1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1"

Transkripts

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr , Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr , e-pasts: Pašnovērtējuma ziņojums gada 21. augustā (daļēji atjaunots gada 31. augustā)

2 Saturs 1.Skolas vispārīgs raksturojums 2.Skolas darbības pamatmērķi un uzdevumi. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti. 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Pamatjomas Mācību saturs skolas īstenotās izglītības programmas pašnovērtējums; 4.2. Pamatjomas Mācīšana un mācīšanās pašnovērtējums: Mācīšanas kvalitāte; Mācīšanās kvalitāte; Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa; 4.3. Pamatjomas Izglītojamo sasniegumi pašnovērtējums: Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā; Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos; Pamatjomas Atbalsts izglītojamiem pašnovērtējums: Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība); Atbalsts personības veidošanā; Atbalsts karjeras izglītībā; Atbalsts mācību procesa diferenciācijā; Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; Sadarbība ar izglītojamā ģimeni; Pamatjomas Skolas vide pašnovērtējums: Skolas mikroklimats; Skolas fiziskā vide; 4.6. Pamatjomas Resursi pašnovērtējums: Iekārtas un materiāltehniskie resursi; Personālresursi; 2

3 4. 7. Pamatjomas Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana pašnovērtējums: Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana; Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība; Skolas vadības darba kvalitāte. 5. Citi sasniegumi. 6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 3

4 1. Skolas vispārīgs raksturojums Amatas novada Nītaures vidusskola ir Amatas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde. Amatas novada Nītaures vidusskola atrodas Amatas novadā, Nītaurē. Skolā 2011./2012.mācību gadā mācījās 106 izglītojamie. Katru mācību gadu % izglītojamo nāk no citām pašvaldībām vai pagastiem. Izglītojamo skaits pa pašvaldībām gada septembrī: Amatas novada Nītaures pagasts - 84 Amatas novads Zaubes pagasts 7; Siguldas novads Mores pagasts 8; Inčukalna novads Inčukalna pagasts 4; Rīga - 3 Izglītojamo skaits, sākot ar gadu samazinājies, īpaši ar mācību gadu, kas saistāms ar ekonomiskās krīzes sākumu Latvijā un bezdarba pieaugumu. Vecāki maina dzīvesvietas, dodas uz lielajām pilsētām un izbrauc uz ārzemēm. Izglītojamo skaits skolā no gada: Mācību gads Skolēnu skaits 2006./ / / / / / Analizējot Nītaures pagastā deklarēto bērnu skaitu pa dzimšanas gadiem, var secināt, ka skolēnu skaits skolā turpmākajos gados nedaudz pieaugs. Gads Nītaures pagastā dzimušo bērnu sk Pedagogi un darbinieki Skolas personāls 2011./2012. mācību gadā: Pedagoģiskie darbinieki 24, pieci no tiem ir pirmsskolas pedagogi. Tehniskie darbinieki 17 (17.5 likmes ) Skolas vadību nodrošina direktors, direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas jomā un direktora vietnieks informātikas jomā. Direktora vietnieku darba slodžu apjoms ir samazināts. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 4

5 augstākā pedagoģiskā izglītība 23 pedagogiem; cita augstākā izglītība 1 (interešu izglītības skolotāja); maģistra grāds ir trijiem pedagogiem. Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma: 30-34g 35-39g 40-44g 45-49g 50-54g 55-59g 60-64g 65-69g Vidējais pedagogu vecums - 48 gadi, 21 sieviete, trīs vīrieši. Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam: 5-10 gadi gadi gadi 30 un vairāk g Amatas novada Nītaures vidusskolā par pedagogiem strādā 8 skolas absolventi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: mācību priekšmetu mācīšanas metodikā; pedagoģijā un psiholoģijā audzināšanā informācijas tehnoloģijās izglītības vadībā Visi skolas pedagogi darbojas mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskajās komisijās. Skolā ir logopēds, bibliotekārs un pirmsskolas metodiķis. Ekonomiskās krīzes rezultātā pieauga bezdarba līmenis un maznodrošināto ģimeņu skaits Amatas novada Nītaures pagasta teritorijā. Tā kā atrodamies salīdzinoši tālu no lielajām pilsētā, (Rīga 80 km, Cēsis 45 km, Sigulda 27 km) daudziem vecākiem nav iespēju, nemainot dzīvesvietu, atrast darbu, tāpēc viņi atstāj savas dzīvesvietas un kopā ar ģimenēm nereti dodas uz ārzemēm darba meklējumos. Sadarbojoties ar Amatas novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem Nītaures pagastā tiek risinātas izglītojamo sociālās problēmas. Interešu izglītība Katram skolas izglītojamam pēc stundām ir iespēja piedalīties skolas interešu izglītības programmās un attīstīt savas spējas. Skola piedāvā interešu izglītības programmas: sākumskolas vokālais ansamblis, klašu sporta pulciņš, Debašu pulciņš, Pirmās palīdzības pulciņš, Komerczinību kurss Esi līderis!, Tautisko deju kolektīvs Šurumburums pirmsskolas grupa, klašu grupa, 5. 6.klašu grupa, klašu grupa un klašu grupa. Skolas īpašais piedāvājums ir: 5

6 pagarinātās dienas grupa; projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju veidošana; iespēja darboties tradīcijām bagātā un efektīvā skolēnu līdzpārvaldē; iespēja darboties starptautiskos projektos; komerczinību kurss Esi līderis! vidusskolēniem; vidusskolas klasēs iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību; attīstīt prasmi publiski uzstāties mākslinieciski augstvērtīgos skolas pasākumos; dejot tautas deju kolektīvā Šurumburums Skolas tradīcijas saistās ar svētkiem, tradicionāliem pasākumiem un konkursiem. Tās ir Zinību diena, adaptācijas diena mācību gada sākumā, Miķeļdienas tirdziņš, Skolotāju diena, 5. un 10.klases skolēnu uzņemšana skolēnu saimē, laikraksta Diena konkurss Kas notiek?, 11. Novembra lāpu gājiens, Centības balva, Latvijas valsts gadadienas, Adventes stunda, Ziemassvētki, Žetonvakars, Valentīna diena, Lieldienas, piedalīšanās Ēnu dienās, Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana svētki, izlaidumi, absolventu un skolas darbinieku salidojumi (mācību konkursi), deju kolektīva uzstāšanās Amatas novada svētkos, skolas avīze Aleja. Skolas finansiālais nodrošinājums. Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skola katru gadu nodrošina attīstības plāna prioritāšu finansēšanu un veic atbilstošus remontus. Lai piesaistītu finansu līdzekļus skola iesaistās projektos un sadarbojas ar dažādām organizācijām. Pēdējos gados skolas budžets ir samazinājies, tomēr tas ir pietiekams, lai īstenotu skolas izglītības programmas un nodrošinātu skolas uzturēšanu un attīstību. Gads Kopējā izdevumu tāme Ls Darba algai Bibliotēka fonda papildināšanai Mācību līdzekļu iegādei Kursiem un semināriem Saskaņā ar Amatas novada domes gada 3. oktobra lēmumu Nr 1 Par Nītaures vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes Taurīte apvienošanu Amatas novada Nītaures vidusskolas izglītības programmas tiek īstenotas divās ēkās : 1. Nītaures skola, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads pamatizglītības, vispārējās vidējās un speciālās izglītības programmas; 2. Barnaki, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads pirmsskolas izglītības programma. Skolas direktors ir Māris Ķēniņš. 2. Skolas darbības pamatmērķi un uzdevumi. Skolas darbības pamatmērķis 6

7 Mūsdienīga, ērta, funkcionāla vide un efektīvs mācību process, kas pilnvērtīgi nodrošina izglītības programmu īstenošanu un izglītojamo personību veidošanos, orientējoties uz sevis pilnveidi, tautiskās identitātes kopšanu un piederību savai valstij. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skolas galvenie uzdevumi: 1. novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību; 2. īstenot licencētās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības programmas; 3. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 4. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 5. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 6. sadarboties ar izglītojamo ģimenēm; 7. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 8. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas principus mācību un audzināšanas procesā. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana Pamatjoma Mācību saturs 2.1. Vispārējās vidējās izglītības standarta apguves un realizācijas izvērtējums. Pamatizglītības reformas īstenošana. Licencētas 5 izglītības programmas. Mācību saturs papildināts ar mūsdienu aktualitātēm. Visos mācību priekšmetos pedagogi strādā pēc jauniem standartiem, uzlabotām mācību priekšmetu paraugprogrammām un detalizētiem tematiskiem plāniem. Metodiskajās komisijās apzinātas novitātes standartos un programmās, analizēta to īstenošana. Veicināta pedagogu tālākizglītība, pieredzes apmaiņa skolā un ārpus tās. Pedagogi atbalstīti kvalifikācijas pakāpju iegūšanai.. Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 2.2. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana. Profesionālā līmenī tiek organizēts mācīšanas un mācīšanās process. 7

8 Optimāls mācību procesa nodrošinājums balstīts uz pedagogu daudzveidīgo mācību metožu pielietojumu. Pedagogiem uzkrāta pieredze, organizējot mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, vadot izglītojamo zinātniski pētnieciskos darbus un projektus. Ir izstrādātas un sekmīgi tiek īstenotas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, Mājas darbu uzdošanas, labošanas un vērtēšanas kārtība, Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība. Tiek analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā, valsts diagnosticējošos darbos, valsts pārbaudes darbos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Pedagogi iesaistās ESF projektos, apkopo labās prakses materiālus, dalās pieredzē. Optimāli tiek izmantoti sistēmas e-klase piedāvājumi. Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 2.3. Plānveidīgs darbs pie izglītojamo ikdienas sasniegumu izaugsmes un mērķtiecīgas sagatavošanas valsts pārbaudes darbiem. Skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanās procesu, kas stimulē izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt labus mācību sasniegumus. Izglītojamie tiek mērķtiecīgi un kvalitatīvi sagatavoti valsts pārbaudes darbiem. Pedagogi veic izglītojamo mācību sasniegumu analīzi ikdienas darbā, valsts diagnosticējošos darbos, valsts pārbaudes darbos. Tiek veikta un analizēta izglītojamo mācību sasniegumu dinamika. Pedagogi, izglītojamie, vecāki izprot skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai ar izglītojamiem un viņu ģimenēm. Pamatjoma Atbalsts izglītojamam 2.4. Pilnvērtīgs skolas atbalsts izglītojamajiem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā. Aktīva un rezultatīva izglītojamo līdzpārvaldes darbība veicina izglītojamo daudzpusīgu un pilnvērtīgu iesaistīšanos skolas dzīves veidošanā dažādās jomās, kas pozitīvi ietekmē attieksmi pret mācībām un veido vēlmi attīstīt savas spējas un talantus. Katru mācību gadu notiek sarunas ar izglītojamiem, kuriem grūtības mācībās, piedaloties skolas direktoram, klases audzinātājam un izglītojama ģimenes pārstāvim. Skolai ir savs mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai un mācību ekskursiju organizēšanai. Skolas absolventi aktīvi darbojas sabiedrisko procesu norisēs izveidota jauniešu nevalstiskā organizācija, tiek organizēti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem. 8

9 Skolas ēdnīcā izglītojamajiem ir iespēja paēst brokastis. Vidusskolēniem ir pašvaldības finansēta iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Pamatjoma Skolas vide 2.5.Mācībām un darbam droša, ērta un funkcionāla vide. Skolas ēkai uzlikts jauns jumts un ierīkota centrālapkure. Veikts remonts latviešu valodas, vēstures, bioloģijas, zēnu mājsaimniecības, meiteņu mājsaimniecības, fizikas, divos sākumskolas. mācību kabinetos, zālē, ēdnīcā, lietvedībā, skolotāju istabā, direktora un direktora vietnieku kabinetos. Astoņiem skolas mācību kabinetiem sagādāti soli un krēsli, sešiem kabinetiem mēbeles mācību līdzekļu un iekārtu izvietošanai. Iekārtota ķīmijas laboratorija. Atjaunoti skolas ēkas elektroinstalācijas un sanitāri tehniskie tīkli. Uzcelts jauns malkas šķūnis, pagrabam uzlikts jauns jumta segums. Skolas ēkā ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Ierīkots gājēju celiņš, asfaltēts automašīnu stāvlaukums un labiekārtota teritorija ap to. Pamatjoma Resursi 2.6. Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju pieejamība un lietošana skolā. Darbam mācību stundās dažādu mācību priekšmetu mācīšanai iegādāti un tiek lietoti divi portatīvie un trīs stacionārie datori, dokumentu kamera, trīs stacionāri un viens pārnēsājams projektors, interaktīvā tāfele, trīs ekrāni. Skolotāji lieto informācijas komunikāciju tehnoloģijas mācību procesa organizēšanā un mācību līdzekļu veidošanā. Skolā tiek lietota e-klase. Ir notikusi skolotāju apmācība darbam portālā uzdevumi.lv interneta pieslēgums nodrošināts mācību un skolas vadības kabinetos, kā arī grāmatvedībā, lietvedībā un skolas ēdnīcā. skolā pieejams bezvadu internets. Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 9

10 2.7. Sadarbība ar citām mācību iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem, lai veicinātu skolas atpazīstamību, audzinātu patriotisma un lepnuma jūtas par savu skolu. Atjaunota sadarbība ar Amatas novada skolām metodisko aktivitāšu organizēšana skolotājiem un mācību olimpiāžu, konkursu veidošanā izglītojamajiem. Sadarbība ar kaimiņu pamatskolām, popularizējot izglītojamajiem iespējas uzsākt mācības Nītaures vidusskolas 10. klasē. Darbība COMENIUS projektā Footprints. Uzsākta sadarbība ar jauniešu nevalstisko organizāciju Nītaureņi. Sadarbībā ar Polijas pilsētas Poddembices pilsētas skolu izglītojamajiem ir iespēja iepazīt citas tautas kultūru un tradīcijas, veidojot cieņas pilnu attieksmi pret tām. Sadarbībā ar firmu IMPRO tūristi no citām valstīm iepazīstināti ar skolas darbu, tradīcijām un sasniegumiem. Skolas audzēkņi snieguši mākslinieciski augstvērtīgus koncertus citu novadu iedzīvotājiem. 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde N.p.k. Rekomendācijas Veiktie pasākumi 1. Veikt attīstības plānā noteikto prioritāšu izvērtēšanu, izdalot būtiskākās no tām, paredzēt resursus to sasniegšanai Veikta attīstības plānā noteikto prioritāšu izvērtēšana, nozīmīguma secībā nosakot šādas: 1. skolas ēkas jumta nomaiņa; 2. apkures iekārtu rekonstrukcija skolas zālē; 3.ķīmijas laboratorijas rekonstrukcija; 4. jaunas san. higiēnas telpas izveide; 5.fizikas kabineta paplašināšana; 2. Turpināt plānveidīgu darbu pie skolas jumta sakārtošanas, sporta zāles celtniecības, sporta laukumu modernizēšanas, dabaszinātņu kabinetu sakārtošanas. 1. veikta skolas daļēja renovācija; 2. skolas ēkai ir jauns jumts; 3. skolas ēkā ierīkota centrālapkure; 4. daļēji modernizēts sporta laukums; 5. veikts remonts bioloģijas kabinetā; 6. veikta fizikas kabineta rekonstrukcija un paplašināšana, 7. izremontēta un iekārtota ķīmijas laboratorija; 8. iegādātas mēbeles mācību līdzekļu novietošanai bioloģijas un 10

11 matemātikas kabinetos 3. Iegādāties jaunus mācību līdzekļus, pilnveidot materiālo bāzi. Plānojot skolas budžetu, paredzēt vairāk līdzekļu telpu remontam, jaunu mēbeļu iegādei. 4. Skolas vadībai sadarbībā ar vietējo pašvaldību, pedagogu kolektīvu, vecākiem, skolēniem izstrādāt rīcības un darbības programmu ilgtspējīgai vidusskolas pastāvēšanai, attīstībai 5. Sadarbībā ar pašvaldību rast iespēju piesaistīt sociālo pedagogu un psihologu. 6. Turpināt darbu pie pozitīvas skolēnu attieksmes veidošanas, kas vērsta uz 1. izremontēti latviešu valodas, vēstures, meiteņu mājsaimniecības, zēnu mājsaimniecības, informātikas kabineti un divi sākumskolas klašu mācību kabineti; 2. iegādāti trīs datori mācību kabinetiem, trīs projektori, dokumentu kamera un interaktīvā tāfele; 3. vecās mēbeles aizstātas ar kvalitatīvām, jaunākām; 4. iegādāti jauni mācību līdzekļi dabaszinību kabinetiem; 5. katru gadu skolas bibliotēkai tiek iegādātas jaunas mācību grāmatas skolēnu vajadzībām; 6. ievērojami naudas līdzekļi tiek izlietoti mācību materiālu kopēšanai skolēnu vajadzībām. 1.No 2006./2007. mācību gada līdz 2011./2012. mācību gadam vidusskolas 10. klase katru gadu ir bijusi nokomplektēta. To nodrošinājušas aktivitātes un darbības: 2. Skolas vadības, audzinātājas un 9.klašu skolēnu, vecāku individuālas sarunas par mācībām 10. klasē pēc 9. klases beigšanas; 3.pedagogu kvalitatīvi organizēts mācību darbs labi rezultāti 12. klases valsts pārbaudes darbos; 4.pašvaldības rūpes par skolas nākotni, finanses remontiem un aktīva darbība skolas un tās apkārtnes labiekārtošanā; 5. skolas administrācijas un skolēnu līdzpārvaldes organizētās informācijas dienas apkārtējo pamatskolu 8. un 9. klašu izglītojamiem; 6. iespēja mācību laikā vidusskolas klasēs iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Finansējums no pašvaldības. Samazinātā finansējuma apstākļos skolai ir cieša sadarbība ar pašvaldības sociālo darbinieku Skolēnu pozitīvas attieksmes veidošanai organizēti jauni pasākumi 11

12 zināšanu apguvi un pašvērtēšanu. 7. Pašvaldībai noslēgt līgumu par skolēnu profilaktiskās aprūpes veikšanu, kā to prasa gada 2. jūlija MK noteikumi Nr Uzlabot ierakstu kvalitāti skolēnu dienasgrāmatās. un aktivitātes: 1 skolēnu padomes organizētie konkursi par izglītojamo sekmēm; 2. administrācijas sarunas ar izglītojamiem (ar vecāku piedalīšanos 5. 9.klašu posmā) par pozitīvas attieksmes veidošanu pret mācībām; 3. pilnveidots skolas sniegtais atbalsts zinātnisko darbu izstrādē: 4. projektu vērtēšanā un ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanā tiek lietotas dažādas pašvērtēšanas formas; 5. mācībās veiksmīgāko vidusskolēnu apbalvošana; 6. mūsdienīgu mācību metožu un formu (datori, interaktīvā tāfele, Uzdevumi.lv, e-klase) Ir līgums ar medicīnas darbinieku par izglītojamo medicīnisko aprūpi. Ierakstu kvalitāte dienasgrāmatās uzlabojusies. Veiktas izmaiņas kārtībā par dienasgrāmatām Nītaures vidusskolā. Dienasgrāmatu pārbaudes, sarunas ar skolēniem un skolotājiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Skolas darba pašnovērtējums jomā Mācību saturs skolas īstenotās izglītības programmas /2017.mācību gadā skolā tika īstenotas : pirmskolas izglītības programma (kods , licence Nr. V-3111), izglītojamo skaits - pamatizglītības programma ( kods , licence Nr. V-1872), izglītojamo skaits- 83, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods , licence Nr. V-1873), izglītojamo skaits 18, speciālā pamatizglītība programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods , licence Nr. V- 5342), izglītojamo skaits - 3 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods , licence Nr. V- 2532), izglītojamo skaits

13 Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām. Grozījumi tiek veikti atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītojamo pieprasījumam un vajadzībām, nodrošinot izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, radot pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai, veicinot izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību, saglabājot skolas tradīcijas. Katrs mācību priekšmeta skolotājs atbilstoši skolas licencētajai izglītības programmai, mācību priekšmeta standartam, uzlabotajai un apstiprinātajai mācību priekšmeta paraugprogrammai izstrādā tematisko plānu, kas satur informāciju par mācību priekšmeta standartu, programmu, stundu tēmu, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Visi pedagogi, plānojot darbu mācību stundās, ievēro izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju un diferenciāciju. Mācību procesa laikā nepieciešamības gadījumā plānā tiek veiktas korekcijas, paredzot mācību darba individualizāciju izglītojamiem ar mācību grūtībām. Pedagogi zina un izprot priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu. Par standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas: sākumskolas, valodu, dabaszinību un klases audzinātāju metodiskā komisija. MK sanāksmēs pedagogi iepazīstas ar jaunākajām aktualitātēm mācību priekšmetu metodikā, ar jaunākajām nostādnēm pedagoģijā, pārrunā tālākizglītības kursos un semināros gūtās atziņas, plāno un organizē ar mācību priekšmetu saturu apguvi un audzināšanas jomu saistītus pasākumus. Skola nodrošina pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un iespēju robežās ar citiem mācību līdzekļiem, visus izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Mācību priekšmetu stundu saraksts atbilst licencētajām programmām, veidots saskaņā ar mācību plānu, apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu, izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Ar stundu sarakstu var iepazīties pie skolas informācijas stenda, e-klasē, skolas mājas lapā un skolas individualizētajās skolēnu dienasgrāmatās. Par izmaiņām sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti skolas ziņojumu stendā un e-klasē. Lai nerastos izglītojamo pārslodze, mācību darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks. Skola nodrošina skolēnam iespēju pirms un pēc stundām apmeklēt individuālās mācību konsultācijas, kas ļauj padziļināti apgūt mācību saturu katram skolēnam individuāli atbilstoši spējām, kompensējot kavēto vai nesaprasto mācību vielu. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu individuālo konsultāciju grafiks. Klašu audzinātāji izmanto un īsteno skolas izstrādāto audzināšanas programmu. 13

14 Izglītības programmu mērķis organizēt izglītības saturu un tā apguvi tādā kvalitātē, lai radītu visus nosacījumus standartos un programmās izvirzīto mērķu sasniegšanai. Izglītības programmu īstenošanas gaita regulāri tiek izvērtēta 1.semestra un mācību gada beigās. Tā tiek analizēta MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti, vecāku un izglītojamo vēlme mācīties Nītaures vidusskolā liecina, ka mērķi ir sasniegti. Plānojot skolas darbu, regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai. Katru gadu metodiskās komisijas izsaka priekšlikumus mācību materiālās bāzes pilnveidošanai atbilstoši 21.gs. prasībām. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas ietvaros izglītojamie apgūst prasmi izstrādāt un aizstāvēt zinātniski pētnieciskos darbus. Stiprās puses: skolā ir 5 licencētas izglītības programmas, tās tiek īstenotas skolas mācību un audzināšanas darbā, pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un formas, izstrādā standartiem un paraugprogrammām atbilstošu tematiskos plānus, skolā esošie resursi un infrastruktūra nodrošina mācību priekšmetu standartu un programmu īstenošanu, klases audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem izstrādā individuālos plānus un atbalsta pasākumus skolēniem speciālajās izglītības programmās, skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu realizēšanai. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt apzināt jaunas izglītības programmu īstenošanas nepieciešamību atbilstoši skolas un novada vajadzībām, nepieciešamība gadījumā izstrādāt un licencēt jaunas, rosināt pedagogus izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas, turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, papildināt un atjaunot resursus veiksmīgai standartu un programmu realizācijai, mācību priekšmeta satura pasniegšanas procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas, mācību un metodiskos materiālus izstrādāt atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām. 14

15 Vērtējums: ļoti labi 4.2.Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, mācību stundās tiek realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi. MK vienojas par programmu un mācību līdzekļu izmantošanu, saskaņā ar skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību vienojas par vērtēšanu, analizē izglītojamo sasniegumus, plāno darbu ar talantīgajiem un skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības. Skolotāji radoši izvēlas un izmanto mūsdienīgas, izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes un stratēģijas, kas veicina kritisko domāšanu, māca strādāt radoši, atbildīgi un komandā. Mācību stundas tiek virzītas uz ikviena skolēna jēgpilnu piedalīšanos mācību procesā, problēmu risināšanu, izmantojot jau esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, sasaistot mācību saturu ar reālo dzīvi. Skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus eksperimentēt, pētīt, izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumus. Skolotāji izmanto dažādus skolēnu pašvērtējuma paņēmienus, kas veicina viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un prasmes. Veidojot mūsdienīgu mācību stundu, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, it īpaši jaunā vidējās izglītības standarta īstenošanā dabaszinību priekšmetos, kur materiālās bāzes pilnveidē tika ieguldīts ESF līdzfinansējums. Interaktīvās tāfeles un citas tehnoloģijas tiek izmantotas arī pārējo mācību priekšmetu apguvē, piemēram, svešvalodās, literatūrā. Izglītojamiem tiek sniegta palīdzība jauno interaktīvo pašmācības materiālu izmantošanā. Pedagogi rosina izmantot mācību palīglīdzekļus - enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību un izglītojošos portālus. Lai iesaistītu izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā un palīdzētu viņiem izprast mācību satura saistību ar reālo dzīvi, skola organizē nodarbības un izglītojošus pasākumus ārpus skolas: muzejos, bibliotēkās, uzņēmumos u.c. Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk ZPD), projektu izstrādāšanā. Visi izglītojamie, mācoties 10.klasē, apgūst teoriju par ZPD rakstīšanu, izvēlas sava ZPD tēmu un vadītāju, izstrādā darba teorētisko daļu, bet 11.klasē veic pētījumu un praktisko daļu un prezentē savu darbu skolas ZPD konferencē. Plānojot nākotnes karjeru, vidusskolēniem ir iespēja apgūt uzņēmējdarbības kursu Esi līderis, kurā skolēni iepazīst Latvijas ekonomikas problēmas un perspektīvas, apzinās savu varējumu dzīvē mūsdienu brīvā tirgus ekonomiskajos apstākļos. 15

16 Tradicionāli katru gadu skolā notiek projektu nedēļas. Projektu nedēļā skolēniem ir iespēja darboties komandā, radoši izpausties, pilnveidot informācijas ieguves, apstrādes un prezentēšanas prasmes. Mācīšanās procesa saiknei ar reālo dzīvi, komunikatīvās kompetences, svešvalodas prasmju pilnveidošanai skolēniem ir iespēja darboties starptautiskajā projektā ERASMUS. Atbilstoši skolas kārtībai par mājas darbu uzdošanu, labošanu un vērtēšanu skolotāji nosaka mājas darbu apjomu, biežumu, vērtēšanu. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Lai novērstu izglītojamo pārslodzi, tradicionālie mājasdarbi tiek aizstāti ar nelieliem radošiem projektiem un pētniecisko praktisko darbu dabas zinībās, vēsturē, literatūrā un svešvalodās. Mājas darbos, ņemot vērā mācību priekšmeta specifiku, iekļauta dažādu shēmu un tabulu veidošana, pētniecisko uzdevumu risināšana un praktisko darbu veikšana, lai motivētu izglītojamos, veidotu vēlmi iedziļināties apgūstamajā un iegūt jaunas prasmes. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo mācību slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei izglītojamajiem pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos. Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti e-klasē. E-klase palīdz arī nodrošināt skolā mācību dokumentāciju un tās kvalitāti atbilstoši 21.gs. prasībām. Stiprās puses: mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un radošas, profesionāli veidots skolotāju un skolēnu dialogs skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību priekšmeta specifikai, skolēnu vecumam un spējām atbilstošas mācību metodes un formas, skolotāji ir apguvuši un radoši pielieto informācijas tehnoloģijas, skolotāji attīsta skolēnu patstāvīgās mācīšanās, lasītprasmes, kritiskās domāšanas prasmes un radošumu, iesaistot viņus pētnieciskajā darbībā, projektos Tālākās attīstības vajadzības: turpināt attīstīt skolotāju medijprasmes, to pielietojumu mācību procesā, veicināt skolotāju sadarbību, plānojot starppriekšmetu saikni, mājas darbu uzdošanā un sabalansētībā, turpināt sekot katra skolēna individuālajām mācīšanās vajadzībām un rezultātiem, sniedzot adekvātu atbalstu, 16

17 pilnveidot mācību materiālo bāzi, nodrošināt katru mācību kabinetu ar kvalitatīvu IKT infrastruktūru Vērtējums: labi Mācīšanās kvalitāte Skolas administrācija un skolotāji regulāri iepazīstina skolēnus un viņu vecākus ar mācību organizācijas jautājumiem. Pamatprasības mācību darbam skolēniem noteiktas skolas iekšējās kārtības noteikumos. Ar šiem noteikumiem skolēni tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek pārrunāti atkārtoti. Vecāki par šiem noteikumiem tiek informēti gan klašu vecāku sapulcēs, gan izmantojot saziņai e-klasi, skolas mājas lapu. Gan skolēni, gan vecāki tiek iepazīstināti ar valstī noteikto un skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts pārbaudījumu norises kārtību, kā arī ar citiem normatīvajiem dokumentiem attiecībā uz mācību darba organizāciju. Skolotāji izvirza skaidras prasības mācību procesa norisei. Skolēni zina un izprot tās, taču ne vienmēr ievēro. Visiem skolēniem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolēniem ir iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā, izmantojot dažādas pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mērķtiecīgu mācību satura apguvi, katra mācību gada sākumā veikta skolēnu zināšanu un prasmju diagnostika. Diagnosticējošo darbu rezultāti un to analīze ļauj plānot tālākās pedagoģiskās darbības. Skolotāji rosina skolēnus aktīvi iesaistīties mācību procesā un cenšas veidot personīgo atbildību par mācīšanās rezultātiem. Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācību procesu, viņi prot izmantot skolotāju piedāvātās darba formas un metodes, strādā gan individuāli, gan pāros un grupās, iesaistās diskusijās, spēj izteikt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, analizēt, pieņemt lēmumu. Protams, ir skolēni, kuri nespēj koncentrēties aktīvam stundas darbam, neprot mācīties patstāvīgi. Šiem skolēniem nepieciešama individuāla pieeja, skolotāju un vecāku atbalsts. Skolēniem ar diagnosticētiem mācīšanās traucējumiem tiek izstrādāti individuālie plāni un nodrošināti atbalsta pasākumi. Skolā ir nodrošinātas individuālās konsultācijas skolēniem, kuri neizprot mācību saturu un kuri vēlas uzlabot savus mācību rezultātus, kā arī skolēniem, kuriem ir dotības vai motivācija papildus darbam konkrētajā mācību priekšmetā. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei. Skolēni ir informēti par gaidāmajiem pārbaudes darbiem. 17

18 Skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgā praktiskā darbībā, aktīvi piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos: olimpiādēs, konkursos, sacensībās, izstādēs skolā un ārpusskolas. Priekšstats par zinātnisko darbu rakstīšanu tiek radīts sākumskolas klasēs, nopietni šo darbu veic vidusskolēni. Skolai izveidojusies laba sadarbība ar a/s Latvijas valsts mežiem vides izglītībā. Skolotāju rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. Skolā ir izveidota bāze skolēnu sasniegumu uzskaitei un analīzei ikdienas mācību darbā, valsts diagnosticējošos darbos, valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. E-klases sistēma sniedz iespēju veikt analīzi katram pārbaudes darbam, skolotāji analizē gan skolēnu individuālos sasniegumus, gan klasē kopumā. Saskaņā ar skolā pieņemto kārtību, skolotāji fiksē, uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas vadība regulāri seko skolēnu stundu apmeklētībai. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla skolu nekavē. Stiprās puses: skolotāji informē skolēnus un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām skolotāji mērķtiecīgi sekmē skolēnu mācību motivāciju, mācīšanās prasmju attīstību, lielākā daļa skolēnu aktīvi iesaistās mācību procesā, prot strādāt komandā un individuāli, viņiem ir labas sadarbības un radošās pašizpausmes prasmes, mācību sasniegumu uzlabošanai un zināšanu papildināšanai ir pieejamas individuālās konsultācijas. Tālākās attīstības vajadzības: veidot skolēnos atbildīgu attieksmi pret mācību darbu un motivāciju iegūt kvalitatīvu izglītību, maksimāli izmantojot visas skolas piedāvātās iespējas, attīstīt skolēnu prasmi patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, veicinot lasītprasmi un kritisko domāšanu, nopietnāk un rezultatīvāk strādāt ar skolēnu mācību sasniegumu dinamiku. Vērtējums: labi 18

19 4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai kārtībai, ko nosaka noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un skolā izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību. Skolotāji par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē skolēnus katras tēmas sākumā, precizēto pārbaudes darba laiku skolotāji savlaicīgi ieraksta pārbaudes darbu grafikā. Pirms pārbaudes darbiem skolotājs iepazīstina izglītojamos ar darba vērtēšanas kritērijiem. Pēc darbu novērtēšanas, izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtējumiem, veikta darba rezultātu analīze. Izglītojamiem ir saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Skolā tiek pievērsta uzmanība izglītojamo pašvērtējumam. Izglītojamie iesaistās stundas gaitas un rezultātu novērtēšanā, mācību procesā analizē savus individuālos sasniegumus. Skolotāji palīdz attīstīt izglītojamo prasmi novērtēt savus rezultātus. Par to liecina mācību stundu vērošanas un novērtējumu lapas, kurās mācību stundu eksperti ļoti labi un labi šajās jomās novērtējuši vērotās stundas. Skolotāji regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ievadot tos e-klases žurnālos, ierakstot dienasgrāmatās, citos valsts noteiktajos dokumentos (sekmju kopsavilkuma žurnālos, liecībās, personu lietās). Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto savā ikdienas darbā, lai celtu mācību procesa kvalitāti un veicinātu skolēnu izaugsmi. Mācību darba sasniegumi tiek apkopoti un analizēti daudzpusīgi 1.semestra un mācību gada beigās, pēc diagnosticējošo, valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātiem MK un pedagoģiskajās padomes sēdēs. Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem gan ikmēneša sekmju izrakstos, gan no ierakstiem e-klases žurnālos, gan no skolēnu dienasgrāmatām, gan no individuālajām sarunām ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši pētniecisko darbu izstrādes kārtībai. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un regulāri kontrolē direktora vietniece izglītības jomā. Skolas darba stiprās puses: 19

20 skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina vienotu, pārdomātu skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu, skolēni zina un saprot, kā tiek vērtēti viņu mācību sasniegumi, prot vērtēt savu un citu darbu, lielākā daļa skolotāju regulāri vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, analīzes rezultātus izmanto mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai, skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu kavējumiem, uzvedību, saziņai ar vecākiem tiek izmantota e-klase. Tālākās attīstības vajadzības: veikt korekcijas skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā,atbilstoši jaunajai izglītības koncepcijai, vērtējumu izlikšanu e-klases žurnālā, dienasgrāmatās veikt bez kavēšanās, pilnvērtīgāk izmantot e-klases piedāvātās iespējas saziņai ar vecākiem. Vērtējums: labi 4.3. Skolas darba pašnovērtējums jomā Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu saglabāšanā. Skolā uzskaita un analizē skolēnu zināšanu apguves līmeņus konkrētos priekšmetos, klasēs, skolā kopumā. Pedagogi regulāri vērtē un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, seko viņu izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Mācību sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa uzlabošanu. Izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, uzskaite, rezultātu uzlabošanas iespējas. Nītaures vidusskolā izglītojamo mācību sasniegumi tiek reģistrēti e klasē. Tas rada iespēju uzkrāt un gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi analizēt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku katrā mācību priekšmetā. Izglītojamie tiek motivēti sasniegt labākus mācību sasniegumus, saņemot dažādus apbalvojumus: atzinības un pateicības rakstus, A.Ozoliņa naudas balvu, parakstīšanos skolas Goda grāmatā, Ūces balvas utt. 20

21 Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, skolas administrācija regulāri tiekas ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot viņu vecākus. Mācību gada beigās, ja nepieciešams, skola organizē divu nedēļu papildus darbu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai un izglītojamie kārto pēcpārbaudījumus, kā tas noteikts normatīvajos dokumentos. Skolēnu mācību sasniegumi tiek analizēti četros vērtējuma līmeņos: 9,10 augsts, 6,7,8 optimāls, 4.5 pietiekams; 1,2,3 nepietiekams līmenis. Atbilstoši šiem līmeņiem izglītojamo sasniegumi analizēti visās klasēs un visos mācību priekšmetos, kuros ir vērtējumi 10 ballu skalā. Skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.m.g klasēs Priekšmeti Skolotāju skaits Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis Nepietiekams līmenis Latviešu valoda ,1% 81,5% 7,4% 0% Matemātika ,7% 70,4% 25,9% 0% Dabaszinības % 50% 10% 0% Angļu valoda ,7% 62,5% 18,8% 0% Mājturība un % 50% 20% 0% tehnoloģijas Mūzika % 50% 20% 0% Vizuālā māksla % 40% 20% 0% Sports % 50% 0% 0% Sociālās zinības % 90% 0% 0% Mācību sasniegumi sākumskolā 2014./2015.m.g /2017.m.g. 80% 70% 73% 69.70% 64.60% 60% 50% 40% 30% 20% 20.80% 18% 15.60% 14.70% 14.60% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 10% 0% Augsts līmenis Optimāls līmenis 5% 5% 0% 0% Pietiekams līmenis Nepietiekams līmenis 21

22 Trijos mācību gados sākumskolā ir palielinājies izglītojamo skaits ar sasniegumiem augstā līmenī 20,80%, divos pēdējos mācību gados nav izglītojamo ar nepietiekamu līmeni, pamatā izglītojamo mācību sasniegumi ir optimālā līmenī. Skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.m.g klasēs Priekšmeti Skolotāju skaits Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis Nepietiekams līmenis Latviešu valoda ,8% 55,8% 38,4% 0% Literatūra ,5% 59,6% 26,9% 0% Angļu valoda ,5% 53,8% 32,7% 0% Krievu valoda ,2% 43,9% 43,9% 0% Matemātika ,6% 44,2% 44,2% 1,9% Bioloģija ,6% 53,6% 42,8% 0% Ķīmija ,6% 33,3% 44,4% 0% Fizika ,6% 50% 61,1% 0% Informātika ,2% 66,7% 18,1% 0% Latvijas vēsture ,3% 36,6% 61% 0% Pasaules ,5% 34,1% 63,4% 0% vēsture Mūzika ,5% 63,5% 23% 0% Vizuālā māksla ,5% 48,1% 15,4% 0% Mājturība un ,4% 25,9% 3,7% 0% tehnoloģijas meitenēm Mājturība un ,8% 62,5% 16,7% 0% tehnoloģijas zēniem Ģeogrāfija ,9% 58,6% 3,4% 0% Sociālās zinības ,6% 59,6% 30,8% 0% Dabaszinības ,2% 58,3% 37,5% 0% Sports ,3% 58,9% 7,8% 0% Skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.mācību gadā liecina, ka skolēnu zināšanas un prasmes pārsvarā ir optimālā līmenī, atsevišķos mācību priekšmetos pat augstā līmenī. Pietiekams līmenis dominē dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos un vēsturē. Nepietiekams līmenis ir tikai 1,9% matemātikā. Var secināt, ka vairums skolēnu ir motivēti kvalitatīvam mācību darbam. 22

23 Mācību sasniegumi pamatskolā 60% 50% 52.60% 54% 51.70% 40% 38% 30% 20% 17.90% 16.40% 28.60% 31.80% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 10% 0% 8% Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis 0% 1% Nepietiekams līmenis 0.10% Pēdējos divos mācību gados audzis skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi ir augstā līmenī, no 8% uz 17%. Pārsvarā ir optimāls sasniegumu līmenis, kas visus mācību gadus ir virs 50%. Nedaudz samazinājies izglītojamo skaits ar pietiekamu sasniegumu līmeni 31,80% un nepietiekams līmenis ir tikai 0,10%. Skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.m.g. 10., 12.klasēs Priekšmeti Skolotāju skaits Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis Nepietiekams līmenis Latviešu valoda ,7% 44,4% 38,9% 0% Literatūra ,8% 50% 22,2% 0% Angļu valoda ,8% 44,4% 27,8% 0% Krievu valoda % 55,6% 33,3% 0% Vācu valoda ,2% 50% 27,8% 0% Matemātika ,1% 33,3% 55,6% 0% Bioloģija ,5% 38,9% 55,6% 0% Fizika ,5% 38,9% 55,6% 0% Ķīmija ,1% 38,9% 50% 0% Informātika ,6% 71,4% 0% 0% Latvijas un % 50% 50% 0% pasaules vēsture Mūzika % 46,7% 33,3% 0% Kulturoloģija 1 4 0% 100% 0% 0% Politika un 1 4 0% 100% 0% 0% 23

24 tiesības Ekonomika 1 4 0% 75% 25% 0% Ģeogrāfija ,3% 46,7% 0% 0% Tehniskā % 50% 0% 0% grafika Veselības % 53,3% 26,7% 0% mācība Ētika % 50% 0% 0% Sports ,7% 56,3% 0% 0% Mācību sasniegumi vidusskolā 2014./2015.m.g /2017.m.g. 80% 70% 73.40% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20.70% 12.30% 49.50% 30% 14.30% 29.80% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 10% 0% 0% Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis 0% 0% 0% Nepietiekams līmenis Pēdējos trijos mācību gados vidusskolas klasēs audzis izglītojamo skaits ar augstiem mācību sasniegumiem no 0% uz 20,7%. 24

25 70% 60% 50% Mācību sasniegumi klasēs 2014./2015.m.g /2017.m.g. 66% 61.90% 51.60% 40% 30% 20% 10% 0% 16.10% 17.70% 9% Augsts līmenis Optimāls līmenis 30.60% 24% 21.50% Pietiekams līmenis 2% 1% Nepietiekams līmenis 0.10% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. Analizējot pēdējo triju mācību gadu rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimālā un augstā līmeņa mācību sasniegumu dinamikai. Rezultāti liecina, ka skolā dominē optimālais mācību līmenis, katru gadu nedaudz audzis skolēnu skaits, kuru sasniegumi ir augstā līmenī. Katru mācību gadu samazinās skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi ir nepietiekamā līmenī. Skolotāji atbildīgi seko mācību sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā diferencēti un individuāli, lai skolēni uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti / / /2017. VALODU JOMA 6,4 6,4 6,4 MATEMĀTIKA un IT 6,4 6,4 6,7 DABASZINĀTŅU JOMA 5,8 6,0 5,9 SPORTA UN VESELĪBAS 8,7 8,3 7,9 SOCIĀLO ZINĀTŅU JOMA 6,7 6,8 6,4 MĀKSLAS JOMA 7,4 7,3 7,0 Skolēnu mācību sasniegumi salīdzinājumā pa mācību priekšmetu jomām liecina, ka skolēnu mācību sasniegumi visās jomās, izņemot dabaszinātņu jomu, ir stabili, atbilst optimālajam sekmju līmenim. Skolēnu mācīšanās darba organizēšanu, līdzdalību un sadarbību mācību procesā atspoguļo pārskats par mācību sasniegumiem dažādās izglītības programmās, kas pierāda, ka skolēni sekmīgi apgūst izglītības programmas. 25

26 Skolēnu mācību sasniegumi skolas izglītības programmās (vidējie vērtējumi) 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. Pamatizglītības programma ,84 6,90 6,63 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ,69 6,95 6,77 5,38 5,10 4,90 6,36 6,33 6,42 Skolēnu ikdienas mācību sasniegumiem ir nozīmīga loma, aizstāvot skolas godu apvienoto novadu mācību priekšmetu olimpiādēs /2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. Mācību olimpiādes Dalībnieki vieta vieta vieta Atzinības Vairāk kā 50% no 1.vietas punktu skaita Vairāk kā 50% no maksimālā punktu skaita Stiprās puses: skolā ir izveidota un tiek pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites un analīzes sistēma, daudzveidīgi izmantojot e-klases iespējas, skolēnu ikdienas mācību sasniegumi pārsvarā ir optimālā līmenī, skolēni tiek daudzveidīgi motivēti mācību sasniegumu uzlabošanai, skolēni un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem ikdienas darbā, rezultatīva piedalīšanās apvienoto novadu mācību priekšmetu olimpiādēs. 26

27 Tālākās attīstības vajadzības: uzlabot mācību sasniegumus dabaszinātņu jomā, turpināt motivēt skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanai, meklējot jaunus motivācijas veidus Vērtējums: labi 3.2. Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. Skola uzskaita un analizē mācību sasniegumus valsts diagnosticējošos, valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos, izvirza uzdevumus nākamajam mācību gadam sasniegumu uzlabošanai. Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē Latviešu valoda Matemātika Uzdevumu izpilde Nītaures vidusskolā Uzdevumu izpilde valstī 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 83,74 78,14 66,35 71,42 74,20 78,30 Pēc urbanizācijas 75,21 71,11 74,42 Uzdevumu izpilde 67,35 70,81 67 Nītaures vidusskolā Uzdevumu izpilde 70 71,71 68,92 valstī Pēc urbanizācijas 71,52 66,83 63,95 Valsts diagnosticējošie darbi 3.klasē 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 83.74% 78.14% 66.35% 78.30% 74.20% 71.42% 70.81% 70.00% 71.71% 67.35% 67% 68.92% 50.00% 40.00% 30.00% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g % 10.00% 0.00% Latviešu valoda skolā Latviešu valoda valstī Matemātika skolā Matemātika valstī 27

28 Valsts diagnosticējošos darbos latviešu valodā mācību sasniegumi divus mācību gadus bija augstāki kā valstī, diemžēl 2016./2017.mācību gadā tie ir zemāki 66,35% skolā, 78,30% valstī. Valsts diagnosticējošos darbos matemātikā mācību sasniegumi visus trīs mācību gadus ir nedaudz zemāki kā valstī. Kopumā diagnosticējošo darbu rezultāti liecina, ka skolēni gan latviešu valodā, gan matemātikā standartā noteikto obligāto mācību saturu apguvuši optimālā līmenī. Skolotāji, analizējot diagnosticējošo darbu rezultātus, secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta skolēnu lasītprasmei. Matemātikā lielākas grūtības sagādā uzdevumi ar garāku tekstu, skolēni ir neuzmanīgi nosacījumu ievērošanā. Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 2014./2015.m.g /2017.m.g. ( procentos) 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. LATVIEŠU VALODA Nītaures vsk. 56,12 62,36 51,73 Valstī 58,19 63,53 66,30 Pēc urbanizācijas 59,46 60,69 64,58 MATEMĀTIKA Nītaures vsk. 36,87 67,86 63,43 Valstī 53, ,80 Pēc urbanizācijas 52,96 61,15 56,71 DABASZINĪBAS Nītaures vsk. 53,00 50,00 63,33 Valstī 76,71 64,12 64,91 Pēc urbanizācijas 64,41 62,57 62,62 Salīdzinot skolēnu sasniegumus diagnosticējošos darbos latviešu valodā, rezultāti nedaudz zemāki kā valstī un arī pēc urbanizācijas. Pozitīvi vērtējami sasniegumi matemātikā, ir dinamika, rezultāti augstāki kā valsti un pēc urbanizācijas. Dabaszinībās kāpums ir 2016./2017.m/g., kad gandrīz sasniegts valsts līmenis. 28

29 Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 2016./2017.m.g. 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 20% Latviešu valoda 0 0% 0 0% 0 Angļu valoda Krievu valoda 40% 40.00% 10% 10% 10% Matemātika 10% Latvijas vēsture 0 Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis Nepietiekams līmenis Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 2014./2015.mg /2017.m.g. ( procentos) 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. LATVIEŠU VALODA Nītaures vsk. 68,10 70,53 71,18 Valstī 62,46 64,75 67,07 Pēc 61,09 62,82 65,18 urbanizācijas Pēc skolas tipa 62,03 63,99 66,67 ANGĻU V ALODA Nītaures vsk. 77,80 80,65 81,08 Valstī 69,72 70,75 74,38 Pēc 65,60 66,72 70,73 urbanizācijas Pēc skolas tipa 68,43 68,94 72,86 MATEMĀTIKA Nītaures vsk. 60,80 65,33 57,33 Valstī 61,15 59,87 58,10 Pēc 56,74 54,87 53,46 urbanizācijas Pēc skolas tipa 69,79 59,36 57,49 LATVIJAS VĒSTURE Nītaures vsk. 67,10 65,20 71,41 Valstī 67,58 62, Pēc urbanizācijas 65,01 60,34 66,19 Analizējot salīdzinošo statistiku par 9.klases mācību sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, redzams, ka latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē visos mācību gados rezultāti 29

30 augstāki kā valstī un arī pēc urbanizācijas. Nedaudz zemāki ir rezultāti matemātikā, bet arī tie vērtējami pozitīvi, ir virs 50%. Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē 2016./2017.m.g % 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 56.50% Latviešu valoda 50.90% 39.70% 34.90% 67% 59.70% Matemātika Angļu valoda 77.00% Vēsture 41.50% Skola Valsts Centralizēto eksāmenu rezultāti 2016./2017.m.g. visos eksāmenos ir stabili un augstāki kā valstī. Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē 2014./ /2017.m.g. (procentos) 2014./2015.m.g /2016/m.g /2017.m.g. LATVIEŠU VALODA Nītaures vsk. 70,2 64, Valstī 48,7 51,3 50,9 Pēc 44,2 47,0 47,8 urbanizācijas Pēc skolas tipa 49,5 51,9 51,6 ANGĻU VALODA Nītaures vsk. 59,66 56,5 67,0 Valstī 54,1 61,0 59,7 Pēc 44,6 52,0 52,3 urbanizācijas Pēc skolas tipa 57,8 63,8 63,1 MATEMĀTIKA Nītaures vsk. 42,8 41,7 39,7 Valstī 43,6 36,2 34,9 Pēc 36,3 28,7 28,4 urbanizācijas Pēc skolas tipa 59,0 41,0 40,7 KRIEVU VALODA Nītaures vsk. 74,0 56,5 Valstī 71,8 67,0 Pēc 66,6 59,9 urbanizācijas Pēc skolas tipa 73,5 69,1 30

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk