79 é[q k-al/isahónaama ñaetama( Çré Kälésahasranäma Strotam Os Mil Nomes de Kälé XMaXaaNak-ail/k-a çmaçänakälikä Ela Quem é a Removedora das Trevas do

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "79 é[q k-al/isahónaama ñaetama( Çré Kälésahasranäma Strotam Os Mil Nomes de Kälé XMaXaaNak-ail/k-a çmaçänakälikä Ela Quem é a Removedora das Trevas do"

Transkripts

1 79 é[q k-al/isahónaama ñaetama( Çré Kälésahasranäma Strotam Os Mil Nomes de Kälé XMaXaaNak-ail/k-a çmaçänakälikä Ela Quem é a Removedora das Trevas dos Crematórios ou da Morte 1 >ad]k-al/i bhadrakälé Ela Quem é a Excelente Removedora das Trevas 3 Gauùk-al/I guhyakälé Ela Quem é a Oculta ou Secreta Removedora das Trevas 5 ku-åku-ç/aivraeidanaq kurukullävirodhiné Ela Quem Confronta as Forças da Dualidade 7 XMaXaaNak-ail/k-a k-al/i >ad]k-al/i k-paail/naq ) Gauùk-al/I Mahak-al/I ku-åku-ç/aivraeidanaq )) 1 çmaçänakälikä kälé bhadrakälé kapäliné guhyakälé mahäkälé kurukullävirodhiné k-al/i kälé Ela Quem é a Removedora das Trevas 2 k-paail/naq kapäliné Ela Quem é a Portadora dos Crânios da Impureza 4 Mahak-al/I mahäkälé Ela Quem é a Grande Removedora das Trevas 6 k-ail/k-a k-al/rai}aê Mahak-al/iNa}aiMbNaq ) k-al/>aerv>aayaar c ku-l/vtmarpa[k-aixanaq )) 2 kälikä kälarätriçca mahäkälanitrambiné kälabhairavabhäryä ca kulavartmaprakäçiné k-ail/k-a kälikä Ela Quem é a Causa da Remoção das Trevas 8 Mahak-al/iNa}aiMbNaq mahäkälanitrambiné Ela Quem é a Eterna Mãe do Grande Tempo 10 ku-l/vtmarpa[k-aixanaq kulavartmaprakäçiné Ela Quem Ilumina a Toda a Família Mundial 12 k-al/rai}aê kälarätriçca Ela Quem é as Trevas da Noite do Egotismo e 9 k-al/>aerv>aayaar c kälabhairavabhäryä ca Ela Quem é a Esposa do Temor do Tempo Infinito e 11

2 k-amada k-aimanaq k-amyaa k-amanaqyasv>aaivnaq ) k-staurqrsail/áa q ku-åreìrgaaimanaq )) 3 kämadä käminé kämyä kämanéyasvabhäviné kastürérasaliptäìgé kuïjareçvaragäminé k-amada kämadä Ela Quem é a Doadora de Todo Desejo 13 k-amyaa kämyä Ela Quem é Desejada 15 k-staurqrsail/áa q kastürérasaliptäìgé Ela Quem Cujos Membros são Ungidos com a Essência do Almíscar 17 k-aimanaq käminé Ela Quem é a Doadora Deste Desejo 14 k-amanaqyasv>aaivnaq kämanéyasvabhäviné Ela Quem é a Intrínseca Natureza daquilo que é Desejado 16 ku-åreìrgaaimanaq kuïjareçvaragäminé Ela Quem Se Move como o Rei dos Elefantes (Airävata de Indra) 18 k-k-arv<arsavar q k-aimanaq k-amasaundrq ) k-amaataar k-amaæpaa c k-amadaenau" k-l/avtaq )) 4 kakäravarëasarväìgé käminé kämasundaré kämärtä kämarüpä ca kämadhenuù kalävaté k-k-arv<arsavar q kakäravarëasarväìgé Ela Quem é todos os Membros da Letra Ka, a Causa 19 k-amasaundrq kämasundaré Ela Quem é o Desejo Belo 21 k-amaæpaa c kämarüpä ca Ela Quem é a Forma do Desejo e 23 k-l/avtaq kalävaté Ela Quem é o Repositório de Todas os Predicados ou Artes 25 k-aimanaq käminé Ela Quem é a Doadora Deste Desejo 20 k-amaataar kämärtä Ela Quem é o Objeto do Desejo 22 k-amadaenau" kämadhenuù Ela Quem é a Vaca a qual Realiza Todos os Desejos 24 k-antaa käntä Ela Quem é a Beleza Aumentada pelo Amor 26 k-antaa k-amasvæpaa c k-amaa:yaa ku-l/paail/naq ) ku-l/inaa ku-l/vtyamba dugaar dugaaritarnaaixanaq )) 5 käntä kämasvarüpä ca kämäkhyä kulapäliné kulénä kulavatyambä durgä durgärtinäçiné k-amasvæpaa c kämasvarüpä ca Ela Quem é a Intrínseca Forma do Desejo e 27

3 k-amaa:yaa kämäkhyä Ela Cujo nome é Desejo 28 ku-l/inaa kulénä Ela Quem é a Excelência 30 dugaar durgä Ela Quem é a Aliviadora das Dificuldades 32 ku-l/paail/naq kulapäliné Ela Quem Protege a Excelência 29 ku-l/vtyamba kulavatyambä Ela Quem é o Repositório da Excelência 31 dugaaritarnaaixanaq durgärtinäçiné Ela Quem é a Destruidora de Todas as Variadas Dificuldades 33 ku-maarq ku-l/jaa k*-z<aa k*-z<adeha k*-xaaedara ) k-ixaa&gaq ku-il/xaa&gaq c -I&k-arq k-mal/a k-l/a )) 6 kumäré kulajä kåñëä kåñëadehä kåçodärä kéçäàgé kuliçäàgé ca kréàkäré kamalä kalä ku-maarq kumäré Ela Quem é Sempre Pura 34 k*-z<aa kåñëä Ela Quem Manifesta Toda Ação 36 k*-xaaedara kåçodärä Ela Quem Mantém em Suspenso Toda Ação 38 ku-il/xaa&gaq c kuliçäàgé ca Ela Quem é a Personificação da Excelência e 40 k-mal/a kamalä Ela Quem é um Lótus (Lakñmi) 42 ku-l/jaa kulajä Ela Quem Dá Nascimento para a Excelência 35 k*-z<adeha kåñëadehä Ela Quem Tem um Corpo Escuro 37 k-ixaa&gaq kéçäàgé Ela Quem Personifica Toda Ação 39 -I&k-arq kréàkäré Ela Quem Causa a Dissolução do Corpo Sutil no Corpo Causal 41 k-l/a kalä Ela Quem é a Arte ou Todos os Atributos 43 k-ral/asyaa karäläsyä Ela Quem tem uma Boca Aberta 44 ku-l/k-antaa_paraijataa kulakäntä-paräjitä Ela Cuja Excelente Beleza é Indefinível 46 k-ral/asyaa k-ral/i c ku-l/k-antaa_paraijataa ) oga]a oga]pa[>aa dqáa ivpa[ictaa MahaNaNaa )) 7 karäläsyä karälé ca kulakäntä-paräjitä ugrä ugraprabhä déptä vipracittä mahänanä k-ral/i c karälé ca Ela Quem Dissolve Tudo em Seu Ser e 45 oga]a ugrä Ela Quem é Terrível 47

4 oga]pa[>aa ugraprabhä Ela Cuja Luz é Terrível 48 ivpa[ictaa vipracittä Ela Cujo Objeto da Consciência é Variado 50 dqáa déptä Ela Quem é Luz 49 MahaNaNaa mahänanä Ela Quem tem uma Grande Face 51 Naql/agaNaa vl/ak-a c Maa}aa Maud]aiMaTaaiSaTaa ) b]aøq NaaraYa<aq >ad]a Sau>ad]a >a -vtsal/a )) 8 néläghanä valäkä ca mäträ mudrämitäsitä brähmé näräyaëé bhadrä subhadrä bhaktavatsalä Naql/agaNaa néläghanä Ela Quem tem a Aparência de uma Nuvem Escura 52 Maa}aa mäträ Ela Quem é o Verso 54 b]aøq brähmé Ela Quem é a Energia Criativa 56 >ad]a bhadrä Ela Quem é Excelente 58 >a -vtsal/a bhaktavatsalä Ela Quem Nutre Todos os Devotos 60 vl/ak-a c valäkä ca Ela Quem Exemplifica a Liberdade do Cisne e 53 Maud]aiMaTaaiSaTaa mudrämitäsitä Ela Cuja Posição de Seus Membros são Extremamente Elegantes 55 NaaraYa<aq näräyaëé Ela Quem é a Expositora da Consciência 57 Sau>ad]a subhadrä Ela Quem é a Excelente da Exelência 59 Maaheìrq c mäheçvaré ca Ela Quem é a Grande Vidente de Tudo e 61 varahq värähé Ela Quem é o Javali do Sacrifício 63 Maaheìrq c varahq NaariSa&ihk-a ) vja]a q vja]k-ªal/i ixava )) 9 mäheçvaré ca cämuëòä värähé närasiàhikä vajräìgé vajrakaìkälé nåmuëòasragvëé çivä cämuëòä Ela Quem se Move no Paradigma da Consciência 62 NaariSa&ihk-a närasiàhikä Ela Quem é a Feroz Metade Humana Metadade Leoa da Coragem 64

5 vja]a q vajräìgé Ela Quem tem Membros que Iluminam 65 nåmuëòasragvëé Ela Quem é Adornada por uma Guirlanda 67 vja]k-ªal/i vajrakaìkälé Ela Cuja Cabeça Brilha Como Que Iluminando 66 ixava çivä Ela Quem é a Energia da Consciência da Infinita Deusa 68 Maail/Naq mäliné Ela Quem Usa uma Guirlanda de Crânios 69 Gal/}auiDar>aUz<aa galatrudhirabhüñaëä Da Guirlanda de Crânios em volta de Seu Pescoço Pinga Gotas de Sangue 71 isanduraå<amastak-a sindüräruëamastakä Ela Quem tem a Fronte Marcada com Vermelhão do Amor o qual traz a Luz da Sabedoria 73 Maail/Naq NarMau<dal/I Gal/}auiDar>aUz<aa ) r -cndnaisa -a q isanduraå<amastak-a )) 10 mäliné naramuëdälé galatrudhirabhüñaëä raktacandanasiktäìgé sindüräruëamastakä NarMau<dal/I naramuëdälé Ela Quem segura a Cabeça de um homem 70 r -cndnaisa -a q raktacandanasiktäìgé Ela Cujos Membros estão Cobertos Por Pasta de Sândalo Vermelho 72 gaaeræpaa gaaerd&í\a gaaeragaaertara Xau>aa ) Mahad&í\a MahaMaaYaa SaudNTaq YauGadNTaura )) 11 ghorarüpä ghoradaàñörä ghoräghoratarä çubhä mahädaàñörä mahämäyä sudanté yugadanturä gaaeræpaa ghorarüpä Ela Quem é de Forma Terrível 74 gaaeragaaertara ghoräghoratarä Ela Quem é a Auspiciosidade a qual Leva para Longe a Inauspiciosidade 76 Mahad&í\a mahädaàñörä Ela Quem Tem um Grande Dente 78 SaudNTaq sudanté Ela Quem Tem um Excelente Dente 80 gaaerd&í\a ghoradaàñörä Ela Quem Cuja Dentes são Terríveis 75 Xau>aa çubhä Ela Quem é Pura 77 MahaMaaYaa mahämäyä Ela Quem é a Grande Definição da Consciência 79 YauGadNTaura yugadanturä Ela Quem está Além das Idades do Tempo 81 Saul/aecNaa ivæpaa+aq ivxaal/a+aq i}al/aecnaa )

6 XaardeNduPa[SaàaSYaa Sfu-rTSMaeraMbuJae+a<aa )) 12 sulocanä virüpäkñé viçäläkñé trilocanä çäradenduprasannäsyä sphuratsmerämbujekñaëä

7 Saul/aecNaa sulocanä Ela Quem Tem Olhos Belos 82 ivxaal/a+aq viçäläkñé Ela Quem Tem Grandes Olhos 84 XaardeNduPa[SaàaSYaa çäradenduprasannäsyä Ela Quem é Aprazida como a Lua de Outono 86 ivæpaa+aq virüpäkñé Ela Cujos Olhos são de Forma Indescritível 83 i}al/aecnaa trilocanä Ela Quem Tem Três Olhos 85 Sfu-rTSMaeraMbuJae+a<aa sphuratsmerämbujekñaëä Ela Cuja Pureza Brilha nos Seus Olhos de Lótus 87 AÆhaSaPa[SaàaSYaa aööahäsaprasannäsyä Ela Quem Tem um Grande Riso de Extremo Prazer 88 Sau>aaiz<aq subhäñiëé Ela Quem Tem Excelente Expressão 90 ismataasyaa smitäsyä Ela Cuja Face está Sempre Feliz 92 AÆhaSaPa[SaàaSYaa SMaerv -a Sau>aaiz<aq ) Pa[SaàPaÚvdNaa ismataasyaa ipa[ya>aaiz<aq )) 13 aööahäsaprasannäsyä smeravakträ subhäñiëé prasannapadmavadanä smitäsyä priyabhäñiëé SMaerv -a smeravakträ Ela Quem Fala Palavras de Recordação 89 Pa[SaàPaÚvdNaa prasannapadmavadanä Ela Cujo Sorriso de Lábios de Lótus 91 ipa[ya>aaiz<aq priyabhäñiëé Ela Quem é a Amada Expressão do Amor 93 k-ae$=ra+aq koöaräkñé Ela Cujo Olhos são Infinitos 94 MahTaq mahaté Ela Quem Tem uma Grande Mente 96 SauMaiTa" sumatiù Ela Quem Tem uma Excelente Mente 98 caëòä Ela Quem é Paixão 100 k-ae$=ra+aq ku-l/é[eïa MahTaq bhu>aaiz<aq ) SauMaiTa" )) 14 koöaräkñé kulaçreñöhä mahaté bahubhäñiëé sumatiù kumatçcaëòä caëòamuëòätiveginé ku-l/é[eïa kulaçreñöhä Ela Quem é a Excelente da Excelência ou da Família Excelente 95 bhu>aaiz<aq bahubhäñiëé Ela Quem Tem Várias Expressões 97 ku-maita" kumatiù Ela Quem tem uma Mente Errante 99 caëòamuëòätiveginé Ela Quem Destrói as Paixões, Maldades, e Outras Negatividades 101

8 pracaëòacaëòikä Ela Quem é a Grande Paixão Terrível 102 caëòikä Ela Quem é a Causa da Dilaceração de Todos os Pensamentos 104 Sauke-Xaq sukeçé Ela Quem Tem Cabelos Belos 106 dqgarke-xaq dérghakeçé Ela Quem Tem Cabelos Longos ) Sauke-Xaq Mau -ke-xaq c dqgarke-xaq MahTku-ca )) 15 pracaëòacaëòikä caëòé caëòikä caëòaveginé sukeçé muktakeçé ca dérghakeçé mahatkucä caëòé Ela Quem Dilacera os Pensamentos 103 caëòaveginé Ela Quem Destrói Todas as Paixões 105 Mau -ke-xaq c muktakeçé ca Ela Quem Tem Cabelos Soltos e 107 MahTku-ca mahatkucä Ela Quem Tem Grandes Seios 109 Pa[eTadehk-<aRPaUra pretadehakarëapürä Ela Quem tem as Orelhas do Corpo Cósmico 110 Pa[eTaaSaNaa pretäsanä Ela Quem Senta com Espíritos Desencarnados 112 Pa[eTa>aUiMak*-Taal/Yaa pretabhümikåtälayä Ela Quem é o Terra Onde Residem os Espíritos Desencarnados 114 Pa[eTadehk-<aRPaUra Pa[eTaPaai<aSauMae%al/a ) Pa[eTaaSaNaa ipa[yapa[etaa Pa[eTa>aUiMak*-Taal/Yaa )) 16 pretadehakarëapürä pretapäëisumekhälä pretäsanä priyapretä pretabhümikåtälayä Pa[eTaPaai<aSauMae%al/a pretapäëisumekhälä Ela Quem Tem as Mãos e Cintura do Corpo Cósmico 111 ipa[yapa[etaa priyapretä Ela Quem é a Querida dos Espíritos Desencarnados 113 XMaXaaNavaiSaNaq çmaçänaväsiné Ela Quem Reside nos Campos de Cremação 115 XMaXaaNavaiSaNaq Pau<Yaa Pau<Yada ) Pau<Yaal/Yaa Pau<Yadeha Pau<Yaëaek-a c PaaivNaq )) 17 çmaçänaväsiné puëyä puëyadä kulapaëòitä puëyälayä puëyadehä puëyaçlokä ca päviné Pau<Yaa puëyä Ela Quem é o Mérito 116

9 Pau<Yada puëyadä Ela Quem é a Doadora do Mérito 117 Pau<Yaal/Yaa puëyälayä Ela Quem é a Residência do Mérito 119 Pau<Yaëaek-a c puëyaçlokä ca Ela de Quem Toda Elocução é o Mérito e 121 kulapaëòitä Ela Quem é a Pessoa de Excelente Conhecimento 118 Pau<Yadeha puëyadehä Ela Quem é a Personificação do Mérito 120 PaaivNaq päviné Ela Quem Sopra como uma Brisa Fresca 122 PaUTaa pütä Ela Quem é a Filha 123 ParMaa paramä Ela Quem é Suprema 125 Pau<YaNaaMNaq puëyanämné Ela Cujo Nome é Meritório 127 vrda varadä Ela de Quem é a Outorgadora dos Benefícios 129 PaUTaa Paiv}aa ParMaa PauraPau<Yaiv>aUz<aa ) Pau<YaNaaMNaq >aqitahra vrda % Paail/Naq )) 18 pütä paviträ paramä puräpuëyavibhüñaëä puëyanämné bhétiharä varadä khaìgapäliné Paiv}aa paviträ Ela Quem é Pura 124 PauraPau<Yaiv>aUz<aa puräpuëyavibhüñaëä Ela Quem Ilumina o Mérito Totalíssimo 126 >aqitahra bhétiharä Ela Quem Leva para Longe o Medo e a Dúvida 128 % Paail/Naq khaìgapäliné Ela Quem Tem a Espada da Sabedoria em Sua Mão 130 c i^àmastaa SauNaaiSak-a ) di+a<aa XYaaMal/a XYaaMaa XaaNTaa PaqNaaeàTaSTaNaq )) 19 nåmuëòahastaçastä ca chinnamastä sunäsikä dakñiëä çyämalä çyämä çäntä pénonnatastané c nåmuëòahastaçastä ca Ela Quem Segura o Crânio do Pensamento Impuro 131 SauNaaiSak-a sunäsikä Ela Quem Tem um Excelente Órgão de Olfato 133 i^àmastaa chinnamastä Ela Quem segura a Cabeça Cortada da Dualidade 132 di+a<aa dakñiëä Ela Quem Olha para o Sul; Ela Quem é a Oferenda Feita em Respeito para a Direção 134

10 XYaaMal/a çyämalä Ela Quem tem uma Compleição Escura 135 XaaNTaa çäntä Ela Quem é Paz 137 XYaaMaa çyämä Ela Quem é Escura 136 PaqNaaeàTaSTaNaq pénonnatastané Ela Quem Ergue o Tridente em Sua Mão 138 idgambra digambarä Ela Quem Veste o Espaço 139 Sa* -antaa såkkäntä Ela Cuja Beleza Cria 141 gaaerrava ghorarävä Ela Cujo Som é Terrível 143 ivsa&gaq visaàgé Ela de Quem Está Sem Qualquer Outro 145 idgambra gaaerrava Sa* -antaa r -vaihnaq ) gaaerrava ixavasa&gaq ivsa&gaq MadNaaTaura )) 20 digambarä ghorarävä såkkäntä raktavähiné ghorarävä çiväsaàgé visaàgé madanäturä gaaerrava ghorarävä Ela Cujo Som é Terrível 140 r -vaihnaq raktavähiné Ela Quem é o Veículo da Paixão 142 ixavasa&gaq çiväsaàgé Ela Quem Está com Çiva 144 MadNaaTaura madanäturä Ela Quem é a Intoxicação Última 146 Mataa mattä Ela Quem é a Grande Mente ou Pensador 147 Pa[Mada pramadä Ela Que é a Doadora da Preeminência 149 AiTaMataa atimattä Ela Quem é a Mente Extramamente Grande 151 SavaRk-Z<aRk-air<aq sarväkarñëakäriëé Ela de Quem é a Causa de Toda Atração 153 Mataa Pa[Mataa Pa[Mada SauÕaiSaNDauiNavaiSaNaq ) AiTaMataa MahaMataa SavaRk-Z<aRk-air<aq )) 21 mattä pramattä pramadä suddäsindhuniväsiné atimattä mahämattä sarväkarñëakäriëé Pa[Mataa pramattä Ela Quem é a Primordial Mente ou Pensador 148 SauÕaiSaNDauiNavaiSaNaq suddäsindhuniväsiné Ela Quem Reside no Oceano da Pureza 150 MahaMataa mahämattä Ela Quem é a Grande Mente Grande 152

11 GaqTaiPa[Yaa gétapriyä Ela Quem é a Bem Amada da Canção 154 Pa[eTaNa*TYaParaYa<aa pretanåtyaparäyaëä Ela Que é a Dança Eterna dos Espíritos Desencarnados 156 dxa>aujaa daçabhujä Ela Quem Tem Dez Braços 158 GaqTaiPa[Yaa vaûrtaa Pa[eTaNa*TYaParaYa<aa ) ctau>aurjaa dxa>aujaa AíadXa>auJaa TaQaa )) 22 gétapriyä vädyaratä pretanåtyaparäyaëä caturbhujä daçabhujä añöädaçabhujä tathä vaûrtaa vädyaratä Ela Quem é Extremamente Aprazida pela Música 155 ctau>aurjaa caturbhujä Ela Quem Tem Quatro Braços 157 AíadXa>auJaa TaQaa añöädaçabhujä tathä Ela Quem Tem Dezoito Braços também 159 k-atyaayanaq kätyäyané Ela Quem é Sempre Pura 160 JaGaTaa& ParMaeìrq& jagatäà parameçvaré Ela Que é a Suprema Governante do Universo Perceptível 162 JaGaÖa}aq jagaddhätré Ela Quem Cria o Universo Perceptível 164 k-atyaayanaq JaGaNMaaTaa JaGaTaa& ParMaeìrq ) JaGaØNDauJaRGaÖa}aq JaGadaNaNdk-air<aq )) 23 kätyäyané jaganmätä jagatäà parameçvaré jagadbandhurjagaddhätré jagadänandakäriëé JaGaNMaaTaa jaganmätä Ela Quem é a Mãe do Universo Perceptível 161 JaGaØNDau" jagadbandhuù Ela Quem é a Amiga Universo Perceptível 163 JaGadaNaNdk-air<aq jagadänandakäriëé Ela Quem é a Causa da Felicidade no Universo Perceptível 165 JaGaÂqvMaYaq jagajjévamayé Ela Quem é a manifestação de Toda a Vida no Universo 166 MaaYaa mäyä Ela Que é a Grande Medida da Consciência 168 JaGaÂqvMaYaq hemavtaq MaaYaa MahaMahq ) NaaGaYajaePavqTaa q NaaiGaNaq NaaGaXaaiYaNaq )) 24 jagajjévamayé haimavatté mäyä mahämahé nägayajïopavétäìgé näginé nägaçäyiné hemavtaq haimavatté Ela Quem Nasceus dos Himalayas 167 MahaMah mahämahé Ela Quem é a Grande Expressão 169

12 NaaGaYajaePavqTaa q nägayajïopavétäìgé Ela Quem é o Cordão Sagrado no Corpo da Serpente, o Adorno da Kuëòaliné 170 NaaGaXaaiYaNaq nägaçäyiné Ela Quem Repousa na Serpente 172 NaaiGaNaq näginé Ela Quem é a Serpente 171 NaaGak-NYaa nägakanyä Ela Quem é a Filha da Serpente 173 GaNDavs gandharvé Ela Quem Canta a Divina Melodia Celestial 175 Maaehrai}a" moharätriù Ela Que é a Noite da Ignorância 177 daå<aa däruëä Ela Quem Suporta Tudo 179 NaaGak-NYaa devk-nyaa GaNDavs ik-àreìrq ) Maaehrai}aMaRharai}adaRå<aa >aasvrasaurq )) 25 nägakanyä devakanyä gandharvé kinnareçvaré moharätrirmahärätrirdäruëä bhäsvaräsuré devk-nyaa devakanyä Ela Quem é a Filha dos Deuses 174 ik-àreìrq kinnareçvaré Ela Quem é a Suprema Governante dos Seres Celestiais 176 Maharai}a" mahärätriù Ela Quem é a Grande Noite 178 >aasvrasaurq bhäsvaräsuré Ela Cuja Esplendor Destroi a Dualidade 180 ivûadarq vidyädharé Ela Quem Concede o Grande Conhecimento 181 Yai+a<aq yakñiëé Ela Quem Dá Riquezas 183 Jara jarä Ela Quem é Velha òäkné Ela Quem é o Ser Demoníaco Feminino 187 ivûadarq vsaumataq Yai+a<aq YaaeiGaNaq Jara ) vedmayaq vediv>auz<aa )) 26 vidyädharé vasumaté yakñiëé yoginé jarä räkñaçé òäkiné vedamayé vedavibhüñaëä vsaumataq vasumaté Ela Quem Tem Riqueza 182 YaaeiGaNaq yoginé Ela Quem é Sempre União 184 ra+axaq räkñaçé Ela Quem é a Mãe de Todos os Demônios 186 vedmayaq vedamayé Ela Quem é a Expressão da Sabedoria 188

13 vediv>auz<aa vedavibhüñaëä Ela Quem Ilumina a Sabedoria 189 é[uita" SMa*iTaMaRhaivÛa GauùivÛa PauraTaNaq ) icntyaaicntyaa SvDaa Svha inad]a TaNd]a c PaavRTaq )) 27 çrutiù småtirmahävidyä guhyavidyä purätané cintyä-cintyä svadhä svahä nidrä tandrä ca pärvaté é[uita" çrutiù Ela Quem é Aquela a Qual Foi Ouvida 190 MahaivÛa mahävidyä Ela Quem é o Grande Conhecimento 192 PauraTaNaq purätané Ela Quem é a Atiguíssima Existência Manifestada 194 AicNTYaa acintyä Ela Quem é o Inconcebível 196 Svha svahä Ela Quem é as Oblações do eu sou Um com Deus 198 TaNd]a c tandrä ca Ela Quem está Parcialmente Desperta e 200 SMa*iTa" småtiù Ela Quem é Aquela a Qual Foi Lembrada 191 GauùivÛa guhyavidyä Ela Quem é o Conhecimento Oculto 193 icntyaa cintyä Ela Quem é o Pensamento 195 SvDaa svadhä Ela Quem é as Oblações do Louvor aos Ancestrais 197 inad]a nidrä Ela Quem é o Sono 199 PaavRTaq pärvaté Ela Quem é a Filha da Montanha 201 APa<aaR aparëä Ela Quem é Sem Partes 202 l/ael/a lolä Ela Quem tem uma Protraída Língua 204 TaPaiSvNaq tapasviné Ela Quem é a Executora das Austeridades Purificantes 206 APa<aaR inaêl/a l/ael/a SavRivÛa TaPaiSvNaq ) Ga&Gaa k-axaq Xacq SaqTaa SaTaq SaTYaParaYa<aa ))28 aparëä niçcalä lolä sarvavidyä tapasviné gaàgä käçé çacé sétä saté satyaparäyaëä inaêl/a niçcalä Ela Quem não Pode Ser Dividida 203 SavRivÛa sarvavidyä Ela Quem é Todo Conhecimento 205 Ga&Gaa gaàgä Ela Quem é o Rio Sagrado 207

14 k-axaq käçé Ela Quem é Benares 208 SaqTaa sétä Ela Quem é a Esposa de Räma 210 SaTYaParaYa<aa satyaparäyaëä Ela Quem Sempre Age na Verdade 212 Xacq çacé Ela Quem é a Esposa de Indra 209 SaTaq saté Ela Quem é a Esposa de Çiva 211 NaqiTa" ëétiù Ela Quem é a Sabedoria Sistematizada ou Método 213 Sauåic" suruciù Ela Quem é o Excelente Sabor 215 Pauií" puñöiù Ela Quem é a Nutrição 217 +amaa kñamä Ela Quem é o Perdão 219 buiö" buddhiù Ela Quem é a Inteligência 221 l/+maq" lakñméù Ela Quem está é a Meta 223 NaqiTa" SauNaqiTa" SauåicSTauií" PauiíDa*RiTa" +amaa ) va<aq buiömarhal/+maql/r+maqnasl/sarsvtaq )) 29 nétiù sunétiù surucistuñöiù puñöirdhåtiù kñamä väëé buddhirmahälakñmérlakñmérnélasarasvaté SauNaqiTa" sunétiù Ela Quem é a Excelente Sabedoria Sistematizada 214 Tauií" tuñöiù Ela Quem é a Satisfação 216 Da*iTa" dhåtiù Ela Quem é a Solidez Consistente 218 va<aq väëé Ela Quem é as Palavra 220 Mahal/+Maq mahälakñméù Ela Quem é a Grande Meta da Existência 222 Naql/SarSvTaq nélasarasvaté Ela Quem é a Deusa Azul do Conhecimento 224 óaetasvtaq srotasvaté Ela Quem é o Espírito de Todo Som 225 óaetasvtaq SarSvTaq MaaTa&Gaq ivjayaa JaYaa ) Nadq isandau" SavRMaYaq Taara XaUNYaiNavaiSaNaq )) 30 srotasvaté sarasvaté mätaàgé vijayä jayä nadé sindhuù sarvamayé tärä çünyaniväsiné SarSvTaq sarasvaté Ela Quem é a Personificação do Próprio Oceano da Existência 226

15 MaaTa&Gaq mätaàgé Ela Quem é a Mãe de Todos os Corpos 227 JaYaa jayä Ela Quem é a Vitória 229 SavRMaYaq sarvamayé Ela Quem é a Expressão de Tudo 231 XaUNYaiNavaiSaNaq çünyaniväsiné Ela Quem Reside no Silêncio 233 ivjayaa vijayä Ela Quem é a Conquista 228 Nadq isandau" nadé sindhuù Ela Quem é Rios e Oceano 230 Taara tärä Ela Quem é a Iluminadora 232 XauÖa Tari <aq MaeDaa l/aik-naq bhuæipa<aq ) SQaUl/a SaU+Maa SaU+MaTara >agavtyanauraiga<aq )) 31 çuddhä taraìgiëé medhä läkiné bahurüpiëé sthülä sükñmä sükñmatarä bhagavatyanurägiëé XauÖa çuddhä Ela Quem é a Pureza 234 MaeDaa medhä Ela Quem é o Intelecto do Amor 236 bhuæipa<aq bahurüpiëé Ela Quem tem Muitas Formas 238 SaU+Maa sükñmä Ela Quem é Sutil 240 >agavtaq bhagavaté Ela Quem é a Feminina Governante de Tudo 242 Tari <aq taraìgiëé Ela Quem Faz as Ondas 235 l/aik-naq läkiné Ela Quem é a Energia Manifestada 237 SQaUl/a sthülä Ela Quem é Corpo Denso 239 SaU+MaTara sükñmatarä Ela Quem é a Onda Sutil 241 ANauraiGa<aq anurägiëé Ela Quem é o Sentimento das Emoções 243 ParMaaNaNdæPaa c paramänandarüpä ca Ela Quem é a Forma da Suprema Bemaventurança e 244 ParMaaNaNdæPaa c icdanandsvæipa<aq ) SavaRNaNdMaYaq inatyaa SavaRNaNdSvæiPa<aq )) 32 paramänandarüpä ca cidänandasvarüpiëé sarvänandamayé nityä sarvänandasvarüpiëé icdanandsvæipa<aq cidänandasvarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Bemaventurança da Consciência 245

16 SavaRNaNdMaYaq sarvänandamayé Ela Quem é a Expressão de Toda Bemaventurança 246 SavaRNaNdSvæiPa<aq sarvänandasvarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza de Toda Bemaventurança 248 inatyaa nityä Ela Quem é Eterna 247 Xau>ada NaiNdNaq STauTYaa STavNaqYaSv>aaivNaq ) r&ik-<aq >a&ik-naq ic}aa ivic}aa ic}aæipa<aq )) 33 çubhadä nandiné stutyä stavanéyasvabhäviné raàkiëé bhaàkiné citrä viciträ citrarüpiëé Xau>ada çubhadä Ela Quem é a Doadora da Pureza 249 STauTYaa stutyä Ela Quem é o Louvor 251 r&ik-<aq raàkiëé Ela Quem Se Manifesta na Sutileza 253 ic}aa citrä Ela Quem é Artística 255 ic}aæipa<aq citrarüpiëé Ela Quem é a Forma de Toda a Arte 257 NaiNdNaq nandiné Ela Quem é Bem aventurada 250 STavNaqYaSv>aaivNaq stavanéyasvabhäviné Ela Quem é a Intrínseca Natureza do Canto da Oração 252 >a&ik-naq bhaàkiné Ela Quem é Feroz 254 ivic}aa viciträ Ela Quem tem Várias Capacidades Artísticas 256 PaÚa PaÚal/Yaa PaÚMau%q PaÚiv>aUz<aa ) haik-naq Xaaik-Naq XaaNTaa raik-<aq åidaripa[yaa )) 34 padmä padmälayä padmamukhé padmavibhüñaëä häkiné çäkiné çäntä räkiëé rudhirapriyä PaÚa padmä Ela Quem é um Lótus 258 PaÚMau%q padmamukhé Ela Quem tem Boca de Lótus 260 haik-naq häkiné Ela Quem é a Energia do Divino "I" 262 PaÚal/Yaa padmälayä Ela Quem Reside em um Lótus 259 PaÚiv>aUz<aa padmavibhüñaëä Ela Quem Brilha como um Lótus 261 Xaaik-Naq çäkiné Ela Quem é a Energia da Paz 263

17 XaaNTaa çäntä Ela Quem é a Paz 264 åidaripa[yaa rudhirapriyä Ela Quem é a Amada Daqueles que Choram 266 raik-<aq räkiëé Ela Quem é a Energia da Sutileza 265 >a]ainta>arvanaq åd]a<aq Xa}auMaidRNaq ) opaend]a<aq MaheNd]a<aq JYaaeTòa cnd]svæipa<aq )) 35 bhräntirbhaväné rudräëé måòäné çatrumardiné upendräëé mahendräëé jyotsnä candrasvarüpiëé >a]ainta" bhräntiù Ela Quem é a Confusão 267 åd]a<aq rudräëé Ela Quem é a Energia que Remove o Sofrimento 269 Xa}auMaidRNaq çatrumardiné Ela Quem é a Destruidora de Toda a Inimizade 271 MaheNd]a<aq mahendräëé Ela Quem é a Grande Energia do Governante do Puro 273 cnd]svæipa<aq candrasvarüpiëé Ela Quem é a Natureza Intrínseca da Lua da Devoção 275 >avanaq bhaväné Ela Quem é a Existência Manifestada 268 måòäné Ela Quem é o Ritmo da Vida 270 opaend]a<aq upendräëé Ela Quem é a Altíssima Energia do Governante do Puro 272 JYaaeTòa jyotsnä Ela Quem Radia Luzes 274 SaUYaaRiTMak-a åd]paòq raed]q ñq Pa[k*-iTa" PauMaaNa( ) Xai -" SaUi -MaRiTaMaaRTaa >aui -MauRi -" PaiTav]Taa )) 36 süryätmikä rudrapatné raudré stré prakåtiù pumän çaktiù süktirmatirmätä bhuktirmuktiù pativratä SaUYaaRiTMak-a süryätmikä Ela Quem é a Alma da Luz da Sabedoria 276 raed]q raudré Ela Quem é Feroz 278 åd]paòq rudrapatné Ela Quem é a Esposa de Rudra, a Aliviadora dos Sofrimentos 277 ñq Pa[k*-iTa" stré prakåtiù Ela Quem é a Mulher da Natureza ou a Natureza das Mulheres 279

18 PauMaaNa( pumän Ela Quem é o Masculino 280 SaUi -" süktiù Ela Quem é a Felicidade 282 SaUi -" mätä Ela Quem é a Mãe 284 Maui -" muktiù Ela Quem é a Liberação Xai -" çaktiù Ela Quem é a Energia 281 MaiTa" matiù Ela Quem é a Mente 283 >aui -" bhuktiù Ela Quem é o Prazer 285 PaiTav]Taa_ pativratä Ela Quem Observa o Voto de Devoção de Seu Marido 287 SaveRìrq SavRMaaTaa XavaR<aq hrvç/>aa ) SavRja isaiöda isadaa >avyaa >aavyaa >ayaapaha ))37 sarveçvaré sarvamätä çarväëé haravallabhä sarvajïä siddhidä sidhä bhavyä bhävyä bhayäpahä SaveRìrq sarveçvaré Ela Quem é a Suprema Governate de Tudo 288 XavaR<aq çarväëé Ela Quem Reside em Tudo 290 SavRja sarvajïä Ela Quem é a Conhecedora de Tudo 292 isadaa sidhä Ela Quem Obteve a Perfeição 294 >aavyaa bhävyä Ela Quem é Todas as Atitudes 296 SavRMaaTaa sarvamätä Ela Quem é a Mãe de Tudo 289 hrvç/>aa haravallabhä Ela Quem é a Força de Çiva 291 isaiöda siddhidä Ela Quem a Doadora da Obtenção da Perfeição 293 >avyaa bhavyä Ela Quem é a Existência 295 >ayaapaha bhayäpahä Ela Quem está Além de Todo o Medo 297 k-}as h}as Paal/iYa}aq XavRrq TaaMaSaq dyaa )) TaiMaóa TaaMaSaq SQaa<au" isqara Daqra TaPaiSvNaq )) 38 kartré hartré pälayitré çarvaré tämasé dayä tamisrä tämasé sthäëuù sthirä dhérä tapasviné k-}as kartré Ela Quem Cria 298 h}as hartré Ela Quem Transforma ou Destrói 299

19 Paal/iYa}aq pälayitré Ela Quem Protege 300 TaaMaSaq tämasé Ela Quem Manifesta as Trevas 302 TaiMaóa tamisrä Ela Quem Mistura ou Mescla 304 SQaa<au" sthäëuù Ela Quem está Estabelecida 306 Daqra dhérä Ela Quem é Estável308 XavRrq çarvaré Ela Quem Dá Descanso 301 dyaa dayä Ela Quem é Compassiva 303 TaaMaSaq tämasé Ela Quem Manifesta as Trevas 305 isqara sthirä Ela Quem é Quieta 307 TaPaiSvNaq tapasviné Ela Quem Executa Auteridades 309 cavr q cärvaìgé Ela Cujo Corpo estás em Movimento 310 l/ael/ijaûa lolajihvä Ela Quem tem a Língua Estendida 312 }apaa trapä Ela Quem Salva do Medo 314 l/âa lajjä Ela Quem é a Modéstia 316 h]q" hréù Ela Quem é a Modéstia Humilde 318 cavr q cäl/a l/ael/ijaûa caåciri}a<aq ) }apaa }apaavtaq l/âa ivl/âa h]q" rjaaevtaq ))39 cärvaìgé caïcalä lolajihvä cärucaritriëé trapä trapävaté lajjä vilajjä hréù rajovaté cäl/a caïcalä Ela Quem é Agitada 311 caåciri}a<aq cärucaritriëé Ela Cujo Caráter é o de Curar 313 }apaavtaq trapävaté Ela Cujo espírito Salva do Medo 315 ivl/âa vilajjä Ela Quem é sem Modéstia 317 rjaaevtaq rajovaté Ela Quem é o Repositório do Rajas Guëa 319 SarSVTaq sarasvté Ela Quem é a Personificação do Próprio Oceâno 320 SarSVTaq DaMaRiNaïa é[eïa inaïurnaaidnaq ) Gairïa duísa&h}as ivixaía é[eyasaq ga*<aa )) 40 sarasvté dharmaniñöhä çreñöhä niñöhuranädiné gariñöhä duñöasaàhartré viçiñöä çreyasé ghåëä DaMaRiNaïa dharmaniñöhä Ela Quem é a Estrita Observância dos Ideais de Perfeição 321

20 é[eïa çreñöhä Ela Quem é a Definitiva 322 Gairïa gariñöhä Ela Quem está Sempre Feliz ao Ver os Seus Devotos 324 ivixaía viçiñöä Ela Quem é Especialmente Amada 326 ga*<aa ghåëä Ela Quem é o Ódio 328 inaïurnaaidnaq niñöhuranädiné Ela Cujas as Vibrações são Extremamente Sutis 323 duísa&h}as duñöasaàhartré Ela Quem Dissipa Todo o Mal 325 é[eyasaq çreyasé Ela Quem é o Final 327 >aqmaa >ayaanak-a >aqmanaaidnaq >aq" Pa[>aavTaq ) vagaqìrq é[qyarmaunaa Yajk-}as YaJau"iPa[Yaa )) 41 bhémä bhayänakä bhémanädiné bhéù prabhävaté vägéçvaré çréryamunä yajïakartré yajuùpriyä >aqmaa bhémä Ela Quem é Terrívelmente Feroz 329 >aqmanaaidnaq bhémanädiné Ela Quem Tem um Bramido Feroz 331 Pa[>aavTaq prabhävaté Ela Quem é o Espírito da Iluminação 333 é[q" çréù Ela Quem é o Respeito 335 Yajk-}as yajïakartré Ela Quem é a Executora da União ou Sacrifício 337 >ayaanak-a bhayänakä Ela Quem é Extremamente Temerosa 330 >aq" bhéù Ela Quem é Feroz 332 vagaqìrq vägéçvaré Ela Quem é a Suprema Governante de Todas as Vibrações 334 YaMauNaa yamunä Ela Quem Manifesta o Completo Controle 336 YaJau"iPa[Yaa yajuùpriyä Ela Quem é a Amada da União ou a Amante do Yajur Veda 338 KSaaMzaQavRiNal/Yaa raiga<aq Xaae>aNaSvra ) k-l/k-<#=i k-mbuk-<#=i ve<auvq<aaparaya<aa )) 42 åksämñätharvanilayä rägiëé çobhanasvarä kalakaëöhé kambukaëöhé veëuvéëäparäyaëä

21 KSaaMzaQavRiNal/Yaa åksämñätharvanilayä Ela Quem Reside nos Três Vedas (Åg, Yajur, Atharva) 339 Xaae>aNaSvra çobhanasvarä Ela Quem é a Suprema Governante da Iluminação 341 k-mbuk-<#=i kambukaëöhé Ela Cujo Pescoço tem Linhas como uma Concha Shell 343 raiga<aq rägiëé Ela Quem é Todo o Ritmo 340 k-l/k-<#=i kalakaëöhé Ela Quem Tem a Garganta Escura 342 ve<auvq<aaparaya<aa veëuvéëäparäyaëä Ela Quem está Sempre Tocando a Viëa 344 v&ixanaq vez<avq SvC^a Dair}aq JaGadqìrq ) MaDauMaTaq iö" isaiö" XauiciSMaTaa )) 43 vaàçiné vaiñëavé svacchä dharitré jagadéçvaré madhumaté kuëòaliné åddhiù siddhiù çucismitä v&ixanaq vaàçiné Ela Para Quem Todos são Família 345 SvC^a svacchä Ela Quem Deseja a Si Própria 347 JaGadqìrq jagadéçvaré Ela Quem é a Suprema Governante do Universo Perceptível 349 kuëòaliné Ela Quem é a Manifestação da Energia Individual 351 isaiö" siddhiù Ela Quem é a Obtenção da Perfeição 353 vez<avq vaiñëavé Ela Quem Penetra o Universo 346 Dair}aq dharitré Ela Quem Segura o Três 348 MaDauMaTaq madhumaté Ela Quem é o Néctar do Mel 350 iö" åddhiù Ela Quem é a Prosperidade 352 XauiciSMaTaa çucismitä Ela Quem é a Recordação do Puro 354 rm>aaevrxaqrtaqrmaa raeih<aq revtaq Magaa ) Xai«Naq ci -<aq k*-z<aa GaidNaq PaiÚNaq TaQaa )) 44 rambhorvaçératéramä rohiëé revaté maghä çaìkhiné cakriëé kåñëä gadiné padminé tathä rm>aaevrxaq rambhorvaçé Ela Quem é as Apsaras Rambhä e Urvaçé 355 raeih<aq rohiëé Ela Quem é a Luminosa Luz dos Céus 357 rtaq rmaa raté ramä Ela Quem é Extremamente Bela 356 revtaq revaté Ela Quem é a Abundância 358

22 Magaa maghä Ela Quem é a Infinita Riqueza 359 Xai«Naq çaìkhiné Ela Quem segura uma Concha Shell 360

23 ci -<aq cakriëé Ela Quem segura um Disco 361 GaidNaq gadiné Ela Quem segura uma Clava 363 k*-z<aa kåñëä Ela Quem é Escura, Ela Quem é a Executora de Toda Ação 362 PaiÚNaq TaQaa padminé tathä Ela Quem é, então, um Lótus 364 XaUil/Naq çüliné Ela Quem segura uma Lança 365 PaaiXaNaq päçiné Ela Quem segura a Rede 367 ipanaak-daair<aq pinäkadhäriëé Ela Quem Segura a Lança 369 Xar>aq çarabhé Ela Cuja Força é Maior do que a dos Leões e Elefantes 371 XaUil/Naq Pairgaaña c PaaiXaNaq Xaa RPaai<aNaq ) ipanaak-daair<aq DaUMa]a Xar>aq vnamaail/naq )) 45 çüliné parighästrä ca päçiné çärìgapäëiné pinäkadhäriëé dhümrä çarabhé vanamäliné Pairgaaña c parighästrä ca Ela Quem segura a Arma das Boas Ações e 366 Xaa RPaai<aNaq çärìgapäëiné Ela Quem Segura o Arco denominado çärìga em Sua Mão 368 DaUMa]a dhümrä Ela Quem Obscurece a Percepção 370 vnamaail/naq vanamäliné Ela Quem é a Jardineira das Florestas 372 riqanaq SaMarPa[qTaa veiganaq ) Jai$=Naq vija]<aq l/il/a l/av<yaambuidacind]k-a )) 46 rathiné samaraprétä veginé raëapaëòitä jaöiné vajriëé lélä lävaëyämbudhicandrikä riqanaq rathiné Ela Quem Carrega Tudo 373 veiganaq veginé Ela Quem é Veloz 375 Jai$=Naq jaöiné Ela Quem Tem Cabelos Desgrenhados 377 l/il/a lélä Ela Quem é o Divino Drama 379 SaMarPa[qTaa samaraprétä Ela Quem Ama a Batalha 374 raëapaëòitä Ela Quem é Perita em Guerras 376 vija]<aq vajriëé Ela Quem segura o Raio ou a Faísca 378 l/av<yaambuidacind]k-a lävaëyämbudhicandrikä Ela Cuja Beleza Resplandece a Luz da Sabedoria 380

24 bil/ipa[yaa balipriyä Ela Quem é a Amada do Sacrifice 381 PaU<aaR pürëä Ela Quem é Plena, Completa, Perfeita 383 MaihzaSaurSa&h}as mahiñäsurasaàhartré Ela Quem é a Detruidora do Grande Governate da Dualidade 385 r -dintak-a raktadantikä Ela Quem Tem os Dentes Vermelhos (1) 387 bil/ipa[yaa SadaPaUJYaa PaU<aaR detyaend]maiqanaq ) MaihzaSaurSa&h}as k-aimarnaq r -dintak-a )) 47 balipriyä sadäpüjyä pürëä daityendramathiné mahiñäsurasaàhartré kärminé raktadantikä SadaPaUJYaa sadäpüjyä Ela Quem é Digna de Adoração 382 detyaend]maiqanaq daityendramathiné Ela Quem é Bem vinda pelos Lideres de Todos os Asuras 384 k-aimarnaq kärminé Ela Quem é Todos os Desejos 386 (1) Paixão, Vermelho, Sangue r -Paa raktapä Ela Quem Protege as Paixões 388 r -%PaRrhiSTaNaq raktakharparahastiné Ela Quem Traz um Copo de Paixão em Suas Mãos 390 Maa&SaåicraSava -MaaNaSaa mäàsaruciräsaväktamänasä Ela Quem Se Delicia Comendo Carne e Se Embriagando com Bebidas 392 r -Paa åidara -a q r -%PaRrhiSTaNaq ) r -ipa[yaa Maa&SaåicraSava -MaaNaSaa )) 48 raktapä rudhiräktäìgé raktakharparahastiné raktapriyä mäàsaruciräsaväktamänasä åidara -a q rudhiräktäìgé Ela Cujo Corpo está Coberto Com Paixão 389 r -ipa[yaa raktapriyä Ela Quem Ama, ou é a Amada da Paixão 391 Gal/C^aei<aTaMau<dal/I k-<qamaal/aiv>auznaa ) XavaSaNaa ictaanta"sqaa MaaheXaq v*zvaihnaq )) 49 galacchoëitamuëdälé kaëthamälävibhüñanä çaväsanä citäntaùsthä mäheçé våñvähiné Gal/C^aei<aTaMau<dal/I galacchoëitamuëdälé Ela Quem Usa uma Guirlanda de Cabeças Pingando Sangue 393 k-<qamaal/aiv>auznaa kaëthamälävibhüñanä Ela Quem Usa uma Guirlanda em Seu Pescoço 394

25 XavaSaNaa çaväsanä Ela Quem Senta em um Cadáver 395 MaaheXaq mäheçé Ela Quem é o Maior Ser de Todos 397 ictaanta"sqaa citäntaùsthä Ela Quem está Etabelicida na Consciência Última 396 v*zvaihnaq våñvähiné Ela Quem Monta no Touro da Determinação 398 VYaaga]TvGaMbra vyäghratvagambarä Ela Quem Usa uma Veste de Pele de Tigre 399 isa&hvaihnaq siàhavähiné Ela Quem Monta um Leão 401 Mahadevq mahädevé Ela Quem é a Grande Deusa 403 SavRj>aaiMaNaq sarvajïabhäminé Ela Quem Ilumina Toda a Sabedoria 405 VYaaga]TvGaMbra cqnaceil/naq isa&hvaihnaq ) vamadevq Mahadevq GaaErq SavRj>aaiMaNaq )) 50 vyäghratvagambarä cénacailiné siàhavähiné vämadevé mahädevé gauré sarvajïabhäminé cqnaceil/naq cénacailiné Ela Quem Se Move com a Velocidade do Gamo 400 vamadevq vämadevé Ela Quem é a Amada dos Deuses 402 GaaErq gauré Ela Quem é o Raio de Luz 404 bail/k-a bälikä Ela Quem é uma Jovem Menina 406 v*öa våddhä Ela Quem é uma Senhora 408 JaraTaura jaräturä Ela Quem está Além da Idade 410 ivl/aisanaq viläsiné Ela Quem Reside Dentro de Si Própria 412 bail/k-a Taå<aq v*öa v*ömaataa JaraTaura ) Sau>a]UivRl/aiSaNaq b]øvaidnaq b]aø<aq Mahq )) 51 bälikä taruëé våddhä våddhamätä jaräturä subhrürviläsiné brahmavädiné brähmaëé mahé Taå<aq taruëé Ela Quem é uma Dama de Meia Idade 407 v*ömaataa våddhamätä Ela Quem é a Mãe do Amadurecido 409 Sau>a]U" subhrüù Ela Quem tem um Excelente Fronte 411 b]øvaidnaq brahmavädiné Ela Quem é a Vibração da Suprema Divindade 413

26 b]aø<aq brähmaëé Ela Quem Cria a Divindade 414 Mahq mahé Ela Quem é a Terra 415 SvPanvTaq svapnavaté Ela Quem é o Espírito do Sonho 416 l/aepaamaud] lopämudra Ela Quem é a Manisfestação da Que Está Além da Existência Manifesta 418 AMaaegaa amoghä Ela Quem é Sempre Recompensadora 420 Taq+<aa tékñëä Ela Quem é Aguda 422 ANauraiGa<aq anurägiëé Ela Quem é o Espírito de Todo Sentimento 424 SvPanvTaq ic}ale/%a l/aepaamaud] Saureìrq ) AMaaegaaåNDaTaq Taq+<aa >aaegavtyanauraiga<aq )) 52 svapnavaté citralekhä lopämudra sureçvaré amoghärundhaté tékñëä bhogavatyanurägiëé ic}ale/%a citralekhä Ela Quem é Várias Escrituras 417 Saureìrq sureçvaré Ela Quem é a Suprema Governante de Toda Divindade 419 AåNDaTaq arundhaté Ela Quem é a Pureza da Devoção, Epítome do Compromisso 421 >aaegavtaq bhogavaté Ela Quem é o Espírito de Todo Prazer 423 MaNdaik-Naq mandäkiné Ela Quem Organiza a Mente para Ótima Eficiência 425 Jval/aMau%q jvälämukhé Ela Cuja Face Radia Luz 427 MaaNada mänadä Ela Quem é a Doadora da Disciplina 429 MaNdaik-Naq MaNdhaSaa Jval/aMau:YaSauraNTak-a ) MaaNada MaaiNaNaq MaaNYaa MaaNaNaqYaa MadaTaura )) 53 mandäkiné mandahäsä jvälämukhyasuräntakä mänadä mäniné mänyä mänanéyä madäturä MaNdhaSaa mandahäsä Ela Cuja Mente Sempre Sorrir 426 ASauraNTak-a asuräntakä Ela Quem é a Causa do Fim das Forças da Dualidade 428 MaaiNaNaq mäniné Ela Quem Cria a Disciplina 430

27 MaaNYaa mänyä Ela Quem é a Disciplina 431 MadaTaura madäturä Ela Quem é Completamente Intoxicada 433 MaaNaNaqYaa mänanéyä Ela Quem é o Suprema Senhora da Disciplína 432 Maidra MaeduraeNMaada MaeDYaa SaaDYaa Pa[SaaidNaq ) SauMaDYaaNaNTaGaui<aNaq SavRl/aek-aetaMaaetaMaa )) 54 madirä meduronmädä medhyä sädhyä prasädiné sumadhyänantaguëiné sarvalokottamottamä Maidra MaeduraeNMaada madirä meduronmädä Ela Quem está Intoxicada com a Bebida Divina 434 SaaDYaa] sädhyä Ela Quem Executa Todas as Disciplinas 436 SauMaDYaaNaNTaGaui<aNaq sumadhyänantaguëiné Ela Quem Reside no Meio das Infinitas Qualidades Excelentes 438 MaeDYaa medhyä Ela Quem Nasceu do Intelecto 435 Pa[SaaidNaq prasädiné Ela Quem é a Prasäda ou Cosagração de Oferendas 437 SavRl/aek-aetaMaaetaMaa sarvalokottamottamä Todos os Seres de Todos os Mundos A Consideram a Maior dos Maiores 439 JaYada ijatvra Jae}aq JaYaé[qJaRYaXaail/Naq ) Xau>ada Sau%da SaTYaa Sa>aaSa&+aae>ak-air<aq )) 55 jayadä jitvarä jetré jayaçrérjayaçäliné çubhadä sukhadä satyä sabhäsaàkñobhakäriëé JaYada jayadä Ela Quem é a Doadora da Vitória 440 Jae}aq jetré Ela Quem é a Vitória Sobre o Três 442 JaYaXaail/Naq jayaçäliné Ela Quem é o Repositório da Vitória 444 Sau%da sukhadä Ela Quem é a Doadora da Felicidade ou do Conforto 446 ijatvra jitvarä Ela Quem a Outorgadora do Grande Benefício da Vitória 441 JaYaé[q" jayaçréù Ela Quem é a Vitória com Respeito 443 Xau>ada çubhadä Ela Quem é a Doadora da Pureza 445 SaTYaa satyä Ela Quem é a Manifestação da Verdade 447

28 Sa>aaSa&+aae>ak-air<aq sabhäsaàkñobhakäriëé Ela Quem é a Causa da Pureza para a Comunidade Inteira 448

29 ixavdutaq >auitamataq iv>auita>asz<aananaa ) k-aemaarq ku-l/jaa ku-ntaq ku-l/ñq ku-l/paail/k-a )) 56 çivadüté bhütimaté vibhütirbhéñaëänanä kaumäré kulajä kunté kulastré kulapälikä ixavdutaq çivadüté Ela por Quem Çiva é o Embaixador 449 iv>auita" vibhütiù Ela Quem é a Expressão da Deidade Inexpressiva 451 k-aemaarq kaumäré Ela Quem é a Manifestação da Pessoa Sempre Pura 453 ku-ntaq kunté Ela Quem Leva para Loge a Deficiência dos Outros 455 ku-l/paail/k-a kulapälikä Ela Quem é a Protetora da Família 457 >auitamataq bhütimaté Ela Quem é a Expressão de Toda a Existência Manifetada 450 >aqz<aananaa bhéñaëänanä Ela Cuja Face é Livre do Medo 452 ku-l/jaa kulajä Ela Quem é a Doadora do Nascimento da Família 454 ku-l/ñq kulastré Ela Quem é a Mulher da Família 456 k-iitaryarxaisvnaq >auza >auïa >autapaitaipa[yaa ) SaGau<aa inagaur<aa Ta*Z<aa inaïa k-aïa Pa[iTaiïTaa )) 57 kérttiryaçasviné bhüñä bhüñöhä bhütapatipriyä saguëä nirguëä tåñëä niñöhä käñöhä pratiñöhitä k-iitar" kérttiù Ela Quem é a Fama 458 >auza bhüñä Ela Quem é a Paz de Todos os Seres 460 >autapaitaipa[yaa bhütapatipriyä Ela Quem é Amada pelo Senhor de Todos os Espíritos Desencarnados 462 inagaur<aa nirguëä Ela Quem é Sem Qualidades 464 YaXaiSvNaq yaçasviné Ela Quem é o Bem estar 459 >auïa bhüñöhä Ela Quem é a Causa da Paz de Todos os Seres 461 SaGau<aa saguëä Ela Quem é Com Qualidades 463 Ta*Z<aa tåñëä Ela Quem é Toda a Sede 465

30 inaïa niñöhä Ela Quem Obedece a Todas as Regras 466 Pa[iTaiïTaa pratiñöhitä Ela Quem Estabelece 468 k-aïa käñöhä Ela Quem a Causa do Desejo 467 DaiNaïa DaNada DaaNYaa vsaudaa SauPa[k-aiXaNaq ) ovs Gauvs Gauåé[eïa SaÓu<aa i}agau<aatmaqk-a )) 58 dhaniñöhä dhanadä dhänyä vasudhä suprakäçiné urvé gurvé guruçreñöhä sadguëä triguëätmékä DaiNaïa dhaniñöhä Ela Quem é a Amada Riqueza 469 DaaNYaa dhänyä Ela Quem é Opulenta 471 SauPa[k-aiXaNaq suprakäçiné Ela Quem é a Excelente Iluminação 473 Gauvs gurvé Ela Quem é a Suprema Senhora dos Gurus 475 SaÓu<aa sadguëä Ela Quem Tem as Qualidades da Verdade 477 DaNada dhanadä Ela Quem é a Doadora de Riqueza 470 vsaudaa vasudhä Ela Quem Suporta a Terra 472 ovs urvé Ela Quem é a Suprema Senhora das Circunstâcias 474 Gauåé[eïa guruçreñöhä Ela Quem é o Guru Definitivo 476 i}agau<aatmaqk-a triguëätmékä Ela Quem é a Manisfestação da Alma das Três Qualidades 478 rajamaaja räjïämäjïä Ela Quem é a Sabedoria da Ordem do Rei 479 SaGau<aa saguëä Ela Quem Possui Qualidades 481 Mahaku-l/INaa mahäkulénä Ela Quem é a Mãe da Grande Família 483 rajamaaja MahaPa[ja SaGau<aa inagaur<aaitmak-a ) Mahaku-l/INaa inazk-amaa Sak-aMaa k-amajaqvnaq )) 59 räjïmäjïä mahäprajïä saguëä nirguëätmikä mahäkulénä niñkämä sakämä kämajévané MahaPa[ja mahäprajïä Ela Quem é a Grande Sabedoria Final 480 inagaur<aaitmak-a nirguëätmikä Ela Quem é a Manisfestação da Alma das Três Qualidades 482 inazk-amaa niñkämä Ela Quem é Sem Desejo 484

31 Sak-aMaa sakämä Ela Quem Tem Desejo 485 k-amajaqvnaq kämajévané Ela Quem é a Vida do Desejo 486 k-amadevk-l/a kämadevakalä Ela Quem é o Atributo do Senhor do Amor 487 ixavnatark-i çivanartaké Ela Quem Dança com Çiva 489 k-lpal/taa kalpalatä Ela Quem Se Apega ao Pensamento 491 dqnavtsal/a dénavatsalä Ela Quem é o Refúgio dos Oprimidos 493 k-amadevk-l/a ramaai>aramaa ixavnatark-i ) icntaamai<a" k-lpal/taa JaaGa]Taq dqnavtsal/a )) 60 kämadevakalä rämäbhirämä çivanartaké cintämaëiù kalpalatä jägraté dénavatsalä ramaai>aramaa rämäbhirämä Ela Quem é a Energia da Perfeição no Corpo Sutil 488 icntaamai<a" cintämaëiù Ela Quem é a Jóia de Todo Pensamento 490 JaaGa]Taq jägraté Ela Quem Ativa o Universo 492 k-aitark-i kärttiké Ela Quem é a Expressão de Tudo Que é Feito 494 k*-tyaa kåtyä Ela Quem é Aquela que é Realizada 496 SauMaN}aa sumanträ Ela Quem é o Excelente Mantra o Qual Leva para Longe a Mente 498 PaU<aaR pürëä Ela Quem é Perfeita 500 e-xanaaixanaq kleçanäçiné Ela Quem é a Destruidora de Toda Imperfeição 502 k-aitark-i k*-itak-a k*-tyaa AYaaeDYaa ivzmaasamaa ) SauMaN}a MaiN}a<aq PaU<aaR úaidnaq e-xanaaixanaq)) 61 kärttiké kåtikä kåtyä ayodhyä viñamäsamä sumantra mantriëé pürëä hlädiné kleçanäçiné k*-itak-a kåtikä Ela Quem é a Executora ou a Causa de Tudo que é Feito 495 AyaaeDYaa ivzmaasamaa ayodhyä viñamäsamä Ela Quem é Igual ao Lugar Onde Não Há Guerra 497 MaiN}a<aq mantriëé Ela Quem é a Energia de Todos os Mantras 499 úaidnaq hlädiné Ela Quem é Sempre Feliz 501

32 }ael/aekyajananaq trailokyajanané Ela Quem é a Mãe dos Três Mundos 503 MaqMaa&AaMaN}aæiPa<aq mémäàämantrarüpiëé Ela Quem é Intrínseca Natureza da Sabedoria Védica 505 XauZk-Maa&SaaiSQaMaail/Naq çuñkamäàsästhimäliné Ela Quem Usa uma Guirlanda de Membros Secos 507 }ael/aekyajananaq JYaeïa MaqMaa&AaMaN}aæiPa<aq ) XauZk-Maa&SaaiSQaMaail/Naq )) 62 trailokyajanané jyeñöhä mémäàämantrarüpiëé taòäganimnajaöharä çuñkamäàsästhimäliné JYaeïa jyeñöhä Ela Quem é Velhíssima 504 taòäganimnajaöharä Ela Quem é o Fogo de Toda Digestão 506 AvNTaqMaQauraôdYaa }ael/aekyapaavna+amaa ) VYa -avya -aitmak-a MaUiTaR" Xar>aq >aqmanaaidnaq )) 63 avantémathurähådayä trailokyapävanakñamä vyaktävyaktätmikä mürtiù çarabhé bhémanädiné AvNTaqMaQauraôdYaa avantémathurähådayä Ela Quem é o Coração de Mathurä e Avadha, Terra Natal de Kåñëa e Räma 508 VYa -avya -aitmak-a MaUiTaR" vyaktävyaktätmikä Ela Quem é a Imagem da Alma Manifesta e Imanifestada 510 }ael/aekyapaavna+amaa trailokyapävanakñamä Ela Quem Traz o Vento do Perdão para os Três Mundos 509 Xar>aq >aqmanaaidnaq çarabhé bhémanädiné Ela Cujo Som é Extremamente Alto 511 +aemaªrq kñemaìkaré Ela Quem é o Bem estar de Tudo 512 SavRSaMMaaehk-air<aq sarvasammohakäriëé Ela Quem é a Ignorância de Tudo 514 i -àa klinnä Ela Cujo Coração é Muito Suave 516 +aemaªrq Xaªrq c SavRSaMMaaehk-air<aq ) OßRTaeJaiSvNaq i -àa MahaTaeJaiSvNaq TaQaa )) 64 kñemaìkaré çaìkaré ca sarvasammohakäriëé ürdhvatejasviné klinnä mahätejasviné tathä Xaªrq c çaìkaré ca Ela Quem a Causa da Paz e 513 OßRTaeJaiSvNaq ürdhvatejasviné Ela Quem é a Luz Ascende de Tudo 515 MahaTaeJaiSvNaq TaQaa mahätejasviné tathä Ela Quem é a Grande Luz então 517 AÜETa>aaeiGaNaq PaUiJaYaa YauvTaq SavRMa<Gal/a )

33 AÜETa>aaeiGaNaq advaitabhoginé Ela Quem Desfruta a Não dualidade 518 YauvTaq yuvaté Ela Quem é Jovem 520 i SavRiPa[Ya<k-rq sarvapriyaëkaré Ela Quem é a Causa de Todo Amor 522 Dar<aq dharaëé Ela Quem Suporta Tudo 524 SavRiPa[Ya<k-rq >aaegyaa Dar<aq ipaixataaxanaa )) 65 advaitabhoginé püjiyä yuvaté sarvamaëgalä sarvapriyaëkaré bhogyä dharaëé piçitäçanä PaUiJaYaa püjiyä Ela Quem é Digna de Adoração 519 SavRMa<Gal/a sarvamaëgalä Ela Quem é Toda Bem estar 521 >aaegyaa bhogyä Ela Quem é Desfrutada 523 ipaixataaxanaa piçitäçanä Ela Quem Senta Sobre um Gamo 525 >aya&k-rq PaaPahra inazk-l&/k-a vxa&k-rq ) AaXaa Ta*Z<aa cnd]k-l/a wnd]a<aq vayauveiganaq )) 66 bhayaàkaré päpaharä niñkalaàkä vaçaàkaré äçä tåñëä candrakalä indräëé väyuveginé >aya&k-rq bhayaàkaré Ela Quem é Temerosa 526 inazk-l&/k-a niñkalaàkä Ela Quem é Sem Defeitos 528 AaXaa äçä Ela Quem é a Esperança 530 cnd]k-l/a candrakalä Ela Quem é o Dígito da Lua, Atributo da Devoção 532 vayauveiganaq väyuveginé Ela Quem Se Move com a Liberdade da Emancipação 534 PaaPahra päpaharä Ela Quem Leva para Loge Todos os Pecados (Confusão) 527 vxa&k-rq vaçaàkaré Ela Quem Controla 529 Ta*Z<aa tåñëä Ela Quem é a Avidez 531 wnd]a<aq indräëé Ela Quem é a Energia do Governante do Puro 533 SahóSaUYaRSa&k-aXaa cnd]k-aei$=samapa[>aa ) inaxaum>auxaum>asa&hn}aq r -bqjaivnaaixanaq )) 67 sahasrasüryasaàkäçä candrakoöisamaprabhä niçumbhuçumbhasaàhantré raktabéjavinäçiné

34 SahóSaUYaRSa&k-aXaa sahasrasüryasaàkäçä Ela Cuja Iluminação é como a de Mil Sois 535 inaxaum>auxaum>asa&hn}aq niçumbhuçumbhasaàhantré Ela Quem Dissolve Auto Depreciação e a Auto Presunção 537 cnd]k-aei$=samapa[>aa candrakoöisamaprabhä Ela Cuja Iluminação é como a Dez Milhões de Luas 536 r -bqjaivnaaixanaq raktabéjavinäçiné Ela Quem é a Destruidora da Semente do Desejo 538 MaDaukE-$=>ahN}aq c MaihzaSaurgaaiTaNaq ) SavRSatvPa[iTaiïTaa )) 68 madhukaiöabhahantré ca mahiñäsuraghätiné vahnimaëòalamadhyasthä sarvasattvapratiñöhitä MaDaukE-$=>ahN}aq c madhukaiöabhahantré ca Ela Quem Dissolve o Muito e o Pouco e 539 vahnimaëòalamadhyasthä Ela Quem está Situada no Centro do Círculo de Fogo 541 MaihzaSaurgaaiTaNaq mahiñäsuraghätiné Ela Quem é a Destruidora da Semente do Grande Ego 540 SavRSatvPa[iTaiïTaa sarvasattvapratiñöhitä Ela Quem Estabelece Toda a Verdade 542 SavaRcarvTaq sarväcäravaté Ela Quem é os Espírito de Tudo Aquilo que Não Se Move 543 d+ak-nyaa dakñakanyä Ela Quem é a Filha da Habilidade 545 dugartaair<aq durgatäriëé Ela Quem é a Aliviadora das Dificuldades, Quem que nos Leva Através do Oceano dos Objetos e Relações 547 SavaRcarvTaq SavRdevk-NyaaiDadevTaa ) d+ak-nyaa d+ayajnaaixanaq dugartaair<aq )) 69 sarväcäravaté sarvadevakanyädhidevatä dakñakanyä dakñayajïanäçiné durgatäriëé SavRdevk-NyaaiDadevTaa sarvadevakanyädhidevatä Ela Quem é a Suprema Deusa de Todas as Fêmeas Divinas 544 d+ayajnaaixanaq dakñayajïanäçiné Ela Quem é a Destruidora do Sacrifício da Habilidade 546 wjyaa PaUJYaa iv>aq>aurita" SaTk-IitaRb]RøæiPa<aq ) rm>aaeæêtaurak-ara JaYaNTaq k-å<aa ku-hu" )) 70 ijyä püjyä vibhérbhütiù satkérttirbrahmarüpiëé rambhorüçcaturäkärä jayanté karuëä kuhüù

35 wjyaa ijyä Ela Quem é Desejada 548 iv>aq>aurita" vibhérbhütiù Ela Quem Manifesta o Maior Temor 550 b]øæipa<aq brahmarüpiëé Ela Quem Tem a Capacidade da Forma da Suprema Divindade 552 PaUJYaa püjyä Ela Quem é Digna de Adoração 549 SaTk-IitaR" satkérttiù Ela Quem é a Verdadeira Fama 551 rm>aaeæ" rambhorüù Ela Quem é a Pessoa Bela Residindo nas Coxas (Urvaçi) 553

36 ctaurak-ara caturäkärä Ela Quem Manifesta as Quatro Criações 554 k-å<aa karuëä Ela Quem é Compassiva 556 d+ayajnaaixanaq jayanté Ela Quem é a Vitória 555 ku-hu" kuhüù Ela Quem é a Lua Nova 557 MaNaiSvNaq devmaataa YaXaSYaa b]øcair<aq ) isaiöda v*iöda v*iö" SavaRÛa SavRdaiYaNaq )) 71 manasviné devamätä yaçasyä brahmacäriëé siddhidä våddhidä våddhiù sarvädyä sarvadäyiné MaNaiSvNaq manasviné Ela Quem Reflete a Mente 558 YaXaSYaa yaçasyä Ela Quem Digna de Bem aveturança 560 isaiöda siddhidä Ela Quem é a Doadora de Perfeição 562 v*iö" våddhiù Ela Quem é a Mudança ou Modificação 564 SavRdaiYaNaq sarvadäyiné Ela Quem é a Doadora de Tudo 566 devmaataa devamätä Ela Quem é a Mãe dos Deuses 559 b]øcair<aq brahmacäriëé Ela Quem Se Move na Suprema Consciência 561 v*iöda våddhidä Ela Quem é a Doadora da Mudança ou Modificação 563 SavaRÛa sarvädyä Ela Quem é a Primeira de Tudo; Ela Quem está Antes de Tudo 565 AGaaDaæiPa<aq DYaeYaa MaUl/aDaariNavaiSaNaq ) Aaja Pa[ja PaU<aRMaNaaêNd]Mau:YaNaukU-il/Naq )) 72 agädharüpiëé dhyeyä mülädhäraniväsiné äjïä prajïä pürëamanäçcandramukhyanuküliné AGaaDaæiPa<aq agädharüpiëé Ela Quem é Intrínseca Natureza Daquilo que Não Tem Fim 567 MaUl/aDaariNavaiSaNaq mülädhäraniväsiné Ela Quem Reside no Mülädhära Cakra 569 Pa[ja prajïä Ela Quem é a Sabedoria Primordial 571 DYaeYaa dhyeyä Ela Quem é a Meditação no 568 Aaja äjïä Ela Quem Ordena a Criação 570 PaU<aRMaNaa" pürëamanäù Ela Que é de Mente Cheia e Completa 572

37 cnd]mau:yanauku-il/naq candramukhyanuküliné Ela Quem é a Coleção Completa das Faces da Lua 573 vavduk-a inamnanaai>a" SaTYaSaNDaa d*!v]taa ) AaNvqi+ak-I i}aidvsaundrq )) 73 vävadükä nimnanäbhiù satyasandhä dåòhavratä änvékñiké daëòanétistrayé tridivasundaré vavduk-a vävadükä Ela Encanta Todo o Mundo com a Sua Fala Dela 574 SaTYaSaNDaa satyasandhä Ela Quem Achou a Verdade 576 AaNvqi+ak-I änvékñiké Ela Quem é Personifica Toda o Conhecimento Espiritual 578 }ayaq trayé Ela Quem é o Três 580 inamnanaai>a" nimnanäbhiù Ela de Quem o Umbigo é Entalhado 575 d*!v]taa dåòhavratä Ela Quem é Determinada em Seu Voto 577 daëòanéti Ela Quem é o Castigo pelo Qual a Disciplina é Prescrita 579 i}aidvsaundrq tridivasundaré Ela Quem é a Beleza das Três Divindades 581 Jvil/Naq jvaliné Ela Quem Queima 582 XaEl/TaNaYaa çailatanayä Ela Quem é a Filha da Montanha 584 Pa[TYaYaa pratyayä Ela Quem Vê Todos os Conceitos 586 DaEYaaR dhairyä Ela Quem é a Determinação 588 ivmal/ataura vimaläturä Ela Quem é a Altíssima Expressão da Pureza 590 Jvil/Naq Jvail/Naq XaEl/TaNaYaa ivndyavaisanaq ) Pa[TYaYaa %ecrq DaEYaaR TaurqYaa ivmal/ataura )) 74 jvaliné jväliné çailatanayä vindhyaväsiné pratyayä khecaré dhairyä turéyä vimaläturä Jvail/Naq jväliné Ela Quem Causa a Queimadura 583 ivndyavaisanaq vindhyaväsiné Ela Quem Reside na Montanha do Conhecimento aquela Humildade de Raça 585 %ecrq khecaré Ela Cujo Espírito Plana 587 TaurqYaa turéyä Ela Quem está Além 589

38 Pa[GaL>aa vaå<aqc^ayaa XaiXaNaq ivsfu-il/i Naq ) >ai -" isaiö" Sada Pa[qiTa" Pa[ak-aMYaa MaihMaai<aMaa )) 75 pragalbhä väruëécchäyä çaçiné visphuliìginé bhaktiù siddhiù sadä prétiù präkämyä mahimäëimä Pa[GaL>aa pragalbhä Ela Quem é a Confidente 591 XaiXaNaq çaçiné Ela Quem é a Radiância da Lua 593 >ai -" bhaktiù Ela Quem é a Devoção 595 SadaPa[qiTa" sadäprétiù Ela Quem é Sempre Amada 597 MaihMaai<aMaa mahimäëimä Ela Quem é a Mãe Que é a Jóia da Terra 599 vaå<aqc^ayaa väruëécchäyä Ela Quem é a Reflexão da Causa do Equilíbrio 592 ivsfu-il/i Naq visphuliìginé Ela Quem tem a Sutil Radiância 594 Pa[ak-aMYaa siddhiù Ela Quem é a Perfeição 596 TaurqYaa präkämyä Ela Quem é a Primeira de Todos os Desejos 598 wc^aisaiö" icchäsiddhiù Ela Quem é a Perfeição de Todos os Desejos 600 wrixatvaeßrinavaisanaq éçitvordhvaniväsiné Ela Quem Reside Sobre Tudo o que é Desejado 602 GaaYa}aq gäyatré Ela Quem é a Sabedoria do Três 604 >auvnaeìrq bhuvaneçvaré Ela Quem é a Suprema Governante da Existência Manifestada 606 wc^aisaiövrixatva c wrixatvaeßrinavaisanaq ) l/igamaa cev GaaYa}aq Saaiv}aq >auvnaeìrq )) 76 icchäsiddhirvaçitvä ca éçitvordhvaniväsiné laghimä caiva gäyatré sävitré bhuvaneçvaré vixatva c vaçitvä ca Ela de Quem a Suprema Controladora e 601 l/igamaa cev laghimä caiva Ela Quem é Extremamente Pequena novamente 603 Saaiv}aq sävitré Ela Quem é a Iluminadora do Três 605

39 MaNaaehra ictaa idvyaa devyaudara MaNaaerMaa ) ipa l/a k-ipal/a ijaûa rsaja risak-a rmaa )) 77 manoharä citä divyä devyudärä manoramä piìgalä kapilä jihvä rasajïä rasikä ramä MaNaaehra manoharä Ela Quem Leva para Longe os Pensamentos 607 idvyaa divyä Ela Quem é Divina 609 MaNaaerMaa manoramä Ela Quem Exemplifica a Beleza da Mente 611 k-ipal/a kapilä Ela Quem é como uma Vaca, uma Doadora da Pura Nutrição 613 risak-a rasikä Ela Quem é Todo o Néctar 615 ictaa citä Ela Quem é a Consciência 608 devyaudara devyudärä Ela Quem Mantém em Suspenso Todas as Deusas 610 ipa l/a piìgalä Ela Quem é a Sutil Avenida pela Qual a Energia Flui 612 ijaûarsaja jihvärasajïä Ela Quem Tem o Néctar da Sabedoria em sua Língua 614 rmaa ramä Ela Quem é Bela 616 GaaNDaarq Nark-aNTak-a ) PaaÄal/I åikma<aq radaa radyaa >aamaa c raidak-a )) 78 suñumneòäyogavaté gändhäré narakäntakä päïcälé rukmiëé rädhä rädhyä bhämä ca rädhikä suñumneòäyogavaté Ela Quem é o Espírito da União Dentro do Suñumna 617 Nark-aNTak-a narakäntakä Ela Quem é o Fim de Todo Inferno 619 åikma<aq rukmiëé Ela Quem é a Jóia de Toda Circunstância, A Esposa de Kåñëa 621 radyaa rädhyä Ela Quem Produz a Consciência no Corpo Sutil 623 GaaNDaarq gändhäré Ela Quem Usa uma Fragrância Excelente 618 PaaÄal/I päïcälé Ela Quem Pertence aos Cinco (Draupadé Casou com os cinco Irmãos Paëdava, ou todos os cinco) 620 radaa rädhä Ela Quem é a Amada de Kåñëa; Ela Quem Suporta a Consciência no Corpo Sutil 622 >aamaa c bhämä ca Ela Quem é a Mãe da Iluminação e 624

40 raidak-a rädhikä Ela Quem é a Amada de Kåñëa; Ela Quem é a Causa da Iluminação da Consciência no Corpo Sutil 625 AMa*Taa amåtä Ela Quem é o Néctar da Imortalidade 626 v*nda våndä Ela Quem é a Doadora de Mudança 628 k-pa$(ìrq kapaöçvaré Ela Quem é a Suprema Governante de Todo Ser Fraudulento 630 vqrjananaq vérajanané Ela Quem é a Mãe de Todos os Heróis e Guerreiros 632 AMa*Taa Taul/Saq v*nda ke-$=>aq k-pa$(ìrq ) vqrjananaq vqrsaundrq )) 79 amåtä tulasé våndä kaiöabhé kapaöçvaré ugracaëòeçvaré vérajanané vérasundaré Taul/Saq tulasé Ela de Quem é a Planta do Manjericão 627 ke-$=>aq kaiöabhé Ela Quem Constringe 629 ugracaëòeçvaré Ela Quem é a Governante da Paixão Temerosa 631 vqrsaundrq vérasundaré Ela Quem é a Beleza de Todos os Guerreiros 633 oga]taara ugratärä Ela Cuja Iluminação é Temerosa 634 devk-i devaké Ela Quem é a Mãe de Kåñëa; Ela Quem Causa a Manifestação da Divindade 636 inar&janaa ictaa niraàjanä citä Ela Quem é a Consciência Amorfa 638 -aeidanaq krodhiné Ela Quem é Irada 640 oga]taara YaXaaeda:Yaa devk-i devmaainataa ) inar&janaa ictaa devq -aeidanaq ku-l/dqipak-a )) 80 ugratärä yaçodäkhyä devaké devamänitä niraàjanä citä devé krodhiné kuladépikä YaXaaeda:Yaa yaçodäkhyä Ela Quem é a Luz nos Olhos de Yaçoda 635 devmaainataa devamänitä Ela Quem Obedecida pelos Deuses 637 devq devé Ela Quem é a Deusa 639 ku-l/dqipak-a kuladépikä Ela Quem é a Luz da Excelência 641

41 ku-l/vagaqìrq kulavägéçvaré Ela Quem é a Suprema Governante das Vibrações de Excelência 642 MaaTa*k-a mätåkä Ela Quem é a Mãe na Forma de Letras 644 d]va dravä Ela Quem é o Que Você Vale 646 MahaMaarq mahämäré Ela Quem é a Grande Destruidora 648 ibnduæipa<aq bindurüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Forma do Conhecimento 650 ku-l/vagaqìrq Jval/a MaaTa*k-a d]av<aq d]va ) YaaeGaeìrq MahaMaarq >a]amarq ibnduæipa<aq )) 81 kulavägéçvaré jvälä mätåkä drävaëé dravä yogeçvaré mahämäré bhrämaré bindurüpiëé Jval/a jvälä Ela Quem Radia 643 d]av<aq drävaëé Ela Quem Manifesta o Que Você Vale 645 YaaeGaeìrq yogeçvaré Ela Quem é a Suprema Governante da União 647 >a]amarq bhrämaré Ela Quem Vem na Forma de uma Abelha 649 dutaq Pa[a<aeXav]q Gauáa Pa[>aa ) ku-ibjak-a jainanaq JYaeïa Pa[k-$=ak*-iTa" )) 82 düté präëeçavré guptä bahulä òämaré prabhä kubjikä jïäniné jyeñöhä bhuçuëòé prakaöäkåtiù dutaq düté Ela Quem é a Embaixadora 651 Gauáa guptä Ela Quem está Oculta òämaré Ela Quem Toca o tambor òamaru 655 ku-ibjak-a kubjikä Ela Quem é Curvada ou Estropiada 657 JYaeïa jyeñöhä Ela Quem é Velhíssima 659 Pa[a<aeXav]q präëeçavré Ela Quem é a Suprema Governante da Vida 652 bhul/a bahulä Ela Quem Está em Toda Parte 654 Pa[>aa prabhä Ela Quem é a Luz Radiante656 jainanaq jïäniné Ela Quem Manifesta Sabedoria 658 bhuçuëòé Ela Quem Segura a Funda 660

42 Pa[k-$=ak*-iTa" prakaöäkåtiù Ela Quem Manifesta Sem Fazer 661 d]aiv<aq dräviëé Ela Quem Manifesta a Riqueza 662 MaaYaa mäyä Ela Quem é a Suprema Medida da Consciência 664 ipa[yaa priyä Ela Quem é a Amada 666 k-aek-nada kokanadä Ela Quem Engendra a Semente 668 ital/aetamaa tilottamä Ela Quem é Excelentemente Pura 670 d]aiv<aq GaaeiPaNaq MaaYaa k-amabqjaeìrq ipa[yaa ) Xaak-M>arq k-aek-nada SauXaql/a c ital/aetamaa )) 83 dräviëé gopiné mäyä kämabéjeçvaré priyä çäkambharé kokanadä suçélä ca tilottamä GaaeiPaNaq gopiné Ela Quem é Reservada 663 k-amabqjaeìrq kämabéjeçvaré Ela Quem é a Suprema Governate da Semente do Desejo 665 Xaak-M>arq çäkambharé Ela Quem Nutre com Vegetais 667 SauXaql/a c suçélä ca Ela Quem é Constantemente Excelente (como uma pedra na excelência) e 669 AMaeYaiv -Maa U-ra SaMPaC^ql/aiTaiv -Maa ) SviSTahVYavha Pa[qiTaæZMaa DaUMa]aicRr da )) 84 ameyavikramäkrürä sampacchélätivikramä svastihavyavahä prétirüñmä dhümrärciraìgadä AMaeYaiv -Maa U-ra ameyavikramäkrürä Ela Quem Manifesta a Incomparável Graça 671 SviSTahVYavha svastihavyavahä Ela Quem é o Veículo para a Oferenda de Bênçãos 673 OZMaa üñmä Ela Quem é a Mãe das Circunstâncias 675 SaMPaC^ql/aiTaiv -Maa sampacchélätivikramä Ela Quem Está Girando na Ligação para a Perda de Riqueza 672 Pa[qiTa préti Ela Quem é a Amada 674 DaUMa]aicRr da dhümrärciraìgadä Ela Quem Livra o Corpo do Pecado 676

43 TaiPaNaq TaaiPaNaq ivìa >aaegada >aaegadaair<aq ) i}a%<daa baeidanaq vxyaa Sak-l/a ivìæipa<aq )) 85 tapiné täpiné viçvä bhogadä bhogadhäriëé trikhaëdhä bodhiné vaçyä sakalä viçvarüpiëé TaiPaNaq tapiné Ela Quem é o Calor e a Luz 677 ivìa viçvä Ela Quem é o Universo 679 >aaegadaair<aq bhogadhäriëé Ela Quem o Suporte do Prazer 681 baeidanaq bodhiné Ela Quem Manifesta a Sabedoria 683 Sak-l/a sakalä Ela Quem é Tudo 685 TaaiPaNaq täpiné Ela Quem é a Causa do Calor e da Luz 678 >aaegada bhogadä Ela Quem é a Doadora de Prazer 680 i}a%<daa trikhaëdhä Ela Quem Tem Três Partes 682 vxyaa vaçyä Ela Quem é Controlada 684 ivìæipa<aq viçvarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza do Universo 686 bqjaæpaa béjarüpä Ela Quem é a Forma da Semente 687 vixanaq vaçiné Ela Quem Controla 689 ANa ku-saumaa anaìgakusumä Ela Quem é a Flor do Infinito ANa æp<aq anaìgarüpëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza do Infinito 693 bqjaæpaa MahaMaud]a vixanaq YaaeGaæiPa<aq ) ANa ku-saumaa_na Mae%l/a_Na æp<aq )) 86 béjarüpä mahämudrä vaçiné yogarüpiëé anaìgakusumä-naìgamekhalä-naìgarüpëé MahaMaud]a mahämudrä Ela Quem é a Grande Configuração do Cosmos 688 YaaeGaæiPa<aq yogarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da União 690 ANa Mae%l/a anaìgamekhalä Ela Quem Usa o Cito do Infinito Também um nome do Deus do Amor, Ele Quem é Invisível, Sem Corpo, Infinito ANa MadNaa_Na re%a_ana aªuxaeìrq ) ANa Maail/Naq k-amaeìrq SavaRQaRSaaiDak-a )) 87 anaìgamadanä-naìgarekhä-anaìgäìkuçeçvaré anaìgamäliné kämeçvaré sarvärthasädhikä

44 ANa MadNaa anaìgamadanä Ela Quem é a Intoxicão do Infinito 694 ANa aªuxaeìrq anaìgäìkuçeçvaré Ela Quem é a Suprema Governante do Sofrimento do Infinito 696 k-amaeìrq kämeçvaré Ela Quem a Suprema Governante de Todo Desejo 698 ANa re%a anaìgarekhä Ela Quem é o Limite do Infinito 695 ANa Maail/Naq anaìgamäliné Ela Quem é a Jardineira que Cultiva o Infinito 697 SavaRQaRSaaiDak-a sarvärthasädhikä Ela Quem Executa Disciplina para todos os Objetivos 699 SavRTa&}aMaYaq sarvataàtramayé Ela Quem é a Expressão de Toda Aplicação do Conhecimento Espiritual 700 vja]eìrq c vajreçvaré ca Ela Quem é a Suprema Governante da Relâmpago e 702 SavRdu"%a+aYa&k-rq sarvaduùkhäkñayaàkaré Ela Quem Dissolve Toda Dor no Infinito 704 SavRTa&}aMaYaq MaaeidNYaå<aaNa æipa<aq ) vja]eìrq c JaNaNaq SavRdu"%a+aYa&k-rq )) 88 sarvataàtramayé modinyaruëänaìgarüpiëé vajreçvaré ca janané sarvaduùkhäkñayaàkaré MaaeidNYaå<aaNa æipa<aq modinyaruëänaìgarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Luz Intoxicante do Infinito Amor 701 JaNaNaq janané Ela Quem é Mãe 703 YauvTaq ñaòaìgayuvaté Ela Quem é a Jovem Dama com Seis Membros 705 Jval/a&XauMaail/Naq jväläàçumäliné Ela Quem é a Cultivadora da Radiância 707 duradazar durädharñä Ela Quem é um Ideal Difícil para Atingir 709 YauvTaq YaaeGaYau -a Jval/a&XauMaail/Naq ) duraxayaa duradazar dujeryaa dugaræipa<aq )) 89 ñaòaìgayuvaté yogayuktä jväläàçumäliné duräçayä durädharñä durjïeyä durgarüpiëé YaaeGaYau -a yogayuktä Ela Quem é Unida na União 706 duraxayaa duräçayä Ela Quem Reside na Distância 708 dujeryaa durjïeyä Ela Quem é a Doadora do Conhecimento que é Difícil de Atingir 710

45 dugaræipa<aq durgarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Aliviadora das Dificuldades 711 durntaa duzk*-itahra dudyaeryaa durita -Maa ) h&saeìrq i}ak-ae<asqaa Xaak-M>aYaRNauk-iMPaNaq )) 90 durantä duñkåtiharä durdhyeyä duratikramä haàseçvaré trikoëasthä çäkambharyanukampiné durntaa durantä Ela Quem é o Fim da Distância 712 dudyaeryaa durdhyeyä Ela Quem é o Conhecimento que é Difícil de Atingir 714 h&saeìrq haàseçvaré Ela Quem é a Suprema Governante do Riso 716 Xaak-M>aYaRNauk-iMPaNaq çäkambharyanukampiné Ela Quem é o Sentimento de Nutrição Proveniente de Vegetais e de Produtos da Terra 718 duzk*-itahra duñkåtiharä Ela Quem Leva para Longe as Más Ações 713 durita -Maa duratikramä Ela Quem é a Mãe de Toda Ação Difícil 715 i}ak-ae<asqaa trikoëasthä Ela Quem Reside em um Triângulo (Kämakalä, Todos os Três) 717 i}ak-ae<ainal/yaa trikoëanilayä Ela Quem Reside Além do Trângulo 719 ParMaaMa*Tar&iJaTaa paramämåtaraàjitä Ela Quem é o Prazer do Supremo Néctar da Imortalidade 721 ìetaa çvetä Ela Quem é Branca ou Pura 723 ku-l/saundrq kulasundaré Ela Quem é a Beleza da Excelência 725 i}ak-ae<ainal/yaa inatyaa ParMaaMa*Tar&iJaTaa ) MahaivÛeìrq ìetaa ku-l/saundrq )) 91 trikoëanilayä nityä paramämåtaraàjitä mahävidyeçvaré çvetä bheruëòä kulasundaré inatyaa nityä Ela Quem é Eterna 720 MahaivÛeìrq mahävidyeçvaré Ela Quem é a Suprema Governante do Grande Conhecimento 722 bheruëòä Ela Quem é Formidável 724 TvirTaa >ai -Sa&Yau -a >ai -vxyaa SaNaaTaNaq )

46 >a -anandmayaq >a ->aaivtaa >a -Xaªrq )) 92 tvaritä bhaktisaàyuktä bhaktivaçyä sanätané bhaktänandamayé bhaktabhävitä bhaktaçaìkaré

47 TvirTaa tvaritä Ela Quem é Rápida 726 >ai -vxyaa bhaktivaçyä Ela Quem está Sob o Controle da Devoção 728 >a -anandmayaq bhaktänandamayé Ela Quem é a Manifestação da Bênção da Devoção 730 >a -Xaªrq bhaktaçaìkaré Ela Quem é a Causa da Paz da Devoção 732 >ai -Sa&Yau -a bhaktisaàyuktä Ela Quem é Completamente Unida em Devoção 727 SaNaaTaNaq sanätané Ela Quem é Eterna 729 >a ->aaivtaa bhaktabhävitä Ela Quem é a Atitude da Devoção 731 SavRSaaENdYaRiNal/Yaa sarvasaundaryanilayä Ela Quem é o Repositório de Toda a Beleza 733 SavRSaM>aaeGa>avNaq sarvasambhogabhavané Ela Quem é a Mãe de Todo Prazer 735 SavRSaaENdYaRiNal/Yaa SavRSaaE>aaGYaXaail/Naq ) SavRSaM>aaeGa>avNaq SavRSaaE:YaaNauæiPa<aq )) 93 sarvasaundaryanilayä sarvasaubhägyaçäliné sarvasambhogabhavané sarvasaukhyänurüpiëé SavRSaaE>aaGYaXaail/Naq sarvasaubhägyaçäliné Ela Quem é o Repositório de Toda Boa Fortuna 734 SavRSaaE:YaaNauæiPa<aq sarvasaukhyänurüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza do Sentimento de Todo Conforto 736 ku-maarqpaujanartaa kumärépüjanaratä Ela Quem Desfruta a Adoração da Pessoa Sempre Pura 737 ku-maarq kumäré Ela Quem é a Pessoa Sempre Pura 739 ku-maarqæpadaair<aq kumärérüpadhäriëé Ela Quem Usa a Forma da Pessoa Sempre Pura 741 ku-maarqpaujanartaa ku-maarqv]tacair<aq ) ku-maarq >ai -Saui%Naq ku-maarqæpadaair<aq )) 94 kumärépüjanaratä kumärévratacäriëé kumäré bhaktisukhiné kumärérüpadhäriëé ku-maarqv]tacair<aq kumärévratacäriëé Ela Quem Continua a Execução do Voto de Adoração da Pessoa Sempre Pura 738 >ai -Saui%Naq bhaktisukhiné Ela Quem a Doadora do Prazer da Devoção 740

48 ku-maarqpaujak-pa[qtaa kumärépüjakaprétä Ela Quem Ama a Adoração da Pessoa Sempre Pura 742 ku-maarqsaevk-asa&gaa kumärésevakäsaàgä Ela Quem está Unida no Serviço da Pessoa Sempre Pura 744 ku-maarqpaujak-pa[qtaa ku-maarqpa[qitadipa[yaa ) ku-maarqsaevk-asa&gaa ku-maarqsaevk-al/yaa )) 95 kumärépüjakaprétä kumäréprétidapriyä kumärésevakäsaàgä kumärésevakälayä ku-maarqpa[qitadipa[yaa kumäréprétidapriyä Ela Quem é a Amada do Amado da Pessoa Sempre Pura 743 ku-maarqsaevk-al/yaa kumärésevakälayä Ela Quem Reside Dentros Daquele Que Serve a Pessoa Sempre Pura 745 AaNad>aErvq änadabhairavé Ela Quem é a Felicidade Além de Todo Medo 746 b$u=>aervq baöubhairavé Ela Quem é a Juventude Além de Todo Medo 748 k-al/>aervq kälabhairavé Ela Quem é o Tempo Além de Todo Medo 750 AaNad>aErvq bal/>aervq b$u=>aervq ) XMaXaaNa>aErvq k-al/>aervq Paurbihrvq )) 96 änadabhairavé bälabhairavé baöubhairavé çmaçänabhairavé kälabhairavé purabahiravé bal/>aervq bälabhairavé Ela Quem é a Força Além de Todo Medo 747 XMaXaaNa>aErvq çmaçänabhairavé Ela Quem está no Campo de Cremação onde Todo Medo Termina 749 Paurbihrvq purabahiravé Ela Quem está Complemente Além de Todo Medo 751 Maha>aErvPaÒq c mahäbhairavapatné ca Ela Quem é a Esposa da Grande Pessoa Além de Todo Medo e 752 SauraNaNd>aErvq c suränandabhairavé ca Ela Quem é a Divina Felicidade Além de Todo Medo e 754 Maha>aErvPaÒq c ParMaaNaNd>aErvq ) SauraNaNd>aErvq c onmataanand>aervq )) 97 mahäbhairavapatné ca paramänandabhairavé suränandabhairavé ca unmattänandabhairavé ParMaaNaNd>aErvq paramänandabhairavé Ela Quem é a Suprema Felicidade Além de Todo Medo 753 onmataanand>aervq unmattänandabhairavé Ela Quem é a Felicidade Além de Todo Medo 755

49 Mau -yanand>aervq c TaQaa muktyänandabhairavé ca tathä Ela Quem é a Felicidade da Liberação Além de Todo Medo e então 756 janaanand>aervq c jïänänandabhairavé ca Ela Quem é a Felicidade da Sabedoria Além de Todo Medo e 758 Mau -yanand>aervq c TaQaa Taå<a>aErvq\ ) janaanand>aervq c AMa*TaaNaNd>aErvq )) 98 muktyänandabhairavé ca tathä taruëabhairavé jïänänandabhairavé ca amåtänandabhairavé Taå<a>aErvq\ taruëabhairavé Ela Quem é a Energia que Puxa para Além do Medo 757 AMa*TaaNaNd>aErvq amåtänandabhairavé Ela Quem é o Néctar da Imortalidade Além de Todo Medo 759 Maha>aYa&k-rq mahäbhayaàkaré Ela Quem é Muito Temerosa 760 Taqv]veGaa tévravegä Ela Quem Se Move Muito Rapidamente 762 i}apaura tripurä Ela Quem é a Residente das Três Cidades 764 SauNdrq sundaré Ela Quem é a Pessoa Bela 766 Maha>aYa&k-rq Taqv]a Taqv]veGaa TariSvNaq ) i}apaura ParMaeXaaNaq SauNdrq PaurSauNdrq )) 99 mahäbhayaàkaré tévrä tévravegä tarasviné tripurä parameçäné sundaré purasundaré Taqv]a tévrä Ela Quem é Muito Rápida 761 TariSvNaq tarasviné Ela Quem Leva do Outro Lado 763 ParMaeXaaNaq parameçäné Ela Quem é a Suprema Governante de Tudo 765 PaurSauNdrq purasundaré Ela Quem é Completamente Bela 767 i}apaureìrq tripureçvaré Ela Quem é a Suprema Governate das Três Cidades 768 PaÄMaq païcamé Ela Quem é a Quinta 770 i}apaureìrq PaÄdXaq PaÄMaq PaurvaiSaNaq ) MahaSaádXaq cev i}apaureìrq )) 100 tripureçvaré païcadaçé païcamé puraväsiné mahäsaptadaçé caiva ñoòaçé tripureçvaré PaÄdXaq païcadaçé Ela Quem é as Quinze Pessoas Letradas 769 PaurvaiSaNaq puraväsiné Ela Quem é a Residente da Cidade 771

50 MahaSaádXaq cev mahäsaptadaçé caiva Ela Quem é o Grande Dezessete e novamente 772 i}apaureìrq tripureçvaré Ela Quem é a Suprema Governante das Três Cidades 774 ñoòaçé Ela Quem é o Dezesseis 773 Maha&ku-XaSvæPaa mahäàkuçasvarüpä ca Ela Quem é a Intríseca Natureza do Grande Aguilhão e 775 Navc e-ìrq navacakreçvaré Ela Quem é a Suprema Governante dos Noves Centros de Energia 777 i}apaurmaail/naq tripuramäliné Ela Quem é a Jardeineira das Três Cidades 779 Maha&ku-XaSvæPaa c Mahac e-ìrq TaQaa ) Navc e-ìrq c e-ìrq i}apaurmaail/naq )) 101 mahäàkuçasvarüpä ca mahäcakreçvaré tathä navacakreçvaré cakreçvaré tripuramäliné Mahac e-ìrq TaQaa mahäcakreçvaré tathä Ela Quem é a Suprema Governante do Grande Centro da Energia então 776 c e-ìrq cakreçvaré Ela Quem é a Suprema Governante dos Centros de Energia 778 rajac e-ìrq räjacakreçvaré Ela Quem é a Suprema Governante do Rei de Todos os Centros de Energia 780 Mahai}aPaurSauNdrq mahätripurasundaré Ela Quem é a Grande Pessoa Bela das Três Cidades 782 é[qmaita[paursaundrq çrémattripurasundaré Ela Quem é a Respeitada Pessoa Bela das Três Cidades 784 rajac e-ìrq vqra Mahai}aPaurSauNdrq ) isandurpauråicra é[qmaita[paursaundrq )) 102 räjacakreçvaré vérä mahätripurasundaré sindürapürarucirä çrémattripurasundaré vqra vérä Ela Quem é a Heroína 781 isandurpauråicra sindürapürarucirä Ela Quem é Completamente Deleitada com a Marca de Vermelhão 783

51 avar SauNdrq sarväìgasundaré Ela de Quem Todos os Membros são Belos 785 r -vñaetarqyak-a raktavastrottaréyakä Ela Quem está Vestida com uma Roupa Vermelha 787 Yaavk-iSaNdUrr -cndnadaair<aq yävakasindüraraktacandanadhäriëé Ela Quem Usa Vermelhão e Pasta de Sândalo Vermelho 789 SavaR SauNdrq r -a r -vñaetarqyak-a ) Yava Yaavk-iSaNdUrr -cndnadaair<aq )) 103 sarväìgasundaré raktä raktavastrottaréyakä yavä yävakasindüraraktacandanadhäriëé r -a raktä Ela Quem é a Paixão 786 Yava yavä Ela Quem é Jovem 788 YavaYaavk-iSaNdUrr -cndnaæpada*k( ) cmarq vacku-i$=l/inamarl/xyaamake-ixanaq )) 104 yaväyävakasindüraraktacandanarüpadhåk camaré väcakuöilanirmalaçyämakeçiné YavaYaavk-iSaNdUrr -cndnaæpada*k( yaväyävakasindüraraktacandanarüpadhåk Ela de Quem o Jovem Rosto é Constantemente Adornado com Vermelhão e Pasta de Sândalo Vermelho 790 cmarq camaré Ela Quem é Inconstante 791 vacku-i$=l/inamarl/xyaamake-ixanaq väcakuöilanirmalaçyämakeçiné Ela Que é Falada como a Pessoa Quem Tem Puro Cabelos Ondulados Escuro 792 vja]maaei -k-ròaûik-rq$=mauku-$=aejjvl/a ) )) 105 vajramauktikaratnädyakiréöamukuöojjvalä ratnakuëòalasaàyuktasphuradgaëòamanoramä vja]maaei -k-ròaûik-rq$=mauku-$=aejjvl/a vajramauktikaratnädyakiréöamukuöojjvalä Ela em Cuja Coroa as Pérolas e Jóias estão Brilhando Como se Estivessem Acesa 793 ratnakuëòalasaàyuktasphuradgaëòamanoramä Ela Quem Dissemina um Belo Odor Usando um Colar de Jóias Radiando Brilho as Quais estão muito Unidas 794

52 ku-åreìrku-m>aaetqamau -ariåtanaaisak-a ) Mau )) 106 kuïjareçvarakumbhotthamuktäraïjitanäsikä muktävidrümamäëikyahäräòhyastanamaëòalä ku-åreìrku-m>aaetqamau -ariåtanaaisak-a ) kuïjareçvarakumbhotthamuktäraïjitanäsikä Ela Quem Usa uma Argola Extremamente Bela no Nariz a qual é feita pelo Supremo Senhor de Todas as Jóias e Pérolas 795 Mau muktävidrümamäëikyahäräòhyastanamaëòalä Ela Quem Usa um Colar de Pérolas Perfeitamente Belas e Jóias na Altura do Seu Peito 796 SaUYaRk-aNTaeNduk-aNTaa!ySPaXaaRXMak-<#=>aUz<aa ) bqjapaursfu-røqjadntapa&i -rnautamaa )) 107 süryakäntendukäntäòhyasparçäçmakaëöhabhüñaëä béjapürasphuradbéjadantapaàktiranuttamä SaUYaRk-aNTaeNduk-aNTaa!ySPaXaaRXMak-<#=>aUz<aa süryakäntendukäntäòhyasparçäçmakaëöhabhüñaëä Ela Cuja Garganta está Brilhando pelo Toque Definitivo do Sol e da Lua 797 bqjapaursfu-røqjadntapa&i -rnautamaa béjapürasphuradbéjadantapaàktiranuttamä Ela Cujos quinze Dentes Excelentes estão Brilhando Completamente com os Béja Mantras 798 ) MaaTa ku-m>av+aaejaa l/satk-aek-nade+a<aa )) 108 kämakodaëòakäbhugnabhrüyugäkñipravartiné mätaìgakumbhavakñojä lasatkokanadekñaëä kämakodaëòakäbhugnabhrüyugäkñipravartiné Ela Cujo Olho no meio de Sua Fronte Disciplina o Desejo 799 MaaTa ku-m>av+aaejaa mätaìgakumbhavakñojä Ela Cujos Peitos Dão Alimento para a Existência 800 l/satk-aek-nade+a<aa lasatkokanadekñaëä Ela Quem Ama Especialmente a Flor de Lótus Vermelha 801 MaNaaejXaZku-l/Ik-<aaR ) PaÚraGaa&GadÛaeTaÕaeêTauZk-Pa[k-aiXaNaq )) 109 manojïaçañkulékarëä haàségativiòambiné padmarägäàgadadyotaddoçcatuñkaprakäçiné MaNaaejXaZku-l/Ik-<aaR manojïaçañkulékarëä Ela Quem Sabe o Caminho Inteiro da Orelha para a Mente 802 haàségativiòambiné Ela Quem é a Mãe do Movimento do Cisne 803

53 PaÚraGaa&GadÛaeTaÕaeêTauZk-Pa[k-aiXaNaq padmarägäàgadadyotaddoçcatuñkaprakäçiné Ela Cujo Corpo como O Lótus é o Iluminador dos Quatro Vedas 804 NaaNaaMai<aPairSfU-YaRC^uÖk-aÄNak&-k-<aa ) NaaGaeNd]dNTaiNaMaaR<avl/YaaiÄTaPaai<ak-a )) 110 nänämaëiparisphüryacchuddhakäïcanakaàkaëä nägendradantanirmäëavalayäïcitapäëikä NaaNaaMai<aPairSfU-YaRC^uÖk-aÄNak&-k-<aa nänämaëiparisphüryacchuddhakäïcanakaàkaëä Ela Quem Usa Braceletes Brilhantes com Várias Gemas e Jóias 805 NaaGaeNd]dNTaiNaMaaR<avl/YaaiÄTaPaai<ak-a nägendradantanirmäëavalayäïcitapäëikä Ela Cujos Dedos de Suas Mãos Têm Anéis feitos de Marfim e outras Gemas 806 A&GaurqYak-ic}aa&Gaq aàguréyakaciträàgé Ela Quem Usa Anéis em Várias Partes de Seu Corpo 807 PaÆaMbrParqDaaNaa paööämbaraparédhänä Ela Quem Usa Tecido de Seda Brilhante 809 A&GaurqYak-ic}aa&Gaq ivic}a+aud]gai<tak-a ) PaÆaMbrParqDaaNaa k-l/maåqrriånaq )) 111 aàguréyakaciträàgé vicitrakñudraghaëtikä paööämbaraparédhänä kalamaïjéraraïjiné ivic}a+aud]gai<tak-a vicitrakñudraghaëtikä Ela Quem Segura um Sininho Incomum 808 k-l/maåqrriånaq kalamaïjéraraïjiné Ela Quem Desfruta o Tilintar de Címbalos para Acompanhar os Cantos Devocionais 810 k-paurragauåk-staurqku-&ku-mad]vle/ipataa ) ivc}aròpa*iqavqk-lpaxaa%atal/isqataa )) 112 karpürägurukastürékuàkumadravalepitä victraratnapåthivékalpaçäkhätalasthitä k-paurragauåk-staurqku-&ku-mad]vle/ipataa karpürägurukastürékuàkumadravalepitä Ela Quem Usa Ungüentos de Cânfora, Woodapple, e Almiscar, misturada em Pasta Vermelha 811 ivc}aròpa*iqavqk-lpaxaa%atal/isqataa victraratnapåthivékalpaçäkhätalasthitä Ela Quem está Situada no Abrigo da Terra com Várias Jóias ao Pé da Árvore de Toda a Realização 812 ròüqpasfu-rd]òisa&hasanainavaisanaq ) z$(c ->aednak-rq ParMaaNaNdæiPa<aq )) 113 ratnadvépasphuradratnasiàhäsananiväsiné ñaöcakrabhedanakaré paramänandarüpiëé

54 ròüqpasfu-rd]òisa&hasanainavaisanaq ratnadvépasphuradratnasiàhäsananiväsiné Ela Quem Senta num Assento de Jóias para a Pureza da Ilha das Jóias 813 z$(c ->aednak-rq ñaöcakrabhedanakaré Ela Quem Perfura os Seis Centros de Energias 814 ParMaaNaNdæiPa<aq paramänandarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Suprema Felicidade 815 ) b]øæpaixav )) 114 sahasradalapadmäntaçcandramaëòalavartiné brahmarüpaçivakroòanänäsukhaviläsiné sahasradalapadmäntaçcandramaëòalavartiné Ela Quem Reside nas Regiões da Lua no Ápice das Milhares Pétalas de Lótus 816 b]øæpaixav brahmarüpaçivakroòanänäsukhaviläsiné Ela Quem Reside na Forma da Suprema Divindade, na Ira de Çiva, e em Várias Formas Prazer 817 hrivz<auivräqnd]ga]hnaayak-saeivtaa ) AaTMaYaaeiNab]RøYaaeiNaJaRGaÛaeiNarYaaeiNaJaa )) 115 haraviñëuviraïcéndragrahanäyakasevitä ätmayonirbrahmayonirjagadyonirayonijä hrivz<auivräqnd]ga]hnaayak-saeivtaa haraviñëuviraïcéndragrahanäyakasevitä Ela Quem é Servida por Çiva, Viñëu, Brahma, Indra e os Líderes dos Planetas 818 AaTMaYaaeiNa" ätmayoniù Ela Quem é o Útero da Alma 819 JaGaÛaeiNa" jagadyoniù Ela Quem é o Útero do Perceptível Universo 821 b]øyaaeina" brahmayoniù Ela Quem é o Útero da Suprema Divindade 820 AYaaeiNaJaa ayonijä Ela Quem Não Toma Nascimento em nenhum Útero 822 >agaæpaa bhagarüpä Ela Quem é a Forma de Riqueza 823 >agaæpaa >agasqaa}aq >aiganaq>agadaair<aq ) >agaaitmak-a >agaadaaræipa<aq >agaxaail/naq )) 116 bhagarüpä bhagasthätré bhaginébhagadhäriëé bhagätmikä bhagädhärarüpiëé bhagaçäliné >agasqaa}aq bhagasthätré Ela Quem Reside Dentro da Riqueza 824

55 >aiganaq>agadaair<aq bhaginébhagadhäriëé Ela Quem Mantém a Riqueza e é a Riqueza 825 >agaadaaræipa<aq bhagädhärarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Manifestação da Riqueza 827 >agaaitmak-a bhagätmikä Ela Quem é a Capacidade para o Sustento da Riqueza 826 >agaxaail/naq bhagaçäliné Ela Quem Repousa na Riqueza 828 il/ ai>adaaiyanaq il/ ipa[yaail/ inavaisanaq ) il/ SQaa il/i Naq il/ æipa<aq il/ SauNdrq )) 117 liìgäbhidhäyiné liìgapriyäliìganiväsiné liìgasthä liìginé liìgarüpiëé liìgasundaré il/ ai>adaaiyanaq liìgäbhidhäyiné Ela Quem é a Progenitora do Corpo Sutil il/ inavaisanaq liìganiväsiné Ela Quem Reside Dentro do Corpo Sutil 831 il/ ipa[yaa liìgapriyä Ela Quem é a Amada do Corpo Sutil 830 il/ SQaa liìgasthä Ela Quem está Situada no Corpo Sutil 832 il/i Naq liìginé Ela Quem é a Potência do Corpo Sutil 833 il/ SauNdrq liìgasundaré Ela Quem é a Pessoa Bela no Corpo Sutil 835 il/ æipa<aq liìgarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza do Corpo Sutil Liìga: o Corpo Sutil, um Símbolo da divindade, o órgão masculino il/ agaqitamahapa[qita" liìgägétimahäprétiù Ela Quem é Grandemente Cativada pelas Canções Sutis 836 il/ NaaMaSadaNaNda liìganämasadänandä Ela Quem Sempre se Delicia nos Sons da Sutileza 838 il/ agaqitamahapa[qita>argagaqitamarhas%a ) il/ NaaMaSadaNaNda >aganaamasadarita" )) 118 liìgägétimahäprétirbhagagétirmahäskhä liìganämasadänandä bhaganämasadäratiù >agagaqitamarhas%a bhagagétirmahäskhä Ela de Quem Deriva o Grande Prazer da Riqueza de Som 837 >aganaamasadarita" bhaganämasadäratiù Ela Quem está Sempre Inspirada pelo Nome que Mantém a Riqueza 839 >aganaamasadananda il/ NaaMaSadariTa" ) il/ Maal/ak-<#=>aUza >agamaal/aiv>auz<aa )) 119 bhaganämasadänandä liìganämasadäratiù

56 >aganaamasadananda bhaganämasadänandä Ela Quem está Sempre na Felicidade com os Nomes os Quais Mantêm a Riqueza 840 il/ Maal/ak-<#=>aUza liìgamäläkaëöhabhüñä Ela em Cuja Garganta Brilha a Guirlanda da Sutileza 842 liìgamäläkaëöhabhüñä bhagamälävibhüñaëä il/ NaaMaSadariTa" liìganämasadäratiù Ela de Quem é Sempre Inspirada pelos Nomes da Sutileza 841 >agamaal/aiv>auz<aa bhagamälävibhüñaëä Ela Quem Brilha com a Guirlanda da Riqueza 843 >agail/ ama*tapa[qtaa bhagaliìgämåtaprétä Ela Quem é Amada do Néctar Sutil da Riqueza 844 >agail/ acrnapa[qtaa bhagaliìgärcanaprétä Ela Quem é a Amada da Oferenda da Riqueza Sutil 846 >agail/ ama*tapa[qtaa >agail/ ama*taaitmak-a ) >agail/ acrnapa[qtaa >agail/ ìæipa<aq )) 120 bhagaliìgämåtaprétä bhagaliìgämåtätmikä bhagaliìgärcanaprétä bhagaliìgaçvarüpiëé >agail/ ama*taaitmak-a bhagaliìgämåtätmikä Ela Quem é a Capacidade do Néctar Sutil da Riqueza para Manifestar 845 >agail/ ìæipa<aq bhagaliìgaçvarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Riqueza Sutil 847 >agail/ SvæPaa c >agail/ Sau%avha ) SvYaM>aUku-SauMaPa[qTaa SvYaM>aUku-SauMaaicRTaa )) 121 bhagaliìgasvarüpä ca bhagaliìgasukhävahä svayambhükusumaprétä svayambhükusumärcitä >agail/ SvæPaa c bhagaliìgasvarüpä ca Ela Quem é a Essência da Riqueza Sutil e 848 SvYaM>aUku-SauMaPa[qTaa svayambhükusumaprétä Ela Quem é a Amada da Flor Que Nasce de Si Própria 850 >agail/ Sau%avha bhagaliìgasukhävahä Ela Quem é o Transporte do Prazer da Riqueza Sutil 849 SvYaM>aUku-SauMaaicRTaa svayambhükusumärcitä Ela Quem é a Oferenda da Flor Que Nasce de Si Própria 851 SvYaM>aUku-SauMaPa[a<aa SvYaM>aUku-SauMaaeiTQaTaa ) SvYaM>aUku-SauMaòaTaa SvYaM>aUPauZPaTaiPaRTaa )) 122 svayambhükusumapräëä svayambhükusumotthitä svayambhükusumasnätä svayambhüpuñpatarpitä SvYaM>aUku-SauMaPa[a<aa svayambhükusumapräëä Ela Quem é a Força Vital Amada da Flor Que Nasce de Si Própria 852 SvYaM>aUku-SauMaaeiTQaTaa svayambhükusumotthitä Ela Quem Eleva a Flor Que Nasce de Si Própria 853

57 SvYaM>aUku-SauMaòaTaa svayambhükusumasnätä Ela Quem é Banhada pela Flor Que Nasce de Si Própria 854 SvYaM>aUPauZPaTaiPaRTaa svayambhüpuñpatarpitä Ela Quem é a Oferenda para os Antepassados da Flor Que Nasce de Si Própria 855 SvYaM>aUPauZPagai$=Taa SvYaM>aUPauZPaDaair<aq ) SvYaM>aUPauZPaiTal/k-a SvYaM>aUPauZPacicRTaa )) 123 svayambhüpuñpaghaöitä svayambhüpuñpadhäriëé svayambhüpuñpatilakä svayambhüpuñpacarcitä SvYaM>aUPauZPagai$=Taa svayambhüpuñpaghaöitä Ela Quem é o Refúgio da Flor Que Nasce de Si Própria 856 SvYaM>aUPauZPaiTal/k-a svayambhüpuñpatilakä Ela Quem Usa uma Tilak Feita da Flor Que Nasce de Si Própria 858 SvYaM>aUPauZPaDaair<aq svayambhüpuñpadhäriëé Ela Quem Apoia ou Suporta a Flor Que Nasce de Si Própria 857 SvYaM>aUPauZPacicRTaa svayambhüpuñpacarcitä Ela Quem Oferece a Flor Que Nasce de Si Própria 859 SvYaM>aUPauZPaiNarTaa SvYaM>aUku-SauMaGa]há ) SvYaM>aUPauZPaYaja&Gaa SvYaM>aUku-SauMaaiTMak-a )) 124 svayambhüpuñpaniratä svayambhükusumagrahä svayambhüpuñpayajïäàgä svayambhükusumätmikä SvYaM>aUPauZPaiNarTaa svayambhüpuñpaniratä Ela Quem está Absorvida na Essência da Flor Que Nasce de Si Própria 860 SvYaM>aUPauZPaYaja&Gaa svayambhüpuñpayajïäàgä Ela Quem Oferece em Sacrifício para Si Própria a Flor Que Nasce de Si Própria 862 SvYaM>aUku-SauMaGa]há svayambhükusumagrahä Ela Quem está Além dos Mundos da Flor Que Nasce de Si Própria 861 SvYaM>aUku-SauMaaiTMak-a svayambhükusumätmikä Ela Quem é a Capacidade da Alma para Manifestar a Flor Que Nasce de Si Própria 863 SvYaM>aUPauZParicTaa SvYaM>aUku-SauMaiPa[Yaa ) SvYaM>aUku-SauMaadaNal/al/SaaeNMataMaaNaSaa )) 125 svayambhüpuñparacitä svayambhükusumapriyä svayambhükusumädänalälasonmattamänasä SvYaM>aUPauZParicTaa svayambhüpuñparacitä Ela Quem é a Expressão da Flor Que Nasce de Si Própria 864 SvYaM>aUku-SauMaiPa[Yaa svayambhükusumapriyä Ela Quem é a Amada da Flor Que Nasce de Si Própria 865 SvYaM>aUku-SauMaadaNal/al/SaaeNMataMaaNaSaa svayambhükusumädänalälasonmattamänasä Ela Cuja Mente está Intoxicada com o desejo pela Flor Que Nasce de Si Própria 866

58 SvYaM>aUku-SauMaaNaNdl/hrqiòGDadeihNaq ) SvYaM>aUku-SauMaDaara SvYaM>aUku-SauMaaku-l/a )) 126 svayambhükusumänandalaharésnigdhadehiné svayambhükusumadhärä svayambhükusumäkulä SvYaM>aUku-SauMaaNaNdl/hrqiòGDadeihNaq svayambhükusumänandalaharésnigdhadehiné Ela Cujo Corpo Amigável Experimenta as Ondas de Felicidade da Flor Que Nasce de Si Própria 867 SvYaM>aUku-SauMaDaara svayambhükusumadhärä Ela Quem Suporta a Flor Que Nasce de Si Própria 868 SvYaM>aUku-SauMaaku-l/a svayambhükusumäkulä Ela Quem é a Família da Flor Que Nasce de Si Própria 869 SvYaM>aUPauZPaiNal/Yaa SvYaM>aUPauZPavaiSaNaq ) SvYaM>aUku-SauMaiòGDaa SvYaM>aUku-SauMaaeTSauk-a )) 127 svayambhüpuñpanilayä svayambhüpuñpaväsiné svayambhükusumasnigdhä svayambhükusumotsukä SvYaM>aUPauZPaiNal/Yaa svayambhüpuñpanilayä Ela Quem Reside na da Flor Que Nasce de Si Própria 870 SvYaM>aUku-SauMaiòGDaa svayambhükusumasnigdhä Ela Quem é a Amiga da Flor Que Nasce de Si Própria 872 SvYaM>aUPauZPavaiSaNaq svayambhüpuñpaväsiné Ela Quem Senta na Flor Que Nasce de Si Própria 871 SvYaM>aUku-SauMaaeTSauk-a svayambhükusumotsukä Ela Quem é o Supremo Prazer da Flor Que Nasce de Si Própria 873 SvYaM>aUPauZPak-air<aq SvYaM>aUPauZPaPaail/k-a ) SvYaM>aUku-SauMaDYaaNaa SvYaM>aUku-SauMaPa[>aa )) 128 svayambhüpuñpakäriëé svayambhüpuñpapälikä svayambhükusumadhyänä svayambhükusumaprabhä SvYaM>aUPauZPak-air<aq svayambhüpuñpakäriëé Ela Quem é a Causa da Flor Que Nasce de Si Própria 874 SvYaM>aUku-SauMaDYaaNaa svayambhükusumadhyänä Ela Quem é Estudante ou o Contemplador da Flor Que Nasce de Si Própria 876 SvYaM>aUPauZPaPaail/k-a svayambhüpuñpapälikä Ela Quem é a Protetora da Flor Que Nasce de Si Própria 875 SvYaM>aUku-SauMaPa[>aa svayambhükusumaprabhä Ela Quem é a Radiância da Flor Que Nasce de Si Própria 877

59 SvYaM>aUku-SauMajaNaa SvYaM>aUPauZPa>aaeiGa<aq ) SvYaM>aUku-SauMaaNaNda SvYaM>aUPauZPavizR<aq )) 129 svayambhükusumajïänä svayambhüpuñpabhogiëé svayambhükusumänandä svayambhüpuñpavarñiëé SvYaM>aUku-SauMajaNaa svayambhükusumajïänä Ela Quem é a Sabedoria da Flor Que Nasce de Si Própria 878 SvYaM>aUku-SauMaaNaNda svayambhükusumänandä Ela Quem é Felicidade da Flor Que Nasce de Si Própria 880 SvYaM>aUPauZPa>aaeiGa<aq svayambhüpuñpabhogiëé Ela Quem é a Desfrutadora da Flor Que Nasce de Si Própria 879 SvYaM>aUPauZPavizR<aq svayambhüpuñpavarñiëé Ela Quem Causa a Chuva da Flor Que Nasce de Si Própria 881 SvYaM>aUku-SauMaaeTSaaha SvYaM>aUPauZPaPauiZPa<aq ) SvYaM>aUku-SauMaaeTSa&Gaa SvYaM>aUPauZPaæiPa<aq )) 130 svayambhükusumotsähä svayambhüpuñpapuñpiëé svayambhükusumotsaàgä svayambhüpuñparüpiëé SvYaM>aUku-SauMaaeTSaaha svayambhükusumotsähä Ela Quem é o Entusiasmo da Flor Que Nasce de Si Própria 882 SvYaM>aUku-SauMaaeTSa&Gaa svayambhükusumotsaàgä Ela Quem está Sempre Com a Flor Que Nasce de Si Própria 884 SvYaM>aUPauZPaPauiZPa<aq svayambhüpuñpapuñpiëé Ela Quem é Flor da Flor Que Nasce de Si Própria 883 SvYaM>aUPauZPaæiPa<aq svayambhüpuñparüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Flor Que Nasce de Si Própria 885 SvYaM>aUku-SauMaaeNMaada SvYaM>aUPauZPaSauNdrq ) SvYaM>aUku-SauMaaraDYaa SvYaM>aUku-SauMaaeÙva )) 131 svayambhükusumonmädä svayambhüpuñpasundaré svayambhükusumärädhyä svayambhükusumodbhavä SvYaM>aUku-SauMaaeNMaada svayambhükusumonmädä Ela Quem é a Intoxicação da Flor Que Nasce de Si Própria 886 SvYaM>aUku-SauMaaraDYaa svayambhükusumärädhyä Ela Quem é Encantada pela Flor Que Nasce de Si Própria 888 SvYaM>aUPauZPaSauNdrq Svayambhüpuñpasundaré Ela Quem é a Beleza da Flor Que Nasce de Si Própria 887 SvYaM>aUku-SauMaaeÙva svayambhükusumodbhavä Ela Quem Dá Nascimento para a Flor Que Nasce de Si Própria 889

60 SvYaM>aUku-SauMaVYaGa]a SvYaM>aUPauZPavi<aRTaa ) SvYaM>aUPaUJak-Pa[ja SvYaM>aUhaeTa*MaaTa*k-a )) 132 svayambhükusumavyagrä svayambhüpuñpavarëitä svayambhüpüjakaprajïä svayambhühotåmätåkä SvYaM>aUku-SauMaVYaGa]a svayambhükusumavyagrä Ela Quem Distingue a Flor Que Nasce de Si Própria 890 SvYaM>aUPaUJak-Pa[ja svayambhüpüjakaprajïä Ela Quem é a Suprema Sabedoria da Adoração daquele Que Nasce de Si Próprio 892 SvYaM>aUPauZPavi<aRTaa svayambhüpuñpavarëitä Ela Quem Expressa a Flor Que Nasce de Si Própria 891 SvYaM>aUhaeTa*MaaTa*k-a svayambhühotåmätåkä Ela Quem é a Mãe da Suprema Sabedoria do Adoração Sacrifical daquele Que Nasce de Si Próprio 893 SvYaM>aUdaTa*ri+a}aq SvYaM>aU>a ->aaivk-a ) SvYaM>aUku-SauMaPa[ja SvYaM>aUPaUJak-iPa[Yaa )) 133 svayambhüdätårakñitré svayambhübhaktabhävikä svayambhükusumaprajïä svayambhüpüjakapriyä SvYaM>aUdaTa*ri+a}aq svayambhüdätårakñitré Ela Quem Protege o Concessor daquele Que Nasce de Si Próprio 894 SvYaM>aUku-SauMaPa[ja svayambhükusumaprajïä Ela Quem é a Sabedoria da Flor Que Nasce de Si Própria 896 SvYaM>aU>a ->aaivk-a svayambhübhaktabhävikä Ela Quem Compreende Intuitivamante a Atitude de Devoção daquele Que Nasce de Si Próprio 895 SvYaM>aUPaUJak-iPa[Yaa svayambhüpüjakapriyä Ela Quem é a Amada da Adoração daquele Que Nasce de Si Próprio 897 SvYaM>aUvNdk-aDaara SvYaM>aUiNaNdk-aNTak-a ) SvYaM>aUPa[dSavRSva SvYaM>aUPa[dæiPa<aq )) 134 svayambhüvandakädhärä svayambhünindakäntakä svayambhüpradasarvasvä svayambhüpradarüpiëé SvYaM>aUvNdk-aDaara svayambhüvandakädhärä Ela Quem Apoia a Causa da Adoração daquele Que Nasce de Si Próprio 898 SvYaM>aUPa[dSavRSva svayambhüpradasarvasvä Ela Quem é a Concessora de todo aquele Que Nasce de Si Próprio 900 SvYaM>aUiNaNdk-aNTak-a svayambhünindakäntakä Ela Quem é a Causa do Fim daquele Que Nasce de Si Próprio 899 SvYaM>aUPa[dæiPa<aq svayambhüpradarüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Concessor daquele Que Nasce de Si Próprio 901

61 SvYaM>aUPa[dSaSMaera SvYaM>aÖRXarqir<aq ) SavRk-al/aeÙvPa[qTaa SavRk-al/aeÙvaTMaqk-a )) 135 svayambhüpradasasmerä svayambharddhaçarériëé sarvakälodbhavaprétä sarvakälodbhavätmékä SvYaM>aUku-SauMaaeNMaada svayambhükusumonmädä Ela Quem é a Recordação da Doadora daquele Que Nasce de Si Próprio 902 SvYaM>aUku-SauMaaraDYaa svayambhükusumärädhyä Ela Quem é a Amada Quem Dá Nascimento para Todo Tempo 904 SvYaM>aUPauZPaSauNdrq svayambhüpuñpasundaré Ela Quem é o Semicorpo daquele Que Nasce de Si Próprio 903 SvYaM>aUku-SauMaaeÙva svayambhükusumodbhavä Ela Quem tem a Capacidade da Expressão da Alma Quem Dá Nascimento para Todo Tempo 905 SavRk-al/aeÙVÙava SavRk-al/aeÙVÙva ) )) 136 sarvakälodbhavdbhävä sarvakälodbhavdbhavä kuëòapuñpasadäprétirgolapuñpasadägatiù SavRk-al/aeÙVÙava sarvakälodbhavdbhävä Ela Quem é a Atitude de Todo Tempo 906 kuëòapuñpasadäprétiù Ela Quem é a Amada de Todas as Flores no Receptáculo 908 SavRk-al/aeÙVÙva sarvakälodbhavdbhavä Ela Quem Dá Nascimento para o Tempo 907 Gaael/PauZPaSadaGaiTa" golapuñpasadägatiù Ela Quem Sempre Se Move com as Flores da Luz 909 ) Xau -Daara Xau -æpaa Xau -isandauinavaisanaq )) 137 kuëòagolodbhavaprétä kuëòagolodbhavätmikä çukradhärä çukrarüpä çukrasindhuniväsiné kuëòagolodbhavaprétä Ela Quem é a Amada da Luz no Receptáculo 910 Xau -Daara çukradhärä Ela Quem é o Suporte da Pureza 912 Xau -isandauinavaisanaq çukrasindhuniväsiné Ela Quem Reside Dentro do Oceano da Pureza 914 kuëòagolodbhavätmikä Ela Quem tem a Capacidade da Alma para Expressar a Luz no Receptáculo 911 Xau -æpaa çukrarüpä Ela Quem é a Forma da Pureza 913

62 Xau -al/yaa çukrälayä Ela Quem tem Indestrutível Pureza 915 Xau -PaUJaaSadariTa" çukrapüjäsadäratiù Ela Quem é Aprazida pela Adoração com Pureza 917 r -a>aaegaa raktäbhogä Ela Quem é o Prazer da Paixão 919 Xau -al/yaa Xau ->aaegaa Xau -PaUJaaSadariTa" ) r -axayaa r -a>aaegaa r -apaujaasadarita" )) 138 çukrälayä çukrabhogä çukrapüjäsadäratiù raktäçayä raktäbhogä raktäpüjäsadäratiù Xau ->aaegaa çukrabhogä Ela Quem é o Prazer da Pureza 916 r -axayaa raktäçayä Ela Quem Repousa na Paixão 918 r -apaujaasadarita" raktäpüjäsadäratiù Ela Quem é Constantemente Aprazida pela Adoração com Paixão 920 r -PaUJaa raktapüjä Ela Quem é Adorada com Paixão 921 r -SaQaa raktasathä Ela Quem está Situada na Paixão 923 r -v<aar raktavarëä Ela Quem é a Descrição da Paixão 925 r -PaUJak-Paui}a<aq raktapüjakaputriëé Ela Quem é a Filha Nascida da Adoração com Paixão 927 r -PaUJaar -haemaa r -SaQaa r -vtsal/a ) r -v<aar r -deha r -PaUJak-Paui}a<aq )) 139 raktapüjäraktahomä raktasathä raktavatsalä raktavarëä raktadehä raktapüjakaputriëé r -haemaa raktahomä Ela Quem é a Oferenda Sacrifical Oferecida com Paixão 921 r -vtsal/a raktavatsalä Ela Quem Toma Refúgio na Paixão 924 r -deha raktadehä Ela Quem tem o Corpo da Paixão 926 r -ÛuTaq raktadyuté Ela Quem é a Dignidade da Paixão 928 r -ÛuTaq r -SPa*ha devq c r -SauNdrq ) r -ai>adaeyaa r -ahar r -k-ndrvindtaa )) 140 raktadyuté raktaspåhä devé ca raktasundaré raktäbhidheyä raktärhä raktakandaravanditä r -SPa*ha raktaspåhä Ela Quem é o Toque da Paixão 929

63 devq c devé ca Ela Quem é a Deusa e 930 r -ai>adaeyaa raktäbhidheyä Ela Quem Conhece a Paixão 932 r -k-ndrvindtaa raktakandaravanditä Ela Quem é Celebrada como a Paixão do Deus do Amor 934 r -SauNdrq raktasundaré Ela Quem é a Paixão Bela 931 r -ahar raktärhä Ela Quem é Digna de Paixão 933 Mahar -a mahäraktä Ela Quem é a Grande Paixão 935 r -Sa*iíivDaaiYaNaq raktasåñöividhäyiné Ela Quem Concede a Criação da Paixão 937 r -isa -a raktasiktä Ela Quem está Embebida na Paixão 939 Mahar -a r ->ava r -Sa*iíivDaaiYaNaq ) r -òataa r -isa -a r -SaeVYaaiTari -Naq )) 141 mahäraktä raktabhavä raktasåñöividhäyiné raktasnätä raktasiktä raktasevyätiraktiné r ->ava raktabhavä Ela Quem Existe na Paixão 936 r -òataa raktasnätä Ela Quem Se Banha na Paixão 938 r -SaeVYaaiTari -Naq raktasevyätiraktiné Ela Quem Fica Extremamente Apaixonada com o Serviço Abnegado da Paixão 940 r -anandk-rq raktänandakaré Ela Quem Manifesta a Felicidade da paixão 941 r -axayaa raktäçayä Ela Quem Descansa Dentro da Paixão 943 r -SaeVYaa raktasevyä Ela Quem é Servida pela Paixão 945 r -anandk-rq r -SadaNaNdivDaaiYaNaq ) r -axayaa r -PaU<aaR r -SaeVYaa MaNaaerMaa )) 142 raktänandakaré raktasadänandavidhäyiné raktäçayä raktapürëä raktasevyä manoramä r -SadaNaNdivDaaiYaNaq raktasadänandavidhäyiné Ela Quem Sempre Dá a Felicidade da Paixão 942 r -PaU<aaR raktapürëä Ela Quem Dá Total, Completa e Perfeita Paixão 944 MaNaaerMaa manoramä Ela Quem é Bela 946

64 r -PaUJak-SavRSva raktapüjakasarvasvä Ela Quem é Adorada em Tudo com Paixão 947 r -aitmak-a raktätmikä Ela Quem é a Capacidade da Alma para a Expressão da Paixão 949 r -ak-zr<ak-air<aq raktäkarñaëakäriëé Ela Quem é a Causa da Atração da Paixão 951 r -PaUJak-SavRSva r -inandk-naaixanaq ) r -aitmak-a r -æpaa r -ak-zr<ak-air<aq )) 143 raktapüjakasarvasvä raktanindakanäçiné raktätmikä raktarüpä raktäkarñaëakäriëé r -inandk-naaixanaq raktanindakanäçiné Ela Quem Destrói a Crítica da Paixão 948 r -æpaa raktarüpä Ela Quem é a Forma da Paixão 950 r -aetsaaha c raktotsähä ca Ela Quem é o Entusiasmo da Paixão e 952 r -PaaNaParaYa<aa raktapänaparäyaëä Ela Quem Bebe com Paixão 954 k-ç/ael/iògdaæipa<aq kallolasnigdharüpiëé Ela Quem é a Intrínseca Natureza da Ligação da Família 956 r -aetsaaha c r -a!ya r -PaaNaParaYa<aa ) Xaaei<aTaaNaNdJaNaNaq k-ç/ael/iògdaæipa<aq )) 144 raktotsähä ca raktäòhyä raktapänaparäyaëä çoëitänandajanané kallolasnigdharüpiëé r -a!ya raktäòhyä Ela Quem Cavalga na Paixão 953 Xaaei<aTaaNaNdJaNaNaq çoëitänandajanané Ela Quem é a Mãe da Bem aventurança da Semente Feminina da Vida 955 SaaDak-aNTaGaRTaa devq PaaiYaNaq PaaPaNaaiXaNaq ) SaaDak-aNaaNaa& Sau%k-rq SaaDak-airivNaaiXaNaq )) 145 sädhakäntargatä devé päyiné päpanäçiné sädhakänänäà sukhakaré sädhakärivinäçiné SaaDak-aNTaGaRTaa devq sädhakäntargatä devé Ela Quem é a Deusa Quem Vai no Interior dos Sädhus 957 PaaPaNaaiXaNaq päpanäçiné Ela Quem é Destruidora de Todo Pecado (Confusão) 959 PaaiYaNaq päyiné Ela Quem é a Pura Nutrição 958 SaaDak-aNaaNaa& Sau%k-rq sädhakänänäà sukhakaré Ela Quem é a Doadora do Deleite para Todos os Sädhus 960

65 SaaDak-airivNaaiXaNaq sädhakärivinäçiné Ela Quem Destrói a Impureza de Todos os Sädhus 961 SaaDak-aNaa& ôidsqaa}aq sädhakänäà hådisthätré Ela Quem está Situada no Coração de Todos os Sädhus 962 SaaDak-aNaaÄ JaNaNaq sädhakänäïca janané Ela Quem é a Mãe da Felicidade de Todos os Sädhus 964 SaaDak-aNaa& ôidsqaa}aq SaaDak-aNaNdk-air<aq ) SaaDak-aNaaÄ JaNaNaq SaaDak-iPa[Yak-air<aq )) 146 sädhakänäà hådisthätré sädhakänandakäriëé sädhakänäïca janané sädhakapriyakäriëé SaaDak-aNaNdk-air<aq sädhakänandakäriëé Ela Quem é a Causa da Felicidade de Todos os Sädhus 963 SaaDak-iPa[Yak-air<aq sädhakapriyakäriëé Ela Quem é a Causa do Amor dos Sädhus 965 SaaDak-Pa[curaNaNdSaMPaita Sau%daiYaNaq ) X -PaUJYaa Xau -haemasantauía Xau -vtsal/a )) 147 sädhakapracuränandasampatti sukhadäyiné çkrapüjyä çukrahomasantuñöä çukravatsalä SaaDak-Pa[curaNaNdSaMPaita Sau%daiYaNaq sädhakapracuränandasampatti sukhadäyiné Ela Quem Dá a Abundância de Deleite e Extrema Felicidade para os Sädhus 966 X -PaUJYaa çkrapüjyä Ela Quem é Adorada pela Pureza 967 Xau -vtsal/a çukravatsalä Ela Quem Toma Refúgio na Pureza 969 Xau -haemasantauía çukrahomasantuñöä Ela Quem é Satisfeita Com as Oferêndas Sacificais da Pureza 968 Xau -MaUiTaR" çukramürtiù Ela Quem é a Imagem da Pureza 970 Xau -PaUJak-Paui}a<aq çukrapüjakaputriëé Ela Quem é a Filha da Adoração com Pureza 972 Xau -MaUiTaR" Xau -deha Xau -PaUJak-Paui}a<aq ) Xau -SQaa Xaui -<aq Xau -Sa&Pa*ha Xau -SauNdrq )) 148 çukramürtiù çukradehä çukrapüjakaputriëé çukrasthä çukriëé çukrasaàpåhä çukrasundaré Xau -deha çukradehä Ela Quem é a Personificação da Pureza 971 Xau -SQaa çukrasthä Ela Quem está Situada na Pureza 973

66 Xaui -<aq çukriëé Ela Quem é a Suprema Pureza 974 Xau -SauNdrq çukrasundaré Ela Quem é a Beleza da Pureza 976 Xau -Sa&Pa*ha çukrasaàpåhä Ela Quem é o Completo Toque da Pureza 975 Xau -òtaa çukrasnatä Ela Quem é Banhada na Pureza 977 Xau -SaeVYaaiTaXaui -<aq çukrasevyätiçukriëé Ela Quem é a Suprema Pureza Servida pelo Puro 979 Xau ->ava çukrabhavä Ela Quem é a Existência Pura 981 Xau -òtaa Xau -k-rq Xau -SaeVYaaiTaXaui -<aq ) MahXau -a Xau ->ava Xau -Sv*iíivDaaiYaNaq )) 149 çukrasnatä çukrakaré çukrasevyätiçukriëé mahaçukrä çukrabhavä çukrasvåñöividhäyiné Xau -k-rq çukrakaré Ela Quem é a Manifestação da Pureza 978 MahXau -a mahaçukrä Ela Quem é a Grande Pureza 980 Xau -Sv*iíivDaaiYaNaq çukrasvåñöividhäyiné Ela Quem é a Doadora da Chuva de Pureza 982 Xau -ai>adaeyaa çukräbhidheyä Ela Quem é a Suprema Sabedoria da Pureza 983 Xau -anandk-rq çukränandakaré Ela Quem é a Expressão da Felicidade da Pureza 985 Xau -ai>adaeyaa Xau -aharxau -vndk-vindtaa ) Xau -anandk-rq Xau -SadaNaNdivDaaiYaNaq )) 150 çukräbhidheyä çukrärhäçukravandakavanditä çukränandakaré çukrasadänandavidhäyiné Xau -aharxau -vndk-vindtaa çukrärhäçukravandakavanditä O Puro do Puro A Considera como a Adorada do Adorado 984 Xau -SadaNaNdivDaaiYaNaq çukrasadänandavidhäyiné Ela Quem Sempre Dá a Felicidade da Pureza 986 Xau -ai>adaeyaa çukrotsavä Ela Quem Desfruta dos Festivais da Pureza 987 Xau -aetsava SadaXau -PaU<aaR Xau -MaNaaerMaa ) Xau -PaUJak-SavRSva Xau -inandk-naaixanaq )) 151 çukrotsavä sadäçukrapürëä çukramanoramä çukrapüjakasarvasvä çukranindakanäçiné SadaXau -PaU<aaR sadäçukrapürëä Ela Quem Sempre Manifesta Total, Completa e Perfeita Pureza 988

67 Xau -MaNaaerMaa çukramanoramä Ela Quem é a Beleza da Pureza 989 Xau -inandk-naaixanaq çukranindakanäçiné Ela Quem Destrói a Crítica da Pureza 991 Xau -PaUJak-SavRSva çukrapüjakasarvasvä Ela Quem é Adorada Como a Pura em Tudo 990 Xau -aitmak-a çukrätmikä Ela Quem Tem a Potência da Alma da Pureza 992 Saarda säradä Ela Quem é a Doadora de Tudo (como a energia da criação) 994 SaaDak-aSaKTMaaNaSaa sädhakäsaktmänasä Ela Quem Desativa os Pensamentos Divisionistas dos Sädhus 996 Xau -aitmak-a Xau -SaMPaC^u -ak-zrk-air<aq ) Saarda SaaDak-Pa[a<aa SaaDak-aSaKTMaaNaSaa )) 152 çukrätmikä çukrasampacchukräkarñakäriëé säradä sädhakapräëä sädhakäsaktmänasä Xau -SaMPaC^u -ak-zrk-air<aq çukrasampacchukräkarñakäriëé Ela Quem é a Causa da Atração da Opulência da Pureza 993 SaaDak-Pa[a<aa sädhakapräëä Ela Quem é a Força Vital dos Sädhus 995 SaaDak-aetaMaSavRSvSaaiDak-a sädhakottamasarvasvasädhikä Ela Quem é a Sädhu Mulher para todos os Excelentes Sädhus 997 SaaDak-aNaNdSaNTaaeza sädhakänandasantoñä Ela Quem é Completamente Aprazida Com a Felicidade 999 SaaDak-aetaMaSavRSvSaaiDak-a >a -vtsal/a ) SaaDak-aNaNdSaNTaaeza SaaDak-aiDaivNaaiXaNaq )) 153 sädhakottamasarvasvasädhikä bhaktavatsalä sädhakänandasantoñä sädhakädhivinäçiné >a -vtsal/a bhaktavatsalä Ela Quem é o Refúgio dos Devotos 998 SaaDak-aiDaivNaaiXaNaq sädhakädhivinäçiné Ela Quem é a Destruidora de Todos os Pensamentos dos Sädhus 1000

68 AaTMaivÛa ätmavidyä Ela Quem é o Conhecimento da Alma 1001 Parb]øSvæiPa<aq parabrahmasvarüpiëé Ela Quem é a Intríseca Natureza da Divindade Suprema 1003 Pa&ckU-$=a paàcaküöä Ela Quem está Estabelecida nos Cinco Lugares 1005 SavRv<aRMaYaq sarvavarëamayé Ela Quem é a Expressão de Tudo Que Pode ser Expressado 1007 AaTMaivÛa b]øivûa Parb]øSvæiPa<aq ) i}aku-$=sqaa Pa&ckU-$=a SavRkU-$=Xarqir<aq ) SavRv<aRMaYaq v<arjapamaal/adaaiya<aq )) 154 ätmavidyä brahmavidyä parabrahmasvarüpiëé triküöasthä paàcaküöä sarvaküöaçarériëé sarvavarëamayé varëajapamälädhäyiëé b]øivûa brahmavidyä Ela Quem é o Conhecimento da Divindade Suprema 1002 i}aku-$=sqaa triküöasthä Ela Quem está Estabelecida nos Três Lugares 1004 SavRkU-$=Xarqir<aq sarvaküöaçarériëé Ela Quem é a Personificação do Todos os Lugares 1006 v<arjapamaal/adaaiya<aq varëajapamälädhäyiëé Ela Quem é a Doadora da Guirlanda de Toda Expressão Que pode ser Recitada 1008

69 Bhaìgä Consagração das Oferendas Tântricas p h]q& AMa*Tae AMa*TaaeÙve AMa*TavizRi<a AMa*TaMaak-zRYaak-zRYa isaiö& deih k-ail/k-a& Mae vxaamaanaya ) p h]q& é[q& -I& ParMaeìair k-ail/ke- Svaha ivjayaa& SaMaPaRYaaiMa )) oà hréà amåte amåtodbhave amåtavarñiëi amåtamäkarñayäkarñaya siddhià dehi kälikäà me vaçämänaya oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä vijayäà samarpayämi Oà hréà o néctar que vem do néctar, a Senhora que verte o néctar, freqüentemente traga néctar para mim. Dê me o controle de Kälikä, a Deusa Que Leva para Longe as Trevas, Dê me siddhi, a obtenção da perfeição. Eu sou Um com Deus! Este é o mantra para a consagração do Vijayä, um preparação da folha da cânhamo. Então recitando interiormente o mülamantra sete vezes sobre o Vijayä, mostre o Dhenu, o Yoni, o Ävähané, e outros mudräs: Sthäpané, Sannidhäpané, Sannirodhiné, Sammukhé-karané mudräs. Então satisfaça o Guru que reside no Lótus de Mil Pétalas pela oferenda Vijayä três vezes com Saàketa-Mudrä. Então adore a Devi no seu coração oferecendo o Vijayä com o mesmo mudrä, recitando o müla mantra três vezes: oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä. Então ofereça oblações para a boca da Kundaliné, enquanto recita o seguinte mantra: We& vd vd vagvaidina MaMa ijaûaga]e isqarq>av SavRSatvvXaªir Svaha )) aià vada vada vägvädini mama jihvägre sthirébhava sarvasattvavaçaìkari svähä Aià Ó Deusa Sarasvaté, Que governa sobre todas as vibrações, inspire me e permaneça sempre na ponta da minha língua, Eu sou Um com Deus! Após beber o Vijayä ele deverá curvar se para o Guru colocando suas palmas juntas sobre sua orelha esquerda, então para Gaëeça colocar suas palmas juntas sobre sua orelha direita, e finalmente para a Eterna Ädyä Devé colocar suas palmas juntas no meio de sua testa. Então ele deverá meditar na Devé. Vinho ou álcool p Wk-Maev Par& b]ø SQaUl/SaU+MaMaYah& Da]uvMa( ) k-caeùva& b]øhtyaa& TaeNa Tae NaaXaYaaMYahMa( )) oà ekameva paraà brahma sthülasükñmamayahaà dhruvam kacodbhaväà brahmahatyäà tena te näçayämyaham Oà Há somente Uma Consciência Suprema, sem segundo, a qual é densa e sutil. Ó Divindade, destrua o pecado de matar um Brahmaëa o qual foi ligado ao vinho pela morte de Kacha. Kacha foi filho de Båhaspati e o discípulo de Çukra, sacerdote do asuras. Kacha foi queimado pelo asuras, e suas cinzas foram misturadas no vinho que Çukra bebeu. Quando Çukra descobriu o que ele tinha feito sob a influência da intoxicação ele amaldiçoou vinho.

70 vå<aal/yasam>ave ) AMaabqJaMaYae deiv Xau -XaaPaaiÜMauCYaTaaMa( )) süryamaëòalamadhyasthe varuëälayasambhave amäbéjamaye devi çukraçäpädvimucyatäm Ó você quem reside na região do Sol, onde sempre brilha a luz da sabedoria, e seu nascimento no local da morada do Senhor do Oceano, na batedeira onde este néctar foi produzido, quem é um com o béja mantra da Divina Mãe, sê livre da maldição de Çukra. vedanaa& Pa[<avae bqja b]øanandmaya& Yaid ) TaeNa SaTYaeNa Tae deiv b]øhtyaa VyaPaaehTau )) vedänäà praëavo béja brahmänandamayaà yadi tena satyena te devi brahmahatyä vyapohatu Ó Deusa, o oà dos Vedas é a semente da bem aventurança da Suprema Divindade. Permita que o pecado de matar um Brahmaëa seja destruído pela recitação deste princípio. p h]q& h&sa" XauiczÜSaurNTair+aSaÖaeTaa veidzditaiqadurrae<asata( ) Na*zÜrSad*TaSaÜyaeMaSadBJaa GaaeJaa TaJaa Aid]Jaa TaMa( ) oà hréà haàsaù çuciñad vasurantarikñasaddhotä vediñadatithirduroëasat nåñad varasadåtasad vyomasadabjä gojä åtajä adrijä åtam Oà hréà o Supremo Haàsa, o cisne que voa nas asas da Consciência e Natureza, mora no brilhante Céu. Como Vasu, o Senhor das Riquezas, Ele move se através do espaço entre o céu e a terra. Ele mora na terra na forma do fogo Védico, e no sacrifício, e é honrado no Convite. Ele está no fogo doméstico e na Consciência do homem, e mora na região honrada. Ele reside na Verdade e no éter. Ele nasce na água, nos raios de luz, na Verdade, e nas colinas do oriente onde o sol nasce. Tal é o grande Iluminador da Luz, a Verdade, a qual não pode ser limitada ou ocultada, a Grande Consciência Que mora em todos os lugares Suprema Divindade. (repetir sete vezes) p va& vq& vu& ve& vae& v" b]øxaapaivmaaeictaayae SauDaadeVYaE NaMa" oà väà véà vüà vaià vauà vaù brahmaçäpavimocitäyai sudhädevyai namaù Eu curvo me para a Deusa do Néctar quem mitiga a maldição de Brahma. p -a& -I& U-& E-& -ae& -" é[q& h]q& SauDaak*-Z<aXaaPa& MaaeCYaaMa*Ta& óavya óavya Svaha )) oà kräà kréà krüà kraià krauà kraù çréà hréà sudhäkåñëaçäpaà mocyämåtaà srävaya srävaya svähä Remova a Maldição de Kåñëa no vinho: verta néctar freqüentemente. Eu sou um com Deus. h Sa +a Ma l/ v r Yau& AaNaNd>aErvaYa NaMa" ha sa kña ma la va ra yuà änandabhairaväya namaù Eu curvo me para Änandabhairava, a Bem aventurança do Destemor. Sa h +a Ma l/ v r Yaq& SauDaadeVYaE vaez$( sa ha kña ma la va ra yéà sudhädevyai vauñaö Eu curvo me para Sudhä Devé, para a Deusa do Vinho, Purificai!

71 p h]q& é[q& -I& ParMaeìair k-ail/ke- Svaha oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, para a Suprema Divindade Feminina, Kälé Eu sou Um com Deus! Ondule luzes e incenso sobre o vasilha com vinho }YaMbk&- YaJaaMahe SauGaiNDa& PauîÖRNaMa( ) ovvaråk-imav bndanaanma*tyaaemmaur+aqya MaaMa*TaaTa( )) tryambakaà yajämahe sugandhià puñövarddhanam urvvärukamiva bandhanänmåtyormmukñéya mämåtät Nós adoramos o Pai dos três mundos, de excelente renome, Outorgador do Crescimento. Assim como um pepino é libertado de sua escravidão ao talo, possa eu ser libertado da morte para morar na imortalidade. p ParSauDaaTMaiNa ) SvC^NdSfu-r<aaMa}a inadaeih ku-l/æipai<a )) oà akhaëòaikarasänandäkare parasudhätmani svacchandasphuraëämatra nidhehi kularüpiëi Ó forma Intríseca da Família Universal, infunda a excitação da alegria na essência deste excelente vinho, de forma que ele produza completa e irrompível felicidade. ANa SQaaMa*Taak-are XauÖjaNak-l/vere ) AMa*TaTv& inadaeùismana( vstauina i -àæipai<a )) anaìgasthämåtäkäre çuddhajïänakalavere amåtatvaà nidhehyasmin vastuni klinnarüpiëi Vós sois o néctar o qual é infinito e a personificação da Pura Sabedoria. Encha este líquido com o néctar da Bem aventurança da Consciência Infinita. Tad]UPae<aEk-rSYaÄ k*-tvagya TaTSvæiPai<a ) >autva ku-l/ama*taak-ar& MaiYa ivsfu-r<a& ku-å )) tadrüpeëaikarasyaïca kåtvä-rghyaà tatsvarüpiëi bhütvä kulämåtäkäraà mayi visphuraëaà kuru Vós só sois a forma Daquele, o Infinito Princípio Unificante. Fazei respeitosa esta oferenda da intrínseca natureza Daquele, e tendo se tornando este néctar divino, floresça em mim. ) AaPaUirTa& MahaPaa}a& PaqYaUzrMaavh )) brahmäëòarasasambhütamaçeñerasasambhavam äpüritaà mahäpätraà péyüñaramävaha Enchei esta sagrada vasilha de vinho com o néctar da imortal sabedoria produzida da essência de tudo que há no mundo, e contenha todos os tipos de sabor.

72 AhNTaaPaa}a>airTaiMadNTaaParMaaMa*TaMa( ) ParahNTaaMaYae vöae haemasvqk-arl/+a<ama( )) ahantäpätrabharitamidantäparamämåtam parähantämaye vahnau homasvékäralakñaëam Senhor, permita que este copo de Si Próprio, o qual é cheio com o néctar de Si Próprio, seja sacrificado no fogo de Si Próprio. Ondule luzes e incenso sobre o vasilha com vinho h]q& }YaMbk&- YaJaaMahe SauGaiNDa& PauîÖRNaMa( ) ovvaråk-imav bndanaanma*tyaaemmaur+aqyamaama*taata( )) hréà tryambakaà yajämahe sugandhià puñövarddhanam urvvärukamiva bandhanänmåtyormmukñéyamämåtät Nós adoramos o Pai dos três mundos, de excelente renome, Outorgador do Crescimento. Assim como um pepino é libertado de sua escravidão ao talo, possa eu ser libertado da morte para morar na imortalidade. Desenhe um quadrado Tarpana h Sa +a Ma l/ v r Yau& AaNaNd>aErvaYa NaMa" AaNaNd>aErv& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha ha sa kña ma la va ra yuà änandabhairaväya namaù änandabhairavaà tarpayämi namaù svähä Eu ofereço para Änandabhairava, a Bem aventurança do Destemor, Pureza! Eu curvo me. Eu sou um com Deus (varão)! Sa h +a Ma l/ v r Yau& AaNaNd>aErVYaE vaez$( AaNaNd>aErvq& & TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha sa ha kña ma la va ra yuà änandabhairavyai vauñaö änandabhairavéà tarpayämi namaù svähä Eu ofereço para Änandabhairavé,.a Bem aventurança do Destemor, Pureza! Eu curvo me. Eu sou um com Deus (varoa)! p We& é[q Gauå& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà aià çré guruà tarpayämi namaù svähä Oà Eu curvo me para meu guru com a oferenda de respeito. Eu sou um com Deus! p We& é[q ParMaGauå& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà aià çré paramaguruà tarpayämi namaù svähä Oà Eu curvo me para o guru do meu guru com a oferenda de respeito. Eu sou um com Deus! p We& é[q ParaParGauå& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà aià çré paräparaguruà tarpayämi namaù svähä Oà Eu curvo me para os Gurus da linhagem com a oferenda de respeito. Eu sou um com Deus!

73 p We& é[q ParMaeiíGauå& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà aià çré parameñöiguruà tarpayämi namaù svähä Oà Eu curvo me para os Supremos gurus da linhagem com a oferenda de respeito. Eu sou um com Deus! Três vezes p h]q& é[q& -I& ParMaeìair k-ail/ke- Svaha Aarai}ak&- SaMaPaRYaaiMa oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä ärätrikaà samarpayämi Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, para a Suprema Divindade Feminina, eu ofereço e curvo me para a Primaz Kälé, eu sou Um com Deus! p A devtaastaparyaaima NaMa" Svaha oà aìgadevatästarpayämi namaù svähä Eu ofereço e curvo me para os Deuses do corpo, eu sou Um com Deus! p Aavr<adevTaaSTaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà ävaraëadevatästarpayämi namaù svähä Eu ofereço e curvo me para o maior adorador dos Deuses que foi convidado para servo das Deusas, eu sou Um com Deus! p h]q& é[q& -I& ParMaeìair k-ail/ke- Svaha SaaYauDaa& SaPairk-raMaaÛa& k-al/i& TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä säyudhäà saparikarämädyäà käléà tarpayämi namaù svähä Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, para a Suprema Divindade Feminina, eu sou Um com Deus! Eu ofereço e curvo me para a Primaz Kälé, acompanhada pelos devotos servos, eu sou Um com Deus! p b$u=ke->yaae TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà baöukebhyo tarpayämi namaù svähä Eu curvo me para a jovem pessoa. Eu sou Um com Deus! p We& h]q& é[q& b& b$u=k-aya TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà aià hréà çréà baà baöukäya tarpayämi namaù svähä Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, Eu curvo me para a jovem pessoa. Eu sou Um com Deus! (leste) p Yaa& YaaeiGaNaq>Yaae TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà yäà yoginébhyo tarpayämi namaù svähä Eu curvo me para a para as energias da Deusa as quais ajudam na união. Eu sou Um com Deus! (sul) p +aa& +aq& +au& +ae& +aae& +a" +ae}apaal/aya TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà kñäà kñéà kñüà kñaià kñauà kñaù kñetrapäläya tarpayämi namaù svähä Eu curvo me para os Protetores dos campos da existência. Eu sou Um com Deus! (oeste)

74

75 p Gaa& Gaq& GaU& GaE& GaaE& Ga" Ga<aPaTaYae TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà gäà géà güà gaià gauà gaù gaëapataye tarpayämi namaù svähä Eu curvo me para o Senhor da Sabedoria. Eu sou Um com Deus! (norte) p h]q& é[q& SavRivgank*-Ùy" SavR>aUTae>Yaae hu& f-$( TaPaRYaaiMa NaMa" Svaha oà hréà çréà sarvavighnakådbhyaù sarvabhütebhyo hüà phaö tarpayämi namaù svähä Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, Eu curvo me para os Seres que removem todas as dificuldades ou obstáculos. Eu sou Um com Deus! p Ga*ha<a deiv Maha>aaGae ixave k-al/aiganæipai<a ) Xau>aaXau>a& f-l&/ VYa &- b]uih Ga*ha<a bil&/ Tav )) oà gåhäëa devi mahäbhäge çive kälägnirüpiëi çubhäçubhaà phalaà vyaktaà brühi gåhäëa balià tava Oà. Ó Deusa, ser de Grandes Dotes, Çivä, Ó Energia de Infinita Bondade, a intrínseca forma da conflagração final da dissolução total; por favor, aceite esta oferenda de sacrifício, e revele para mim o bom e mau fruto da ação. O adorador Kula deve santificar o vinho repetindo sobre ele o Päshädé-trika-béja cento e oito vezes. (Mahänirväëa Tantra, Arthur Avalon, 8:170) Aa& h]q& -ae& Svaha äà hréà kroà svähä Criação. Mäyä, Dissolução, eu sou Um com Deus! Leve o copo para o seu coração e medite sobre a presença da deidade. Então reponha no quadrado e toque o sino. Se você tem o desejo de comer carne, ela deve ser oferecida com altíssimo respeito e apreciação, e compartilhada com a comunidade como um ritual de adoração. A oferenda carrega todas as impurezas e a sensação de separação ais quais são de fato os oferecimentos a serem sacrificados em adoração. A cerimônia integral para a matança do animal, para a preparação, oferenda e participação, deverá ser planejada para estimular a rendição da natureza animalesca de cada um dos participantes. É muito comum substituir pelo animal uma abóbora ou uma moranga. p h]q& é[q& -I& ParMaeìair Svaha Wz bil/" p ixavayae NaMa" oà hréà çréà kréà parameçväri svähä eña baliù oà çiväyai namaù Oà. Mäyä, Crescimento, Dissolução, para a Suprema Divindade Feminina, eu sou Um com Deus! Eu ofereço e curvo me para a Enegia da Infinita Bondade com esta oferenda. ParMa& vaå<aqk-lpa& k-aei$=k-lpaantak-airi<a ) Ga*ha<a XauiÖSaihTa& deih Mae Maae+aMaVYaYaMa( )) paramaà väruëékalpaà koöikalpäntakäriëi gåhäëa çuddhisahitaà dehi me mokñamavyayam Vós sois a causa do fim de dez milhões anos. Por favor, aceite esta execelente aferenda e conceda para mim liberação eterna. Borrife água sobre a oferenda.

76 Dhenumudrä. Adoração a oferenda.

77 Eu curvo me. NaMa" namaù p PaXauPaaXaaYa ivúhe ivìk-mar<ae DaqMahq ) Taàae Jaqv" Pa[caedYaaTa( )) oà paçupäçäya vidmahe viçvakarmaëe dhémahé tanno jévaù pracodayät Oà Nós meditamos sobre escravidão da vida de um animal, contemplamos o Executor de toda Ação. Permita essa Força Vital conceder nos crescimento. Adore o punhal de sacrifício: Cortai o ego!. hu& hüà vagaqìrqb]øa>yaa& NaMa" vägéçvarébrahmäbhyäà namaù Eu curvo me para a Senhora de todas vibrações com seu marido, a Capacidade Criativa. (ponta) l/+maqnaaraya<aabyaa& NaMa" lakñménäräyaëäbyäà namaù Eu curvo me para Lakñmé e Näräyaëa. (meio) omaamaheìra>yaa& NaMa" umämaheçvaräbhyäà namaù Eu curvo me para Umä e Mahe'çvara. (punho) b]ø ivz<au ixava Xai - Yau -aya %ÉaYa NaMa" brahma viñëu çivä çakti yuktäya khaògäya namaù Eu curvo me para Brahma, Viñëu, Çiva, juntamente com sua Çaktis situadas nesta espada. Segure a vítima no ar. Faça Saëkalpa:...pashum imam sampradade. Retorne a vítima do sacrifício para o chão. Meditação. Então corte a vítima do sacrifício com um golpe do punhal. Com -I& kréà coloque uma vela no cabeça cortada, e ofereça a para a Deusa. SaPa[dqPaXaqzRbil/" é[qmadaûak-ail/k-ayae devyae NaMa" sapradépaçérñabaliù çrémadädyäkälikäyai devyai namaù Eu curvo me para Deusa com a oferenda da cabeça com uma luz nela.

78 Enquanto repete o müla mantra oà hréà çréà kréà parameçväri kälike svähä borrife a água da oferenda especial três vezes sobre a Deidade, e então faça o nyäsa da Devé para as seis partes do corpo Dela. Esta cerimônia é chamada Sakalékaraëa ou Sakaléköi. Então adore juntamente com todas as dezesseis oferendas. Que são: água para lavar os pés, água para a oferenda, água para lavar a boca e para o banho Dela, peças do vestuário, jóias, perfumes, flores, vareta de incenso, luzes, comida, água para lavar a boca, néctar ( ou bebida alcóolica) päna (ou refrescante bocal), e homenagem. Na adoração estas dezesseis oferendas são necessárias. (Mahänirväëa Tantra, Arthur Avalon, 6;77 79) O Çrépätra deverá ser colocado na companhia da sua própria virtuosa çakti. Ela deverá ser borrifada no banho com o vinho purificado ou água da oferenda comum. O Mantra par borrifar a çakti é: We& -I& SaaE" i}apaurayae NaMa" wmaa& Xai &- Paiv}aqku-å ) MaMa Xai &- ku-å Svaha )) aià kléà sauù tripuräyai namaù imäà çaktià pavitrékuru mama çaktià kuru svähä Criação, preservação, toda existência, Eu curvo me para Tripurä, para Ela quem reside nas três cidades. Purificai esta çakti, faça lhe minha çakti. Eu sou Um com Deus! Se ela que é para ser çakti ainda não está iniciada. Então a Mäyä Béja deverá ser sussurrado em seu ouvido, e outras çaktis que estão presentes deverão ser adoradas e não desfrutadas. Deixe os adoradores, todos juntos, alegremente levantarem a sua própria taça cheia com néctar excelente. Então deixe o levantar sua própria taça e meditar sobre a Kula-Kuëòaliné, que é Consciência, e que está estendida do lótus Mülädhära até a ponta da língua, e, pronunciando o Mülamantra, deixe cada um, depois de obter outras permissões, oferecê las como uma oblação para a boca da Kuëòalé. Quando a çakti é do lar, o cheirar o vinho é equivalente a bebê lo. Adoradores que são chefe de família podem beber (no máximo) cinco copos apenas. O excesso de bebidas impede a obtenção do sucesso do adorador Kula. Eles podem beber enquanto não estiverem nitidamente afetados. Beber além da conta é bestial. Como é possível para um pecador que torna se um ébrio pela bebida e que mostra desprezo pelo sädhaka da çakti para dizer, Eu adoro Ädyä Kälikä, a Suprema Divindade Feminina? (Mahänirväëa Tantra, Arthur Avalon, 6:18 19)

79 Gharbhä Dhäna Viddhi O Sistema de Conceber Crianças Espirituais Süryärghyam Oferenda para o Sol p ivìa ivìpsaa ivìta" k-taar ivìyaaeinaja" ) NavPauZPaaeTSave cagya Ga*ha<a Tv& idvak-r )) 1 oà viçvä viçvapsä viçvataù karttä viçvayonijaù navapuñpotsave cärghyaà gåhäëa tvaà diväkara Oà És o universo, o que nutre o universo, o creador do universo, e o útero do universo também. Ó Irradiador da Luz, por favor, aceite esta oferenda que compreende todas as noves flores. 1 p SaMPaSaak*-iTarak-aXae +aae>aæpaq JaGaTPa[>aae ) Saa+aq Tv& SavR>aUTaaNaa& Ga*ha<aagYa idvak-r )) 2 oà sampasäkåtiräkäçe kñobharüpé jagatprabho säkñé tvaà sarvabhütänäà gåhäëärghyaà diväkara Oà És a inacessível riqueza a qual reside na atmosfera, da mais bela forma, Senhor dos Mundos. És o Testemunha de todos os elementos, Ó Irradiador da Luz, por favor, aceite esta oferenda. 2 p MaYaa c YaTk*-Ta& k-mar SaaMPa[Ta& f-l/hetave ) itaimargan MahaTaeJaae Ga*ha<aagYa idvak-r )) 3 oà mayä ca yat kåtaà karma sämprataà phalahetave timiraghna mahätejo gåhäëärghyaà diväkara Oà Concedes o fruto a ser obtido de todas as ações as quais eu executei. És quem Afasta as Trevas, Ó Outorgador de Luz, Ó Irradiador de Luz, por favor, aceite esta oferenda. 3 p NavPauZPaaeTSave cagya ddaima >ai -TaTPar" ) SaMPada& hetau" k-taar c Ga*ha<aagYa& idvak-r )) 4 oà navapuñpotsave cärghyaà dadämi bhaktitatparaù sampadäà hetuù karttä ca gåhäëäghyaà diväkara Oà Esta oferenda compreende todas as nove flores, eu estou dando com altíssima devoção. E és o Fazedor de toda riqueza, por favor, aceite esta oferenda, Ó Irradiador de Luz. 4 p NaMaSTae >agavna( SaUYaR l/aeksaai+ana( iv>aavsaae ) Pau}aaQas c Pa[Paàaeh& Ga*ha<aagYa idvak-r )) 5 oà namaste bhagavan sürya loksäkñin vibhävaso puträrthé ca prapanno-haà gåhäëärghyaà diväkara Oà Eu curvo me na devoção para o Senhor Deus Sol, Luz da Sabedoria, o Vidente de todos os mundos (e habitantes), a deliberação de todos princípios. Pelo propósito de ter uma criança eu estou o exaltando. Por favor, aceite esta oferenda, Ó Irradiador de Luz. 5

80 p k-mal/k-anta devexa Saa+aq TvÄa JaGaTPaTae ) >a -STav Pa[Paàaeh& Ga*ha<aagYa idvak-r )) 6 oà kamalakänta deveça säkñé tvaïcä jagatpate bhaktastava prapanno-haà gåhäëärghyaà diväkara Oà Com seus pés de lótus, Senhor de todos os Deuses, és o Testemunha de Tudo, e o Senhor do Mundo. Com este canto devocional eu estou exaltando o, por favor, aceite esta oferenda, Ó Irradiador de Luz. 6 p SvGaRdqPa NaMaSTaeSTau NaMaSTae ivìtaapana ) NavPauZPaaeTSave cagya Ga*ha<aagYa idvak-r )) 7 oà svargadépa namaste-stu namaste viçvatäpana navapuñpotsave cärghyaà gåhäëärghyaà diväkara Oà Ó Luz do Céu, eu curvo me em devoção. Eu curvo me em devoção para o aquecedor do universo. Ó Irradiador de Luz. por favor, aceite esta oferenda que compreende todas as nove flores. 7 p NaMaSTaePaiÚNaqk-aNTa Sau%Maae+aPa[daYak- ) ^ayaapatae JaGaTSvaiMaNa( SvGaRdqPa NaMaaeSTau Tae )) 8 oà namaste-padminékänta sukhamokñapradäyaka chäyäpate jagat svämin svargadépa namo-stu te Oà Ó lótus da garganta, eu curvo me em devoção. És o Outorgador do gozo e da liberação. Senhor das sombras, Mestre dos Mundos, Ó Luz do Céu, eu curvo me em devoção. 8 p ivìatma ivìbndauê ivìexaae ivìl/cna" ) NavPauZPaaeTSave cagya Ga*ha<a Tv& idvak-r )) 9 oà viçvätma viçvabandhuçca viçveço viçvalacanaù navapuñpotsave cärghyaà gåhäëa tvaà diväkara Oà Alma do Universo, Amigo do Universo, Senhor do Universo, Olho do Universo. Ó Irradiador da Luz, por favor, aceite esta oferenda que compreende todas as noves flores. 9 p Javaku-SauMaSa<k-aXa& k-axyapaeya& MahaÛuiTaMa( ) TaMaaeir& SavRPaaPagan& Pa[<aTaaeiSMa idvak-r )) oà javäkusumasaëkäçaà käçyapeyaà mahädyutim tamo-rià sarvapäpaghnaà praëato-smi diväkara Oà Com o vermelho da flor do Hibisco, eu curvo me devocionalmente, Ó filho de Käçyapa, do Grande Esplendor, Removedor das Trevas de todo pecado, eu curvo me devocionalmente, Ó Irradiador de Luz. Dar arghya: p NaMaae ivvsvtae b]øna( >aasvtae ivz<autaejasae ) JaGaTSaiv}ae SaUcYae Saiv}ae k-mardaiyanae )) wdmagya p é[qsauyardevaya NaMa" oà namo vivasvate brahman bhäsvate viñëutejase jagatsavitre sücaye savitre karmadäyine

81 idamarghyaà oà çrésüryadeväya namaù Oà Eu curvo me na devoção para Ele quem é o próprio Universo, Infinita Consciência, Quem é Autoluminoso, a Luz da Consciência Universal, para a Luz dos mundos, para Quem indica (ou mostra), para o Portador da Luz quem da todo karma. p h]q& Pa[JaaPaTaYae Svaha oà hréà prajäpataye svähä Oà Mäyä para o Senhor de todos os seres criados, eu sou Um com Deus! p ivz<auyaaerina& k-lpayatau Tvía æpaai<a ipa&xatau ) Aa&iSaÄTau Pa[JaaPaiTaDaaRTaa Ga>a ddaatau Tae )) oà viñëuryonià kalpayatu tvañöä rüpäëi piàçatu äàsiïcatu prajäpatirdhätä garbhaà dadhätu te Possa Viñëu conceder o poder para a conciliação, possa Tvañöä dar a forma. Possa Prajäpati espargir los com bençãos, e possa Dhätä manter o útero. p Ga>a Daeih isanaqval/i Ga>a Daeih SarSvTaq ) Ga>a Tae AiìNaaE devavadataa& PauZk-róJaaE )) oà garbhaà dhehi sinévälé garbhaà dhehi sarasvaté garbhaà te açvinau devävädhattäà puñkarasrajau Possa Sinivälé manter o útero, possa Sarasvaté manter o útero. Possa as Açvins que usam guirlanda de lótus manter o útero. Oferecer flores: p -I& ñq& h]q& é[q& hu& "Para o nome da Mulher no caso dativo" Pau}ak-aMaaYaE Ga>aRMaaDaeih Svaha oà kléà stréà hréà çréà hüà "Para o nome da Mulher no caso dativo" putrakämäyai garbhamädhehi svähä Oà Kléà Stréà Hréà Çréà Hüà conceda concepção "Para o nome da Mulher no caso dativo" que deseja uma criança Svähä, eu sou Um com Deus! p ivz<aae JYaeïeNa æpae<a NaaYaaRMaSYaa& vrqyasamsautamaadaih Svaha )) oà viñëo jyeñöhena rüpeëa näryämasyäà varéyasam sutamädhahi svähä Viñëu! Em tua excelente forma dê para esta mulher uma excelente criança. Eu sou Um com Deus! Isto conclui o Åtu Saìskära que deverá ser executado diariamente por ambos, marido e espôsa juntos, desde o tempo de tomar o saìkalpa até a concepção. Na noite da união antes do intercurso físico, primeiro a esposa deverá executar o püjä para o seu marido como o Senhor Çiva, conforme o sistema completo de adoração. Então o marido deverá adorar a sua esposa como a Mãe Divina. Após o marido e esposa terem completado a adoração e honra do divino através de seu conjuge, a adoração da comunhão procede:

82 Toque a cama com tattvamudrä: p h]q& AavYaae" SauPa[JaaYaE Tv& XaYYae Xau>ak-rq >av ) oà hréà ävayoù suprajäyai tvaà çayye çubhakaré bhava Hréà Ó Cama, seja propícia de forma que juntos nós possamos conceber crianças. Toque o umbigo da esposa com um anel de ouro: p JaqvvTSaa >av Tv& ih SauPau}aaeTPaitaheTave ) TaSMaatv& >av k-lyaai<a Aivgan Ga>aRDaair<aq )) oà jévavatsä bhava tvaà hi suputrotpattihetave tasmät tvaà bhava kalyäëi avighna garbhadhäriëé Oà Criança da Vida, deixe você ser. Deixe uma exelente criança nascer. Deste modo deixe você trazer bem estar e liberdade das obstruções para Ela que mantém (ou agüenta) o útero. Coloque o anel no seu dedo, mão direita se um menino é desejado, e esquerda para uma menina. p dqgaaryauz& v&xadar& Pau}a& JaNaYa Sauv]Tae )) oà dérghäyuñaà vaàçadharaà putraà janaya suvrate Oà Ó Pessoa de Excelentes Votos, longa vida, portador da progênie, dando nascimento para uma criança! p Aaåù >aayaryaa XaYYaa& Pa[ax(Mau%ae vapyaudx(mau%" ) opaivxya iñya& PaXYaNa( hstamaadaaya MaSTake- ) vamaena Paai<aNaa il/&gya SQaaNae SQaaNae MaNau& JaPaeTa( )) oà äruhya bhäryayä çayyäà präìmukho väpyudaìmukhaù upaviçya striyaà paçyan hastamädhäya mastake vämena päëinä--liìgya sthäne sthäne manuà japet Então o marido e a esposa deverão se por na cama com suas cabeças voltadas ou para o leste ou para o norte. Olhando para sua esposa, com sua mão direita sobre cabeça dela e abraçando a com seu braço esquerdo, ele deverá fazer japa nos vários lugares de seu corpo. p XaqzeR k-ama& XaTa& JaPTva icbuke- vag>av& XaTaMa( ) k-<#e= rmaa& iv&xaitadaa STaNaÜNÜe XaTa& XaTaMa( )) oà çérñe kämaà çataà japtvä cibuke vägbhavaà çatam kaëöhe ramäà viàçatidhä stanadvandve çataà çatam Na cabeça dela Käma Béja, Kléà, cem vezes; No queixo Vägbhava Béja, Aià, cem vezes; na garganta Ramä Béja, Çréà, vinte vezes; e o same béja (Çréà) cem vezes em cada um dos dois seios. p hqdyae dxadaa MaaYaa& Naa>aaE Taa& PaÄiv&XaiTaMa( ) JaPTva YaaeNaaE k-r& dtva k-amaena Sah vag>avma( )) oà hédaye daçadhä mäyäà näbhau täà païcaviàçatim japtvä yonau karaà dattvä kämena saha vägbhavam Na coração dela dez vezes Mäyä Béja, Hréà, o mesmo vinte e cinco vezes sobre o umbigo. No genital colocar a mão, Käma Béja junto com Vägbhava Béja, Kléà e Aià.

83

84 p XaTaMaíaetar& JaPTva il/<gaepyaev& SaMaacrNa( ) ivk-axya MaaYaYaa YaaeiNa& iñya& GaC^eTSauTaaáYae )) oà çatamañöottaraà japtvä liëge-pyevaà samäcaran vikäçya mäyayä yonià striyaà gacchet sutäptaye Cento e oito vezes ele deverá recitar, e novamente sobre seu próprio genital o mesmo mantra o mesmo número de vezes. Pronunciando o Mäyä Béja, Hréà, ele deverá separar os lábios do genital de sua esposa, e penetrá lo. p reta"sampaatasamayae DYaaTva ivìk*-ta& PaiTa" ) ri -k-ayaa& Pa[PaaTaYaeTa( )) oà retaùsampätasamaye dhyätvä viçvakåtaà patiù näbheradhasthät citkuëòe raktikäyäà prapätayet O Senhor de todas as Causas e Efeitos do Universo deverá ser meditado na hora de ejacular sêmen pela passagem vaginal dentro do útero debaixo de umbigo. p Xau -asaek-antaare ivüainama& MaN}aMaudqrYaeTa( )) oà çukräsekäntäre vidvänimaà mantramudérayet A medida que o sêmen entra lá dentro, o inteligente recitará este mantra. p YaQaa_iGanNaa SaGa>aaR >auûaœyarqaa vja]daair<aa ) vayaunaa idgga>arvtaq TaQaa Ga>aRvTaq >av )) oà yathä-gninä sagarbhä bhürdyauryathä vajradhäriëä väyunä diggarbhavaté tathä garbhavaté bhava Assim como a terra está fecunda com o fogo, assim como o céu esta fecundo com o Manejador do trovão (Indra), como todas as direções estão fecundas com o vento, assim também permita você ficar grávida. Após a ejaculação, ambos deverão fazer japa conforme seus respectivos mantras. Depois dessa reverência deverão ser repetidos mutuamente: p -I& -I& -I& hu& hu& h]q& h]q& di+a<ae k-ail/ke-_ -I& -I& -I& hu& hu& h]q& h]q& Svaha )) oà kréà kréà kréà huà huà hréà hréà dakñiëe kälike kréà kréà kréà huà huà hréà hréà svähä A Causa A Qual Move o Corpo Sutil para a Infinita Perfeição e Além, cortai o ego! Cortai o ego! Mäyä! Mäyä! Ó Deusa Quem Remove Toda as Trevas, a Causa Que Move o Corpo Sutil para a Infinita Percepção e Além, cortai o ego! Cortai o ego! Mäyä! Mäyä! Eu sou UM com Deus! p k-ail/ k-ail/ Mahak-ail/ k-ail/ke- PaaPahair<aq ) DaMaaRQaRMaae+ade deiv NaaraYai<a NaMaaeSTauTae )) oà käli käli mahäkäli kälike päpahäriëé dharmärthamokñade devi näräyaëi namo-stute Oà. Deusa Quem Afasta as Trevas, Grande Deusa Quem Afasta as Trevas, Amada Deusa Quem Afasta as Trevas, Quem Afasta Todo Pecado, Dai o caminho de paz e harmonia, as necessidades para subsistência física, e a liberação, conhecida como auto realização, Ó Deusa, Reveladora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

85 p -I& k-alyae NaMa" oà kréà kälyai namaù Eu reverencio a Deusa Kali Quem Afasta as Trevas. SavRMa l/ Ma LYae ixave SavaRQaR Saaidke- ) Xar<Yae }YaMbke- GaaEir NaaraYaiNa NaMaaeSTau Tae )) sarvamaìgala maìgalye çive sarvärtha sädike çaraëye tryambake gauri näräyani namo-stu te À Auspiciosa de toda Auspiciocidade, à Bondosa, à Realizadora de todos os Objetivos, à Fonte de Refugio, à Mãe dos três mundos, à Deusa que é Raios de Luz, Expositora da Consciência, nós oferecemos nossas reverências. Sa*iZTaiSQaiTaivNaaXaaNaa& Xai ->autae SaNaaTaiNa ) Gau<aaé[Yae Gau<aMaYae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae )) såñtisthitivinäçänäà çaktibhüte sanätani guëäçraye guëamaye näräyaëi namo-stu te Vós sois a Energia Eterna da Criação, Preservação e Destruição em toda existência; aquela da qual todas as qualidades dependem, aquela que limita todas qualidades, Expositora da Consciência, nós nos curvamos a vós. Xar<aaGaTadqNaaTaR Pair}aa<a ParaYa<ae ) SavRSYaaiTaR hre deiv NaaraYaiNa NaMaaeSTau Tae )) çaraëägatadénärta pariträëa paräyaëe sarvasyärti hare devi näräyani namo-stu te Àqueles que são devotados a vós e tomam refugio em vós, vós livra os de todo o desconforto e infelicidade. Todas as ansiedades vós levais para longe, ó Deusa, Expositora da Consciência, nós vos reverenciamos. dugaa ixava& XaaiNTak-rq& b]øa<aq& b]ø<a" ipa[yaama( ) SavRl/aek- Pa[<ae}aqÄ Pa[<aMaaiMa Sada ixavama( )) durgäà çiväà çäntikaréà brahmäëéà brahmaëaù priyäm sarvaloka praëetréïca praëamämi sadä çiväm A Removedora de Dificuldades, Expositora da Bondade, Causa de Paz, Infinita Consciência, Amada pelos Conhecedores de Consciência; todos os habitantes de todos os mundos sempre A reverenciam, e eu estou reverenciando a Própria Bondade. Ma l/a& Xaae>a<aa& XauÖa& inazk-l/a& ParMaa& k-l/ama( ) ivìeìrq& ivìmaataa& Pa[<aMaaMYahMa( )) maìgaläà çobhaëäà çuddhäà niñkaläà paramäà kaläm viçveçvaréà viçvamätäà caëòikäà praëamämyaham Felicidade, Beleza Radiante, Completamente Pura, sem limitações, a Suprema Limitação, o Senhor do Universo, a Mãe do Universo, para vós Candi, à Energia que Rasga em Pedaços os Pensamentos, eu me curvo em submissão.

86 SavRdevMaYaq& devq& SavRraeGa>aYaaPahaMa( ) b]øexaivz<aunaimataa& Pa[<aMaaiMa Sada ixavama( )) sarvadevamayéà devéà sarvarogabhayäpahäm brahmeçaviñëunamitäà praëamämi sadä çiväm Apaziguadora de todos os Deuses, removendo todo aborrecimento e medo, Brahma, Maheshwar e Viñëu curvam se à Ela, e eu sempre reverencio a Energia da Infinita Bondade. ivndyasqaa& ivndyainal/yaa& idvyasqaanainavaisanaqma( ) YaaeiGaNaq& YaaeGaJaNaNaq& Pa[<aMaaMYahMa( )) vindhyasthäà vindhyanilayäà divyasthänaniväsiném yoginéà yogajananéà caëòikäà praëamämyaham O lugar de moradia do Conhecimento, residindo em Conhecimento, Residente no lugar de Iluminação Divina, a Causa de União, a Conhecedora da União, à Energia que Rasga os Pensamentos, nós constantemente reverenciamos. wrxaanamaatar& devqmaqìrqmaqìripa[yaama( ) Pa[<aTaaeiSMa Sada dugaa Sa&Saara<aRvTaair<aqMa( )) éçänamätaraà devéméçvaréméçvarapriyäm praëato-smi sadä durgäà saàsärärëavatäriëém A Mãe da Consciência Suprema, a Deusa que é a Consciência Suprema, amada pela Consciência Suprema, nós sempre reverenciamos a Durgä, a Removedora das Dificuldades, a que conduz os aspirantes através do mar das dificuldades dos objetos e suas relações. p Mahadev Maha}aaNa MahaYaaeiGa Maheìr ) SavRPaaPa hra& dev Mak-araYa NaMaae NaMa" )) oà mahädeva mahäträna mahäyogi maheçvara sarvapäpa haräà deva makäräya namo namaù Oà. O Grande Deus, o Grande Removedor, o Grande Yogi, ó Senhor Supremo, ó Deus que remove todo Pecado, na forma da letra M a qual dissolve a criação, nós Vos reverenciamos freqüentemente. p NaMa" ixavaya XaaNTaaYa k-ar<a}aaya hetave ) inavedayaaima catmaana& Tv& GaiTa ParMaeìr )) oà namaù çiväya çäntäya käraëaträya hetave nivedäyämi cätmänaà tvaà gati parameçvara Oà. Eu reverencio a Consciência da Infinita Bondade, a Paz, a Causa dos três mundos, eu vos ofereço a totalidade de minha alma, ó Senhor Supremo. TvMaev MaaTaa c ipataa TvMaev TvMaev bndauê Sa%a TvMaev ) TvMaev ivûa d]ivna& TvMaev TvMaev SavRMMaMa dev dev )) tvameva mätä ca pitä tvameva tvameva bandhuçca sakhä tvameva tvameva vidyä dravinaà tvameva tvameva sarvam mama deva deva Vós sozinho sois a Mãe e o Pai, vós sozinho sois o amigo e o parente. Vós sozinho sois o conhecimento e a riqueza, ó meu Deus dos Deuses, vós sozinho sois todas as coisas.

87 k-yaena vc MaNaSaeiNd]YaEvR buöyatmaa Nav Pa[k*-Ta Sv>avTa( ) k-raeima Yad(YaTa( Sak-l/Ma( ParSMaE NaaraYa<aaYaeiTa SaMaPaRYaaiMa )) kayena vaca manasendriyairva buddhyätmä nava prakåta svabhavat karomi yadyat sakalam parasmai näräyaëäyeti samarpayämi O corpo, fala, mente, os cinco órgãos de conhecimento (cinco sentidos) e o intelecto; estes nove são a condição natural da existência humana. Em sua maior evolução, eu me movo além delas todas, assim eu me rendo completamente à Consciência Suprema. p PaaPaaeh& PaaPak-MaRh& PaaPaaTMaa PaaPaSaM>av ) }aaihma& SavRPaaPa hrae hir )) oà päpo-haà päpakarmahaà päpätmä päpasambhava trähimaà puëòarékakñaà sarvapäpa haro hari Oà. Eu sou de pecado, confusão, dualidade; minhas ações são de dualidade; esta existência inteira é de dualidade. ó Salvador e Protetor, ó Grande Consciência, afastai para longe todo pecado, confusão, dualidade. p MaN}ahqNa& i -YaahqNa& >ai -hqna& Saureìir ) YaTPaUiJaTa& MaYaa deiv PairPaUNa TadSTau Mae )) oà mantrahénaà kriyähénaà bhaktihénaà sureçvari yatpüjitaà mayä devi paripürnaà tadastu me Oà. Eu não conheço nada sobre mantras. Eu não possuo uma boa conduta. Eu não tenho devoção, ó Deusa Suprema. Mas, ó minha Deusa, por favor aceitai a adoração que eu Vos ofereço. TvMaev Pa[TYa+aMb]øaiSa ) TvMaev Pa[TYa+aMb]øa vidxyaaima ) IrTaMa( vidxyaaima, SaTYaMa( vidxyaaima ) TaNa( MaaMavTau, Tad( v -armavtau ) AvTau MaaMa(, AvTau v -arma( )) tvameva pratyakñam brahmä-si tvamevä pratyakñam brahmä vadiçyämi ritam vadiçyämi, satyam vadiçyämi tan mämavatu, tad vaktäramavatu avatu mäm, avatu vaktäram Só Vós sois a Suprema Divindade Perceptível. Só Vós sois a Suprema Divindade Perceptível, assim eu declararei. Eu revelarei o néctar da imortalidade. Eu revelarei a Verdade. Possa este corpo ser vosso instrumento. Possa esta boca ser vosso instrumento. Possa o Divino estar sempre conosco. Possamos ser assim. p Sah NaavvTau, Sah NaaE >auna u- ) Sah vqyarmk-rvavhe ) TaeJaiSvNaavDaqTaMaSTau ) Maa iviüxaavhe )) oà saha nävavatu, saha nau bhunaktu saha véryam karavävahai tejasvinävadhétamastu mä vidviçävahai Oà. Possa o Senhor proteger nos. Possa o Senhor conceder nos prazer de todas as ações. Possa a nós ser concedida a força para trabalharmos juntos. Possa nossos estudos serem completos e conscienciosos. Possa toda discórdia cessar.

88 p ASaTaaeMaa SaÓMaYa ) TaMaSaaeMa JYaaeiTaGaRMaYa ) Ma*TYaaeMaR AMa*TaMGaMaYa )) oà asatomä sadgamaya tamasoma jyotirgamaya måtyorma amåtam gamaya Oà. Da inverdade conduza nos à Verdade. Da escuridão conduza nos à luz. Da morte conduza nos à Imortalidade. p SaveRz& SviSTa>aRvTau3 ) SaveRz& XaaiNTa>aRvTau ) SaveRz& PaU<a >avtau ) SaveRz& Ma l&/ >avtau ) SaveR >avntau Saui%Na" ) SaveR XaNTau inarmayaa" ) SaveR >ad]ai<a PaXYaNTau ) Maa k-iêõu"% >aag>aveta( )) oà sarveñaà svastir bhavatu sarveñaà çäntir bhavatu sarveñaà pürëaà bhavatu sarveñaà maìgalaà bhavatu sarve bhavantu sukhinaù sarve çantu niramayäù sarve bhadräëi paçyantu mä kaçcid duùkha bhägbhavet Oà. Possam todos serem abençoados com a mais elevada realização. Possam todos serem abençoados com a Paz. Possam todos serem abençoados com a Perfeição. Possam todos serem abençoados com a Prosperidade. Possam todos serem abençoados com conforto e felicidade. Possam todos se livrarem da miséria. Possam todos perceberem o auspicioso. Possam todos serem livres das enfermidades. Gauåb]Røa GauåivRZ<au" GauådeRvae Mahìr" ) GauåSaa+aaTPar& b]øa TaSMaE é[qgaurve NaMa" )) gurur brahmä gururviñëuù gururdevo mahaçvaraù gurusäkñät paraà brahmä tasmai çrégurave namaù O Guru é Brahma, o Guru é Viñëuù, o Guru é o Senhor Maheçvaraù. O Guru é realmente a Suprema Divindade, e portanto nós o reverenciamos. p b]øapar<a& b]ø hivb]røaganae b]ø<aa hutam) b]øev TaeNa GaNTaVYa& b]øk-mar SaMaaiDaNaa )) oà brahmärpaëaà brahma havirbrahmägnau brahmaëä hutam brahmaiva tena gantavyaà brahmakarma samädhinä Oà. A Suprema Divindade faz a oferenda; a Suprema Divindade é a oblação; oferecida pela Suprema Divindade, no fogo da Suprema Divindade. Em vendo a Suprema Divindade em todas as ações, a pessoa realiza esta Suprema Divindade. p PaU<aRMad" PaU<aRiMad& PaU<aaRTPaU<aRMauduCYaTae ) PaU<aRSYa PaU<aRMaadaYa PaU<aRMaevav ixazyatae )) oà pürëamadaù pürëamidaà pürëät pürëamuducyate pürëasya pürëamädäya pürëameväva çiñyate Oà. Aquele é completo e perfeito; este é completo e perfeito. Do completo e perfeito, o completo e perfeito torna se manifesto. Se o completo e perfeito emana do completo e perfeito, invariavelmente sereno o completo e perfeito permanecerá. p XaaiNTa" XaaiNTa" XaaiNTa"

89 Oà. Paz, Paz, Paz. oà çäntiù çäntiù çäntiù

90 Kälé Püjä Mudräs Demontrados por Shri Maa O Aìkuça Mudrä é o mudrä do aguilhão ou espada curva, a qual simboliza estar incitando os investigadores para sua meta última, ou estar cortando as iniquidades do ego. O Ävähané Mudrä é o mudrä para o convite. Ele é usado para invocar a deidade na presença do adorador. O Dhenu Mudrä é o mudrä da vaca, o qual indica a pessoa quem verte nutritiva bondade em abundância. O Lelihäna Mudrä literalmente significa "Estendendo para frente". É o mudrä que indica, "É a Senhora e somente a Senhora que é nossa salvação" O Matsyä Mudrä é o mudrä do peixe, que simboliza estar nadando pelo oceano de mundanidade sem medo. Shri Maa nos diz que sejamos com o peixe no fundo da lagoa. Ele está sempre na lama, mas nunca fica sujo. O Prathana Mudrä é o mudrä da prece, e o adorador demonstra este mudrä orando por pureza e lucidez.

91 O Sannidhäpané Mudrä é o mudrä que indica desculpa para qualquer inconveniência que pode causar a deidade a ser chamada desta maneira. Nós entendemos que muitos devotos estão pedindo Sua presença. Igualmente, nós pedimos Sua atenção para a nossa adoração, e desculpenos por Seu incômodo. O Sambodhiné Mudrä simboliza que "eu estou agarrando a Senhora com toda minha força para não me deixar até que minha adoração esteja completa. Coforme eu presto atenção na Senhora, a Senhora deve que ficar e recebê la. O Stäpané Mudrä é o mudrä do estabelecimento. O adorador na verdade coloca a presença da deidade no seu ou no coração dela. O Saìkalpa Mudrä é usado para iniciar a data, período e lugar, o executante, atividade proposta e propósito, antecede o começo da adoração.

92 O Tarpana Mudrä é o mudrä que indica oferenda (sacrifício). Tarpana normalmente é executado em cerimônias com respeito ao antepassados que passaram, em relação ao Guru, ao Sol, ou qualquer outra deidade. Com o dedo polegar e o dedo anular nós oferecemos uma pitada de qualquer oferenda que estiver sendo feita. No Pitri Shraddha a oferenda são sementes de gergilim na água. No Kali Puja é o vinho. O Tattva Mudrä é o mudrä do Pricípio. Ele referse ao estabelecimento da divindade no interior, e freqüentemente indica esses lugares no corpo que são assentos diferentes das várias energias. O Upasaàhara Mudrä é um chamado para todos os divinos seres para se juntarem. "Permita todos os Deuses e Deusas fazerem sua presença manifesta, aqui e agora. O Yoni Mudrä simboliza o útero da criação. Ele mostra que Ela é a origem de toda a existência, e como Mãe Ela nutre a Sua criação.

Viajar Geral Geral - Essenciais Tcheco Můžete mi pomoci, prosím? Pedindo ajuda Mluvíte anglicky? Perguntando se alguém fala inglês Mluvíte _[language]

Viajar Geral Geral - Essenciais Tcheco Můžete mi pomoci, prosím? Pedindo ajuda Mluvíte anglicky? Perguntando se alguém fala inglês Mluvíte _[language] - Essenciais Můžete mi pomoci, prosím? Pedindo ajuda Mluvíte anglicky? Perguntando se alguém fala inglês Mluvíte _[language]_? Perguntando se alguém fala determinado idioma Nemluvím_[language]_. Esclarecendo

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

saraksts_renault_vasaras_noliktavas_03_07

saraksts_renault_vasaras_noliktavas_03_07 VASARAS NOLIKTAVAS PIEDĀVĀJUMS Renault CLIO ALIZE T Ce 75 11290 123 ALIZE T Ce 75 Grey Urban 11560 126 LIMIT ED T Ce 75 12890 141 LIMIT ED T Ce 75 13440 147 Grey Titanium Grey Platinum 14560 159 Renault

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Genorise Scientific Catalog.xls

Genorise Scientific Catalog.xls Genorise Scientific Catalog updated 9/9/2011 Catalog No Item Name Price, $ No prep 101001 Genorise Urine DNA Extraction Kit 200 269 200 101002 Genorise Blood DNA Extraction Kit 1000 280 1000 101003 Genorise

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003492814, juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija. 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

Sīkāk

gorakña-saàhitä

gorakña-saàhitä gorakña-çatakam This is the version of the text found in Briggs Gorakhnath and the Kanphata Yogis (1938), reprinted in 1989 by Motilal Banarsidass. (pp. 284-304). Another, quite different version of this

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps Country/ Nr Name UCI code Club 1 1 Viktorija Šumskyte LTU20000707 PKKSC, SK"El-Eko Sport" PRSSG 2 2 Židrune Paltarokaite LTU20001110

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

FORD FIESTA Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN

FORD FIESTA Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,1l 70ZS M5 Business Benzīns 5 durvis 107 14.190 1,1l 85ZS M5 Business Benzīns 5 durvis 107 14.790 1,0l

Sīkāk

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE čempionāts 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Number of Entries by Country... 4 Number of Entries by Event... 5 Entries by Country... 6 Final Ranking Individual... 8 Recurve

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas 24/06/2019 Publicēšanas 11/06/2019 00422 1004 Syota Maru Panama Panama [lv] RV 19/06/2016 1005-FV Tuna Princess Panama Panama FV 22/10/2015 1006-FV

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

CalendarEventsBydate

CalendarEventsBydate January 2019 04/01/2019 04/01/2019 National Road Races Championships (Tiberias Winner Marathon ) S Tiberias ISR 05/01/2019 05/01/2019 National Cross Country Championships (Cross Country) S, U20, U18 Nicosia

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kuldīga 2014 Saturs Ievads...3 1.Ēku celtnieks...4 1.2.Celtnieku

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

55repol_atr

55repol_atr 9 Pieskitot pierādāmās vienādīs L()+L()+L(3)=L(4) ām pusēm L(5)+L(6)+L(), iegūstm ekvivlentu vienādīu L()+L()=L(NM), ks cīmredzmi izriet no trijstūr un prlelogrm lukumu formulām L = h un L=h 9 ) =7, =7

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

krishna_homam_eng_quick_ref

krishna_homam_eng_quick_ref Om Sri MahaaGanapathaye Namah Om Sri Gurubhyo Namah Om Rishibhyo Namah Sri Krishna Homam Laghu Paddhati (Short Procedure) By P.V.R. Narasimha Rao (www.vedicastrologer.org) A separate document gives a detailed

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars LRČ 201. Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS 1 2 3 2. Ivars Dzenītis SK BOULE 2 4 3. Māris Miglāns SK UPESCIEMS

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Personalizētas saldās dāvanas 2018

Personalizētas saldās dāvanas 2018 Personalizētas saldās dāvanas 2018 Iepriecini, apsveic, pasaki Paldies! un palutini sadarbības partnerus, darbiniekus un draugus ar gaumīgi un Jūsu uzņēmuma korporatīvajā stilā veidotām saldām dāvanām

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters Resultatlista Kattävling 2019 06 24 Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Petersson Kula Pool 1 Född Förening Klass Vikt 1 2 3 4 5

Sīkāk

BUCO P.cdr

BUCO P.cdr Questo disposi vo è compa bile con lampadine di classi energe che: Il disposi vo è venduto con una lampadina di classe energe ca: This luminaire is compa ble with bulbs of the energy classes: The luminaire

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 SIA FRODIS Oficiālais pārstāvis Latvijā Kr.Valdemāra 33-28, Rīga +371 67377070 admin@frodis.lv www.frodis.lv Ziemassvētku piedāvajums Barojošs ziemassvētku komplekts 58.80 Nutritive comfort cream (50ml)

Sīkāk

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS BALTA, juridiskā adrese - Raunas iela 10, Rīga,

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

ro40_atr

ro40_atr Mateiāls ņemts no gāmatas:andžāns Agnis, Bēziņa Anna, Bēziņš Aivas "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kātas (ajonu) uzdevumi un atisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 4 I jāapēķina -ais

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

JEEP automašīnu tirdzniecības saloni: SIA Autobrava Biķernieku iela 145, Rīga Tel

JEEP automašīnu tirdzniecības saloni: SIA Autobrava Biķernieku iela 145, Rīga Tel WRANGLER CENRĀDIS Kods Versija Pārnesumkārba Degvielas tips Cena, EUR ar PVN 684.111.0 Wrangler Sport 2.2 200 AG AT Dīzeļdegviela 45 990 685.411.0 Wrangler Unlimited Sport 2.2 200 AG AT Dīzeļdegviela 48

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

JustPaste.it/qznt

JustPaste.it/qznt #EXTM3U #EXTINF:-1,AR-BeinSports9HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/80.ts #EXTINF:-1,AR-BeinSports8HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/79.ts #EXTINF:-1,AR-BeinSports7HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/78.ts

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\347jamo%20programmu%20saraksts,%202014[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\347jamo%20programmu%20saraksts,%202014[1].doc) Retranslācijas atļajas Nr. RR-19 pielikms Nr. 1 Retranslējamo programm saraksts Nr. p.k. Programmas nosakms Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšana s laiks Jrisdikcija Programmas tiesīb īpašnieks / tiesīb

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk