izpildāmu, ja tiktu dzēsta tā daļa, tad šī daļa ir jāuzskata par dzēstu, bet atlikusī punkta daļa paliek spēkā. 17. Līguma punktu darbības periods 17.1 Šī Līguma darbības pārtraukšana vai izbeigšana nenozīmē to, ka tiek izbeigta šī Līguma punkta darbība, kā arī sekojošo šī Līguma punktu darbība: 7. (Audits), 9. (Atbildības ierobežošana), 10. (Ekonomikas dalībnieks), 11. (Trešo pušu tiesības) vai jebkurš cits Līguma punkts, kura darbība pēc šī Līguma pārtraukšanas ir pamatojama ar loģisku nepieciešamību. 18. Mūsu informācija 18.1 Šis portāls pieder un tā darbību nodrošina SGS Société Générale de Surveillance SA 18.2 Mēs esam Šveicē reģistrēta sabiedrība un mūsu juridiskā adrese ir 1 Place des Alpes, Ženēva, Šveice. 19. Valoda 19.1 Gadījumos, kad šie Noteikumi un nosacījumi nav angļu valodā un ir pretrunas vai neatbilstības starp Noteikumu un nosacījumu versiju angļu valodā un tās tulkojumu, par galveno tiek uzskatīta Noteikumu un nosacījumu versija angļu valodā. 10

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

paysafecard kartes Lietošanas Noteikumi Versija: 11 / Vispārīgie noteikumi 1.1. Lūdzu rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, pamatojoties uz kuriem i

paysafecard kartes Lietošanas Noteikumi Versija: 11 / Vispārīgie noteikumi 1.1. Lūdzu rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, pamatojoties uz kuriem i paysafecard kartes Lietošanas Noteikumi Versija: 11 / 2018 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Lūdzu rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, pamatojoties uz kuriem izmantosiet paysafecard karti. Šie Noteikumi regulē

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

%CustName%

%CustName% FL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Finanšu līzinga (nomas pirkuma) līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk