Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006"

Transkripts

1 Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 006

2 Saturs Ievads... Uzdevumi... Metode... Pētījuma respondenti... Nozīmīgāko rezultātu kopsavilkums...9 Rezultāti...0 Dzimumstereotipi par informācijas tehnoloģiju, mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem... 0 Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošajiem piedēvētie tereotipi... Mašīnbūvē strādājošajiem piedēvētie tereotipi... Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošajiem piedēvētie tereotipi6 Segregāciju prognozējošie iemesli... 9 Pielikums: pētījuma anketa... 6

3 Ievads Uzdevumi Kvantitatīvā pētījuma galvenie uzdevumi bija: Noskaidrot, kādi tereotipi tiek piedēvēti informācijas tehnoloģiju, mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem un: Kā tie ir saistīti ar profesionālo segregāciju šajās nozarēs; Ar kādiem indivīdu iekšējiem procesiem (aizspriedumu tendenci) tie saistīti; Ar kādiem kultūras līmeņa (vērtību) mainīgajiem lielumiem saistīti. Metode Stereotipu mērīšanai tika izmantoti četri stereotipu faktori (katrs faktors tika mērīts, izmantojot vairākus apgalvojumus, interviju anketu skat. pielikumā): Kompetence (piemēram, Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga profesionalitāte? ) Emocionālais siltums (piemēram, Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem piemīt labsirdība? ) Statuss (piemēram, Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara mašīnbūvē strādājošie vīrieši? ) Konkurence (piemēram, Tās iespējas, kas tiek dotas mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. ) Šī stereotipu mērīšanas metode ir pēdējos gados kļuvusi par vienu no pasaulē bieži izmantotajām (Fiske et al., 00). Pētījuma vajadzībām tā tika tulkota latviski. Metode mēra četras stereotipu dimensijas jeb augstākminētos faktorus. Katrs faktors tiek mērīts ar vairāku jautājumu palīdzību. Metodes psihometriskā uzbūve paredz, ka katram respondentam tiek izrēķināti jauni mainīgie lielumi, tas ir, aritmētiskie vidējie katram stereotipu faktoram. Tāpēc atskaitē nav analizētas atbildes uz katru no stereotipu jautājumiem. Tā vietā rezultātu daļā aprakstīti šie jaunizveidotie mainīgie, katrs no tiem atbilst vienam stereotipu faktoram. Tāpat aptaujā tika uzdoti jautājumi par pārliecībām, kas saistītas ar profesionālo segregāciju: Vai darbs mašīnbūvē ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Vai darbs informācijas tehnoloģiju jomā ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Vai darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Un: Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē? Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt darbu informācijas tehnoloģiju jomā? Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt darbu elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā? Tika mērīti arī respondentu kopējie sociālie aizspriedumi: respondentus lūdza novērtēt, cik pieņemamas viņiem šķiet etniski jauktas ģimenes, viendzimuma laulības un netradicionālās reliģijas.

4 Tāpat tika mērītas cilvēku vērtības, konkrēti, viņu individuālisma / kolektīvisma pakāpe. Piemēram, individuālisma vērtības tika mērītas ar tādu apgalvojumu, kā Man patīk strādāt situācijās, kurās ir jāsacenšas ar citiem vai Es bieži rīkojos tā, kā pats uzskatu par pareizu palīdzību. Savukārt kolektīvisma vērtības tika mērītas izmantojot tādus apgalvojumu kā Mana laime ļoti lielā mērā ir atkarīga no apkārtējo laimes vai Es parasti atsakos no savām interesēm grupas labā. Izmantotā datu vākšanas metode bija tiešās intervijas. Pētījuma datu ievākšanas laiks 006. gada janvāris-februāris Pētījuma respondenti Pētījumā tika intervēti 000 respondenti. No tiem 00 Latvijas iedzīvotāji, strādājošie vecumā no 8 6 gadiem (vispārīgā populācija), un 00 Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecībā, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs strādājošie. Precīzāki izlases raksturlielumi apkopoti sekojošajos grafikos (procentos no kopējās izlases 000 cilvēkiem).. tabula. Pētījuma respondentu sadalījums grupās (N = 000) Procenti Dzimums. tabula. Pētījuma respondentu sadalījums pēc dzimuma (N = 00).

5 60,0 Dzimums 0,0 Procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Grupa Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījums pēc dzimuma pa nozarēm / grupām (N = 000) Procenti Latvietis Cita tautība Tautība. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījums pa tautībām (N = 000).

6 Procenti Vecums. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījums pa vecumu grupām (N = 000) Procenti Nepabeigta pamata Pamata vai nepabeigta vidējā Vidējā izglītība Nepabeigta augstākā Izglītība Augstākā izglītība Nav nosaukts 6. tabula. Pētījuma dalībnieku sdalījums pēc izglītības (N = 000). 6

7 0 0 Procenti Rīgas rajons Vidzeme Latgale Zemgale Kurzeme Reģions 7. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījums pēc dzīvesvietas reģiona (N = 000). 0 0 Procenti Rīga Cita republikas Cita pilsēta nozīmes pilsēta Dzīves vietas tips Lauku rajons 8. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījms pēc dzīvesvietas tipa (N = 000). 7

8 Procenti LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL.0-0 Līdz LVL Nav nosaukts Virs LVL 800 LVL LVL LVL LVL LVL LVL Ienākumi 9. tabula. Pētījuma dalībnieku sadalījums pēc ienākumu līmeņa (N = 000). 8

9 Nozīmīgāko rezultātu kopsavilkums Vislielākā mērā dzimumatšķirības tika novērotas kompetences stereotipu dimensijā (piemēram, Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga profesionalitāte? ). Tas ir, sievietes, kuras pašas strādā vienā no trijām ražošanas sfērām, tipiski savu kompetenci novērtē zemāk kā vīriešu. Bez tam, arī vīrieši sieviešu kompetenci parasti novērtē zemāk. Statusa stereotipu dimensijas mērījumi parādīja, ka informācijas tehnoloģiju jomas strādājošās sievietes uzskata, ka IT jomas vīriešiem ir augstāks statuss, nekā vīrieši paši piedēvē sev. Savukārt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošajiem vīriešiem piemīt tendence piedēvēt zemāku statusu šajā sfērā strādājošām sievietēm. Visaugstākais statuss kopumā tika piedēvēts informāciju tehnoloģijā strādājošajiem. Vērtējot mašīnbūves darbinieku statusu, pastāv visai vienprātīga tendence šajā sfērā strādājošajiem vīriešiem piedēvēt augstāku statusu, nekā sievietēm. Runājot par konkurences dimensiju (tas ir, priekšstatu par to, cik lielā mērā nākas sacensties, konkurēt ar noteiktas sociālās grupas pārstāvjiem), rezultāti norāda uz to, ka sievietes, kuras pašas strādā kādā no trijām darbības jomām, lielākā mērā uztver vīriešus kā savus konkurentus, nekā vīrieši citus vīriešus. Turpretim attiecībā uz sievietēm, apdraudējums tiek uztverts vienādā mērā neatkarīgi no dzimuma, tas ir, sievietes tiek uztvertas kā sāncenses gan no to sieviešu puses, gan vīriešu puses, kuri strādā attiecīgajā sfērā. Svarīgi piebilst, ka konkurence vispār tiek uztverta kā realtīvi maz izteikta, rezultātu aritmētiskie vidējie visos gadījumos ir zem mērījumu skalas viduspunkta. Emocionālā siltuma dimensija. Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīrieši sev piedēvēja vairāk emocionālā siltuma, nekā sievietes viņiem. Turpretim mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošās sievietes sevi uzskatīja par emocionāli siltākām, nekā vīrieši viņas. Sabiedrība kopumā visu triju darbības sfēru pārstāvjiem piedēvē vienādi izteiktu emocionālā siltuma pakāpi, neatkarīgi no dzimuma. Kopumā profesionālo segregāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā var prognozēt: Priekšstati par sievieti kā autovadītāju vai datorlietotāju (jo lielākā mērā uzskata, ka nepastāv atšķirības starp dzimumiem, jo mazāk izteikti aizspriedumi, jo mazāk izteiktas profesionālās segregācijas tendences); Individuālisma / kolektīvisma vērtības (profesonālās segregācijas tendenci mazina augstāks individuālisma un zemāks kolektīvisma līmenis); Cilvēku kopējie sociālie aizspriedumi (jo mazākā mērā piemīt aizspriedumi, jo mazāk izteikta segregācijas tendence); Ienākumu līmenis (jo lielāki ienākumi, jo vairāk izteikti profesionālie aizspriedumi); Etniskā piederība (latviešiem vairāk izteikti profesionālie aizspriedumi). 9

10 Rezultāti Dzimumstereotipi par informācijas tehnoloģiju, mašīnbūvē un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem 0

11 Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošajiem piedēvētie tereotipi Kompetence (sievietēm) Kompetence (vīriešiem),0,0,7,96,79,96,0,99 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa 0. attēls. Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā kompetence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no respondenta pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Kā redzams 0. attēlā, gan sabiedrību pārstāvošās sievietes kopumā, gan informācijas tehnoloģiju (IT) jomā strādājošās sievietes, piedēvē IT jomā strādājošām sievietēm augstu kompetences līmeni (krietni virs skalas viduspunkta, kas ir,). Sieviešu vērtējumā vīriešu kompetence ir identiska sieviešu kompetencei. Atšķirības novērojamas vīriešu viedokļos: sabiedrības vīriešu vērtējums par IT strādājošo sieviešu kompetenci ir zemāks par sabiedrības sieviešu viedokli, un arī IT jomā strādājošie vīrieši sevi kompetences ziņā vērtē augstāk nekā sievietes. Šeit un turpmāk atskaitē atšķirības nozīmē to, ka, izmantojot atbilstošu atšķirību pārbaudes testu, statistiski nozīmīgas atšķirības ir lielākas par % kļūdu.

12 Emoc. siltums (sievietēm) Emoc. siltums (vīriešiem),6667,979,797,7909,99,0,8,9 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais emocionālais siltums (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Arī emocionālā siltuma stereotipu dimensijas mērījumi paver līdzīgu ainu kā kompetences gadījumā. Sieviešu (neatkarīgi no tā, vai pašas strādā IT jomā) vērtējums par IT jomā strādājošajām sievietēm praktiski neatšķiras, tāpat arī sieviešu viedoklis par vīriešiem nav atšķirīgs no viedokļa par sievietēm. Atšķirības novērojamas IT jomā strādājošo vīriešu viedoklī par sevi viņi sev piedēvē vairāk izteiktu emocionālo siltumu, nekā sievietes piedēvē sev. Sabiedrībā kopumā, neatkarīgi no respondentu dzimuma, vērtē IT jomā strādājošos kā emocionāli siltus, ar nelielu tendenci vērtēt sievietes kā emocionāli siltākas. Statuss (sievietēm) Statuss (vīriešiem),0,89,0,0,08,9,79,98 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais statuss (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Analizējot piedēvēto statusu, aina ir faktiski identiska kā piedēvētā emocionālā siltuma gadījumā. Sieviešu (neatkarīgi no tā, vai pašas strādā IT jomā) secinājumi par IT jomā strādājošajām sievietēm ir ļoti līdzīgi, tāpat arī sieviešu viedoklis par vīriešiem nav atšķirīgs no

13 viedokļa par sievietēm. Atšķirības novērojamas IT jomā strādājošo vīriešu uzskatos par sevi viņi sev piedēvē augstāku statusu, nekā sievietes piedēvē sev. Konkurence (sievietēm) Konkurence (vīriešiem) Respondnetu,08,87,9,066,6,98,68,00 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa Populācija Informācijas tehnoloģiju joma pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā konkurence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Svarīgākais rezultāts, kas tika iegūts, mērot piedēvēto konkurenci IT jomā strādājošiem, bija IT jomā strādājošo sieviešu uzskats, ka IT jomā strādājošie vīrieši viņām ir spēcīgi konkurenti, turpretim IT jomā strādājošie vīrieši mazākā mērā uztvēra sievietes kā konkurentes. Svarīgi arī minēt, ka uztvertais absolūtais konkurences līmenis nevienā gadījumā, runājot par IT jomā strādājošajiem, nebija augsts. Sabiedrība kopumā neuzskata ne IT jomā strādājošās sievietes, ne vīriešus par saviem konkurentiem, tas ir, konkurences stereotipu dimensijas izteiktības vērtējums ir zem skalas viduspunkta. Arī paši IT jomā nodarbinātie vīrieši ir līdzīgās domās gan par citiem IT jomas darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma. Taču atšķirīgs viedoklis ir IT sfērā strādājošajām sievietēm par IT nodarbinātajiem vīriešiem sievietes uzskata vīriešus par saviem konkurentiem lielākā mērā, nekā sievietes citas sievietes vai vīrieši sievietes. Kopumā sabiedrības acīs IT jomas darbinieki tiek vērtēti kā kompetenti (populāciju pārstāvošā sieviešu respondentu daļa uzskata IT nodarbinātās sievietes par nedaudz kompetentākām, nekā populāciju pārstāvošie respondenti vīrieši), emocionāli siltus (abu dzimumu IT darbinieki) ar augstu statusu (abu dzimumu IT darbinieki). Bez tam, abu dzimumu IT darbinieki netiek uztverti kā konkurenti. IT strādājošie vīrieši sev piedēvē augstāku kompetenci un statusu, lielāku emocionālo siltumu salīdzinājumā ar nozarē strādājošām sievietēm un populāciju. IT jomā strādājošo sieviešu viedoklis kopumā ir ļoti līdzigs sabiedrības viedoklim, vienīgi viņas uztver IT nodarbinātos vīriešus kā konkurentus lielākā mērā, nekā IT jomā strādājošie vīrieši citus vīriešus.

14 Mašīnbūvē strādājošajiem piedēvētie tereotipi Kompetence (sievietēm) Kompetence (vīriešiem),,8,77,70,99,86,9,069 Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Mašīnbūvē strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā kompetence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Par mašīnbūvē strādājošajiem vīriešiem viedoklis ir visai homogēns neatkarīgi no respondenta dzimuma un tā, vai respondents pārstāv vispārējo Latvijas populāciju vai mašīnbūves darbiniekus. Visos gadījumos vīrieši tiek uzskatīti par relatīvi kompetentiem (vidējās atbildes atrodas būtiski virs skalas viduspunkta) Atšķirības ir novērojamas viedokļos par sievietēm, kas strādā mašīnbūvē. Pirmkārt, vīrieši kopumā viņas vērtē kā mazāk kompetentas. Otrkārt, mašīnbūvē strādājošie vīrieši savos secinājumos par mašīnbūvē strādājošo sieviešu kompetenci ir negatīvāki, nekā mašīnbūvē nodarbinātās sievietes pašas. Emoc. siltums (sievietēm) Emoc. siltums (vīriešiem),8,8,779,7,08,0,0, Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Mašīnbūvē strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais emocionālais siltums (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Vērtējot mašīnbūvē strādājošos vīriešus pēc tā, cik lielā mērā viņiem piemīt emocionālais siltums, respondentu dzimumam un pārstāvētajai sociālajai grupai ir nebūtiska ietekme. Savukārt mašīnbūvē nodarbināto sieviešu vērtējumos vērojamas atšķirības starp mašīnbūvē nodarbinātajiem sievietes par sevi domā pozitīvāk, nekā vīrieši par viņām.

15 Statuss (sievietēm) Statuss (vīriešiem),,79,,09,670,96,008,97 Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa 6. attēls. Mašīnbūvē strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais statuss (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Kopumā, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem tiek piedēvēts augstāks statuss nekā mašīnbūvē strādājošām sievietēm, un vērtējums nav atkarīgs no respondenta dzimuma vai sociālās grupas. Konkurence (sievietēm) Konkurence (vīriešiem),,686,68,67,6,9,88,907 Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa Populācija Mašīnbūve pārstāvētā nozare / grupa 7. attēls. Mašīnbūvē strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā konkurence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Svarīgākais rezultāts, kas tika iegūts, mērot piedēvēto konkurenci mašīnbūvē strādājošiem, bija mašīnbūvē strādājošo sieviešu uzskats par to, ka mašīnbūvē strādājošie vīrieši viņām ir konkurenti, turpretim mašīnbūvē strādājošie vīrieši mazākā mērā uztvēra sievietes kā konkurentes. Svarīgi arī piebilst, ka uztvertais absolūtais konkurences līmenis nevienā gadījumā, runājot par mašīnbūvē strādājošajiem, nebija augsts. Kopumā, sabiedrības acīs mašīnbūvē strādājošie tiek uzskatīti par visai kompetentiem, vīrieši mazliet kompetentāki nekā sievietes, ar relatīvi augstu statusu (vidējais vērtējums virs skalas viduspunkta), abās dimensijās vīriešiem tiek piedēvēts mazliet vairāk šo pozitīvo īpašību.

16 Konkurences ziņā sabiedrību pārstāvošo respondentu viedoklis ir, ka mašīnbūvē strādājošie nekonfliktē ar viņu interesēm. Mašīnbūvē nodarbināto vīriešu viedoklis ir kopumā ļoti tuvs visas sabiedrības viedoklim, izņemot, viņi piedēvē mašīnbūvē strādājošajām sievietēm zemāku kompetences līmeni, salīdzinājumā ar populācijas un sieviešu pašu veidokli. Savukārt mašīnbūvē nodarbinātās sievietes uzskata, ka mašīnbūvē strādājošie vīrieši ir lielāki konkurenti, nekā vīrieši paši par sevi domā. s, kuras strādā mašīnbūvē, arī uzskata, ka viņām piemīt vairāk izteikts emocionālais siltums, nekā citi viņām piedēvē. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošajiem piedēvētie tereotipi Kompetence (sievietēm) Kompetence (vīriešiem),677,6,9,,90,8767,06,06 Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa 8. attēls. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā kompetence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Kā redzams 8. attēlā, tad sieviešu, kuras pašas strādā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā, viedoklis par elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošo sieviešu un vīriešu kompetenci ir faktiski identisks. Populācijai kopumā ir atšķirīgs viedoklis, ja salīdzinām to ar elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības pārstāvju vērtējumiem. Šajā rūpniecībā strādājošo vīriešu viedoklis par sieviešu kompetenci ir negatīvāks par populācijas kopējo viedokli, turpretī elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā nodarbināto sieviešu viedoklis par savu kompetenci ir pozitīvāks gan salīdzinājumā ar populācijas kopējo viedokli, gan ar šajā rūpniecības nozarē strādājošo vīriešu viedokli par sevi. 6

17 Emoc. siltums (sievietēm) Emoc. siltums (vīriešiem),,,9,608,8,,6, Responndentu Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa 9. attēls. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais emocionālais siltums (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Svarīgākais, ko var secināt no 9. attēla kopumā nav novērojamas krasas atšķirības viedokļos par elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības strādājošiem piemītošo emocionālo siltumu atkarībā no dzimuma. Vienīgi elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā nodarbināto sieviešu viedoklis par viņām piemītošo emocionālo siltumu ir pozitīvāks gan salīdzinājumā ar populācijas kopējo viedokli, gan ar šajā rūpniecības sfērā strādājošo vīriešu viedokli par sevi. Statuss (sievietēm) Statuss (vīriešiem),,77,9,9,769,7,0,908 Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa 0. attēls. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētais statuss (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Kā redzams 0. attēlā, sieviešu, kuras pašas strādā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā, viedoklis par elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošo sieviešu un vīriešu statusu ir faktiski identisks. Arī šajā gadījumā populācijai kopumā ir atšķirīgs viedoklis, ja salīdzinām to ar elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības pārstāvju pārliecībām. Šajā rūpniecībā strādājošo 7

18 vīriešu viedoklis par nozarē strādājošajām sievietēm piedēvēto statusu faktiski sakrīt ar populācijas kopējo viedokli, turpretī elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā nodarbināto sieviešu viedoklis par savu statusu ir pozitīvāks gan salīdzinājumā ar populācijas kopējo viedokli, gan ar šajā nozarē strādājošo vīriešu vērtējumu. Konkurence (sievietēm) Konkurence (vīriešiem),70,6,69,96,98,8,,06 Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa Populācija Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm un vīriešiem piedēvētā konkurence (atbilžu aritmētiskie vidējie) atkarībā no pārstāvētās sociālās grupas un dzimuma. Sabiedrība, neatkarīgi no dzimuma, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošos vīriešus uztver kā mazliet lielākus konkurentus, lai gan kopumā konkurences dimensijas rezultāti ir zem skalas viduspunkta. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošās sievietes tiek uztvertas kā konkurentes vienlīdz lielā mērā gan no šajā rūpniecībā strādājošo vīriešu, gan sieviešu puses. Turpretī vīrieši, kas strādā minētajā rūpniecībā, tiek uztverti kā lielāki konkurenti no sieviešu puses. Nozarē strādājošie vīrieši citus vīriešus uztver par tikpat lieliem konkurentiem kā sievietes. Svarīgi piebilst, ka vidējie konkureneces vērtējumu rezultāti nepārsniedz skalas viduspunktu. 8

19 Segregāciju prognozējošie iemesli 9

20 Lai noskaidrotu, kādi mainīgie lielumi spēj prognozēt Latvijas iedzīvotāju viedokļus par to, vai darbs mašīnbūvē, informācijas tehnoloģiju (IT) jomā un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir piemērotāks sievietēm vai vīriešiem, un cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt šajās nozarēs, tika veikta regresiju analīzes sērija, kur jautājums par darbu attiecīgajā industrijā tika definēts kā atkarīgais mainīgais lielums (t.i, sekas). Savukārt respondentu pārliecības par to, vai tehniskās prasmes ir saistītas ar dzimumu, indivīdu vērtībām, kopējiem sociālajiem aizspriedumiem (atieksme pret etniski jauktajām laulībām, viendzimuma laulībām un netradicionālajām reliģijām), etnisko piederību, izglītības, ienākumu līmeni un dzīves vietas urbanizācijas pakāpi, visi uzskaitītie mainīgie lielumi šajā analīzē tika definēti kā neatkarīgie mainīgie lielumi (ti, iespējamie cēloņi).,9,9,8,7,6,9,9,,,6,76,7, Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Atbilžu uz jautājumiem par to, cik lielā mērā darbs mašīnbūvē ir piemērots vīriešiem vai sievietēm, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no izteikti vīrišķīgs darbs līdz izteikti sievišķīgs darbs, ar neitrālu viduspunktu vienlīdz abi ).. attēlā aplūkojamie rezultāti liecina, ka gandrīz visi pētījuma respondenti darbu mašīnbūvē uzskata par ļoti vīrišķīgu, vienīgi sievietes, kuras pašas strādā mašīnbūvē lielākā mērā uzskata, ka darbs mašīnbūvē var arī nebūt krasi vīrišķīgs, gan nesasniedzot skalas viduspunktu (). To, vai darbs mašīnbūvē ir piemērots sievietēm, spēj prognozēt: Priekšstats par to, kas ir labāki datora lietotāji (standartizētais regresijas koeficients = 0,09, p < 0,0) - vīrieši vai sievietes, un kas ir labāki autovadītāji (standartizētais regresijas koeficients = 0,, p < 0,0). Jo cilvēks ir pārliecinātāks par to, ka sievietes Standartizētais regresijas koeficients norāda, par cik standartizētām variācijas vienībām izmanīsies (pieaugs vai samazināsies, skat. koeficienta zīmi, atkarīgais mainīgais lielums) neatkarīgajam mainīgajam pieaugot par vienu vienību. Satistiskās analīzes ticamības rādītājs: jo mazāka p vērtība, jo lielāka varbūtība, ka novērotā sakarība būs spēkā arī citās populācijas izlasēs. Vairumā sociālo pētījumu tiek pieņemts, ka p vērtībai ir jābūt ne lielākai par 0,0, kas atbilst pieļaujamajai % mērījuma kļūdai. 0

21 vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajās jomās, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks piekritīs, ka darbs mašīnbūvē ir sievietēm piemērots. Etniskā piederība. Nelatvieši raugās pozitīvāk uz sieviešu piemērotību darbam mašīnbūvē (latviešiem aritmētiskais vidējais =,6, citu tautību respondentiem aritmētiskais vidējais =,67). Mazāk izteiktas kolektīvisma vērtības. Jo mazāku vērtību cilvēks piešķir kolektīvismam (standartizētais regresijas koeficients = -0,07, p < 0,0), jo lielāka iespēja, ka cilvēks uzskata darbu mašīnbūvē par sievietēm piemērotu. Mazāk izteikti kopējie sociālie aizspriedumi. Jo pieņemamākas cilvēkam šķiet netradicionālas reliģijas, viendzimuma laulības un laulības starp dažādu tautību cilvēkiem (svarīgās cilvēku kopējo aizspriedumu dimensijas) (standartizētais regresijas koeficients = 0,7, p < 0,0), jo lielāka iespēja, ka cilvēks piekritīs tam, ka darbs mašīnbūvē ir sievietēm piemērots.,,0,0,09,987,98,9,889,88,8,77,7 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Atbilžu uz jautājumu par to, cik lielā mērā darbs IT jomā ir piemērots vīriešiem vai sievietēm, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no izteikti vīrišķīgs darbs līdz izteikti sievišķīgs darbs, ar neitrālu viduspunktu vienlīdz abi ). Šajā gadījumā visu grupu centrālās tendences rādītāji svārstās ap skalas viduspunktu ( vienlīdz abi ), vienīgi IT jomā strādājošie vīrieši mazliet lielākā mērā uzskata, ka darbs IT vairāk piemērots vīriešiem. To, vai darbs IT jomā ir piemērots sievietēm, spēj prognozēt: Priekšstats par to, kas ir labāki datora lietotāji (standartizētais regresijas koeficients = 0,8, p < 0,0) - vīrieši vai sievietes, un kas ir labāki autovadītāji (standartizētais regresijas koeficients = 0,07, p < 0,0). Jo pārliecinātāks cilvēks ir par to, ka sievietes vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajās jomās, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks piekritīs, ka darbs IT jomā ir sievietēm piemērots.

22 Etniskā piederība. Nelatvieši raugās pozitīvāk uz sieviešu piemērotību darbam IT jomā (latviešiem aritm. vid. =,90, citu tautību respondentiem aritm. vid. =,98). Ienākumu līmenis (standartizētais regresijas koeficients = -0,, p < 0,0). Lielāku ienākumu guvēji uzskata, ka darbs IT vīriešiem ir piemērots vairāk nekā sievietēm.,8,7,77,6,,,,,7,9,,67,,89,7, Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Atbilžu uz jautājumu par to, cik lielā mērā darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir piemērots vīriešiem vai sievietēm, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no izteikti vīrišķīgs darbs līdz izteikti sievišķīgs darbs, ar neitrālu viduspunktu vienlīdz abi ). Visas respondentu grupas izrādīja tendenci uzskatīt darbu elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā par mazliet vīrišķīgāku, vienīgi to sieviešu, kuras pašas strādā šajā nozarē, rezultāti praktiski sakrīt ar skalas viduspunktu, tas ir, viņas uzskata, ka darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir vienādā mērā vīrišķīgs un sievišķīgs. To, vai darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir piemērots sievietēm, spēj prognozēt: Vislabāk prognozē priekšstats par to, kas ir labāki datora lietotāji - vīrieši vai sievietes (standartizētais regresijas koeficients = 0,8, p < 0,0). Jo vairāk cilvēks ir pārliecināts par to, ka sievietes vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajā jomā, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks uzskatīs, ka darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir sievietēm piemērots. Ienākumu līmenis (standartizētais regresijas koeficients = -0,06, p < 0,09). Lielāku ienākumu guvēji uzskata, ka darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir vairāk vīriešiem piemērots. Mazāk izteiktas kolektīvisma vērtības. Jo mazāku vērtību cilvēks piešķir kolektīvismam (standartizētais regresijas koeficients = 0,06, p < 0,07), jo lielāka iespēja, ka cilvēks piekritīs, ka darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir sievietēm piemērots.

23 ,,,8,9,8,7,6,96,788,87,6,76,9,88 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa. attēls. Atbilžu uz jautājumu par to, cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no nemaz līdz ļoti lielā mērā ). Kā redzams, gandrīz visas respondentu grupas uzskatīja, ka sievietes vairāk nevēlas strādāt mašīnbūvē, nekā vēlas. Vienīgi tās sievietes, kuras pašas strādā mašīnbūvē, bija mazliet optimistiskāk noskaņotas par sieviešu vēlmi strādāt viņu darbības sfērā. To, vai sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē, spēj prognozēt: Priekšstats par to, kas ir labāki autovadītāji (standartizētais regresijas koeficients = 0,09, p < 0,0). Jo pārliecinātāks cilvēks ir par to, ka sievietes vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajā jomā, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks uzskata, ka sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē. Jo mazāki cilvēka kopējie sociālie aizspriedumi (standartizētais regresijas koeficients = 0,08, p < 0,0), jo lielāka iespēja, ka cilvēks domā, ka sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē. Jo urbanizētākā vidē cilvēks dzīvo (standartizētais regresijas koeficients = 0,6, p < 0,0), jo lielāka iespēja, ka cilvēks domās, ka sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē.

24 ,8,8,8,89,78,7,7,697,6,6,66,68,,,,,6 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa 6. attēls. Atbilžu uz jautājumu par to, cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt IT jomā, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no nemaz līdz ļoti lielā mērā ). Kā redzams 6. attēlā, visu grupu atbilžu aritmētiskie vidējie ir virs skalas viduspunkta, kas nozīmē, ka sabiedrībā valda uzskats, ka sievietes vēlas strādāt IT jomā. Pētījuma kontekstā kā svarīga atzīmējama relatīvi lielā starpība starp IT jomā strādājošo sieviešu viedokli un IT jomā strādājošo vīriešu viedokli par sieviešu vēlēšanos strādāt šajā nozarē. Vīrieši uzskata, ka sievietes vēlas strādāt IT mazākā mērā, nekā viņas patiešām to vēlas. To, vai sievietes vēlas strādāt IT jomā, spēj prognozēt: Priekšstats par to, kas labāk prot strādāt ar datoru (standartizētais regresijas koeficients = 0,, p < 0,0). Jo pārliecinātāks cilvēks ir par to, ka sievietes vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajā jomā, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks domās, ka sievietes vēlas strādāt IT jomā. Ienākumi (standartizētais regresijas koeficients = -0,07, p < 0,0). Jo augstāki ienākumie, jo cilvēks ir mazāk pārliecināts, ka sievietes vēlas strādāt IT jomā. Izteiktas individuālisma vērtības (standartizētais regresijas koeficients = 0,09, p < 0,0). Jo lielākā mērā cilvēkam svarīgas individuālisma vērtības, jo lielāka iespēja, ka cilvēks domās, ka sievietes vēlas strādāt IT jomā. Tautība. Nelatvieši lielākā mērā ir pārliecināti, ka sievietes vēlas strādāt IT jomā (latviešiem aritmētiskais vidējais =,6, citu tautību respondentiem aritmētiskais vidējais =,7).

25 ,,,7,8,766,768,8,67,6,68,6 Populācija Informācijas tehnoloģiju joma Mašīnbūve Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība pārstāvētā nozare / grupa 7. attēls. Atbilžu uz jautājumu par to, cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā, aritmētiskie vidējie (mērījumi skalā no nemaz līdz ļoti lielā mērā ). Kā redzams 7. attēlā, tad visu grupu atbilžu aritmētiskie vidējie grupējas ap skalas viduspunktu, kas nozīmē, ka sabiedrībā valda uzskats, ka sievietes vidējā mērā vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā. Pētījuma kontekstā kā svarīga atzīmējama relatīvi lielā starpība starp elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošo sieviešu viedokli un šajā pašā rūpniecībā strādājošo vīriešu viedokli par sieviešu vēlēšanos strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā. Šajā nozarē strādājošie vīrieši uzskata, ka sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā mazākā mērā, nekā viņas patiešām to vēlas. To, vai sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā, spēj prognozēt: Priekšstats par to, kas labāk prot strādāt ar datoru (standartizētais regresijas koeficients = 0,, p < 0,0). Jo pārliecinātāks cilvēks ir par to, ka sievietes vismaz nav sliktākas par vīriešiem šajā jomā, vai ir pat labākas, jo lielāka iespēja, ka cilvēks uzskata, ka sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā. Ienākumu līmenis (standartizētais regresijas koeficients = -0,, p < 0,0). Jo augstāki ienākumi, jo cilvēks būs mazāk pārliecināts, ka sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā. Mazāk izteiktas kolektīvisma vērtības (standartizētais regresijas koeficients = 0,09, p < 0,0). Jo mazākā mērā cilvēkam svarīgas kolektīvisma vērtības, jo lielāka iespēja, ka cilvēks domās, ka sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā. Visbeidzot tendences līmenī arī. s lielākā mērā piekrīt, ka sievietes vēlas strādāt elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā.

26 Pielikums: pētījuma anketa Latvijas iedzīvotāju aptauja Lūdzam Jūs piedalīties Latvijas iedzīvotāju aptaujā, kuru veic Latvijas Organizāciju psihologu biedrība. Jūs intervijai esat izvēlēts pilnīgi nejauši. Mēs garantējam jūsu atbilžu anonimitāti. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par cilvēkiem, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par cilvēkiem, kas nodarbināti mašīnbūves, elektrotehnikas un elektronikas un informācijas tehnoloģiju jomā. Metālapstrādes nozarē ražo dažādas iekārtas un darba galdus, ar kuru palīdzību tiek izgatavotas ikdienā lietojama preces (galdi, apavi, zeķes utt.) un ražo detaļas galaproduktiem. Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecība lielākoties ražo sadzīves tehniku, mērinstrumentus, apgaismes ierīces, akustiskās sistēmas, kontaktus, darba instrumentus, motorus, ģeneratorus. Informācijas tehnoloģiju jomā ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu. Pat ja jūs nevienu cilvēku no minētajām nozarēm nepazīstat, lūdzu, izmantojiet tās zināšanas, kas jums ir no sarunām ar draugiem, pazinām, TV, radio un rakstiem presē. Atbildot uz katru no jautājumiem jums ir jāizvēlas tā atbilde, kas vislabāk atspoguļo jūsu viedokli. Vai darbs mašīnbūvē ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Izteikti vīrišķīgs Vairāk vīrišķīgs, Vienlīdz abi Vairāk sievišķīgs, Izteikti sievišķīgs nekā sievišķīgs nekā vīrišķīgs Vai darbs informācijas tehnoloģiju jomā ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Izteikti vīrišķīgs Vairāk vīrišķīgs, Vienlīdz abi Vairāk sievišķīgs, Izteikti sievišķīgs nekā sievišķīgs nekā vīrišķīgs Vai darbs elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā ir vairāk vīrišķīgs vai sievišķīgs? Izteikti vīrišķīgs Vairāk vīrišķīgs, Vienlīdz abi Vairāk sievišķīgs, Izteikti sievišķīgs nekā sievišķīgs nekā vīrišķīgs Kopumā ņemot, kas ir labāki autovadītāji sievietes vai vīrieši? Vīrieši izteikti labāki Vīrieši mazliet labāki Vienlīdz abi s mazliet labākas s izteikti labākas Kopumā ņemot, kas labāk prot strādāt ar datoru sievietes vai vīrieši? Vīrieši izteikti labāk Vīrieši mazliet labāk Vienlīdz abi s mazliet labāk s izteikti labāk Ja ikdienā lietojat datoru - pēc jūsu domām, cik procentiem no visiem Latvijas datorlietotājiem ir sliktākas datorlietotāju prasmes nekā jums? Ja ikdienā nelietojat datoru, izlaidiet šo jautājumu. Ierakstiet % Ja esat autovadītājs/-a pēc jūsu domām, cik procenti no visiem Latvijas autovadītājiem brauc sliktāk nekā jūs? Ja neesat autovadītājs/-a izlaidiet šo jautājumu. Ierakstiet % 6

27 Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt mašīnbūvē? Nemaz Ļoti lielā mērā Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt darbu informācijas tehnoloģiju jomā? Nemaz Ļoti lielā mērā Cik lielā mērā sievietes vēlas strādāt darbu elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā? Nemaz Ļoti lielā mērā Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošie vīrieši ir gudri? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošie vīrieši ir iecietīgi? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem ir raksturīga atsaucība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošiem vīriešiem piemīt labsirdība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošus vīriešus raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara mašīnbūvē strādājošie vīrieši? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā mašīnbūvē strādājošus vīriešus raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā mašīnbūvē strādājošus vīriešus raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti Tas, ka mašīnbūvē strādājoši vīrieši iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņiem vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti 7

28 Jo mašīnbūvē strādājošus vīrieši iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas mašīnbūvē strādājošus vīriešiem, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošām sievietēm ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošās sievietes ir gudras? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošās sievietes ir iecietīgas? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošās sievietes ir atsaucīgas? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošās sievietes ir labsirdīgas? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, mašīnbūvē strādājošās sievietes raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara mašīnbūvē strādājošas sievietes? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā mašīnbūvē strādājošas sievietes raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā mašīnbūvē strādājošas sievietes raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti Tas, ka mašīnbūvē strādājošas sievietes iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņas vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti 8

29 Jo mašīnbūvē strādājošas sievietes iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt. Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas mašīnbūvē strādājošām sievietēm, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti 9

30 Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīrieši ir gudri? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīrieši ir iecietīgi? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem ir raksturīga atsaucība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīriešiem piemīt labsirdība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošus vīriešus raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara informācijas tehnoloģiju jomā strādājošie vīrieši? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā informācijas tehnoloģiju jomā strādājošus vīriešus raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā informācijas tehnoloģiju jomā strādājošus vīriešus raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti Tas, ka informācijas tehnoloģiju jomā strādājoši vīrieši iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņi vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti 0

31 Jo informācijas tehnoloģiju jomā strādājošus vīrieši iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt. Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas informācijas tehnoloģiju jomā strādājošus vīriešiem, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošās sievietēm ir gudras? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošās sievietes ir iecietīgas? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm ir raksturīga atsaucība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm piemīt labsirdība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti

32 Cik lielā mērā informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti Tas, ka informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņas vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti Jo informācijas tehnoloģiju jomā strādājošas sievietes iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt. Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas informācijas tehnoloģiju jomā strādājošām sievietēm, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti

33 Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošie vīrieši ir gudri? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošie vīrieši ir iecietīgi? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem ir raksturīga atsaucība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošiem vīriešiem piemīt labsirdība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošus vīriešus raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošie vīrieši? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošus vīriešus raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošus vīriešus raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti

34 Tas, ka elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājoši vīrieši iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņi vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti Jo elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošus vīrieši iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt. Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošus vīriešiem, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga erudīcija? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga ticība sev? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga patstāvība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga spēja konkurēt? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga profesionalitāte? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošās sievietes ir gudras? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošās sievietes ir iecietīgas? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm ir raksturīga atsaucība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm piemīt labsirdība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā, pēc sabiedrības domām, elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes raksturo godprātība? Nemaz Ļoti izteikti

35 Kopumā ņemot, cik prestižs ir darbs, ko dara elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes raksturo ekonomiskā labklājība? Nemaz Ļoti izteikti Cik lielā mērā elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes raksturo laba izglītība? Nemaz Ļoti izteikti Tas, ka elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes iegūst kādas priekšrocības (piemēram, viņas vieglāk iegūst darbu), tādiem cilvēkiem kā man, padara dzīvi grūtāku. Nemaz Ļoti izteikti Jo elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošas sievietes iegūs lielāku noteikšanu, jo mazāk tādi cilvēki kā es, varēs ko ietekmēt. Nemaz Ļoti izteikti Tās iespējas, kas tiek dotas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecībā strādājošām sievietēm, samazina tādu cilvēku, kā es, iespējas. Nemaz Ļoti izteikti

36 Cilvēki, saskaroties ar dažādām parādībām, notikumiem, mēdz tos novērtēt. Lūdzu, novērtējiet, cik pieņemamas vai nepieņemamas Jums šķiet... Pilnīgi pieņemamas Drīzāk pieņemamas Neitrāla attieksme Drīzāk nepieņemamas Pilnīgi nepieņemamas..etniski jauktas ģimenes..viendzimuma laulības..netradicionālā s reliģijas Nākamie jautājumi ir saistīti ar cilvēku attiecībām ar citiem cilvēkiem, dažādām cilvēku grupām. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā šie apgalvojumi atbilst Jūsu uzskatiem. Es gribētu atgādināt, ka nav pareizu un nepareizu atbilžu, lūdzu izvēlieties to atbildi, kas vislabāk raksturo tieši Jūsu uzskatus! Mana laime ļoti lielā mērā ir atkarīga no apkārtējo laimes Es parasti atsakos no savām interesēm grupas labā. Man patīk strādāt situācijās, kurās ir jāsacenšas ar citiem. Ģimenes locekļiem jāturas kopā, lai kādus upurus tas arī neprasītu. Es bieži rīkojos tā, kā pats uzskatu par pareizu. Es biežāk paļaujos uz sevi, retāk uz citiem. Rūpēties par savu ģimeni ir mans pienākums, pat ja tāpēc man ir jāatsakās no savām vēlmēm. Pilnīgi piekrītu Drīzāk piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu 6

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA Latvijas Fakti 2013. gada novembris SATURS I. METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA... 3 Terminu skaidrojums...

Sīkāk

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti 2014. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Pētījums Latvijas sabiedrības iecietība pret seksuālajām minort

Pētījums Latvijas sabiedrības iecietība pret seksuālajām minort LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET SEKSUĀLAJĀM MINORITĀTĒM: DIMENSIJAS UN «TEMPERATŪRA» Rīga, 2006 Pētījuma autors: Viktors Makarovs, MS (Pol.Sc.), Ph.D. cand., biedrība Dialogi.lv Pētījuma koordinatore:

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Kopsavilkums Flash EB N o 244 Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības (LV) Flash Eurobarometer E

Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Kopsavilkums Flash EB N o 244 Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības (LV) Flash Eurobarometer E Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Flash Eurobarometer European Commission Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības Latvijā Aptauja veikta: 2008. gada septembrī Pārskats: 2008. gada oktobris

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē Šis pētījuma ziņojums Jauniešu drošumspējas

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt Pamatnostādnes pētījuma veikšanai un ziņojuma sagatavošanai Doc.I.Vīberga 2011.gads Sieviete ar grāmatu. Pablo Picasso. 1 Kas ir pētniecība? Zinātniskā pētniecība ir sistemātiska, kontrolēta, empīriska

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

NAME :

NAME : STARPTAUTISKĀ INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJA TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KAS MĒS ESAM UN KO MĒS DARĀM CEOC International ir Eiropas apvienība,

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pētījums Augstas pretestības plāno rezistīvo slāņu pēcapstrādes procesu izzināšana Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs Pārskata periods 1.6.217. 3.11.217. Pētnieciskie

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai bioloģisko lauksaimniecības

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

PĒTĪJUMS.doc

PĒTĪJUMS.doc Gulbenes bibliotēkas darba s, lietotāju apmācību, sniegto pakalpojumu un elektronisko resursu pieejamības izpēte un Bibliotēkas apmeklētāju/lietotāju un nelietotāju aptauja 2008/2009 Saturs Aptaujas tehniskā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers Vietējā produkta virzība tirgū. Veiksmīga mārketinga pamatnosacījumi. Vietējais produkts (Kurzemes zīmols) - Ražots Kurzemē Struņķukrogs, 24.07.2012. Andris Klepers, Dr.geogr. Pakalpojuma komercializācijas

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv 17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms 2016. gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apvilkt tikai vienu atbildi! Par katru pareizu atbildi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Limenradis-07.indd

Limenradis-07.indd 5 Lai cik laba būtu veselības aprūpe, tā neizārstēs absolūti slimu sabiedrību. Krišnamurti GARĪGĀS SLIMĪBAS LIELBRITĀNIJĀ UN AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS Bērnu garīgās veselības tēma tagad bieži parādās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD 2012 1.ceturksnis Saturs 1. Kopsavilkums... 3 2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vispārējās tendences... 3 3. Dzīvokļu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Bauskas novada jaunieši & darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi

Bauskas novada jaunieši & darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi Cik daudz jauniešu dzīvo Bauskas novadā un kā jauniešu skaits mainījies pēdējo gadu laikā? Kur jaunieši pavada savu laiku ikdienā? Kas jauniešus apmierina un kas - neapmierina Bauskas novadā? Cik daudz

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk