LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss , , e-pasts Tārgalē TĀRGALES PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore Ilze Judzika Ventspils novada Tārgales pagasts, 2018

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS 3 2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS UN UZDEVUMI 8 3. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 8 4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 1. JOMA MĀCĪBU SATURS Iestādes īstenotās izglītības programmas 11 2.JOMA- MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 15 3.JOMA IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 17 4.JOMA ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 24 5.JOMA IESTĀDES VIDE Mikroklimats Fiziskā vide JOMA IESTĀDES RESURSI Iekārtas un materiāltehniskie resursi Personālresursi 28 7.JOMA IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām CITI SASNIEGUMI KOPSAVILKUMS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA 35

3 1. VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS Tārgales pamatskola ir Ventspils novada Domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas atrodas Ventspils novada rietumu daļā, Tārgales pagastā. Skola dibināta 1874.gadā. Tagadējā skolas ēka uzcelta 1985.gadā. Tārgales pagasts robežojas ar Ventspils pilsētu, ar Dundagas novada Kolkas pagastu un Ventspils novada pagastiem-anci, Popi, Ugāli, Pilteni. Apdzīvotā vieta Tārgale un Tārgales pamatskola atrodas pašā pagasta malā netālu no Piltenes pagasta robežas. Attālums līdz Ventspils pilsētas centram- 11 km, līdz Ventspils robežai- 5 km. Iedzīvotāju skaits Tārgales pagastā Tārgales pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kuru apstiprinājusi Ventspils novada dome. Informācija par skolā īstenotajām izglītības programmām Nr.p. k. Izglītības programmas kods Izglītības programmas nosaukums Pirmsskolas izglītības programma Pamatizglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem Licences numurs Licences izsniegšanas datums Izglītojamo skaits V V V V /2019.mācību gadā skolā izglītības programmu apgūst 200 izglītojamie, no tiem 1.-4.klasē 47 izglītojamie, 5.-9.klasē 83 izglītojamie, pirmsskolā 69 izglītojamie. (1.attēls)

4 1.attēls. Izglītojamo sadalījums pa grupām 2018./2019.mācību gadā 35% 24% 41% 1.-4.klases izglītojamie 5.-9.klases izglītojamie Pirmsskolas audzēkņi Tārgales pamatskolā galvenokārt mācās Ventspils novada Tārgales pagastā dzīvojošie izglītojamie (103 jeb 76%), daļa izglītojamo dzīvo Piltenes pagastā (6 jeb 4%) un Ventspils pilsētā (17 jeb 13%), atsevišķi izglītojamie deklarēti citās pašvaldībās. Skolu jūtami ietekmē arī Ventspils tuvums; mācības Tārgales pamatskolā izvēlas bērni no Ventspils pilsētas, bet daļa skolēnu, kuri dzīvo Tārgalē, apmeklē skolas Ventspilī. Ventspils novada pašvaldība 2014.gadā iegādājās autobusu, kas nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz un no mācībām skolā. Autobuss dienā nobrauc 160 km trīs maršrutos. Skolas autobusu izmanto 44 izglītojamie. 49 izglītojamiem tiek apmaksātas mēnešbiļetes sabiedriskā transportā attēls. Izglītojamo nokļūšana uz skolu Ar kājām, personīgo transportu Ar skolas autobusu Ar sabiedrisko transportu Izglītojamo skaits ir stabils. Izglītojamo skaits palielinās arī mācību gada laikā gada 1.septembrī mācības skolā uzsāka 133 skolēni, 2016.gada 4.janvārī skolā mācās 137 skolēni, 2017.gada 1.septembrī 135 skolēni, 2018.gada 3.septembrī 130 skolēni.

5 3.attēls. Izglītojamo skaita dinamika /2014.māc.g /2015.māc.g /2016.māc.g /2018.māc.g /2019.m.g klase 5.-9.klase Kopā Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnu izglītības iespējas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, skolā no 1999.gada organizēta 5 un 6 gadīgo izglītojamo apmācība, no 2009.gada- 3 un 4 gadīgo bērnu grupa, no 2010.gada- 1,5 līdz 3 gadīgo bērnu grupa. Šobrīd Tārgales pamatskolā darbojas piecas pirmsskolas bērnu grupas gada 3.septembrī tika atklāta skolas piebūve- jauna moduļu tipa ēka pirmsskolas grupām. Tajā izveidotas četras plašas un mūsdienīgas grupas bērniem no 1,5-5 gadiem attēls. Jaundzimušo bērnu skaits Tārgales pagastā g g g g g g g g g klašu izglītojamie saņem valsts apmaksātas brīvpusdienas un launagu. Ventspils novada pašvaldība nodrošina ar brīvpusdienām izglītojamos no 5. līdz 7.klasei. 8.,9.klašu izglītojamiem ir daļēji apmaksātas brīvpusdienas (0,45 EUR - pašvaldība, 0,40 EUR- izglītojamo vecāki). Brīvpusdienas saņem visi maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni.

6 2018./2019.mācību gadā skolā strādā 33 pedagoģiskie darbinieki: 9 pedagogiem ir maģistra grāds, 19 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 4 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 1- sociālā pedagoga izglītību. 2 pedagogi ir Ventspils novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji. 5.attēls. Skolas pedagoģisko darbinieku kvalitatīvais sastāvs 5 9 Maģistri Augstākā pedagoģiskā izglītība 19 Studijās iegūst augstāko izglītību Izglītības iestādes vadību nodrošina skolas direktore, direktores vietniece izglītības jomā un direktores vietniece audzināšanas jomā, saimniecības pārzine. Izglītības iestādes metodisko darbu organizē direktores vietnieces.izglītojamiem tiek nodrošināts atbalsta personāls- skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, bibliotekārs, medicīnas māsa, karjeras konsultants. Skolā ir 23 tehniskie darbinieki. Līdz 29 gadiem Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 2018./2019.māc.g gadi 40-49gadi gadi 60 un vairāk gadu % 15% 27% 24% 24% Izglītojamajiem ir plašas iespējas sevi attīstīt un pilnveidot ārpusstundu nodarbībās. Fakultatīvās nodarbības: Angļu valoda 1.,2.klasei Kristīgā mācība 1.-3.klasei Sports 1.-4.klasei, 5.,6., 8.klasei Dabaszinības 5.klasei Vizuālā māksla 7.klasei Latviešu valoda 8.klasei Vēsture 9.klasei

7 Pagarinātās dienas grupas 1.-2.klasei 3.-4.klasei Interešu izglītības pulciņi 1.-4.klašu koris Popgrupa Cīrulītis Popgrupa Jautrā varavīksne Rokdarbu pulciņš 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs 5.-9.klašu tautas deju kolektīvs Dambretes pulciņš Vizuālās mākslas pulciņš Skola ir "Junior Achievement-Young Enterprise Latvija" dalībskola. Skolēni raksta biznesa plānus un veido skolēnu mācību uzņēmumus. Skolā darbojas divas Ventspils novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas mācību-treniņu grupas. Darbojas Piltenes mūzikas skolas Tārgales mācību punkts. Sadarbībā ar Ventspils Baptistu draudzi, skolā notiek Bībeles mācības nodarbības. Notiek nodarbības jaunsargiem. Tā kā Tārgales pagastā nav kultūras nama, sadarbībā ar pagasta kultūras darba organizatori iedzīvotājiem skolā tiek organizēti sporta un kultūras pasākumi. Skolai ir novada domes apstiprināts budžets izglītības programmu realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, apkures nodrošināšanai, mācību tehnisko līdzekļu un mācību, daiļliteratūras grāmatu iegādei, skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai. Budžeta izstrādē tiek ņemti vērā izglītojamo, pedagogu un tehnisko darbinieku ieteikumi un vēlmes. Skolas budžets tiek apspriests Skolas padomes sanāksmēs. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Katru gadu pašvaldība iegulda līdzekļus skolas attīstībā un fiziskās vides uzlabošanā. 2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS UN UZDEVUMI Skolas darbības mērķis ir attīstīt skolu kā daudzfunkcionālu centru, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skolas galvenie uzdevumi ir: 1. Īstenot licencētās izglītības programmas. 2. Sekmēt pedagogu nepārtrauktu tālākizglītību, nodrošinot mācību organizācijas

8 formu daudzveidību, mācīšanas procesa efektivitāti un saikni ar reālo dzīvi. 3. Īstenot audzināšanas darba programmu. 4. Nostiprināt pirmsskolas un pamatizglītības pēctecību, balstoties uz savstarpējo sadarbību un profesionālo pieredzi. 5. Veikt finanšu, materiālo un cilvēkresursu plānošanu, to racionālu izmantošanu skolas darbības nodrošināšanai. 3.IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA Pamatjoma Prioritāte Rezultāti Mācību saturs Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā Katrā mācību kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Skolā ir 6 interaktīvās tāfeles,3 stacionārie un 1 pārnēsājamais projektors, 3 dokumentu kameras, 4 portatīvie datori. Informāciju tehnoloģijas tiek daudzpusīgi izmantotas mācību procesā. Pedagogi dalās pieredzē par informāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā. Mācīšana un mācīšanās Izglītojamo sasniegumi Atbalsts skolēniem Vienota pieeja pamatizglītības standarta ieviešanā un izvērtēšanā Skolēnu motivācijas un personīgās atbildības paaugstināšana par mācīšanās rezultātiem Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošana standartā plānoto rezultātu sasniegšanai Mācīšanās procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu ikdienas darbā sekmēšana, uzlabojot darbu ar talantīgajiem bērniem un Skolotāji pārzina pamatizglītības standartu un savu mācību priekšmetu standartus. Izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar apgūstamo mācību saturu, nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, vērtēšanas kārtību. Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, lai skolēni sasniegtu pēc iespējas augstākus mācību rezultātus. Mācību stundās un konsultācijās tiek veikts individuāls darbs ar skolēniem, atbilstoši viņu spējām. Nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar skolēnu ģimenēm. Skolā notiek mācību darba vērtēšana, nosakot pozitīvos sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus. Nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. Aprīlī notiek pasākums, kurā tiek godināti mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību dalībnieki, viņu pedagogi un vecāki. Diferencēta pieeja mācību procesā, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim. Ir nodrošināta logopēda pieejamība. Ir nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. Izglītojamie tiek papildus gatavoti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Nodrošināts atbalsta personāls- logopēds, psihologs, sociālais pedagogs. Izglītojamiem tiek piedāvātas fakultatīvās nodarbības

9 Skolas vide Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās Pozitīvas, sadarbību veicinošas, skolēniem un skolotājiem draudzīgas vides nodrošinājums. Mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un modernizēšana Iegūtās informācijas pastāvīga pārraudzība un regulāra izvērtēšana padziļinātai mācību priekšmetu apguvei. Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām ir izstrādāti individuālie mācību plāni, attīstības dinamika, notiek papildus individuālas nodarbības. Izveidotas vienota parauga skolēnu dienasgrāmatas kl., kuras finansē skola. Izveidota skolas mājas lapa Izstrādāti un aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi, tie tiek publicēti izglītojamo dienasgrāmatās. Izglītojamie darbojas Skolēnu pašpārvaldē, organizē pasākumus, izsaka priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Aktīvi darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir vecāki, izglītojamie un pedagogi gadā pie skolas tiek izbūvēts stāvlaukums, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un veidotu bērniem drošu vidi. Skolā ir atbilstoši aprīkotas nepieciešamās telpas izglītības programmu un ārpusklases nodarbību realizēšanai. Pašvaldības budžeta piešķirto līdzekļu ietvaros tiek papildināta materiāli tehniskā bāze. Veikta sporta zāles rekonstrukcija. Izremontēts dabaszinību kabinets, uzlabota materiālā bāze. Renovēts skolas sporta laukums. Iekārtota jauna datorklase. Ir izstrādāti skolas darbu reglamentējošie dokumenti. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. Sistemātiski tiek veikta pedagogu un skolas darbības vērtēšana. JOMA 1. MĀCĪBU SATURS Kritērijs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Tārgales pamatskola īsteno četras Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas izglītības programmas. Īstenotās izglītības programmas atbilst izglītības pakāpei un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem". Mācību valoda-latviešu. Skolotāji veic darbu, apzinoties mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Mācību

10 procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, sagatavotības līmenim, mācību priekšmeta saturam un specifikai. Mācību gada sākumā pedagogi iesniedz mācību priekšmetu programmas, tās apstiprina ar direktores rīkojumu. Administrācija dod norādes par konkrētu iedaļu veidošanu mācību programmās, ja pedagogi pārveido un pilnveido paraugprogrammas. Speciālās izglītības mācību programmās tiek norādīti atbalsta pasākumi. Atbalsta pasākumi tiek izmantoti gan kārtējo pārbaudes darbu veikšanas laikā, gan diagnosticējošajos valsts pārbaudes darbos un eksāmenos. Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam ir veidots saskaņā ar mācību plānu, izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Ar stundu sarakstu var iepazīties skolas informācijas stendā, skolotāju istabā, skolas mājas lapā un elektroniskās skolvadības sistēmas e-žurnālā ( Par izmaiņām sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek informēti līdz iepriekšējās dienas plkst Direktores vietniece izglītības jomā izmaiņas regulāri sūta e- klases vēstules pielikumā, kā arī veic izmaiņas e- klases stundu sarakstā. Skolā ir izveidots un apstiprināts pārbaudes darbu grafiks, lai nepārsniegtu izglītojamā mācību pārslodzi. Atbilstoši reālajam mācību procesam notiek pārbaudes darbu grafika korekcijas. Skolā ir pieņemta un apstiprināta Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nepieciešamības gadījumā tiek pārskatīta un aktualizēta. Novitātes mācību priekšmetu standartos pedagogi pārrunā skolas mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un Ventspils novada mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēs. Skolā, apzinot VISC audzināšanas darba plānošanas un realizēšanas ieteikumus, katru gadu izvirza un augusta Pedagoģiskās padomes sēdē apstiprina skolas audzināšanas galveno mērķi un uzdevumus, izstrādā vienotu audzināšanas darbības programmu un pasākumu plānu. Visos audzināšanas dokumentos ir ievērota pēctecība un skolas tradīciju saglabāšanas principi. Veidojot skolas pasākumu plānu, tiek ņemts vērā, lai tajā būtu gan kultūras, gan izglītojošie, gan sporta pasākumi. Ārpusklases pasākumi mudina izglītojamos attīstīt savus talantus, pilnveidoties radoši, iegūt praktiskam darbam un dzīvei noderīgu pieredzi, atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi, kā arī saturīgi un lietderīgi pavadīt ārpusstundu laiku. Klašu audzinātāji nosaka savas klases audzināšanas mērķus un uzdevumus, plāno audzināšanas un izglītojošos pasākumus, ievērojot izvirzītos mērķus un klašu skolēnu īpatnības. Klašu audzināšanas programmas tiek veidotas, ievērojot skolas audzināšanas darba prasības. Tajās ietverti šādi temati: Sevis izzināšana un pilnveidošana. Es ģimenē, klasē un skolā. Sabiedriskā līdzdalība. Uzvedība, saskarsmes kultūra. Veselīga dzīvesveida pamati. Karjeras izglītība. Vides izglītība. Pilsoniskās apziņas veidošana. Drošība. Klases audzināšanas darbības programmā pedagogi plāno klases stundas, ārpusklases pasākumus, sadarbību ar vecākiem, skolēnu izpēti.

11 Vērtējums Izglītības iestādes darbs tiek organizēts saskaņā ar licencētām pamatizglītības programmām. Pedagogi veiksmīgi plāno savu darbu, maksimāli izmantojot skolas piedāvātās iespējas. Izglītības iestādē ir izveidota pārbaudes darbu sistēma, kas nodrošina, lai izglītojamajam nebūtu mācību pārslodze. Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem pamatizglītības standarta realizēšanā. Pilnveidot mācību priekšmetu metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas. ļoti labi JOMA 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte Izglītības iestādē regulāri tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte- tiek vērotas mācību stundas, kontrolēti ieraksti e-klases žurnālos. Skolā notiek savstarpējās stundu hospitācijas /2018.mācību gadā stundu hospitāciju mērķis bija stundas efektivitātes paaugstināšana, vadot integrētas mācību stundas. Pedagogi mācību stundās apgūto tēmu atspoguļo izglītības portāla E-klase žurnālā. Skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama informācija e-klasē par sekmēm, mācību tēmu un uzdotajiem mājas darbiem. Skolotājiem visos mācību kabinetos, skolotāju istabā un bibliotēkā ir lietošanā datori, lai varētu ierakstus e-klasē veikt savlaicīgi un kvalitatīvi. Ierakstus e-klases žurnālos kontrolē direktores vietniece izglītības jomā vismaz divas reizes gadā. Skolotāji izmanto dažādas mācību priekšmetu standartu apguvei piemērotas mācību metodes. Mācīšanas procesā izmantotās metodes atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētas mācību stundas uzdevumiem. Mācību procesā tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas (interaktīvās tāfeles, projektori, datu kameras, magnetofoni). Mācību satura apguvē tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi. Tiek organizētas tematiskās mācību ekskursijas, muzeju, izstāžu, teātru un koncertu apmeklējumi. Skolas budžetā paredzēts finansējums mācību ekskursijām visām klasēm. Mācību saturs tiek īstenots atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, atbilstoši stundas tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne. Skolotāji izmanto arī dažādu portālu (piemēram, portālu piedāvātos vingrinājumus mācību satura nostiprināšanai vai atkārtojumam. Izglītojamie tiek iesaistīti vērtēšanā, tā attīstot prasmi vērtēt kā savu, tā arī savu klases biedru darbu. Skolotāji regulāri papildinājuši savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos, apgūstot jaunākās mācību metodes. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Mācīšanas darbs tiek balstīts uz daudzveidīgu metožu

12 un informācijas tehnoloģiju pielietojumu. Vērtējums Izmantot jaunākās tehnoloģijas pēc iespējas vairāk mācību priekšmetu apguvē. Turpināt darbu pie mācību metožu dažādošanas, atbilstoši izglītojamo vecuma grupai un attīstības līmenim. labi Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, attieksme pret mācību darbu un prasme mācīties ir dažāda. Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu darbu. Mācību motivācijas uzlabošanai tiek iesaistīts skolas atbalsta personāls, jo dažkārt izglītojamajiem netiek sniegts vajadzīgais atbalsts ģimenē. Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas skolas un pašu izglītojamo rīcībā esošās iespējas: gatavoties un piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs, skatuves runas konkursā. Izglītojamiem ir iespēja izmantot informātikas klasi un tajā pieejamo interneta pieslēgumu mācīšanās procesā gan mācību stundās, gan ārpus tām. Izglītojamie izmanto skolas bibliotēku, saņemot lietošanā mācību literatūru, papildliteratūru, daiļliteratūru un periodiku. Skolas bibliotēka ir ļoti labi nodrošināta ar grāmatām, ir pieejams arī dators ar interneta pieslēgumu. Skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos. Klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji veic izglītojamā mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi. Tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi un sniegts nepieciešamais atbalsts sasniegumu uzlabošanai. Katra semestra beigās tiek veikta mācību sasniegumu analīze. Mācību semestra noslēgumā skolēni par apzinīgu, kvalitatīvu un godprātīgu mācību darbu saņem skolas vadības pateicības. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība stundu kavējumu fiksēšanai elektroniskajā skolvadības sistēmā e- klasē. Klašu audzinātāji regulāri vērtē stundu kavējumu iemeslus, sazinās ar vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, lai novērstu šādus gadījumus. Mācību stundu vērojumi liecina, ka tiek izmantotas tādas darba formas (piemēram, pāru un grupu darbs), kas attīsta skolēnu sociālās, komunicēšanas un savstarpējās sadarbības prasmes. Skolotāji rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām, kā arī izmantot papildiespējas. Kavējumu uzskaites sistēma nodrošina veiksmīgu klašu audzinātāju darbu, lai novērstu neattaisnotu stundu kavēšanu. Izglītojamo izaugsmes vērtēšana dod iespēju klases audzinātājam, priekšmeta skolotājam, administrācijai operatīvi analizēt izglītojamo mācību sasniegumus,

13 izvirzīt tālāku mērķi rezultāta uzlabošanai. Vērtējums Attīstīt izglītojamos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. Iesaistīt izglītojamos ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot skolas piedāvātās papildus iespējas (konsultācijas). Attīstīt izglītojamo pašiniciatīvu mācību procesā, akcentējot atbildības un pienākuma apziņu. labi Kritērijs 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtēšana skolā tiek veikta sistemātiski un kompetenti. Skolēnu darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību un iestādes Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību. Atbilstoši vērtēšanas mērķim skolotāji izmanto diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo vērtēšanu, izvēlas piemērotāko vērtēšanas laiku un veidu mācību procesā, izmanto daudzveidīgas vērtēšanas formas: mutvārdu, rakstiskas, praktisku prasmju, kombinētas. Pārbaudes darbiem tiek izstrādāti vērtēšanas kritēriji. Visi skolotāji regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klases žurnālā un citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos. Izglītojamiem un vecākiem ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kā arī vērtēšanas kārtība. Direktores vietniece izglītības jomā pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošu ierakstu veikšanu e-klases žurnālos. Ja nepieciešams, notiek individuālas sarunas par vērtēšanu. Lai informētu izglītojamo vecākus par ikdienas darba rezultātiem, vērtējumi regulāri tiek ierakstīti e-klases žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās. Reizi mēnesī vecāki saņem skolēna sekmju izrakstu, pirms rudens un pavasara brīvdienām vecākiem tiek nosūtītas starpliecības, semestru noslēgumā- liecības. Skolotāji mācību procesā attīsta un pilnveido izglītojamo pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas prasmes, atbilstoši mācību priekšmetu programmās paredzētajām mācību metodēm un paņēmieniem, ievērojot skolēnu individuālās spējas. Pedagogi strādā, ievērojot LR Ministru kabineta pieņemtos noteikumus par izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtību un skolā izstrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem ar elektroniskās skolvadības sistēmas starpniecību, izglītojamā dienasgrāmatu, reizi mēnesī sekmju

14 Vērtējums izrakstos, starpliecībās, liecībās un individuālajās sarunās. Turpināt meklēt optimālas metodes vērtēšanas realizēšanai. Pilnveidot formatīvās vērtēšanas izmantošanas iespējas. labi JOMA 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti elektroniskajā vidē e-klase. Tas rada iespēju analizēt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku katrā mācību priekšmetā. Katra izglītojamā sasniegumi tiek analizēti 1.semestra un mācību gada noslēgumā. Apguves līmenis 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g Augsts 8% 8% 1.6% 1.9% Optimāls 38.3% 31.6% 64% 46.1% Pietiekams 47% 58% 31,14% 52% Nepietiekams 7% 2% 3% 0% Skolēnu skaits attēls.Apguves līmeņu salīdzinājums 1.-4.klasē.

15 5.-9.klases Apguves līmenis 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g. Augsts 0% 0% 1.29% 3.8% Optimāls 14% 27% 18.18% 14% Pietiekams 65.9% 58.6% 68.83% 82.2% Nepietiekams 17% 9.3% 11.7% 0% Skolēnu skaits attēls. Apguves līmeņu salīdzinājums 5.-9.klasēs. Mācību darba rezultātu pilnveidei skola piedāvā papildus nodarbības skolas brīvlaikos un mācību gada beigās. Tālākās attīstības iespējas Tiek veikts plānots un mērķtiecīgs darbs skolēnu sekmju līmeņa celšanai. Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, rezultātu uzlabošanas iespējas. Izglītojamajiem ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Turpināt skolēnu sekmju līmeņa paaugstināšanu un skolēnu motivēšanu mācību darbam. Dažādot darba formas skolēnu ikdienas sasniegumu stimulēšanai.

16 Kritērija-3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Izglītības iestāde katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, salīdzina tos ar rezultātiem novada un valsts līmenī, ar skolas iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Salīdzinot pārbaudes darbu rezultātus ar ikdienas darba rezultātiem, var secināt, ka valsts pārbaudes darbos vērtējumi ir augstāki. 9.attēls. 3.klases diagnosticējošie darbi. Ventspils novada un Tārgales pamatskolas izglītojamo vidējo apguves koeficientu salīdzinājums 2017./2018.m.g ,2 77,54 79, ,2 Latviešu valoda Matemātika 77,3 Ventspils novads Tārgales pamatskola Valstī vid. 10.attēls. 6.klases diagnosticējošie darbi. Ventspils novada un Tārgales pamatskolas izglītojamo vidējo apguves koeficientu salīdzinājums 2017./2018.m.g , ,465,98 65,79 65,6 63,3 60,3 59,9 Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības Ventspils novads Tārgales pamatskola Valstī vid.

17 11.attēls. 9.klase. Vidējo vērtējumu salīdzinājums eksāmenos ,29 8,4 7,93 7,47,6 7,5 6,9 7,2 7,5 7,33 7,1 7,4 7,23 6,79 6,6 6,9 6,54 6,6,71 6,2 6 5,29 5,15 5 Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Latvijas vēsture 2012./2013.m.g /2014.m.g /2015.m.g /2017.m.g /2018. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. Par labiem mācību sasniegumiem izglītojamie tiek apbalvoti 2 reizes gadā. Pilnveidot valsts pārbaudes darbu sasniegumu analīzi. JOMA 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Tārgales pamatskolā strādā psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa, karjeras konsultants. Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar Tārgales pagasta sociālo darbinieku, Ventspils novada sociālo darbinieci darbam ar bērniem, pagasta bāriņtiesu un nepilngadīgo lietu inspektori. Skolas medicīnas māsa regulāri veic izglītojamo veselības stāvokļa monitoringu, apkopo datus un plāno pasākumus skolēnu veselības stāvokļa uzlabošanai, divas reizes gadā veic pedikulozes pārbaudi, par rezultātiem informējot skolas vadību un klašu audzinātājus. Medicīnas māsa un skolas darbinieki nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību izglītojamajiem. Sociālo zinību un klases stundās skolēni tiek informēti par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas un toksikomānijas kaitīgo ietekmi uz veselību. Skola ir iesaistījusies programmās Augļi skolai un Skolas piens. Apmācību izglītojamiem par rīcību ārkārtas situācijās organizē klases audzinātājs. Vismaz reizi gadā tik veikta skolēnu apmācība par rīcību evakuācijas gadījumos, tiek organizēta mācību ugunsdzēsības trauksme un evakuācija. Skolas ēkā atbilstoši

18 prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni. Skolā ir ierīkota ugunsdzēsības signalizācija, ir izstrādāts CA plāns. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami skolas 1.stāva vestibilā, tie publicēti skolēnu dienasgrāmatās, kur par to ievērošanu parakstās skolēni un viņu vecāki. Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Visa mācību gada laikā klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolas vadība un atbalsta personāls iekšējās kārtības noteikumus atkārtoti pārrunā ar izglītojamiem. Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā saskaņoti drošības noteikumi mācību kabinetos. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārrauga skolēnu ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu organizēšanu. Dienas laikā skolā strādā dežurants, kurš reģistrē apmeklētājus un nepieciešamības gadījumā rīkojas atbilstoši izstrādātajai kārtībai par nepiederošu personu uzturēšanos skolas telpās. Katru gadu tiek izstrādāts darba vides iekšējās uzraudzības plāns, kurš vērsts uz drošu darba apstākļu nodrošināšanu, kā arī tiek apsekotas darba vietas (kabineti) un noteikti darba vides risku faktori. Datus par izglītojamo uzvedību, pārkāpumiem, vardarbību reģistrē sociālais pedagogs, sadarbojoties ar klases audzinātāju un skolas vadību, pārkāpumi tiek analizēti un plānots turpmākais darbs ar izglītojamo. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta izglītojamo savstarpējām attiecībām un uzvedības problēmām. Skolā ir izveidots psihologa un sociālā pedagoga kabinets, izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem ir pieejama psiholoģiskā palīdzība. Vērtējums Laba sadarbība ar atbalsta institūcijām sociālo dienestu, bāriņtiesu. Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas atvieglo situāciju risināšanu un dokumentu aprites secību. Ugunsdrošības signalizācijas nodrošinājums skolā. Veicināt pozitīvu izglītojamo attieksmi pret sevi, savu veselību un drošību. ļoti labi Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Audzināšanas darbu skolā īsteno klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji, kuri pilnveido izglītojamo zināšanas par sociālajiem jautājumiem, attīsta iemaņas, veido vērtību sistēmu un attieksmi. Lai veiksmīgāk plānotu darbību skolēna personības veidošanā, klašu audzinātāji sadarbībā ar atbalsta personālu un skolas vadību veic skolēnu spēju, interešu, pašvērtējuma prasmju u.c. izpēti. Informācija par klases sasniegumiem un izaugsmi ir sistematizēta un pieejama klašu audzinātāju mapēs. Profesionālās meistarības paaugstināšanai klašu audzinātāji apmeklē profesionālās pilnveides kursus, dažādus izglītojošus seminārus un lekcijas. Tārgales pamatskolā darbojas Skolēnu pašpārvalde; ir izstrādāts reglaments, kurā noteikti darbības mērķi, uzdevumi, tiesības un pienākumi. Reizi nedēļā notiek sēdes,

19 kurās piedalās 2 skolēni no katras klases ( no 5.līdz 9. kl.), ir izveidots un apstiprināts darba plāns. Izglītojamie pieņem lēmumus par pasākumu organizēšanu, dalību novada pasākumos, informē skolēnus par aktuāliem jautājumiem, piedalās skolas problēmu risināšanā, atskaitās par darbu. Sēdes vada ievēlētais Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Skolēnu pašpārvaldes darbību koordinē direktora vietniece ārpusklases darbā. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji darbojas Skolas padomē. Darbība interešu pulciņos un sporta nodarbībās ļauj skolēniem apzināt savas spējas un talantus, rosina piedalīties konkursos un sporta sacensībās. Informācija par interešu izglītības pulciņiem un to norises laikiem tiek nosūtīta skolēnu vecākiem mācību gada sākumā rakstiskā formā, tā pieejama arī skolas mājas lapā Ar Ventspils novada pašvaldības finansiālu atbalstu jau trīs gadus skolā tiek organizētas vasaras nometnes skolēniem, kurās izglītojamie saistošā formā padziļina savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos un pilnveido savus talantus. Vērtējums Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgas personības attīstību. Ikvienam skolēnam ir iespēja piedalīties daudzveidīgās nodarbībās un pasākumos. Lielākā daļa skolēnu piedalās sevis pilnveidošanas darbā. Saglabāt jau esošos interešu izglītības pulciņus, meklēt iespējas interešu izglītības programmu dažādošanai. Deleģēt skolēniem lielāku atbildību skolas ikdienas dzīves organizēšanā un atspoguļošanā, reklāmas veidošanā un vēstures apkopošanā. ļoti labi Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Karjeras izglītība ir svarīga audzināšanas programmas sastāvdaļa. Klases stundās skolēni tiek rosināti domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, profesijas apguves iespējām. Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek integrētas mācību priekšmetu stundās. Skolas personāla atbildību var sadalīt šādi: Direktora vietnieks izglītības jomā karjeras izglītības integrēšana izglītības programmā, mācību priekšmetu saturā. Direktora vietnieks audzināšanas darbā karjeras izglītības integrēšana audzināšanas darbā, ārpusstundu pasākumos, darbā ar vecākiem (plānošana, īstenošana, pārraudzība, kontrole). Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji karjeras izglītības plānošana, integrējot karjeras jautājumus mācību programmās. Karjeras konsultants karjeras izglītības plānošana, metodiskais atbalsts, integrācija.

20 Bibliotekārs - informācijas resursi. Atbalsta personāls: psihologs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants. Vecāko klašu skolēniem ir iespēja piedalīties Ēnu dienās. 9.klašu skolēni piedalās Atvērto durvju dienās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tiek organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. Skolā tiek organizētas skolēnu tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, skolas absolventiem deputātiem, sportistiem, pedagogiem, rakstniekiem u.c. Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par profesijām, personības izpētes un izglītības turpināšanas iespējām. Informācijas iegūšanai izglītojamajiem ir iespēja izmantot datorklasi un interneta resursus. Sadarbībā ar biedrību Junior Achievement- Young Enterprise Latvija, skolēniem ir iespēja veidot savus mācību uzņēmumus, piedalīties mācību uzņēmumu gadatirgos un apmācībās. Vērtējums Dalība Junior Achievement, skolēnu mācību firmu veidošana. Pasākumu un tikšanos organizēšana ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Paplašināt un turpināt darbu sabiedrības iesaistīšanā izglītojamo karjeras izglītībā (vecāki, vecvecāki, absolventi u.c.). Veicināt skolēnos izpratni par izglītības lomu veiksmīgas karjeras izveidē. labi Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Skolā atbalsta talantīgo izglītojamo dalību olimpiādēs, konkursos, projektos u.c. Pedagogi veic papildus darbu, gatavojot talantīgos izglītojamos dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs. Katru gadu pavasarī skolā tiek organizēts pasākums skolēniem, kuri piedalījušies olimpiādēs, konkursos, sacensībās, viņu vecākiem un skolotājiem. Tiek sumināti skolēni un viņu vecāki. Par sasniegumiem Ventspils novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos izglītojamie un viņu vecāki tiek aicināti uz Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkoto svinīgo pasākumu, kurā saņem pateicības un naudas balvas par skolas un Ventspils novada vārda popularizēšanu. Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību priekšmeta apguvē, stundas laikā mācību vielu skaidro atkārtoti un individuāli. Izglītojamiem, kuri darbus veic lēnāk, ir iespējas papildus apmeklēt konsultācijas, lai pabeigtu stundu darbus, noskaidrotu nesaprastos uzdevumus. Ir izstrādāts un apstiprināts konsultāciju stundu grafiks. Skolā ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem izglītojamajiem. Pēc nepieciešamības notiek klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un skolas vadības pārrunas ar izglītojamiem un vecākiem, lai kopīgi meklētu optimālāko risinājumu sekmju uzlabošanai.

21 1.-4.klašu izglītojamiem tiek nodrošinātas nodarbības pagarinātās dienas grupā, kur tiek sniegta nepieciešamā palīdzība mācību vielas apguvē. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības mācību priekšmeta padziļinātai apguvei. Fakultatīvās nodarbības: Angļu valoda 1.,2.klasei Kristīgā mācība 1.-3.klasei Sports 1.-4.klasei, 5.,6., 8.klasei Dabaszinības 5.klasei Vizuālā māksla 7.klasei Latviešu valoda 8.klasei Vēsture 9.klasei Vērtējums Papildus tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem, kā arī ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Skolēni katru mācību gadu tiek gatavoti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolas bibliotēkā ir pietiekami plašs jaunākās bērnu daiļliteratūras un preses izdevumu klāsts, kas veicina lasītprasmes apguvi. Skolēniem ir nodrošināta logopēda, psihologa, sociālā pedagoga palīdzība. Skolēnu stimulēšana un motivēšana mācību rezultātu uzlabošanai. ļoti labi Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Tārgales pamatskola 2017./2018.mācību gadā īstenoja speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods ), pēc kuras mācās 17 skolēni. Katram izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Darbu ar šiem skolēniem pārrauga un koordinē direktores vietniece izglītības jomā. Klašu audzinātāji veic skolēnu sasniegumu attīstības dinamikas uzskaiti, tā tiek analizēta, lai nodrošinātu nepieciešamos atbalsta pasākumus. Katram skolēnam, kurš mācās pēc speciālās izglītības programmas tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, kas tiek apspriests un koriģēts darba grupas sanāksmēs (klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls, skolas vadība) divas reizes gadā. Ar individuālajiem mācību plāniem direktora vietniece izglītības jomā iepazīstina skolēnu vecākus. Katram izglītojamam, kas mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas, tiek nodrošinātas 2-3 stundas individuālajam darbam. Darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai uzvedības problēmas, palīdz sociālais pedagogs, psihologs un logopēds. Sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un pedagogiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Psihologs sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu

22 nepieciešamību. Ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas traucējumi, saskaņā ar nodarbību grafiku, strādā logopēds. Izglītības iestādē ir licencētas 2 speciālās pamatizglītības programmas. Savlaicīgi tiek diagnosticēti izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību procesā. Speciālajās pamatizglītības programmās izdalītas 2-3 atsevišķas mācību stundas katra izglītojamā atbalstam. Izstrādāts individuāls attīstības plāns izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām un attīstības dinamika. Papildināt materiāli tehnisko bāzi speciālās pamatizglītības programmas īstenošanai. Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Izglītības iestāde piedāvā izglītojamo vecākiem vispusīgu informāciju par norisēm skolā, veicina vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, organizē pasākumus. No katras klases 1-2 izglītojamo vecāki piedalās Skolas padomes darbībā. Vecāku pārstāvji tiek ievēlēti klases vecāku sapulcēs. Skolas padomes vadītājs ir vecāku pārstāvis. Vecāki izsaka ierosinājumus skolas ikdienas dzīves uzlabošanai un izglītības iestādes attīstībai, sniedz priekšlikumus par skolas budžeta sadalījumu, organizē pasākumus vecāku-skolēnu-skolotāju saliedēšanai, veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību. Divas reizes gadā (1.septembrī un aprīļa beigās) tiek organizētas skolas vecāku kopsapulces, kurās tiek sniegta informācija par skolas mācību un audzināšanas darbu, citiem aktuāliem jautājumiem. Divas reizes gadā (novembrī un martā) izglītības iestāde organizē Vecāku dienas; vecākiem tiek piedāvāts apmeklēt atklātās stundas un individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem vecākiem pieņemamā laikā. Vismaz divas reizes gadā tiek rīkotas klases vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par mācību, audzināšanas darbu un citiem aktuāliem jautājumiem. Reizi mēnesī vecākiem tiek nosūtīta informācija par skolēna sekmēm. Vecāku viedoklis tiek izzināts, veicot ikgadējo vecāku aptauju par aktuāliem jautājumiem. Vecākiem tiek organizētas lekcijas, nodarbības par pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem. Informāciju par skolas darbību var uzzināt skolas mājas lapā Vērtējums Vecākiem ir pieejama savlaicīga un noderīga informācija par skolas dzīvi. Vecāku aktīva dalība Skolas padomē. Aktivizēt skolēnu vecāku iesaistīšanos skolas attīstības plāna nākamajam periodam izstrādē, tālāko attīstības vajadzību apzināšanā. ļoti labi

23 JOMA 5. IESTĀDES VIDE Kritērijs 5.1. Mikroklimats Skolai ir savas tradīcijas, pasākumi kopības sajūtas veidošanai un apliecināšanai. Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un norisē iesaistās arī skolēni un skolēnu vecāki. Tārgales pamatskolas tradīcijas: Zinību diena Rudens pārgājiens Olimpiskā diena Sporta dienas Rīta līnijas Skolotāju diena Operdziedātājai A.Vānei veltīti koncerti un pasākumi Mārtiņdiena Latvijas Republikas proklamēšanas diena Adventes rīti Labdarības akcija Palīdzēsim vientuļiem pensionāriem! Ziemassvētki Barikāžu aizstāvju atceres diena Valentīna diena Pavasara talkas Ģimenes diena Labāko skolēnu sumināšana Mācību priekšmetu nedēļas Krāsainā nedēļa Pēdējais zvans Izlaidums Arī skolas pedagoģiskajam un tehniskajam personālam ir kopīgas tradīcijas (Zinību diena, Skolotāju diena, Ziemassvētki, mācību gada noslēgums, ekskursijas, pieredzes apmaiņa Vērgales pamatskolā ). Skola organizē skolas absolventu un bijušo darbinieku salidojumus. Notikumi skolā regulāri tiek atspoguļoti skolas mājas lapā, novada laikrakstā Ventspils Novadnieks, laikrakstā Ventas Balss un sociālajos tīklos. Skolai ir sava himna, emblēma, bukleti u.c. prezentācijas materiāli. Skola atbalsta izglītojamo centību, spējas un sasniegumus, par labiem sasniegumiem izglītojamie saņem pateicības un uzslavas. Iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri definētas izglītojamo tiesības un pienākumi, kā arī paredzēta atbildība par noteikumu neievērošanu. Iekšējās kārtības noteikumi ir pieņemti demokrātiskā procesā, saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi. Septembrī klašu audzinātāji iepazīstina skolēnu un viņu vecākus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Visi skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību. Izglītojamie tiek instruēti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos". Izglītības iestādes personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas

24 procesā, ir lojāls Latvijai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Vērtējums Izglītības iestādes vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecībās valda labvēlība un sapratne. Skolas tradīcijas veido kopības izjūtu un lepnumu par savu izglītības iestādi. Izglītības iestādes darbinieki apzinās savu lomu skolas pozitīvās vides un tēla veidošanā. Izglītības iestādē izglītojamie un personāls zina iekšējās kārtības noteikumus un tos respektē. Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. Pilnveidot skolas daudzfunkcionalitātes piedāvājumu pagasta sabiedrības labā. ļoti labi Kritērijs 5.2. Fiziskā vide Tārgales pamatskola adrese- Tārgales skola, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Skola darbojas 1985.gadā skolas vajadzībām celtā ēkā. Ēka ir Ventspils novada pašvaldības īpašums. Skolas ēka un tās teritorija ir labiekārtota, atbilstoša prasībām un skolas vajadzībām. Skolas telpas ir atbilstošas Ministru kabineta noteikumu prasībām. Telpas vienmēr ir tīras un sakoptas. Telpu un tāfeļu apgaismojums ir atbilstošs, klašu telpās uzstādītas žalūzijas. Sākumskolas posmā katrai klasei ir savs kabinets, 5.-9.klašu posmā ir mācību priekšmetu kabinetu sistēma. Fizikas, dabaszinību un ķīmijas kabinetiem ir laboratorijas, kurās tiek uzglabāti mācību materiāli un vielas. Skolotājiem iekārtota skolotāju istaba, ir direktores, direktores vietnieces, lietvedes un saimniecības pārzines kabineti. Iekārtoti kabineti atbalsta personālam- psihologam un sociālajam darbiniekam, logopēdam un medicīnas māsai. Izglītības iestādē darbojas bibliotēka un lasītava. Skolā ir plaša sporta zāle un aktu zāle. Skolas mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. Izglītības iestādei piegulošajā teritorijā atrodas sporta laukums, kura rekonstrukcija paredzēta 2016.gada vasarā, saimnieciskā zona, rotaļu laukums. Apkārtnes teritorija ir apzaļumota un sakopta. Pie skolas izbūvētas ietves, laukums pie skolas ieejas. Pie skolas ieejas uzstādīta velosipēdu novietne. Ir paplašināts piebraucamais ceļš un palielināts automašīnu stāvvietu skaits pie skolas. Ir izbūvēti gājēju celiņi uz daudzdzīvokļu mājām un gar iebraucamo ceļu. Skolas telpās katru gadu tiek veikts kosmētiskais remonts. Kopā ar Ventspils novada Komunālo pārvaldi tiek plānoti apjomīgāki telpu remonti. Nepieciešams risināt jautājumu par plašāku telpu iekārtošan bibliotēkai.

25 Skolēni rūpējas par savu klašu telpām, to kārtību, piedalās skolas telpu dekorēšanā svētkiem, izstāžu iekārtošanā. Vērtējums Mērķtiecīgi un plānveidīgi veikti telpu remonti. Estētiski gaumīga un mājīga vide skolā. Tīra, sakopta apkārtējā vide. Turpināt jaunu, funkcionālu mēbeļu iegādi kabinetiem. labi JOMA 6. IESTĀDES RESURSI Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Skolai ir nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusklases nodarbību organizēšanai. Telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai. Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības resursu īstenošanai, notiek regulārs to papildināšanas darbs, atbilstoši izglītības programmu vajadzībām. Skolas lietderīgā kopplatība ir 2821m², mācību telpu platība 1027m², sporta zāle- 845m². Skolas sporta zāle ir renovēta 2012.gadā, ir skatītāju tribīnes, izbūvēta trenažieru zāle, galda tenisa zāle, labiekārtotas ģērbtuves, tualetes un dušas. Skolas sporta zāle ir aprīkota, nodrošināts nepieciešamais sporta inventārs. Skolā atrodas mācību kabineti, kuri nodrošināti ar mācību tehniskajiem līdzekļiem- 6 interaktīvās tāfeles,3 stacionāri projektori, 3 dokumentu kameras, 3 portatīvie datori. Viens projektors ir pārnēsājams un tiek izmantots pēc nepieciešamības. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo CD atskaņotāju skaitu gan mācību priekšmetu stundu vajadzībām, gan interešu izglītības pulciņu vajadzībām. Katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir labā darba kārtībā un droši lietošanai. Izglītības iestādē ir atbilstoši iekārtots informātikas kabinets, kuru iespējams izmantot arī citu mācību priekšmetu stundu organizēšanai. Skolas vestibilos ir izvietoti televizori. Skolā ir bibliotēka un lasītava, kas nodrošina jaunas informācijas pieejamību kā izglītojamajiem, tā arī pedagogiem. Kopējais bibliotēkas grāmatu fonds vienības. Ar visām mācību grāmatām un darba burtnīcām un skolas dienasgrāmatu izglītojamos nodrošina skola, finansējumu nodrošina novada pašvaldība. Bibliotēka nodrošināta ne tikai ar mācību grāmatām, bet arī ar jaunāko daiļliteratūru un metodisko literatūru. Skola ir nodrošināta ar visām mācību grāmatām. Skolas bibliotēkā darbojas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā Alise. Skolā ir pieejama mācību un metodisko materiālu kopēšana un pavairošana. Mājturību un tehnoloģiju kabinetos ir nepieciešamie darbagaldi un sadzīves tehnika, kas nepieciešama mācību standartu prasību realizēšanai un programmas apguvei.

26 2017.gada vasarā veikts remonts kokapstrādes kabinetā, iegādāti jauni ēvelsoli un universālais darbagalds. Mācību telpas un zāles tiek izmantotas interešu izglītības un pulciņu nodarbību laikā, Piltenes mūzikas skolas Tārgales mācību punkta nodarbībām. Tā kā pagastā nav kultūras nama, skolas telpas tiek izmantotas arī vietējās sabiedrības kultūras un sporta pasākumu organizēšanai gada janvārī atklāta renovētā skolas aktu zāle. Paplašināta skatuve, izbūvēta apskaņošanas sistēma, izbūvēts balkons gada vasarā skolas ēdnīcas visās telpas un 1.stāva koridorā pie ēdnīcas veikts kosmētiskais remonts gada 1.septembrī atklāts renovētais skolas sporta laukums un āra trenažieru laukums gada septembrī atklāts jaunais korpuss pirmsskolas grupām un stāvlaukums pie skolas. Vērtējums Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai. Telpu iekārtojums un aprīkojums atbilst skolēnu vecumposmiem un skaitam. Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību procesam nepieciešamajām mācību grāmatām, darba burtnīcām un darba lapām. Materiāltehniskie resursi ir pietiekami un tiek plānveidīgi papildināti. Turpināt papildināt materiāltehnisko līdzekļu bāzi, lai katrā kabinetā būtu interaktīvā tāfele vai projektors. Iesaistīties projektos, kas veicinātu skolas materiāltehniskās bāzes modernizēšanu un pilnveidošanu. ļoti labi Kritērijs 6.2. Personālresursi Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši izglītības iestādes attīstības prioritātēm un aktualitātēm. Visiem pedagogiem ir izpildītas prasības par kvalifikācijas celšanas kursu apmeklējumu. Pedagogu tālākizglītības kursi un semināri, ceļa izdevumi tiek apmaksāti no skolas budžeta. Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot īstenoto programmu prasības un skolotāju kvalifikāciju. Par to liecina apstiprinātie tarifikāciju saraksti. Skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos, amatu aprakstos, darba kārtības noteikumos. Darbinieku dati ir apkopoti sistēmā VIIS. Katru gadu maijā notiek skolēnu un skolēnu vecāku un pedagogu aptauja Gada skolotājs. Šajā aptaujā skolēni un viņu vecāki izsaka uzslavas labākajiem skolotājiem, skolotāji paslavē savus kolēģus. Pēc aptaujas rezultātiem tik noteikts

27 skolas Gada skolotājs, kuru apbalvo Ventspils novada pedagogu konferencē ar Ventspils novada pašvaldības Atzinības rakstu. Skolas vadība izmanto iespēju izvirzīt skolas pedagogus ikgadējai Ventspils novada pedagogu balvai, kas tiek pasniegta sadarbībā ar A/S Swedbank. Vērtējums Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem, ir visi tehniskie darbinieki. Pedagogiem ir labvēlīgi apstākļi profesionālajai pilnveidei. Turpināt plānveidīgu pedagogu profesionālo pilnveidi. Turpināt piedalīties Eiropas savienības mūžizglītības projektos. ļoti labi JOMA 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Kritērijs 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas darbs visos tās darbības virzienos regulāri tiek vērtēts. Analīzes un vērtēšanas process tiek plānots, atsevišķi prioritārie jautājumi tiek analizēti periodiski visa mācību gada garumā, detalizēti skolas darbs tiek vērtēts pirms jaunā mācību gada sākuma pedagoģiskās padomes sēdē. Vērtēšanas pozīcijas iekļautas skolas darba plānā. Pedagogi katra mācību gada noslēgumā veic sava darba pašvērtēšanu. Skolā ir izstrādātas formas pašanalīzei. Pašvērtējumi tiek analizēti un pārrunāti vadības grupā un pedagoģiskās padomes sēdē. Pedagogi nosaka stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Analīzes rezultāti tiek izmantoti plānošanai nākamajam periodam. Pašvērtēšanā iegūtā informācija tiek apkopota, to izmanto nākamā mācību gada uzdevumu izvirzīšanai. Vecāki par būtiskākajiem secinājumiem tiek informēti skolas vecāku kopsapulcēs. Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos, vienojas par izmantojamām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības. Iestādē ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Dokumentu izstrādē tiek ievērots demokrātiskums. Tārgales pamatskolas attīstības plāns gadam veidots, balstoties uz skolas pamatmērķiem, pašvērtējumu un iepriekšējā darba analīzi. Skolas attīstības izstrādei un izvērtēšanai tika iesaistīts skolas pedagogu kolektīvs un Skolas padome. Attīstības plāns ir apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē, tas ir pieejams skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem skolas mājas lapā. Skolas attīstības

28 plāna īstenošana tiek pārraudzīta, izvērtēta pedagoģiskās padomes sēdē, vajadzības gadījumā tiek veiktas korekcijas. Vērtējums Izglītības iestādē pedagogi veic pašvērtēšanu. Rezultāti tiek apkopoti un izmantoti turpmākās darbības plānošanai. Attīstības plāns ietver visas darba pamatformas, tas ir konkrēts un reāls. Pašvērtēšanas procesā iesaistīt skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi. labi Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. (Pielikums Nr.1- Tārgales pamatskolas struktūra) Visiem iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. Skolas metodisko un mācību darbu koordinē direktora vietniece izglītības jomā. Skolas ārpusklases un audzināšanas darbu koordinē direktores vietniece audzināšanas darbā. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un klašu audzinātājiem. Ar rīkojumu ir noteikts skolas vadības pieņemšanas laiks, tas apskatāms skolas vestibilos 1. un 2.stāvā. Skolas vadība informē par plānoto un paveikto skolotāju informatīvajās sanāksmēs, kuras notiek katru nedēļu otrdienās. Aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā vai nosūta e-pasta vēstules formā. Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu skolas darbinieku iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Skolas vadība konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā, ir atvērta inovatīvām ierosmēm. Pedagogu aptaujā 100% skolotāju atzīst, ka izglītības iestādes personālam un izglītojamiem ir iespējas brīvi komunicēt ar iestādes vadību. Tārgales pamatskolas darba plāns tiek veidots, ņemot vērā prioritātes, iepriekšējā perioda analīzi par plāna izpildi. Visu skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos, darba aprakstos un darba kārtības noteikumos. Skolas direktore ir Ventspils novada Izglītības komisijas locekle. Vērtējums Izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu un ir ieinteresēta iestādes darbības pilnveidošanā. Lēmumu un iekšējo normatīvo aktu pieņemšanā administrācija konsultējas ar pedagoģisko kolektīvu. Iestādes darba plāns ietver visas darbības pamatjomas un ir attīstību veicinošs. Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju, pārraudzības efektivitāti. ļoti labi

29 Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Izglītības iestādes dibinātājs Ventspils novada pašvaldība skolai nodrošina iespēju izteikt ierosinājumus par vajadzībām skolas vides sakārtošanā un resursu papildināšanā. Ventspils novada dome apstiprina budžetu, kas ir pietiekams, kā arī tiek veikti ieguldījumi skolas attīstībā. Ventspils novada pašvaldība algo skolas tehnisko personālu, nodrošina budžetā piešķirto līdzekļu pieejamību. Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai. Veiksmīga sadarbība ir ar pašvaldības institūcijām. Laba sadarbība un regulāra informācijas apmaiņa notiek ar Ventspils novada Izglītības pārvaldi Ventspils novada Skolēnu namu, Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, Ventspils novada jaunatnes lietu speciālistu, Tārgales pagasta pārvaldi. Sadarbība dažādu jautājumu risināšanā notiek ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. Liels atbalsts ir šo institūciju darbinieki, kas strādā pagastā. VUGD, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību rūpējas par izglītojamo veselību un drošību. Izglītības iestādei ir nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju par skolu novada informatīvajā izdevumā Ventspils Novadnieks un e-vidē Skola sadarbojas ar Tārgales pagasta kultūras darbinieci, kopīgi organizējot pasākumus skolēniem un pagasta iedzīvotājiem. Sadarbībā ar Tārgales pagasta bibliotēku tiek rīkotas tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem. Skola sadarbojas ar Piltenes mūzikas skolu, kurā mācās daļa mūsu skolas skolēnu un nodarbības notiek arī Tārgales pamatskolā. Jau 40 gadus skolas kolektīvam ir sadarbība ar Vērgales pamatskolu, notiek regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņa. Vērtējums Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām. Plašāk izmantot iespēju sadarboties ar citām izglītības iestādēm pieredzes apmaiņas veicināšanai. ļoti labi

30 6. CITI SASNIEGUMI KOPSAVILKUMS Joma Kvalitātes rādītājs Vērtējums JOMA 1.Mācību saturs 1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi JOMA 2.Mācīšana un 2.1.Mācīšanas kvalitāte Labi mācīšanās 2.2.Mācīšanās kvalitāte Labi 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi JOMA 3.Izglītojamo 3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Aprakstoši sasniegumi 3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes Aprakstoši darbos JOMA 4.Atbalsts 4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais Ļoti labi izglītojamajiem atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 4.2.Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk