LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis , e-pasts RANDENES PAMATSKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017./2018. m.g. Vispārīgas ziņas par skolu Dibinātājs: Daugavpils novada dome Juridiskā adrese: Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV Skolas tips: vispārizglītojošā pamatskola Skolas iedalījums pēc mācību valodas: krievu valodas

2 Direktors: Lidija Peipiņa 1.1.Izglītības programmas: Izglītības programmas nosaukums Pamatizglītības mazākumtautību programma Kods Licence Skolēnu skaits Nr. Datums V Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma V Skolā īstenotās izglītības programmas atbilst pamatizglītības pakāpei un valsts izglītības standartam pamatizglītībā. Izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība. Mācību priekšmetu stundu saraksts un izglītojamā mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītojamie un pedagogi savlaicīgi tiek informēti par izmaiņām stundu sarakstā. Pedagogi plāno mācību satura apguvi, tā apguves secību un apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas kritērijus un kārtību, mācīšanas metodes un līdzekļus. Skolotāji paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem ir vāji mācību sasniegumi priekšmetos semestrī vai gadā, skolēniem, kuri atgriezušies Latvijā pēc mācībām ārzemēs. Mācību saturs tiek aktualizēts, izmantojot pozitīvās atziņas, kas gūtas pedagogu tālākizglītībā vai skolas darbā dažādos izglītības projektos. Skolas vadība sniedz konsultācijas un aktuālo informāciju. Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un mācību līdzekļiem Interešu izglītības programmas Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās Kultūrizglītības programma vokālais ansamblis Avotiņš klasei ; popgrupa klasei; skatuves runa Raitā valodiņa klasei ;

3 Vizuālās mākslas programma lietišķā māksla Raibā pasaule 2.-8.klasei; vizuālā māksla Varavīksne klasei; Kokapstrāde 5.-9.klasei; Literārā jaunrade (Skolas avīze) 7.-9.klasei; Sporta spēles (Kustību rotaļas) 8.-9.klasei; Skolēnu klubiņš 7.-9.klasei; Datorpulciņš Draugos ar datoru klasei; Angļu valodas pulciņš Hello klasei. Skolas telpās pēcpusdienās darbojas Randenē dibinātās biedrības Stāvais krasts izveidotā sporta trenažieru zāle un spēļu istaba, kurā notiek nodarbības stikla apgleznošanā, dekupāžā, kvilingā, T-kreklu apgleznošanā u.c. Šie pasākumi un sporta aktivitātes popularizē veselīgu dzīvesveidu un nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu Randenes pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem. Ziņas par skolas iepriekšējo akreditāciju Skola un tās īstenotā mazākumtautību izglītības programma tika akreditēta 2013.gadā uz 6 gadiem un izsniegti sekojoši dokumenti: 1. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2654, akreditācijas termiņš gada 9. maijs; 2. Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods , akreditācijas lapa Nr. 7378, akreditācijas termiņš gada 9. maijs; Akreditācijas process norisinājās dokumentālā veidā, bez komisijas klātbūtnes iestādē, balstoties uz pašnovērtējumā sniegto informāciju. Skolotāju skaits un profesionālā kvalifikācija: Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolā strādā 15 pedagoģiskie darbinieki, visiem augstākā pedagoģiskā izglītība. Pedagogu kvalitātes pakāpes (līdz ) : 3.pakāpe 6 pedagogiem; 2017./2018. mācību gadā uz kvalitātes pakāpi nepieteicās neviens pedagogs, piemaksa par darba kvalitātes pakāpi beidzas gada 31. augustā. Skolas personāla sastāvs ir

4 noturīgs, kadru mainība maza. Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību kursos, semināros un citās izglītojošās aktivitātēs. Sociālās vides raksturojums Kalkūnes pagasts atrodas Daugavpils novadā, Ziemeļaustrumos tas robežojas ar Daugavpils pilsētu. Kalkūnes pagasta platība ir km2. Kalkūnes pagasta teritorijā ir 2048 iedzīvotāji (uz ). Vairums izglītojamo nokļūšanai uz skolu izmanto Kalkūnes pagasta skolēnu autobusu. Daudzu bērnu vecāki ir bezdarbnieki vai arī saņem minimālo darba algu, tāpēc sociālie apstākļi lielai daļai ģimeņu ir sarežģīti. Skola lepojas ar: Stabilu, daudzpusīgi kvalificētu pedagoģisko personālu, Savdabīgām skolas tradīcijām, Skolas kolektīva dalību projektos, Izglītojošiem un radošiem ārpusstundu pasākumiem, Ar savu skolas logo, karogu, himnu, pašu skolēnu izstrādātu dienasgrāmatu, Sporta trenažieru telpu, Spēļu istabu saturīga brīvā laika pavadīšanai gada oktobrī skola uzsāka projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai realizēšanu.

5 Randenes pamatskolas 2017./2018.mācību gada mācību darba analīze Mācību saturs Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Pedagogi visos mācību priekšmetos strādā saskaņā ar aktuālajiem Ministru Kabineta noteikumiem Noteikumi par Valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmeta standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. To ieviešanai izmanto VISC izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus. Izglītojamo vecākiem informācija par skolas izglītības programmām tiek sniegta vecāku sapulcēs, tā tiek izvietota skolas mājas lapā. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, vērtēšanas formas un kārtību, kā arī pielieto atbilstošas mācību metodes, mācību līdzekļus, izmanto informāciju tehnoloģijas un apkārtējo vidi mācību procesa aktivitātēm. Izglītības iestādē tiek izmantota skolvadības sistēma e-klase. Klases žurnāli kopumā tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un sistemātiski. Administrācijas pārstāvji pārrauga žurnālu aizpildīšanas kvalitāti, tomēr būtu vēlams, lai pārbaudes darbi e-klasē tiktu izvērtēti padziļināti, norādot uzdevumos pārbaudāmās zināšanas, prasmes un iegūstamo punktu skaitu. Gatavojoties stundām, skolas pedagogi plāno sasaisti ar reālo dzīvi, izmanto grupu darbu, pāru darbu, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, plāno nepieciešamos līdzekļus un mācību aktivitātes, pārdomā vērtēšanas pieejas. Mācību stundās notiek veiksmīga izglītojamo un pedagogu sadarbība un ir vērojama pozitīva emocionālā gaisotne. Nelielā klašu piepildījuma dēļ izglītības iestādē atsevišķos priekšmetos ir izveidotas apvienotās klases: 1. un 2.klase, 3. un 4.klase, 8. un 9.klase. Pedagogiem ir pieredze, un viņi veiksmīgi īsteno mācību procesu apvienotajās klasēs. Mācību stundās tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un materiāli, pēc iespējas tiek lietotas tehnoloģijas (gandrīz katrā mācību kabinetā ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, skolā ir interaktīvā tāfele, 2 projektori), lielākā daļa pedagogu tehnoloģijas izmanto jēgpilni. Izglītojamo zināšanas tiek pārbaudītas regulāri. Pārbaudes darbi tiek plānoti un atspoguļoti pārbaudes darbu grafikā. Mācību stundās ir vērojama ierosināšana, apjēgšana un refleksija, tomēr bieži, ierosināšanas un refleksijas daļā iniciatīvu pamatā uzņemas skolotājs, nosaucot stundā sasniedzamo mērķi un secinot par stundā paveikto.

6 Pedagogi cenšas izmantot bērncentrēto pieeju. Pedagogiem ir nepieciešams atbalsts, pārorientējoties uz kompetenču pieeju mācību saturā un procesā. Mācību priekšmetu stundu saraksts, kas ir apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu un atbilst licencētajām programmām, ir visiem pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Mācību priekšmetu stundu saraksts un tajā veiktās izmaiņas tiek izvietotas uz skolas informatīvā stenda. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas pedagogi darbojas 3 metodiskajās komisijās Sākumskolas MK, Pamatskolas MK un Klašu audzinātāju MK. Metodiskās komisijas tiek veidotas un apstiprinātas katru mācību gadu. Metodiskās komisijas apzina novitātes standartā un programmās, izsaka priekšlikumus par izglītības programmu realizēšanu un pilnveidošanu, analizē to realizāciju, apspriežot un apkopojot pedagogu pašvērtējumu un pieredzi, vienojas par mācību līdzekļu izmantošanu, analizē sasniegumus, izvērtē tālākās vajadzības. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, vēro kolēģu mācību stundas. Skolā darbojas arī skolas Metodiskā Padome, kuru vada skolas direktores vietniece. Skolā tiek plānota mācību līdzekļu un mācību literatūras iegāde. Mācību līdzekļu iegāde tiek veikta, sadarbojoties metodiskajām komisijām ar skolas bibliotekāri, skolas vadību un skolas metodisko padomi. Skolā ir sastādīts izmantojamās stundas mācību grāmatu saraksts, kurš tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Nepieciešamības gadījumā izmantojamās mācību literatūras saraksts tiek koriģēts. Skolā notiek audzināšanas darba plānošana tiek izmantotas skolas audzināšanas darba vadlīnijas, audzināšanas programma, saskaņā ar kuru ir izstrādāti klašu audzināšanas plāni. Klašu audzināšanas darba plānos ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi un citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti un citām kultūrām. Skolas audzināšanas plānā ir iekļauti pasākumi, kas veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus.. Daudzi pasākumi notiek sadarbībā ar uzņēmumiem un organizācijām, piemēram, ar Kalkūnes pagasta padomi un bibliotēku un Kalkūnes jauniešu organizāciju, biedrību Stāvais krasts ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu u.c. Informācija par visiem pasākumiem izglītības iestādē tiek izvietota pie ziņojumu dēļa, pēc pasākuma tā tiek

7 apkopota un ir pieejama izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. Pedagogi, vecāki un izglītojamie atzīst, ka organizētie pasākumi ir mērķtiecīgi, lietderīgi, kvalitatīvi un labi organizēti. Izglītojamo interešu un spēju pilnveidei, atbilstoši finansējumam un apstiprinātajam nodarbību sarakstam, tiek organizēta interešu izglītības programmu apguve. Interešu izglītības nodarbību dalībnieku saraksti tiek veidoti, pamatojoties uz izglītojamo vai vecāku iesniegumiem. Skolas darba stiprās puses: pedagogi sadarbojas stundu plānošanas un pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē; skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta standartu prasību izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā visos mācību priekšmetos. Tālākās attīstības vajadzības: sniegt atbalstu pedagogiem mācību procesa pārorientēšanai uz lietpratībā balstīto mācību saturu. mācību satura un mācību darba plānošanas procesa īstenošanai akcentēt dažādu priekšmetu skolotāju komanddarbu un savstarpējo mācīšanos, lai nodrošinātu veiksmīgu jaunā mācību satura ieviešanu joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācīšanas kvalitāte. Skolotāji katru mācību stundu skolēnus mērķtiecīgi organizē mācību darbam, rosina tos strādāt atbilstoši spējām un izrādīt iniciatīvu zināšanu apguvē. Mācīšanas procesā skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanas metodes un darba formas. Savā darbā skolotāji izvēlas problēmsituāciju risināšanu, pētnieciskās un mācību satura apguves metodes. Stundās tiek realizēta saikne ar reālo dzīvi, bieži tiek nodrošināta saikne ar citiem mācību priekšmetiem. Skolotāji stundās organizē izglītības

8 procesu veicinošas mācību aktivitātes, kuru laikā izglītojamais attīsta spējas domāt, analizēt, risināt problēmas. Mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. Mācību stundās tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un skolēnu sadarbībai, skolotāji aktīvi iesaista izglītojamos sava darba pašvērtēšanā. Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Mācīšanas procesā mācību priekšmetu skolotāji izmanto individuālo pieeju un dažāda veida atbalsta pasākumus. Šo mācību gadu skolā darbojas projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kura ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes: logopēda nodarbību cikli, pētniecisko kompetenču nodarbības, konsultācijas individualizācijas un diferenciācijas nodrošināšanai, nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, peldēšanas apmācības, kā arī mācību vizītes. Skolotāji aktīvi iesaistās projektu darbā. Skolā ir izveidojusies sadarbība starp sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem. Viņi apmaiņas veidā apmeklē mācību stundas un nodarbības, diskutē par mācīšanās problēmām, dalās pieredzē par mācību līdzekļu izmantošanu. MK un MP sēdēs tiek apspriesti aktuāli jautājumi: mūsdienu mācību tehnoloģiju izmantošana, mācību procesa pēctecības īstenošana, skolēnu mācību sasniegumu izvērtējums, skolotāju darba prioritāšu noteikšana, labas prakses pieredzes popularizēšana u.c. Skola organizē atsevišķu mācību priekšmetu olimpiādes, pasākumus, priekšmetu nedēļas, sporta pasākumus, mācību ekskursijas, sadarbojas ar zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem un organizācijām. Skola nodrošina pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu, popularizējot labās prakses piemērus. Skolas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci, apmeklējot konferences, seminārus, kursus un citas aktivitātes, kas veicina pedagogu profesionālo izaugsmi, pieredzes apmaiņu, sadarbību un līdzdarbību. Skolā notika novada latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs Toponīmu pētniecības pirmsākumi kā solis pretī Latvijas izzināšanai. Skolas darba stiprās puses: pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes, kas atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura prasībām.

9 mācību stundās tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un skolēnu sadarbībai; Tālākās attīstības vajadzības: mācību procesā turpināt izmantot individuālo un diferencēto pieeju, lai uzlabotu skolēnu zināšanu kvalitāti Mācīšanās kvalitāte. Skola attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus, veicina mācīšanās motivāciju. Lielākā daļa no izglītojamajiem veiksmīgi iesaistās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi. Skolēni labprāt darbojas ar vārdnīcām, enciklopēdijām, aizpilda skolotāju veidotās darba lapas, prezentē projektus un savus radošos darbus. Skolotāji apgalvo, ka skolēni, apzinīgi strādājot, varētu sasniegt labākus rezultātus, jo daļai skolēnu trūkst motivācijas un pacietības. Izglītojamie atzīst, ka viņiem ir iespēja mācīšanās procesā izmantot skolā esošos resursus-skolas un pagasta bibliotēku, skolas mācību literatūru, informācijas tehnoloģijas. Sākumskolas skolēniem tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa. Skolotāji strādā pie katra skolēna mācību sasniegumiem. Viņi regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Skolotāji sistemātiski informē vecākus par viņu bērnu izaugsmi. Tiek organizētas mācību priekšmetu skolotāju un skolas vadības konsultācijas vecākiem, vecāku dienas, kurās vecākiem tiek dota iespēja pārrunāt jautājumus par bērna sekmēm. Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, par valsts pārbaudes darbiem un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. E-klases iespējas ļauj sistemātiski analizēt katra izglītojamā izaugsmi un informēt par sasniegumiem izglītojamā vecākus. Katru dienu, izmantojot e-klases dotās iespējas, vecāki var iegūt informāciju par bērnu mācību sasniegumiem un problēmām. Mācību stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot novērtēt savu un citu skolēnu darbu, prot strādāt pāros vai grupās, kas sekmē sadarbības prasmes attīstību. Tomēr ne visi skolēni prot veiksmīgi darboties patstāvīgi. Ne visi skolēni prot plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei, adekvāti izvērtēt savus mācību sasniegumus. Rakstu darbu burtnīcas daļai skolēnu neatbilst vienotai burtnīcu noformēšanas kārtībai.

10 Projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros izglītojamajiem tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas un individuālās vai grupu nodarbības mācību vielas nostiprināšanai, pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai, zināšanu papildināšanai, patstāvīgo darbu prasmju attīstīšanai, lai veicinātu turpmāko attīstību. Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, pārbaudes darbu grafiks. Lielākā izglītojamo daļa saprot pārbaudes darbu veikšanas nosacījumus. Apmeklējot mācību stundas, tika konstatēts, ka izglītojamie stundā veic pašvērtēšanas procesu, analizē klasesbiedru paveikto mācību darbā, mācās vērtēt sava darba veikumu un saskatīt savu izaugsmi. Mācību sasniegumi tiek izskatīti MK sanāksmēs, MP sēdēs, pedagoģiskajās sēdēs ar mērķi plānot tālāko rīcību. Skolā ir organizēts darbs regulārai skolēnu kavējumu uzskaitei un analīzei. Skolas izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā ir izveidota informācijas apmaiņa starp izglītojamajiem, pedagogiem, skolas vadību un skolēnu ģimenēm. 3., 6. un 9. klašu izglītojamie un vecāki saņem aktuālo informāciju par valsts diagnosticējošiem darbiem un eksāmeniem, noteikumiem un kārtību, kas jāievēro. Izglītojamie tiek informēti par dažādiem skolas organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Informācija par skolas aktivitātēm tiek ievietota skolas mājas lapā, kā arī skolas 1. stāva gaitenī informatīvajā stendā. Katra mācību gada beigās tiek organizēts pasākums Gada balva, kura laikā tiek apbalvoti izglītojamie par augstiem un labiem sasniegumiem mācību darbā, kā arī par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sporta pasākumos. Skolas darba stiprās puses: skola attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus, veicina mācīšanās motivāciju; skolas izglītojamie ir saliedēti, kopīgi piedalās projektos, sacensībās, izstādēs, pasākumos un mācību olimpiādēs; Tālākās attīstības vajadzības:

11 iesaistīt izglītojamos stundā domāšanas, problēmrisināšanas procesos, veicināt mācīties iedziļinoties, stiprinot starpdisciplināro pieeju, saikni ar reālo dzīvi; veicināt procesu, kurā izglītojamais attīsta spēju pārnest zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās; Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Skolas pedagogi, ievērojot valstī un skolā noteikto vērtēšanas kārtību, sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu. Izglītības iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas tiek aktualizēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (pēdējās izmaiņas veiktas gada septembrī). Pedagogi izmanto dažādus izglītojamo sasniegumu vērtēšanas metodiskos paņēmienus un formas, kas atbilst attiecīgās klases izglītojamo vecumposma īpatnībām un mācību priekšmetu specifikai. Izglītojamajiem ir dota iespēja plānot savu laiku, jo katra mēneša sākumā ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina, lai vienā dienā klasei neteiktu plānots vairāk par diviem pārbaudes darbiem.(1.-4.klasei viens pārbaudes darbs.) Grafiku saskaņo direktores vietniece. Izglītojamajiem grafiks ir pieejams apskatei uz informatīvā stenda. Vērtējumu uzskaiti, regularitāti un atbilstību skolā pieņemtajai vērtēšanas kartībai pārrauga skolas vadība. Pārbaudes darbu vērtēšanā pedagogi izmanto e-klases piedāvātās pārbaudes darbu vērtēšanas skalas. Izglītojamie kopā ar pedagogiem vērtē paveiktā darba rezultātus un pieņem lēmumu par turpmāko darbību. Skolas vērtēšanas sistēmā ir paredzēta iespēja katram izglītojamajam uzlabot savus mācību rezultātus un apzināti tiekties sasniegt mērķus, kas izvirzīti atbilstoši katra izglītojamā spējām. Izglītojamo sasniegumi tiek fiksēti e- žurnālā. Katru mēnesi klases audzinātāji ar dienasgrāmatas starpniecību informē vecākus par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, izsniedzot sekmju izrakstu no e- klases žurnāla, tiek sniegta arī informācija par skolēnu kavējumiem. Vecākiem ir iespēja precizēt saņemto informāciju par sava bērna sasniegumiem e-klases žurnālā, kā arī konsultēties ar skolotājiem klātienē. Skolas darba stiprās puses: skolotāji ievēro skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības principus;

12 vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim; skolā tiek veikta mācību sasniegumu dinamikas uzskaite elektroniskā vidē. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt izkopt skolēnos pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes 4.3.joma SKOLĒNU SASNIEGUMI Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. Viens no izglītības līmeņa rādītājiem ir skolēnu sasniegumi gan ikdienas darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu standartu prasības. Tāpēc skolas pedagogi, skolas vadība apkopo un analizē skolēnu sasniegumus un seko to izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada laikā, valsts pārbaudes darbiem, centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izglītojamo sasniegumus ikdienā vērtē atbilstoši valstī noteiktajām prasībām un skolas kārtībai Randenes pamatskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai skolā tiek izmantots sistēmas e-klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitāte, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu analīzei. Šo procesu pārrauga un kontrolē direktores vietniece. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti katra mācību semestra beigās MK sēdēs, Pedagoģiskās padomes sēdēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. Skolā darbojas izglītojamo motivēšanas sistēma. Izglītojamie, kuri mācās optimālā un augstā līmenī, saņem skolas pateicības un balvas mācību gada beigās. Mācību gada laikā skolas vadība un klases audzinātāji regulāri tiekas ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu vecākus. Šo tikšanos laikā tiek meklēti cēloņi mācību procesa traucējumiem, motivācijas trūkumam.

13 Analizējot un apkopojot izglītojamo mācību sasniegumus, izmanto šādus vērtējuma līmeņus: 9-10 balles augsts līmenis, 6-8 balles optimāls līmenis, 4-5 balles pietiekams līmenis un 1-3 balles nepietiekams līmenis. Vidējā balle 2017./2018.m.g. 2. semestra beigas. Priekšmets Vidējā 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. balle Krievu valoda 5,7 6,80 7,00 5,60 5,38 5,43 5,14 5,29 5,00 Krievu literatūra 5,6 6,00 4,88 5,43 6,14 5,86 5,33 Latviešu valoda 5,9 6,40 9,00 5,40 5,00 5,43 6,00 5,29 4,67 un literatūra Angļu valoda 5,5 7,00 6,10 5,25 5,14 5,14 5,43 5,00 Matemātika 5,6 8,00 6,00 5,50 5,13 4,71 4,86 5,43 5,00 Informātika 6,4 6,25 6,43 6,14 Fizika 5,7 5,43 6,0 Ģeogrāfija 6,0 6,0 6,0 6,0 Latvijas vēsture 5,8 6,00 6,00 6,00 5,33 Pasaules vēsture 5,9 6,43 6,43 5,86 5,00 Sociālās zinības 6,5 5,80 5,75 6,71 6,71 7,00 7,00 Ķīmija 5,1 5,43 4,67 Bioloģija 6,4 6,43 6,33 Dabaszinības 6,5 6,30 6,50 6,71 Mūzika 7,8 8,10 6,75 7,43 8,00 8,86 7,67 Mājturība un 6,9 6,60 7,00 6,86 7,00 6,00 7,67 tehnoloģijas Vizuālā māksla 6,6 6,70 6,00 6,14 6,29 7,29 7,33 Sports 6,8 6,90 6,63 6,14 6,14 7,29 7,67 Klases vidējā balle 7,07 7,25 6,27 5,88 6,07 6,18 6,18 5,98

14 Skolas vidējā balle 6,36 Izglītojamo sadalījums pa līmeņiem: Randenes pamatskolas 2. semestra beigās skolēnu zināšanu līmenis procentos 2017./2018.m.g. 2. klases skolēnu zināšanu līmenis 40% ir optimāls un augsts 20% ir optimāls 40% ir pietiekams 3. klases skolēnu zināšanu līmenis 100% optimāls 4. klases skolēnu zināšanu līmenis 20% ir optimāls un augsts 20% ir optimāls 50% ir pietiekams 10% ir nepietiekams 5. klases skolēnu zināšanu līmenis 25% ir optimāls 50% ir pietiekams 25% ir nepietiekams 6. klases skolēnu zināšanu līmenis 14 % ir optimāls 86 % ir pietiekams 7. klases skolēnu zināšanu līmenis 29 % ir optimāls

15 57 % ir pietiekams 14% ir nepietiekams 8. klases skolēnu zināšanu līmenis 29% ir optimāls 71 % ir pietiekams 9. klases skolēnu zināšanu līmenis 100 % ir pietiekams Kopējais skolēnu zināšanu līmenis: 8 % ir optimāls un augsts 23 % ir optimāls 61 % ir pietiekams 8 % ir nepietiekams Randenes pamatskolas priekšmetu apguves koeficients 2. semestra beigās 2017./2018.m.g. Sākumskola ( 2.-3.kl.) Priekšmets nepietiekams līmenis% pietiekams līmenis% optimāls līmenis% augsts līmenis% Krievu valoda (6) - 33,3% 66,7% - Matemātika (6) ,7% 33,3% Latviešu valoda un literatūra (6) - 33,3% 33,3% 33,3% Angļu valoda (1) % - Pamatskola ( 4.-6.kl.) Priekšmets/skolēnu skaits nepietiekams pietiekams optimāls augsts līmenis% līmenis% līmenis% līmenis%

16 Latviešu valoda un literatūra (25) 8% 48% 40% 4% Krievu valoda (25) - 56% 44% - Krievu literatūra (25) - 52% 40% 8% Angļu valoda (25) - 48% 44% 8% Matemātika (25) 4% 60% 32% 4% Informātika ( 15 ) - 27% 73% - Latvijas vēsture (7) - 43% 57% - Pasaules vēsture (7) % - Sociālās zinības (25) - 32% 68% - Dabaszinības (25) - 16% 84% - Mūzika (25) - 12% 60% 28% Mājturība un tehnoloģijas (25) - 8% 84% 8% Vizuālā māksla (25) - 24% 68% 8% Sports (25) - 24% 60% 16% Pamatskola ( kl.) Priekšmets/skolēnu skaits nepietiekams pietiekams optimāls augsts līmenis% līmenis% līmenis% līmenis% Latviešu valoda un literatūra (17) - 64,7% 35,3% - Krievu valoda (17) - 70,6% 29,4% - Krievu literatūra (17) - 52,9% 41,2% 5,9% Angļu valoda (17) - 58,8% 35,3% 5,9% Matemātika (17) 5,9% 52,9% 41,2% -

17 Informātika (7 ) - 28,6% 71,4% - Fizika (10) - 40% 60% - Ģeogrāfija (17 ) - 35,3% 64,7% - Latvijas vēsture (17) - 35,3% 64,7% - Pasaules vēsture (17) - 35,3% 64,7% - Sociālās zinības (17) - 5,9% 82,4% 11,8% Ķīmija (10) - 50% 50% - Bioloģija (17 ) - 17,6% 82,4% - Mūzika (17) ,1% 52,9% Mājturība un tehnoloģijas (17) - 23,5% 76,5% - Vizuālā māksla (17) % - Sports (17) - 29,4% 47,1% 23,5% Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2017./2018.m.g. 2. semestris Klašu Mācību priekšmeti Kopējais 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles grupas skolēnu skaits nepietiekams pietiekams līmenis % optimāls līmenis % augsts līmenis % līmenis % 2.kl. Latviešu valoda un literatūra 2.kl. Krievu valoda kl. Matemātika

18 3.kl. Latviešu valoda un literatūra % 3.kl. Krievu valoda % - 3.kl. Matemātika % - 3.kl. Angļu valoda % - 4.kl. Latviešu valoda un literatūra 10 10% 40% 40% 10% 4.kl. Krievu valoda 10-50% 50% - 4.kl. Krievu literatūra 10-50% 30% 20% 4.kl. Angļu valoda 10-40% 40% 20% 4.kl. Matemātika 10-50% 40% 10% 4.kl. Dabaszinības 10-20% 80% - 4.kl. Sociālās zinības 10-40% 60% - 4.kl. Mūzika 10-10% 40% 50% 4.kl. Mājturība un tehnoloģijas 10-20% 60% 20% 4.kl. Vizuālā māksla 10-30% 50% 20% 4.kl. Sports 10-30% 40% 30% 5.kl. Latviešu valoda un literatūra 8 12,5% 50% 37,5% - 5.kl. Krievu valoda 8-75% 25% - 5.kl. Krievu literatūra 8-62,5% 37,5% - 5.kl. Angļu valoda 8-50% 50% -

19 5.kl. Matemātika 8 12,5% 50% 37,5% - 5.kl. Dabaszinības 8-50% 50% - 5.kl. Informātika 8-25% 75% - 5.kl. Sociālās zinības 8-37,5% 62,5% - 5.kl. Mūzika 8-12,5% 75% 12,5% 5.kl. Mājturība un tehnoloģijas % - 5.kl. Vizuālā māksla 8-25% 75% - 5.kl. Sports 8-12,5% 75% 12,5% 6.kl. Latviešu valoda un literatūra 7-57,1% 42,9% - 6.kl. Krievu valoda 7-42,9% 57,1% - 6.kl. Krievu literatūra 7-42,9% 57,1% - 6.kl. Angļu valoda 7-57,1% 42,9% - 6.kl. Matemātika 7-85,7% 14,3% - 6.kl. Informātika 7-28,6% 71,4% - 6.kl. Dabaszinības % - 6.kl. Latvijas vēsture 7-42,9% 57,1% - 6.kl. Pasaules vesture % - 6.kl. Sociālās zinības 7-14,3% 85,7% - 6.kl. Mūzika 7-14,3% 71,4% 14,3%

20 6.kl. Mājturība un tehnoloģijas % - 6.kl. Vizuālā māksla 7-14,3% 85,7% - 6.kl. Sports 7-28,6% 71,4% - 7.kl. Latviešu valoda un literatūra 7-42,9% 57,1% - 7.kl. Krievu valoda 7-71,4% 28,6% - 7.kl. Krievu literatūra 7-42,9% 57,1% - 7.kl. Angļu valoda 7-42,9% 57,1% - 7.kl. Matemātika 7 14,3% 57,1% 28,6% - 7.kl. Informātika 7-28,6% 71,4% - 7.kl. Bioloģija 7-14,3% 85,7% - 7.kl. Ģeogrāfija 7-42,9% 57,1% - 7.kl. Latvijas vēsture 7-28,6% 71,4% - 7.kl. Pasaules vēsture 7-14,3% 85,7% - 7.kl. Sociālās zinības 7-14,3% 71,4% 14,3% 7.kl. Mūzika ,9% 57,1% 7.kl. Mājturība un tehnoloģijas 7-14,3% 85,7% - 7.kl. Vizuālā māksla % - 7.kl. Sports 7-42,9% 42,9% 14,3% 8.kl. Latviešu valoda un literatūra 7-71,4% 28,6% -

21 8.kl. Krievu valoda 7-57,1% 42,9% - 8.kl. Krievu literatūra 7-57,1% 28,6% 14,3% 8.kl. Angļu valoda 7-57,1% 28,6% 14,3% 8.kl. Matemātika 7-42,9% 57,1% - 8.kl. Bioloģija 7-28,6% 71,4% - 8.kl. Fizika 7-57,1% 42,9% - 8.kl. Ķīmija 7-42,9% 57,1% - 8.kl. Ģeogrāfija 7-28,6% 71,4% - 8.kl. Latvijas vēsture 7-28,6% 71,4% - 8.kl. Pasaules vēsture 7-42,9% 57,1% - 8.kl. Sociālās zinības ,7% 14,3% 8.kl. Mūzika ,6% 71,4% 8.kl. Mājturība un tehnoloģijas 7-42,9% 57,1% - 8.kl. Vizuālā māksla % - 8.kl. Sports 7-28,6% 28,6% 42,9% 9.kl. Latviešu valoda un literatūra 3-100% kl. Krievu valoda 3-100% kl. Krievu literatūra 3-66,7% 33,3% - 9.kl. Angļu valoda 3-100% kl. Matemātika 3-66,7% 33,3% - 9.kl. Bioloģija % -

22 9.kl. Fizika % - 9.kl. Ķīmija 3-66,7% 33,3% - 9.kl. Ģeogrāfija 3-33,3% 66,7% - 9.kl. Latvijas vēsture 3-66,7% 33,3% - 9.kl. Pasaules vēsture 3-66,7% 33,3% - 9.kl. Sociālās zinības % - 9.kl. Mūzika % - 9.kl. Mājturība un tehnoloģijas % - 9.kl. Vizuālā māksla % - 9.kl. Sports % - Analizējot skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka labākie sasniegumi ir dabaszinību jomas priekšmetos, sociālo zinību jomas priekšmetos un mākslas jomas priekšmetos. Salīdzinot ar pagājušā gada rezultātiem, ir redzams augsta skolēnu zināšanas līmeņa neliels palielinājums Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

23 Skola sistemātiski strādā, lai veiksmīgi noritētu valsts pārbaudes darbu process. 3., 6., 9. klases skolēni un vecāki tiek instruēti par valsts pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas principiem, norises gaitu. Rezultāti tiek apkopoti, salīdzināti ar vidējiem rādītājiem valstī un analizēti, lai izvirzītu uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē un 6. klasē. Diagnosticējošais Kopvērtējums % Kopvērtējums % Kopvērtējums % darbs izglītības iestādē pēc urbanizācijas valstī (lauki) Matemātika 3.kl. 75% 71% 77% Latviešu valoda 89% 62% 66% (mazākumtautību izglītības programmās) 3.kl. Mācībvaloda (krievu) 3.kl. 78% 71% 75% Latviešu valoda 61% 56% 63% (mazākumtautību izglītības programmās) 6.kl Matemātika 6.kl. 52% 56% 59% Dabaszinības 6.kl. 70% 61% 63% Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 6.kl. 52% 61% 66% Diagnosticējošos darbos 3. klasē matemātikā un mācībvalodā (krievu) izglītojamo mācību sasniegumi sakrīt ar urbanizācijas un valsts rādītājiem, bet sasniegumi latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programma) par 23% augstāki

24 nekā vidēji valstī. Diagnosticējošos darbos 6. klasē izglītojamo mācību sasniegumi latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programma) un matemātikā sakrīt ar urbanizācijas un valsts rādītājiem. Diagnosticējošā darba 6. klasē dabaszinībās izglītojamo mācību sasniegumi nedaudz augstāki nekā laukos un valstī, rezultāti krievu valodā 6. klasē (mazākumtautību izglītības programma) nedaudz zemāki Skolēnu sasniegumi eksāmenos. Eksāmenu rezultāti 9. klasē. Eksāmens Kopvērtējums % Kopvērtējums % Kopvērtējums % izglītības iestādē pēc urbanizācijas valstī (lauki) Angļu valodas 49% 68% 71% eksāmens 9. klasē Matemātikas eksāmens 9. klasē 52% 49% 68% Krievu valodas 62% 63% 67% (m.t.i.p.) eksāmens 9.klasē Latvijas vēstures 59% 64% 67% eksāmens 9. klasē Latviešu valodas 51% 66% centralizēts eksāmens 9. Klasē Skolēnu sasniegumi eksāmenos ir kritušies gan salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem, gan ar rezultātiem valstī, to ietekmēja arī nelielais skolēnu skaits klasē, izglītojamo vērtējumi valsts pārbaudes darbos ir vienādi ar ikdienas vērtējumiem vai atšķiras par vienu balli. Stiprās puses: skola uzskaita un analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus;

25 mācību sasniegumu salīdzinājums ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos liecina, ka skolotāji izglītojamo mācību sasniegumus vērtē objektīvi. Tālākās attīstības vajadzības: paaugstināt izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, pilnveidojot ikdienas darba metodes, mērķtiecīgi gatavot skolēnus valsts pārbaudes darbiem. Citi sasniegumi: SASNIEGUMI IIMC RĪKOTAJOS PASĀKUMOS 2017./2018.m.g. Pasākums Sasniegums Daugavpils novada skolu vizuālās mākslas konkurss-izstāde Krāsainā Latvija Pasākums Daugavpils novada pirmsskolu audzēkņiem Pūti, pūti Ziemelīti Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss LIDICE VIA, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss No baroka līdz rokam. 1skolēns- 1.vieta 1 skolēns - 2.vieta 1 skolēns - Dalība Dalība 1 skolēns -2.vieta 2 skolēni - 3.vieta 1 skolēns - Dalība 1.-4.kl.popgrupa - 3.pakāpe 6.-8.kl.popgrupa - 3.pakāpe Daugavpils novada skolēnu Skatuves runas konkurss 2 skolēni - 2.pakape Daugavpils novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkurss 2 skolēni - Dalība Lūk tā!

26 Skolu koru un vokālo ansambļu 1.-4.kl. vokālais ansamblis - 3.pakape koncertskate Svētku prieks 6.-8.kl.popgrupa 3.pakape SASNIEGUMI PASĀKUMOS, KUROS SKOLA PIEDALĪJĀS PĒC SAVAS INICIATĪVAS 2017./2018.m.g. Pasākums Sasniegums Международная олимпиада школьников пушкинская 1 skolēns - Dalība SASNIEGUMI SPORTĀ 2017./2018.m.g. Pasākums Sasniegums Daugavpils novada čempionāts rudens krosā Daugavpils novada skolēnu sacensības volejbolā skolēniem dzimušiem 2002.g.un jaunākiem Daugavpils novada skolēnu sacensības Tautas bumbā Zēniem dzimušiem 2006.g.un jaunākiem Daugavpils novada skolēnu pavasara krosa stafetes Daugavpils novada sacensības Vieglatlētikas 3-cīņa. 1 skolēns - 2.vieta 7.-9.kl. meiteņu komanda - 2.vieta 4.-6.kl.zēnu komanda - Dalība 3 skolēni - 2.vieta 3 skolēni - 3.vieta 3 skolēni - 3.vieta 3 skolēni - Dalība ( Skolai kopīgo 2.vieta) 1 skolēns - 1.vieta 1 skolēns - 3.vieta

27 SASNIEGUMI PĒTNIECISKAJĀ, RADOŠAJĀ DARBĪBĀ 2017./2018.m.g. Pasākums Pētnieciskais darbs 4.kl.skolēniem. Sasniegums 1 skolēns - Dalība Daugavpils novadā SASNIEGUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS UN IP RĪKOTAJOS PASĀKUMOS 2017./2018.m.g. Olimpiāde / Pasākums Sasniegums Latviešu valoda un literatūra Mācību ekskursija pa Daugavpilī angļu valodā Angļu valodas pasākums Christmas Daugavpils novada sākumskolas 3.klašu skolēnu pašsacerētu radošo darbu konkurss Mēs paši par sevi par tēmu Mans Daugavpils novads Daugavpils novada krievu valodas (dzimtās) konkurss-spēle 1 skolēns - Dalība Daugavpils novadā 2 skolēni - Dalība Daugavpils novadā 2 skolēni - Dalība Daugavpils novadā 1 skolēns - Dalība Daugavpils novadā 3 skolēni - Dalība Daugavpils novadā Konkurss "Tev ir ideja? Tad parādi citiem!" 1.-2.kl.skolēniem Informātikas olimpiāde kl. skolēniem Vizuālās mākslas olimpiāde kl. skolēniem 1 skolēns - Dalība Daugavpils novadā 1 skolēns - Dalība Daugavpils novadā 1 skolēns - 2.vieta

28 4. Pamatjoma Atbalsts skolēniem 4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā. Skola savu iespēju robežās garantē skolēnu drošību. Ir izstrādāta kārtība, kādā tiek veikta skolēnu instruktāža par drošības jautājumiem un ārpusstundu pasākumu organizēšanu. Skolēni un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem. Skolēnus par drošību un kā rīkoties ārkārtas situācijās instruē klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolā tiek organizēti izglītojoši pasākumi sadarbībā ar Daugavpils iecirkņa valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Daugavpils glābšanas dienestu uz ūdens, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar tiem ir iepazīstināti skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Klases audzinātāju stundu plānojumos ir iekļautas tēmas par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, dažādo kaitīgo vielu ietekmi uz veselību. Skolā popularizē veselīgu dzīvesveidu un tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, piemēram, Mutes veselības centra lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, piedalīšanas projektā Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā (nodarbības ar psihologi, fizioterapeitu). Skola ir iesaistījusies programmā Skolas auglis, Skolas piens. Arī ikdienā piedāvātie ēdināšanas pakalpojumi veicina veselīgas pārtikas lietošanu. Visiem izglītojamajiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas Skolēni aktīvi darbojas skolas un novada sporta aktivitātēs. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo sociālās un psiholoģiskās vajadzības. Gan vajadzību izzināšana, gan problēmu risināšana notiek sadarbībā ar Kalkūnes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes sociālajiem darbiniekiem un novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti. Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji izglītojamajiem vienmēr sniedz palīdzību emocionālo un psiholoģisko problēmu risināšanā. Klases audzinātāji, vecāki, skolas vadība, bāriņtiesa un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki sadarbojoties risina dažādas problēmsituācijas, piemēram, savstarpējos skolēnu konfliktus, neattaisnoti kavētās stundas un citas. Nepieciešamības gadījumā sociālie darbinieki apseko izglītojamos mājās, notiek koordinējoša sadarbība starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras atbildīgas par izglītojamo sociālo problēmu

29 risināšanu. Turpmāk jāpievērš uzmanība skolēnu atbildības par savu rīcību palielināšanai. Sadarbībā ar Grīvas poliklīniku, visi skolēni ir apsekoti un veikti ieraksti medicīnas kartītēs. Skola nodrošina visu skolas skolēnu zobu pārbaudi. Klašu audzinātāji sadarbībā ar vecākiem ir apzinājuši izglītojamo īpašās, ar veselību saistītās, problēmas. Skolēniem pēc stundām tiek nodrošinātas sporta nodarbības trenažieru zālē /2018. m.g. projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros skolā strādāja psihologs un logopēds. Stiprās puses: Laba sadarbība ar Kalkūnes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes sociālajiem darbiniekiem un Daugavpils novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti. Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti. Nepieciešamie uzlabojumi: Regulāras logopēda un psihologa konsultācijas skolā, piesaistot finansiālos līdzekļus no projektiem Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību izglītības iestādes telpās un teritorijā un uzlabo drošības jautājumus sava budžeta ietvaros, kā arī sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju. Izglītojamie un viņu vecāki norāda, ka izglītības teritorijā bērni jūtas droši un pasargāti. Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, tie ir izvietoti skolēnu dienasgrāmatā ar kuriem iepazīstināti arī skolēnu vecāki. Randenes pamatskolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni, ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija, ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Izglītības iestādes izglītojamiem un darbiniekiem notiek praktiskās apmācības evakuācijas gadījumā un viņi zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās.

30 Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, piemēram, drošības noteikumi mācību kabinetos un telpās, kur ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Mācību priekšmeta pedagogs iepazīstina izglītojamos ar darba drošības noteikumiem, un var uzrādīt skolēnu parakstītas instruktāžas. Audzināšanas darba programmā un darba plānā ir akcentētas drošības tēmas. Klases stundās tiek pārrunāts, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos, un tiek veiktas drošības instruktāžas. Tās ir vienotas visai skolai un ir pieejamas klases audzinātāju darba mapēs. Izglītības iestādē ieeju skolā kontrolē skolas dežurants, izglītojamo vecāki apstiprina to, ka nepiederošu personu iekļūšana skolā netiek pieļauta. Nepieciešamie uzlabojumi: Mājturības kabinetā nomainīt apgaismojumu Atbalsts personības veidošanā Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos. Skolēni organizē un uzņemas atbildību par dažādiem pasākumiem klases un skolas mērogā. Skolā izstrādāta audzināšanas programma. Audzināšanas stundas plānotas atbilstoši audzināšanas programmai. Audzināšanas programmā ietvertas šādas tēmas: uzvedība un saskarsmes kultūra; veselīga dzīves veida pamati un atkarību profilakse; karjeras izvēle; darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība; patriotisms un pilsoniskā līdzdalība; svētki un tradīcijas. Izglītojamajiem un pedagogiem ir laba sadarbība ar pagasta bibliotekāri, kas sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo personības veidošanā, īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas veicināšanas pasākumus un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē.

31 Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas aktīvi sadarbojas ar skolas vadību dažādu skolēnu viedokļu izpētē, piedalās pasākumu vadīšanā un organizēšanā. Skolā ir daudzpusīgs interešu izglītības grupu klāsts. Interešu izglītības programmu piedāvājums ir balstīts uz skolas tradīcijām, panākumiem, izglītojamo un vecāku vēlmēm. Skolēni tiek motivēti aktīvai dalībai skolas dzīvē, saņem piemiņas veltes un balvas ikgadējā skolas pasākumā Gada laureāts. Vairākus gadus skolēni un skolotāji kā balvu saņem ekskursiju pa Latviju. Stiprās puses: Daudzveidīgs interešu programmas piedāvājums. Aktīva izglītojamo iesaistīšanās dažāda veida skatēs, sacensībās un konkursos, gūstot godalgotas vietas novadā. Nepieciešamie uzlabojumi: Pilnveidot izglītojamo izpratni par ētiskajiem principiem, realizējot tos ikdienas saskarsmē Skolēnu atbildības un aktivitātes veicināšana (klasē, līdzpārvaldē, skolas padomē). Turpināt darbu projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Atbalsts karjeras izvēlē Ar turpmākās izglītības izvēles iespējām skolēni tiek iepazīstināti klašu audzināšanas stundās. Darba plānos ir ietverti temati, kas saistīti ar karjeras izvēli, mācību ekskursijas, iepazīstināšana ar citu mācību iestāžu izglītības programmām. Profesionālās orientācijas pasākumi notiek gan valsts un pašvaldību mērogā Karjeras nedēļa, Ēnu diena, gan skolā. Šos pasākumus pārsvarā apmeklē 7.-9.klašu skolēni. Eiropas Sociālā fonda projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros mūsu skolas klašu skolēniem tika novadītas nodarbības "Es sava dzīves ceļa veidotājs, tās bija veltītas pašvērtējuma noteikšanai un sava dzīves ceļa veidošanas metodēm. Skolas bibliotēkā skolēniem un vecākiem ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām. Skolēni apmeklē Daugavpils Vispārējās un profesionālās

32 izglītības karjeras centru un izglītībai veltītas izstādes. Skolēni izmanto iespējas tikties ar dažādu profesionālo skolu pārstāvjiem, apmeklē atvērto durvju dienas. Kā nozīmīgs resurss profesiju pasaules izzināšanai tiek izmantoti izglītojamo vecāki un skolas absolventi. Absolventi tiek aicināti tikties ar izglītojamajiem, lai iepazīstinātu ar mācību programmām, kuras tie apgūst. Izglītības iestādē tiek apkopota informācija par absolventu gaitām pēc iestādes beigšanas. Stiprās puses: Skolas mērķtiecīgi organizētie karjeras izvēles pasākumi. Nepieciešamie uzlabojumi: Skolas absolventus un vietējo uzņēmumu pārstāvjus piesaistīt izglītojamo karjeras pasākumu sagatavošanā, īpaši akcentējot darba tirgus iespējas Daugavpilī un citur Latvijā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Skola organizē darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un tiem izglītojamiem, kam mācības sagādā grūtības. Skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības mācību priekšmetos, projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros. Tajās skolotāji piedāvā uzdevumus ar augstāku grūtības pakāpi, konsultē un sniedz iespēju uzlabot mācību rezultātus. Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, projektos, sacensībās, zinātniski pētnieciskajos darbos. Labākie sasniegumi 1917./1918. m.g. skolēniem ir bijuši vizuālās mākslas olimpiādē-2.vieta, kā arī godalgotas vietas sporta sacensībās un ar vizuālo mākslu un mūziku saistītos konkursos. Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas skolēnu stimulēšanas sistēma. Svinīgos skolas pasākumos tiek atzīmēti skolēni, kam ir pat vismazākā izaugsme mācību darbā, mācību gada noslēguma ikgadējā skolas pasākumā Gada balva tiek godināti olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji. Ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības, skolotāji strādā papildus konsultācijās, piedāvā diferencētus uzdevumus, ļauj pārrakstīt pārbaudes darbus.

33 Nepieciešamības gadījumā tiek pagarināts mācību gads, lai izglītojamie varētu uzlabot mācību sasniegumus. Skolā darbojas sistēma, ka trīs mēnešus pirms mācību gada beigām vecāki saņem brīdinājuma vēstules par bērna iespējamo nepietiekamo vērtējumu gadā, kopīgi sadarbojoties priekšmetu skolotājam, klašu audzinātājam, vecākiem, skolēnam, skolas vadībai tiek meklēts optimāls problēmas risinājums. Šāda sistēma būtiski uzlabo skolēnu mācību sasniegumus. Stiprās puses: Izglītības iestāde sistemātiski un kvalitatīvi organizē darbu ar talantīgajiem skolēniem un tiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Izglītības iestāde piedāvā skolēniem interešu izglītības programmas, kas nodrošina izglītojamo vispusīgu attīstību un radošu pašizpausmi. Skolotāju pozitīvā un vienlīdzīgā attieksme pret visiem skolēniem, nodrošina viņu piederības sajūtu savai skolai. Nepieciešamie uzlabojumi: Atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei. Katra skolēna personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām pastāv iespēja integrēties vienaudžu vidū, taču šobrīd Randenes pamatskolā šādu izglītojamo nav Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu. Skolā tiek realizētas šādas sadarbības un vecāku informēšanas darba formas: vecāku dienas - individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem 2-3 reizes mācību gadā, vecākiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt mācību stundas, tikšanās ar skolas atbalsta personālu (pēc nepieciešamības), ziņojumi skolēnu dienasgrāmatās un e-žurnālā, mācību sasniegumu vērtējumu un skolēnu kavēto stundu izraksti 1 reizi mēnesī, telefona sarunas, īsziņas, informatīvas vēstules vecākiem, liecības, individuālas sarunas pie skolas

34 vadības ar skolēnu vecākiem par skolēnu mācīšanās problēmām, klases vecāku sapulces, skolas padomes sēdes, pedagoģiskās izglītības pasākumi- vecāku iepazīstināšana ar bērnu drošības jautājumiem, ar bērnu un vecāku tiesībām, par pozitīvu uzvedību, ar gatavošanos valsts pārbaudes darbiem un to norises kārtību, ar skolēnu adaptācijas rezultātiem, vecāku aptaujas. Efektīvi darbojas e-klases pasts, kas dod iespēju ātrai saziņai skolotājiem savā starpā, saziņai ar vecākiem un ar skolēniem. Skolā darbojas Skolas padome, kurā vecāki izsaka savus priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai. Vecāki tiek iesaistīti skolas darba vērtēšanā, izmantojot aptaujas. Skolas padomes iesaistīšanās izglītības iestādes darba plānošanā varētu būt aktīvāka. Skola mācību gada laikā organizē pasākumus, kuros iesaistīti vecāki, piemēram, Zvaniņa svētki, izlaidumi pirmskolā, pamatskolā, Ziemassvētku koncertos, Mātes dienas koncertā, ekskursijās un pārgājienos. Skolas darba stiprās puses: skolas organizētajos ārpusklases pasākumos aktīvi iesaistās skolēni, skolotāji un vecāki; uzlabojusies vecāku sapulču un skolas pasākumu apmeklētība; Nepieciešamie uzlabojumi: Turpināt aktīvi iesaistīt vecākus klases un skolas dzīvē; Kopā ar skolēnu vecākiem izstrādāt skolas-skolēnu-vecāku tiesības un pienākumus, pamatojoties uz Izglītības likumā noteikto. 5. Pamatjoma Skolas vide 5.1. Skolas mikroklimats Skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību savai skolai. Kopīgie pasākumi skolēniem, skolotājiem un vecākiem attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu un piederību savai skolai, pagastam, valstij. Kopīgi tiek organizēti ģimeņu vakari, stafetes ģimenēm, pēcpusdienas vecvecākiem, Tēvu diena un Māmiņu diena. Skolai ir sava simbolika karogs un himna, kas tiek izmantota skolas svinīgos pasākumos.

35 Simbolikas izveidošanā aktīvu dalību ir ņēmuši Randenes pamatskolas skolēni un skolotāji. Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Skola ir atvērta vietējās sabiedrības interešu grupu aktivitātēm. Skolā darbojas trenažieru zāle, pēc stundām ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku Spēļu istabā gan Randenes ciema jauniešiem, gan skolēniem, gan viņu ģimenēm. Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, izmantojot izglītojamo darbus, kas mudina viņus un darbiniekus saudzīgi izturēties pret interjeru un būt lepniem par piederību izglītības iestādei. Noformējums mainās atbilstoši svētkiem. Stiprās puses: Ir izkoptas tradīcijas. Skolas simbolika. Saliedēts kolektīvs. Telpu estētiskais noformējums, tīrība. Nepieciešamie uzlabojumi: Organizēt mērķtiecīgu darbību izglītojamo neiecietības mazināšanai Skolas fiziskā vide un vides pieejamība Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi skolas telpās atbilst normām un LR Ministru Kabineta noteikumu prasībām. To pierāda kontrolējošo institūciju akti, to aizrādījumi vienmēr tiek savlaicīgi novērsti. Redzamā vietā ir evakuācijas plāns. Visās klašu telpās regulāri tiek kontrolēts apgaismojums. Ir uzstādītas jaunas apgaismošanas lampas gandrīz visas mācību telpās. Skolas telpas visu gadu ir siltas. Darba vietu skaits mācību telpās un to izvietojums ļauj izmantot dažādas mācību metodes, lai realizētu mācību priekšmetu programmas. Skolā pilnībā nomainītas vecās mēbeles. Piesaistot projektu līdzekļus, skolā ir iekārtota spēļu istaba saturīga brīvā laika pavadīšanai. Bibliotēka ir nodrošināta ar jaunāko izziņas literatūru un interneta pieslēgumu. Skolas ēdnīca visiem izglītojamiem piedāvā siltas pusdienas. Skolas materiālā bāze tiek plānveidīgi uzlabota un pilnveidota.

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk