APSTIPRINĀTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS"

Transkripts

1 Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: Tālr.: ; Aizputes pagasta pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Aizputes novada Aizputes pagastā, 2016

2 1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Aizputes pagasta pamatskola atrodas Aizputes pagastā, Aizputes novadā - netālu no Aizputes, 50 km no Liepājas. Skola ir izvietota ēkā, kuras pamatakmens likts 1867.gadā. Lai gan nākošajā gadā skolas ēkai būs 150.gadu jubileja, par tās vecumu nekas neliecina, jo 2014.gadā tā tika pārbūvēta. Skola tagad ir skaista gan no ārpuses, gan iekšpuses. Telpu iekārtojums ir atbilstošs un ļoti piemērots izglītojamo skaitam un vecumam. Skolai ir plaša sporta zāle, tāpēc sporta nodarbības notiek atbilstošos apstākļos. Netālu atrodas sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vietas gan Aizputes, gan Liepājas virzienā. No rīta un pēcpusdienā kursē skolas autobuss. Aizputes novadā atrodas 5 pamatskolas: Kazdangā, Dzērvē, Aizputes pagastā, Kalvenē, Apriķos. Aizputes pagasta pamatskola ir otra lielākā pamatskola novadā izglītojamo skaita ziņā, kura piedāvā 3 izglītības programmas: 1) vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods ); 2) pamatizglītības programma (kods ); 3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ). Lai gan iedzīvotāju skaits Latvijā (arī Aizputes novadā) ar katru gadu samazinās, skolas nākotne liekas cerīga, jo izglītojamo skaits skolā samazinās tikai ļoti nedaudz. Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām Izglītojamo skaits (1.septembrī) Programmas nosaukums 2013./ 2014./ 2015./ 2016./ 2017./ Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( ) Pamatizglītības programma ( ) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( ) Kopā Mācīties skolā ir izvēlējušies ne tikai skolēni no Aizputes pagasta, bet arī no Aizputes pilsētas, Cīravas pagasta, Lažas pagasta u.c. Tā kā novadā ir vairākas 2

3 pamatskolas un Aizputes pagasta pamatskola atrodas tuvu Aizputes vidusskolai, tad skolai ir jābūt gatavai konkurēt izglītības kvalitātes, resursu, skolas vides, sadarbības jomās. Iepriekšējo gadu laikā skola to ir apliecinājusi, jo līdz sekmīgai pamatizglītības ieguvei tiek sagatavoti arī tie skolēni, kuriem mācības sagādā grūtības, trūkst motivācijas, ir sociālā riska ģimeņu bērni. Novadā ir augsts bezdarba līmenis, bet skolai tuvākajā apkārtnē tas ir vēl augstāks, jo nav darbavietu. Tas ļoti būtiski ietekmē materiālo situāciju, tāpēc daudzās izglītojamo ģimenēs ir nabadzības, alkoholisma un nākotnes bezcerības problēmas. Pieaug skolēnu skaits, kuriem ir dažādas problēmas. Aizputes pagasta pamatskolā 2015./2016. mācību gadā mācās 100 izglītojamie (dati uz ): Vispārējās pirmsskolas izglītības programmā ( ) 10 izglītojamie; Pamatizglītības programmā ( ) 80 izglītojamie; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( ) 10 izglītojamie. Sadalījums pa klašu grupām: 1.-4.klasē - 41 izglītojamie; 5.-9.klasē - 49 izglītojamie. Tai skaitā: 33 meitenes un 57 zēni. Zēnu un meiteņu skaita sadalījums no klasei Izglītojamo skaits (1.septembrī) Mācību gadi 2012./ / / /2016. Kopā Meitenes Zēni

4 Zēni () Jau gadiem ir izveidojusies situācija, ka skolā ir liels zēnu skaits, salīdzinot ar meiteņu skaitu. Protams, ka šāda situācija ietekmē gan uzvedību, gan sekmes skolā. Liela loma šo jautājumu risināšanā ir atbalsta personālam. Skolotājiem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar skolas atbalsta personālu: bibliotekāri, sociālo pedagogu, logopēdu, pedagoga palīgu, pagarinātās dienas grupas skolotāju. Mērķtiecīga darba rezultātā skolēni tiek motivēti ne tikai pabeigt pamatskolu, bet dot arī zināšanas un izpratni par karjeras jautājumiem, lai viņi turpina mācīties gan profesionālajās skolās, gan vidusskolā, tādējādi palielinot skolēnu skaitu arī savā novadā Aizputes vidusskolā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Skolā izglītojamiem ir iespēja attīstīt savas spējas dažādās interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā /2016. mācību gadā skola piedāvā šādas interešu izglītības nodarbības: ansamblis, koris, gleznošana, lietišķā māksla, teātra māksla, sports, pasākumu jaunrade. Izglītības programmu realizāciju nodrošina kvalitatīvs pedagogu sastāvs skolā strādā 18 pedagogi. Visiem skolotājiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība. Regulāri tiek apmeklēti tālākizglītības kursi. Skolā strādā 7 tehniskie darbinieki. Skola tiek finansēta no valsts un Aizputes novada domes Aizputes pagasta pārvaldes budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. To aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums racionāls un efektīvs. 4

5 2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI Skolas pamatmērķis: Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu izglītojamiem pieejamā izglītības vidē, nodrošinot Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Skolas misija: Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam skolēnam, kur profesionālu un kompetentu pedagogu rosināti, skolēni uzņemtos līdzatbildību par mācību procesu un savu spēju robežās apgūtu zināšanas atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam. Ir izstrādāts jauns skolas Attīstības plāns gadam. Attīstības prioritātes ir izvirzītas visās darbības pamatjomās. Trīs svarīgākās skolas prioritātes un mērķi šajā posmā: 1. Pilnvērtīgāka informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Mērķis: Pilnveidot skolotāju un skolēnu prasmes izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas ikdienas mācību procesā. 2. Skolēnu motivēšana un atbildības veidošana kā neatņemama mācīšanās procesa sastāvdaļa. Mērķis: Veicināt skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanu gan ikdienas, gan valsts pārbaudes darbos. 3. Skolas mājas lapas izveide. Mērķis: Informēt un popularizēt skolas notikumus plašākai sabiedrībai. Skolas īpašie piedāvājumi: 1. Sakopta, estētiski noformēta, droša un piemērota skolas vide. 2. Kvalitatīvs pedagogu kolektīvs. 3. Atbalsta personāls (logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, bibliotekārs, karjeras pedagogs, medmāsa). 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 5. Interešu izglītības programmas. 6. Pagarinātā dienas grupa. 7. Nodrošinājums ar transportu. 8. Sekmēs labāko skolēnu godināšana. 5

6 Mācību saturs IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI Prioritāte: Efektīva jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Realizētais: 2013./2014. m.g. tika ieviesta e-klase. Mācību procesam katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu. Mācību procesā tiek izmantotas 2 interaktīvās tāfeles, projektori, dokumentu kamera. Datorklasi mācīšanās procesā izmanto arī citos mācību priekšmetos. Visā skolas ēkā nodrošināts bezvada internets. Mācīšana un mācīšanās Prioritāte: Pedagoģiskās darbības virzība uz ikviena skolēna spēju un prasmju attīstīšanu, veicinot izglītojamo patstāvīgumu mācību vielas apguvē un neatlaidību savu talantu izkopšanā. Realizētais: Skolā tiek īstenota izglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Visi pedagogi ir apguvuši tālākizglītības kursus. Nesekmības mazināšanai tiek izstrādāti individuālie plāni. Skolotāji mācību metožu dažādošanai izmanto informācijas tehnoloģiju iespējas. Skolēnu sasniegumi Prioritāte: Vienota elektroniska ikdienas mācību sasniegumu analīzes programmas ieviešana 4. 9.klašu posmā, izvērtējot skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku. Realizētais: E-klases ieviešana dod iespējas regulāri sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumiem gan individuāli, gan klasē kopumā, gan veikt analīzi. Atbalsts skolēniem Prioritāte: Pamatskolas skolēnu mērķtiecīga sagatavošana mācībām vidusskolā (arodvidusskolā). Realizētais: Skolēni piedalās novada un starpnovadu konkursos un olimpiādēs. 6

7 Skolēni tiek iepazīstināti ar izglītības iestāžu piedāvājumu pēc pamatizglītības iegūšanas. Skolas absolventi turpina mācības tehnikumos un vidusskolās. Skolas vide Prioritāte: Skolotāju un skolēnu līdzatbildība estētiskas skolas vides radīšanā; Emocionālā, psiholoģiskā atbalsta sniegšana un ētisko vērtību saglabāšana Realizētais: Skola ir izremontēta skaista gan no ārpuses, gan iekšpuses. Skolotāji un skolēni cenšas saglabāt skolas estētisko vidi. Emocionālais mikroklimats skolā ir uzlabojies. Resursi Prioritāte: Finanšu līdzekļu piesaiste, izmantojot dažādu projektu pieejamību, atslogojot skolas budžetu; pedagogu un tehnisko darbinieku intelektuālā potenciāla izmantošana skolas pedagoģiskajā darbībā. Realizētais: Tika rasti papildus līdzekļi skolas pārbūvei. Visi skolas darbinieki aktīvi iesaistījās skolas darbības nodrošināšanā. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritāte: Uzticības principa aktualizēšana un līdzatbildības deleģēšana ikvienai Aizputes pagasta pamatskolas darbībā iesaistītajai personai Realizētais: Skolā valda laba sadarbība starp visām izglītības procesā iesaistītajām personām. 7

8 3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Iepriekšējā skolas akreditācija notika 19./ , tās rezultātā Skola tika akreditēta uz sešiem gadiem (līdz ). Lielākajā daļā rezultatīvo rādītāju Skolas darbības kvalitāte tika novērtēta ar ļoti labi, bet pārējos tika saņemts vērtējums labi. Joma Rekomendācijas Izpilde 2.1. Paplašināt tehnisko līdzekļu pielietojumu mācību procesā. Mācību procesam katrā klasē ir dators. Ir izmantojamas 2 interaktīvās tāfeles, projektori, dokumentu kamera. Tika iegādāts jauns kopētājs, DVD atskaņotājs, laminators Mācīšanās procesā daudzveidīgāk izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Pilnveidot mutisko vērtēšanu un uzslavu lietošanu ikdienas darbā. Pārstrādāt un ieviest skolas darbā vienotus noteikumus par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kuri atbilst valstī noteiktajai kārtībai. Mācīšanās procesā aktīvi tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, datori un projektori. Datorklasi mācīšanās procesā izmanto arī citos mācību priekšmetos. Visās klasēs ir izmantojams dators un interneta pieslēgums. Skolas ēkā nodrošināts arī bezvada internets. Ar 2013./2014. m.g. skolā tika ieviesta e-klase. Pedagoģiskās padomes sēdē, metodiskajā komisijā, apspriedēs pie skolas vadības ir spriests par mutisko vērtējumu un uzslavu lietošanas pilnveidi un nepieciešamību. Skolotāji to pielieto ikdienas darbā. Metodiskajā komisijā un Pedagoģiskās padomes sēdē ir apspriesta un pieņemta vienota kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi. Tā atspoguļota Skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, kuru zina un ievēro visi skolotāji. Tā aktualizēta pagājušajā mācību gadā, kad tika pārstrādāti mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji. 8

9 Pārskatīt vadības pienākumu sadali, nodalot atbildības jomas atbilstoši skolas vajadzībām, tādējādi nodrošinot racionālu iestādes darbību. Pašvērtējuma ziņojuma stipro pušu un tālāko vajadzību izvērtēšanai ņemt vērā valsts un novada aktualitātes. Pilnveidot skolas normatīvo dokumentu noformēšanas kārtību. Skolas vadībai turpināt pilnveidot profesionālo kvalifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai gadā tika pārskatītas (noteiktas) vadības pienākumu sadales jomas: par lietvedību atbild lietvede, par pasākumiem skolā kultūras darba organizatore, par arhīvu bibliotekāre. Sastādot katra mācību gada darba plānu tiek ņemtas vērā gan valsts, gan novada attīstības aktualitātes. No par dokumentu noformēšanu atbild skolas lietvede. Skolas vadība regulāri pilnveido profesionālo kvalifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Piemēram, direktors 2015.gadā apmeklējis šādus kursus: Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (A, 12 stundas, ) un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs Inovāciju vadība izglītības iestādē (A, 62 stundas, ). Direktora vietniece izglītības jomā ir apmeklējusi kursus: Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (A, 12 stundas, ), Valsts izglītības attīstības aģentūra Karjeras atbalsta integrēšana vispārizglītojošās skolās (12 stundas, ), Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pedagogs karjeras konsultants (160 stundas, ), Izglītības attīstības centrs Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos (24 stundas, ) 9

10 4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS Pamatojuma iegūšanas metodes un vērtēšanā izmantotie informācijas avoti: 1. Skolas darbības izvērtējumam izmantotas anketas (vecākiem iedotas 33 anketas, atpakaļ saņemtas - 28, pedagogiem iedotas 12 anketas, saņemtas 12, anketēti 30 skolēni no klasei). 2. Rezultātu analīzei izmantoti skolas darbību reglamentējoši dokumenti: skolas nolikums, attīstības plāns, izglītības programmu licences, izglītības programmas, pedagogu tarifikāciju saraksti, fakultatīvo nodarbību saraksts, interešu izglītības nodarbību saraksts, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, skolas vadības sanāksmju protokoli, metodisko komisiju protokoli, pedagogu darba pašvērtējumu apkopojumi, pedagogu grupu veiktie pamatjomu pētījumi un tamlīdzīgi materiāli. MĀCĪBU SATURS 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods ) Pamatizglītības programma (kods ) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ) Skolas licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un programmu paraugiem un Valsts standartiem. Skolotāji strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Pirmsskolas izglītības pedagogs darbā ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto Pirmsskolas izglītības mācību satura programmu Izglītības programmu īstenošanas plānošana Katra mācību gada sākumā tiek apstiprinātas mācību priekšmetu programmas. Saskaņā ar mācību plānu tiek izveidots stundu saraksts, ievērojot Vispārējā izglītības likumā noteiktās skolēnu mācību slodzes prasības. Pamatojoties uz to, skolā tiek veidots pārbaudes darbu grafiks, lai skolēniem nebūtu pārslodze- ne vairāk kā divi pārbaudes darbi dienā. Skolas direktors apstiprina mācību priekšmetu stundu sarakstu mācību gadam. Mācību priekšmetu stundu saraksts, fakultatīvo un interešu izglītības, kā arī individuālo nodarbību saraksti ir izvietoti skolas vestibilā un e-klasē. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju skolas vestibilā un e-klasē. 10

11 Skolēni, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, mācās speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, un viņiem tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, kuru izvērtē katra semestra beigās. Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts interešu izglītības un individuālo nodarbību saraksts, kā arī atbalsta personāla nodarbību saraksti. Fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību skolēnu saraksti tiek apstiprināti, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Sekmīgai mācību darba plānošanai un informācijas apmaiņai klašu skolēni izmanto Aizputes pagasta pamatskolas vienotās dienasgrāmatas, kā arī e-klases dienasgrāmatas Izglītības programmu satura pilnveide Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, laiku tēmu apguvei, mācību līdzekļus, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredzot daudzveidīgu mācīšanas un mācīšanās procesu, kurā ņem vērā skolēnu individuālo attīstību, psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Tā veicināšanai skolā papildus tiek rīkoti izglītojoši tematiskie konkursi, piemēram, augu atpazīšana, Latvijas un novada vietu un personību atpazīšana, ar vēsturi saistīti konkursi un atceres pasākumi- Barikāžu dienu, Lāčplēša dienas un tamlīdzīgi. Mācību satura padziļinātai apguvei skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības. Visos mācību priekšmetos skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālas nodarbības pēc skolas izveidota grafika. Skola izmanto Izglītības ministrijas ieteikto mācību literatūru, kuras saraksts tiek apstiprināts uz 3 gadiem. Katru gadu līdz 1. maijam izmantojamās literatūras saraksts tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā tajā tiek veikti grozījumi. Sekmīgai mācību satura apguvei skolēni pilnībā tiek nodrošināti ar mācību grāmatām. Metodiskā komisija lemj par nepieciešamo darba burtnīcu iegādi. 96 vecāku apstiprina, ka skola nodrošina visus mācību darbam nepieciešamos līdzekļus. Papildus skolotāji patstāvīgi izstrādā mācību metodiskos materiālus savā mācāmajā priekšmetā. Skola nodrošina ar tehnisko bāzi mācību materiālu pavairošanai, jo skolā ir printeri un kopētājs. Papildus programmu īstenošanai tiek izmantoti datori, interaktīvās tāfeles, dokumentu kamera. Skolēniem ir iespēja papildus izglītoties skolas bibliotēkā un datorklasē. Pedagogi pastāvīgi iepazīstas ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm. Iestādes vadība vēro un analizē skolotāju darbu, hospitē stundas, pārrunā stiprās un vājās puses, sniedz konsultācijas mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Semestra un mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumus, lai sekmīgāk nodrošinātu nepieciešamos resursus izglītības programmu realizācijai. Ar skolas vadības atbalstu skolotājiem ir iespējas apmeklēt tālākizglītības seminārus un kursus. Skolotājiem ir iespēja iepazīties gan ar kolēģu, gan citu skolu pieredzi mācību procesa īstenošanā un pilnveidošanā, jo novada metodiskās apvienības rīko pieredzes apmaiņas seminārus citu novadu skolās. 11

12 Stiprās puses Sekmīgi tiek realizētas visas izglītības iestādē licencētās mācību programmas. Ir stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs. Veiksmīgi tiek realizēti pedagogu izstrādātie individuālie mācību plāni skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā pieejami daudzveidīgi mācību materiāli un līdzekļi. Izglītības iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina pedagogiem nepieciešamo atbalstu par mācību satura jautājumiem. Tālākās attīstības vajadzības Plānojot mācību saturu un mācību metodes, skolotājiem akcentēt mācību darba diferenciāciju ar talantīgajiem skolēniem. Vērtējums: ļoti labi 2.1. Mācīšanas kvalitāte MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācību stundas kvalitātes vērtēšana Skolā direktora vietniece izglītības jomā veic stundu hospitāciju, pēc kurām ar skolotāju pārrunā stundas mērķa īstenošanu, izmantotās metodes, sniedz ierosinājumus turpmākajam darbam. Notiek arī skolotāju savstarpēja pieredzes apmaiņa stundās. Tā, piemēram, 2013./2014.m.g. viens no skolas darba uzdevumiem bija pieredzes apmaiņas veicināšana, organizējot atklātās stundas, kā arī informācijas tehnoloģiju ieviešana stundās. Tas viss vērsts uz to, lai mācību procesu padarītu ar dažādām metodēm bagātāku un veicinātu skolēnu ieinteresētību mācību priekšmetā un uzmanības noturību stundas laikā. Katra semestra beigās skolotāji veic sava darba izvērtējumu, veidojot attīstības dinamiku par katru skolēnu savā mācāmajā priekšmetā. Dinamika sniedz pārskatu par skolēna sekmēm vairāku gadu garumā Mācību stundas organizācija Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu standartiem un mācību programmām atbilstošus tematiskos plānus. Skolā no 2013./2014.gada tiek izmantoti elektroniskie e klases žurnāli, kas tiek aizpildīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Žurnālu aizpildi kontrolē direktora vietniece izglītības jomā. Mācīšanas procesa kvalitāte sistemātiski tiek kontrolēta, vērojot stundas un pārbaudot ierakstus dokumentācijā. 12

13 Mācību metožu izvēle Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Tiek izmantotas metodes, kas pietuvinātas reālajai dzīvei, piemēram, laukuma mērīšana skolas koridorā, eksperimentu veikšana un došanās dabā dabaszinībās, pārgājienu organizēšana ar uzdevumiem, kas saistīti ar apkārtnes izzināšanu u.tml. Skolotāji veido individuālos plānus skolēniem, kuri mācās pēc programmas Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī individuālos plānus skolēniem, kuri pārcelti nākošajā klasē ar nesekmīgu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Skolotāju darba metodes un formas atbilst skolēnu spējām, vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolotāji veic papildus darbu, gatavojot skolēnus konkursiem un olimpiādēm. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada rezultātus, tiek izvirzīti skolas uzdevumi nākošajam mācību gadam, piemēram, lai veicinātu nesekmības mazināšanos, 2014./2015.m.g. tika izvirzīts uzdevums izveidot atbalsta materiālus, ievērojot katra izglītojamā individuālās spējas Pedagogu un izglītojamo dialogs Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr visi to ievēro mācību procesā. Mājas darbi ir daudzveidīgi, saistīti ar reālo dzīvi un informācijas meklēšanu dažādos informācijas avotos. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iepazīstot dabas, vēstures un kultūras objektus. Skolotāji regulāri papildina savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos. Mācību priekšmetu literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic priekšmeta skolotāji, to apstiprina skolas direktors. Skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamo mācību literatūru un darba burtnīcām. Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumu, to atzīst 77 skolēnu, veidot pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji ņem vērā skolēnu viedokļus. Skolotāji palīdz skolēniem risināt mācību darbā radušās problēmas. Ņemot vērā skolēnu dažādās spējas, skolotāji skaidrojumu papildina ar dažādiem uzskates līdzekļiem. Skolā individuālais darbs ar skolēniem ir plānots. Stiprās puses mācību procesā tiek izmantotas skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas saikne ar reālo dzīvi tiek realizēta, piedāvājot atbilstošus uzdevumus mācību stundās, organizējot klašu stundas, piedaloties konkursos, kā arī organizējot mācību ekskursijas, sekmju uzlabošanai skolēniem tiek veidoti individuālie plāni 13

14 Tālākās attīstības vajadzības: pedagogiem pilnveidot skolēnu mācību darba plānošanas, organizēšanas un analīzes prasmes efektīvāk ikdienas darbā izmantot e-klases sniegtās iespējas veicināt plašāku informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību stundās Vērtējums: labi 2.2. Mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus gada sākumā. Skolotājs darbu stundā vada tā, lai skolēni skaidri zinātu un izprastu mācību darbam izvirzītās prasības. Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi. 77 skolēnu un 93 vecāku atzīst, ka skolotāji mudina skolēnus strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. Mācību stundās skolēni tiek mācīti mācīties, apgūstot dažādās mācīšanās stratēģijas. Taču ne visi skolēni stundā pilnībā strādā atbilstoši savām spējām. Skolotāji iegulda lielu papildus darbu ar skolēniem, strādājot individuāli. Individuāli uzdevumi mācību stundā tiek pielietoti skolēniem ar mācīšanās grūtībām, bet talantīgajiem skolēniem, kuriem ir ātrāks darba temps, tiek doti papildus uzdevumi. Skolā daudz tiek domāts par skolēnu motivēšanu un ieinteresētību aktīvi iesaistīties mācību procesā. Skola nodrošina jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību stundās var lietot informātikas kabineta resursus, multimediju projektoru, interaktīvo tāfeli, mācību kabinetos esošo datoru, dokumentu kameru. Skolēni piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos. Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas bibliotēku, konsultācijas, fakultatīvās nodarbības. Visiem skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs klašu skolēniem mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātajā dienas grupā. Skolēniem un vecākiem ir zināma kārtība Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura katra skolēna vecākiem ir izsūtīta e-klasē. 89 vecāku un 87 skolēnu apgalvo, ka zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Skolēni prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes: grupu darbu, projektu darbu. Vairāk kā puse no aptaujātajiem atzīst, ka stundās ir interesanti un var radoši strādāt. Skolotāja rosināti, skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, izmantojot savu attīstības dinamiku vairāku gadu garumā, prognozēt rezultātus. Skolā ir pievērsta uzmanība skolēnu darbu pašvērtēšanai, skolēni vērtē gan savu darbu, gan klasesbiedru. Skolēni to saprot un cenšas vērtēt objektīvi. Skolēni plāno savu laiku, jo ir zināms pārbaudes darbu grafiks. Skolēni ir gatavi izteikt priekšlikumus par mācību darba organizāciju. 14

15 Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību procesu. Katru semestri skolēni un viņu vecāki par apzinīgu, kvalitatīvu un godprātīgu mācību darbu saņem atzinības rakstus. Skolā ir ieviestas Zelta un Sudraba liecības. Zelta liecību var saņemt skolēns, kuram mācību priekšmetos semestra vērtējums ir 8,9,10 balles. Sudraba liecību var saņemt skolēns, kuram vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāk un mācību priekšmetos vērtējums semestrī nav zemāks par 7 ballēm. Lai motivētu skolēnus aktīvam darbam mācību stundās, pateicības tiek pasniegtas arī tiem skolēniem, kuri ļoti apzinīgi pēc savām spējām veikuši mācību darbu /2017.m.g. ar skolēniem tikās biedrības Laimes kalve pārstāvji, lai nodarbībā Motivācija mācīties diskutētu par mācīšanos un veidotu ieradumus. Stiprās puses individuāls darbs tiek veikts ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības; skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām, mācību priekšmetu skolotāji efektīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem, skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību, Tālākās attīstības vajadzības: pilnveidot skolēnu prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, Vērtējums: labi pilnveidot prasmi veidot radošas un interesantas stundas, saskaņot katrā klasē mājas un patstāvīgo darbu apjomu, meklēt iespējas skolēnu motivēšanai mērķtiecīgam mācību darbam, 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. Metodiskajā komisijā ir apspriesta un pieņemta vienotā kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi. Tā atspoguļota Aizputes pagasta pamatskolas kārtībā Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, kuru zina un ievēro visi skolotāji. Skolēnu izaugsmes dinamika tiek atspoguļota e-klases kopsavilkuma pārskatos. Tiek veidota arī klašu vidējo atzīmju dinamika pa mēnešiem. Vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu sasniegumiem un attieksmi pret darbu ikdienā un katra mēneša beigās- sekmju izrakstos. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo izziņas līmenim attiecīgajā mācību priekšmetā. Vērtējumi regulāri tiek atspoguļoti e-klases žurnālā, pusgada un mācību gada noslēgumā sekmju kopsavilkumu žurnālos. 15

16 Direktora vietnieks izglītības jomā veic regulāru pārraudzību par veiktajiem ierakstiem. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un rezultātu vērtēšanai, skolotāji tās ievēro. Skolēniem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība mācību priekšmetos. Skolā tiek rīkotas Vecāku dienas, kurās vecākiem ir iespēja vērot mācību stundas, tikties ar klases audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, lai apspriestu skolēnu mācīšanās sasniegumus. Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu skolēnam un motivē mācīties. Skolotāji pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas Vērtējumu uzskaite un vērtējuma analīzes rezultātu izmantošana Skolotāji veic ierakstus elektroniskajā žurnālā. Mācību sasniegumi tiek analizēti. Iegūto informāciju izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai, metožu pārskatīšanai, metodiskā darba pilnveidošanai. Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem un izaugsmes dinamiku. Pirms rudens un pavasara brīvdienām audzinātāji izsniedz pagaidu liecības. Katra mēneša beigās skolēni saņem sekmju izrakstus, kuros fiksē saņemtos vērtējumus, vidējo atzīmi un izglītojamo kavējumus. Informācija par bērna sasniegumiem tiek ierakstīta arī skolēna dienasgrāmatā visu mācību gadu. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti gan salīdzinot ar ikdienas mācību sasniegumiem, gan sasniegumiem valstī. Skolotāji veic noslēguma darbu rezultātu analīzi. Atbilstoši rezultātiem tiek pārskatītas un izvērtētas stundās izmantotās mācību metodes, tiek pilnveidots metodiskais darbs. Stiprās puses Pedagogu kolektīvs dalās savā darba pieredzē Skolēni un skolotāji strādā savstarpēji sadarbojoties. Mācību sasniegumu vērtēšana ir noteikta, motivējoša, izaugsmi veicinoša. Tālākās attīstības vajadzības Palielināt skolēnu atbildību par mācīšanās procesu. Veicināt skolēnu izaugsmes dinamikas izpēti. Vērtējums: labi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Aizputes pagasta pamatskolā skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti nosaka dokuments Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. To kontrolē un pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā. Skolēnu zināšanas tiek vērtētas sistemātiski un fiksēti 16

17 skolas un skolēnu dokumentos. Reizi mēnesī katrs skolēns saņem sekmju izrakstu. Katra semestra beigās klašu audzinātāji iesniedz pārskatu par skolēnu sekmēm, gada beigās mācību priekšmetu skolotāji iesniedz pašanalīzi par izglītojamo zināšanām, prasmēm, iemaņām un vērtējumu valsts pārbaudes darbos. Pārbaudes darbi tiek veidoti tā, lai skolēniem vienā dienā nebūtu vairāk kā divi temata noslēguma pārbaudes darbi. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti klašu vecāku sapulcēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. No 2013./2014. mācību gada skola realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods /2016. mācību gadā pēc šīs programmas mācās 10 skolēni. Šiem skolēniem nodrošināta mācību priekšmetu skolotāju diferencēta metodiskā palīdzība, logopēda nodarbības un pedagoga palīga atbalsts. Procesā iesaistās arī vecāki. Skolā ir izstrādāta atzinības Par labām un teicamām sekmēm mācībās vērtēšanas kārtība. Atzinības saņem visi skolēni, kuriem vidējā balle semestrī mācību priekšmetos ir 7,0 un augstāk un mācību priekšmetos semestrī nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm. Kopš 2015./2016.m.g., lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanos, ir izstrādāta kārtība par Zelta un Sudraba liecības saņemšanu. Zelta liecību skolēns saņem, ja mācību priekšmetos semestra vērtējums ir 8, 9 un 10 balles. Sudraba liecību saņem, ja mācību priekšmetos semestra vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāk un mācību priekšmetos semestrī nav zemāka vērtējuma par 7 ballēm. Skolēnu sekmju izvērtēšana notiek divas reizes mācību gadā- pirmā un otrā semestra beigās. Ne visiem skolēniem ir tāds zināšanu līmenis, lai sasniegtu labus un augstus rezultātus, tāpēc tiek izteikta pateicība tiem skolēniem, kuri visu semestri centušies un apzinīgi mācījušies atbilstoši savām spējām /2016.m.g. 1.semestrī Zelta liecību saņēma 2 skolēni, bet Sudraba liecību saņēma 7 skolēni, savukārt 5 skolēni saņēma atzinību par labām un teicamām sekmēm mācībās. Salīdzinot mācību gadu rezultātus, palielinās to skolēnu skaits, kuri saņem atzinības par labām un teicamām sekmēm mācībās /2014.m.g.- 12 skolēni, 2014./2015.m.g.- 14 skolēni (pie tam visaugstākā vidējā balle skolā bija 5.klases skolniecei- 9,5 balles un zināšanas visos mācību priekšmetos novērtētas tikai ar 9 un 10 ballēm. Skolniece tika uzaicināta uz apbalvošanu pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja un saņēma Atzinības rakstu), 2015./2016.m.g. 1.semestrī- 15 skolēni. Pēdējos mācību gados samazinās to skolēnu skaits, kuriem ir nesekmīgi vērtējumi. Noslēdzot mācību gada pirmo semestri, skolotāji analizē skolēnu nesekmības iemeslus un izstrādā šiem skolēniem individuālo plānu, lai veicinātu sekmību 2.semestrī. Noslēdzot mācību gadu, papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi 2013./2014.m.g. bija 16 skolēniem, 2014./2015.m.g.- 9 skolēniem /2016.m.g. 1.semestrī nesekmīgi vērtējumi bija 5 skolēniem Izglītojamo sasniegumi visos mācību priekšmetos ikdienas darbā Analizējot skolēnu sekmes pēdējos divos mācību gados un šā mācību gada 1.semestrī, ietverti visu mācību priekšmetu vidējie rezultāti trīs klašu grupās klase, klase, 7.-9.klase. Pēc apkopojuma rezultātiem par visiem attiecīgajā klašu grupā mācāmajiem priekšmetiem var redzēt, ka visās klašu grupās paaugstinās to skolēnu skaits, kuri mācību priekšmetus apguvuši optimālā un augstā līmenī, īpaši 4.-6.klašu un 7.-9.klašu 17

18 posmā. Salīdzinot ar 2013./2014.m.g klašu posmā ir paaugstinājies apguves līmenis krievu valodā, savukārt 7.-9.klašu posmā apguves līmenis ir paaugstinājies angļu valodā, Latvijas vēsturē un fizikā. Apguves līmenis procentos 2.-3.klase Apguves līmeņi 2013./2014.māc.gads 2014./2015.māc.gads 2015./2016.māc.gada 1.semestris nepietiekams pietiekams 32,6 34,4 39,4 optimāls 67,45 46,2 53,9 augsts 0 19,4 6, Apguves līmenis procentos 4.-6.klase Apguves 2013./2014.māc.gads 2014./2015.māc.gads 2015./2016.māc.gada līmeņi 1.semestris nepietiekams 3, pietiekams 25,2 19,63 24,07 optimāls 62, ,53 augsts 8,73 9,37 14, Apguves līmenis procentos 7.-9.klase Apguves līmeņi 2013./2014.māc.gads 2014./2015.māc.gads 2015./2016.māc.gada 1.semestris nepietiekams 9,5 0,76 2,43 pietiekams 38, ,7 optimāls 47,43 46,37 51,97 augsts 4,73 7,87 8,

19 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos ikdienas darbā 2014./2015.mācību gadā, salīdzinot ar 2013./2014.m.g. ir samazinājies apguves līmenis kritērijā- pietiekams un paaugstinājies apguves līmenis kritērijā- augsts. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos (skolēni ) Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts (1-3 balles) (4-5 balles) (6-8 balles) (9-10 balles) 2013./ / / / / / / /2015. Latviešu valoda ,5 28,6 62,5 57,1 0 14,3 Matemātika , ,1 0 14,3 Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 6.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos (skolēni ) 2014./2015.m.g. samazinājies apguves līmenis kritērijā- pietiekams un paaugstinājies apguves līmenis kritērijā-optimāls un augsts. Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts (1-3 balles) (4-5 balles) (6-8 balles) (9-10 balles) 2013./ / / / / / / /2015. Latviešu valoda ,7 16,7 33,3 83,3 0 0 Matemātika , ,3 0 8,3 Dabaszinības , ,

20 Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 9.klasei valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos (skolēni ) 9.klases skolēniem, salīdzinot pēdējos divus mācību gadus, samazinājies nepietiekamais apguves līmenis un paaugstinājies augstais apguves līmenis. Tā kā skolā ir skolēni, kuriem ir sociāla rakstura problēmas, tas ietekmē arī mācību darbu un sasniegumus /2015.m.g. skolas sociālais pedagogs aktīvi strādāja ar sociālā riska ģimenēm, lai bērni apmeklētu skolu. Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts (1-3 balles) (4-5 balles) (6-8 balles) (9-10 balles) 2013./ / / / / / / /2015. Latviešu valoda 16,7 0 58,3 66, ,2 0 11,1 Matemātika ,7 88,9 33,3 11,1 0 0 Angļu valoda Latvijas vēsture 8,3 0 58,3 55,6 33,3 33,3 0 11,1 9,1 0 63,6 55,6 27,3 44,4 0 0 Pēc apkopotajiem rezultātiem redzams, ka 3. un 6. klasē ikdienas darbā skolēnu sasniegumi optimālā līmenī pārsniedz 50, bet 9.klasē pietiekamā līmenī skolēnu sasniegumi pārsniedz 50. Turpmāk jāstrādā pie skolēnu motivācijas, lai ikdienas darbā mazinātos to skolēnu skaits, kuri 9.klasē zināšanas apguvuši pietiekamā līmenī. 3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skolas vadība regulāri un sistemātiski uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni un norāda turpmāko darbību, lai paaugstinātu rezultātus. Tiek analizēts arī katra skolēna individuālais sniegums Salīdzinājums skolas līmenī pa mācību gadiem Skolēnu sasniegumi 3.klasei valsts pārbaudes darbos 2014./ 2015.m.g. (skolēni ) Visaugstākie sasniegumi ir latviešu valodā, kur apguves koeficients ir robežās no

21 Procenti Matemātika ,5 0 12, , ,5 Latviešu valoda , ,5 25 Skolēnu sasniegumi 6.klasei valsts pārbaudes darbos 2014./ 2015.m.g. (skolēni ) 6.klases sasniegumi diagnosticējošajos darbos visos mācību priekšmetos ir līdzvērtīgi, kur apguves koeficients ir robežās no Procenti Matemātika ,33 33, ,67 16,67 0 Latviešu valoda ,33 33, ,67 16,67 0 Dabsazinības , ,67 16,67 0 Skolēnu sasniegumi 9.klasei valsts pārbaudes darbos 2013./ un 2014./ 2015.m.g. (skolēni ) Pēc rezultātiem var redzēt, ka skolēnu zināšanas ir pietiekamā un optimālā līmenī. Viszemākais vērtējums ir matemātikā, kur abos mācību gados skolēniem ir nepietiekams vērtējums. Nepietiekams (1-3 balles) Pietiekams (4-5 balles) Optimāls (6-8 balles) Augsts (9-10 balles) 2013./ / / / / / / /2015. Latviešu valoda , ,5 Matemātika 30 12, ,5 Angļu valoda , ,

22 Latvijas vēsture , , Skolas VPD rezultātu salīdzinājums ar valsts lauku skolu vidējiem rādītājiemkopprocents no uzdevumu izpildes Diagnosticējošie darbi 3. klasē Mācību priekšmets Latviešu valoda 2013./2014.m.g /2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. valstī skolā valstī skolā valstī skolā valstī skolā 74,7 82,4 75,2 74, Matemātika 77,9 69,9 71,5 77, Turpmākā skolas rīcība rezultātu uzlabošanā: Ciešāka sadarbība ar skolas logopēdu skolēnu rakstītprasmes uzlabošanā Latviešu valodas apguvē pievērst uzmanību darbam ar tekstiem skolēnu plānveidīga un argumentēta stāstījuma veidošanai rakstos Motivēt skolēnus papildus literāro darbu lasīšanai, palielinot vārdu krājumu Spēļu izmantošana mācību procesa dažādošanai Uzdevumu sasaiste ar reālo dzīvi Diagnosticējošie darbi 6. klasē Mācību priekšmets 2013./2014.m.g /2015.m. g /2016.m.g /2017.m.g. valstī skolā valstī skolā valstī skolā valstī skolā Latviešu valoda 67,1 59,7 59,5 59, Matemātika 62,7 59,8 53,0 51, Dabaszinības 62,1 67,8 64,4 63, Turpmākā skolas rīcība rezultātu uzlabošanā: 22

23 Jaunās mācību vielas izklāstā ņemt vērā skolēnu iedalījumu pēc uztveres tipa - redze, dzirde, tauste Vairāk uzmanības pievērst uzdevumu noteikumu lasīšanai un izpratnei Mācību materiālu diferencēšana stundā, pievēršot uzmanību skolēniem, kuri vielu apgūst ātrāk un patstāvīgāk Eksāmeni 9. klasē Mācību priekšmets 2013./2014.m.g /2015.m.g /2016.m.g 2016./2017.m.g valstī skolā valstī skolā valstī skolā valstī skolā Latviešu valoda 63,2 56,3 61,09 63, Angļu valoda 62,8 59,2 65,6 58, Matemātika 54,2 36,7 56,74 41, Latvijas vēsture 62,3 61,4 65,01 61, Turpmākā skolas rīcība rezultātu uzlabošanā: Sadarbības veicināšana ar vecākiem un klases audzinātāju mājasdarbu izpildīšanas kontrolē, akcentējot to nozīmi mācību procesā Skolēnu mācīšanās prasmes attīstīšana, pielietojot mācību līdzekļus patstāvīgu darbu veikšanā Skolotājiem individuālajās nodarbībās vairāk uzmanības veltīt sekmīgu skolēnu papildus prasmju un iemaņu veidošanā Skolēnu motivēšanā ikdienas darbā vairāk uzmanības pievērst mācību metožu dažādošanai Mācību vielas sasaistīšana ar reālo dzīvi Moderno tehnoloģiju daudzveidīgāka izmantošana stundās Vidējās balles salīdzinājums ikdienas darbā un eksāmenā 9.klasei Tā kā visobjektīvākais salīdzinājums ir nevis starp klasēm, bet vienai un tai pašai klasei, tad nākošajā tabulā salīdzināts attiecīgā gada 9. klases mācību sasniegumi ikdienas darbā un eksāmenā. Mācību priekšmets 2013./2014.m.g /2015.m.g. 23

24 ikdienā eksāmenā ikdienā eksāmenā Latviešu valoda 4,8 5,3 5,75 6,0 Angļu valoda 5,4 5,9 5,87 5,75 Matemātika 4,9 4,2 4,75 4,75 Latvijas vēsture 5,2 5,9 5,5 5,87 Izvērtējot mācību sasniegumus, redzams, ka eksāmenā augstāks rezultāts par ikdienas darbu ir latviešu valodā un Latvijas vēsturē, bet zemāks angļu valodā un matemātikā. Turpmāk skolai jāstrādā pie tā, lai paaugstinātu sasniegumus ikdienas darbā, īpaši matemātikā. Iepriekš, izvērtējot valsts pārbaudes darbu rezultātus 9.klasei, tika minēta turpmākā rīcība ikdienas sasniegumu uzlabošanai. Stiprās puses Skolā regulāri tiek apkopoti un analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti. Regulārais individuālais darbs ar izglītojamiem veicina nesekmības samazināšanos. Skolēnu sekmju analīze un izvērtēšana dod labāku priekšstatu par izglītojamo zināšanām un to uzlabošanu. Pozitīva motivācija veicina skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām un vēl labāk. Skolā ir laba sadarbība ar atbalsta personālu. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt iesākto darbu skolēnu motivēšanā uzlabot mācību rezultātus. Dažādot matemātikas pasniegšanas metodes. Veicināt pozitīvu un atbalstošu sadarbību ar skolēniem mācīšanās procesā. Diferencēt darbu ar talantīgajiem skolēniem. Veicināt skolotājiem tālākizglītības kursos gūto mācību priekšmetu pasniegšanas metožu pielietojumu savās stundās. Mācību priekšmeta sasaiste ar reālo dzīvi, veicinot skolēnos interesi un motivāciju. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums 24

25 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls (sociālais pedagogs, logopēds, pedagoga palīgs, medmāsa, pagarinātās dienas grupas skolotājs, bibliotekāre). Logopēds un sociālais pedagogs iesaistās izglītojamo vajadzību izpētē, individuālo plānu sastādīšanā un mācīšanās procesa atbalsta nodrošināšanā. Regulāri tiek apzinātas skolēnu sociālās un psiholoģiskās vajadzības. Šo informāciju izmanto skolēnu atbalstam un sadarbībai ar Aizputes novada sociālo dienestu un bāriņtiesu. Skolēniem, kuri mainījuši mācību iestādi, tiek sniegts atbalsts adaptācijas periodā. Skolēni no maznodrošinātām ģimenēm saņem brīvpusdienas Drošības pasākumi Tiek pieaicināti speciālisti no pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rietumu elektrotīklu sadales dienesta, kuri informē skolēnus dažādos drošības jautājumos, tai skaitā par atkarību izraisošām vielām, kā arī pārrunā ar skolēniem uzvedību uz ceļa un dažādās ekstremālās situācijās. Skolēni un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiek rīkotas mācības par rīcību ārkārtas situācijās. Ikdienā stundu starpbrīžos dežūrē pedagogi, kas nodrošina kārtību un disciplīnu. Skolā ir novērošanas kameras, kas izvietotas koridoros un skolas pagalmā Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe Skolā ir sertificēta medmāsa, kurai ir savs atsevišķs kabinets un kuras darbs tiek organizēts pēc sastādīta kalendārā plāna. Skolotājiem ir nepieciešamā informācija par izglītojamā veselības stāvokli. Skolēni un skolas personāls ir informēti, kā jārīkojas traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Skola ir iesaistījusies Slimību profilakses un kontroles centra projektā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkls un vēlas iegūt Veselību veicinošu skolas statusu. Skolēniem tiek piedāvāti dažādi pasākumi, kā Pasaules sirds diena, Augļi un dārzeņi manā ikdienā u.c., lai skolēni tiktu daudzpusīgi informēti par savu veselību un pievērstu tai īpašu uzmanību. Lai veicinātu skolēnu izpratni par veselīgu uzturu, šajā mācību gadā katru mēnesi tiek pievērsta uzmanība kādam dārzenim vai auglim, kuru katra klase izpēta un izveido uzskates līdzekli. Mācību gada noslēgumā visaktīvākā klase apmeklēs Lido uztura skolu. Skolā skolēniem tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, ievērojot veselīgas pārtikas lietošanas nosacījumus, ar skolas pusdienām apmierināti ir 83 skolēnu un 100 vecāku. Skola piedalās akcijā Skolas auglis. Skolas ēdnīca arī iesaistās projektā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkls, piedāvājot ēdienkartē to dārzeni vai augli, kas tiek pētīts attiecīgajā mēnesī. Skolēniem no klasei tiek piedāvātas pēc mācību stundām pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuras izmanto gandrīz visi sākumskolas skolēni. Pagarinātajā dienas grupā skolēniem ir iespēja izpildīt mājasdarbus, darboties aktīvi rotaļās, spēlēties un 25

26 komunicēt ar pārējiem skolas skolēniem, apmeklēt skolas bibliotēku un brīvo laiku pedagoga uzraudzībā pavadīt svaigā gaisā. Stiprās puses Skolā ir kvalitatīvs atbalsta personāls Logopēds un sociālais pedagogs tiek iesaistīti izglītojamo vajadzību izpētē un individuālo plānu sastādīšanā. Atbalsta personāls sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, dažādām institūcijām, pilsētas un pagastu pašvaldībām. Skolā ir izstrādātas kārtības, kas paredz skolēnu uzvedību pasākumos, pārgājienos un ekskursijās laikā un ārpus skolas. Tālākās attīstības vajadzības Organizēt skolas personāla apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un kā rīkoties ekstremālās situācijās, lai pedagogi un skolas darbinieki pēc vajadzības varētu sniegt pirmo palīdzību. Vērtējums: ļoti labi 4.2.Atbalsts personības veidošanā Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kurā ir viens līdz divi pārstāvji no 4.-9.klasei. Pašpārvaldes darbs tiek plānots katram semestrim. Pašpārvaldes pārstāvji veic mācību piederumu kontroli klasēs, kā arī organizē pasākumus skolā, kā popiela, Valentīndienas modes skate, diskotēka u.c. Skola plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus, kuru sagatavošanā un norisē piedalās skolēni un arī skolēnu vecāki. 82 skolēnu vecāku uzskata, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. Piemēram Dzejas dienas, sporta diena kopā ar vecākiem- Tēva dienas ietvaros, pārgājiens pa Aizputes novadu ar dažādiem uzdevumiem, labie darbipalīdzam veciem cilvēkiem, dzīvnieku patversmei un Rīgas Zooloģiskā dārza filiālei, latviešu gadskārtu svētki u.c. Katru gadu notiek pasākumi, kuri veicina skolēnu patriotismu: Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Lāčplēša diena, lāpu gājiens, Barikāžu atceres diena, kā arī savas skolas un novada vēstures izpēte. Klases audzinātāji ir izveidojuši klases stundu plānus, kur ietvertas tēmas skolēnu kā vispusīgas personības attīstībā, piemēram, skolēnu pašizpētes jautājumi, drošība, savstarpējās attiecības, karjera, veselība. Pēc nepieciešamības klases stundās tiek aicināti 26

27 piedalīties pašvaldības policijas pārstāvji un nepilngadīgo lietu inspektore, lai informētu izglītojamos par atbildību, tiesībām, drošību Interešu izglītības organizēšana Skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas- skatuves runa, sporta spēles, lietišķā māksla, zīmēšana, ansamblis un koris. Interešu izglītības nodarbību izvēli skolēni apliecina ar vecāku iesniegumiem. Izglītojamiem un vecākiem ir pieejama informācija par izglītības programmām un nodarbību norises laikiem- skolas vestibilā un novada mājas lapā. Mācību gada beigās tiek izvērtēta programmu izpilde. Skolēni aktīvi iesaistās sporta pasākumos gan novada, gan starpnovadu, gan valsts mērogā un gūst labus rezultātus gada vasarā skolēni piedalījās skolēnu Dziesmu un Deju svētkos. Gandrīz visi izglītojamo vecāki (96) uzskata, ka viņiem ir iespēja saņemt daudzpusīgu informāciju par skolas darbu gan ar informāciju dienasgrāmatās, e-klasē, skolas un klašu vecāku sapulcēs, informatīvajās dienās, kā arī individuālajās sarunās gan telefoniski, gan e-pastā. Stiprās puses Izglītojamo vispusīga personības attīstība tiek plānveidīgi veidota cieši sadarbojoties ar izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālu. Skola piedāvā interešu izglītības pulciņus visām izglītojamo vecuma grupām. Tālākās attīstības vajadzības Skolas mājas lapas izveide Pašpārvaldes iesaistīšana skolas darba plānošanā Vērtējums: labi 4.3.Atbalsts karjeras izvēlē Informācija par izglītības programmām Karjeras atbalsts skolā tiek īstenots ar pedagoga karjeras konsultanta palīdzību, gan audzinātāji klases stundās ietver tēmas par skolēnu izpēti un karjeru, kā arī mācību priekšmetu skolotāji savās stundās akcentē tēmas, kas sasaistās ar karjeras izvēli. Skolēni tiek iepazīstināti ar vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmu atšķirībām un izvēles iespējām. Skolēni tiek iepazīstināti ar profesiju daudzveidību, piemēram, profesijas klasifikators, ar bukletiem un interneta vietnē atrodamo informāciju par karjeras tematiku, 27

28 piemēram, tādas mājas lapas, kā pasaule.lv, u.c. To apliecina 93 skolēnu sniegtās atbildes Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi Tiek rīkoti pasākumi, kur profesiju izpētē tiek iesaistīti visu klašu skolēni- savu vecāku profesiju apzināšanās, tuvāko uzņēmumu iepazīšana, piedalīšanās Karjeras nedēļas pasākumos gan skolā, gan novadā, piedalīšanās Ēnu dienas pasākumos. Apmeklējot uzņēmumus, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri stāsta par nepieciešamo izglītību un karjeras iespējām savā uzņēmumā /2015.mācību gadā skola projekta nedēļas ietvaros organizēja Aizputes novada uzņēmumu apmeklējumus, kuru laikā skolēni varēja iepazīties ar veiksmīgiem novada uzņēmējiem, vērot uzņēmuma ražošanas norisi, iepazīties ar darba apstākļiem tajos. 98 skolēnu atzīst, ka viņiem ir iespēja iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem un ir iespēja piedalīties Ēnu dienās. Pedagogs karjeras konsultants iepazīstina skolēnus ar mācību procesa atšķirībām vidusskolās un profesionālajās skolās. Tiek sniegta informācija par Atvērto durvju dienām, kā arī organizēta piedalīšanās Cīravas Profesionālās vidusskolas un Aizputes vidusskolas atvērto durvju dienu pasākumos. Tiek piedāvāti testi, kuri palīdz skolēnam apzināties savu personīgo īpašību, interešu atbilstību, savas stiprās un vājās puses, interešu jomu, kura būtu atbilstoša konkrētajam cilvēkam. Grupu un individuālajās sarunās tiek izmantota metode Karjeras paklājs. Sākot no 7. klases līdz 9.klasei katram skolēnam tiek veidota karte, kas raksturo skolēnu- apkopo testu rezultātus, paša izvēlēto profesiju, vidējo balli mācību priekšmetos, rakstura īpašības, ārpusstundu aktivitātes un citu. Ar 9.klases skolēniem, izvērtējot katra personīgo karti, tiek veidota saruna par profesijas un skolas izvēli pēc pamatskolas beigšanas. 9.klases skolēni tiek rosināti iepazīt un izpētīt skolas, kur iespējams turpināt izglītību pēc pamatskolas, aizpildot informāciju par 3 izvēles skolām, salīdzinot piedāvājumu katrā, tā rosinot skolēnus izsvērt piedāvājumu vispusīgi. Pedagogs - karjeras konsultants piedalās vecāku sapulcēs, lai informētu par karjeras jautājumiem. Stiprās puses: Ir pedagogs karjeras konsultants. Skola atbalsta citu izglītības iestāžu apmeklēšanu Atvērto durvju dienās. Skolā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Skolēniem ir iespēja izmantot Ēnu dienu pasākumus un prezentēt to pārējiem Tālākās attīstības vajadzības: 28

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk