Sveķu internātpamatskola

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Sveķu internātpamatskola"

Transkripts

1 Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-pasts Pašnovērtējuma ziņojums 2017 Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 1

2 Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 3 2. Iestādes darbības pamatmērķi 5 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijā Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide Skolas resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Personālresursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 34 Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 2

3 1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS (līdz Sveķu speciālā internātpamatskola) ir Gulbenes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kurā tiek realizētas divas speciālās pamatizglītības programmas un četras profesionālās pamatizglītības programmas. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti un izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestādei ir sava simbolika, konti Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam Par Latvijas valsts ģerboni. Pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. ir vienīgā speciālās izglītības iestāde Gulbenes novadā, dibināta gadā. Skolas juridiskā adrese: Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV / 2017.m.g. sākumā Sveķu internātpamatskolā mācības uzsāka 143 izglītojamie, no dažādiem novadiem: Gulbenes, Valkas, Valmieras, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Madonas, Daugavpils, Rēzeknes, Balvu. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 3

4 Skolā strādā 73 darbinieki, no tiem 52 ir pedagoģiskie darbinieki, 21 tehniskie darbinieki. Profesionālās pamatizglītības programmās strādā 23 pedagogi. Izglītības iestādē ir atbalsta personāls- logopēds, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsas, skolas ārsts. Izglītības iestādes bibliotēkas un lasītavas darbu nodrošina bibliotekārs. Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta, ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, ieņēmumiem no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas. Finanšu līdzekļus izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbilstoši nolikumam par grāmatvedības kārtošanu un apstiprinātam kontu plānam. To apriti un uzskaiti veic skolas grāmatvede. Budžeta izlietojums ir racionāls, ko apliecina zvērināta revidenta auditēts ikgadējais finanšu gada pārskats. Izglītības iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 4

5 2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo medicīnisko un sociālo aprūpi. Pedagogi veic pieredzes uzkrāšanas, pētniecības darbu un metodisko materiālu izstrādi skolēnu un viņu vecāku atstumtības mazināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība nodrošina materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un atjaunošanu. Vispārējās izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi: nodrošināt attīstības traucējuma iespējami maksimālu pedagoģiski psiholoģisku korekciju un kompensēšanu; sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, apkārtējo vidi, valsti, veicināt izglītojamā integrāciju sabiedrībā; veicināt katra izglītojamā personības harmonisku veidošanos un attīstību; iespēju robežās nodrošināt sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, ievērojot attīstības traucējumu korekcijas un kompensēšanas iespējas, sagatavot izglītības turpināšanai. Izglītības iestādes uzdevumi, īstenojot profesionālo pamatizglītības programmu: nodrošināt iespēju iegūt profesionālo pamatizglītību un kvalifikāciju atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, kā arī sniegt vispārējās zināšanas un prasmes; sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām; racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus / 2017.m.g. izvirzītie mācību un audzināšanas mērķi un uzdevumi: Sekmēt atbildīgas mūsdienu sabiedrībā integrēties spējīgas personības veidošanos. Rosināt izglītojamos aktīvai un radošai darbībai pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai; Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Izglītības iestādes darbības pamatvirzieni ir: izglītojošā darbība, pedagoģiski psiholoģiskā un sociālā korekcija izglītojamo mācību un audzināšanas procesā; mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši izglītojamo darbaspēju maiņai; individuāla pieeja katram izglītojamajam; profesionālo pamatizglītības programmu piedāvājums, atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām un interesēm. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 5

6 IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN REZULTĀTI Pamatjoma Izvirzītā prioritāte Paveiktais Mācību saturs 1. Apgūt un īstenot jauno mācību standartu mērķus, uzdevumus, saturu un izglītojamo vērtēšanas formas atbilstoši jaunajiem mācību standartiem. Ieviest darbā jaunās mācību programmas, pārdomājot mācību metožu un līdzekļu izvēli, izveidot plānu individuālā darba veikšanai. 2. Nodrošināt skolotājus un izglītojamos ar regulārām psihologa konsultācijām. 3. Kvalitatīvas skolotāju izglītības nodrošināšanai, izstrādāt skolotāju tālākizglītības plānu. Ir izstrādātas un licencētas profesionālās pamatizglītības programmas Pavāra palīgs, Tirdzniecības zāles darbinieks, Remontstrādnieks, Mājstrādnieks/mājkalpotājs. Profesionālās pamatizglītības programmu izveidē tika ņemtas vērā darba tirgus prasības. Pedagogi konsultē izglītojamos grupu un individuālo konsultāciju laikā, atbilstoši apstiprinātam individuālo konsultāciju grafikam. Izglītības iestādē strādā kvalificēts psihologs uz pilnu slodzi. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestāde organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus 36 stundu apjomā speciālās izglītības skolotājiem. Mācīšana un mācīšanās 1. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, balstoties uz jaunajiem mācību standartiem un programmām, izstrādāt iespējas, kā mācību saturu saistīt ar izglītojamo daudzveidīgu praktisko darbību, reālo dzīvi. 2. Izglītojamo mācību sasniegumu, personīgās atbildības paaugstināšana mācīšanās procesā. 3. Izstrādāt vienotu sistēmu, kā informēt izglītojamo vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem, Izglītības iestāde nodrošina izglītību atbilstoši audzēkņu spējām pirmajā profesionālās kvalifikācijas līmenī populārās tautsaimniecības nozarēs ēdināšanas pakalpojumos, būvdarbos, komerczinībās, mājturībā. Atbilstoši mācību procesa grafikam, profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamiem notiek kvalifikācijas prakse uzņēmumos, kurā izglītojamie gūst praktiskā darba iemaņas reālajā Profesionālās pamatizglītības programmas Būvdarbi pašnovērtējuma ziņojums 6

7 stundu apmeklējumiem, uzvedību, attieksmi pret darbu. darba vidē. Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, pielietotas IT tehnoloģijas, videoprojektors, kas veicina izglītojamo interesi par mācīšanos. Mācību procesā tiek uzsvērta mācīšanās nepieciešamība tālākai personiskai dzīvei un karjeras izaugsmei. Portālā E-klase izstrādāta sekmju kopsavilkuma lapa, kurā atspoguļotas izglītojamā sekmes par mēnesi, kas mēneša beigās tiek nosūtīta vecākiem un kam ar vecāka parakstu jāatgriežas skolā. Izglītojamo sasniegumi Atbalsts izglītojamiem 1.Individuāla izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite. 1. Izglītojamo medicīniskā aprūpe, emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. 2. Izglītojamo un skolas darbinieku praktiska apmācība ekstremālās situācijās, piesaistot dažādus speciālistus. Izstrādāt plānu praktiskai izglītojamo apmācībai dažādos drošības jautājumos. 3. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana, balstoties uz skolas iekšējās Portāla E-klase datu bāzē ir pieejama informācija par izglītojamo sasniegumiem vairāku gadu skatījumā. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek izskatīti metodisko komisiju sanāksmēs un izmantoti, lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus. Divas reizes gadā izglītojamajiem tiek izsniegti atzinības raksti par mācību sasniegumiem. Izglītības iestādē ir pieejams medicīniskais personāls, izglītības psihologs un sociālais pedagogs. Atbalsta personālam ir darba grafiks, kas atbilst izglītojamo pieejamības iespējām. Atbalsta personāls sadarbībā ar pedagogiem vienojas par izglītojamo problēmas risinājumu. Izglītojamie labprāt sadarbojas ar atbalsta personālu. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 7

8 kārtības noteikumiem, veicinot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret skolas vidi, veselīgu dzīves veidu. 4. Interešu izglītības un karjeras izvēles programmas. 5. Sadarbība ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un pagasttiesām. 6. Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības un plānojot mācību darbu, ņemt vērā šo izglītojamo vajadzības. Izglītības iestādes vide 1. Skolas un internāta telpu labiekārtošana, kosmētiskie remonti. 2. Skolas spēļu un sporta laukuma atjaunošana un labiekārtošana. 3. Kvalifikācijas Remontstrādnieks praktiskā darba darbnīcu telpu izveide. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 8 Sadarbībā ar Gulbenes novada domi, notikusi izglītojamo un skolas darbinieku praktiska apmācība rīcībai ekstremālās situācijās. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem. Balstoties uz skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiek veicināta izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana, veicinot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret skolas vidi, veselīgu dzīves veidu. Audzināšanas un karjeras pasākumos, izglītības iestādes organizētajās ekskursijās izglītojamie tiek iepazīstināti ar karjeras izvēles programmām, tālākizglītības iespējām. Tiek rīkotas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un pagasttiesām. Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām, kas tiek ņemta vērā plānojot mācību darbu. Izglītības iestādē ir veikta skolas gaiteņu un internāta telpu labiekārtošana un kosmētiskais remonts. Izglītības iestādei piederošā teritorija, tai skaitā spēļu laukums un sporta laukums, ir estētiski iekārtota, apzaļumota un uzturēta labā kārtībā.

9 Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 4. Izglītības iestādes mājas lapas izveide. Izveidotas kvalifikācijas Mājstrādnieks praktiskā darba darbnīcas. Izglītības iestādei izveidota mājas lapa kur informācija tiek papildināta, atjaunota latviešu un angļu valodās. 1. Skolas un internāta mēbeļu, tehniskā aprīkojuma Izglītības iestādē internāta telpās ir veikta pilnīga iegāde. mēbeļu nomaiņa. 2. Skolas vides labiekārtošana Ir iegādāts aprīkojums- sniega tīrītājs un divi zāles 3. Skolas darbinieku tālākizglītība. pļāvēji skolas vides uzturēšanai, apkopšanai. 4. Metodiskās literatūras, mācību literatūras un bērnu Izglītības iestādes pedagogu izglītība un literatūras iegāde. profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā 5. IT aprīkojuma papildināšana. pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Notiek regulāra metodiskās literatūras, mācību literatūras un bērnu literatūras iegāde. Izglītības iestādē iegādātas trīs interaktīvās tāfeles un pedagogi profesionālās pilnveides kursu laikā iepazīstināti ar iespējām, kādas sniedz interaktīvā tāfele. 1. Izvērtēt skolas darba stiprās un uzlabojamās Izglītības iestādes vadība rosina personālu jomas, iesaistot izvērtēšanas procesā skolas personālu, izglītojamos, vecākus, sabiedrības pārstāvjus. regulārai pašvērtēšanai. Skolas stipro pušu un uzlabojamo jomu apzināšanā tiek iesaistīti visi skolas darbinieki, vecāki un izglītojamie. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 9

10 3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība tiks akreditēta pirmo reizi. JOMA 1. MĀCĪBU SATURS 4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS Kritērijs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas realizē sekojošas licencētās izglītības programmas: Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem Izglītības programmas kods , licence Nr. V ( ) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem Izglītības programmas kods , licence Nr. V ( ) Profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi 1. profesionālā kvalifikācija Pavāra palīgs Izglītības programmas kods , licence Nr. P (izsniegta ) Profesionālās pamatizglītības programma Būvdarbi 1. profesionālā kvalifikācija Remontstrādnieks Izglītības programmas kods , licence Nr. P (izsniegta ) Profesionālās pamatizglītības programma Komerczinības 1. profesionālā kvalifikācija Tirdzniecības zāles darbinieks Izglītības programmas kods , licence Nr. P (izsniegta ) Profesionālās pamatizglītības programma Mājturība 1. profesionālā kvalifikācija Mājkalpotājs Izglītības programmas kods , licence Nr. P (izsniegta ) Profesionālās pamatizglītības programma Mājturība 1. profesionālā kvalifikācija Mājstrādnieks Izglītības programmas kods , licence Nr. P (izsniegta ) Profesionālās pamatizglītības programma izglītības iestādē tiek īstenota valsts valodā atbilstoši licencētai izglītības programmai, kuras saturs un īstenošanas process atbilst profesijas standartam un valsts profesionālās pamatizglītības standartam. Skolotāji strādā pēc VISC apstiprinātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām, kā arī ir izstrādājuši tām atbilstošus individuālos plānus izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Katra izglītības programma atbilst izglītības standartu, profesijas standartu prasībām un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolotāji pārzina mācību priekšmeta standartos izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību saturu, izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas formas. Profesionālās pamatizglītības programmas Būvdarbi pašnovērtējuma ziņojums 10

11 Mācību priekšmetu stundu saraksts (turpmāk stundu saraksts) ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Stundu saraksts sastādīts visam mācību gadam, ir pieejams un pārskatāms, par izmaiņām tajā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Ar mācību stundu sarakstu un mācību procesa dokumentāciju iespējams iepazīties arī elektroniski Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmas īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu tematiskā satura pēctecība. Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu un mācību metožu un līdzekļu izvēli. Skolotāji sadarbojas atbilstošas jomas metodiskajās komisijās, apmeklē kursus un seminārus, organizē pieredzes stundas un citus pieredzes apmaiņas pasākumus skolā un sadarbojas ar citām internātskolām (Palsmanes, Spāres, Gaismas). Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un mācību līdzekļiem, mūsdienīgām tehnoloģiskajām iekārtām. Izglītības programmas saturu aktualizē atbilstoši nozares attīstībai. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība, Būvdarbi, Ēdināšanas pakalpojumi skola realizē atbilstoši valstī noteiktajam programmas paraugam, kuru izstrādes darba grupā piedalījās mūsu skolas pedagogi. Profesionālās pamatizglītības programma Komerczinības kvalifikācijā Tirdzniecības zāles darbinieks ir izstrādāta pēc mūsu skolas iniciatīvas un skolotājas I.Ceriņas vadībā, sadarbībā ar sadarbības partneriem (VISC, DEPO DAY personāldaļu, MAXIMA). Programmas veiksmīgi darbojas. Stiprās puses: Izglītības iestādē piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, kas atbilst licencētajām programmām. Skolotāji zina un izprot speciālās izglītības un pamatizglītības standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu. Skolotāji veiksmīgi izmanto mācību priekšmetu paraugprogrammas un aktīvi iesaistās jaunu programmu izstrādē. Mācību stundās tiek ievērotas izglītojamo vajadzības, tiek pielietota diferencēta un individuāla pieeja. Reizi gadā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi. Tālākās attīstības vajadzības: Pilnveidot materiālo bāzi (informācijas un tehnoloģiju) un mācību līdzekļus izglītības programmu realizēšanai. Turpināt ieviest dzīvē interaktīvas un inovatīvas darba formas un metodes atbilstoši mūsdienu pedagoģiskā darba prasībām. Vērtējuma līmenis: labi JOMA 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte Izglītības iestādē pedagogu darba kvalitāti vērtē regulāri un sniedz pedagogiem vērtējumu. Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, atbilstošas mācību priekšmeta saturam, izglītojamo vecumam, spējām un Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 11

12 veselības stāvoklim. Skolas pedagogi ir iesaistījušies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma apakšaktivitātē Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos projektā. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā un no 53 skolas pedagogiem 2. kvalitātes pakāpe ir 6 pedagogiem, 3. kvalitātes pakāpe- 19 pedagogiem, 5. kvalitātes pakāpe- 1 pedagogam. Lielākajā daļā no vērotajām mācību stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši stundas tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Mācību metožu izvēli nosaka izglītojamo vecuma īpatnības, garīgās attīstības līmenis, pieredze, mācību priekšmeta specifika, mācību stundai izvirzītie uzdevumi. Mācību darbu diferencē, piedāvājot daudzveidīgus dažādu grūtības pakāpju uzdevumus. Gandrīz visi pedagogi izmanto jaunākās tehnoloģijas un mācību metodes. Lielākā daļa izglītojamo zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Mācību nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām, to aizpildīšana tiek uzraudzīta. Ar 2013./2014.m.g. ir notikusi pāreja uz elektronisko žurnālu, kas uzlabo pedagogu darbu, nodrošina rezultātu operativitāti un informācijas pieejamību. Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Skolotāji mācību procesā izmanto informācijas tehnoloģijas. Pedagogi veido mācību priekšmetu komplektus, tos piemērojot izglītojamo veselības stāvoklim. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem un izpildes kritērijiem. Lai nerastos izglītojamo pārslodze, darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks, kas ir zināms visiem izglītojamiem. Par izglītojamo praksi atbild direktora vietnieks izglītības jomā un prakses vadītāji, kuru pienākumos ir sastādīt prakses vietu sarakstu, sagatavot nepieciešamos dokumentus (prakses līgumu, prakses programmu, raksturojuma veidlapu, prakses atskaites veidlapas, u.c. dokumentus atbilstoši izglītības programmai un esošai situācijai), instruēt audzēkņus par prakses organizācijas kārtību, drošas uzvedības un darba drošības noteikumiem, iepazīstināt audzēkņus ar prakses programmu un prakses uzdevumiem, kontrolēt prakses gaitu, novērtēt prakses atskaites. Ir sastādīti prakses dokumentu paraugi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību prakses dokumentu noformēšanas prasībām un prakses uzdevumiem. Par izglītojamo praksi tiek slēgti trīspusēji līgumi. Visu profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie kvalifikācijas prakses laikā tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, atbilstoši Mk noteikumiem Nr. 785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība. Mācību prakses norise un prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses programmai. Notiek prakses programmas izpildes kontrole, analīze. Atgriežoties no prakses, prakses uzņēmums sniedz izglītojamā prakses raksturojumu. Vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 12

13 Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties. Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi - informāciju tehnoloģijas, bibliotēka, lasītava, sporta zāle, trenažieru zāle utt. Mācību gada sākumā izglītības iestādes administrācija izglītojamos un viņu vecākus iepazīstina ar mācību gada galvenajiem uzdevumiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izglītības iestādes darba plānu, mācību prakses organizēšanas kārtību, pārcelšanu nākamajā klasē, pārbaudījumiem un svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības iestādes darbu. Izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, daļēji, atbilstoši spējām prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto izglītības iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai un kvalifikācijas iegūšanai. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Izglītības iestādē uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un veic pasākumus kavējumu novēršanai, regulāri sadarbojoties ar skolas atbalsta personālu un nepieciešamības gadījumā ar pašvaldību sociālās palīdzības dienestiem, ārstniecības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Kopš tiek nodrošināta izglītojamo nokļūšana mājās divas reizes mēnesī, kavējumu skaits ir ievērojami samazinājies. Izglītojamie prot strādāt grupās, skolotāju rosināti palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos. Izglītojamie labprāt iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā un piedalās karjeras izglītības pasākumos, piem. republikas mēroga pasākumā Karjeras nedēļa, Karjeras izvēles pēcpusdiena Sveķu nodarbinātības dienestā, informācijas dienās Palsmanes, Dzelzavas internātpamatskolās, kā arī Smiltenes tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā. Izglītojamie regulāri piedalās izteiksmīgas runas konkursos Gaujienas internātpamatskolā, pašdarināto tērpu modes skatēs Lielplatones internātpamatskolā, deju festivālā Carnikavas ritmi Carnikavas speciālajā internātpamatskolā, integratīvās mākslas festivālā Nāc līdzās, dažādos Latvijas Speciālās Olimpiādes sporta pasākumos republikā un ārpus tās. Mācību priekšmetu un kvalifikācijas prakses programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, iesaistot audzēkņus praktiskā darbībā. Audzēkņiem tiek dota iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus Gulbenes, Madonas novados, Rīgā: uzņēmumus Vecgulbenes muiža, lauku viensētu Purenes, Getliņus, kā arī apmeklēt kvalifikācijas specifikai atbilstošas izstādes, piemēram, Lauku sēta Izglītojamiem tiek piedāvātas konsultācijas vielas nostiprināšanai, pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai, tās apmeklē, atbilstoši konsultāciju grafikam. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka zina, kas jāmācās, un izprot mācību stundai izvirzītās prasības. Izglītojamie tiek mācīti rūpēties par savu darba vietu, mācību materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem. Izglītības iestādē pastāv noteikta kārtība bibliotēkas un datoru izmantošanai, nodarbībām sporta zālē, trenažieru zālē. Vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtēšanas metožu izvēli nosaka izglītojamā speciālās vajadzības, vecumposma īpatnības un mācību priekšmeta specifika. Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, skolotāji ievēro valstī noteikto vērtēšanas kārtību speciālajā skolā. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmetu programmām un mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas ir gan rakstiskas, gan mutiskas, kā arī praktiskas un kombinētas. Tēmas apguves beigās tiek veikta summatīvā (apkopojošā) vērtēšana ballēs no 1 līdz 10 vai nv. Tie ir lielāka apjoma Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 13

14 darbi, kuros tiek pārbaudītas zināšanas par zināmu programmas vai standarta daļu. Skolotāji strādā, lai sagatavotajos pārbaudes darbos būtu iespējams pārbaudīt izglītojamo zināšanas visos 3 izziņas līmeņos iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un analīzes līmenī un produktīvās (radošās) darbības līmenī. Atbilstošu trešā izziņas līmeņa uzdevumu iekļaušana pārbaudes darbos ir darbs, pie kura skolas pedagogiem jāturpina strādāt. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar vērtējumiem. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība. Ar izglītojamo mācību sasniegumiem un vērtējumiem vecākiem ir iespējams iepazīties elektroniskajā mācību nodarbību uzskaites žurnālā E-klasē. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās tiek saskaņotas vērtēšanas pārbaudes formas, metodes un biežums. Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, mācību sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Izglītojamos regulāri iepazīstina ar vērtējumiem, kā arī reizi mēnesī ar tiem iepazīstina vecākus. Internāta skolotāji izglītojamo vecākiem sagatavo sekmju izraktus, izmantojot E-klases piedāvātās iespējas. Darba devēji ir iesaistīti izglītojamo prakses novērtēšanā, veikti ieraksti prakses dienasgrāmatās un prakses raksturojumā. Sadarbībā ar darba devējiem notiek prakses uzdevumu izpildes un sasniegumu analīze. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk PKE) ir plānoti savlaicīgi, kvalifikācijas eksāmenu materiāli tiek izstrādāti un tiek iesniegti saskaņošanai Valsts izglītības satura centrā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās". PKE teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums. PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām, komisijas sastāvā tiek iekļautas attiecīgajā tautsaimniecības nozarē strādājošas personas. Izglītības iestādē ievēro KE norises kārtību. PKE dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izveidota eksāmena organizēšanas un dokumentācijas sistēma. Stiprās puses: Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes. Tiek ievērotas kopsakarības mācību procesā ar iepriekš mācīto. Labi tiek plānotas un organizētas ekskursijas. Izglītības iestādē tiek labi organizēts mācību un kvalifikācijas prakses darbs profesionālās pamatizglītības programmās. Stundās izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo veselības stāvoklim un konkrētajai mācību stundai. Mācīšanā process dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba vērtēšanā. Internāta skolotāji regulāri uzskaita izglītojamo kavējumus un analizē tos. Izglītojamie uzrāda labus sasniegumus sportā. Izglītības iestādē tiek lietota vienota izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze pamatizglītības izglītojamiem un profesionālās pamatizglītības programmās. Izglītības iestādē ir noteikts noslēguma pārbaudes darbu grafiks, kā arī notiek vienota pārbaudes darbu vērtēšana. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 14

15 Izglītojamiem pārbaudes darbos vienmēr ir zināmi vērtēšanas kritēriji. Darbojas SIA Digitālās ekonomikas attīstības centra pakalpojuma e-klase elektroniskā žurnāla, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāla, izglītojamo dienasgrāmatu un liecību lietošana, nodrošinot datu apstrādi un uzglabāšanu elektroniskā formātā. Iespēju robežās ir nodrošināst klašu iekārtojums ar datoriem un interneta pieslēgumu, lai visi skolotāji pēc vajadzības varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību stundās. Tālākās attīstības vajadzības: Paaugstināt izglītojamo atbildību par mācīšanās procesu un mācību sasniegumiem. Pilnvērtīgāk apgūt un pielietot praksē e-klases sniegtās iespējas. Motivēt izglītojamos augstāka vērtējuma saņemšanai. Vērtējuma līmenis: labi JOMA- 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 492 Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, skolā ir izstrādāta Kārtība izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitē. Mācību priekšmetu pedagogi par katru izglītojamo divas reizes mācību gadā aizpilda pamatprasmju novērtēšanas kartes, izdarot ierakstus izglītojamā izaugsmes dinamikas kartēs. Kvalifikācijā Mājstrādnieks/ Mājkalpotājs noslēdzot 2015./2016.m.g. vidējais vērtējums 6.05 balles. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 15

16 Apkopotie dati atspoguļo, ka profesionālās pamatizglītības programmās, analizējot datus pa mācību priekšmetiem, izglītojamo mācību sasniegumi ir stabili un optimālā līmenī. Apkopotie dati atspoguļo, ka profesionālās pamatizglītības programmās izglītojamo mācību sasniegumi ir stabili- augstā un optimālā līmenī. Kopš 2013./2014.m.g. izglītības iestāde pilnvērtīgi darbojas e-klasē, ar mērķi atvieglot darbu pedagogiem, gatavojot dažādas atskaites, informēt vecākus par izglītojamo mācību gaitām, kā arī piedāvāt izglītojamiem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība izglītojamie praktiskajā darbā veic skolas apkārtnes uzkopšanas darbus, tā veicinot izglītojamo atbildību par sava darba rezultātiem un estētiskas vides saglabāšanu. Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 112 Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, izglītojamie ar skolas direktora rīkojumu pēc Pedagoģiskās padomes sēdes ieteikuma tiek atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem. Profesionālās pamatizglītības programmu apguvējiem notiek Centralizētie profesionālās kvalifikācijas vai Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens tiek veidots atbilstoši profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes metodikai. Kvalifikāciju Remontstrādnieks un Tirdzniecības zāles darbinieks kārto Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Sākot ar 2011./2012. m.g. kvalifikācijas Pavāra palīgs izglītojamie kārto Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 16

17 Apkopotie dati atspoguļo, ka profesionālās pamatizglītības programmās izglītojamo mācību sasniegumi ir stabili un optimālā līmenī. Nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, izglītojamiem tiek izsniegtas apliecības par profesionālo pamatizglītību. Stiprās puses: Izglītības iestādē regulāri tiek analizēti izglītojamo ikdienas sasniegumi. Ar pateicības rakstiem tiek apbalvoti izglītojamie, kuriem vidējā atzīme 8 un augstāka. Izglītības iestāde nodrošina iespēju praktiski pielietot apgūtās profesionālās iemaņas. Tālākās attīstības vajadzības: Turpināt veidot motivāciju mācīties. Radīt motivāciju gūt sasniegumus (izglītojamo darbu skates). Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 17

18 Turpināt darbu mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, pilnveidojot vienotas prasības pārbaudes darbu izveidē un vērtēšanā profesionālās pamatizglītība programmās. JOMA 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Izglītības iestādē visiem pasākumiem ir izstrādāti un apstiprināti drošību reglamentējošie normatīvie akti- drošības noteikumi, kārtība pārgājienu un ekskursiju, masu pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai. Pirms ekskursijām izglītojamie atkārtoti tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem, par kuru ievērošanu viņi parakstās speciālās skolas izstrādātās veidlapās. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Izglītības iestādē ir novērtēti darba vides riska faktori, ir izstrādāts un VUGD apstiprināts Civilās aizsardzības plāns. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas u.tml.). Ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītojamiem regulāri tiek veiktas drošības instruktāžas, par kurām viņi parakstās nodarbību žurnālā. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi kontrolē. Izglītības iestāde ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta. Izstrādātas atbilstošas instrukcijas. Profesionālajos mācību priekšmetos iekļauti darba drošības jautājumi, mācību priekšmetā Darba aizsardzība. Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo drošību, sociālais pedagogs un atbalsta komanda veic darbu ar izglītojamiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un institūcijām ārpus skolas, kā arī organizē un vada informatīvos pasākumus atkarību profilaksei. Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls- sociālais pedagogs, izglītības psihologs, logopēds. Skolotāja- logopēda darbs tiek organizēts pamatojoties uz darba pienākumu aprakstu. Skolotājs logopēds veic C un klašu izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnostiku, profilaksi un korekciju, konsultē izglītojamo vecākus un pedagogus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem. Sagatavo atzinumus par izglītojamajiem, kuri tiek nosūtīti uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski- medicīnisko komisiju. Psihologs izglītības iestādē veic: izglītojamo psiholoģisko izpēti, t.sk. izglītojamo novērošanu mācību stundās un ārpus tām; izglītojamo sociālpsiholoģiskās vides izpēti; izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšanu izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos; izstrādā izglītojamo psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumus pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai; nodrošina profilakses pasākumus: izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošanu psiholoģijas jautājumos; Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 18

19 piedalās aktivitātēs, kas ir vērstas uz sociālpsiholoģiskajos pētījumos atklāto nelabvēlīgo faktoru ietekmes mazināšanu izglītības iestādē; sniedz atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; sadarbojas ar vecākiem, informē viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus; veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti Izglītības iestādē no plkst strādā divas medicīnas māsas un skolas ārsts, ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām iekārtots medicīnas kabinets, divi izolatori, kā arī pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņas mācību kabinetos. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamo vecāki tiek informēti par saslimšanām skolā. Izglītības iestādē, sadarbībā ar sociālo pedagogu ir izstrādāts RĪCĪBAS PLĀNS SEKSUĀLAS VARDARBĪBAS UN SEKSUALIZĒTAS UZVEDĪBAS GADĪJUMOS Sveķu internātpamatskolā, kā arī veidlapas gadījumu fiksēšanai. Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu un sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu organizē veselību veicinošus pasākumus. Pasākuma nosaukums Laika posms Mērķauditorija Adaptācijas pasākums Es Sveķu skolā gada septembris 1. kursa izglītojamie, no jauna mācības uzsākušie,,seksuālā vardarbība gada septembris Visas klašu grupas, visi kursi Informatīvi izglītojoši pasākumi: Nodarbība klasēs : Vardarbība, vardarbības veidi Drošības programma dzimumaudzināšanā pusaudžiem un jauniešiem (7 nodarbības) Adaptācijas programma Saskarsme (7 nodarbības) Nodarbības klasē Mani pienākumi skolā Preventīvi izglītojoša programma,,džimbas 9 soļu programma (9 nodarbības) gada septembris Visas klašu grupas gada oktobris gada aprīlis 8., 9.klase, arodkursi gada septembris 1.-4.klase, arodkursi gada septembris Visas klašu grupas, arodkursi gada janvāris- maijs C kl., klase Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 19

20 Izglītības iestādē izglītojamiem nodrošina ēdināšanas pakalpojumus četras reizes dienā, veicina veselīgas pārtikas lietošanu, iesaistoties ESF atbalstītajā projektā Skolas auglis. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība ekskursiju organizēšanai. Ir kārtība par svešu cilvēku ienākšanu izglītības iestādē. Izglītojamiem ir organizēta diennakts uzraudzība- pēc mācību stundām ar izglītojamiem strādā internāta skolotāji. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar internāta pakalpojumiem. Skolas internātā dežūrē divi naktsaukļi, atbilstoši zēniem un meitenēm. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Audzināšanas darbs skolā notiek internāta grupu ietvaros. Internāta grupu darbs notiek pēc izstrādāta un apstiprināta audzināšanas darba plāna, kas veicina atbildīgas mūsdienu sabiedrībā integrēties spējīgas personības veidošanos. Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un izglītības iestādes padomes darbā. Izglītojamiem ir iespēja runāt par viņiem interesējošām tēmām ar jebkuru izglītības iestādes darbinieku. Personības izaugsmei izglītības iestāde veicina izglītojamo dalību konkursos, sporta sacensībās, olimpiādēs u.tml. pasākumos. Izglītības iestāde ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā Olimpiādē, ar kuras starpniecību izglītojamie regulāri piedalās sacensībās ārpus Latvijas, kā arī Pasaules Speciālās Olimpiādes vasaras un Ziemas Olimpiskajās spēlēs, kurās startē ar labiem rezultātiem gada Pasaules Speciālās Olimpiādes Vasaras spēlēs izglītojamie izcīnīja sudraba medaļas, gada martā SO Baltijas Valstu spēles slēpošanā- zelta medaļas, Speciālās Olimpiādes Pasaules Ziemas olimpiādē Dienvidkorejā izcīnīja vienu zelta, vienu sudraba, vienu bronzas medaļu un zelta medaļu stafetes sacensībās gada Speciālās Olimpiādes Eiropas vasaras spēlēs Beļģijas pilsētā Antverpenē no 9. līdz 20. septembrim pamatizglītības programmas izglītojamā V.Vasiļjeva izcīnīja izcīnīta zelta medaļu 800m skrējienā, sudraba 4 x 400m stafetē un bronzas medaļu 400m skrējienā, gadā profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība izglītojamais Latvijas izlases basketbola komandas sastāvā izcīnija 4 vietu basketbolā Losandželosā, ASV pasaules speciālās olimpiādes vasaras spēlēs. Izglītības iestādē ir daudzpusīgs interešu izglītības nodarbību piedāvājumstraktorvadīšanas pamati vecāko arodkursu izglītojamiem, vokālais ansamblis, instrumentu spēle, teātra kopa, deju pulciņš, kokapstrāde, apgleznošanas pulciņš u.c. Nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši izglītojamo vajadzībām un izglītības iestādes dienas gaitai. Interešu izglītības kolektīvi piedalās ārpusskolas pasākumos, koncertos, teātru skatēs. Izglītības iestādē organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, ir izstrādāti ārpusstundu pasākumu plāni. Skolā tiek organizēti dažādu sporta spēļu turnīri- Apvienotais futbols, slēpošanas sacensības, kuros piedalās speciālo skolu izglītojamie no Latgales un Vidzemes novadiem. Populārākais pasākums ir Teātris mūzikā, kurā ik gadu piedalās ap 10 speciālajām skolām no Vidzemes un Latgales novadiem, kā arī tuvākajām vispārizglītojošajām skolām. Tiek realizēta sadarbība ar citām skolām, piem., Baltinavā Netradicionālo tērpu skate, Gulbenes novada skolēnu teātra kopu skate, Gulbenes novada deju kolektīvu skate Sadancis. Izglītības iestāde regulāri atbalsta izglītojamo piedalīšanos Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensībās Latvijā un ārpus tās. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 20

21 Izglītojamie tiek rosināti piedalīties labdarības akcijās, kā arī pateikties tiem, kas vēlas iepriecināt viņus. Izglītojamie labprāt gatavo dažādas dāvaniņas- glezniņas, dekorus, ko pasniedz saviem viesiem un labdariem, kā arī paši ciemojoties citās skolās. Vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Izglītības iestādē ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par dažādu izglītības programmu izvēles iespējām, informācija par darba tirgu, tajā skaitā arī e formā. Skolas bibliotēkā ir pieejama plaša informācija par turpmākās izglītības iespējām. Skolā tiek veikti karjeras izglītības pasākumi profesiju nedēļas, tikšanās ar nozarē strādājošiem, darba devējiem, tikšanās ar dažādu firmu pārstāvjiem, tikšanās ar skolas absolventiem, informācijas (atvērto durvju) dienas. Profesiju pēcpusdienas, kurās piedalās ne tikai s audzēkņi, bet arī tiek iesaistīti apkārtējo speciālo skolu 8.un 9.klašu skolnieki. Profesiju nedēļu ietvaros tiek organizētas tikšanās ar darba devējiem, firmu pārstāvjiem. Tiek rīkoti profesiju konkursi (Karjeras izvēles pēcpusdiena Sveķu nodarbinātības dienestā ), apmeklēti ražošanas uzņēmumi ( Bistro Kikele, Mcdonald ), kā arī jauno materiālu un darba instrumentu prezentācijas (izstāde Lauku sēta, Lauksaimniecības tehnika ). Uz informācijas dienām ierodas gan 8. un 9. klašu kolektīvi, gan individuāli interesenti kopā ar vecākiem. Izglītojamie piedalās dažādos pasākumos citās speciālajās skolās, kur iespējams popularizēt izglītības iespējas mūsu skolā. Izglītojamie mācību ekskursiju ietvaros apmeklē atvērto durvju dienas profesionālās izglītības iestādēs- Smiltenes tehnikuma Rankas struktūrvienībā. Lai veicinātu izglītojamo integrāciju sociālajā vidē, kopš 2013./2014.m.g.skola aktīvi ir iesaistījusies Republikas mēroga pasākumā Karjeras nedēļa. Audzēkņi tiek informēti par darba un tālākām izglītības iespējām. Audzināšanas programma viena no jomām ir karjeras izglītība, savā darbā internāta skolotāji plāno darbu šīs jomas realizācijai. Katru gadu grupu audzinātāji iesniedz informāciju par absolventu darba vai mācību gaitām. Izpēte ilgstošā laika periodā liecina, ka kopumā absolventu iesaiste darba tirgū notiek veiksmīgi. Direktora vietniece izglītības jomā I. Ceriņa ir ieguvusi tiesības strādāt par pedagogu karjeras konsultantu. Izglītības iestādes tīmekļa vietnes saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai, ietverot izglītības programmu aprakstu un tālākizglītības iespējas. Izglītības iestāde apkopo informāciju par absolventu tālākizglītību un profesionālā darba gaitām vismaz 3 gadu garumā pēc izglītības programmas pabeigšanas. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 21

22 No 2015./2016.m.g. beigušajiem, septiņi turpina iegūt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās Sveķu internātpamatskolā, viens Smiltenes tehnikumā. Apkopotie dati liecina par to, ka izglītojamie, kuri vēlas turpināt mācīties, var to darīt šajā pašā izglītības iestādē, iegūstot 1. līmeņa profesionālo pamatizglītību, un šī iespēja tiek izmantota. Datu analīze liecina par to, ka pamatā profesionālās pamatizglītības programmu beidzējiem ir pietiekošas profesionālā darba prasmes, lai iekļautos darba vidē, tomēr ir arī tādi, kuri vēlas turpināt izglītību citās izglītības programmās, arī profesionālajās vidusskolās. Vērtējuma līmenis: labi Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 22

23 Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Izglītības iestāde ir apzinājusi izglītojamo spējas. Atbilstoši spējām ar izglītojamiem strādā individuāli un iesaista izglītības iestādes un ārpusskolas pasākumos. Izglītības iestāde veicina un atbalsta spējīgāko izglītojamo līdzdalību profesionālos konkursos, olimpiādēs, u.tml. Izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar spējīgākajiem izglītojamiem. Izglītības iestādē sniedz individuālas konsultācijas izglītojamiem, kuriem mācības sagādā īpašas grūtības, vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Pedagogi izmanto dažādas mācību metodes mācību procesa diferenciācijai. Ar izglītojamiem, kuri ir kavējuši skolu, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, vai trūkst mācību motivācijas, tiek veikts individuālais darbs. Ja izglītojamais slimības dēļ nevar atrasties izglītības iestādē katru dienu, skolotāji sagatavo darba lapas un uzdevumus mācību vielas apguvei mājās, bet noteiktā laikā strādā individuāli. Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas- dažādu jomu arodmācības, latviešu valodas, tiek rīkoti konkursi-labākais rokraksts, radoši pasākumi, sporta spēles, konkurss matemātikā Maska. Noslēdzoties mācību priekšmetu nedēļām, konkursiem, labākie izglītojamie tiek apbalvoti un izvirzīti uz speciālo skolu pasākumiem novada vai republikas mērogā. Vecāki ir informēti par to, ka bērnam ir iespējams saņemt konsultācijas mācību priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir brīvi pieejams informācijas stendā. Vērtējuma līmenis: labi Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Izglītības iestāde maksimāli nodrošina izglītības pieejamību izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ievērojot izglītojamo attīstības līmeni un veselības stāvokli, spējas un prasmes, jo programma tiek realizēta izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (ar garīgās attīstības traucējumiem). Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē ir attiecīgs Pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas Atzinums. Darbu ar izglītojamiem koordinē un pārrauga, ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi un speciālais aprīkojums. Izglītības iestādē ir pieejama medicīnas personāla palīdzība un izglītojamiem ikdienā ir iespēja to izmantot. Atbalsta personālam ir izveidojusies pozitīva sadarbība ar atsevišķiem ārstiem no dažādām pašvaldībām. Atbalsta personāls skolā nepieciešamības gadījumā vecākiem/ aizbildņiem iesaka izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē, kā arī ja nepieciešams iesaka apmeklēt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Izglītības iestādē ar izglītojamā ģimeni notiek regulāra sadarbība dažādās formāstelefoniski, ar saziņas veidlapām, apmeklējot izglītojamos mājās, organizējot vecāku sanāksmes. Izglītības iestāde vecākus informē par izglītības iestādes darbību. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus. Izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 23

24 Izglītības iestādes sniegtā informācija par izglītojamo sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir regulāra. Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni, internāta grupu skolotāji ik reizi, kad bērni dodas uz mājām, izsniedz saziņas veidlapas ar informāciju vecākiem un atbraucot tās saņem atpakaļ ar informāciju skolai. Šīm veidlapām, izglītojamiem atgriežoties skolā, vienmēr jābūt parakstītām. Kopš 2013.gada 1.septembra ir ieviests elektroniskais mācību nodarbību uzskaites e- žurnāls, kur informāciju par savu bērnu sekmēm, kavējumiem un mājas darbiem var iegūt izglītojamo vecāki. Vairumā gadījumu izglītības iestādei ir izveidojusies konstruktīva un cieša sadarbība ar izglītojamo ģimenēm. Bet jāmin, ka lielus laika resursus skolas darbinieki (pedagoģiskie, administratīvie un atbalsta personāls) velta izglītojamo sociālā rakstura problēmu risināšanai. Daudzi mūsu iestādes izglītojamie nāk no sociāla riska ģimenēm, kur bieži trūkst līdzekļu bērnu ikdienas vajadzībām, kā arī vecāku mīlestības un uzmanības. Vecāku ieinteresētība par bērnu mācību darbu, brīvā laika pavadīšanu un draugiem bieži tiek sekmēta sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, jo bērnu uzraudzību un problēmsituāciju risināšanu, dažreiz, ģimenes vienas ar saviem resursiem nespēj veikt. Līdz ar to palielinās mācību stundu kavējumi un samazinās mācīšanās motivācija. Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumus, Ziemassvētku koncertus, Atvērto durvju dienas. Vecāki ir gaidīti skolā jebkurā laikā, lai gan šo iespēju vecāki izmanto ne pārāk bieži. Par izglītības iestādes darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa vietnē latviešu un angļu valodā. Stiprās puses: Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās. Ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets, nodrošināta medicīniskā palīdzība. Ir apkopotas ziņas par izglītojamo veselības stāvokli. Izglītojamie katru gadu tiek vesti pie acu ārsta, nepieciešamības gadījumā tiek pirktas brilles un citiem speciālistiem, piem., psihiatra. Tiek nodrošināti zobārsta un zobu higiēnista pakalpojumi. Izglītības iestādē strādā psihologs, tiek sniegta palīdzība izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams emocionāls vai psiholoģiskais atbalsts. Katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, avārijas izeju izgaismotās norādes, automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija. Visā skolas teritorijā izglītojamo drošībai ir uzstādītas videonovērošanas kameras. Internāta skolotāji sadarbībā ar medicīnas māsiņu organizē izglītojamiem teorētiskās un praktiskās nodarbības satiksmes drošībā, akcentējot izglītojamo līdzatbildību. Izglītības iestādē ir notikušas mācību trauksmes un izglītības iestādes kolektīvs zina, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumos. Sociālajam pedagogam ir laba sadarbība ar pagastu un pilsētu sociālajiem darbiniekiem. Izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas fakultatīvās nodarbības un pulciņi. Izglītības iestāde organizē kultūras pasākumu apmeklēšanu ārpus tās (boulings, teātris, hokejs, ekskursijas u.c.) Regulāri tiek papildināts daiļliteratūras, periodikas un izziņas literatūras klāsts skolas bibliotēkā. Izglītības iestādē notiek karjeras izglītības pasākumi. Izglītības iestādē ir uzsākta telpu pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 24

25 Notiek regulāra sazināšanās starp izglītības iestādi un vecākiem. Tālākās attīstības vajadzības: Turpināt risināt izglītojamo atkarības problēmas (smēķēšana). Veicināt aktīvāku pašpārvaldes darbu izglītojamo saskarsmes un disciplīnas uzlabošanai. Turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un potenciālajiem darba devējiem. Veicināt ciešāku sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personālu un vecākiem. Turpināt telpu pielāgošanu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Vērtējuma līmenis: labi JOMA 5. IESTĀDES VIDE Kritērijs 5.1. MIKROKLIMATS Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas. Skolā tradicionāli notiek pasākumi: Zinību diena; Lāčplēša diena; Latvijas dzimšanas diena; Dalība Pirmās Adventes sveces aizdegšanas svētkos Baltinavā; Rūķu piparkūku darbnīca; Ziemassvētku pasākumi; Karnevāls; Mācību un izziņas darbību rosinošas ekskursijas; Daiļlasītāju konkurss; Konkurss Teātris mūzikā skolā; Latviešu valodas nedēļa; Angļu valodas olimpiāde; Meteņdienas pasākumi; Teātra dienas; Folkloras festivāls; Kross, tautas bumbas turnīrs, dambretes turnīrs, slēpošanas sacensības u.c.; Atvērto durvju diena; Tikšanās ar draugiem Latvijas Bērnu Bāreņu Fondu, misiju Pakāpieni ; Izlaidumi. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Konfliktsituācijas risina savlaicīgi un taisnīgi. Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti, izglītojamie un darbinieki tos ievēro. Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par izglītojamā nokavēšanos vai neierašanos izglītības iestādē. Attieksme pret izglītības iestādes apmeklētājiem ir laipna un korekta. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 25

26 Izglītības iestādē mācās izglītojamie no daudziem pagastiem un novadiem, no dažādām izglītības iestādēm, ar dažādu iepriekšējo pieredzi. Tas ietekmē izglītojamo uzvedību. Skolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi risināt radušos konfliktsituāciju. Izglītības iestādes vadība sniedz atbalstu pedagogiem. Pozitīvu attiecību apliecinājums ir tas, ka bijušie audzēkņi bieži brauc uz izglītības iestādi, komunicē ar skolotājiem, sociālo pedagogu, prasa padomu, sazinās sociālajos tīklos. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 5.2. FIZISKĀ VIDE Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. Izglītojamie ir iesaistīti pavasara un rudens skolas apkārtnes sakopšanas darbos. Lai sekmētu izglītojamo pozitīvu attieksmi pret darbu, veidotu piederības sajūtu savai izglītības iestādei un apkārtējai videi, internāta grupām ir sadalītas atbildības zonas, kuras izglītojamie labprāt uzkopj. Jau vairākus gadus skola iesaistās Lielās talkas organizētajos pasākumos. Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā kārtībā. Teritorija ir noteikta, bet nav norobežota. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas ceļa zīmes. Izglītības iestādes teritorijas uzkopšanā piedalās paši izglītojamie, tā veicinot atbildību par apkārtējo vidi. Kvalifikācijas Mājstrādnieks/ Mājkalpotājs izglītojamie pedagoga vadībā piedalās skolas teritorijas uzkopšanā un apzaļumošanas darbos, siltumnīcas uzturēšanas darbos, gūstot praktiskā darba pieredzi. Izglītības iestāde ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pie izglītības iestādes ieejas ir uzbūvēts panduss (uzbrauktuve invalīdiem). Plānveidīgi, atbilstoši skolas budžeta iespējām, pakāpeniski tiek atjaunots mācību kabinetu iekārtojums. Izglītojamo ērtībām gaiteņos ir izvietoti soliņi. Izglītības iestāde ir īstenojusi sekojošus projektus: ERAF finansētais projekts Sveķu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana ; Valsts investīciju projekts Labiekārtojuma projekts Sveķu speciālajā internātpamatskolā, 1. un 2. kārta; Ņujorkas Luterāņu Sociālās palīdzības organizācijas Bērnu nu Ģimenes lietās izveidotais un atbalstītais palīdzas fonda Bērnu un ģimenes atbalstam Latvijā Mūsdienīgas iekārtas pamatlīdzeklis zināšanu, iemaņu un prasmju veidošanai mājturības un arodapmācības stundās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem skolotāja I.Rozniece. Stiprās puses: Izglītības iestādei ir savas tradīcijas. Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno tēla veidošanu, veicinot izglītojamajos, vecākos un darbiniekos lepnumu par izglītības iestādi. Koplietošanas telpas atbilst mūsdienu prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. Ir sakopta un estētiski noformēta apkārtne. Tiek šķiroti atkritumi. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 26

27 Tālākās attīstības vajadzības: Turpināt attīstīt izglītojamo atbildību un lepnuma sajūtu par savu izglītības iestādi. Uzlabot izglītojamo uzvedību un disciplinētību, stingri ievērojot vienotās prasības. Celt izglītojamo atbildību par telpu tīrību, kārtību tajās un bojājumiem. Turpināt internāta istabiņu kosmētisko remontu un aprīkošanu ar mēbelēm. Vērtējuma līmenis: ļoti labi JOMA 6. IESTĀDES RESURSI Kritērijs 6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam. Gaitenī ir norādes par telpām, to atrašanās vietu un atbildīgajiem pedagogiem. Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmas apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Skolā ir 13 mācību kabineti pamatizglītības apguvei, ir 9 speciāli aprīkoti mācību kabineti profesionālās pamatizglītības programmu realizācijai. Izglītības iestādē ir kabineti izglītības iestādes administrācijai, sociālajam pedagogam, pedagogam karjeras konsultantam, psihologam, logopēdijai, lietvedība, grāmatvedība, medicīnas kabineti, bibliotēka, lasītava. Izglītības iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, atbilstoši katra kabineta specifikai, materiālajiem resursiem, nodrošinājumam, pildāmajām funkcijām. Izglītības iestādē ir precīzas norādes uz telpu durvīm. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota, regulāri notiek fonda pārskatīšana un papildināšana. Finansējums mācību grāmatu iegādei: Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 27

28 Izglītības programmas apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās tehnoloģijas (IT iekārtas, audio un videoiekārtas). Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības laikos. Skolā ir pārnēsājams tehnikas komplekts- portatīvais dators un projektors. Matemātikas, latviešu valodas un Tirdzniecības zāles darbinieku kabinetos ir interaktīvās tāfeles, kuras var izmantot arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Skolas lasītavā ir 10 datori ar interneta pieslēgumu, kurus arvien biežāk izmanto mācību priekšmetu skolotāji savā darbā. Mācību stundās pedagogi var saņemt izmantošanai portatīvo datoru ar bezvadu interneta pieslēgumu un videoprojektoru. Izglītības iestādē ir iekārtota moderna mācību virtuve kvalifikācijas Pavāra palīgs izglītojamiem, kurā ir pilnībā aprīkotas 8 darba vietas, iegādāta mūsdienīga sadzīves tehnikakeramiskās plītis, trauku un veļas mazgājamās mašīnas, porciju svari, mikseri, blenderi, virtuves kombaini u.c. Ar izglītojamo palīdzību praktisko mācību laikā tika izremontēti kvalifikācijas Remontstrādnieks arodapmācības kabineti teorētiskajām un praktiskajām mācībām. Ir iegādāti mūsdienīgi darbarīki, instrumenti celtniecības darbiem, visas nepieciešamās iekārtas kokapstrādes darbiem- elektriskā ēvele, virpa, zāģi, dažādi rokas instrumenti, u.c., turpinās kvalifikācijas Remontstrādnieks praktiskā darba darbnīcas- laboratorijas labiekārtošana un papildināšana ar tai nepieciešamo inventāru, darba rīkiem, materiāliem, individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem, speciālo apģērbu u.c. nepieciešamo /2011.m.g. iekārtots un aprīkots kvalifikācijas Tirdzniecības zāles darbinieks arodapmācības kabinets, iegādāts nepieciešamais inventārs- plaukti, skapji, tirdzniecības aprīkojums- kases aparāts, elektroniskie svari ar etiķešu izdrukas iekārtu, cenu marķējamās pistoles u.c. nepieciešamais /2016. m.g. iekārtoti un aprīkoti profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība mācību kabineti un mācību virtuve. Mācību kabinetā ir viss nepieciešamais aprīkojums, piederumi, lai izglītojamie pilnvērtīgi apgūtu mācību programmu, gan telpu uzkopšanai, ēdienu gatavošanai, dārzkopībai, gan kokapstrādei un šūšanas pamatiem. Skolā ir sporta zāle, aktu zāle, trenažieru zāle, relaksācijas telpa, kas aprīkota ar bumbiņbaseinu, lasītava, bibliotēka. Pie skolas ir sporta laukums un āra trenažieru komplekts. Ir noteikta kārtība telpu (kabinetu, bibliotēkas, datorklases u.c.) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, to ievēro. Skolēniem brīvajā laikā internāta grupās ir iespēja izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, katrā internāta grupā ir televizors un radio ar kompaktdisku atskaņotāju.. Skolā darbojas divas kopēšanas iekārtas. Sīkus mēbeļu remontus veic izglītības iestādes tehniskais strādnieks, vai izglītojamie arodmācības vai mājturības un tehnoloģiju stundās. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope, un remonts. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Kritērijs 6.2. PERSONĀLRESURSI Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām, no 52 pedagogiem ar augstāko pedagoģisko izglītību ir 48 pedagogi, citu augstāko izglītību- 1 pedagogi, augstāko pedagoģisko izglītību iegūst 3 pedagogi (ar citu augstāko izglītību), pedagoģijas maģistri- 32. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 28

29 Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, skolotāju interesēm un vajadzībām, un skolas attīstības prioritātēm. Skolotāji regulāri tiek informēti par tālākizglītības iespējām, kā arī paši meklē dažādas tālākizglītības iespējas. Metodiskajās komisijās pedagogi apspriež tālākizglītības vajadzības, apmainās ar iegūto informāciju. Visi pedagogi aktīvi pilnveido savu pedagoģisko meistarību, 3 gadu laikā tālākizglītības kursus 36 stundu apjomā ir apmeklējuši visi pedagogi. Skola, atbilstoši valstī izstrādātajām vadlīnijām audzināšanas darbā, organizē pedagogu tālākizglītības kursus, gada decembrī skolā tika organizēti kursi Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi. Skolas pedagogi piedalījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma apakšaktivitātē Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos projektā. No 52 skolas pedagogiem 2. kvalitātes pakāpe ir 6 pedagogiem, 3. kvalitātes pakāpe- 19 pedagogiem, 5. kvalitātes pakāpe- 1 pedagogam. Profesionālās pamatizglītības programmas Mājturība pašnovērtējuma ziņojums 29

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS Juridiskā adrese: Rozentovas iela

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk