LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS UNIVERSITĀTE"

Transkripts

1 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz pielikums Grozījumi: LU rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU rīkojums Nr. 1/95 ar LU LU rīkojums Nr. 1/211 LU rīkojums Nr. 1/248 rīkojumu Nr. 1/348 UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN KRITĒRIJI PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS /2020. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 1. Vispārīgie nosacījumi 1.1. Konkursa vērtējuma aprēķināšana un reflektantu ranžēšana: konkursa vērtējumu aprēķina pēc formulas, kurā tiek summēti šādi konkursa kritēriji: vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variantā centralizētie eksāmeni, norādot: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti)); vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. variantā vidējās izglītības dokumenta gada atzīmes, norādot: atzīmes nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti); ja vērtējuma aprēķināšanā bez centralizētajiem eksāmeniem un vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm tiek izmantots arī iestājpārbaudījums LU, formulā tiek norādīts: iestājpārbaudījuma nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti); papildu punktus iegūst personas, kuras ieguvušas godalgotas vietas Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs, LU organizētajos zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursos un LU organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās, saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās. Papildu punkti tiek summēti ar konkursa vērtējumu pēc konkursa kritērijiem; priekšrocības pretendēt uz studiju vietu tiek noteiktas personām, kuras ieguvušas godalgotas vietas Latvijas valsts, starptautiskajās un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs, LU organizētajos zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursos un LU organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās, saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās. Priekšrocības minētajām personām dod tiesības iegūt studiju vietu ārpus konkursa. Gadījumos, kad priekšrocību ieguvušo personu skaits ir lielāks par studiju programmā noteikto budžeta studiju vietu skaitu, studiju vietu ārpus konkursa iegūst personas ar augstāku konkursa vērtējumu pēc konkursa kritērijiem;

2 reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc konkursā iegūto punktu skaita summas, kuru veido konkursa vērtējums pēc konkursa kritērijiem 1000 punktu skalā, papildu punkti un priekšrocības Pamatstudiju programmās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, kuru apliecina vidējās izglītības dokuments atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas apliecina apgūtu vidējās profesionālās izglītības programmu, kuru izglītojamais sāk pēc pamatizglītības ieguves Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no gada, tiek uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz noteiktu centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Konkursa vērtējumu šīm personām nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. varianta. Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu daļu vidējam punktu skaitam procentos ir jābūt ne zemākam kā 10 (desmit) procenti. Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām var tikt uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. Konkursa vērtējumu šīm personām nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4) Personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, ir tiesīgas tikt uzņemtas studiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās) jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4) Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem: izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika un tiesības, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā; mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija),

3 informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika un tiesības, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā Ja vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ir noteikta pēc 5 ballu skalas, tā tiek pielīdzināta vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei pēc 10 ballu skalas. Mācību priekšmetā iegūtā gada atzīme 5 (teicami) tiek pielīdzināta gada atzīmei 9 (teicami), atzīme 4 (labi) atzīmei 7 (labi), atzīme 3 (viduvēji) atzīmei 5 (viduvēji) Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo mācību priekšmeta gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā, uzrādot centralizētā eksāmena sertifikātu. Vidējās izglītības dokumenta atzīme tiek aizstāta ar centralizētā eksāmena daļu vidējo punktu skaitu procentos, dalot to ar 10. Centralizētā eksāmena daļu vidējam punktu skaitam procentos ir jābūt ne zemākam kā 10 (desmit) procenti Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP). Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no (saskaņā ar 3. pielikumu). Aizstājot centralizēto eksāmenu, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir centralizētā eksāmena daļu koeficientu summa Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar sekmīgu, ja nav noteikts citādi, starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no (saskaņā ar 3. pielikumu). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā, to var aizstāt: valsts valodas prasmes pārbaudē iegūtais līmenis, ko apliecina šādi dokumenti: Tieslietu ministrijas izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz otrajā (vidējā) pakāpē (no gada 1. janvāra līdz gada 31. augustam); Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz otrā līmeņa A pakāpes līmenī (no gada 1. septembra līdz gada 31. augustam);

4 Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) (no gada 1. septembra); LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā Valsts valodas prasmes pārbaudē iegūtais līmenis atbilst šādām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm: No gada 1. janvāra līdz gada 31. augustam Trešā (augstākā) pakāpe No gada 1. septembra līdz gada 31. augustam No gada 1. septembra 10 ballu atzīme 5 ballu atzīme III B C III A C1 9 5 Otrā (vidējā) pakāpe II B B2 7 4 II A B Ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, piesakoties studiju programmās ar angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu vai krievu studiju valodu, nepieciešams apliecināt attiecīgās valodas prasmi ar punktā minēto starptautisko valodu testu rezultātiem vai LU angļu valodas testa rezultātiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgā valoda ir dzimtā valoda un/vai vidējā izglītība iegūta attiecīgajā valodā (iepriekšējā izglītība iegūta attiecīgajā valodā izņemot Indijas, Šrilankas, Nepālas, Bangladešas un Pakistānas pilsoņus). Studentu servisu departamentam sadarbībā ar studiju programmas pārstāvjiem ir tiesības izvērtēt citus iesniegtos valodas prasmi apliecinošos dokumentus un lemt par to atzīšanu (izņemot Indijas, Šrilankas, Nepālas, Bangladešas un Pakistānas pilsoņus) Valodas prasmi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, apliecina šādi starptautisku valodas testu rezultāti: angļu valodu: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti; /LU rīkojuma Nr. 1/2 redakcijā/ International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti; Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis; Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis; Cambridge English: First (FCE)/B2 First B; Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2;

5 apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm; vācu valodu: Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz 2. pakāpe; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vismaz 2. pakāpe; Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) vismaz 4. pakāpe visās daļās; Goethe Zertifikat vismaz B2; apliecinājums par vācu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm; franču valodu: Diplôme d'études en langue française (DELF) B2; Diplôme approfondi de langue française (DALF) vismaz C1; Test de connaissance du français (TCF) vismaz 400 punkti; Test d Evaluation du Français (TEF) vismaz 541 punkts; apliecinājums par franču valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm; spāņu valodu: DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vismaz B2; apliecinājums par spāņu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm; itāliešu valodu: CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell Universita per Stranieri di Siena) vismaz B2; CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia)) vismaz B2; PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) vismaz B2; apliecinājums par itāliešu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm; krievu valodu: ТРКИ (Тест по русскому как иностранному, krievu valodas kā svešvalodas tests, angliski TRFL) vismaz B2; apliecinājums par krievu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm Indijas, Šrilankas, Nepālas, Bangladešas un Pakistānas pilsoņiem ir jākārto profilējošs iestājpārbaudījums atbilstoši izvēlētajai studiju programmai Indijas, Šrilankas, Nepālas, Bangladešas un Pakistānas pilsoņiem ir jāpiedalās Skype intervijā, kurā tiek noskaidrota viņu motivācija studijām, kā arī angļu valodas prasme.

6 1.18. Ja nav noteikts citādi, tad studiju valoda studiju programmās ir latviešu valoda. 2. Uzņemšanas prasības un kritēriji bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās 2.1. Bioloģijas fakultāte: Bioloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE fizikā vai CE ķīmijā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + situāciju analīze (2 x 100 = 200)), vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no gada (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1 x 100 = 100) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1 x 100 = 100)), vai CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + situāciju analīze (2 x 100 = 200)), vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1 x 100 = 100) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1 x 100 = 100)) + CE bioloģijā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (1,5 x 100 = 150) + situāciju analīze (3 x 100 = 300)) vai CE bioloģijā no gada (zināšanas un pamatprasmes (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā (25 x 10 =250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme bioloģijā (35 x 10 = 350) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai dabaszinībās; priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un bioloģijas zinātņu nozares vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas pakāpes ieguvējiem gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā gadā Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: /Svītrots ar LU rīkojumu Nr. 1/95/

7 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); Ekonomika bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; Finanšu menedžments profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām:

8 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); Grāmatvedība, analīze un audits profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); Industriālās inženierijas vadība profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: gadam vai CE latviešu valodā no gada (rakstīšana vai tekstveide (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (0,2 x 100 = 20) + lasīšana (0,2 x 100 = 20) + runāšana (0,2 x 100 = 20) + valodas lietojums (0,2 x 100 = 20) + rakstīšana (0,2 x 100 = 20)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + situāciju analīze (4,5 x 100 = 450)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + lietošana standartsituācijās/zināšanu

9 lietojums standartsituācijās (2,5 x 100 = 250) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); Industriālās inženierijas vadība (angļu valodā) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; gadam vai CE latviešu valodā no gada (rakstīšana vai tekstveide (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (0,2 x 100 = 20) + lasīšana (0,2 x 100 = 20) + runāšana (0,2 x 100 = 20) + valodas lietojums (0,2 x 100 = 20) + rakstīšana (0,2 x 100 = 20)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + situāciju analīze (4,5 x 100 = 450)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2,5 x 100 = 250) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts); 2) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā; 3) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā;

10 /Svītrots ar LU rīkojums Nr. 1/95/ /Svītrots ar LU rīkojums Nr. 1/95/; Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE angļu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 =50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 =50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 =50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (50 x 10 =500); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu valodā) bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + situāciju analīze (2,5 x 100 = 250)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (2 x 100 = 200) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100)); atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (50 x 10 = 500); nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā;

11 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā; Vadības zinības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; Vadības zinības (angļu valodā) bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + situāciju analīze (2,5 x 100 = 250)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (2 x 100 = 200) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100)); atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (50 x 10 = 500);

12 nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā; 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā Datorikas fakultāte: Datorzinātnes bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un datorzinātnes un informātikas zinātņu nozares vai matemātikas zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; atklātās matemātikas olimpiādes vietas ieguvējiem un gadā; Datorzinātnes (angļu valodā) bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā, sākot no gada: CE matemātikā un CE angļu valodā; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā līdz gadam (neieskaitot), vai personām ar īpašām vajadzībām: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);

13 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā; Programmēšana un datortīklu administrēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un datorzinātnes un informātikas zinātņu nozares vai matemātikas zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; atklātās matemātikas olimpiādes vietas ieguvējiem un gadā Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā, sākot no gada: CE matemātikā + CE angļu valodā + TOEFL vai IELTS rezultāts + iestājpārbaudījums (intervija); nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā līdz gadam (neieskaitot), vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) + TOEFL vai IELTS rezultāts + iestājpārbaudījums (intervija). / LU rīkojuma Nr. 1/211 redakcijā/

14 2.4. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte: Fizika bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE fizikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE fizikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2.5 x 100 = 250)), vai CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme fizikā vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam fizikā; priekšrocības: Latvijas valsts, Eiropas vai starptautiskās fizikas vai matemātikas olimpiādes pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikas sekcijas vai astronomijas sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un fizikālo zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; atklātās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes vietas un atzinības rakstu ieguvējiem un gadā; papildu punkti: LU Jauno fiziķu skolas dalībnieki gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus; Matemātika bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200));

15 dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes vietas ieguvējiem un gadā; papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; Matemātiķis statistiķis profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes vietas ieguvējiem un gadā; papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; Optometrija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE matemātikā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no gada

16 (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā līdz gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)), vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250)); dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikas sekcijas, bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un fizikālo zinātņu nozares vai bioloģijas zinātņu nozares vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas pakāpes ieguvējiem gadā; atklātās fizikas, ķīmijas vai matemātikas olimpiādes vietas ieguvējiem un gadā; Optometrija (angļu valodā) bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: angļu; nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā. Ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīta atzīme matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā, to var aizstāt ar LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes rīkotā matemātikas vai fizikas testa vērtējumu; 2) angļu valodas prasme saskaņā ar punktu Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte: Ģeogrāfija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500). Ja vidējās izglītības dokumentā

17 nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās; vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200). Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās; priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes pakāpes ieguvējiem no līdz gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas vai vides zinātnes sekcijas pakāpes ieguvējiem un gadā un zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmija absolventiem ar izcilību un gadā; Ģeoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500). Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās; vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200). Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās;

18 priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes pakāpes ieguvējiem no līdz gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas vai vides zinātnes sekcijas pakāpes ieguvējiem un gadā un zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmija absolventiem ar izcilību un gadā; Vides zinātne bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500). Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās; vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ģeogrāfijā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200). Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās; priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes pakāpes ieguvējiem no līdz gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas vai vides zinātnes sekcijas pakāpes ieguvējiem un gadā un zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmija absolventiem ar izcilību un gadā; 2.6. Humanitāro zinātņu fakultāte: Angļu filoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām: studiju valoda: angļu un latviešu; vai angļu (ārvalstu studējošajiem);

19 100 = 250)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (2 x 100 = 200)); dokumenta gada atzīme angļu valodā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (angļu valoda) pakāpes ieguvējiem gadā un valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (angļu valoda) pakāpes ieguvējiem gadā; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts); 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā; Āzijas studijas bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: latviešu un angļu; vai angļu (ārvalstu studējošajiem); 100 = 250)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1,5 x 100 = 150) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (1,5 x 100 = 150)); dokumenta gada atzīme angļu valodā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (japāņu, korejiešu, ķīniešu valoda, Tuvo Austrumu

20 valodas) pakāpes ieguvējiem gadā un valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (japāņu, korejiešu, ķīniešu valoda, Tuvo Austrumu valodas) pakāpes ieguvējiem gadā. LU un tās sadarbības partneru organizēto Āzijas valodu runas konkursu augstākā līmeņa (ja konkurss iedalīts līmeņos) vietas ieguvējiem un gadā; piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu vai turku valoda); sinoloģijas (ķīniešu vai korejiešu valoda) un Japānas studiju. Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma. Konkursa rezultāti tiek noteikti apakšprogrammās; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts); 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā; Baltu filoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās līdz gadam (rakstīšana (2,5 x 100 = 250) + zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + teksta analīze (2,5 x 100 = 250)) vai CE latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās līdz gadam (rakstīšana (1,9 x 100 = 190) + literatūra (1,8 x 100 = 180) + runāšana (1,9 x 100 = 190) + lasīšana/zināšanas un pamatprasmes (1,9 x 100 = 190)) vai CE latviešu valodā no gada (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + teksta izpratne (2,5 x 100 = 250) + tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences latviešu

21 literatūras zinātnes un vēstures sekcijas vai latviešu valodniecības sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (latviešu valoda) pakāpes ieguvējiem gadā; Franču filoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: franču, spāņu un latviešu; vai franču, spāņu un angļu (ārvalstu studējošajiem); franču, itāliešu un latviešu; vai franču, itāliešu un angļu (ārvalstu studējošajiem); franču, vācu un latviešu; vai franču, vācu un angļu (ārvalstu studējošajiem); 100 = 250)) + CE franču valodā vai CE angļu valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1,5 x 100 = 150) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (1,5 x 100 = 150)); dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts franču valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (franču valoda) pakāpes ieguvējiem un gadā; nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs: 1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts); 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas punktā. Ja ir citu svešvalodu (franču, vācu, spāņu vai itāliešu) prasme, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti; Klasiskā filoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās līdz gadam (rakstīšana (1,25 x 100 = 125) + zināšanas un pamatprasmes (1,25 x 100 = 125) + teksta analīze (1,25 x 100 = 125)) vai CE latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās līdz

22 2011. gadam (rakstīšana (0,94 x 100 = 94) + literatūra (0,93 x 100 = 93) + runāšana (0,94 x 100 = 94) + lasīšana/zināšanas un pamatprasmes (0,94 x 100 = 94)) vai CE latviešu valodā no gada (zināšanas un pamatprasmes (1,25 x 100 = 125) + teksta izpratne (1,25 x 100 = 125) + tekstveide (1,25 x 100 = 125)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,25 x 100 = 125) + lasīšana (1,25 x 100 = 125) + runāšana (1,25 x 100 = 125) + valodas lietojums (1,25 x 100 = 125) + rakstīšana (1,25 x 100 = 125)); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes pakāpes ieguvējiem un gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas vai latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijas, vai latviešu valodniecības sekcijas pakāpes ieguvējiem gadā un valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares pakāpes ieguvējiem gadā; Krievu filoloģija bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studijām: studiju valoda: krievu un latviešu; vai krievu un angļu (ārvalstu studējošajiem); 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme krievu valodā un literatūrā vai gada atzīme krievu valodā kā svešvalodā (50 x 10 = 500); vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme krievu valodā un literatūrā vai gada atzīme krievu valodā kā svešvalodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200); priekšrocības: atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes vietas ieguvējiem gadā; Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes pakāpes ieguvējiem gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences cittautu valodniecības un

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere 15.05.2019. Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību s saraksts 2019./2020.m.g.-2021./2022.m.g. Mācību priekšmets Izmantojamā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Ventspils Augstskolas

Ventspils Augstskolas Apstiprināta Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2015. gada 28. oktobrī ar lēmuma Nr. 15-93 Ventspils Augstskolas attīstības stratēģija laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam VENTSPILS 2015 1 Saturs Lietotie

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšlikumiem, lai savā 100 gadu jubilejā LU būtu izcila augstskola.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauni

LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauni LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauniem izaicinājumiem un atziņām pārbagāts. Izmantojiet

Sīkāk

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA Jebkuru pētniecības darbu uzsākot, pētniekam ir jāiepazīstas ar informāciju par risināmo jautājumu, t.i., pēc iespējas pilnīgi jāizstudē pieejamā literatūra, kas attiecas uz izraudzīto

Sīkāk

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: 67976735 E-pasts rudolfs.kalvans@svg.lv Pilsonība Latvijas Dzimšanas datums 09.12.1980. Ģimenes stāvoklis Precējies

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Pasnovertejums komunikacija-mediji

Pasnovertejums komunikacija-mediji Studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes Pašnovērtējums par 2015./2016.akadēmisko gadu 1 1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum 6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora 18.05.2012. rīkojumu Nr. VS6-12-14-rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (10.-12.kl.)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

MergedFile

MergedFile RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTES ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018 2023 Prof. Māris Turks Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors IEVADS Saskaņā ar Rīgas

Sīkāk

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads 7. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 7. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2006 Literatūra Literatūra 7. klasei, A. Kalve, Pētergailis,

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk