RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:"

Transkripts

1 RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: Informācija internetā: SĒDES PROTOKOLS Rēzeknē 2017.gada 21.decembrī Nr.30 Sēde sasaukta plkst Sēde atklāta plkst Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka Piedalās Rēzeknes novada domes deputāti: Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists Austris Seržants Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra Kroiče Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale Laikraksta Rēzeknes Vēstis žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska Nepiedalās: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pārejoša darbnespēja Rēzeknes novada domes deputāti: Staņislavs Šķesters, Normunds Zušs pamatdarbā Darba kārtībā: 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību izdošanu 1

2 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.11 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam izdošanu 3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.9 Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā precizēšanu 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 6. Par Ivetas Gailes apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatā 7. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā 8. Par dzīvokļa, kas atrodas Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci 9. Par nekustamā īpašuma Vecružinas katlu mājas ēkas, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 10. Par nekustamā īpašuma Vecružinas bērnu dārza ēkas, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā 12. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese), Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu 13. Par nekustamā īpašuma Nosaukums Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu 14. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu 15. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. B. 16. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. S. 17. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ. S. 18. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai O.K. 19. Par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā 20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā 21. Par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā 22. Par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas pagastā 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Nosaukums un Nosaukums Griškānu pagastā 2

3 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Kaunatas pagastā 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Rikavas pagastā 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums Vērēmu pagastā 27. Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par papildus medību tiesību platību nodošanu mednieku biedrībai Vanags Strūžānu pagastā 28. Par 2009.gada 23.marta zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar V.K. Ozolmuižas pagastā 29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 30. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 31. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK Zvejsala Lubāna ezerā 32. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA MADARAS Z Lubāna ezerā 33. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA Kalniņi SA Rāznas ezerā 34. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA ELITE LV Rāznas ezerā 35. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 36. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 37. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 38. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 39. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 40. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 41. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 42. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 43. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 44. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 45. Par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z. īpašumā Audriņu pagastā 46. Par piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu (Ziņo E.Pizāne) Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes priekšlikumu par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes darba kārtību (1. 43.jautājums). 2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu, 3

4 Par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z. īpašumā Audriņu pagastā un Par piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā. 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību izdošanu (Ziņo J.Zvīdriņš) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 18.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.10 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību (saistošie noteikumi pievienoti). Uzdot Zemes pārvaldības dienesta vadītājam J.Zvīdriņam nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību spēkā stāšanās. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.11 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam izdošanu (Ziņo A.Seržants) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, kā arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 4

5 Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.11 Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam (saistošie noteikumi, saistošo noteikumu pielikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti). 3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.9 Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā precizēšanu (Ziņo S.Strankale) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 32.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 12.decembra atzinumu Nr.1-18/9569 par saistošajiem noteikumiem un Sociālo un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošos noteikumus Nr.9 Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā (Ziņo I.Turka) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumiem, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā, turpmāk tekstā - Noteikumi, kas apstiprināti ar 2012.gada 1.marta lēmumu Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu (protokols Nr.5, 5. ): 1.1. Aizstāt Noteikumu 5.punktā vārdu Doclogix ar vārdiem FIBU lietvedība. 5

6 1.2. Papildināt Noteikumu 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: Informācija un dokumenti, kas ir Rēzeknes novada pašvaldības rīcībā, tiek iegūti Kārtības, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, 4.punktā noteiktajā kārtībā Aizstāt Noteikumu 10.punktā vārdu mazāko ar vārdu zemāko Papildināt Noteikumu 10.punktu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā: Izvēloties mērniecības pakalpojumu uzņēmumu, Pārvalde veic tirgus izpēti atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību pašvaldībā, sagatavojot tirgus izpētes noslēguma protokolu Papildināt Noteikumu 12.punktu aiz vārda veikšanai ar vārdiem Administrācijas Zemes pārvaldības dienesta vai Aizstāt Noteikumu 17.punktā vārdu mazāko ar vārdu zemāko Papildināt Noteikumu 17.punktu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā: Izvēloties sertificētu vērtētāju, Pārvalde veic tirgus izpēti atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību pašvaldībā, sagatavojot tirgus izpētes noslēguma protokolu. 2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā konsolidēšanu pēc to grozījumu spēkā stāšanās. 4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā (Ziņo S.Ančikovska) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 41.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Par Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu (protokols Nr.23; 2. ) (sadaļa un pielikumi pievienoti): 1. mainīt sadaļu Rēzeknes novada un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība uz sadaļu Grāmatvedības uzskaites kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā (ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2); 2. izslēgt sadaļu Grāmatvedības kontu plāns. 6

7 6. Par Ivetas Gailes apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatā (Ziņo G.Skudra) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 14.panta punktu un 17.panta 3.daļas 2.punktu, atklāta konkursa uz amatu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktors nolikuma punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, nolemj: apstiprināt Ivetu Gaili Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 7. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā (Ziņo I.Pleikšne) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma Par valsts budžetu 2017.gadam 3.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.670 Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: veikt Valsts budžeta mērķdotācijas Rēzeknes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 2017.gadā sadali atbilstoši pielikumam (pielikums Nr.1). 8. Par dzīvokļa, kas atrodas Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci (Ziņo S.Ančikovska) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti 19.punktu, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 1.decembra iesniegumu Nr.2.2/502 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 7

8 Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci šādu pamatlīdzekli: Pamatlīdzekļa Pamatojums nosaukums Dzīvoklis Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā Bilances vērtība (EUR) Uzkrātais nolietojums uz (EUR) 8 Atlikusī vērtība uz (EUR) Ekspluatācijā nodošanas datums 3238, , , Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama 2017.gada 10.novembra iesniegums Nr. 3.2/ Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldei nodrošināt iepriekš minētā pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam, sagatavojot un parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un grāmatvedības izziņu. 9. Par nekustamā īpašuma Vecružinas katlu mājas ēkas, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 Noteikumi par valsts un pašvaldību manta iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem, Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu Par Rēzeknes novada pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā (protokols Nr.26, 3., 5.punkts, 1.1.apakšpunkts), 2017.gada 27.novembra izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: atzīt Vecružinas katlu mājas ēkas, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas (396,1 kv.m. platībā) izsoli par nenotikušu. 10. Par nekustamā īpašuma Vecružinas bērnu dārza ēkas, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 Noteikumi par valsts un pašvaldību manta iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem, Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu Par Rēzeknes novada

9 pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā (protokols Nr.26, 3., 5.punkts, 1.2.apakšpunkts), 2017.gada 27.novembra izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: atzīt Vecružinas bērnu dārza ēkas, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas (777,3 kv.m. platībā) izsoli par nenotikušu. 11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā (Ziņo I.Turka) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr , vārda šādus dzīvokļu īpašumus: 1. Krasta ielā 3, dz.15, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr , platība 81,10 m 2, kas sastāv no: 1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu ; 1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: /11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ; /11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu ; 2. Krasta ielā 2, dz.25, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr , platība 65,40 m 2, kas sastāv no: 2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu ; 2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: /17492 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ; /17492 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese), Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu (Ziņo I.Turka) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 9

10 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu (protokols Nr.26, 8. ) Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M. un 2017.gada 11.decembra A. M. iesniegumu, ņemot vērā Čornajas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese) novērtēšanas komisijas 2017.gada 11.decembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komisijas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese) ar kadastra Nr.(..), kopplatība 72,9 m 2, nosacīto cenu 2 524,80 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 80 centi). 2. Pārdot A. M., personas kods (..), dzīvo Nākotnes ielā (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Nākotnes ielā (adrese), Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, platība 72,90 m 2, ar kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i ,80 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 80 centi). 3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.aprīlim. 4. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt pirkuma līgumu ar A. M. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmuma (protokols Nr.26, 8. ) 2.punktu, 2017.gada 9.novembrī A. M. iemaksāja Čornajas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr , norēķinu kontā: LV33UNLA , AS SEB banka, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2 309,80 euro (divi tūkstoši trīs simti deviņi euro 80 centi) Čornajas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr , norēķinu kontā: LV33UNLA , AS SEB banka. 8. Samazināt Čornajas pagasta pārvaldei 2018.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 9. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas Čornajas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 13. Par nekustamā īpašuma Nosuakums Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu (Ziņo I.Turka) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu (protokols Nr.23, 23. ), S. P gada 11.decembra iesniegumu, nekustamā īpašuma 10

11 novērtēšanas komisijas 2017.gada 1.decembra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platībā 2,77 ha, nosacīto cenu EUR 4 346,52 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro 52 centi). 2. Pārdot S.P., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu Nosaukums, kas atrodas Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 4 346,52 euro (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro 52 centi). 3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 1 303,95 euro (viens tūkstotis trīs simti trīs euro 95 centi). 4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.janvārim. 5. Uzdot Feimaņu pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar S.P. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 7. Noteikt triju gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu S.P. maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmuma (protokols Nr.23, 23. ) 2.punktu, 2017.gada 19.oktobrī S.P. iemaksāja Feimaņu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr , norēķinu kontā Nr.LV65HABA , AS Swedbank, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2 827,57 euro (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro 57 centi) Feimaņu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr , norēķinu kontā Nr.LV65HABA , AS Swedbank. 11. Feimaņu pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot kārtējos budžeta grozījumus. 12. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot izdevumus, kas radušies Feimaņu pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, izlietojami Feimaņu pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 14. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu (Ziņo I.Turka) Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 11

12 pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai T. Š. un T. Š gada 11.decembra iesniegumu, ņemot vērā Lūznavas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā novērtēšanas komisijas 2017.gada 11.decembra sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 35,0 m 2, nosacīto cenu EUR 1 771,88 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens euro 88 centi). 2. Pārdot T. Š., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā (adrese), platība 35,0 m 2, ar kadastra Nr. (adrese), kas atrodas Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 771,88 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens euro 88 centi). 3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 531,56 euro (pieci simti trīsdesmit viens euro 56 centi). 4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.janvārim. 5. Uzdot Lūznavas pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar T. Š. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 7. Noteikt vienu gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu T. Š. maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmuma (protokols Nr.25, 10. ) 2.punktu, 2017.gada 30.oktobrī T.Š. iemaksāja Lūznavas pagasta pārvaldes reģ.nr , norēķinu kontā Nr.LV09HABA , AS Swedbank, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1 025,32 euro (viens tūkstotis divsesmit pieci euro 32 centi) Lūznavas pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr.LV09HABA , AS Swedbank. 11. Lūznavas pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot kārtējos budžeta grozījumus. 12. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot izdevumus, kas radušies Lūznavas pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 12

13 15. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.B. (Ziņo I.Turka) Izskatījusi V.B. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,0388 ha platībā, nodošanu atsavināšanai V.B. (lēmums pievienots). 2. Izveidot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; komisijas locekles: Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 3. Uzdot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 16. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.S. (Ziņo I.Turka) Izskatījusi V. S. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,04 ha platībā, nodošanu atsavināšanai V.S. (lēmums pievienots). 13

14 2. Izveidot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; komisijas locekles: Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 3. Uzdot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 17. Par nekustamā īpašuma Nosaukums, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ.S. (Ziņo I.Turka) Izskatījusi Ļ. S. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Lielajos Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,07 ha platībā, nodošanu atsavināšanai Ļ. S. (lēmums pievienots). 2. Izveidot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Lielajos Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Rita Baranovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes galvenās grāmatvedes p.i.; komisijas locekles: Olga Ostrovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes kasiere; Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 3. Uzdot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums Lielajos Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 18. Par nekustamā īpašuma Nosaukums Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai O.K. (Ziņo I.Turka) Izskatījusi O.K. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 14

15 Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,51 ha platībā, nodošanu atsavināšanai O. K. (lēmums pievienots). 2. Izveidot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas, Nosaukums, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes priekšsēdētājs; komisijas locekles: Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; Marina Borisova, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 3. Uzdot nekustamā īpašuma Nosaukums, kas atrodas Nosaukums, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 19. Par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Izskatījusi A. K. pilnvarotās personas J. P. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Pamatojoties likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Maltas pagasta pārvaldes 2017.gada 12.decembra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu , ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: 15

16 sakarā ar Maltas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (Rozentovas kapi) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sakarā ar jaunatklātajiem apstākļiem izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā nosakot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 1.punktu un 4. 1 panta otrās daļas 1.punktu, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves). 21. Par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Izskatījusi A. J. iesniegumus par mantojamās zemes platībām, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 22. Par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Izskatījusi V. K. pilnvarotās personas SIA I.C.Projects valdes locekļa Venta Vītola iesniegumu par mantojamo zemi, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Kadiķi un Tērce Griškānu pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) 16

17 Izskatījusi SIA Ametrs zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Nosaukums un Nosaukums, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Nosaukums un Nosaukums Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Kaunatas pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Izskatījusi SIA Ametrs Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Nosaukums, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Rikavas pagastā (Ziņo J.Zvīdriņš) Izskatījusi SIA Ametrs zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Nosaukums, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot par 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), pret - nav, atturas nav, n o l e m j: pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nosaukums Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums, Nosaukums Vērēmu pagastā 17

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E pasts: info@rdc.lv Informācija Internetā: http://www.rdc.lv ĀRKĀRTAS SĒDES

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes priekšsēdētājs 1092.12 SIA ALAAS kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Elvīra

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA 2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4 Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi: 1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā. 2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv SĒDES PROTOKOLS Brocēnos Nr. 9

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person 2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013.

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2014.gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx L A T V I J A S R E P U B L I K A S A M A T A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģ.Nr. LV90000957242 Ausmas, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642 LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr. 64226643, fakss 64226332, Reģ.Nr. 90009114148, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6 LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV- LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Tālrunis 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv,

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk