Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no"

Transkripts

1 Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr , e-pasts: ATTĪSTĪBAS PLĀNS gadam Bārbelē

2 Vispārējs skolas raksturojums Bārbeles Zēnu pamatskola Saknes un spārni dibināta gada 31. augustā, tā atrodas Vecumnieku novada Bārbeles pagastā - netālu no pagasta centra, Zemgalē klusā, sakoptā lauku teritorijā. Plašāka informācija par skolas dzīvi un notikumiem ir atrodama vietnē Skolā tiek īstenotas vispārējās izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods , pamatizglītības programma, izglītības programmas kods , Programmas nosaukums Kods Licence Datums Derīga līdz Nr. Pirmsskolas izglītības programma V-845 Pamatizglītības programma V-787 Skolēnu skaits, tā dinamika Skolas pirmajā mācību gadā mācības uzsāka 8 skolēni. Skolēnu skaits nebija liels, bet tas bija pozitīvs fakts, ka lauku rajonā ir skola, kas spējīga piesaistīt Latvijas sabiedrības uzmanību un rast vecākos vēlmi sūtīt savus dēlus mācīties Bārbeles Zēnu pamatskolā. Mācību gada nogalē skolēnu skaits jau palielinājās līdz 11 skolēniem. Skolēnu skaita dinamika šajā īsajā laika periodā liecina par pozitīvu pieaugumu. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 2018./2019. māc. g. skolā kopumā strādā 7 pedagogi (priekšmetu skolotāji, pirmskolas pedagogi un interešu izglītības skolotāji), 6 skolotāji ar augstāko pedagoģisko bakalaura izglītību, 1 skolotājs iegūst augstāko bakalaura izglītību. Pedagogu kvalifikācija pamatā ir atbilstoša MK noteikumiem par prasībām pedagogiem nepieciešamai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni vīzija - Saknes un spārni ir skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, vecāku, īpaši skolēnu tēvu līdzdarbību skolas dzīvē, mūsu skolotāju pieredzi un jaunākās atziņas pedagoģijas zinātnē. Mēs saredzam sevi kā skolu, kas meklē un savā ikdienā iestrādā jaunus ceļus izglītībā un zēnu audzināšanā, kā skolu, kurā ir augsta sadarbības kultūra un kurā skolēni ir mudināti būt radoši, saimnieciski, atvērti un talantīgi, kā skolu, kurā skolotāji strādā ar prieku, saredz un spēj iedvesmot savu skolēnu talantus, un kopā ar skolēniem, viņu vecākiem mācās daudzveidīgas domāšanas, sadarbības, vispusīgas praktiskās saimniekošanas un spriedumu veidošanas tehnikas. Skolas vide Skolas kolektīvs rūpējas par skolas tēla veidošanu, skolai ir sava simbolika karogs, logo, zīmogs, lapa, kā arī plānotas skolas vasaras nometnes. Skola sāk veidot savas tradīcijas un arhivēt dokumentus un informācijas avotus par skolas attīstību un vēsturi. 2

3 Ikdienā un svētkos tiek veidota un nostiprināta skolēnu, skolas darbinieku un vecāku piederības un lepnuma izjūta. Skola sāk ieviest savas tradīcijas. Skolā tiek plānoti un jau īstenoti daudzi pasākumi, kuros aicināti piedalīties visi skolas skolēni. Tradīcijas ir kopības apziņas veidošana par Saknēm un spārniem starp skolu, skolēniem un vecākiem: Tēvu klātbūtne un aktīva darbošanās skolas dzīvē vismaz vienu dienu nedēļā visa mācību gada garumā; Septembra pasākums, kurā piedalās vecāki, bērni un skolotāji; Koncerti vecākiem Mātes dienā un Ziemassvētkos; Tirdziņi Miķeļdienā un Ziemassvētkos; Ziemassvētku labdarības tirdziņš; Sporta dienas katrā gadalaikā; Lidmodeļu sacensību Bārbeles kauss rīkošana; Teatrāls koncert-uzvedums Latvijas dzimšanas dienā; Skolotāju dienā skolotāju lomā iejūtas skolēnu tēvi; Futbola turnīrs kopīgs tēviem un dēliem; Talka rudenī un pavasarī skolas apkārtnes uzkopšanā. Skolas dibinātājs biedrība Kalna svētību kopiena plāno piešķirt skolas Saknes un spārni gada balvu. Balvas pretendenti ir skolēnu tēvi, kuru dzīve un darbs ilgstoši vai spilgti saistīti ar skolu. Tā reizē būs pateicība un veicināšanas balva par kopīgi paveikto bērnu audzināšanā. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir skaidri un demokrātiski izstrādāti un nodrošina katra skolēna tiesības uz drošu vidi. Skolēni un viņu vecāki ar noteikumiem ir iepazinušies. Dažādi jautājumi skolā tiek izskatīti demokrātiski. Skolēniem un skolas darbiniekiem ir iespēja paust savu viedokli, izvirzīt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Viņi tiek uzklausīti un nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu un palīdzību. Skolas vadības, personāla, skolēnu attiecībās valda savstarpēja cieņa, uzticēšanās un labvēlīga gaisotne. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā skolā uzturas apmeklētāji. Skolas konkrētās dienas administratore/dežurante sagaida apmeklētājus un noskaidro, kādā nolūkā viņi ir ieradušies, kā arī palīdz atrast nepieciešamās skolas telpas vai skolas darbiniekus. Skolas kolektīvā ir lietišķas un koleģiālas attiecības, tiek domāts par to, lai tās attīstītu. Skolotājiem un skolas darbiniekiem tiek organizēti kopīgi pasākumi, uzsākot mācību gadu, Skolotāju dienā, Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā. Skolā mācību process ir organizēts vienā maiņā. Mācību darba organizācija un telpu izmantošanas efektivitāte ir rūpīga organizatoriskā darba rezultāts, t.i., vienā ēkas spārna stāvā darbojas pirmsskola otrā ēkas spārnā darbojas skola. Gan pirmsskolai, gan skolai ir atsevišķas ieejas, tādējādi nodrošinot katrai audzēkņu grupai savu mikroklimatu un netraucētu ieeju un izeju. Skolas ēkā pirms nodošanas ekspluatācijā tika veikts kapitālais remonts, iekārtots bruģēts pagalms. Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Gaiteņos ir ērti krēsli atpūtai starpbrīžos un iekārtotas vietas galda spēļu spēlēšanai. Skolas noformējumā izmantoti skolēnu darbi. Skola tiek īpaši noformēta valsts svētkos, gadskārtu un skolas svētkos, un noformēšanā iesaistās skolēni sadarbībā ar mākslas skolotāju. Skolas sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. To apliecina arī visu kontrolējošo instanču apsekošanas akti. Katrai klasei ir sava klases telpa, kurā notiek klases stunda, gatavošanās dažādiem ārpus stundu pasākumiem. Vienreiz nedēļā notiek kopīga audzināšanas stunda Vīri un vīri, kur piedalās skolēni, skolotāji un skolēnu tēvi. Tur tiek pārrunāti uzvedības jautājumi, mērķi un uzdevumi nākošajai nedēļai. Šī audzināšanas stunda ir ļoti svarīga zēnu audzināšanā. Par kārtību kabinetā atbild skolotājs, izvirzot skolēniem konkrētas prasības. 3

4 Skolēni, pedagogi skolā var justies droši. Plānojam ierīkot video novērošanu, kas paaugstinās drošības pakāpi skolā un tās teritorijā. Skolas apkārtējā teritorija vienmēr ir sakopta un apzaļumota. Skolēniem ir ierīkota velosipēdu novietne. Skolēni un vecāki piedalās skolas teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā, piedaloties skolas talkā. Skolai svarīgais un specifiskais Bārbeles Zēnu pamatskola Saknes un spārni ir daudzu pedagoģisku inovāciju aizsācēji: 1. pirmie, kas izveidoja skolu tieši zēnu skološanai; 2. pirmie, kas skolas dzīve un aktivitātēs piesaista skolēnu tēvus; 3. mērķtiecīga izglītības pēctecība no bērnudārza līdz pamatskolai (6. klasi ieskaitot). Mērķtiecīga izglītības pēctecība ir izglītības procesa veselums (PII un no 1. līdz 6. klasei), jo viss Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni veikums pastāvīgi ir mūsu uzmanības un atbildības lokā. Pēctecīgi mēs redzam sava darba rezultātus un to izvērtēšana dos iespēju gan meklēt labākos risinājumus, gan arī saskatīt un labot savas kļūdas, tādējādi mērķtiecīgi uzlabojot savu sniegumu. Skolā tiek aktualizēta ne vien mācību procesa daudzveidība, bet arī tiek uzsvērta informāciju tehnoloģiju izmantošana nozīme aktīvas skolas vides nodrošināšanā (tiek veidota mājaslapa, e-klase, darbinieku iekšējā e-vide; One Drive vietne direktorei un skolas darbiniekiem), interaktīvs ikdienas mācību darbs). Procesa nodrošinājumā būtiska ir pārdomāta darba organizācija, t.i., 1. elastīga darba organizācija (papildnodarbības (klasei, grupām), individuāla darba nodrošināšana, atcelšana, mainīšana, diferenciācija stundas ietvaros), 2. relatīvi neliels skolēnu skaits klasē, 3. attiecību personiskums un emocionālā krāsainība: skolēns skolotāji vecāki, 4. plānotas vasaras nometnes. Skolas galvenais uzdevums Skolas galvenais uzdevums ir sniegt skolēniem kvalitatīvu izglītību, pastāvīgi un mērķtiecīgi uzlabojot savu darbu. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti un veicinātu skolas izglītības darba attīstību, ir nepieciešama vienota izpratne par to, kāda ir laba skola, ko uzskatīt par kvalitatīvu izglītību, kas par to liecina un kā to noteikt. Skola izstrādā un formulē kvalitatīvas izglītības indikatorus un aktīvi izstrādā Saknes un spārni kvalitātes monitoringu. Kvalitātes monitoringa mērķis ir skolas mācību procesa kvalitātes un skolēnu sniegumu sistemātiska novērošana, veicot atbilstošu situācijas analīzi mācību kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Kvalitātes monitoringa izveidošanas pamatā ir sistemātiska, ilgstoša un nepārtraukta metodiski pamatota informācijas apkopošana, ievērojot noteiktus indikatorus. Indikatori paši par sevi vēl nav kvalitātes vērtējums, tajos tikai balstās vērtējums. Indikatori: mācību programma, fiziskā skolas vide, skolotāju kompetences, iekārtas un meteriāltehniskie resursi, izglītojamo attiecību vide, atbalsts skolēniem, vērtēšanas sistēma, 4

5 mācīšanās kvalitāte, mācīšanas kvalitāte, sadarbība ar vecākiem. Skolas īpašie ārpusstundu piedāvājumi Skolēniem paralēli izglītības programmu apguvei tiek piedāvāts plašs ārpusstundu nodarbību klāsts fakultatīvās stundas un interešu izglītības programmas: 1. matemātikas padziļināta apguve fakultatīvajās nodarbībās, 2. radošās darbnīcas, 3. avio simulācijas fakultatīvs 4. avio lidmodeļu konstruēšanas fakultatīvs 5. māla un keramikas fakultatīvs 6. ornitoloģija 7. ritmika un dejas 8. baseina apmeklējums 9. individuāla mūzikas instrumentu spēles apguve. Skolas finansējums Izglītības iestādi finansē dibinātājs biedrība Kalna svētību kopiena. Dibinātājs nodrošina finansējumu izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai. Valsts piedalās izglītības iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Izglītības iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus: ziedojumu un dāvinājumu veidā; sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar dibinātāja lēmumu no citiem ieņēmumiem. Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni mērķis Skolas mērķis ir izaudzināt jauno vīriešu paaudzi, kas spēj uzņemties atbildību, patstāvīgi pieņemt lēmumus un radoši darboties, jaunieti kuram piemīt dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni uzdevumi: 1. Skolas galvenais uzdevums ir sniegt skolēniem kvalitatīvu izglītību, pastāvīgi un mērķtiecīgi uzlabojot savu darbu. 2. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti un veicinātu privātās Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni izglītības darba attīstību, un konkretizētu izpratni par individuālu darbu ar skolēniem un diferencētu pieeju darbā ar skolēniem, nepieciešama vienota izpratne par to, kādi ir optimāli metodiski paņēmieni darbā ar dažādiem skolēniem, kā izmērīt viņu progresu, kā sadarboties ar skolēna ģimeni, ko uzskatīt par kvalitatīvu izglītību, kas par to liecina un kā to noteikt. 3. Skolēnu mācību sasniegumu novērtēšana jābalsta uz sistemātisku, ilgstošu un nepārtrauktu metodiski pamatotu informācijas apkopošanu, kas ir individuālas pieejas un diferencēta darba ar skolēniem vadlīniju izveidošanas pamatā. 4. Aktualizēt vīriešu un tēvu lomu zēnu audzināšanā. Izglītot sabiedrību, vecākus un skolotājus zēnu audzināšanā mūsdienās. 5

6 Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni pamatmērķi Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni pamatmērķi ir: 1. Nodrošināt labvēlīgu vidi audzēkņu izaugsmei, radošai izpausmei, sadarbības un mācīšanās iemaņu attīstībai, veicināt katra skolēna pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos un rīcību. 2. Meklēt un ikdienas pedagoģiskajā procesā iestrādāt jaunus ceļus izglītībā un aktualizēt vīriešu un tēvu lomu zēnu audzināšanā. 3. Izglītot sabiedrību, vecākus un skolotājus zēnu audzināšanā mūsdienās, iesaistot skolēnu tēvus. 4. Sniegt izglītojamajiem konkurētspējīgu izglītību. 5. Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības izglītības standartos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Lai realizētu Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni izaugsmi un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, tika koleģiāli izveidots skolas Attīstības plāns gadam, definējot attīstības prioritātes, analizējot pārskatu par skolas stiprajām pusēm un iespējamiem draudiem. Pedagoģiskā personāla darbības rezultātā tika sāktas īstenot attīstības plānā noteiktās prioritātes, mērķi, uzdevumi, rezultātus izvērtējot pedagoģiskās padomes sēdēs. Skola mērķis Skolas 2030 mērķis ir ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni 2030 vīzija Jaunietis kļūst par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, kurš izsvērti līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, sadarbojas, ir Latvijas patriots; Ir ieguvis zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši saviem mērķiem; Inovatīvi un produktīvi strādā tautsaimniecības izaugsmei, labklājības, ilgtspējīgas valsts un pasaules veidošanai; Ir vīrišķīgs un spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbild par savu rīcību, ir saimniecisks. Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni mērķis sakrīt ar Skola 2030 izvirzītajiem mērķiem, bet savu mērķi mēs papildinām ar vārdiem "VĪRIŠĶĪGS, PATSTĀVĪGS UN SAIMNIECISKS JAUNIETIS". Skola ir atvērta 2018./2019. māc. g. un vēlas iziet akreditāciju no 2019.gada maijā. Iestādes darbības/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses Joma/ Kritērijs Iestādes stiprās puses 1. mācību saturs Pedagogi plāno savu darbu, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu. 2. mācīšana un mācīšanās: 2.1. mācīšanas kvalitāte; Izglītojamo vecumam un viņu mācību tempam piemērotu mācību līdzekļu, metožu, metodisko paņēmienu un mācību organizācijas 6

7 formu izvēle, lai sasniegtu mācību stundas mērķus. Pedagogi jēgpilni vada stundas. Uz izglītojamo vērsta mācību darbība mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās spējas un motivācija tiek attīstītas gan mācību priekšmetu stundās, gan tiek piedāvātas papildu iespējas projektos balstītā mācīšanās, pētnieciskajā darbībā un konkursos vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3. izglītojamo sasniegumi: 3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 4. atbalsts izglītojamiem 4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 4.2. izglītojamo drošības garantēšana Pedagogu piedāvātās konsultācijas un fakultatīvās stundas nodrošina mērķtiecīgu atbalstu ikvienam izglītojamam. Pedagogu un atbalsta personāla sadarbības sistēmas attīstīšana, lai pilnveidotu izglītojamo individuālās mācību prasmes. Mācību procesā panākts, ka izglītojamie aktīvi un droši spēj izteikt savu viedokli, darboties pie tāfeles. Droši spēj prezentēt savu darbu. Labas sadarbības prasmes grupā. Pedagogu un izglītības iestādes vadības sadarbība izglītojamo mācību sasniegumu apkopošanā un analīzē. Katram izglītojamam ir izveidota izaugsmes dinamikas izpētes karte. Izglītības iestādē ir ieviesta regulāra informācijas apmaiņa starp izglītības iestādi un vecākiem, izmantojot e klasi. Izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu izveidei, norisei un vērtēšanai un pedagogiem nostiprināta vienota izpratne par izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kritērijiem. Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumu rezultāti tiek uzskaitīti skolvadības e-klases žurnālā, kas dod plašas iespējas tālākai analīzei un turpmākā darba plānošanai. E klases informācija pieejama pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Piedāvātas visos mācību priekšmetos konsultācijas, t.sk., tematiskās. Izglītības iestādē ir pieejams atbalsta personāls. Izglītības iestādē ir nozīmētas atbildīgās personas darba aizsardzībā, elektrodrošībā un ugunsdrošībā. Ir iekārtoti ievadinstruktāžas žurnāli un instruktāžas darba vietā žurnāli. Izglītojamie tiek instruēti par darba drošības jautājumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem grupas žurnālā. Tiek ievēroti drošības pasākumi. Izglītības iestādē ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, kura dokumenti ir pieejami. Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, evakuācijas plāns, ir noteikta kārtība rīcībai traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos. 7

8 4.3. atbalsts personības veidošanā 4.4. atbalsts karjeras izglītībā 4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 5. izglītības iestādes vide: Izglītības iestāde ir noformēta ar ugunsdrošības vizuāli informatīvajiem līdzekļiem un nodrošināta ar ugunsdzēsības un glābšanas inventāru, un pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņām. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumos un sniegt pirmo palīdzību. Izglītojamajiem tiek sniegta iespēja padziļināti pilnveidot savu personību un izvirzīt mērķus personīgai izaugsmei dažādos mācību priekšmetos. Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem attīstīt savas individuālās vajadzības dažādos izglītības iestādes un klases pasākumos. Tiek nodrošināta atbilstoši savām interesēm iespēja darboties kādā no interešu izglītības programmām vai radošajām darbnīcām. Izglītības iestādē ir izveidota sistēma darbā ar talantīgiem un izglītojamajiem, kam mācības sagādā grūtības. Izglītības iestādē plānveidīgi un tālredzīgi tie realizēta karjeras izglītība, iesaistot maksimāli visas ieinteresētās puses izglītojamos, viņu vecākus, sabiedriskās organizācijas, vietējās pašvaldības iestādes. Izglītības iestādē ir pārdomāts un produktīvs darbs ar izglītojamo vecākiem mikroklimats Izglītības iestādes tēls tiek pārdomāti veidots un popularizēts fiziskā vide un vides pieejamība 6. izglītības iestādes resursi: 6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi Pedagogu, izglītojamo un darbinieku personīgās, atbalstošās savstarpējās attiecības ir pamats labam, mācīties un strādāt motivējošam mikroklimatam. Izglītības iestādes apkārtne ir sakopta un integrējas kā vienota izglītības procesa sastāvdaļa. Plānveidīgi un regulāri tiek veikta mācību vides uzlabošana. Izglītojamajiem ir nodrošināta droša, atbilstoša mācību vide, ievērojot fizisko, emocionālo un psiholoģisko drošību. Visi esošie mācību kabineti ir nodrošināti ar nepieciešamiem mācību līdzekļiem. Tiek nomāta aprīkota sporta halle blakus esošā Valles pagastā. Tiek plānota savas sporta halles būvniecība. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo kopēšanas tehnikas vienību skaitu mācību materiālu pavairošanai. Visos gaiteņos ir pieejams bezvadu internets personālresursi Izglītības iestādes pedagogiem ir vai tiek apgūta atbilstoša izglītība mācību procesa sekmīgai realizācijai. 8

9 7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Izglītības iestādes vadība plāno un koordinē pamatotu tālākizglītības aktivitāšu apmeklētību, nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību. Pedagogi regulāri izvērtē un analizē savu darbu. Izglītības iestādē tiek veidota un uzlabota precīza vadības struktūra, lai noritētu veiksmīgs vadības komandas darbs. Izglītības iestādes dibinātājs sistemātiski līdzdarbojas izglītības iestādes attīstības plānošanā. 9

10 Skolas darba pašvērtējums 7 pamatjomās Mācību saturs Stiprās puses Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Skolotāji paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, izstrādājot individuālos mācību plānus un diferencētas pieejas skolēniem darba vadlīnijas. Tālākās attīstības vajadzības Sniegt atbalstu pedagogiem pamatizglītības mācību priekšmetu standartu īstenošanā, jaunās reformas sagaidot. Mērķtiecīgi uzlabot mācību priekšmetu tematiskos plānus, ieviešot to digitālo versiju. Mācīšana un mācīšanās Stiprās puses Tiek organizēti mācību pasākumi, konkursi, mācību priekšmetu pēcpusdienas, sporta pasākumi, mācību ekskursijas, ka arī veidotas skolas tradīcijas šo aktivitāšu ietvaros. Skolā ir izstrādāta pārbaudes darbu izveides kārtība - vadlīnijas. Pārbaudes darbi tiek mērķtiecīgi organizēti. Skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu. Tālākās attīstības vajadzības Skolotāju līdzdalība projektos balstītu mācību pilnveidē. Panākt, lai visi skolotāji precīzi un savlaicīgi ievēro Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni skolēnu pārbaudes darbu organizēšanas kārtību un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, veicot attiecīgus ierakstus elektroniskajā žurnālā. Mērķtiecīgi samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus. Turpināt pilnveidot mācību darbības formas, lai nodrošinātu mācību satura saikni ar reālo dzīvi. Paplašināt un pilnveidot izglītojamo zināšanas par patstāvīgās mācīšanās metodēm, laika plānošanu un tā nozīmi ilgtspējīgā mācību procesā, t.sk., veicot savu mācību sasniegumu analīzi, izvērtējot to dinamiku. Veicināt izglītojamo līdzatbildību par saviem mācību sasniegumiem, darba rezultātu prezentāciju. Turpināt pilnveidot izglītojamo un pedagogu sadarbību izglītojamo motivēšanai augstāku mācību sasniegumu iegūšanai. 10

11 Izglītojamo sasniegumi Stiprās puses Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem. Regulārs diferencēts darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, sarunvaloda nav latviešu valoda. Tālākās attīstības vajadzības Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir macīšanās grūtības. Pilnveidot un sistematizēt metodiskos materiālus darbam ar skolēniem. Turpināt pilnveidot pedagogu mācību metodiskos paņēmienus, lai veicinātu izglītojamo aktīvu iesaisti ikdienas mācību darbā un ieinteresētību individuālo mācību spēju paaugstināšanā. Atbalsts izglītojamiem Stiprās puses Izglītības iestāde izglītojamajiem piedāvā plašas un jēgpilnas fakultatīvās nodarbības pēc mācību stundām. Skolā tiek apzinātas skolēnu vajadzības pēc interešu izglītības programmām un plānots nākotnē piedāvāt plašas interešu izglītības iespējas. Tiek veicināta un plānota talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, vietējas nozīmes un starptautiskajos projektos. Skolēnu intereses un vajadzības tiek fiksētas skolēnu izpētes kartēs. Tiek izstrādāts individuālais plāns mācīšanās grūtību novēršanai. Tiek izstrādāts individuālais plāns izglītojamajiem, lai varētu uzņemt skolēnus, kas atgriezušies no ilgstošas uzturēšanās ārvalstīs. Tiek sniegts atbalsts skolēniem - salīdzinoši nelielais izglītojamo skaits klasēs, tiek organizēts darbs grupās atsevišķos mācību priekšmetos. Skolēniem tiek plānots sniegts psiholoģiskais atbalsts, tai skaitā sadarbībā ar izglītības iestādes psihologu, sniegti psiholoģiskie atzinumi diferencētas pieejas nodrošināšanai mācību stundas organizācijā un mājas darbu organizēšanā. Tālākās attīstības vajadzības Pilnveidot skolēnu izpētes kartes struktūru un tās aizpildīšanas kārtību. Veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām karjeras izvēles jautājumos. Rast efektīvus rīkus skolēnu intereses veicināšanai dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs. Aktualizēt izglītojamajiem jautājumus par veselīgu dzīvesveidu, emocionālo un fizisko veselību, veikt stresa un mobinga profilaksi. Sekmēt interešu izglītības piedāvājuma paplašināšanu. Meklēt jaunas formas izglītojamo savstarpējās sadarbības dažādošanai. Karjeras meklēt iespējas ilgstošai sadarbībai ar dažādām iestādēm un organizācijām, piesaistot patstāvīgu karjeras konsultantu. Metodiski pilnveidot pedagogu zināšanas darbam ar talantīgiem un izglītojamajiem, kam mācības sagādā grūtības. Pilnveidot e-klases iespējas plašākai sadarbībai ar visiem izglītojamo vecākiem. 11

12 Skolas vide Stiprās puses Tiek veidotas stabilas skolas tradīcijas. Kopības sajūtas stiprināšana daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos ar klasi, vecākiem, skolotājiem. Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana. Radošs un skolēniem ērts klašu iekārtojums. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt darbu pie izglītības iestādes iekšējās un ārējās vides sakārtošanas, paplašinot iespējas moderno tehnoloģiju izmantošanai. Turpināt mērķtiecīgi aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus veiksmīgam skolas darba procesam. Paaugstināt skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu. Skolai pieejamo finansiālo līdzekļu ietvaros, izstrādāt būvniecības projektu, kā rezultātā veikt skolas sporta halles celtniecību. Skolas zāles labiekārtošana. Skolas pagalma labiekārtošana. Skolas vajadzību apzināšana un īstenošana (velo novietne, basketbola grozs u.tlm.). Resursi Stiprās puses Skola nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu. Skolas telpas, iekārtas, IKT un resursi atbilst izglītības standartu un programmu veiksmīgai īstenošanai. Mērķtiecīgi paaugstināts personāla izglītības līmenis izglītošanas un pašizglītošanās rezultātā. Tālākās attīstības vajadzības Motivēt visu pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. Sekmēt pedagoģiskās pieredzes un kursos gūto zināšanu, atziņu refleksiju. Labiekārtot skolas kabinetus, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, ievērojot mācību programmu vajadzības. Nodrošināt izglītības iestādi ar iespēju izmantot dabaszinību laboratorijas un zēnu mājturības kabinetu. Turpināt sagatavot pedagogus diferencētam un individuālam darbam ar izglītojamiem, kuriem ir atšķirīgas sociālās saskarsmes iemaņas. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Stiprās puses Metodiski pārskatāma un plānveidīga skolas darba datu bāze (One Drive un drukātā formātā). Skolas attīstības plāna strukturēta izveide un mērķu izvirzīšana trīsgadei. Visu skolas pedagogu iesaiste skolas attīstības plāna izveidē. Tālākās attīstības vajadzības Plānot izglītības iestādes vadības sanāksmes, lai veicinātu efektīvāku izglītības vadības darbu. Strukturēta, pārskatāma un jēgpilna skolas darba plāna izveide. Pārskatīt skolotājiem un metodisko komisiju vadītājiem paredzētās atskaites 12

13 Skolas vadības darbs tiek plānots, analizēts un orientēts uz skolas izaugsmi. Izglītojamo redzesloka paplašināšanas, personību pilnveides un nacionālās pašapziņas veidošanas nolūkā tiek veicināta dažādu profesijas pārstāvju, sabiedrībā zināmu cilvēku un organizāciju viesošanās skolā. formas, pilnveidojot un minimalizējot birokrātisko slogu. Pilnveidot vispārējo skolas darba iekšējo pārraudzību. Pilnveidot iekšējo dokumentāciju un normatīvos aktus atbilstoši skolas vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām. Rast iespēju starptautisko projektu realizācijai skolā. Pilnveidot pedagogu un izglītības iestādes darbinieku prasmes pašvērtējuma un izglītības iestādes darba izvērtējuma veikšanā. Prioritāšu īstenošanas plānošana gadam Prioritāšu īstenošanas plāns ir detalizēts rīcības apraksts, lai sasniegtu mērķi - konkrētu rezultātu katrā no 7 prioritātēm. Tas ietver rezultāta novērtēšanas kritērijus un izvērtēšanas formas, kā arī konkrētus soļus mērķa sasniegšanai - dažādus uzdevumus, to veikšanai plānoto laiku, resursus un atbildību. Norādītais uzdevums ir gan rīcības veids, gan sasniedzamais rezultāts. Ja uzdevuma veikšanai norādītais laiks ir viens mācību gads, tad šajā gadā darbība tiek gan uzsākta, gan pabeigta. Ja laiks ir divi gadi, norādot no - līdz, tad pirmais norāda uzsākšanas laiku, otrais konkrētā rezultāta sasniegšanas laiks, bet, ja tie ir tikai divi skaitļi, tad darbība notiek konkrēti norādītajos gados. Jebkurā gadījumā darbība netiek pārtraukta, taču tiek izvērtēta tās efektivitāte un konkrētā darbība kļūst par ikdienas skolas darba daļu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un īstenotu skolas vīziju visā laika periodā. Aktivitāšu īstenošanas plāns norāda atbildību par uzdevuma veikšanu. Atbildīgā persona plāno konkrētus soļus mērķa sasniegšanai, veido darbīgu, koleģiālu komandu, sadarbojas ar metodisko komisiju vadītājiem un vadības locekļiem, kā arī plāno jautājuma izskatīšanu un kontroli vadības, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagoģiskās padomes sēdes ir galvenā plānoto darbību un sasniegto rezultātu izvērtēšanas forma. Metodisko komisiju sanāksmes nodrošina regulāru darbu un informācijas apriti par paveikto ceļā uz rezultātu. Vadības sanāksmes nodrošina lēmumu konstruktīvu izvērtēšanu un pieņemšanu. 13

14 14 Skolas attīstības prioritātes gadam Nr.p. Pamatjoma 2019./ / /2022. k. 1. Mācību saturs Mācību priekšmetu standartu īstenošana, Mācību priekšmetu standartu Mācību priekšmetu standartu ievērojot starpdisciplināras pieejas īstenošana, ievērojot starpdisciplināras īstenošana, ievērojot starpdisciplināras praktizēšanu mācību procesā. pieejas praktizēšanu mācību procesā. pieejas praktizēšanu mācību procesā. 2. Mācīšana un Starpdisciplinārās mācības. Starpdisciplinārās mācības. Starpdisciplinārās mācības. mācīšanās Mijiedarbība starp skolēniem, Mijiedarbība starp skolēniem, Mijiedarbība starp skolēniem, 3. Atbalsts skolēniem 4. Skolēnu sasniegumi pedagogiem, vecākiem, vadību. Pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. Skolēnu personības izziņa, mērķtiecīgi papildinot skolēnu izpētes karti. Ikviena skolēna motivēšana un virzība uz sasniegumiem, ievērojot katram raksturīgo mācīšanās tempu. pedagogiem, vecākiem, vadību. Pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. Skolēnu personības izziņa, mērķtiecīgi papildinot skolēnu izpētes karti. Ikviena skolēna motivēšana un virzība uz sasniegumiem, ievērojot katram raksturīgo mācīšanās tempu. 5. Skolas vide Spēcīgs un lojāls pedagoģiskais sastāvs. Klases mikroklimats un efektīvs procesa nodrošinājums. 6. Resursi Mācību līdzekļu maiņa un IKT Mācību līdzekļu maiņa un IKT modernizēšana. modernizēšana. atbalsta personāla atbalsta personāla piesaiste, pedagogu izglītības iespējas piesaiste, pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. atbalsta pasākumu nodrošināšanā. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas vadības darbs pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanā. Skolas komandas darba pilnveide kvalitatīvākam mācību procesam. pedagogiem, vecākiem, vadību. Pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. Skolēnu personības izziņa, mērķtiecīgi papildinot skolēnu izpētes karti. Ikviena skolēna motivēšana un virzība uz sasniegumiem, ievērojot katram raksturīgo mācīšanās tempu. Mūsdienīga, ergonomiska, bērniem droša vide. Mācību līdzekļu maiņa un IKT modernizēšana. atbalsta personāla piesaiste, pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. Skolas attīstības plāna izveide un iepriekšējā perioda izvērtējums. 14

15 15 Pamatjoma Mācību saturs Prioritāte Mācību priekšmetu standartu īstenošana, ievērojot starpdisciplināras pieejas praktizēšanu mācību procesā Mērķis Mācību priekšmetu standartu īstenošana 2019./2020. Starpdisciplināras pieejas īstenošana mācību procesā 2020./2021. Pedagogu mērķtiecīgi plānots darbs, ievērojot skolēnu intereses, spējas un vajadzības 2021./2022. Nodrošināt mācību satura saikni ar reālo dzīvi Novērtēšanas kritēriji Pedagogu apzinātas tālākizglītības iespējas, pieredzes apmaiņa gan skolā,gan ārpus skolas jaunā mācību satura kontekstā Mācību satura apguves plānojums un tematiskā plānojuma atbilstība mācību priekšmeta standarta prasībām Starpdisciplināras pieejas īstenošana mācību procesā Pedagogi plāno karjeras izglītības tēmas saistībā ar sava mācību priekšmeta saturu Skolēni izprot un apzināt, ka skolā gūtās zināšanas būs izmantojamas tālāk izglītojoties un karjeras veidošanā Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un Kompetenču pieejā balstīta satura nodrošinājums visās klasēs Izstrādāt pārbaudes darbus atbilstoši standartam un skolas mērķiem Veikt mācību satura apguvei nepieciešamā laika plānojumu, pārbaudes veidu uzskaiti Piedāvāt tālākizglītības iespējas skolotājiem, t.i., sniegt atbalstu pedagogiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu īstenošanā, jaunās reformas sagaidot Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītājs Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītājs MK vadītāji, Direktora vietnieks (mācību Visu periodu Visu periodu Katra māc g. sākumā Visu periodu Pedagogu tālākizglītības plāns pārraudzība, Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību (mācību (mācību, (mācību 15

16 16 Mērķtiecīgi uzlabot mācību priekšmetu tematiskos plānus, ieviešot to digitālo versiju Informēt pedagogus un nodrošināt atbalstu pedagogiem par karjeras izglītības tēmu integrēšanu savā mācību priekšmeta saturā, akcentējot lietpratības aspektu jaunajā izglītības saturā Analizēt karjeras izglītības tēmu integrēšanu mācību priekšmeta saturā Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītāji, un IT jomā izglītības jomā (mācību Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītāji, izglītības jomā (mācību Visu periodu Visu periodu Visu periodu MK protokoli, stundu vērošanas lapas, klašu žurnāli e- vidē, pedagogu darba pašvērtējums, Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību un IT jomā (mācību (mācību 16

17 17 Pamatjoma Prioritāte Mācīšana un mācīšanās 1. Starpdisciplinārās mācības. 2. Mijiedarbība starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, vadību. Mērķis Pārskatīt tās satura jomas, kurās saskaras dažādi mācību priekšmeti Stundās mācīto sasaistīt ar reālās dzīves situācijām Novērtēšanas kritēriji 2019./ / /2022. Pedagoģiskā personāla izglītošana par kompetenču pieeju izglītībā. Izglītojamo mācību motivācijas veicināšana- sava darba plānošana, sava darba izvērtēšana, jēgpilna darbošanās. Skolēni mērķtiecīgi tiecas pilnveidot savas mācīšanās prasmes. Tiek veidota sadarbība ar vecākiem, motivējot skolēnus kvalitatīvam darbam. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Sekmēt skolēnu pašvadītu mācīšanās prasmju un iemaņu attīstību Izplānot, kā novērst mācību satura dublēšanos Stundās mācītā sasaiste ar reālās dzīves situācijām Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām metodikā Nodrošināt skolēniem iespēju apmeklēt mācību priekšmetu fakultatīvās nodarbības, rosināt skolēnus tajās piedalīties Veicināt skolēnu līdzdalību projektos Informēt vecākus par skolas darbu izglītības jomā (mācību Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītāji Mācību priekšmetu skolotāji, MK vadītāji izglītības jomā (mācību izglītības jomā (mācību. MK vadītāji izglītības jomā (mācību Skolas vadība 1 x mācību gadā Kontrole un pārraudzība (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību, Direktora vietnieks izglītības 17

18 18 Nodrošināt informācijas apriti e-vidē starp skolu un vecākiem, informējot par skolēnu sasniegumiem Organizēt vecāku dienas, nodrošinot tikšanos ar visiem pedagogiem, vadību. Atvērto durvju dienas reizi ceturksnī Organizēt atklātās stundas vecākiem un ikvienam interesentam - atvērto durvju dienas izglītības jomā (mācību. Klašu audzinātāji Visi priekšmetu skolotāji izglītības jomā (mācību. Klašu audzinātāji Visi priekšmetu skolotāji izglītības jomā (mācību. Visi priekšmetu skolotāji Skolas padomes sēdē 1 x mēnesī 1 x ceturksnī Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties patstāvīgi Katrs skolotājs Pilnveidot pedagogu zināšanas par kvalitatīvu, starpdisciplināru stundu norisi Metodisko komisiju aktīva darbība, apkopojot labās prakses piemērus Nodrošināt sistemātiskas konsultācijas un individuālo darbu ar mācībās vājākiem skolēniem Nodrošināt individuālās nodarbības ikvienam skolēnam Rosināt skolēnus regulāri veikt sava darba pašvērtējumu izglītības jomā (mācību, MK vadītāji MK vadītāji izglītības jomā (mācību izglītības jomā (mācību izglītības jomā (mācību jomā (mācību (mācību, Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību 18

19 19 Skolēnu anketēšana izglītības jomā (mācību Katra māc. g. beigās (mācību Pamatjoma Prioritāte Atbalsts skolēniem 1. Pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. 2. Skolēnu personības izziņa, mērķtiecīgi papildinot skolēnu izpētes karti. Mērķis Atbalstīt ikviena izglītojamā izaugsmi, pilnveidot darbu ar talantīgajiem skolēniem un nodrošināt kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izpētes rezultātus un vēlamos sasniedzamos mērķus komentējot skolēnu individuālajā izpētes kartē Novērtēšanas kritēriji 2019./ / /2022. Skola veicina un atbalsta izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, skatēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē u.tml. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem skolēniem Skola atbalsta pedagogus darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības Skola atbalsta pedagogus darbā ar skolēniem, kuriem logopēdiskas grūtības Skola sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, piedāvājot individuālu mācību plānu skolēniem, kuri ilgstoši ir prombūtnē un kuriem ir mācīšanās grūtības Skola nodrošina skolēniem individuālas konsultācijas zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanai Skola nodrošina skolēniem daudzpusīgas ārpusstundu nodarbības Skola nodrošina pedagogiem tehnisku iespēju individuālo mācību sasniegumu reģistrēšanai skolēna mācību sasniegumu kartē (SkIK) un skolotāji iegulda mērķtiecīgu darbu šīs informācijas apstrādē Skola nodrošina mērķtiecīgi organizētas un iespējamo klašu audzinātāju un vadības pārstāvju vadītas iepazīšanās nodarbības ar potenciālajiem pirmklasniekiem Skola sadarbojas ar atbalsta personālu (psihologs, logopēds) psiholoģisko un logopēdisko problēmu risināšanā Skolā ir izstrādāta sistēma projektu darbības organizēšanai Atbalsta personāls ir iepazīstinājis pedagogus ar dažādām skolēnu uztveres īpatnībām, mācīšanās stiliem un to izmantošanas iespējām diferencēta mācību procesa organizēšanai, vadīšanai Pedagogi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un vecākiem bērnu individuālo interešu, vajadzību un spēju apzināšanā Skolotāji regulāri informē skolēnu vecākus par skolēnu mācību darbu un tā rezultātiem (e-klase, vecāku dienas, individuālas sarunas) 19

20 20 Skolēnus motivē klases audzinātāja rūpīgs atbalsts, sadarbojoties ar atbalsta personālu un vecākiem Ieviešanas gaita Kontrole un Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi pārraudzība 2019./2020. Pilnveidot skolēnu izpētes kartes struktūru un tās Vadība, IKT Augusts un pēc aizpildīšanas kārtību Budžets nepieciešamības (mācību Iesaistīt talantīgos skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē Nodrošināt profesionālu atbalsta personāla komandu darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības Nodrošināt kvalitatīvu atbalstu mācībās ikdienā darbā ar talantīgajiem skolēniem Rast efektīvus rīkus skolēnu intereses veicināšanai dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs Meklēt jaunas formas izglītojamo savstarpējās sadarbības dažādošanai Rosināt pedagogus veikt regulārus ierakstus skolēnu attīstības kartē Nodrošināt skolas vadības, potenciālo klašu audzinātāju tikšanos ar topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem Organizēt individuālu mācību plānu izstrādi skolēniem, kuri ilgstoši atrodas prombūtnē. Katrs priekšmeta skolotājs. Katrs priekšmeta skolotājs. Katrs priekšmeta skolotājs. Katrs priekšmeta skolotājs Klašu audzinātāji Katra mācību gada sākumā, augustā, IKT (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību 20

21 21 Attīstīt skolēnu pozitīvās attieksmes un personības īpašības, iesaistot skolēnus interešu izglītībā Aptauja skolēniem par ārpusstundu nodarbībām Aptauja vecākiem par ārpusstundu nodarbībām Nodrošināt nepārtrauktu sadarbību starp skolu un vecākiem, informējot par mācību sasniegumiem Informēt skolas vadību, pedagogus par atbalsta personāla darbību, tās rezultātiem darbā, ārpusstundu Klašu audzinātāji.klašu audzinātāji. Ikviens pedagogs. Psihologs Katra māc. g. beigās Katra māc. g. beigās (mācību (mācību (mācību (mācību (mācību 21

22 22 Pamatjoma Skolēnu sasniegumi Prioritāte Ikviena skolēna motivēšana un virzība uz sasniegumiem, ievērojot katram raksturīgo mācīšanās tempu Mērķis Atbalstīt ikviena skolēna individuālo izaugsmi, īstenojot diferencētu pieeju mācību darbā 2019./ / /2021. Novērtēšanas kritēriji Tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite kā SkIK, tā elektroniskajā žurnālā Tiek ievērota individuālā pieeja katram skolēnam Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu prognozēšana Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu salīdzināšana 3 gadu periodā Tiek nodrošināta skolēnu, skolotāju, skolas padomes, vecāku iepazīstināšana ar skolēnu mācību sasniegumiem, to dinamiku Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība. Klases Apzināt un regulāri pārskatīt katra skolēna mācīšanās audzinātājs. Priekšmeta (mācību īpatnības, darba tempu un citas būtiskas nianses, kuras skolotāji ietekmētu ikdienas mācību darbu Regulāri veikt izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzi Turpināt pilnveidot pedagogu mācību metodiskos paņēmienus, lai veicinātu skolēnu aktīvu iesaisti ikdienas mācību darbā un ieinteresētību individuālo mācību spēju paaugstināšanā Ar izglītojamo mācību sasniegumiem iepazīstināt skolēnus, pedagogus, vadību, skolas padomi, vecākus (sazinās ar priekšmeta skolotājiem, aktualizējot iespējamās grūtības) Katra m. g. sākumā un katru ceturksni pirms starpliecību izsniegšanas Katru ceturksni pirms starplliecību izsniegšanas (mācību 22

23 23 Veikt semestra, mācību gada un valsts pārbaudes darbu (turpmāk VPD) rezultātu analīzi Sagatavot informāciju par jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, kā nodrošināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku Regulāri veikt skolēnu vērtējumu uzkrājumu analīzi mācību procesā 23

24 Pamatjoma Prioritāte Skolas vide 1. Spēcīgs un lojāls pedagoģiskais sastāvs 2. Klases mikroklimats un efektīvs procesa nodrošinājums 3. Mūsdienīga, ergonomiska, bērniem droša vide Mērķis Veicināt pedagogu piederības sajūtas veidošanos skolai Nodrošināt drošu klases mikroklimatu un mūsdienīgu, efektīvu mācību procesu Novērtēšanas kritēriji Tiek apzināta skolotāju kapacitāte, vajadzības un intereses Pārdomātas aktivitātes pedagoģiskā personāla kopīgās domas stiprināšanai Atzinīgi novērts katra skolotāja ieguldījums skolas tēla popularizēšanā Tiek veidotas skolas tradīcijas Tiek organizēti saliedējoši pasākumi pedagogiem un skolēniem Skolā tiek organizēti sporta un kultūras pasākumi, tādējādi veidojot tradīcijas Skolā ir funkcionāli ērtas mēbeles, atbilstoši skolēnu vecumposmam Skolas un klašu telpas ir atbilstošu sanitārajām normām Skolas teritorija ir labiekārtota Izglītības vadības, personāla, skolēnu attiecībās valda cieņa, tolerance, iecietība Skolēni zina, ka var lūgt un sagaidīt problēmu risinājumu no ikviena pedagoga un vadības Skolēni ievēro Iekšējās kārtības noteikumus un pedagogi - Ētikas kodeksu Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Skolotāju piederības sajūtas skolai stiprināšana Apzinot pedagogu vajadzības un spējas, iesaistīt skolas darba pilnveidē, tā aktualizējot katra pedagoga ieguldīto resursu nozīmību Nodrošināt kvalitatīvu pedagogu un tehnisko darbinieku darbu Veikt skolas teritorijas labiekārtošanas darbus. Direktora vietnieks mācību darbā un ārpusklases darbā mācību darbā un ārpusklases darbā Tehniskais personāls 2019./2020. un pēc nepieciešamības 2019./2020. un pēc nepieciešamības 2019./2020. un pēc nepieciešamības Budžets Budžets Kontrole un pārraudzība 2019./ / /

25 25 Apsekot mācību telpas, novēršot kosmētiskos defektus, laika gaitā radušos tehniskos defektus Organizēt pedagogiem seminārus, lekcijas un nodarbības par drošības jautājumiem un labvēlīgas skolas vides veidošanu Mērķtiecīgi aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus veiksmīgam skolas darba procesam, kā arī paaugstināt skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu Organizēt skolēniem sporta, kultūras un izklaides pasākumus Nodrošināt skolas tradīciju veidošanu un izkopšanu Organizēt skolēnu iesaistīšanos skolas tēla pilnveidošanā Tehniskais personāls Katrs pedagogs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Katra mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības Reizi mācību gadā Budžets Budžets izglītības un ārpusklases darba jomā izglītības un ārpusklases darba jomā 25

26 26 Pamatjoma Resursi Prioritāte 1. atbalsta personāla piesaiste, pedagogu izglītības iespējas atbalsta pasākumu nodrošināšanā. 2. Mācību līdzekļu maiņa un IKT modernizēšana. Mērķis Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi izglītības programmu realizācijai 2019./2020. Skolas pedagogu izglītošana darbam ar diferencētu pieeju skolēniem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai 2020./ /2022. Novērtēšanas kritēriji Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar datortehniku Mācību līdzekļu maiņa, ievērojot kompetencēs balstītu mācību saturu Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs kā mācību, tā skolvadības darbā Tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas stundu plānu veidošanai, koriģēšanai Tiek veidota un tehniski nepārtraukti uzturēta pārskatāma skolas darba organizācijas e-vide Tiek izglītoti pedagogi dažādiem atbalsta pasākumiem darbā ar skolēniem Tiek piesaistīti dažādi atbalsta speciālisti gan atbalsta pasākumu nodrošināšanā, gan pedagogu izglītošanā Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Papildināt (iespēju robežās) skolas materiāltehniskos resursus Izvērtēt jau esošo materiāltehnisko resursu lietojuma efektivitāti izglītības programmu īstenošanā Pārskatāmas skolas darba organizācijas e-vides uzturēšana, kurā pieejami resursi ikviena pedagoga darba plānošanai, pārraudzībai un informācijas/ideju apritei Pedagogu izglītošana darbam ar dažādiem skolēniem Atbalsta personāla piesaiste skolotāju izglītošanā, kosultēšanā darbā ar skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi IT speciālists. Direktora vietnieks Budžets Budžets Budžets (mācību (mācību (mācību 26

27 27 Pamatjoma Prioritāte Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 1. Skolas vadības darbs pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanā. 2. Skolas komandas darba pilnveide kvalitatīvākam mācību procesam. 3. Skolas attīstības plāna izveide un iepriekšējā perioda izvērtējums. Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu un jēgpilnu skolas darbu Novērtēt skolas darba stiprās puses un apzināt tālākās attīstības vajadzības Novērtēšanas kritēriji Ieviešanas gaita 2019./ / /2022. Tiek ievērots iekšējās kontroles plāns un tā pārraudzība Tiek veikta pedagogu tālākizglītības plānošana un organizēšana, sekmējot skolas prioritāšu īstenošanu Tiek koleģiāli spriests par tālākajām skolas attīstības vajadzībām, prioritātēm Pēc nepieciešamības Attīstības plānā tiek veiktas korekcijas Mērķtiecīgi un savlaicīgi ir apkopota informācija Attīstības plāna vajadzībām Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Ideju, novitāšu un jaunu metodisko paņēmienu meklēšana un ieviešana skolas izglītības līmeņa celšanā Vadības komandas darba aktualizēšana regulārās vadības sanāksmēs Skolas vadība Skolas vadība reizi nedēļā Pilnveidot vispārējo skolas darba iekšējo pārraudzību Skolas vadība Strukturēta, pārskatāma un jēgpilna skolas darba plāna izveide Skolas vadība 2019./2020. māc. g. sākums Kontrole un pārraudzība Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību 27

28 28 Pārskatītas skolotājiem un metodisko komisiju vadītājiem paredzētās atskaites formas, pilnveidojot un minimizējot birokrātisko slogu Regulāri tiek veikta skolas prioritāšu izvērtēšana, ievērojot Attīstības plāna prioritāro jomu pamatnostādnes Nodrošināt pedagogu tālākizglītību, ievērojot Attīstības plāna prioritāro jomu pamatnostādnes Regulāri informēt sabiedrību par skolas Attīstības plāna īstenošanu Nodrošināt Attīstības plāna pieejamību visām ieinteresētajām pusēm Mērķtiecīgi uzkrāt un sistematizēt datus, informāciju Attīstības plāna izstrādei nākamajam periodam Veikt nepieciešamās korekcijas Attīstības plānā Iesaistīt skolas Attīstības plāna izstrādē, sagatavošanā skolas personālu, skolēnus, vecākus, vadību Skolas vadība 2019./2020. māc. g. sākums un pēc nepieciešamības Skolas vadība 1 x mācību gadā Skolas vadība Skolas direktors Skolas lietvede Skolas vadība 1 x mācību gadā skolas padomes sēdē Pēc nepieciešamības 2022.g.janvārisjūnijs Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks Direktora vietnieks Direktora vietnieks Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību 28

29 29 Turpināt informācijas un faktu mērķtiecīgu apkopošanu, apzināt vajadzības nākamā Attīstības plāna izstrādē Istrādāt un apstiprināt jauno skolas Attīstības plānu Mērķtiecīgi informēt sabiedrību par skolas darbību, sasniegumiem, attīstību Skolas direktors Skolas vadība 2021.g. septembris 2022.g. augusts Budžets Direktora vietnieks (mācību Direktora vietnieks (mācību Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un spārni direktore / Ilona Blūma / Bārbelē, gada 29. aprīlī 29

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk