AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg"

Transkripts

1 AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 21.septembra rīkojums Nr.1-06/387 Par akreditācijas ekspertu komisijas izveidi Vērtēšanas norises laiks iestādē: Ekspertu komisijas sastāvs: Ekspertu komisijas vadītāja Elita Rītere Rīgas Valda Zālīša sākumskola direktore Eksperte Inga Lukašēviča Privātā vidusskolas,,laisma direktore Eksperte Sarmīte Marcinkeviča Dobeles sākumskola direktore I. Vispārīgā informācija Iestādes nosaukums: Privātsākumskola,,Varavīksne Iestādes juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401 Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: Iestādes vadītājs: Ingvilda Parfjonova Iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,,privātsākumskola Izglītojamo skaits iestādē: 47 Izglītības programmas: 2 Izglītības programmas nosaukums Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programma Izglītības programmas kods Īstenošanas vietas adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) Kungu iela 9, Liepāja, LV-3401; Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401 Toma iela 19, Liepāja, LV Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401 Toma iela 19, Liepāja, LV-3401 Licence Nr. Izdošanas datums/derīgu ma termiņš (no līdz) V uz nenoteiktu laiku V uz nenoteiktu laiku Izglītojamo skaits Valoda 12 latviešu 35 latviešu

2 II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 2 Jomas un kritēriji: Vērtējuma līmenis Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 1. Mācību saturs iestādes īstenotās X izglītības programmas 2. Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācīšanas kvalitāte X 2.2. Mācīšanās kvalitāte X 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa X 3. Izglītojamo sasniegumi 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts vērtē aprakstoši pārbaudes darbos 4. Atbalsts izglītojamiem 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, X sociālpedagoģiskais atbalsts 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana X (drošība un darba aizsardzība) 4.3. Atbalsts personības veidošanā X 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā X 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai X 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vērtē aprakstoši vajadzībām 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni X 5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats X 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība X 6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi X 6.2. Personālresursi X 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla X pārvaldība 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām X Kopsavilkumā: 16 1 X III. Iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 1. Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestāde īsteno 2 izglītības programmas - pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu un pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmu. Izglītojamo skaits skolā ir 47, strādā 16 pedagogi. Skolā tiek realizēta arī pirmsskolas izglītības programma. Mācību process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Atbilstoši tām tiek veidots mācību priekšmetu stundu plāns mācību gadam. Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3 3 Skolotāji strādā pēc Valsts izglītības satura centra piedāvātajām paraugprogrammām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām programmām, tas ir pieejams skolēniem un par izmaiņām tajā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti. Skolēnu mācību slodze ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Skolas vadība mācību priekšmetu stundu sarakstu optimizē tā, lai mācību stundu slodze izglītojamiem būtu sabalansēta. Nepieciešamības gadījumā skolotāji veic korekcijas mācību vielas tematiskajā plānojumā, ņemot vērā katras klases skolēnu mācību vielas apguves tempu, priekšzināšanas. Mācību literatūras sarakstu sastāda priekšmetu skolotāji, tas tiek saskaņots metodiskajā komisijā un to apstiprina direktore. Skola nodrošina izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citus mācību līdzekļus /2018. mācību gadā atsevišķas mājturības un tehnoloģijas tēmas izglītojamie apgūst sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas vai Bērnu un jaunatnes centra pedagogu. Plānojot mācību saturu un metodes, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, kā arī talantīgajiem. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības tiek izstrādāti atbalsta plāni. Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu realizāciju. Skolotājiem vienmēr pieejams skolas vadības atbalsts un nepieciešamā informācija. 2.Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācīšanas kvalitāte Izglītības iestādē strādā izmantojot paraugprogrammas, mācību līdzekļi pārsvarā visos mācību priekšmetos atbilst mūsdienu prasībām, ir vienota vērtēšanas kārtība. Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā e-klase. Ieraksti tajā tiek veikti regulāri, atbilstoši prasībām. Izglītības iestādes vadība apgalvo, ka pārrauga ierakstu aizpildīšanas kvalitāti. Ekspertu vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi informē izglītojamos par plānotā mācību materiāla apguvi, saistību ar reālo dzīvi, mācību uzdevumiem. Pedagogi mācību procesā izmanto daudzveidīgas tradicionālas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam, izglītojamo spējām un sagatavotības līmenim. Pedagogi pārzina attiecīgās jomas un mācību priekšmeta saturu, savstarpējo saistību un pēctecību. Mācīšanas procesa organizēšana dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba novērtēšanā. Pedagogi izmanto dažādus izglītojamo pašvērtējuma paņēmienus gan sasniedzamo rezultātu plānošanā, gan mācību stundu, gan ikdienas un pārbaudes darbu beigās, kas veicina viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un prasmes.

4 4 Papildus mācību darbam stundās izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas. Ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu, pedagogiem ir viegli mainīt un pielāgot darba formas un metodes atbilstīgi katra izglītojamā individuālajām vajadzībām. Skolā noteikta kārtība, kā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem piemērojami atbalsta pasākumi mācību procesā. Vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi iekļauj aktuālus audzināšanas jautājumus. Mājasdarbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu un lietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Skola veic mājasdarbu slodzes monitoringu, veicot izglītojamo vecāku aptauju. Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem, gan izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Izglītības iestādē vērtē pedagogu darba kvalitāti, vērtēšanas procesā ievēro normatīvo aktu prasības. Ir izstrādāti un pilnveidoti pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji. Katra semestra noslēgumā pedagogi iesniedz izglītības iestādes vadībai pašvērtējumu. Vērotajās mācību priekšmetu stundās mācību līdzekļu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju izmantojums bija jēgpilns un atbilstošs mācību priekšmeta stundas mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Izglītības iestādē ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo mācību slodzi. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams klasēs pie ziņojuma stenda un e-klasē. Ikdienas mācību darbā tiek organizētas apvienotās stundas. Ekspertu vērojumi liecina, ka to norise un organizācija ir jēgpilna. Regulāri tiek organizēti ar mācību saturu saistīti pasākumi, konkursi un projekti, piemēram, Citāda mācību diena, kā arī dažādi ārpusstundu un ārpusskolas pasākumi, kuros piedalās lielākā daļa izglītojamo. Tiek organizētas mācību stundas dabā, mācību ekskursijas, teātra apmeklējumi, vēstures un kultūras objektu iepazīšana Mācīšanās kvalitāte Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, jo līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā, gan plānojot sasniedzamos rezultātus, gan izvirzot un realizējot mērķus, gan izvērtējot sava darba rezultātus mācību priekšmetos un mācību stundās. Izglītojamajiem ir dota iespēja plānot savu laiku, jo ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina, lai vienā dienā vienai klasei netiek ieplānots vairāk par diviem tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbu grafiki ir pieejami arī katra mācību priekšmeta kabinetā.

5 5 Vērotajās stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un attīsta motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādē pieejamos resursus, mācīties atbilstīgi spējām, izrādīt iniciatīvu. Ekspertu vērotajās stundās konstatēts, ka izglītojamie izprot mācību darbam izvirzītās prasības, prot izmantot iepriekš iegūtās zināšanas, ir motivēti un attīsta savas mācīšanās prasmes. Izglītojamo darba mapēs tiek uzkrāti visi izglītojamo pārbaudes darbi. Izglītojamie prot vērtēt savu mācību darbu un uzņemties līdzatbildību par mācību procesa norisi. Ekspertu vērotajās mācību priekšmetu stundās tika novērota absolūta sadarbība un uzticība starp pedagogu un izglītojamajiem. Par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki ikdienā ar dienasgrāmatas un e-klases starpniecību, individuālās tikšanās un telefonsarunās. Pedagogi izglītojamo sasniegumus mācību darbā analizē 2 reizes gadā, rakstot pašvērtējumu. Nelielā izglītojamo skaita un ciešās izglītības iestādes un vecāku sadarbības dēļ pēdējos gados nav neattaisnoti kavētu mācību stundu. Izglītojamie ir apguvuši prasmi strādāt grupās, sadarboties ar citiem izglītojamajiem, kas tiek īstenots iesaistoties kopīgos projektos, konkursos, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos. Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes, arī novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir izstrādāta skolas vērtēšanas kārtība, kas nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, tā pieejama arī skolas mājas lapā. Pārskatot skolas dokumentāciju, var pārliecināties, ka pedagogi to ievēro, kā arī mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, to apliecina izglītojamo paraksti instruktāžā un izglītojamo un vecāku aptaujas dati. Sasniegumus ikdienas darbā pedagogi fiksē e-klases žurnālā. E-klases izmantošana ļauj salīdzināt izglītojamo sasniegumus dažādos laika intervālos gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Ikdienas darbā pedagogi izmanto visus vērtējumu veidus: diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo. Aptaujātie vecāki un izglītojamie apgalvo, ka pārsvarā par pārbaudes darbu prasībām, termiņiem un kritērijiem ir informēti, tie ir saprotami, un pedagogu tos ievēro.

6 6 Pedagogi par kārtējiem pārbaudes darbiem informē izglītojamos katra mēneša sākumā, veicot ierakstus pārbaudes darbu grafikā, kas ir izvietots mācību telpās un pie informatīvā stenda. Pirms pārbaudes darbiem izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Pēc pārbaudes darbiem tiek analizētas kļūdas. Pēc izglītojamo vai vecāku lūguma pedagogi veic papildu pārbaudes darbu analīzi, izskaidro un pamato vērtējumu. Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot vērtējumu, un par to, pēc izglītojamo aptaujas, izglītojamie un viņu vecāki ir informēti un zina kārtību, kādā to ir iespējam izdarīt. Visi pārbaudes darbi tiek uzglabāti izglītojamo darba mapēs. Vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka izglītojamie regulāri tiek aicināti veikt pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. Sarunās vecāki apstiprina, ka regulāri tiek sniegta informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem, izmantojot e-klasi, skolēnu dienasgrāmatu, ikmēneša sekmju izrakstus, liecības, vecāku sapulces un individuālās sarunas. Pedagogi pēc izglītojamo un vecāku lūguma pamato un izskaidro izglītojamo darba vērtējumu. 3. Izglītojamo sasniegumi 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Ikdienas sasniegumi mācību darbā tiek atspoguļoti e-klases žurnālā. Iestādes vadība un pedagogi izmanto E-klases sistēmas dotās iespējas iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan klasi kopumā, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. S ī elektroniski uzkrātā statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. Ikdienas sasniegumi tiek apkopoti un analizēti 1.semestra un 2.semestra noslēgumā. Tiek apzināti un izvērtēti izglītojamo sasniegumi, nepieciešamības gadījumā izstrādās mācību darba uzlabojuma plāns. Iestādes vadība kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem regulāri vērtē katras klases izglītojamo iesaistīšanos mācību procesā, attieksmi pret darbu, uzvedību un analizē izglītojamo izaugsmi attiecīgajā posmā. Klašu audzinātāji analizē izglītojamo sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamie līdzdarbojas sava mācību darba izvērtēšanā. Vecāki sarunās norādīja, ka ir apmierināti ar bērna sasniegumiem un izaugsmi.

7 7 Izvērtējot datus var secināt, ka izglītojamo mācību sasniegumos ikdienā pēdējos trīs mācību gados vērojams regress. Izglītības iestāde to skaidro ar 5. un 6. klases atvēršanu un izglītojamo attaisnotajiem mācību stundu kavējumiem un attieksmes maiņu. Salīdzinot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā un sasniegumus valsts pārbaudes darbos, lielākajā daļā vērtējumu atšķirību nav vai tie nav būtiski, kas liecina par pedagogu objektīvu mācību sasniegumu vērtēšanu. Izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi pārrauga izglītības iestādes vadība Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. Par to liecina izglītojamo paraksti un sarunas ar vecākiem. Valsts pārbaudes rezultāti liecina, ka izglītojamie valsts pārbaudes darbos iegūst stabilas zināšanas un prasmes atbilstoši savām spējām. Lielākai daļai izglītojamo mācību sasniegumi ir augstā un optimālā līmenī, tie ir augstāki par vidējiem sasniegumiem valstī kopumā. 4. Atbalsts izglītojamiem 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Skolā strādā atbalsta personāls, kurā ietilpst logopēds un medicīnas māsa. Minētais atbalsta personāls un skolas vadība sniedz regulāru atbalstu skolēniem un viņu vecākiem dažādu jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar pašvaldības un citām atbildīgām valsts pārvaldes institūcijām. Skola regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Iegūto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam ikdienā. Skolā ir medmāsa, kura reizi nedēļā koordinē ārstniecības jautājumus, apkopo informatīvo materiālu par izglītojamo veselības stāvokli, seko un novērtē higiēnas prasību ievērošanu, kā arī informē izglītojamo vecākus par nepieciešamo ikgadējo medicīnisko profilaktisko apskati. Ar apkopotajiem rezultātiem tiek iepazīstināti klašu audzinātāji. Logopēds veic izglītojamo runas darbības un valodas attīstības diagnostiku, pēc kā tiek organizēts logopēdiskais korekcijas darbs izglītojamiem. Korekcijas darbā logopēds sadarbojas ar bērnu vecākiem, skolotājiem. Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Skola ievēro saņemtos norādījumus. Skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Izglītojamiem ir nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, kas sekmē veselīga uztura lietošanu.

8 8 Skolā klases izglītojamiem piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuru ietvaros organizē darbu gan ar talantīgiem izglītojamiem, gan ar tiem, kuriem mācības sagādā grūtības Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Skolā ir izstrādāti obligātie normatīvie akti, kas nosaka skolēnu drošības nodrošināšanu skolā un tās organizētajos pasākumos. Katrs skolēns ar parakstu apliecinājis, ka ir iepazinies gan ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, gan ar drošības noteikumiem. Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas. Skolotāji un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. Skolā darbu palīdz koordinēt skolas dežūrējošais darbinieks, kurš nepieļauj skolā uzturēties nepiederošām personām. Telpās ir izvietotas drošības prasībām atbilstoša informācija evakuācijas zīmes, evakuācijas plāns, drošības instrukcijas. Izglītojamie un skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamie iepazīstināti, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un nepieciešamības gadījumā zina, kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. Skola ievēro personas datu aizsardzību Atbalsts personības veidošanā Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma gadam. Programma ir izstrādāta, ievērojot Valsts izglītības satura centra izstrādāto materiālu Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, kā arī Valsts izglītības satura izstrādāto materiālu Klases stundu programmas paraugs. Skolā ir izstrādāts Audzināšanas darba plāns mācību gadam. Tajā ietverts mērķis, uzdevumi, kritēriji, darba metodes un formas. Mācību gada beigās izvērtēta plāna norise. Plānā ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti. Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem plāno un organizē daudzveidīgus ārpusklases pasākumus. Pasākumu plāns ir izvietots pie ziņojuma dēļa, kā arī skolas mājas lapā. Pasākumu sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās gandrīz visi izglītojamie, vecāki.

9 9 Klases audzinātājas veicina izglītojamo iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs. Skolas datu bāzē ir pieejama informācija par izglītojamo aktīvi dalību dažādās ārpusklases un ārpusskolas aktivitātēs un saņemtajām godalgām. Klases stundas veicina vispusīgu personības attīstību un karjeras izvēli. Stundu saturs atbilst skolas audzināšanas darba programmai. Klases audzinātāji plāno klases stundu tēmas, paredzamo rezultātu, sadarbību ar izglītojamā ģimeni, ekskursijas, pārgājienus, koncertus, teātra izrādes, muzeju apmeklējumus un citas ārpusklases aktivitātes klases vakarus, tikšanās, u.c. Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Interešu izglītības programmu izstrādi un izvēli pamato skolas vajadzības, izglītojamo intereses un vecāku vēlmes. Izglītojamie un vecāki par programmām un nodarbību norises laikiem var uzzināt skolā vai skolas mājas lapā. Ir apkopota informācija par izglītojamo skaitu, kuri piedalās ārpusskolas interešu izglītības pulciņos. Skolas vadība vērtē pasākumu norisi, sadarbību ar vecākiem, apkopo statistisku informāciju par interešu izglītības pulciņu apmeklējumu, tā kvalitāti. Atbalsts personības veidošanā izglītojamiem tiek nodrošināts arī organizētajās vasaras nometnēs. Skola saņem Pateicību par ilggadīgu un saturīgu bērnu nometņu organizēšanu Atbalsts karjeras izglītībā Skolas vadība nodrošina kvalitatīvu informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par tālākizglītības iespējām. Skolas vadība sadarbojas ar citām Liepājas pilsētas skolām, seko līdzi izglītojamo tālākizglītības gaitām. Izglītojamiem veido priekšstatu par dažādām profesijām, organizē karjeras aktivitātes, mācību ekskursijas visām izglītojamo vecuma grupām. Karjeras izglītības saturu integrē īstenotās izglītības programmas saturā. Skola palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses. Visi izglītojamie, kuri absolvē Privātsākumskolu Varavīksne, sekmīgi turpina mācības galvenokārt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. Skola organizē izglītojošus pasākumus un vecāku sapulces, lai informētu par īstenotajām izglītības programmām. Skola organizē kopīgus pasākumus, piemēram, Ziemassvētkus, Ģimenes dienu un citus. Regulāri informē par aktualitātēm skolas mājas lapā un sociālo tīklu profilā Facebook. Vērtējuma līmenis: Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi

10 Atbalsts mācību darba diferenciācijai Mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo intereses un spējas, iespēju robežās sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Atbalsta sniegšanā iesaistās klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi un vecāki. Izglītojamo vecāki šosadarbību vērtē kā ļoti labu un kvalitatīvi organizētu. Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs un sacensībās. Izglītības iestādē tiek apkopoti dati par izglītojamo dalību un sasniegumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs un sacensībās. Pedagogi sniedz konsultācijas, un izglītojamie tās aktīvi apmeklē. Izveidots konsultāciju grafiks, tas ir pieejams katram izglītojamam un vecākiem. Konsultācijās izglītojamie saņem atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, nostiprina mācību stundās iegūtās zināšanas un prasmes, uzlabo pārbaudes darbu rezultātus. Pedagogi ārpus konsultāciju grafika palīdz apgūt mācību vielu izglītojamajiem, kuri izglītības iestādi. Individuālajās pārrunās ar vecākiem izglītojamajiem mācīšanās procesā. ilgstoši neapmeklē skolas vadība un pedagogi iesaka, kā palīdzēt Vērotajās mācību stundās daļēji tika piedāvāti diferencēti veicamie uzdevumi izglītojamajiem Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Skola neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītojamais, kuram ir dzirdes traucējumi, tiek integrēts īstenotajā izglītības programmā Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Skola regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Skolas sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir lietderīga. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Ja skolēnam ir grūtības mācību darbā vai kādas citas problēmas, kas skar mācību procesu, notiek sarunas ar skolēnu un viņa vecākiem. Par skolas darbu vecāki gūst informāciju izglītojamo dienasgrāmatās, informatīvajos stendos un skolas mājas lapā, mazāk izmanto DEAC sistēmu e-klase. Skolā plāno un regulāri organizē pasākumus vecākiem pieejamā laikā. Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē skolas vadība, pasākumu koordinatore, secinājumus izmanto turpmākā darbībā. Gandrīz visi vecāki labprāt

11 11 iesaistās piedāvātajās aktivitātēs. Vispopulārākās aktivitātes ir mācību ekskursijas, Mārtiņdienas gadatirgus, Ziemassvētki, Skolas dzimšanas diena. Skolas padomes darbs tiek organizēts pēc pašu noteiktas darba formas. Izteiktie priekšlikumi par skolas ikdienas darbību tiek noformēti protokola veidā. Lielākā daļa ieteikumu ir ņemti vērā, kas ir nodrošinājis skolas darbu un attīstību. 5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats Izglītības iestāde plāno un veido izglītības iestādes tēlu, kopj esošās tradīcijas. Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. Regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem un atzīmējamām dienām. Pasākumos aktīvi iesaistās ne tikai izglītojamie, bet arī viņu ģimenes. Izglītības iestādes tradīcijas palīdz veidot pozitīvu attieksmi pret savu izglītības iestādi un nodrošina tās prestižu. Ir jūtama darbinieku, izglītojamo un vecāku piederības apziņa un lepnums par savu izglītības iestādi. Arī vecāku vidū ir izglītības iestādes absolventi, iestādē ir labvēlīga, radoša vide. Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Personāls un izglītojamie savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu izglītības iestādē. Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi. Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecības ir cieņpilnas, tajās valda labvēlība. Vērtējuma līmenis: Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Privātsākumskolas Varavīksne adrese: Republikas iela 23, Liepājā. Ēka ir tās dibinātāja īpašums un atrodas pilsētas vēsturiskajā teritorijā. Pie ēkas ir pagalms un tajā atrodas saimniecības ēkas. Izglītības iestādes teritorija katru gadu tiek labiekārtota. Pagalmā vasarās pilnveido aktivitāšu iespējas, apzaļumo, sakopj un uztur labā kārtībā. Izglītības iestādes apkārtnē izglītojamie var justies droši. Drošības uzlabošanai uzstādīta aizsargbarjera un ierobežota apstāšanās vieta transporta līdzekļiem.

12 12 Sanitārhigiēniskie apstākļi - apgaismojums, temperatūra un uzkopšana skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Izglītības iestādes darbu regulāri uzrauga ārējās kontroles institūcijas. Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs un pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestādes direktore un personāls regulāri uzlabo telpu funkcionalitāti. Darbinieki rūpējas, lai telpas būtu estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītojamie piedalās skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā, veicot dežuranta pienākumus. Mācību procesa nodrošināšanai izmanto telpas: Kungu iela 9, Liepājā un Toma iela 19, Liepājā. 6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Izglītības iestādē klašu izglītības programmas īstenošanai ir nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Mācību telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Sanitārie mezgli atbilst normām. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Izglītības iestādē ir telpas izglītojamo atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. Daļēji nodrošinātas ir nepieciešamās telpas klases mācību priekšmetu programmu apguvei un nodrošināti materiāli tehniskie resursi. Izglītības iestāde īrē telpas no citām Liepājas izglītības iestādēm sporta, mājturības un tehnoloģiju, informātikas mācību priekšmetu satura apguvei saskaņā ar līgumiem. Izglītības iestādē nav atbilstošas telpas klases izglītojamo atpūtai starpbrīžos. Telpu izmantojums ir racionāls. Mācību procesa nodrošināšanai ir nepieciešamie mācību tehniskie līdzekļi, mācību materiāli, iekārtas un aprīkojums. Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas mācību līdzekļu iegādei nodrošina to sistemātisku pilnveidi. Izglītības iestādes vadība iesaistās projektos, kas nodrošina mācību līdzekļu un inventāra pilnveidi. Telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas, iekārtojums atbilstošs mācību procesa organizēšanai. Mācību kabinetu aprīkojums ir atbilstošs mācību procesa mūsdienīgai norisei. Ir iespējas informācijas tehnoloģiju izmantošanai. Vērtējuma līmenis: Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi

13 Personālresursi Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls logopēds un reizi nedēļā medicīnas māsa. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Attīstot izglītības programmas realizāciju 5.-6.klašu posmā, skola plāno darbu pie pedagogu metodiskā darba pilnveides un tālākizglītības. Pedagogi metodiskās komisijas sēdēs dalās pieredzē par tālākizglītības kursos un semināros iegūto informāciju. Trīs pedagogi studē augstskolā, un viens pedagogs papildus specialitātē apgūst nepieciešamās zināšanas pedagoģiskā procesa organizēšanai. Izglītības iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. Slodzes starp pedagogiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmas, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Klašu sadalījums un piepildījums gandrīz atbilst normatīvo aktu prasībām. Personāla atlases process, galvenokārt, nodrošināts organizējot Liepājas Universitātes studentu pedagoģiskās prakses. Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanas nepārtrauktību, nepieciešamības gadījumā skola organizē mācību stundu aizvietošanu. Izglītības iestāde savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā notiek izmaiņas, tās ir pamatotas. Vērtējuma līmenis: Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Pašvērtējums ir būtisks izglītības iestādes darba kvalitātes rādītājs, tā procesu veicina un organizē izglītības iestādes vadība. Pašvērtēšanā ir iesaistīti visi pedagoģiskie darbinieki, rakstot pašvērtējumus un analizējot iegūtos rezultātus grupās. Vecāki zina pašvērtējuma ziņojuma saturu. Pašvērtēšanas procesā izglītības iestāde apzina tās darba stiprās puses un nepieciešamo turpmāko attīstību. Veicot pašvērtējumu, tik izmantota pieejamā datu bāze: dokumentu izpēte un analīze, statistisko datu apkopošana, anketēšana, mācību stundu vērošana, intervijas ar izglītojamo vecākiem un skolas ar darbiniekiem. Attīstības prioritātes noteiktas no gadam, izvirzīti sasniedzamie mērķi un uzdevumi. Veidojot katra gada darba plānu, mācību un audzināšanas darba vadītājas plāns ir sadrumstalots un grūti saistāms ar iestādes vadības izvirzītajām prioritātēm. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē.

14 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir izglītības iestādes nolikums apstiprināts gada 20. februārī atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izglītības iestādes gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā perioda darba plāna izpildi. Ir personāla amatu apraksti. Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski. Izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro politisko un reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskriminē izglītības iestādi un valsti, un rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei. Izglītības iestādes vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. Izglītības iestādes direktore ir pieprasījusi nepieciešamās ziņas par personālu Soda reģistram. Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katra vadītāja kompetences joma, bet pienākumu izpildes kontrole sadrumstalota, nav iespējams saprast pēctecību. Izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba vadītāja darba kvalitāte neatspoguļo iestādes darbinieku virzību attīstības plāna prioritāšu sasniegšanai. Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, un nodrošina šo principu ievērošanu kolektīvā Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Privātsākumskolas Varavīksne dibinātājs ir SIA Privātsākumskola, kuras valdes priekšsēdētāja ir arī izglītības iestādes direktore. Izglītības iestāde sadarbojas ar pašvaldības un valsts institūcijām un to pārstāvjiem - Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Atbalsta centru, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu vadību, pedagogiem, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu sākumskolas metodisko apvienību vadītājiem, kā arī mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām. Nepieciešama un pozitīva sadarbība līdz šim ir izveidojusies ar Valmieras vājdzirdīgo internātpamatskolas- attīstības centra koordinatoru. Skola 2017./ Mācību gadā organizē pedagoģisko praksi divām Liepājas Universitātes studentēm. Privātsākumskola Varavīksne sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, piemēram,

15 15 Liepājas Katoļu pamatskolu, Privāto vidusskolu Patnis (Rīgā), Liepājas Universitāti, Liepājas centra sākumskolu. IV. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 2.1. Pozitīva, atbalstoša pedagogu un izglītojamo sadarbība Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamajiem Izglītojamo iesaiste pasākumu organizēšanā, norisē Pedagogu un vecāku savstarpējā komunikācija, sadarbība Izveidota iekļaujoša uz mācībām orientēta izglītības vide Savstarpēji atbalstoša sadarbība skolas kolektīvā. V. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai Joma/Kritērijs Ieteikumi 2.2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, orgnizējot savstarpējas stundu vērošanas Pilnveidot mācību tehnisko bāzi dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās klašu izglītības programmu īstenošanai Sekmēt pedagogu metodisko tālākizglītību, attīstot izglītības programmu 5.-6.klašu posmā Formulēt viennozīmīgi saprotamus attīstības plāna uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai. Labās prakses piemērs: Citāda mācību diena Lielie māca mazajiem norit mācību procesa ietvaros, kad vecāko klašu skolēni savas apgūtās prasmes nodod jaunāko klašu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem. Trīs dienas pirms citādās mācību dienas, 5., 6. klašu skolēni ar izvēlētajām tēmām iepazīstina skolotājas. Visus nepieciešamos resursus sagatavo kopā ar skolotājām. Tēmu apraksts: 1.5.klases meitenes no sāls mīklas gatavo sniegavīrus kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem, 1.,2. klašu skolēniem; 2.6.klases meitenes māca pirmsskolas vecuma bērniem, 1.,2. klašu skolēniem pagatavot plastilīnu no kura veido dārzeņus un augļus; 3.6.klases meitenes kopā ar 3.klases meitenēm pagatavo gardus zaķaušus; 4.5.klases meitenes māca klašu skolēniem izgatavot skaistus darbus sapņu ķērājus. Dienas beigās visi kopā izvērtē piedāvātās aktivitātes.

16 16 Citāda mācību diena Nakts skolā katru gadu tiek realizēta cita tematika. S ī gada tēma - Talantu šovs. dalībniekus. Skolēni individuāli vai grupās iestudē priekšnesumus, iepriecinot citus Citāda mācību diena Eksperimentēsim kopā!, kad katrs dalībnieks vai grupa izplāno, sagatavo savu eksperimentu, to demonstrē. Ekspertu komisijas vadītāja Elita Rītere 2018.gada 23.novembris, Rīga

17 17 Pielikums akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumam (informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam) Ekspertu komisijas darba uzdevumu sadale un akreditācijā izmantotie materiāli un metodes Darba uzdevumu sadale (norāda vērtējamās jomas, kritērijus, ekspertu vārdus, uzvārdus) Jomas un kritēriji: Eksperta vārds, uzvārds 1. Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Sarmīte Marcinkeviča 2. Mācīšana un mācīšanās Inga Lukašēviča 2.1. Mācīšanas kvalitāte Inga Lukašēviča 2.2. Mācīšanās kvalitāte Inga Lukašēviča 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Inga Lukašēviča 3. Izglītojamo sasniegumi Inga Lukašēviča 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Inga Lukašēviča 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Inga Lukašēviča 4. Atbalsts izglītojamiem Sarmīte Marcinkeviča 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Sarmīte Marcinkeviča 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Sarmīte Marcinkeviča 4.3. Atbalsts personības veidošanā Sarmīte Marcinkeviča 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Sarmīte Marcinkeviča 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Inga Lukašēviča 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sarmīte Marcinkeviča 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Sarmīte Marcinkeviča 5. Iestādes vide Elita Rītere 5.1. Mikroklimats Elita Rītere 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Elita Rītere 6. Iestādes resursi Sarmīte Marcinkeviča 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Elita Rītere 6.2. Personālresursi Sarmīte Marcinkeviča 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Elita Rītere 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Elita Rītere 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Elita Rītere 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Elita Rītere Vērtēšanā izmantotie informācijas avoti Vērotas 18 mācību stundas: latviešu valoda - 4, angļu valoda - 2, matemātika - 5, dabaszinības - 2, ētika - 1, sports - 1, informātika - 1, vizuālā māksla - 1, sociālās zinības - 1. vecākiem. Intervijas ar: Izglītības iestādes dibinātāju, direktori, pedagogiem, medmāsu, vecākiem. Anketēšana: Izmantota izglītības iestādes veidota anketēšana 13 pedagogiem, 40 Izmantota 7 sākumskolas pedagogu SViD analīze. Ekspertu komisijas vadītāja Elita Rītere 2018.gada 23.novembris, Rīga

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr. 2070902151, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: 67933460, e-pasts: muzika.marupe@marupe.lv, www.muzikamakslamarupe.edu.lv

Sīkāk