Skolas attīstības prioritātes 2006

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Skolas attīstības prioritātes 2006"

Transkripts

1 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV Tālruņa numuri , , elektroniskā pasta adrese ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017./ /2020.m.g.

2 Vispārējs skolas raksturojums Cesvaines vidusskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura dibināta gada 15. septembrī /2018. mācību gadā skolā mācās 303 skolēni. Skolā tiek piedāvātas septiņas izglītības programmas. Izglītības programmas un skolēnu skaits katrā no tām Visas mācību priekšmetu, skolas klašu audzinātāju programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām programmām. Izglītības programma Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma Pamatizglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Programmas kods 2012./ m.g / m.g / m.g / m.g / m.g / m.g

3 Skolā strādā 37 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 13 skolas skolotājiem ir maģistra grāds. Pedagogu tālākizglītība plānota sistemātiski. Skolā mācās arī tādi bērni, kuriem ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. Šie bērni Cesvaines vidusskolā tiek integrēti vispārizglītojošā plūsmā. Cesvaines vidusskolā mācās bērnu nama "Grašu bērnu ciemats" bērni, kuri veiksmīgi mācās kopā ar pārējiem skolēniem. Skolā strādā sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds un pedagogs karjeras konsultants. Skola atrodas Cesvaines novadā, Cesvainē, Madonas ielā 1. Skolas budžetu nodrošina Cesvaines novada dome atbilstoši skolas pieprasījumam un vajadzībām. Skolā ir iespējams apgūt automācības pilnu kursu un iegūt B kategorijas, kā arī citu kategoriju autovadītāja apliecību. Vairāk kā 90% vidusskolas 12. klases absolventu turpina studijas kādā no augstskolām vai citā izglītības iestādē. Skolā tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība, kas nodrošina skolēnu papildizglītības vajadzības. Tāpat skolēniem ir iespēja Cesvainē pēc mācību stundām apmeklēt Mūzikas un mākslas skolu un Sporta skolas nodarbības. 3

4 Skolas mērķis un uzdevumi Cesvaines vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Cesvaines vidusskolas uzdevumi ir: - īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; - nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; - veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; - sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus; - sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi; - nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; - racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. Skolas vīzija - Radoša, tradīcijām bagāta skola ar plašu izglītības programmu piedāvājumu, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības centrs. 4

5 Skolas darba pašvērtējums Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācību saturs Skolas darba stiprās puses Visiem skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija. Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un ievēro to prasības. Skolas vadība un metodisko komisiju vadītāji sniedz atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu programmu izvēlē. Visu skolotāju mācību satura tematiskie plāni veidoti, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Ieskaišu darbi tiek veidoti atbilstoši valsts pārbaudes darba paraugam klasēs audzinātāji strādā pēc vienotas stundu programmas. Ir izveidota sadarbības sistēma ar pašvaldību vispārējās izglītības likuma īstenošanai. Skolā notiek projekta Esi līderis! profesionālās pilnveides izglītības programmas Uzņēmējdarbības pamati nodarbības sadarbībā ar SIA Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija. Skola ir viena no 100 pilotskolām projektā SAM Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija. Tālākās attīstības vajadzības Individuālo plānu kvalitatīva izstrāde skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgo atpalicību. Turpināt projekta Esi līderis! profesionālās pilnveides izglītības programmas Uzņēmējdarbības pamati nodarbības. Ar 2018./2019. mācību gadu uzsākt jaunā mācību satura ieviešanu. Izstrādāt skolas karjeras izglītības programmu. 5

6 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācīšana un mācīšanās Skolas darba stiprās puses Ir pieredze mācību programmu izmantošanā, ir mērķtiecīga mācību materiāla atlase mācīšanai klasē un patstāvīgi. Skolotāji izmanto piemērotas mācīšanas metodes, kuras analizē metodiskajās komisijās. Skolā ir izveidota sistēma vecāku informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem un skolas darbu. Skolā tiek pētīta skolēnu izaugsmes dinamika. Ir uzkrāta pieredze, organizējot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanu (ZPD) un prezentācijas. Norit sekmīga skolēna un skolotāja dialoga īstenošana. ERASMUS+ projekta Like?Share! ietvaros skolotāji, sadarbībā ar igauņu un poļu partnerskolām apgūst un aprobē klasēs jaunas mācību metodes. Tālākās attīstības vajadzības Pilnveidot skolēnu prasmes veikt sava darba pašvērtējumu un vērtēt klasesbiedru darbu. Motivēt skolēnus sasniegt arvien labākus mācību rezultātus. Turpināt skolēnos veidot izpratni par mācīšanās metodēm un paņēmieniem. Aktivizēt skolēnu mācīšanās procesu un personīgo atbildību par mācību sasniegumiem Lielāku uzmanību pievērst vecāku līdzatbildībai skolēnu optimālā rezultāta sasniegšanā atbilstoši skolēna spējām. Pārbaudes darbu grafika izveidošana un publicēšana e-vidē. Uzsākt dalību projektā SAM Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 6

7 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolēnu sasniegumi Skolas darba stiprās puses 9.klašu absolventi (60 80%) turpina izglītību vidusskolās, pārējie koledžās, arodskolās. Vidusskolas absolventi (70 90%) turpina izglītību augstskolās. Labi skolēnu ikdienas mācību sasniegumi vēsturē, ģeogrāfijā, bioloģijā, sportā, informātikā. Labi sasniegumi valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un literatūrā, ģeogrāfijā, matemātikā, angļu valodā, vēsturē, ķīmijā, informātikā. Starpnovadu olimpiādēs labi sasniegumi bioloģijā, angļu valodā, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās,vēsturē, ģeogrāfijā, krievu valodā. Ar labiem panākumiem skolēni piedalās dažādos konkursos literatūrā, vēsturē, bioloģijā, matemātikā, kā arī VISC organizētajos stāstnieku un estrādes mūzikas grupu konkursos. Skolēni regulāri piedalās reģionālajās un valsts mēroga sporta sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. Divi skolēni ir Latvijas čempioni vieglatlētikā savā vecuma grupā. Skolā jau 25 gadus ir savs sporta klubs, tas dod lielākas iespējas piedalīties skolu sacensībās valstī. Tālākās attīstības vajadzības Izvērtēt skolēnu sniegumus ķīmijas un fizikas mācību priekšmetos un plānot darbības rezultātu paaugstināšanai. Panākt skolēnu līdzatbildību zināšanu līmeņa apzināšanā un individuālās attīstības veicināšanā. Aktualizēt skolēnu mācību motivāciju. 7

8 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Atbalsts skolēniem Skolas darba stiprās puses Nostiprinājusies sadarbība starp skolotājiem un atbalsta personālu (sociālo pedagogu, logopēdu, pedagoga palīgu). Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti. Ir plašs interešu izglītības programmu klāsts. Ir nodrošināts atbalsts labākiem skolēniem un audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās (konsultācijas). Aktīvi strādā skolēnu pašpārvalde. Izveidota skolēnu atbalsta sistēma: 1.semestra labāko skolēnu atzīmēšana, starpnovadu olimpiāžu uzvarētāju prēmēšana, A.Saulieša literārā prēmija par veiksmīgākajiem jaunrades darbiem, bezmaksas ekskursija gada erudītākajām klasēm. Skolas bibliotēka apgādā skolēnus ar mācību grāmatām un literatūru. Ir nodrošināts transports skolēnu nogādāšanai mājās, uz olimpiādēm, konkursiem, uz novadpētniecības muzeju. Skolā ir medmāsa, pieejama pirmā medicīniskā palīdzība. Regulāri tiek veikts darbs skolēnu veselības izglītošanā. Tiek nodrošināta skolēnu drošība. Tiek nodrošināta saikne ar pašvaldības sociālo dienestu un psihologu. Ir atrisināts jautājums par maznodrošinātu skolēnu nodrošināšanu ar brīvpusdienām, izmantojot ziedojumu naudu un novada domes finansējumu. Skolēniem no daudzbērnu ģimenēm skolas pusdienām ir 50% atlaide. Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. Skola piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 8

9 Tālākās attīstības vajadzības Nodrošināt brīvpusdienas skolēniem no 1. līdz 12.klasei. Pilnveidot atbalsta komandas darbu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Saglabāt interešu izglītības daudzveidību. Nodrošināt skolēnus ar modernajām mācību tehnoloģijām un darba formām. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolas vide Skolas darba stiprās puses Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas. Ir izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, skolēni ar tiem iepazīstināti. Skolas apkārtne tiek uzturēta kārtībā. Skolas bibliotēkas fondi un citi mācību materiāli ir pieejami skolēniem. Ir izstrādāts un noslēgts koplīgums starp arodbiedrību un darba devēju. Tiek plānoti un ir iedalīti līdzekļi skolotāju tālākizglītībai. Pieejami datori ar INTERNET pieslēgumu skolēnu un skolotāju vajadzībām. Iegādātas mācību grāmatas skolēniem, metodiskā literatūra skolotājiem, tiek abonēti periodiskie preses izdevumi. Izveidojušās lietišķas un labvēlīgas attiecības starp skolēniem un skolotājiem, balstītas uz savstarpējo izpratni un uzticēšanos. Ik gadus tiek izdota skolas dienasgrāmata skolēniem. Skolas panākumi tiek popularizēti skolas avīzē Caurvējš un pilsētas avīzē Cesvaines Ziņas, skolas mājas lapā. Skolā tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase. 9

10 Tālākās attīstības vajadzības Sporta zāles uzbūvēšana. Sporta laukumu projektēšana un izveide. Uzlabot skolēnu attieksmi pret kārtības uzturēšanu skolā, klasē, apkārtnē. Veikt darbu ar skolēniem skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā, pozitīvas attieksmes un uzvedības audzināšanā, un konfliktsituāciju risināšanā. Plānveidīgi aprīkot kabinetus ar modernajām tehnoloģijām. Turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanu. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Resursi Skolas darba stiprās puses Iegādāti mācību līdzekļi laboratorijas darbiem un eksperimentu demonstrējumu komplekti un iekārtas fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un dabaszinībās; iegādātas ierīces un instrumenti praktisko darbu veikšanai meiteņu un zēnu mājturības stundās. Skolai piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti efektīvi. Skola ir nodrošināta ar kopēšanas, printēšanas tehniku. Skolotāji ir nodrošināti ar metodisko literatūru. Skola ir nodrošināta ar sporta inventāru mācību programmas īstenošanai. Skolotāji ir ieguvuši nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju. Skolotāji veiksmīgi sadarbojas ar atbalsta personālu. Skolēniem ir iespēja saņemt sociālā pedagoga, pedagoga palīga un psihologa konsultāciju un palīdzību. Pieejami preses izdevumi. Skola regulāri iesaistās dažādos projektos, piesaistot papildus finansējumu. 10

11 Tālākās attīstības vajadzības Mācību grāmatu iegāde atbilstoši plānam. Jaunu mācību līdzekļu iegāde sākumskolā. Skolotāju un skolēnu iesaistīšanās starptautiskos un vietējos projektos. 11

12 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba stiprās puses Skola ir nodrošināta ar augstas kvalifikācijas skolotājiem. Skolā ir nepieciešamie iekšējie normatīvie dokumenti, tie izstrādāti demokrātiski. Sakārtoti darba drošības un aizsardzības, lietvedības un arhīva jautājumi. Skolas administrācijas darbiniekiem ir atbilstoša izglītība. Notiek regulāras iknedēļas administrācijas sanāksmes. Notiek regulāras iknedēļas informatīvās sanāksmes, kurās piedalās skolas administrācija un skolotāji. Skolā darbojas Metodiskā padome un Metodiskās komisijas. Skolotāji ir iesaistīti skolas darba plānošanā un darba pašvērtēšanā. Skolā tiek veikta skolotāju darba kvalitātes vērtēšana. Izveidotas skolas tradīcijas darba organizācijā (pasākumi, mācību ekskursijas). Informētība par iespējām piedalīties ārpusskolas pasākumos (konkursi, kursi, projekti, olimpiādes). Veiksmīga pieredze, piedaloties starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Ir laba sadarbība ar kaimiņu skolām, pašvaldību, citu valstu partneriem. Skolā darbojas skolas padome un skolēnu pašpārvalde. Tālākās attīstības vajadzības Skolas darba pašvērtēšanā (analīzē) iesaistīt vecākus, skolēnus. Turpināt skolotāju darba kvalitātes vērtēšanu. Regulāri sekot līdzi skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstībai ārējiem normatīvajiem aktiem. Pilnveidot Metodiskās padomes darbu. Vadīt jaunā mācību satura aprobācijas procesu. 12

13 Skolas attīstības prioritātes gadam Pamatjoma 2017./2018.m.g /2019.m.g /2020.m.g. Mācību saturs Kompetenču izglītības pilotprojekta aprobācija skolā. Kompetenču izglītības pilotprojekta aprobācija skolā. Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana klasēs, kurās iekļauti skolēni ar mācību traucējumiem. Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu fizikas un ķīmijas priekšmetos izvērtējums un darbība rezultātu paaugstināšanai. Karjeras izglītības integrēšana un īstenošana mācību procesā. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana darbam ar kompetenču izglītības jaunajiem standartiem un programmām. Darba ar talantīgajiem skolēniem pilnveide. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Mācību satura virzība skolēnu karjeras, kompetenču un pilsoniskās apziņas veidošanā. Uz skolēnu profesionālo izglītību vērstas jaunu mācību programmu izstrādnes. Skolas vide Sporta zāles būvniecība. Skolas apkārtnes apzaļumošana, sporta un bērnu laukumu projektu izstrāde. 13 Sporta un bērnu laukumu izveide, skolas apkārtnes apzaļumošana.

14 Skolas resursi Skolotāju un skolēnu iesaistīšanās starptautiskajos un vietējos projektos. Vidusskolas telpu un infrastruktūras uzturēšana kārtībā, tās uzlabošana, mācību kabinetu un jaunās sporta zāles materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Cesvaines internātpamatskolas reorganizācija, pievienojot vidusskolai. Vidusskolas vadības vienota darbība reglamentējošo dokumentu pārskatīšanā, vidusskolas darbības mērķtiecīga vadība un kontrole. Skolas 100 gadu jubilejas svinības. Visu skolas darbinieku iesaistīšana skolas tālākās attīstības vajadzību apzināšanā un plānošanā. 14

15 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācību saturs 2017./18.m.g., 2018./2019.m.g. Kompetenču izglītības pilotprojekta aprobācija skolā. Ieviest praksē jauno izglītības standartu prasības. 1. Skolotāji kursos un ar ekspertu palīdzību ir iepazinušies ar izglītības valsts standarta būtību un izmaiņām. 2. Mācību programmās aktualizētas nepieciešamās pārmaiņas. 3. Mācību stundu plānošanā ievērotas jauno izglītības standartu izmaiņas. 4. Skolotāji un izglītojamie iepazinuši kompetenču apguves pieeju mācībās. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standarta ieviešana skolā, kompetenču pieejas īstenošana. 1. Veikt katra mācību priekšmeta programmas un mācību līdzekļu satura analīzi ar mērķi uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. 2. Veikt izpēti par nepieciešamajām izmaiņām katra mācību priekšmeta programmā un saturā atbilstoši jaunajam, kompetencēs balstītajam vispārējās izglītības saturam. 3. Mācību līdzekļu satura korekcija atbilstoši jaunajam, kompetencēs balstītajam vispārējās izglītības saturam. Metodisko komisiju vadītāji Mācību priekšmetu skolotāji, metodisko komisiju vadītāji 2017./2018.m.g /2018.m.g /2019.m.g. Kursu materiāli Direktora vietnieki izglītības jomā 15

16 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācību saturs 2019./20.m.g. Mācību satura virzība skolēnu karjeras, kompetenču un pilsoniskās apziņas veidošanā Attīstīt vispusīgu personību 1. Izglītojamie prot savas zināšanas praktiski lietot mācību stundās, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, savu mērķu sasniegšanā. 2. Izglītojamie apzinās savu piederību ģimenei, skolai, novadam, valstij. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Turpināt integrēt karjeras izglītību mācību procesā. Visu gadu Pedagogs - karjeras konsultants, pedagogi, klašu audzinātāji Visu gadu Pedagogs karjeras konsultants, skolotāji, direktora vietnieki izglītības jomā 2. Attīstīt skolēnos iniciatīvas, atbildību un lepnumu par savu skolu, novadu, valsti. 3. Piedalīties aktivitātēs, erudīcijas konkursos par skolu, novadu, valsti. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Klašu audzinātāji, metodiskā komisija Es un sabiedrība Visu gadu Visu gadu 16

17 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās 2017./18.m.g. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana klasēs, kurās iekļauti skolēni ar mācību un sociālās novirzes traucējumiem. Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku. 1. Izglītojamie nekavē skolu, apmeklē konsultācijas, ir ieinteresēti savos mācību sasniegumos. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Direktora vietnieks Visu gadu Dažādi kursu Direktora vietnieki informātikas piedāvājumi izglītības jomā jautājumos. Sociālais pedagogs, Visu gadu klašu audzinātāji 1. Piedāvāt tālākizglītības kursus skolotājiem, ievērojot jauno standartu specifiku. 2. Izstrādāt datu bāzi, kas ļauj identificēt individuālā līmenī priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska iemeslus. 3. Izmantot datu bāzi prevencijas pasākumu atbalstam. 4. Veikt mācību kavējumu monitoringu. 5. Turpināt darbu pie jaunu darba metožu un formu apgūšanas projektā ERASMUS + Pedagogi Sociālais pedagogs, pedagogi Pedagogi Visu gadu Visu gadu Visu gadu Direktora vietnieki izglītības jomā 17

18 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās 2018./19.m.g. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana darbam ar kompetenču izglītības jaunajiem standartiem un programmām. Panākt izglītojamo ieinteresētību mācību procesā.. 1. Izglītojamie ir motivēti un mērķtiecīgi darboties. 2. Izglītojamie mācību procesu saista ar praktisko pielietojumu. 3. Izglītojamie mācību procesā mērķtiecīgi izmato informāciju tehnoloģijas. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Aktualizēt skolotāju tālākizglītības uzskaiti. Direktora vietnieks informātikas Visu gadu Dažādi kursu piedāvājumi Direktora vietnieki izglītības jomā 2. Aktualizēt digitālo mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā, projektos. jautājumos. Direktora vietnieks Visu gadu informātikas jautājumos. 3. Pilnveidot mācīšanās platformas Uzdevumi.lv lietošanas prasmes un iespējas. 4. Aktualizēt skolotāju sadarbību mācību satura apguves plānošanā un vienošanos par kopīgu darbību un prasībām, rīkojot atklātās stundas un veicot savstarpēju hospitēšanu. Pedagogi Metodisko komisiju vadītāji Visu gadu Visu gadu Direktora vietnieki izglītības jomā Direktora vietnieki izglītības jomā 18

19 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi 2017./2018.m.g. Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu fizikas un ķīmijas priekšmetos izvērtējums un darbība rezultātu paaugstināšanai. Uzlabot skolēnu zināšanu līmeni fizikā un ķīmijā. 1. Fizikas un ķīmijas stundu hospitācijas materiāli. 2. Ieraksti e-klases žurnālā vērtēšanas sistēma, biežums, pārbaudes darbu dažādība. 3. Ikdienas mācību darba sasniegumu analīze. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Hospitēt fizikas un ķīmijas stundas. Direktora vietnieks izglītības jomā Visu gadu Dažādi kursu piedāvājumi Direktora vietnieki izglītības jomā 2. Pārbaudīt e-klasē vērtējumu biežumu, laboratorijas darbu skaitu, atbilstību vērtēšanas kārtībai. Direktora vietnieks izglītības jomā Visu gadu 3. Analizēt skolēnu ikdienas sasniegumus, izvērtēt, plānot darbību rezultātu paaugstināšanai. Dir. vietnieks izglītības jomā, pedagogi Visu gadu Direktora vietnieki izglītības jomā 19

20 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi 2018./2019.m.g. Darba ar talantīgajiem skolēniem pilnveide Uzlabot skolēnu sasniegumus olimpiādēs, konkursos, ZPD izstrādēs. 1. Skolēni piedalās ne vien starpnovadu, bet arī reģionu un valsts olimpiādēs, augstskolu piedāvātajās ZPD aizstāvēšanās. 2. Talantīgie skolēni un viņu vecāki, kā arī skolotāji tiek sumināti, apbalvoti. 3. Augstskolu budžeta grupās iestājas 50% no absolventu skaita. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Direktora vietnieks Visu gadu Direktora vietnieki izglītības jomā izglītības jomā 1. Izpētīt skolēnu mācību sasniegumu dinamiku, stimulēt labākam mācību darbam. 2. Piedāvāt projektā Esi līderis! iesaistīties klašu audzēkņiem. 3. Turpināt kl. audzēkņu darbu projektā Esi līderis! 4. Piedalīties skolas, starpnovadu un valsts organizētajās olimpiādēs un konkursos. 5. Stimulēt un apbalvot olimpiāžu, konkursu dalībniekus un viņu skolotājus. Direktora vietnieks informātikas jautājumos Dir. vietnieks informātikas jautājumos Pedagogi Visu gadu Visu gadu Visu gadu Dažādi kursu piedāvājumi Direktora vietnieki izglītības jomā 20

21 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem 2017./2018.m.g. Karjeras izglītības ieviešana un integrēšana mācību procesā. Audzēkņu sevis izzināšana un darba pasaules iepazīšana. 1. Izglītojamie prot savas zināšanas praktiski lietot mācību stundās, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, savu mērķu sasniegšanai, jēgpilnai dzīvei. 2. Izglītojamie apzinās, kā plānot un vadīt savu laiku, karjeru, dzīvi. 3. Ir izstrādāta skolas karjeras izglītības programma. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Koordinēt, plānot karjeras darbu skolā. 2. Integrēt un ieviest karjeras izglītību mācību procesā. 3. Veikt un pilnveidot izglītojamo personības izpēti. Pedagogs - karjeras konsultants Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Klašu audzinātāji, pedagogs karjeras konsultants Augusts Visu gadu Visu gadu, direktora vietnieki izglītības jomā 4. Izstrādāt skolas karjeras izglītības programmu. 21

22 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem 2018./2019.m.g. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Nodrošināt izglītojamajiem individualizētu atbalstu mācību sasniegumu uzlabošanai pēc stundām. 1. Skolēni ar mācību grūtībām prot lasīt raiti un saprot izlasīto. 2. Audzēkņi ir ieinteresēti veikt eksperimentus fizikā un ķīmijā. 3. Audzēkņi attīsta savus talantus atbilstoši interesēm, piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Atb. G.Libeka 2018.gada jūnijs Izstrādātie metodiskie materiāli 1. Rīkot nometni lasītprasmes attīstībai skolēniem ar mācību traucējumiem. 2. Organizēt nometni talantīgajiem audzēkņiem mūzikā. 3. Regulāri strādāt ar kl. izglītojamajiem speciālajam pedagogam un logopēdam. Atb. A.Melbārdis Atb. atbalsta personāls Jūlijs Visu gadu Skolas mūzikas instrumenti, direktora vietnieki izglītības jomā Direktora vietnieki izglītības jomā 4. Rīkot tehniskās dienas fizikā un ķīmijā vidusskolā (8. 12.kl.). Atb. tehnoloģiju MK Tehniskās dienas reizi pusgadā Izstrādātie metodiskie materiāli Direktora vietnieki izglītības jomā 22

23 Pamatjoma Skolas vide 2017./2018. Prioritāte Sporta zāles būvniecība. Mērķis Nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu skolā. Novērtēšanas kritēriji 1. Uzbūvēta skolas sporta zāle. 2. Sākumskolas klašu izglītojamie uzsākuši mācības skolas ēkā Madonas ielā 1. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Sadarbībā ar Cesvaines novada domi un citām atbildīgajām institūcijām piedalīties ar sporta zāles būvniecību saistīto jautājumu risināšanā. 2. Pārvietot sākumskolas 1.-4.klasi no pirmsskolas ēkas Celtnieku ielā 3 uz galveno skolas ēku Madonas ielā Sporta zāli un sākumskolas klašu telpas aprīkot atbilstoši mācību procesa vajadzībām. Direktora vietnieks izglītības jomā, Cesvaines vidusskolas saimniecības vadītājs Cesvaines novada domes un valsts budžeta finansējums Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Administrācijas apspriede 23

24 Pamatjoma Skolas vide 2018./2019. Prioritāte Skolas apkārtnes apzaļumošana, sporta un bērnu laukumu projektu izstrāde. Mērķis Uzlabot skolas estētisko vidi un skolēnu mācīšanās, atpūtas iespējas. Novērtēšanas kritēriji 1. Iestādīti košumkrūmi un koki. 2. Izstrādāts sporta laukumu pie skolas projekts. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Pakāpeniski turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanu, saskaņā ar projektu. 2. Izstrādāt sporta laukumu projektu pie skolas ēkas, iesaistot skolotājus, skolēnus, skolas padomi, pašvaldību. 3. Finanšu resursu plānošana projekta īstenošanai. 4. Ierīkot automašīnu stāvlaukumu pie skolas. Cesvaines vidusskolas saimniecības vadītājs sporta skolotāji Cesvaines vidusskolas saimniecības vadītājs 2018./2019. māc.g. Skolas budžets Administrācijas apspriede Administrācijas apspriede 24

25 Pamatjoma Skolas vide 2019./2020. Prioritāte Skolas apkārtnes apzaļumošana, sporta un bērnu laukumu izveide. Mērķis Uzlabot skolas estētisko vidi un skolēnu mācīšanās, atpūtas iespējas. Novērtēšanas kritēriji 1. Iestādīti košumkrūmi un koki. 2. Realizēts sporta laukumu pie skolas projekts. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Pakāpeniski turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanu, saskaņā ar projektu. 2. Izveidot un aprīkot sporta laukumus pie skolas ēkas, atbilstoši plānam. 3. Rūpēties par telpaugiem Cesvaines vidusskolas saimniecības vadītājs sporta skolotāji Cesvaines vidusskolas saimniecības vadītājs 2019./2020. māc.g. Skolas budžets Administrācijas apspriede Administrācijas apspriede 25

26 Pamatjoma Resursi 2017./2018. Prioritāte Skolotāju un skolēnu iesaistīšanās starptautiskajos un vietējos projektos. Mērķis Skolotāji ir eksperti savā nozarē, izvērtē un pielieto starptautisku pieredzi. Skolēnu mācību motivācijas uzlabošana un papildus zināšanu iegūšana, iesaistoties projektos. Novērtēšanas kritēriji 1. Veiksmīgi realizēts ERASMUS+ programmas starptautiskais starpskolu partnerības projekts Like? Share! 2. Skolēni iesaistās dažādos projektos. 3. Skolotāji pielieto jaunas mācību metodes un darba formas, kuras apgūtas darbojoties projektos. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Veikt visas ERASMUS+ programmas starptautiskais starpskolu partnerības projektā Like? Share! paredzētās aktivitātes. 2. Organizēt trīs dienu nometni skolēniem. 3. Informāciju par Cesvaines vidusskolu ievietot interneta partneru meklēšanas vietnēs. 4. Īstenot projektu mērķus. 5. Prezentēt projektu rezultātus skolā, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos. Projekta dalībnieki 2017./2018.m.g. Skolas budžets ES finansējums 26

27 Pamatjoma Resursi 2018./2019. Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Vidusskolas telpu un infrastruktūras uzturēšana kārtībā, tās uzlabošana, mācību kabinetu un jaunās sporta zāles materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Nodrošināt uz kompetencēm balstīta mācību satura apguvi estētiski audzinošā vidē, izmantojot atbilstošu un modernu tehnisko aprīkojumu. 1. Mācību klases aprīkotas ar interaktīvajām sistēmām. 2. Veikts rekreācijas telpu kosmētiskais remonts. 3. Sporta zālei iegādāts jauns sporta inventārs. 4. Iegādāti jauni mācību līdzekļi. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Nopirkt un uzstādīt divas interaktīvās sistēmas. 2. Nomainīt bojāto segumu pie skolas ieejas. 3. Veikt rekreācijas telpu remontu skolas pirmajā stāvā. 4. Nopirkt jaunu sporta inventāru 5. Atbilstoši skolotāju vajadzībām, iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus 6. Rūpēties par telpaugiem Saimniecības vadītājs Sporta skolotāji Bibliotekārs Saimniecības vadītājs 2018./2019.m. g. Skolas budžets Projektu finansējums Skolas budžets Administrācijas apspriede 27

28 Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 2017./2018. Prioritāte Cesvaines internātpamatskolas reorganizācija, pievienojot vidusskolai. Mērķis Nodrošināt optimālu finanšu resursu izlietojumu izglītības jomā. Novērtēšanas kritēriji 1. Cesvaines internātpamatskola faktiski pievienota Cesvaines vidusskolai. 2. Cesvaines vidusskolas skolēnu skaita palielinājums. 3. Jaunu amata vienību izveidošana vidusskolā. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana reorganizācijas procesam. 2. Nodrošināt Cesvaines vidusskolas skolēnus ar dienesta viesnīcu. 3. Izveidot jaunas amata vienības dienesta viesnīcas audzinātājs, nakts aukle, skolotāja palīgs. 4. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Domes jurists Priekšmetu skolotāji Saimniecības vadītājs Līdz gada decembrim Līdz gada septembrim Visu māc.gadu Skolas budžets Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Administrācijas apspriede Administrācijas apspriede Administrācijas apspriede 28

29 Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 2018./2019. Prioritāte Vidusskolas vadības vienota darbība reglamentējošo dokumentu pārskatīšanā, vidusskolas darbības mērķtiecīga vadība un kontrole. Gatavošanās skolas 100- gades svinību organizēšanai Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu skolā. Izveidot svētku dienas programmu, veltītu Cesvaines vidusskolas 100- gadei. Novērtēšanas kritēriji 1. Skolas dokumentācija atbilst normatīvajiem aktiem. 2. Jomu prioritātes ir zināmas skolas kolektīvam. 3. Mācību plāna izpildes rezultātu kontrole un analīze. 4. Ir veikta iegūto datu analīze skolas darba pašnovērtējumam gada septembrī skolas 100 gades jubilejas svinības Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Veikt skolas dokumentācijas regulāru atbilstības pārraudzību. 2. Pilnveidot skolas normatīvos dokumentus, kas regulē skolas darbu, sakarā ar izmaiņām likumdošanā. Direktora vietnieki izglītības jomā Metodisko komisiju vadītāji 2018./2019.m. g. Valsts normatīvie dokumenti izglītības jomā un skolas iekšējie noteikumi 3. Veicināt visu skolas darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistīšanos skolas vērtēšanas procesā 4. Apkopot skolas darba rezultātus, veikt to analīzi, noformēt gada pārskatu un iesniegt pašvaldībā Administrācija Skolas padomes priekšsēdētāja 29 Domes izpilddirektors

30 5. Izveidot kvalitatīvu skolas pašnovērtējuma ziņojumu.. Administrācija Novembris 6. Izstrādāt kvalitatīvu svētku dienas programmu, veltītu Cesvaines vidusskolas 100 gadei Direktora v /2019.m. g. 30

31 Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 2019./2020. Prioritāte Cesvaines vidusskolas 100 gadu jubilejas svinības. Visu skolas darbinieku iesaistīšana skolas darba novērtēšanā, tālākās attīstības vajadzību apzināšanā un plānošanā. Gatavošanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Mērķis Plānojot skolas attīstību, sadarboties ar skolēniem, vecākiem un sabiedrību, lai skola pārstāvētu un realizētu novada, valsts un visas sabiedrības intereses. Piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Novērtēšanas kritēriji 1. Skolas 100 gadu jubilejas svinīgais pasākums. 2. Sabiedrība un Cesvaines novada dome ir informēti par skolas tālākās attīstības vajadzībām. 3. Iegūtie atzinumi ir iekļauti skolas attīstības plānā. 4. Skolas kolektīvi ir ieguvuši tiesības piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma pasākumos. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Sarīkot skolas 100 gadu jubilejas svinīgo pasākumu 2. Apkopot skolas darba rezultātus, attīstības plāna izpildi, veikt analīzi. 3. Iesaistīt skolas attīstības plānošanā skolotāju, vecāku, skolēnu pārstāvjus. 4. Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu skolas ikdienas darbā un saikni starp Direktora vietnieks izglītības jomā Administrācija Skolotāji Direktora vietnieki izglītības jomā Skolas pad. 15.septembri s 2019./2020. māc.g. Attīstības plāns e-klase e-klase, skolas Administrācijas apspriede Administrācijas apspriede 31

32 skolotājiem, skolēnu vecākiem un skolas vadību. 5. Interešu izglītības skolotāji sagatavo skolēnus kvalitatīvi, lai skolēni varētu startēt skates un svētkos Rīgā. priekšsēdētāja Interešu izglītības skolotāji 2019./2020. māc.g. mājas lapa dziesmu un deju svētku repertuāra apguve, tērpi Direktora vietnieks izglītības jomā Saskaņots: (Marina Zute, skolas padomes priekšsēdētāja) Saskaņots: (Vilnis Špats, Cesvaines novada domes priekšsēdētājs) 32

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk