Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz"

Transkripts

1 Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem: ViCare aplikācija Vitoguide VITOCONNECT LV 7/2018 Lūdzu uzglabāt!

2 Drošības norādījumi Drošības norādes Lūdzu precīzi ievērot šos drošības norādījumus, lai novērstu briesmu un zaudējumu draudus cilvēkiem un materiālajām vērtībām. Drošības norādījumu paskaidrojumi! Bīstamība Šī zīme brīdina par iespējamiem kaitējumiem cilvēkiem. Uzmanību Šī zīme brīdina par materiālajiem zaudējumiem un kaitējumiem apkārtējai videi. Norādījums! Dati ar vārdu "norādījums" satur papildus informāciju. Mērķauditorija Šī instrukcija paredzēta iekārtas lietotājiem. Atsevišķās šīs instrukcijas nodaļās ir aprakstītas darbības, kuras ir jāveic speciālistam. Šo iekārtu drīkst lietot arī bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tās tikušas instruētas par iekārtas drošu lietošanu un saprot ar to saistīto risku. Bīstamība It īpaši radiosignāli var traucēt elektronisko medicīnas ierīču, piem., sirds stimulatoru, dzirdes aparātu un defibrilatoru darbību. Lietojot šādas ierīces, izvairīties no atrašanās ekspluatācijai gatavu radiosignālu savienojumu komponentu tiešā tuvumā. Instalēšana un iestatīšana Iekārtas iestatījumus un ar to saistītos darbus veiciet tikai atbilstoši šīs instrukcijas norādēm. Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti elektriķi. Iekārtas pieslēgt tikai pie pienācīgi uzstādītām kontaktligzdām. Strādājot ar iekārtu, izvilkt tīkla pieslēguma spraudni. Ievērot minimālos atstatumus, lai nodrošinātu pastāvīgu signālu pārraidi. Iekārtas darbība Iekārtas darbināt tikai sausās iekštelpās (ne vannas istabā). Nedarbināt iekārtas sprādzienbīstamās telpās. Aizsargāt ierīci pret: mitrumu putekļiem šķidrumiem tvaikiem tiešiem saules stariem cita tiešā siltuma starojuma Pēc strāvas padeves pārtraukuma vai ieslēgšanās no jauna, pārbaudīt radiosignālu savienojumu komponentu statusu. Neaizskart tīkla adapteri ar kailām rokām. Bīstamība Bojātas iekārtas apdraud Jūsu drošību. Pārbaudīt, vai iekārtām nav ārēju bojājumu. Nesākt ekspluatēt bojātas iekārtas. Papildaprīkojums un atsevišķās detaļas Nomaiņai izmantot tikai oriģinālās Viessmann rezerves daļas vai rezerves daļas, kuru izmantošanu Viessmann ir akceptējis. Bīstamība Pieslēdzot neatbilstošu tīkla adapteri, pastāv paaugstināta ugunsbīstamība. Pieslēgt tikai komplektācijā iekļauto tīkla adapteri. 2

3 Satura rādītājs Satura rādītājs 1. Drošība un atbildība Ekspluatācijas drošība... 5 Atbildība Ievadinformācija Iepakojuma utilizācija... 6 Simboli... 6 Speciālists... 6 Izmantošana saskaņā ar noteikumiem... 6 Informācija par izstrādājumu... 7 Datu savienojums ar Vitoconnect, tips OPTO Datu savienojums ar Vitoconnect, tips OT Vadība ar lietojumprogrammu... 8 ViCare App lietojumprogramma... 8 Vitoguide Montāžas sagatavošana Sistēmas priekšnoteikumi... 9 Atbalstītās vadības ierīces... 9 IP tīkls... 9 Montāžas vieta... 9 Vitoconnect... 9 Vitotrol 100, tips OT Uztveršanas diapazons Montāžas gaita Montāžas un nodošanas ekspluatācijā norises pārskats Sienas stiprinājuma uzstādīšana Vitoconnect Vitotrol 100, tips OT Vitoconnect, tips OPTO2 pieslēgšana pie siltuma ģeneratora Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana pie siltuma ģeneratora Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana pie Vitotrol Aizvērt iekārtu un ievietot sienas stiprinājumā Vitoconnect Vitotrol 100, tips OT Vitoconnect tīkla pieslēgums Ekspluatācijas uzsākšana Indikāciju un vadības elementi Indikāciju nozīme Tīkla iestatījumu pārbaude Lietotāja reģistrācija un apkures iekārtas ievadīšana Android operētājsistēma: WLAN ierīkošana ios operētājsistēma: WLAN ierīkošana Vadības funkcijas Access-Point režīms Access-Point režīma aktivizēšana Access-Point režīma deaktivizēšana Kas jādara? Traucējumu novēršanas pasākumi Vitoconnect ieslēgšana no jauna Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Apkopes režīms Apkopes režīma aktivizēšana Apkopes režīma deaktivizēšana WLAN ierīkošana pēc maršrutētāja nomaiņas Uzturēšana kārtībā Programmatūras atjaunināšana Tehniskā apkope Tīrīšana Detaļu saraksti Detaļu pasūtīšana Vitoconnect, tips OPTO2 daļu saraksts

4 Satura rādītājs Satura rādītājs (Turpinājums) Vitoconnect, tips OT2 daļu saraksts Tehniskie dati Pielikums Norāde par utilizāciju Iepakojuma utilizācija Galējā apkures iekārtas ekspluatācijas pārtraukšana un utilizācija Sertifikācija Pamatvārdu saraksts

5 Ekspluatācijas drošība Drošība un atbildība Vitoconnect ar interneta starpniecību nodrošina komunikāciju starp turpmākajām ierīcēm un Viessmann serveri: Vitotronic vadības ierīci (Optolink saskarne) Siltuma ģeneratoru ar Open-Therm saskarni Funkciju apjoms ir pieejams tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: Vitotronic vadības ierīcēm, siltuma ģeneratoram ar Open-Therm saskarni un Vitoconnect ir jābūt pareizi pieslēgtām un konfigurētām. Vitoconnect caur WLAN maršrutētāju ir savienota ar internetu. Interneta piekļuvei jābūt nodrošinātai visu laiku. Ir veikta lietotāja reģistrācija: skatīt 19. lpp. Lai ziņojumi varētu tikt nosūtīti arī elektrotīkla atteices gadījumā, mēs iesakām Vitoconnect un WLAN maršrutētāja pieslēguma tīklu nodrošināt ar elektroenerģijas garantētās apgādes ierīci. Norādījums! Ik pēc noteikta laika jāpārbauda apkures iekārta un ziņojumu pārraides ceļu darbība. Apkures iekārtas ekspluatācijas drošības paaugstināšanai ir ieteicams paredzēt papildu pasākumus, piem., pretsala aizsardzību vai ūdens iedarbības rezultātā radušos bojājumu kontroli. Informācija Atbildība Netiek nesta atbildība par negūto peļņu, izpalikušiem ietaupījumiem, tiešiem vai netiešiem izrietošajiem zaudējumiem, kas radušies izmantojot Vitoconnect, Viessmann serveri vai programmatūru, kā arī par zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas izmantošanas rezultātā. Atbildība aprobežojas ar raksturīgajiem bojājumiem, ja būtiskas līgumsaistības tiek pārkāptas vieglas nolaidības dēļ, kuru ievērošana pirmkārt nodrošina pienācīgu līguma izpildi. Atbildība netiek ierobežota, ja ar tīšu nodomu vai rupjas nolaidības gadījumā radījis bojājumus vai saskaņā ar likumdošanu par atbildību par preces vai pakalpojumu trūkumiem pastāv obligāta atbildība. Spēkā ir vispārējie Viessmann tirdzniecības nosacījumi, kas ir iekļauti aktuālajā Viessmann cenrādī. Uz ViCare vai Vitoguide ekspluatāciju attiecas attiecīgie datu aizsardzības un lietošanas nosacījumi. Pašpiegādes ziņojumiem un e-pasta pakalpojumi ir tīklu operatoru pakalpojumi, par kuriem Viessmann atbildību nenes. Attiecībā uz to spēkā ir attiecīgā tīkla operatora darījumu noteikumi. 5

6 Ievadinformācija Iepakojuma utilizācija Iepakojuma atkritumus nogādājiet utilizācijai atbilstoši likuma noteikumiem. Informācija Simboli Simbols Skaidrojums Norāde uz citu dokumentu ar plašāku informāciju 1. Darba soļi attēlā: Numerācija atbilst darba norises secībai. Brīdinājums par mantiskajiem zaudējumiem un kaitējumu videi Spriegumu vadoša zona Īpaši ņemt vērā. Detaļai ir dzirdami jānofiksējas. vai Akustiskais signāls Ievietot jaunu detaļu. vai Savienojumā ar instrumentu: notīrīt virsmu. Detaļu utilizēt atbilstoši noteikumiem. Detaļu nodot piemērotā savākšanas vietā. Detaļu neizmest sadzīves atkritumos. Speciālists Darbības, kuras drīkst veikt tikai speciālists, ir apzīmētas ar šo simbolu. Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti elektriķi. Izmantošana saskaņā ar noteikumiem Vitoconnect izstrādājumi ir jāuzstāda un jālieto atbilstoši noteikumiem, tikai savienojumā ar elektronisko vadības ierīci un ierīci ar šeit atbalstītajiem Viessmann siltuma un elektrības ražotājiem. Vitoconnect izstrādājumi ir paredzēti lietošanai tikai ēku dzīvojamās un komerciālās platībās. Nepareiza ierīču lietošana ir aizliegta un izraisa garantijas zudumu (piem., komerciāla vai industriāla lietošana ar citu mērķi nekā vadība un regulēšana). 6

7 Ievadinformācija Izmantošana saskaņā ar noteikumiem (Turpinājums) Ievērot izstrādājumiem pievienotās, kā arī tiešsaistē pieejamās montāžas, apkopes un ekspluatācijas instrukcijas. Vitoconnect izstrādājumi ir paredzēti tikai iekārtu kontrolei, vadībai un optimizēšanai, ar tam izstrādājuma dokumentācijā noteiktajām vadības virsmām un komunikācijas saskarnēm. Komunikācijas saskarnēm objektā ir jānodrošina, ka visiem izmantotajiem pārnešanas šķidrumiem ražošanas iekārtā jebkurā mirklī ir pieejami, resp., ir izpildīti noteiktie sistēmas nosacījumi (piem., nepieciešamais WLAN savienojums ar WLAN maršrutētāju). Sprieguma apgādei izmantot tikai tam paredzētos komponentus (piem., tīkla adapterus). Norādījums! Ierīces ir paredzētas tikai izmantošanai mājas apstākļos vai mājsaimniecības apstākļos,resp., ierīces var droši lietot arī lietotāji, kuri nav īpaši instruēti. Informācija Informācija par izstrādājumu Vitoconnect ir interneta saskarne montāžai pie sienas, kas sazinās ar siltuma ģeneratora katla cirkulācijas vadības ierīci. Vitoconnect, tips OPTO2 izmantojama viena katla iekārtai ar Optolink saskarni. Vitoconnect, tips OT2 izmantojama viena katla iekārtai ar Open-Therm saskarni. Ar Vitoconnect starpniecību ir iespējama apkures iekārtu tālvadība, izmantojot internetu. Iestatīšana un nolasīšana notiek ar ViCare lietojumprogrammas starpniecību. Apkures iekārtas tālvadība, speciālista vadībā, iespējama arī ar Vitoguide starpniecību. Datu savienojums ar Vitoconnect, tips OPTO2 Tikai savienojumā ar siltuma ģeneratoriem ar Optolink saskarni B C D E H K A F Att. 1 G A Siltuma ģenerators ar vadības ierīci B Optolink savienojuma vads C Vitoconnect, tips OPTO2 D Wi-Fi E WLAN maršrutētājs (nodrošina klients) F Drošs interneta savienojums ar Viessmann serveri G Viessmann serveris H Mobilo sakaru tīkls vai WLAN savienojums K Viedtālrunis 7

8 Ievadinformācija Informācija par izstrādājumu (Turpinājums) Informācija Datu savienojums ar Vitoconnect, tips OT2 Tikai savienojumā ar siltuma ģeneratoriem ar Open- Therm saskarni A B D C E F G H L M Att. 2 K A Siltuma ģenerators ar vadības ierīci B Open Therm savienojuma vads C Vitoconnect, tips OT2 D Open Therm savienojuma vads E Vitotrol 100, tips OT1 (pēc izvēles) F Wi-Fi G WLAN maršrutētājs (nodrošina klients) H Drošs interneta savienojums ar Viessmann serveri K Viessmann serveris L Mobilo sakaru tīkls vai WLAN savienojums M Viedtālrunis Vadība ar lietojumprogrammu ViCare App lietojumprogramma Jūs varat savu apkures iekārtu vadīt attālināti ar lietojumprogrammas starpniecību, izmantojot internetu. Papildus informācija: skatīt vai App Store un Google Play Store. Vitoguide Tikai siltumtehnikas specializētajam uzņēmumam Jūsu specializētais siltumtehnikas uzņēmums var attālināti uzraudzīt Jūsu apkures iekārtu. Šim nolūkam Jūsu specializētajam uzņēmumam ir nepieciešama tehniskās apkopes pielaide. Papildus informācija: skatīt vai App Store un Google Play Store. 8

9 Montāžas sagatavošana Sistēmas priekšnoteikumi Atbalstītās vadības ierīces Atbalstīto vadības ierīču aktuālais pārskats: skatītwww.viessmann.com/vitoconnect. IP tīkls Sistēmas priekšnoteikumi WLAN maršrutētājs ar aktivizētu WLAN. WLAN maršrutētājam ir jābūt aizsargātam ar pietiekami drošu WPA2 paroli. Nešifrēti Vitoconnect savienojumi ar WLAN maršrutētāju nav ieteicami. Interneta pieslēgums ar vienotu likmi (no laika un datu apjoma neatkarīgs cenu tarifs) ar augstu pieejamību, t.i., Vitoconnect pastāvīgi ir savienota ar Viessmann serveri. Dinamiskā IP adresēšana (DHCP, piegādes stāvoklis) tīklā (WLAN), pirms nodošanas ekspluatācijā IT speciālistam objektā jāveic pārbaudi, nepieciešamības gadījumā jāierīko. Jānosaka maršrutēšanas un drošības parametrus IP tīklā (LAN): ports 80, ports 123, ports 443 un ports 8883 ir aktivizēti tieši izejošiem savienojumiem. Pirms nodošana ekspluatācijā ļaut IT speciālistam objektā veikt pārbaudi, nepieciešamības gadījumā ierīkot. Norādījums! Vitoconnect darbības režīmā izveido drošu interneta savienojumu ar Viessmann serveri. Vitoconnect savienojumi ar citiem serveriem nav iespējami. Lietotāja konts Neatkarīgi no vadības ierīces, Vitoconnect darbībai ir nepieciešams derīgs lietotāja konts uz Viessmann servera. Reģistrēšanās tam notiek automātiski, sākot ekspluatāciju ar ViCare lietojumprogrammu: skatīt 19. lpp. ViCare App lietojumprogrammas vadības ierīce ViCare lietojumprogramma atbalsta gala ierīces ar šādām operētājsistēmām: Apple ios Google Android Norādījums! Savietojamās versijas: skatīt App Store vai Google Play Store. Papildu informācija: skatīt Ziņojumu saņēmēji Gala ierīcēm e-pasta saņemšanai, piem., dators, viedtālrunis vai planšetdators. Montāža Montāžas vieta Vitoconnect Uzstādīšanas veids: uzstādīšanai pie sienas Montāža tikai slēgtās telpās Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un drošai pret salu. Nodrošināt apkārtējās vides temperatūru starp +5 un +40 C. Attālums līdz siltuma ģeneratoram min. 0,3 m un maks. 2,5 m Kontaktligzda ar zemējumu 230 V/50 Hz vai US/CA: kontaktligzda 120 V/60 Hz maks. 1,5 m blakus montāžas vietai Interneta pieeja ar pietiekamu WLAN signālu Norādījums! WLAN signālu var pastiprināt ar parastu WLAN atkārtotāju. Norādījums! Izvēloties montāžas vietu, ievērojiet komplektācijā iekļauto pieslēguma vadu garumu. Izvēlieties attālumu starp Vitoconnect un WLAN maršrutētāju pēc iespējas mazāku, lai nodrošinātu labu WLAN savienojumu. Pieslēguma vadi Spraudņa tīkla detaļa ar pieslēguma vadu Optolink vai Open Therm savienojuma vads Vitoconnect pieslēgšanai pie katla loka vadības iekārtas Garums 1,5 m 3 m 9

10 Montāžas sagatavošana Montāžas vieta (Turpinājums) Vitotrol 100, tips OT1 Uzstādīšanas veids: uzstādīšanai pie sienas Galvenajā dzīvojamā telpā pie iekšējās sienas, apm. 1,5 m augstumā no grīdas Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un drošai pret salu. Nodrošināt apkārtējās vides temperatūru starp 0 un +40 C. Neuzstādīt logu un durvju tiešā tuvumā Neuzstādīt virs radiatoriem Neuzstādīt plauktos, nišās, utt. Neuzstādīt siltuma avotu (tiešu saules staru, kamīna, televizora utt.) tuvumā Montāža Uztveršanas diapazons WLAN savienojuma darbības rādiusu var ietekmēt sienas, griesti un iekārtojuma priekšmeti. WLAN signāla spēks samazinās, var tikt traucēta uztveršana. Uztveres diapazona samazināšanās: WLAN signāls ceļā no raidītāja uz uztvērēju tiek apslāpēts, piem., ar gaisu un ejot cauri sienām. WLAN signāli tiek atstaroti ar metāla daļām, piem., armatūru sienās, siltumizolācijas metāla foliju un ar metālu siltinātu siltumizolācijas stiklu. WLAN signāli ar barošanas blokiem un lifta šahtām tiek atdalīti. WLAN signāli tiek traucēti ar iekārtām, kuras arī strādā ar augstas frekvences signāliem. Attālums līdz šīm ierīcēm min. 2 m: dators Audio un video iekārtas Radiosignāli Elektroniskie transformatori Balasta iekārtas Norādījums! Lai nodrošinātu labu WLAN savienojumu, mēs iesakām attālumu starp Vitoconnect un WLAN maršrutētāju izvēlēties pēc iespējas mazāku. 10

11 Montāžas gaita Montāžas un nodošanas ekspluatācijā norises pārskats Darba gaita Atbildīgais Lpp. Montāža 1 Sistēmas priekšnoteikumu pārbaude. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums IT speciālists 2 Uzstādīt Vitoconnect sienas stiprinājumu. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 3 Uzstādīt Vitotrol 100 sienas stiprinājumu. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 4 Vitoconnect savienot ar siltuma ģeneratoru. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 5 Savienot Vitoconnect un Vitotrol 100. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 6 Vitoconnect ievietot sienas stiprinājumā. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 7 Vitotrol 100 ievietot sienas stiprinājumā. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators 8 Izveidot Vitoconnect tīkla pieslēgumu. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators Ekspluatācijas uzsākšana Tips OPTO2 Tips OT Pārbaudīt tīkla iestatījumus. IT speciālists Lietotāja reģistrācija un apkures iekārtas ievadīšana. Specializētais siltumtehnikas uzņēmums Iekārtas operators Montāža 11

12 Montāžas gaita Sienas stiprinājuma uzstādīšana Vitoconnect x Montāža 3. 2x Att. 3 12

13 Montāžas gaita Sienas stiprinājuma uzstādīšana (Turpinājums) Vitotrol 100, tips OT1 Tikai savienojumā ar Vitoconnect, tips OT Montāža Att. 4 Vitoconnect, tips OPTO2 pieslēgšana pie siltuma ģeneratora 1. Iespraudiet Optolink/USB savienojuma vada USB spraudni Vitoconnect pieslēgumā A. Att. 5 A B C Att. 6 D 2. Savienojiet Optolink/USB savienojuma vada Optolink spraudni ar siltuma ģeneratora vadības ierīces Optolink saskarni C. Pieslēgums siltuma ģeneratoram Siltuma ģeneratora lietošanas instrukcija B Traucējuma indikācija C Optolink saskarne D Darbības indikators 13

14 Montāžas gaita Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana pie siltuma ģeneratora 1. Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana Open Therm savienojuma vadu pieslēgt pie siltuma ģeneratora. Siltuma ģeneratora montāžas un apkopes pamācība Montāža 5 6 OT+ OT Att. 7 14

15 Montāžas gaita Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana (Turpinājums) Vitoconnect, tips OT2 pieslēgšana pie Vitotrol 100 A B Montāža Att. 8 Aizvērt iekārtu un ievietot sienas stiprinājumā Vitoconnect 1. Att. 9 15

16 Montāžas gaita Aizvērt iekārtu un ievietot sienas stiprinājumā (Turpinājums) Vitotrol 100, tips OT1 Tikai savienojumā ar Vitoconnect, tips OT2. 2. Montāža Att. 10 Vitoconnect tīkla pieslēgums Pastāvīgi instalētajai tīkla adaptera kontaktligzdai ar zemējumu ir jāatrodas iekārtas tuvumā un jābūt brīvi pieejamai. Kontaktligzdas konstrukcijas drošinātājs objektā: maks. 16 A (US, CA: maks. 20 A). 1. Iespraudiet tīkla adaptera ligzdas spraudni Vitoconnect pieslēgumā A. 2. Iespraudiet Vitoconnect tīkla adapteri kontaktligzdā. Att. 11 A 16

17 Indikāciju un vadības elementi Ekspluatācijas uzsākšana A B Att. 12 A Vadības taustiņš B Atiestates taustiņš LED gaismas diode uzrāda pašreizējo darbības režīmu. LED gaismas diode uzrāda komunikācijas stāvokli ar WLAN un Viessmann serveri. LED gaismas diode uzrāda sistēmas funkcijas un komunikāciju ar siltuma ģeneratoru (apkopes režīms, ieslēgšana no jauna, atjaunināšana, kļūda). Nodošana ekspluatācijā = vadības taustiņa A darbības diapazons 17

18 Ekspluatācijas uzsākšana Indikāciju un vadības elementi (Turpinājums) Indikāciju nozīme Nodošana ekspluatācijā LED gaismas diode Deg balts. LED gaismas diode Deg zaļš. Pulsē dzeltenā krāsā. Deg dzeltens. "Darbības stāvoklis" Veiksmīga Vitoconnect savienojuma izveide ar siltuma ģeneratoru un Viessmann serveri: Telpu apkure pēc laika programmas "Komunikācija ar WLAN un Viessmann serveri" Vitoconnect sāk darbību. Vai Access-Point režīms ir aktīvs. Vitoconnect savienojuma izveide ar WLAN maršrutētāju neizdevās: skatīt 21. lpp. Nav savienojuma ar internetu: skatīt 21. lpp. Deg sarkans. Vitoconnect savienojuma izveide ar Viessmann serveri neizdevās: skatīt 21. lpp. LED gaismas diode Pulsē zaļā krāsā. Deg zaļš. Mirgo dzeltenā krāsā. Ātri mirgo dzeltens. "Sistēmas funkcijas un komunikācija ar siltuma ģeneratoru" Vitoconnect savienojuma izveide ar citām iespējamajām ierīcēm Vitoconnect sāk darbību. Vai Tiek instalēta jauna programmatūra. Uzmanību! Nesabojāt Vitoconnect. Programmatūras instalācijas laikā Vitoconnect neatvienot no strāvas tīkla. Komunikācijas kļūme ar Vitotrol 100, tips OT1: skatīt 21. lpp. Nav savienojuma ar siltuma ģeneratoru: skatīt 21. lpp. Pulsē sarkanā krāsā. Apkopes režīms (nenotiek datu pārraide uz Viessmann serveri): skatīt 22. lpp. Mirgo sarkans. Deg sarkans. Vitoconnect ir gatava, lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem: skatīt 21. lpp. Siltuma ģeneratora vadības ierīces kļūda: skatīt 21. lpp. LED gaismas diode un "Programmatūras vai aparatūras kļūda" Ātri mirgo sarkans. Programmatūras vai aparatūras kļūda: skatīt 21. lpp. Norādījums! Lēna pulsēšana: LED gaismas diode spīd spoži un tumši 1 reizi ik pēc 4 sekundēm. Pulsēšana: LED gaismas diode spīd spoži un tumši 1 reizi sekundē. Mirgošana: LED gaismas diode ieslēdzas 1 reizi sekundē. Ātra mirgošana: LED gaismas diode ieslēdzas 2 reizes sekundē. Tīkla iestatījumu pārbaude Nodrošināt, lai IT speciālisti pārbauda un, ja nepieciešams, pielāgo šādus WLAN maršrutētāja iestatījumus: Dinamiskā IP adresēšana ir jāiestata. Portam 80, portam 123, portam 443 un portam 8883 jābūt aktivizētiem izejošajiem savienojumiem. 18

19 Lietotāja reģistrācija un apkures iekārtas ievadīšana Ekspluatācijas uzsākšana 1. Lejupielādējiet ViCare lietojumprogrammu no App Store vai Google Play Store un instalējiet to. 2. Palaidiet ViCare lietojumprogrammu un nospiediet uz Izveidot kontu. 3. Sekojiet ViCare lietojumprogrammas norādēm. 5. Ierīkojiet Vitoconnect WLAN: skatīt turpmākās nodaļas. 6. Savienojiet Vitoconnect ar savu mājas tīklu. Vitoconnect un ViCare lietojumprogramma ir ierīkotas, kad LED gaismas diode spīd baltā krāsā: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. 4. Noskenējiet QR kodu. Vai Ievadiet S/N un ID. Norādījums! QR kods, S/N un ID : skatīt komplektācijā iekļauto Vitoconnect uzlīmi. Android operētājsistēma: WLAN ierīkošana Automātiska savienojuma izveide ar WLAN VITOCONNECT-<xxxx>. ios operētājsistēma: WLAN ierīkošana Nodošana ekspluatācijā 1. Atveriet sava viedtālruņa WLAN iestatījumus. 3. Ievadiet WPA2 paroli no starpliktuves. 2. Savienojiet savu viedtālruni ar WLAN VITOCONNECT-<xxxx>. Seko paroles pieprasījums. Norādījums! WPA2 parole automātiski atrodas starpliktuvē. 19

20 Vadības funkcijas Access-Point režīms Access-Point režīmā iespējams nolasīt Open-Source licences un veikt WLAN maršrutētāja iestatījumus. Aktivizējiet Access-Point režīmu, piem., pēc WLAN maršrutētāja nomaiņas. Access-Point režīma aktivizēšana Turiet nospiestu vadības taustiņu A ilgāk par 5 sekundēm, taču ne ilgāk par 30 sekundēm: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. LED gaismaz diode spīd zaļā krāsā: Access-Point režīms ir aktīvs. Access-Point režīma deaktivizēšana 1. Access-Point režīms pēc 5 minūtēm tiek automātiski deaktivizēts. Vai 2. Atkārtoti nospiediet vadības taustiņu A ilgāk par 5 sekundēm, taču ne ilgāk par 30 sekundēm: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. LED gaismas diode vairs nedeg. Access-Point režīms ir deaktivizēts. Norādījums! Pirmreizējās ekspluatācijas uzsākšanas laikā Access- Point režīms tiek aktivizēts automātiski, tiklīdz Jūs iespraužat tīkla adapteri. Access-Point režīms paliek aktīvs tik ilgi, līdz ir noslēgusies Vitoconnect ekspluatācijas uzsākšana. Manuāla Access-Point režīma deaktivizēšana nav nepieciešama. Funkcijas 20

21 Kas jādara? Traucējumu novēršanas pasākumi Par Vitoconnect traucējumiem tiek signalizēts ar dažādām LED gaismas diožu indikācijām: skatīt 17. lpp. Traucējumi ar gaismas diožu indikācijām Traucējuma veids un pasākumi LED gaismas diode Pulsē dzeltenā krāsā. Vitoconnect savienojuma izveide ar WLAN maršrutētāju neizdevās Pārbaudīt paroli, sākot WLAN lietošanu. Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. lpp. Deg dzeltens. Vai Deg sarkans. Ātri mirgo sarkans. Nav savienojuma ar internetu vai Nav savienojuma ar Viessmann serveri Nav WLAN savienojuma Uzsākot WLAN ekspluatāciju, pārbaudiet tīkla iestatījumu. Pārbaudīt paroli, sākot WLAN lietošanu. WLAN signāla spēks ir par mazu Mainiet Vitoconnect montāžas vietu: skatīt 9.lpp. WLAN savienojums pastāv, bet nav interneta savienojuma. Pārbaudiet interneta savienojumu ar citām ierīcēm, piem., ar portatīvo datoru. Ja arī ar citām ierīcēm nav iespējams izveidot interneta savienojumu, tad IT speciālistam jāveic tīkla iestatījumu pārbaudi. Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. lpp. Programmatūras vai aparatūras kļūda Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. Nepieciešamības gadījumā nomainiet Vitoconnect. LED gaismas diode Mirgo dzeltenā krāsā. Ātri mirgo dzeltens. Pulsē sarkanā krāsā. Ātri mirgo sarkans. Deg sarkans. Komunikācijas kļūme ar Vitotrol 100, tips OT1 Pārbaudiet Open Therm savienojuma vadu ar Vitotrol 100, tips OT1: skatīt 15. lpp. Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. lpp. Nav savienojuma ar siltuma ģeneratoru Pārbaudiet spraudsavienojumus (Optolink, USB). Pārbaudiet savienojuma vadus (Open Therm, Optolink). Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. lpp. Apkopes režīms (nenotiek datu pārraide uz Viessmann serveri) Deaktivizējiet apkopes režīmu: skatīt 22. lpp. Programmatūras vai aparatūras kļūda Palaidiet Vitoconnect no jauna: skatīt 22. lpp. Nepieciešamības gadījumā nomainiet Vitoconnect. Siltuma ģeneratora vadības ierīces traucējums Sekojiet ViCare lietojumprogrammas ziņojumiem. Diagnoze Skatīt siltuma ģeneratora montāžas un apkopes pamācību Traucējumi bez gaismas diožu indikācijām Traucējums Veicamie pasākumi Nedeg neviens Vitoconnect indikators. Pārbaudiet Vitoconnect tīkla pieslēgumu un tīkla adapteri. 21

22 Kas jādara? Vitoconnect ieslēgšana no jauna Pēc traucējumu novēršanas, Vitoconnect nepieciešams ieslēgt no jauna. Nospiediet vienlaicīgi Reset (atiestatīšanas) taustiņu B un vadības taustiņu A uz apm. 15 sekundēm: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. LED gaismas diode un spīd zaļā krāsā: starta process var aizņemt līdz pat 2 minūtēm. LED gaismas diode spīd baltā krāsā: Vitoconnect ir gatava ekspluatācijai. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Jūs varat visas nomainītās vērtības atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem. 1. Nospiediet Reset (atiestatīšanas) taustiņu B min. 30 sekundes: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. Gaismas diode mirgo sarkanā krāsā sekunžu laikā atkārtoti nospiediet Reset (atiestatīšanas) taustiņu B. LED gaismas diode vairs nedeg. Vitoconnect sāk darbību no jauna. Apkopes režīms Ar šo funkciju tiek aizturēta apkures iekārtas ziņojumu pārraidīšana uz Viessmann serveri, piem., veicot apkures iekārtas tehniskās apkopes darbus. Apkopes režīma aktivizēšana Diagnoze Nospiediet Reset (atiestatīšanas) taustiņu B apm. 5 līdz 15 sekundes: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. LED gaismas diode pulsē sarkanā krāsā. Apkopes režīms ir aktivizēts. Apkopes režīma deaktivizēšana 1. Apkopes režīms pēc 8 stundām tiek deaktivizēts automātiski. Vai 2. Nospiediet atkārtoti Reset (atiestatīšanas) taustiņu B apm. 5 līdz 15 sekundes: skatīt nodaļu Indikācijas un vadības elementi. LED gaismas diode vairs nedeg. Apkopes režīms ir deaktivizēts. WLAN ierīkošana pēc maršrutētāja nomaiņas 1. Aktivizējiet Vitoconnect Access-Point režīmu: skatīt 20. lpp. 2. Atveriet sava viedtālruņa WLAN iestatījumus. 3. Savienojiet savu viedtālruni ar WLAN VITOCONNECT-<xxxx> Ievadiet WPA2 paroli. Norādījums! WPA2 parole atrodas uz komplektācijā iekļautās uzlīmes. 5. Atveriet savā viedtālrunī ar interneta pārlūka starpniecību:

23 Kas jādara? WLAN ierīkošana pēc maršrutētāja nomaiņas (Turpinājums) 6. Sākumlapā izvēlieties Izvēlēties maršrutētāju. 7. Sekojiet norādēm interneta lapā. 8. Access-Point režīms pēc 5 minūtēm tiek automātiski deaktivizēts. Vai Manuāli deaktivizējiet Vitoconnect Access-Point režīmu: skatīt 20. lpp. Diagnoze 23

24 Uzturēšana kārtībā Programmatūras atjaunināšana Ja pieejams jauns programmatūras atjauninājums, tas tiek lejupielādēts automātiski. LED gaismas diode atjaunināšanas procesa laikā spīd zaļā krāsā. Šis process var aizņemt līdz pat 5 minūtēm. Pēc veiksmīgi noslēgtas atjaunināšanas Vitoconnect ieslēdzas no jauna. Tehniskā apkope Vitoconnect nav nepieciešama tehniskā apkope. Tīrīšana Ierīču virsmas Jūs varat tīrīt ar mikrošķiedras lupatiņu. Neizmantot nekādus tīrīšanas līdzekļus. Uzturēšana 24

25 Detaļu pasūtīšana Detaļu saraksti Pasūtījumiem no rezerves daļu saraksta ir nepieciešami šādi dati: Pasūt. Nr. (skatīt tipa plāksnīti A) Detaļas pozīcijas numurs (no šī detaļu saraksta) Detaļas 25

26 Detaļu saraksti Vitoconnect, tips OPTO2 daļu saraksts A Att. 13 A Vitoconnect tipa datu plāksnīte (Vitoconnect mugurpusē) Detaļas 26

27 Detaļu saraksti Vitoconnect, tips OPTO2 daļu saraksts (Turpinājums) Poz. Detaļa 0001 Tīkla adapteris 0002 Sienas stiprinājums 0003 Pieslēguma vads USB/Optolink Detaļas 27

28 Detaļu saraksti Vitoconnect, tips OT2 daļu saraksts A Att. 14 A Vitoconnect tipa datu plāksnīte (Vitoconnect mugurpusē) Detaļas 28

29 Detaļu saraksti Vitoconnect, tips OT2 daļu saraksts (Turpinājums) Poz. Detaļa 0001 Tīkla adapteris 0002 Sienas stiprinājums Detaļas 29

30 Tehniskie dati Tehniskie dati Pielikums Vitoconnect Nominālais spriegums WLAN frekvence WLAN kodējums Frekvences lente Maks. raidītāja jauda Interneta protokols IP piešķiršana Nominālā strāva jaudas patēriņš Aizsardzības klase 12 V 2,4 GHz Nekodēts vai WPA2 2400,0 līdz 2483,5 MHz 0,1 W (vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (EIRP)) IPv4 DHCP 0,5 A 5,5 W Aizsardzības veids IP 20 D saskaņā ar EN Pieļaujamā vides temperatūra III Darba režīms 5 līdz +40 C Izmantošana dzīvojamās mājās un apkures telpās (normāli vides apstākļi) Uzglabāšana un transportēšana 20 līdz +60 C Tīkla adapteris Nominālais spriegums 100 līdz 240 V~ Nominālā frekvence Izvades spriegums Izejas strāva Aizsardzības klase Pieļaujamā vides temperatūra 50/60 Hz 12 V 1 A II Darba režīms 5 līdz +40 C Izmantošana dzīvojamās mājās un apkures telpās (normāli vides apstākļi) Uzglabāšana un transportēšana 20 līdz +60 C Vitotrol 100, tips OT1 Sprieguma padeve Aizsardzības veids IP 20 Pieļaujamā vides temperatūra Ar Open Therm savienojuma vadu Darba režīms no 0 līdz +40 C pie 10 līdz 90 % relatīvā gaisa mitruma Izmantošana dzīvojamās mājās un apkures telpās (normāli vides apstākļi) Uzglabāšana un transportēšana 20 līdz +55 C 30

31 Norāde par utilizāciju Pielikums Iepakojuma utilizācija Jūsu Viessmann izstrādājuma iepakojuma utilizāciju uzņemas Jūsu siltumtehnikas uzņēmums. LV: Iepakojuma atkritumi saskaņā ar likuma normām ar sertificētu pārstrādes uzņēmumu tiek nogādāti pārstrādei. AT: Iepakojuma atkritumi saskaņā ar likuma normām ar sertificētu pārstrādes uzņēmumu tiek nogādāti pārstrādei. Izmantojiet likumā noteikto utilizācijas sistēmu ARA (Altstoff Recycling Austria AG, licences numurs 5766). Pielikums Galējā apkures iekārtas ekspluatācijas pārtraukšana un utilizācija Viessmann izstrādājumi ir pārstrādājami. Apkures iekārtas komponentes un ekspluatācijas vielas neizmest sadzīves atkritumos. Par atbilstošu vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu, konsultējieties ar savu siltumtehnikas uzņēmumu. LV: Ekspluatācijas vielas piem., siltumnesējus) var utilizēt ar komunālās atkritumu savākšanas iestādes palīdzību. AT: Ekspluatācijas vielas piem., siltumnesējus) var utilizēt ar komunālās atkritumu savākšanas iestādes palīdzību ASZ (atkritumu savākšanas centrs). 31

32 Sertifikācija Sertifikācija Pielikums 32

33 Pamatvārdu saraksts Pamatvārdu saraksts A Access-Point režīma aktivizēšana deaktivizēšana Apkārtējās vides temperatūra Vitoconnect... 9 Vitotrol 100, tips OT Apkopes režīma aktivizēšana deaktivizēšana Apkures iekārtas ievadīšana... 11, 19 Apzīmējumi speciālistiem...6 Atbalstītās vadības ierīces... 9 Atbildība... 5 Atiestatīšana Atjaunināšana Attālā kontrole... 8 D Daļu saraksts Vitoconnect, tips OPTO Vitoconnect, tips OT Darbības traucējumi Datu savienojumi ar Vitoconnect, tips OPTO2...7 ar Vitoconnect, tips OT2...8 DHCP... 9 Dinamiskā IP adresēšana... 9 Drošības parametri...9 DSL maršrutētājs E Ekspluatācijas drošība... 5 Ekspluatācijas uzsākšana... 17, 19 Elektriskais pieslēgums Vitoconnect, tips OPTO2 pie siltuma ģeneratora Vitoconnect, tips OT2 pie siltuma ģeneratora Elektriskais pieslēhums Vitoconnect, tips OT2 pie Vitotrol E-pastsl... 5 G Gala ierīce Operētājsistēma...9 I Iekārtas ievadīšana... 11, 19 Ievietošana sienas stiprinājumā Vitoconnect Vitotrol Indikāciju elementi...17 Informācija...7 Informācija par izstrādājumu... 7 IP adrese...18 IP adresēšana... 9 Izmantošana saskaņā ar noteikumiem...6 L Lietojumprogramma... 8 Lietotāja konts... 9 Lietotāja reģistrācija... 11, 19 M Maršrutētāja nomaiņa Montāžas vieta Vitoconnect... 9 Vitotrol 100, tips OT O Operētājsistēma... 9 P Pārdošanas noteikumi...5 Parole...22 Piekļuve internetam...5 Ports , 18 Ports , 18 Ports , 18 Ports , 18 Pretsala aizsardzība...5 Priekšnosacījumi... 5 Programmatūras atjaunināšana R Raž. Nr. Vitoconnect, tips OPTO Vitoconnect, tips OT Rezerves daļas Vitoconnect, tips OPTO Vitoconnect, tips OT Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana S Sākotnējie iestatījumi Savienojuma izveide WLAN Android operētājsistēma...19 WLAN ios operētājsistēma Sienas stiprinājuma uzstādīšana Vitoconnect Vitotrol 100, tips OT Sistēmas priekšnoteikumi IP tīkls... 9 T Tālvadība... 8 Tehniskā apkope Tehniskie dati Tīkla adapteris...30 Vitoconnect Vitotrol 100, tips OT Tīkla iestatījumi Tīkla operators... 5 Tīkla pieslēgums Vitoconnect, tips OPTO Vitoconnect, tips OT Tīkls...8 Tīrīšana

34 Pamatvārdu saraksts Pamatvārdu saraksts (Turpinājums) Traucējumu indikators...21 Traucējumu novēršana...21 Traucējumu novēršanas pasākumi U Uzstādīšana...11 V Vadība... 8 Vadības elementi...17 Vadības ierīce ViCare App lietojumprogrammai... 9 ViCare App lietojumprogramma... 8 Vispārīgie pārdošanas noteikumi... 5 Vitoconnect ieslēgšana no jauna Vitoguide... 8 Vitotrol 100, tips OT1 aizvēršana W WLAN ierīkošana Android operētājsistēmas pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana...19 ios operētājsistēmas pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana...19 pēc WLAN maršrutētāja nomaiņas WLAN maršrutētājs... 9 WLAN savienojumu uztveršanas diapazons...10 WPA2 parole

35 35

36 36 Viessmann SIA Āraišu iela 37 Rīga, LV-1039 Tālr: (+371) Fakss: (+371) E-pasts: Mājas lapas adrese: Paturam tiesības uz tehniskām izmaiņām

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 08.03.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.01 (KND-2011/09/ERAF)) Nolikums un tehniskā specifikācija iepirkumam Nr. KND-2011/09/ERAF Lokālo datortīklu attīstība Krāslavas novada izglītības

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

HP Photosmart C6200 All-in-One series

HP Photosmart C6200 All-in-One series HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība Saturs 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība...3 2 Ierīces HP All-in-One pārskats Īss ierīces HP All-in-One apraksts...5 Vispārīga informācija

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

My Document

My Document Leica DISTO TM X3 The original laser distance meter Pārskats 2 Tehniskie dati 4 Instrumenta uzstādīšana 6 Iestatījumi 10 Ekspluatācija 26 Ziņojumu kodi 49 Apkope 50 Garantija 51 Drošības instrukcijas 52

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Alaris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv

Alaris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv laris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv Saturs Lappuse Ievads... 3 Darbstacijas aparatūras opcijas.... 3 Darbstacijas programmatūras opcijas.... 4 Lietošanas mērķis... 5 Darbstacijas identifikācija....

Sīkāk

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Lietotāja rokasgrāmata Saturs IEVADS...4 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA...5 PRIEKŠNOTEIKUMI DIGI::FIRMA INSTALĀCIJAI...5 TEHNISKĀS PRASĪBAS...5 SISTĒMAS DIGI::FIRMA UZSTĀDĪŠANA...5 DIGI::FIRMA datu bāzes servera

Sīkāk

TomTom GO PROFESSIONAL

TomTom GO PROFESSIONAL TomTom GO PROFESSIONAL Lietošanas pamācība 17.1 Saturs Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom! 7 Darba sākšana 8 Uzstādīšana automašīnā... 8 Ierīces novietošana... 8 Ieslēgšana un izslēgšana... 8 Drošības

Sīkāk

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas DVB-T2 Tuner 7 620 320 031 lv Lietošanas instrukcijas 2 1 2 8 7 3 6 4 5 7 620 320 031 06.2019 Robert Bosch Car Multimedia GmbH Vadīklas lv 3 1 Gatavības režīma poga Pārslēdz starp normālas darbības un

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm ENGLISH Installation Page 8 Instructions for use Page 9 FRANÇAIS Installation Page 18 Mode d emploi

Sīkāk