RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'""

Transkripts

1 RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas stradi4a universitflte (kopi 2002.gada l3.decembra sertificatu afuilstoii standartam $O g001,,kvalit'ates parvaldtba's sisteias') (turpmdk--pasutitajs) tas rektora Ja4a Gardovska persona, kurs rrkojas saskar,ra u. nigut Stradi4a universitates Satversmi' no vienas puses, un SIA,operfekt Biive,', registracijas Nr (turpmak - IZPILDTTAJS)' tas valdes priekssedetaja vilrtora Konstantirrova persona, saska4a ar statfltiem' no otras -kil lkojas itlr., (turpmak - ttbas kopa un kalra atsevi5ki PUSE/-S)' puses ir nosleguiias LTgumu Nr t pal "Rlgas Stradi4a universitates dienesta viesntcas IUga, Ifidrupes iela k-2, sanmezdru pielagosana mlsdienu LTgums): 1. LICUVTA' PRIEKSMETS 1.1. PASUTITT,JS UZdOd, bet IZPILDII tehniskajiern hdzekfiem, materialiem' resursiem veikt sanm ezglu pielago Sanas (turpmdk - Bfivdarbi) RIga, Marupes ir Objekts). I.2. IZ1ILDIT^.JS B[vdarbus veic saskaqra ar Lrguma un ta pielikumu noteikumiem' atbilstosi IZpILDITAJA piedavajumi Iepirkumd iesniegtajam Buvdarbu izpildes tamem (1. Pielikums), ka. art visiem tpota esosajiem normatrvajiem aktiem' kas attiecinami uz Buvdarbiem' 1.3. IZPILDITIUi uffie.ina, k' tas u iepazinies ar Olje-ka stavokli, ar buvprojektu' ka arl ar citu nepieciesamo dokurnentacijuun informaciju B[vdarbu sekmtgai izpildei' 1.4. ;;;;; pnsuftfeja prasibas tiek maimti veicamo Bfivdarbu apjomi, kas ir ats[irlgi no blvpro,jekta norad-rtajiem, tad vienosanas par papildu darbiem tiek noslegta publisko iepirkumu likumli noteiktaja kafiiba. Bdvdarbu novertejumam tiks izmantoti BlvdarbulzpitaestamOs(2.pielikums)noradrtievienrbuizcenojumi,bet,jatadinav noteikti, PUSES atsevisl,<i vienojas pai mineto B[vdarbu viembu izcenojumiem' par ko tiks sastad-rts atsevi5ls zrkts' 2. LICUUCNNA UN 2.I. LTgumcenzt ir 2g 239,61 EUR (divdesn euro, 61 r:enti) bez Pievienotds ver nepieciesamo un iespojamo izmaksu p izmaksas, kas saistrtas ar Buvdarbu i

2 IZPILDITAJIA neparedzltie darbi,visi sagatavo5anas darbi, paltgdarbi, visi materiali un citi resursi, kas nepiecieiiami kvalitauvai Blvdarbu veik5anai, ka arr samaksa par jebkadu IZpILDITAJA piefauto Blvdarbu nepilmbu vai k![du novorsanu Btvdarbu izpildes gai1.a un izmai$u.vai labojumu izdarr5ant jul realizetajos Brlvdarbos pec pasutiia.ia piepras-rjumaq ja ir konstatlti IZPILDITAJA veikto Buvdarbu defekti vai trlkumr.lalzpndita,is parstaj but par PVN maksataju, tas par to nekavejoties rakstveida irrforme PASUTI'TAJU Lrgumcena nav pakfauta cenu pieaugumam samaksd par Buvdarbiem, materialiem, valntas kursu izmaigam, kas varetu grozlt vai izmaimt Ltgumcenu. IZPILDITAJA BDvdarbu izpildes tam6s noteiktas BDvdarbu izmaksu strnmas (cenas) paliek nemaimgas visu Llguma izpildes laiku, izlemot gadljumu, ja Lrguma darbtbas laika Latvijas Reprublika tiks noteikti jauni nodokfi vai rzmainfii eso5ie (iz4emot uz4emuma ienakuma nodokli), kas attiecas uz veicamajiem Bfvdarbiem. Jebkuras izmat9as attiecrba uz,lrgumcenu ir speka vienrgi PUSEM rakstiski vienojoties pasutita.is samaksd IZI,ILDITAJAM par Blvdarbiem 30 (trlsdesmit) kalendaro dienu laika p c B[vdarbu pabeig5anas un blvdarbu pielemsanas - nodo5anas akla abpusejas parakstr5anas, kd. arr atbilsto5a re[ina sagemsanas no IZPILDITAJA un Garantijas laika garantijas sa4emsanas no IZPILDITAJA. Izrakstot rekinu. taja LTsuma numurs, dat AS tak gadijuma Pircejs ir tiesrgs bez soda sankcijupiemero5anas kavet Saja punkta noteikto maksajumu termiqu Ja puses lemj par Blvclarbu satura izmaiqam, tas izmarryas abpuseji saskago, rakstveida rroslediot atsevisl.<u vienosanos. PUSES izmarfam piemero tadas pa5as cenas ka analogam izmaksu pozlcrjamlrguma, bet Blvdarbiem, kam analogu Ltgumd nav, cenu posaka PASIIT'ITAJS, vadoties no Ildzrga rakstura B[vdarbu cendm Lrguma, vzti, ja lldzlga rakstura Bfvdarbu cenas Lrguma nav' vadoties no IZIILDrtTAJA iesniegtas un PASUTITAJA buvinzeniera saska4otas cenas kalkuldcij as, noformej ot attiecrgu aktu pirms Lrgurna parakstr5anas;iipilditajs ir iepazimes ar Objekta stavokli, tehnisko dokumentaciju un apliecina., ka Lrgumcena ir iekfautas visas izmaksas, kas saisutas ar veicamajie.ri gurrdurbiem, ka arr Lrgumcena ir ieklauti visi iesp jamie darbi un materiali (iekartas), kuru izprlde vai pielietojuma nepiecie5amlba tzrret no blvizstradajumu vai iekd:lu vai Blvdarbu tehnologijas, uo, kuru izpilde vai pielietojunxr var bdt nepieciesams, lai IZPILDITAJS kvalitatrvi izpildltu un pabeigtu Buvdarbus atbilsto5i Lrguma nosacrjumiem un Latvijas Republikd spekd eso5o normattvo aktu noteikumier:n Visi Lrgum a paredzetie maksajumi tiek veikti ar parskait-rjumu uz IZPILDITAJA LTguma noradrio kredttiestades kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatrts datums, kura p,isufttajs kredrtiestade ir veicis attiecrgas maksajuma sunmas parskait-rjumu uz IZqILDITAJA norekinu kc,ntu, ko apliecina attreclga maksajuma uzder'rrma rzdruka no kred-rties'tades konta. Z.g. pasutitajs pie,rem un zltzrst IZPILDITAJA elektronisko relinu, ja tas noformets atbilstosi.r.,r-utr* aktu prasrbam un noslt-tts uz elektronisko adresi PretEj a gadli uma IZPILDIT A JAM j die sni edz P A S I]TITAJAM tgsl: rakstveida' 2.g. Ja Lrguma noteikto maksajumu veiksanas bndr pastav kada IZPILDITAJA panda saistiba pret pasurlra.ru, kas rzriet no Lrguma nosacrjumu neizpildes, PASUTITAJS ir tieslgs to r,'ienpuseji ieskait-rt, veicot norelinus. 3. I.,ICUNN,A. SAISTIBU IZPILDI. UN KVALITATES KONTROLE 3.1. Blvdarbus IZPILDITAJS pabeidz, ka arr nodod PASUTITAJAM ar bflvdarbu pielemsanas - nodosanas aktu, kriru parakst-rju5as abas PUSES, ne velak ka 2 (divu) kalendflro ned6fu laikfr no Blvdarbuuzsak5anas pieteikuma nos[ttsanas dienas' Par Buvdarbu.uzsak5anas pierteikuma nosltrsanas brldi ir uzskatams PASUTITAJA

3 Lrguma noradrta parstdvja elektroniski pa e-pastu nosflt-rts pieteikums B[vdarbu uzsaksanai I ZPILDITAJA ligumd norad-rtaj am parstavim PASUTITAI S nodod Objelrtu IZPILDITAJAM 2 (divu) kalendaro dienu laika no dienas, kad.izpilditafs iesniedzis un saskapojis ar PASUTITAJU Lrguma un punktos noteiktos dokumentus.,{. PUSU santtbas 4.1. PASUTITAJIS apr,remas: nodot IZPILDITAJAM Objektu B[vdarbu veik5anai, iesniedzot IZPILDITAJAM Objekta pier,rem5anas - nodo5anas aktu; 4.I.2. ciktdl atkarrgs no PASUTIfAJA, nodro5inat IZPILDITAJAM netraucetu piek![sanu Blvdarbu veik5anas viertai iepriek5 s2sfta!otajos termi4os, udeni sadztves v aj adzrb anr un p i e s I e g 5 ano s nep i e c i e 5 am ajam inieni erko munikacij am ; ciktal atkarrgs no PASIJTITAJA, sniegt IZPILDITAJAM visu nepieciesamo informacij tr Buvdarbu veik5anai; 4.I.4. noteiktajos termir,ros un saska4a ar Lrguma nosacljumiem veikt samaksu par kvalitauvi un savlaicigi veiktaj iem Blvdarbiem ; 4.I.5. sekmet Olrjekta sagatavc,sanas darbiem nepieciesamo saskar,ro5anun atfauju sa4emsanu; pier,remt Lfgumam atbilsto5i sagatavotus dokumentus un izpildrtus Btvdarbus ar attiecrgu pie4emsanas-nodosanas aktu; poc vajadfrbas nkot bu'rsapulces. Btvsapulces protokolu sagatavo un visam personam, kas piedahju5ar; blvsapulce, nos[ta blvuzraugs. BDvsapulces protokoli tiek uzskatili par Lrguma neat4emamu sastdvdafu IZPILDIT AJS ap4emas: veikt Buvdarbus Llguma 3. 1.punktd noteiktaj a termi4a veicot Bfivdarbus, ieverot speka eso5os Latvijas Republikd speka eso5os normauvos aktus; lidz Brlvdarrbuzsdk5anai rror-rkot atbildrgos pilnvarotos buvspecialistus, rakstiski par to pazi4ojc,t PASUTITAJAM, un nodro5inat pastavrgu Blvdarbu vad-rtaja vai vi4a aizstajeja altra5anos Objekta B[vdarbu veik5anas laika. BUvdarbu izpilde obligdti norrkojamas tas personas, kas noradrtas IZPILDITLJA piedavajuma Iepirkuma, 5o specialistu nomai4a iespejama tikai pec savlaicrgas rakstiskas saska4o5anas ar PASUTITIiJU atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteikumiem; visa Lrguma darbrbas laika nodro5inat visu Lrguma saistrbu pienacrgu izpildi un Bnvdarbu,reik5anas laikanoztm sertific tu darbu vad-rtaju Objekta, ziryojot par to PASUTITILJAM, un nodro5inat pastavlgu darbu vadttaja vai vi4a arzvietotaja, ia Bflvdarbu vad-rtaja aizvieto5ana prombltnes laika ir nepieciesam4 nz laiku ne ilgdku par 1 (vienu) nedelu, atraiianos B[vdarbu izpildes vieta Btvdarbu veik5anas laika. Buvdarbu vad-rtajam m ta aizvietotajam ir jaatbilst Iepirkuma noteiktajam pieredzes prasrbam. Atbildlgais bu,,'darbu vad-rtajs ir pilntiestgs IZPILDITAJA parstavis Objekta; ieverojot, ka Objekta teritorija PASUTITAJA darbrba netiek pafiratkta, Buvdarbus Objekta veikt darbdienas un brrvdienas, ja nav noteikts citadi, ar PASUTITAJU saska4rotd laika, it sevi5lgi trok54rainos un putekfainos Blvdarbus veikt arpus PASUTITIiJA darba laika, Bfvdarbus neveikt valsts svetku dienas. Blvdarbu veiklanas vieta un ar to saist-rtajas telpas nodro5inat trrrbu un kartrbu, nepiecie5ar:nrbas gadrjumaizmantojot savu apkopeju un setnieku personalu; ne velak ketitdz BDvdarbu gahgai nodo5anai ar Bfvdarbu pie4em5anas - nodosanas aktu par sa,,ziem hdzekliem no Objekta aizvakt IZPILDITAJAM piedero5o inventdru, darbartkus un buvgruzus. llantas, kas nav izvaktas no Objekta 2 (divu) datba dienu pec Blvdarbu pabeig5anas vai Llguma izbeig5anas, uzskatama par pamestu mantu un FnSUfIfIUS ir tiesrgs r-rkoties pec saviem ieskatiem, pie4emot, ka

4 IZPILDITIiJAM ir jaatllclzina PASUTITAJAM tie izdevumi, kas b[s saist-rti ar pamestas -Buvdarbu mantas izvdksanu vai utilizaciju; procesa veikt pasakumus, kas nepiefauj pastiprinatu izgarojumu vai puteklu izprlau5anos, nodrosinot to savak5anu, bflvgruzus un atkritumus uzglabat un izvest tikai specialos IZP'ILDITAJA konteineros, kas nepielauj apkartejas vides piesaryo5anu, konteinerus novietot ar PASUTITAJU saska4otas vietas un izvest pec nepieciesarntbas; 4.2.g. PASUTITiIJA telpas un teritorijd ieverot PASUTITAJA ieksejas karttbas un ugunsdrosrbas noteikumus un darba refimu, ieverot darba aizsardzlbas, ugunsdro5tbas, apkartojas vides aizsardzrbas instrukcijas, ka art normattvos aktus, kas regule Sadu darbu veikrianu; 4.2.g. pirms jebkddu darbojo5os komunikaciju atsleg5anas vai parsleg5anas, ka arl veicot buvdarbus, kas var traucet PASUTITAJA darbrbai (troksnis, vibracija u.t.t.), konkrotas darbrbas saska4lot ar PASUTITAJU, rakstiski pazi4ojot par planotajam darbrbam Vismaz 2 (divas) darba dienas pirms planota notikuma; 4.2.l0.atbild t par visiem zau<lejumiem, kas Buvdarbu izpildes laika tiek nodarrti pasutifi\frvt vai ar to saisutam tre5ajam personam, un atlldzinat pasutitltfavt savas vainas de! nodarttos zaudejumus pilna apmlra, t.sk., pilna merd materiali atbildet par nodar-rtajiem bojajumiem iekaftam, mehanismiem, materialieno, ka arl interj eram Obj ekta; 4.2.lI.VqILDITr\JS ir atbildrgs par Objekta eso5o inzenierkomunikaciju saglaba5anu. Io bojajuma gad-rjuma IZPILDITAJS nekavejoties informe PASUTITAJU un novor5 bojajumus saviem spekiem. un hdzekliem; 4.2.l2.Buvdarbus veikt LrgumZi paredzetaja kvalitat un termi4d, t. sk. izmantojot kvalitatlvus un ar PASU'IITAJU saska4otus risinajumus, tehniskos lldzekfus un materialus, ka art ieverojot PASUTITAJA noradrjumus. Pec PASUTITAJA piepras-rjunna iesniegt izmarntoto materialu un uzstad-rto iekartu pavaddokumentaciju, ia al sniegt citu ar Buvda::bu izprldi saist-rtu informaciju; nodro5inat iespeju PASU' ITAJAM vai ta pilnvarotai personai jebkurd Bflvdarbu izpildes por-a, ka arr Blvdarbu garantijas laika parbaudltizpilditaja darbtbu un dokumentaiciju, kas ir saistita ar Llguma izptldr1' 4.Z.l1.pilna apm5ri materidli albilddt par savu darbaspeku ta tehnisko nodro5indjumu, darbinieku kvalifikaciju urr Bflvdarba procesa pielietoto materialu kvalitati, tai skaita jebkuru darbu izplldi veikt ar kvalificetu un atestetu tehnisko persondlu un tehniku, ka arr veikt normatrvajos aktos paredzetas darbinieku instruktazas, nodro5inat Objekta sfadajosos ar nepiecie5amajiem darba aizsardzrbas un ugunsdro5tbas lidzekfiem; pie Blvdarbu pier,remsanas - nodo5anas akta parakstt5anasagatavot un lesruegt ^pesufif,a.jam visus dokumentus (segto darbu akti, noztmrgi konstrukciju pie4emsanas akti, izpildrasojumi, ekspluatacijas rpastbu deklaracijas, sertifikati, iehniska pase, ral:ntrnja standarta tehniska dokumentdcija, ekspluatacijas instrukcijas latviesu 'valoda, ralotajtu garantijas, izgatavoto bfivkonstrukciju parbaudes protokolus, testesanas parskatus u.c.), kas attiecinami uz Lrguma noteiktajiem -BUvdarbietm. Visi dokumenti, kas saistrti ar Blvdarbu izpildi, taja skaita Saja Llguma punkta mi:netie, ka arr Bfivdarbu pie4emsanas - nodo5anas akts u.c., ir jaiesniedz PASUTIT,AJAM 2 (divos) eksempldros; 4.Z.I6.lrdz Ltguma paredzeto Bjtvdarbu uzsdksanaiesniegt PASUTITAJAM brlvniecrbu reglament;no5iem normattvajiem aktiem, ka an atbilsto5i Ministru kabineta 20I4.gada lg.augusta noteikumiem Nr.502 'Noteikumi pat bfvspecialistu un bflvdarbu veiceju civiltiesiskas atbildrbas obligdto apdro5inaianu" veiktu blvspecialistu gn pa5a LrZ$p,tUnfa civiltiesiskas apdro5ina5anas dokumentaciju, kas spekd uz visu Btvdarbu un garantijas termi4u'

5 4.Z.Ii. pirms B[v<larbu uzsak5anas Objekta iesniegt PASUTITAJAM Sddus dokumentus: i BuvdarbuL vadrtaj a b[vprakses sertifikata kopij u; Blvkome,rsantu registra izsniegtas registracijas apliecrbas apliecinatu kopiju; Darba aizsardzrbas un ugunsdro5tbas instruktazas Lurnala kopiju par darbinieku informesanu; Apliecinalu rftojuma k,rpiju par IZPILDITAJA atbildigds personas iecel5anu Objekta, kas atbild par darba droitbu, darba aizsardzrbu, ugunsdroilbu, ka arr attieclgo rsertifikatu aplieoinatas kopij as IZPILDITA.IS nodroiina un uz4emas atbildtbu par Objekta eso5o materislu, tehnikas un darba r-rl,u saglaba5anu, nepiecie5amtbas gadrjuma organiz jot Objekta apsardzi, ieprieks raksrtiski informejot PASUTITAJU par apsardzes veiceju IZPILDITA.IS ap4emas nek:avejoties, bet ne velak ka 3 (tris) kalendaro dienu laika rakstiski infbrmet PASUTITAJU gad-rjuma, ja tiesa tiek ierosinala IZPILDITAJA maksatnespejas vai tiesiskas aizsardztbas (arpustiesas tiesiskas aizsardzrbas) procesa lieta, vai PASUTITAJA sairnnieciska darbrba tiek aptureta' 4.5. ZpILDITA.IS pec PASUTI'IAJA piepras-rjuma nekavejoties PASUTITAJA noteiktaja termir,ra iesniedz PASUTITILfaV atskaites un dokumentaciju, kas saistrti ar Blvdarbu izplldi fzpnoifa.ls nodro$ina visiu darbrbu veik5anu, kas nepiecie5amas ObjelAa nodo5anai ekspluatacijli (a spekd esosiie normatrvie aktr parcdz Objekta nodosanu ekspluatacija) spekd eso5ajos normatrvajos aktos noteiktaja kartiba. 5. PUSU ATBILDTBA 5.1. PUSES ir atbildtgaspar LrLguma noteikto saistrbu pilmgu izpildi atbilstosi Lrguma nosacrjumiem Par Lrguma saist-rbupienar;rgu neizpildi PUSES ir atbildtgas saska4a ar LIgumu, Buvniecrbas likumu, Civil.likumu un citiem Latvijas Republikas normatrvajiem aktiem Ja Puses ka,ju no LTguma izrieto5ajam saistrba izpilda nepienacrgi vai neizpilda tsta laikd (termi4d), vainlga Puse par katru no parkapumiem maksa otrai Pusei hgumsodu: Yo apm}ira no laika neiz,pildftasaist-tbasummas par katru nokaveto dienu, bet ne vairak kal0% (desmit procentus) no Lrgumcenas, vai; Lrgumsodg i40.00 EUR (.viens simts detrdesmit euro un 00 centi ) apmera par katru nokav6to dienu, ja konkrrita saistiba nav izsakdma summa, bet ne vairak ka I0% (desmit procentus) no Ltgumcenas Llgumsoda samaksa neatbrlvo IZPILDITAJU no turpmakas saisfibu izpildes, ja vien pisuftfa;s kon1a6t6 gacl-rjuma nenosaka savddak. PASUTITAJS ir tiesrgs ieturet It gumsodu,'reicot savstarpe.ji o s norelinus ar IZPILDITAJU' 5.5. Ligumsodu samaksa netieh ieskait-rta to zaudejumu atlldzina5and, kas ir radusies sakara ar parrkapto hgumsais;trbu pasutitajs nav utbiloig,t par IZPILDITAJA noslegtajiem dar-rjumiem ar tresajam personam ia jebkuru Jlrguma noteikto maksajumu samaksas_brrdt eksiste kedaizpilditaja par ada rrr*,oj saskar,rar _ Lrgumu vai PASU'TII4l3:_":[trtu refinu. vai rakstveida pazi4ojumu par IZPILDITAJA paradu, PASUTITAJS, sa4emot re\inu no tzprubnxa, vispirms re.[ina summu samazina par 5T parada summu un apmaksa IZPILDITAJAM tikai atliku5o rekina dafu. 5.g. PASUTITAJAM ir tiesrbas nodot ar Lrgumu saist-rto informaciju ta izpildes kontrole iesaistrtajam institiicijam saska4a ar normattvajiem aktiem vai citiem noslegtajiem Lrgumiem, ka art tieifbas po Llguma izrietoso maksajumu piedzi4u nodot tre5ajam personam.

6 6. Btrvoansu rtbnemsana. - NonoS.q.NA' 6.1. ZpILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM 3 (trls) eksemplarus IZPILDITAJA parakstttu uln bur,uzrauga apstiprinatu buvdarbu pielem5anas - nodosanas aktu (Lrguma teksta saukts,, Blvdarbu pielemsanas - nodo5anas akts") atbilsto5i formai, kas ietverta Lrguma pielikuma. Iesniedzamajam blvdarbu pie4em5anas - nodo5anas aktam IZPILDITAJS pievieno visu no normatrvajiem aktiem un Ltguma izrieto5o ar Bfivdarbu izpildi saist-rto dokumentaciju, t.sk. btvdarbu Lumalu, blvsapuldu protokolus, ka an visus nepiecie5amos dokumentus, izpildrasejumus un materialus, kas apliecina Buvdarbu izpildi un nav iesniegti PASUTITAJAM jau iepriek5 un, kas dod iespeju IPASUTITAJAM pilniba parliecinaties par Bfivdarbu pienacrgu rzplldr Sa4emto B[vdarbu pielemsanas - nodo5anas aktu un tam pievienotos dokumentus un materialus PASUTITAJS izskata, paraksta un vienu ta eksemplaru atgrtez IZPILDITAJAM 10 (desmit) darba dienu laikd no brtla, kad pienaclgi izpild-rti visi sekojosie nosacrjumi: 6.2.I. Brivdarbi pienacrgi izpilditi, atbilstosi Lrgumam, ta pielikumiem un bdvprojekta dokumentdcijai, PASUTITAJA prasrbam un normattvo aktu prastbam, PASIITITiIJAM nav iebildumu pret izmantotajiem materialiem un/vai risinajumiem, standartu. tehnisko noteikr;mu, PASUTITAJA norad-rjumu neievero5anu, tai skaita pienacrgi noversti LTgumar 6.5.punkta minetie trlkumi un nepilmbas, kas norad-rti Btvdarbu pie4emsanas - nodosanas akta; pilniba veikta Buvdarbu demobilizacija, arzvakti visi bflvgruli un pallgmaterlali, veikta Buvdarbu izpildes vietas un Objekta Ieneraltrrl5rana; PASIITITiIJAM iesniegti visi pamatoti nepieciesamie dokumenti, ko patedz Lrgums vai normatrvie akti, vai ko pamatoti piepras-rjis PASUTITAJS, tada formd, satura un apjoma, ko PASIITITAJS atzinis par pietiekamu; IZPILDITi\JS satemis un iesniedzis PASUTITAJAM Lrguma 6.1.punkta paredzetajeim prasibam attrilsto5u dokumentaciju par Buvdarbu rezultata pienactgas ekspluatacijas iespej dm un tiesrbam; IZqILDITIIJS samaksajis PASUTITAJAM visus saskaryar LTgumu maksajamos hgumsodur;, izdevumu un ilaudojumu atltdzrbu pasutita.iam ir tiesrbas jebkura bridt (tai skaita, bet ne tikai, pec jebkura pie4emsanasr- nodo5anas akta sa4emsanas no IZPILDITAJA) persomgi vai pieaicinot tresas personas parbaud-rt jebkurus Blvdarbus un to rezultatu. IZPILDITAJA pienakums ir nodro5inat PASUTITAJAM un ta pieaicinatajam personam brrru pietluvi Bflvdarbiem un t<l rezultatiem PASUTITAJA norad-rta laika, ka an pec FaSUfIfAfa pieprasrjuma nodrosinat 55du parbauzu veik5anai nepiecie5amo aprrkojumu, instrumentus, clarbaspeku, pahdzibu, informaciju un dokumentus u.tml. po. pasiitttaja pieprasr.juma IZPILDITAJAM ir pienakums atsegt jebkuru Bflvdarbu vai to dafas rezultatu, ja tas pamatoti nepiecie5ams parbaudes veik5anai, un pec parbaudes pabeigsanas attiectgi atjaunot stavokli, noversot atseg5anasekas' Ja -Sadu parbau Lt rezultata netiek konstateti Buvdarbu unlvai to teztltata defekti vai kvalitates nr:atbilstrba,izp,ilditajs p6c parbaudes pabeig5anas atjauno stdvokli, nov6rsot atseglanas sekas uz PASUTITAJA rel,<ina. Ja Sadu p:atbaulu rezultata tiek konstateti lbflvdarbu un/vai to rezultata defekti vai kvalitates neatbilstrba, IZPILDITA.IA piendkums il nekavejoties noverst Sadas neatbilstrbas. Lai izvairltos no domstarprbam, PUSES ar 5o apstiprina, ka Llguma Sajd punkta paredzeta neatbilstrbu nover5ana nevar b1t pamats B[vdarbu izpildes termigu rzmai\am un/vai atltdzrbas apmora izmai4am, rz4emot l-rguma Saja punkta paredzetos gadrjumus la pnsufillajs Lrguma Sajd nodafd noteiktajos gadrjumos un kartiba nav paraksfrjis attiecrgo pi,o4emsana, -,rodosunu, aktu un nav arr iesniedzis IZPILDITAJAM motivetu rakstveida atteikumu, Sada situacija nevar tikt interpreteta ka attiecrgo Buvdarbu bezierunu pielemsana no PASUTITAJA puses'

7 6.5. Bgvdarbu, vai to dafas pie4em5ana, parakstot kadu no Llguma 6.noda!d minetajiem pielemsanas - nodo5anas ilktiem, vai jebkada citada saska4ojuma sa4emsana no itasufifa:la, neatbrrvo IZPILDITAJU no atbildlbas par velak konstatetajiem trukumiem un neierobezo PASUTITAJA tiesrbas jebkura bndr piepras-tt IZPILDITAiIAM noverst konstatotos defektus, trdkumus, kffdas, neatbilstrbas un nepilnrbas. IZPILDITAJA pienakums ir nekavejoties pec PASUTITAJA pieprasriuma rz savarefina PASUTITAJA norad-rta laika noverst jebkadus Blvdarbos vai to ar tiem saist-rtaja, IZPILDITAJA nodro5inataja dokumentacija konstatetos defektus, trukumus, kludas, nepilnrbas, neskaidrlbas, pretrunas un neatbilst-rbas. Sadu pieprasrjumu PASUTITA.IS ir tieslgs iesn.iegt IZPILDITAJAM jebkura brrdr, neskatoties uz to, vai PASUTITA,IS ieprieki parakst-rjis attieclgo Blvdarbu pie4emsanas- nodosanas aktu un/vai saska4roj is dokumentziciju Jebkadi dokumenti, informaicija un materidh, tqa skaita izverstas blvniecrbas tames pec PASUT'ITAJA piepras-rjuma, kas saska4a ar Llguma urlvai normattvo aktu praslbam iersniedzami PASIfTITAJAM, iesniedzami papra formata un, ciktdl tas pamatoti ies;pejams, an eli:ktroniskd formata. Minetie dokumenti, informdcija un materiali iesiniedzami latviesu valoda vai svesvaloda ar pievienotu IZPILDITAJA apliecinatu trulkoj umu latvieiiu valoda. 7. Llcutvra ZPILDES un GARANTIJAS TBRIIIINA NODRSSINAJUMS 7.1. IZPILDITAJS garante Brlvdarbu un Bfvdarbos izmantoto materialu un iekartu kvalitati un nkcionalo darbrbu.izpilditajs uz4emas atbildrbu par trukumiem un defektiem Etuvdarbos un a.r tiem saist-rto LTguma saistrbu izpilde, kas konstateti garantljas termir,ra. Blvdarbu garantijas termiqs ir 60 (sebdesmit) kalendiirie m6ne$i no Et1vdarbu pielemsanas - nodosanas akta parakstr5anas dienas (turpmak - Garantijas laiks) Garantijas laika saistrbu izpildes nodro5inasanai 10 (desmit) darba dienu laika pec dienas, kad abas PUSES parakstrju5as BDvdarbu pie4emsanas - nodosanas aktu, IZpILDITAJS iesniedz P'ASIITITAJAM Lrguma noteikumiem atbilsto5u un pasutita1am pie4emamd forma un satura izteiktu Garantijas laika garantry I0% (desmit pror;enti) apmera rlo Lrgumcenas (izmaksajamas pec pirmd piepras-tjum_a), kura saturu un formu IZPILDITAJS pirms iesnieg5anasaska4ojis ar PASUTITAJU. Garantijas laika garantijas nodro5inajums iesniedzams kred-rtiestades vai apdro5ina$arras akciju sabiedrrbas izsniegtas neatsaucamas un beznosacrjumu garantijas veida, kam nepartraukti jablt spek6 uz Lrguma 7.l.punktd norad-rto Garantijas periodu, ka an IZPILDITAJAM savlaictgi japagarina,ia saskaqa ar Ltguma noteikumiem tiek pagarinats Garantij as laiks. - a Ja Garantijas laika- ietvaros konstateto defektu do! PASUTITAJAM nav bijis I.J. iespejams pienaclgi rzmantot Objektu IZPILDITAJA vainas dcl, PASUTITAJS ir tiesigs ar ral,stveida pazi4ojumuizpilditajam pagarinat Garantijas laiku par laika periodu, kada Objekts nevareja tikt pienacrgi izmantots irar Garantijas iaika ietva:ros konstatetajiem defektiem PASUTITAJS rakstveida paziryo IZ7Ij,DITAJAM. IZPILDITAJAM ir pienakums nekavejoties, bet ne vclak ka iras-uftfaja noradrta saprafrga laika periodd:,lt uz sava rekina noverst visus Garantijas lzika ietvaros konstatetos un PASUTITAJA norad-rtos BDvdarbu izpildes rezult1ia un/vai izmantoto risinajumu, metozu, materialu vai citus defektus un trtkumus, iz4emot gadrjumus, ja Sadi defekti radu5ies PASUTITAJA nolaidtbas vai neuzmanlbas de!. fzpnli:tajam ir jaierodas Btvdarbu izpildes vieta un jauzsak defektu nover5ana avarljas gadr.juma nekavejoties un ne velak kd 12 (divpadsmit) stundu laika, bet citos gadrjumos- ne velak ka 48 (detrdesmit asto4u) stundu laika pec PASUTITA.IA rakstiska paz,i4oj uma Ja kadam Birvdarbu izpild6 rzmantotalarn materialam, iekartai vai citam risinajumam, kas iepriek5 labots vai no;maimts Garantijas laika ietvaros, atkartojas defekts vai

8 bojdjums (irlentisks iepriek5ejam vai citdds), IZPILDITAJAM nekavejoties javeic materiala, iekartas vai cita. risinajuma nomai4a ar jaunu (atkartota labo5ana nav pielaujama) Ja IZPILD]TAJS nav uzsacis pazipoto defektu nover5anu Llguma 7.2.punkta norad-rtaja terrnila vai nav pienaclgi noversis pazi4otos defektus vai bojajumus PASUTITA.IA noradtta sapratrga termi4a. PASUTITAJAM, par to rakstveida pazigojot IiIPILDITAJAM. ir tiesrbas, bet ne pienakums, konstateto defektu un bojajumu n,oversanu veikt saviem spekiem vai pieaicinot jebkuru PASUTITAJA izveletu trr;so personu. Visus zaudejumus, izmaksas un izdevumus, kas PASUTITA.IAM tie5i vai netiesi radu5ies, veicot defektu un bojajumu nov r5anu saviem spekiem vai pieaicirrot PASUTITAJA izvolotas personas, sedzizpilditajs, un PASUTITAfS ir tiesrgs Sadas summas vienpuseji ieturet no Garantijas laika garantijas un/vai jebkaddm naudas summdm, kuras IZPILDITAJAM piendkas no P A S UTITA.I A, p ar to r akstr,'e i d a p az\ oj ot IZP ILDIT AJAM Ja IZPILDI'IAJS izvirz4rs iebildes par defektu attiecinamrbu uz Garantijas laika saistrbam, I'ASUTITAJS vai abas PUSES, savstarpeji vienojoties, var pieaicinat ekspertu. Jar eksperta sledziens apstiprina par pamatotu PASUTITAJA viedokli, IZPILDITA.IS ne tikai noverr5 attiecrgos trfkumus, bet an sedz eksperta pieaicins5anas izmaksas Garantijas laika saistrbas alliecas arl uz veikto un apmaksato Buvdarbu apjomu, ja Lrgums tiek izbeigls priek5laicrgi un Btvdarbi nav paveikti pilntbs Gadrjuma,.ja pirms Garantijas laika termila beigdm tiek konstat ti defekti, neprecizitates vai trtkumi IZPILDITAJA paveiktajos Buvdarbos un nav iespejama attieclgo del.ektu, neprectzilla5u vai trdkumu nover5ana garantijas laika ietvaros, tad attiecrgais garantijas laiks, PUSEM rakstveida vienojoties, tiek pagarinats par to laiku, kura IZPILDITAJS novers ilttiectgo s defektus vai trukumus. 8. NnpAnvaRAMAvARA 8.1. PUSES tiek atbrrvotas no atbildrbas par Lrguma saisttbu nepildtsanu neparvaramas varas vai arkdrtoju apstakfu de!, kurus attiecrga puse (vai abas puses) nevareja ne parcdz1\ ne novorst, ne ietelkmet un par kuru rasanos puses nav atbildrgas. Par Sadiem apstakfiem atzlstamas stihi.skas nelaimes, kara darbrba, blokade, civiliedzrvotaju nemieri, streiki, sakaru un kled-rtiestazu darbrba Katra no PUSEM, kuru J-rguma ietvaros ietekme neparvaramas varas apstakfi, nekavejoties par to informe otru PUSI Jakada no PUSEM, kuras ncrbu ietekme neparvarama vara, bez objektlva iemesla neinforme otru PUSI par neparvaramas varas apstaklu iesta5anos 5 (piecu) darbdienu laika, attiecilga PUSE netiek atbnvota no Ltguma saistrbu izpildes Ja neparvararmas varas apstrikfi turpinas ilgdk neka 30 (trtsdesmit) kalendara dienas, PUSES kopigi risina jautajumu par Lrguma turpmako izpildi vai izbeig5anu. Llguma izbeig5anas gad-rjuma, kuras pamats ir nepdrvarama yara, nevienai no PUSEM nav tiestbu prast1 zaudej umu atfrdzrbu. 9. Llcuvra crozisana un LAUSANA 9.1. Lrgums kopa ar ta pielikumiem ietver visas PASUTITAJA un IZPILDITAfa vieno5anas prar Lrguma priek5metu un aizstaj visas iepriek5ejas rakstiskas un mutiskas vieno5ands u.n pdrrunas Ja Latvijas Republikas normatr-vo aktu groz-rjumi paredzes tadas normatrvo aktu pdrmai4as, luras liks PUSiIM main-rt Lrguma noteikumus un nosacr.jumus, tadejddi bttiski mainot PUSU ekonomiskos un komercialos mer$us, un ja PUSES nespes 10 (desmit) dar:ba dienu laika pec Sadu apstakfu ra5anas panakt vieno5anos par 5o parmai4u nosacrjumiem, I'USEM ir tiesrbas lauzt Ltgumu, lemumu pazi\oiot rakstiski Visi papildinajumi un grozijumi Ligumd izdarami rakstiski un ir speka tikai pec to 8

9 abpusejas parakstrsanas, un ar to abpusejas parakstr5anas brfdi k![st par Lrguma neat4emamtr sastavdalu. g.4. pasutita,is ir tiesigs vir:npustgi atkapties no LTguma nemaksajot hgumsodu un neatlldzinot nekadus iaude.jumus, par to pazi4ojot IZPILDITAJAM rakstveida 7 (septi4as) dienas iepriek5, Sados gadrlumos: IZPILDIT,A.JS Lfguma noteikta termi4a neiesniedz Lrguma noteiktas apdro5ina5anas polises; IZPILDIT,A.JS neievero jerbkuru no Lrguma noteiktajiem Bfivdarbu uzsakdanas un izpildes starptermi4iem/termiliem un ja IZPILDITAJA nokavejums ir sasniedzis vrsmaz 7 (septitas) darba <lienas; g.4.3. IZPILDIT,A.JS neievcro likumrgus b[vuzrauga vai PASUTITAJA norad-rjumus vai a1 nepildal kadas Lrguma noteiktas saistrbas vai pienakumus, un ja IZPILDITAJS Sddu neizpildi nav novi:rsis 10 (desmit) dienu laikd pec attiecrga rakstiska P A S IITIT,A J A vai buvtrzr auga p azi4oj uma s a4em 5 anas jaizpild]tfafa saimnieciska darbrba ir aptureta llgdkpar_z (divam) nedolam fzpnlifajs ir tiesigs Lrgumu vienpuseji lauzt,ja PASUTITAfS nepilda Lrguma noteikumus un turpina nepildrt pat poc rakstiska bridinajuma sa4emsanas' 9.6. PUSES var laufi. Ltgumu, savstarpeji vienojoties. g.7. Izbeidzot LrLgumu priekslaicigi, PUSES sastada un abpuseji paraksta atsevi5\u aktu par faktiski izpild-rto Blvdarbu apjomu un to vertrbu. Sastadot aktu, PUSES 4em vera izpildito liuvdarbu kvalitdti. PASUTITAJS samaksa IZPILDITAJAM par izpili;rtajiem darbiem, atbilstosi Lrguma noteikumiem sastad-rtajam aktam. PUSES savstarpejo noretcinu Sajd punktd minotaja gad-rjumd veic 30 (trlsdesmit) dienu laikd pec Sajd punkta mineta akta parakstrsanas. L0. Ctrr NoTEIKUMT LTgums stajas speka pecta abpusejas parakstrsanas un ir speka ltdzpllmgai Ltguma saistrbu tzprldei. I0.2. KA atbildigo un pilnvaroto personu par LTguma izplldi, Buvdarbu pie4em5anu, iespejamo papildindjumu vai izmai,tu saska4o-ianu (iz4emot Lrguma grozr.jumu parakstrsanu)-no PASUTI'IAJA puses PASUTITAJS noztme Kdrli Balceru, tdlr , e-pasta adrese: un no IZPILDITAJA puses IZPILDITA.JS nozrme Dr:nisu Konstantinovu, talr , e-pasta adrese: izmai4u personalsastava gad-rjuma vienpuseji elektroniski informejot,otru Pusi PUSES vienojas neizpaust konfidenciala rakstura informaciju, kas attiecas uz otru pusi un kfuvusi zinamalrppma nosleg5anas, izpildes vai izbeig5anas gaita PUSES strrrjus risina savstarp ju sarunu cefa. Ja Sdda veidd vieno5anos panakt nav iespejams, PUSES strldu risina atbilst-rgi Latvijas Repubtikd speka eso5ajiem normatrvajiem aktiem Ligum aiipildetiek piemeroti Latvijas Republikas likumi un strrdi tiek risinati Latvijas Republikas tiesas Ja rodas strids par Lrguma saist-rbu saturu, Lrguma noteikumu interpretacija PUSES piem ro Iepirkuma noteikurnus un IZPILDITAJA ieprieks iesniegto piedavajumu. ^ITUSES irlieslgas vienpustni izbeigt Lrgumu vai atlikt Llguma izpildi bez sankciju piemerosanss gadrjuma, ;u tur pamatots ar valsts, pa5valdrbas vai augstakstavo5u iestazu un ilstiiuciju izdotajiem normatrvajiem aktiem vai citiem rftojumiem Dokumenti, zi4as var cita korespondence, kas ierakst-rta pasta sflt-rjuma nosluta uz Lrguma no:radito PUSES adresi, uzskatdma par pazi\otu 7 (sept-rtaja) diena pcc sft-rj uma no do5anas pasta iestade Jebkadas iilmaigas Lrguma var tikt izdarrtas viemgi pec abu PUSU rakstiskas vieno5ands, kas ar to abpusejas parakstr5anas brrdi klust par Lrguma neat4emamu sastavdafu.,ia PUSES neval'vienoties, paliek spekd iepriek5ejie Lrguma noteikumi.

10 Lrgums sastad-rts latviesu valoda, uz 10 (desmit) lapam, divos eksemplaros ar vienadu juridisko speku, viens eksemplars k anas bndl ir Sadi pielikumi: l.p,ielikums: Blvdarbu izpildes tdmes p,ielikums: Buvdarbu pie4emsanas - nodo5anas akts, forma, uz 1 (vienas) lapas. PASUTITAJiS: Rlgas Stradi4ra universitiite Reg. Nr Dzirciema iela16, Rrga, LV-1007 Banka: A"/S "iswedbank" S.W.I.F.T. HABALV2Z Konts LVO2FIABAO/ Banka: A/S ";SEB bhnl{.a" S.W.I.F.T. LII{LA Konts LV28LIN 00t PUSU rekvizni un paraksti IZPILDITAJS: SIA "Perfekt Btrve'o Reg. Nr Raila iela 9c-11, Lielvarde, LV-5070 Banka: A/S "Swedbank" S.W.I.F.T. }IABALVZZ Konts: LV 16HABA Valdes prie B0vniecibas P l<tu vadftais kds dalas

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ 14120 par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldlbas, re[istreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksat6ju

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

BJm$ "HiEa" eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a II I I I r-./ v

BJm$ HiEa eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019  gada 07  rnart6 a II I I I r-./ v BJm$ "HiEa" eksernplars EPRKUMA LGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR- 19-240-11 RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a r-./ v Bcrnu un jaunie5u basketbola skola,,rrga", direktora Gunta Senhofa

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca Gintermuiza, turpmak saukts Pasutitajs, kas darbojas uz Statutu pamata, valdes IEPIRKUMA LIGUMS -7.3/5-07 Jelgava,O7.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes locekla U.Cacus persona, no vienas puses un SIA "Regat" turpmak

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,1hl.19,*r*?fi l*jf;?h?jifiill Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS NT. 17l2014/AL X ar fizisku personu o ar pa5nodarbindtu

Sīkāk