Pasnovertejums komunikacija-mediji

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pasnovertejums komunikacija-mediji"

Transkripts

1 Studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes Pašnovērtējums par 2015./2016.akadēmisko gadu 1 1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas kopējo stratēģiju Informācijas un komunikācijas zinātnes studiju virziena attīstības stratēģija strukturēta trīs prioritātēs, katrai izvirzīts stratēģiskais mērķis un noteikti rīcības virzieni. 1.prioritāte: studijas Stratēģiskais mērķis - nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam izvēlētajās nozarēs un tālākām studijām augstāka līmeņa studiju programmās gan Latvijā, gan ārvalstīs. 1.prioritāte rīcības virzieni: 1) studiju kvalitātes nodrošināšana un uzturēšana; 2) jaunu specializāciju, studiju kursu un moduļu veidošana un aprobācija, jaunu studiju programmu sagatavošana; 3) studiju kursu piedāvājuma veidošana svešvalodā, kopīgā un dubultā grāda programmu attīstība. 2.prioritāte: pētniecība Stratēģiskais mērķis - attīstīt uz inovācijām vērstu pētniecību komunikācijas un informācijas zinātnē. 2.prioritātes rīcības virzieni: 1) aktīva iesaiste Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta darbībā un pētniecības projektu īstenošanā; 2) reģionam nozīmīgu pētījumu veikšana; 3) iesaiste starptautiskos pētījumos un pētījumu veikšana sadarbībā ar citām augstskolām un zinātniskām institūcijām. 3.prioritāte: sadarbība Stratēģiskais mērķis - stiprināt un pilnveidot sadarbību ar nozīmīgiem partneriem Latvijā un ārvalstīs, lai nodrošinātu studiju programmu un pētniecības kvalitāti. 3.prioritātes rīcības virzieni: 1) sadarbība ar nozares darba devējiem, nozaru profesionālajām organizācijām; 2) sadarbība ar reģiona pārvaldi, vietējām pašvaldībām, reģionā esošajiem uzņēmumiem, NVO; 3) sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs. Studiju virziena stratēģija atbilst Vidzemes Augstskolas kopējai stratēģijai, - visiem stratēģiskajiem mērķiem, kas definēti ViA stratēģijā gadam Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. Studiju virziena un programmu novērtējums no Latvijas interešu viedokļa veikts, balstoties uz šādiem dokumentiem: -Nacionālās attīstības plāns gadam, kurā viens no rīcības virzieniem ir attīstīta pētniecība, inovācija, augstākā izglītība. Plāna 317.punkts norāda uz komunikācijas un mediju profesionāļu nepieciešamību, jo valstij ir jāstiprina kvalitatīva informatīvā un demokrātisko diskusiju telpa, kur nodrošināta gan visu sabiedrību aptveroša savstarpēja komunikācija līdzdalības veicināšanai, gan valsts iespēja uzklausīt un komunicēt ar tās iedzīvotājiem un tautiešiem ārzemēs (..) veicinot vienojošu vērtību un mērķu apziņu. 1 Dokumentā izmantotie saīsinājumi: ViA Vidzemes Augstskola, SZF Sabiedrības zinātņu fakultāte, KSA bakalaura programma Komunikācija un sabiedriskās attiecības, MSŽ bakalaura programma Mediju studijas un žurnālistika.

2 -Ekonomikas ministrijas Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību (2015), kur īpaši ņemtas vērā sadaļas 6.9. Inovācija un jaunās tehnoloģijas un Informācijas sabiedrība. -Eiropas Savienības Prioritātes Izglītības un profesionālās apmācības jomā gadam; -Pētījums par Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējām (2014); -Mediju politikas pamatnostādnes Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030, kur skarts mediju un komunikācijas aspekts. akcentējot nepieciešamību paplašināt Latvijas digitālo kultūras telpu (62.punkts) un nodrošināt mediju pieejamību ( punkts). -Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm Komunikācijas nozare Latvijā strauji attīstās un nostabilizējas. Par to liecina aktīva komunikācijas profesionāļu un žurnālistu profesionālo organizāciju darbība un iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgās diskusijās, līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos. Nostiprinoties demokrātijas vērtībām, pilnveidojoties pilsoniskajai sabiedrībai, aizvien nozīmīgāka kļūst sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldes procesos, kā arī jebkura uzņēmuma vai organizācijas sociālā atbildība par vidi, kurā tie strādā, rada pievienoto vērtību. IKZ studiju virzienā piedāvātas programmas nodrošina studējošo digitālo prasmju un iemaņu uzlabošanu, veicinot informācijas sabiedrības attīstību. Tas ir īpaši nozīmīgi tāpēc, ka Vidzemes plānošanas reģions par vienu no reģiona viedās specializācijas stratēģiskajiem mērķiem izvirzījis jaunu uzņēmējdarbības jomu attīstību zināšanu ekonomikas nozarēs. Reģionā ir potenciāls radošo industriju attīstībai, tai skaitā uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar audiovizuālo sektoru, komunikācijas, jauno mediju risinājumiem. Valmierā darbojas biznesa un inovāciju inkubators, kurā ViA Informācijas un komunikācijas studiju virziena absolventi atrod iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību mediju un komunikācijas nozarē. Absolventiem ir iespēja pašiem veidot savus uzņēmumus, radot un sniedzot inovatīvus pakalpojumus informācijas, komunikācijas un mediju jomā. ViA IKZ studiju programmās Iegūtā izglītība sniedz iespējas sekmēt radošās ekonomikas attīstību Latvijā, kas balstīta uz nemateriāliem resursiem: zināšanām, radošām idejām un inovācijām. Studējošo izpratnes veicināšanai un izglītošanai par inovāciju un uzņēmējdarbību, tostarp, lai motivētu pievērsties uzņēmējdarbībai, inovatīvu ideju un risinājumu izstrādei un tālākai to attīstīšanai, izmantojot modernās tehnoloģijas. Tādejādi tiek veicināta programmu absolventu pašnodarbinātība, jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošana, tā sekmējot tautsaimniecības attīstību, sniedzot ieguldījumu reģiona attīstībā, izmantojot studiju laikā apgūtās zināšanas, idejas, pieredzi un kontaktus. Mudinot studējošos uz inovāciju veidošanu un jaunradi, studiju virziens sniedz pienesumu Vidzemes reģiona un arī Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Virzienā īstenoto programmu absolventi var sekmīgi iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī veidot labu karjeru valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību iestādēs, masu medijos, nevalstiskajās organizācijās un citās organizācijās, kur nepieciešamas plaša spektra pamatzināšanas par sociāliem procesiem, kā arī analītiskās domāšanas un radošuma kompetences Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. Komunikācijas un mediju joma, īpaši masu mediju joma, kas smagi cieta ekonomiskās krīzes laikā, patlaban atkopjas, lai gan, joprojām var runāt par pēckrīzes situāciju. Nozarē vērojamas vairākas tendences, kas veido kontekstu, kurā veicama IKZ virzienā īstenoto programmu izvērtēšana. Pirmkārt, darba tirgū Latvijā arvien vairāk tiek pieprasīti kvalificēti komunikācijas un mediju vadītāji un speciālisti, kā arī žurnālisti. Pieprasījums saglabāsies, kā liecina arī Ekonomikas ministrijas sagatavotais ziņojums par darba tirgus prognozēm attiecībā uz profesiju grupu tiesību, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti, kur iekļaujas gan žurnālisti, gan komunikācijas speciālisti. Šo tendenci apliecina arī prakšu devēju atsauksmes. Otrkārt, profesionālu un labi sagatavotu žurnālistu loma nacionālā līmenī ir kļuvusi īpaši nozīmīga, ņemot vērā aizvien pieaugošo Krievijas izplatītās dezinformācijas ienākšanu Latvijas informatīvajā telpā, nepieciešamību pēc labi sagatavotiem speciālistiem, kas spēj darboties profesionāli, ētiski un atbildīgi. Treškārt, komunikācijas jomā paveras plašs darba lauks gan nozares attīstība, gan tās popularizēšana un sabiedrības informēšana. IKZ studiju virziena absolventiem tas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū un pašiem būt par aktīviem nozares veidotājiem un attīstītājiem. Studiju procesā KSA un MSŽ programmās kā nozīmīgs aspekts tiek izcelta studējošo radošuma un uzņēmējdarbības prasmju attīstība, un tas ir viens no elementiem, kas profesionāļu skatījumā nākotnē sekmēs absolventu nodarbinātību. Kā iepriekš pētījumā norādījuši nozares profesionāļi (Veidemane, 2013), nākotnes izaicinājums jaunajiem speciālistiem būs nepieciešamība piedāvāt tirgum inovācijas un starptautiski konkurētspējīgus produktus. Minētos argumentus apstiprina arī KSA programmas studentu prakšu vadītāju atsauksmju analīze. Prakšu vadītāji uzsver, ka radošums, uzņēmība, kā arī atbildīgums pret darba uzdevumiem ir nozīmīgi elementi, lai jaunie speciālisti varētu veidot veiksmīgu karjeru. Šajā sakarā ļoti pozitīvi vērtējama nozares profesionāļu iesaiste studiju procesā, studiju kursu docēšanā vai vieslekciju vadīšanā gan KSA, gan MSŽ programmās, sadarbības projektu veidošanā ar nozares uzņēmumiem, kā arī iespēja studentiem ik gadu doties praksē nozares uzņēmumos,

3 jo tādā veidā studējošie ļoti labi jau studiju laikā iepazīst nozares vidi un saskata savas nākotnes iespējas. Tāpat domāšanu inovāciju virzienā veicina prakšu pieredze ārvalstu uzņēmumos, kur Erasmus finansējuma izmantošanā IKZ virziena studenti ir vieni no aktīvākajiem ViA. Pēc nozares profesionāļu domām, jaunajiem komunikācijas speciālistiem nākotnē aizvien vairāk būs nepieciešamas kompetences un zināšanas, kas saistītas ar stratēģisko komunikāciju, ilgtspēju, ietekmes pušu vadību, operativitāti krīžu komunikācijā un stāstniecību. Šie ir elementi, kas pakāpeniski un mērķtiecīgi tiek iestrādāti KSA programmas saturā. Mediju politikas veidošanas apakšgrupas vadītājas, RSU asociētās profesores Andas Rožukalnes ziņojumā Kultūras ministrijai (2015) norādīts, ka mediju organizācijas nespēj prognozēt precīzu nākotnē nepieciešamo jauno žurnālistikas profesionāļu skaitu. Tai pat laikā mediju organizācijas jaunajiem profesionāļiem izvirza ļoti augstas kvalitātes prasības, atzīstot, ka tiek gaidīti savā ziņā jau pilnībā nobrieduši potenciālie darbinieki. To apliecinājuši arī mediju redaktori personiskā komunikācijā ar IKZ virziena vadītāju, uzsverot, ka priekšroka tiek dota tiem pretendentiem, kas jau guvuši praktisku pieredzi medijos, pārzina konkrētās jomas specifiku, piemēram, TV, radio, lokālā laikraksta, un kas var ātri iekļauties redakcijas procesos. Šis aspekts ir priekšrocība ViA MSŽ programmas absolventiem, ņemot vērā, ka Latvijā īstenotās žurnālistikas programmas vairākumā gadījumu ir akadēmiskās, kur praksei ir atvēlēts ļoti neliels kredītpunktu apjoms, savukārt ViA piedāvā profesionālās bakalaura programmas. Bez tam mediju redaktoru vidū augstu tiek vērtēta jauno speciālistu daudzpusība, veidot multimediju saturu, liecina Kultūras ministrijas uzdevumā veikts situācijas novērtējums par mediju un žurnālistikas izglītību Latvijā (Juzefovičs, 2015). ViA MSŽ programma nodrošina, ka studenti spēj strādāt dažādos formātos, veidot saturu gan drukātajiem, gan elektroniskajiem medijiem, gan arī darboties interneta mediju vidē. Veicot MSŽ studējošo prakšu vadītāju atsauksmju analīzi, viena no pozitīvām tendencēm ir, ka prakšu vadītāji piedāvā un aicina praktikantus nākt praksē atkārtoti. Kopumā aizvien vairāk nostiprinās tendence, ka MSŽ vecāko kursu studenti nereti pēc prakses beigām paliek strādāt izvēlētajā mediju uzņēmumā, visbiežāk sākotnēji uz autorlīguma pamata vai ārštatā, ar laiku kļūstot par pilna laika darbinieku gada pavasarī aptaujātie MSŽ un KSA absolventi ar ļoti retiem izņēmumiem ( pa vienam no aptaujātajiem KSA un MSŽ absolventiem) visi strādā, tai skaitā gandrīz visi savā profesijā (sabiedrisko attiecību speciālists, komunikācijas projektu asistents, žurnālists). Vairāki uzreiz pēc bakalaura studiju beigšanas uzsākuši studijas maģistrantūrā. Lielākā daļa absolventu saņem atalgojumu kategorijā starp 850 un 1200 eiro. Visi aptaujātie norāda, ka darbs atbilst iegūtajam izglītības līmenim, vai arī nepieciešams augstāks izglītības līmenis, - tas arī bijis pamudinājums turpināt izglītoties maģistra līmenī Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze Skat pielikumu Nr.16 SWOT analīze. 1.5.Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra. Studiju virziens tiek īstenots ViA Sabiedrības zinātņu fakultātē, studiju virzienu vada virziena direktore. Lēmumu pieņemšana virziena ietvaros notiek, pamatojoties uz studiju virziena nolikumu (apstiprināts ViA SZF domes sēdē 2015.gada 20.maijā, lēmums Nr.5/10.1). Saskaņā ar minēto nolikumu darbojas virziena padome, kurā iekļauti visi ViA vēlētie docētāji, kas ievēlēti komunikācijas zinātnē (komunikācijas teorijas apakšnozarē vai komunikācijas psiholoģijas un ētikas apakšnozarē) vai psiholoģijā (sociālās psiholoģijas apakšnozarē), un piedalās studiju virziena īstenoto programmu nozares teorētisko un specializācijas kursu realizācijā. Kopš 2015.gada pavasara IKZ virziena padomē darbojas septiņi ViA vēlētie docētāji. Virzienā pieņemtie lēmumi tiek saskaņoti SZF domes sēdēs Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai sastāda EUR, t.sk. valsts budžeta finansējums EUR, pašu ieņēmumi no studiju maksas EUR. ViA nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finanšu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai. Studiju bāze atrodas Valmierā, Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10. Studiju procesā tiek izmantotas 38 studiju procesam paredzētas telpas, ieskaitot konferenču zāli ar kopējo platību 1445 m 2 t.sk. 5 datoru auditorijas ar 150 darba vietām un Interneta pieslēgumu (360 m 2 ), kā arī IKZ virziena vajadzībām tiek izmantota multimediju laboratorija, Visi augstskolas datori ir pieslēgti lokālajam tīklam, kas nodrošina vienotu informācijas apriti un ir nodrošināta pieeja internetam, intranetam un abonētajām datu bāzēm. Mācību korpusos ir atpūtas telpas (350m 2 ), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbus.

4 finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai; Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai Kopējais finansējums ViA bibliotēkas krājuma komplektēšanai gadā: - grāmatām EUR - periodiskiem izdevumiem EUR - elektroniskiem dokumentiem (datubāzēm, citiem elektroniskiem dokumentiem) EUR 2015./2016.akad.g. studiju virziens iegādājies jaunas 8 grāmatas (8 eksemplāri, kopējās izmaksas 294 EUR) Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja noteikta Vidzemes Augstskolas budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas izpildes un kontroles kārtībā (apstiprināta ViA Senāta sēdē gada 26. oktobrī, lēmums Nr. 10/7.1) studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai; Virzienā esošo studiju programmu īstenošanā piedalās 15 ViA vēlētie docētāji, no tiem septiņi ar doktora grādu. Virziena padomē darbojas septiņi ViA vēlētie docētāji, no tiem trīs ar doktora grādu, bet pārējie četri studē doktorantūrā. Ir paredzams, ka trīs studējošie gada laikā iegūs doktora grādu. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju virzienā esošo programmu īstenošanai, - mērķtiecīgi tiek piesaistīts personāls ar doktora grādu atbilstošās nozarēs, piemēram, 2015.gadā virzienā ievēlēta docente Solveiga Denisa Liepniece studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Bibliotēka Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits: Materiāla veids Skaits Grāmatas Elektroniskie dokumenti 18 Audiovizuālie dokumenti 369 Kartogrāfiskie dokumenti 104 Seriālizdevumi 5839 Nepublicētie dokumenti 2399 ViA abonētās datubāzes Pilntekstu datubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, Eiropa.lv un Lursoft. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku lasītājiem pieejamas datubāzes: LETA, nozare.lv, Letonika, Lursoft laikrakstu arhīvs, kā arī DVD kolekcija. Pārsvarā datubāzes pieejamas no visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem datoriem. Atsevišķām datubāzēm iespējams piekļūt tikai, strādājot bibliotēkā uz vietas un saņemot īpašu atļauju (Lursoft). Bibliotēka aktīvi piedalās valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvāto elektronisko resursu un pilntekstu datubāzu izmēģināšanā. ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. No 2006.gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod iespēju no Valmieras integrētās bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu pasūtīšanu, pieteikties rindā uz jau izsniegtām grāmatām, prasīt grāmatu termiņu pagarinājumu, apskatīt datus par izsniegtajām/laikā nenodotajām/rezervētajām grāmatām. Tas ļauj studentiem un mācībspēkiem efektīvāk izmantot bibliotēkas krājumu. No 2015.gada pavasara ir pieejama bibliotēkas informācijas sistēmas Alise mobilā versija. Līdz ar to elektroniskais katalogs ērti pieejams arī no mobilajām ierīcēm. 1.stāva lasītavā (455,10 m 2 ) studentiem pieejams 116 preses izdevumi papīra formātā latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. No tiem ViA bibliotēka abonē 33. Pieejama arī daiļliteratūra un atsevišķu periodisko izdevumu arhīvs.

5 2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80 m 2 ) ar 26 darba vietām, no kurām ViA studentiem pieejamas 13. Uz četriem no tiem pieejama arī PSPP datu apstrādes programma. Vēl otrajā stāvā izvietotas 2 lasītavas (katra 14,50 m 2 ) grupu darbam, 4 individuālās lasītavas (katra 5,20 m 2 ), un klusā lasītava (79,20 m 2 ). 2.stāva bibliotēkas telpa ir 776,00 m 2. Šeit izvietota nozaru literatūra, pieejams Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu novadpētniecības materiālu krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct, kas sniedz informāciju par Eiropas savienību, kā arī ViA studentu labāko darbu arhīvs. ViA bibliotēka piedāvā studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības. Nodarbības vada gan Vidzemes Augstskolas bibliotēkas, gan Valmieras bibliotēkas speciālisti. Apmācību mērķis ir iepazīstināt jaunos studentus ar Valmieras integrēto bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, apmācīt kā strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu un abonētām tiešsaistes pilntekstu elektroniskām datubāzēm. Apmācībām pieteikties var arī elektroniskā veidā. Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir atrodama ViA mājas lapā, sadaļā bibliotēka kā arī bibliotēkas blogā Materiāltehniskais nodrošinājums Studiju bāze atrodas Valmierā, Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10. Visas auditorijas aprīkotas ar stacionāru datoru un stacionāru projektoru, kā arī skaļruņiem un prezentācijas tālvadības pulti, taimeri un lāzera rādītāj koku vienā. No visiem datoriem augstskolā ir pieejams internets, kā arī abonētās pilnteksta datubāzes. Abonētajās pilnteksta datubāzes studenti var lietot arī kopmītnēs, kā arī autorizējoties no jebkuras vietas kur ir pieejams internets. Visās auditorijās studentiem pieejams bezvadu internets. ViA studiju materiāltehnisko bāzi veido: 38 studiju procesam paredzētas telpas ieskaitot konferenču zāli, t.sk. piecas datoru auditorijas ar 150 darba vietām un Interneta pieslēgumu, kā arī deviņas laboratorijas. Studiju virziena studiju programmu īstenošanai tiek izmantota multimediju laboratorija. Ar multimediju laboratorijas aprīkojumu iespējams veikt foto un video uzņemšanu, kā arī veikt pilnvērtīgu uzņemtā materiāla apstrādi. Pieejamo datoru skaits: - Studentiem 180 gab. - Akadēmiskajam personālam 45 gab. - Administratīvajam personālam 55 gab. - Stacionāro datoru skaits auditorijās 30 (neskaitot datorauditorijas) - Portatīvie datori 40 gab. - Multimediju projektori 45 gab. Materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs, lai studējošie apgūtu prasmes un iemaņas, kas paredzētas profesijas standartos, piemēram, profesijas standartā Žurnālists (punkts Nr. 10. Spēja pasniegt žurnālistikas materiālu, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ) 1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. Daļa no pētniecības aktivitātēm IKZ virziena ietvaros tiek organizēta caur ViA HESPI institūtu: tajā ievēlēti divi no virziena vēlētajiem docētājiem docents J.Buholcs un lektore Agnese Karaseva kā arī institūta pētniecības projektos iesaistīti citi ViA docētāji, kas piedalās virzienā esošo studiju programmu īstenošanā docents Visvaldis Valtenbergs, lektore Anna Broka, docente Linda Veliverronena (ievēlēta komunikācijas zinātnē) akadēmiskajā gadā virzienā ievēlētie docētāji publicējuši vairākas publikācijas, kas indeksētas starptautiskajās datu bāzēs SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO Academic Search Complete, Elsevier. Pārskatu par docētāju zinātnisko un pētniecisko aktivitāti skat. pielikumā Nr 10. Skatīt arī pielikumu Nr 13: Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV). 1.8.Informācija par ārējiem sakariem: IKZ virziena docētājiem izveidojusies laba sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģiona administrāciju, notiek regulāra informācijas apmaiņa un iesaiste pētījumu veikšanā, kā arī prakses nodrošināšanā. Laba sadarbība izveidojusies ar vairākām pašvaldībām Vidzemē, kur studenti izstrādājuši pētījumus par pašvaldībām nozīmīgiem jautājumiem, strādājuši praksē. Kopumā regulāras prakses iespējas MSŽ studentiem nodrošina laikraksti Liesma, Druva, Ziemeļlatvija, kā arī laikraksti citos Latvijas reģionos, žurnāli Klubs, IR, Santas grupas žurnāli. TV un radio sektorā sadarbība prakšu ietvaros ir ar tādiem medijiem kā Vidzemes TV, Latvijas reģionu televīzija Re:TV, Valmieras radio, Latvijas Televīzija, Latvijas radio ziņu dienestu un radio kanālu pieci.lv, TV3, LNT, Radio SWH, digitālo mediju grupā: ziņu aģentūra LETA,

6 u.c. Studentu vidū populāra prakses vieta ir MSŽ absolventa un vieslektora izveidotais multimediju uzņēmums Epata Studio. Daži studenti praksi veic arī pašvaldību veidotajos medijos: web lapās, ziņu izdevumos utml. KSA studiju programmas studentiem ir regulāras prakses iespējas ilggadīgo partneru organizācijās, piemēram, Nacionālā ziņu aģentūra LETA, Valmieras TV, laikraksts Liesma, laikraksts Druva, sabiedrisko attiecību aģentūras PR Stils, Hill&Knowlton, Repute, Hauska&Partners, BPS, Valsts Kancelejas Komunikācijas departaments, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departaments, Valmieras pilsētas dome, Cēsu pilsētas dome, SIA Lattelekom Korporatīvās komunikācijas daļa un Sabiedrisko attiecību nodaļa, VAS Latvenergo Korporatīvo komunikāciju departaments un Mārketinga un sabiedrisko attiecību departaments, u.c sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; MSŽ programmai izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas žurnālistu asociāciju - asociācijas pārstāvji (Anda Rožukalne, Kārlis Dagilis, Māra Miķelsone, Nellija Ločmele, u.c.) iesaistās studiju procesā kā vieslektori vai Valsts pārbaudījumu komisijas locekļi. MSŽ programmas studentiem ir iespēja apmeklēt asociācijas rīkotos pasākumus jaunajiem žurnālistiem. KSA programmas docētāji ir iesaistīti arī dažādos nozares pasākumos, piem., LSAKA un LASAP rīkotajā ikgadējā Latvijas sabiedrisko attiecību gada balvas darbu vērtēšanā. Vēl viena no nozīmīgām sadarbības formām ir nozares profesionāļu vieslekcijas studiju kursu ietvaros. Arī studentiem ir iespēja iesaistīties asociācijas rīkotajos pasākumos. Virziena direktore A.Karaseva piedalās NEPLP, Kultūras ministrijas izveidotajās mediju politikas un medijpratības darba grupās. ViA ir iesaistījusies vairākos partneru tīklos arī Vidzemes reģionā: GNP Tūrisma klasteris, Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris. Kopumā augstskolā ir noslēgti vairāk kā 40 prakšu jumta līgumi ar valsts, nevalstiskajām organizācijām, kā arī biznesa uzņēmumiem augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu; ViA tiek nodrošinātas dažādas sadarbības iespējas ārvalstīs: studentu un personāla mobilitāte Erasmus programmas ietvaros, starpaugstskolu sadarbība noslēgto sadarbības līgumu ietvaros (ārpus Erasmus programmas), sadarbība starptautisko organizāciju/partneru tīklu ietvaros, sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām. ViA ir noslēgti apmēram 80 starptautiskie augstskolu sadarbības līgumi. Tas ļauj īstenot veiksmīgas sadarbības aktivitātes ar dažādiem ViA partneriem, piemēram, studentu un docētāju apmaiņa, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti, kursi, semināri, vieslekcijas, pētniecība un konferences, kā arī iesaistīšana pārbaudījumu komisijās un atgriezeniskās saiknes saņemšana studiju kvalitātes izvērtēšanai. IKZ virziena kontekstā svarīga ir ViA starptautiskās sadarbības politika, kas vērsta uz dubultā vai kopīgā grāda programmu īstenošanu: 2014.gada ziemā parakstīts sadarbības līgums ar Ķīles augstskolu Vācijā par dubultā grāda programmu īstenošanu komunikācijas un mediju jomā. Jau 2015.gada rudenī programmā iesaistījušies pirmie studenti, un 2017.gada pavasarī paredzams pirmais programmas absolvents, kas saņems gan ViA, gan Ķīles augstskolas diplomu studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji; IKZ virziens ir ViA viens no aktīvākajiem gan studējošo, gan akadēmiskā personāla mobilitātē akadēmiskajā gadā Erasmus apmaiņas mobilitātē piedalījušies 13 studējošie, dodoties uz tādām valstīm kā Zviedrija, Vācija, Portugāle, Norvēģija, Islande u.c.. No šīs 13 mobilitātēm piecas bija prakšu mobilitātes. Tā minama kā pozitīva tendence, - katru gadu pieaug to studentu skaits, kas ārvalstīs iziet praksi, tādejādi veidojot starptautiskus kontaktus un papildinot savas praktiskās zināšanas un prasmes darbam nozarē. Divi studenti izmantojuši internacionalizācijas mājās (internationalization at home) iespējas, piedaloties Vidzemes Augstskolas ikgadējā starptautiskajā Baltijas vasaras skolā akadēmiskajā gadā ViA apmaiņā uzturējies 52 ārvalstu studenti, apgūstot kursus no ViA piedāvātā starptautisko studiju moduļa, kurā iekļauti arī IKZ virziena docētāju docētie kursi. IKZ virziena docētāji akadēmiskajā gadā piedalījušies kopumā četrās apmaiņas mobilitātēs, no tām visas bijušas docēšanas vizītes.

7 Akadēmiskā gada ietvaros IKZ viesojies viens ārvalstu docētājs no Norvēģijas sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām; ViA tiek nodrošinātas dažādas sadarbības iespējas starpaugstskolu sadarbība noslēgto sadarbības līgumu ietvaros; kā arī sadarbība profesionālo organizāciju ietvaros. Ir noslēgti starpaugstskolu sadarbības jumta līgumi ar Rīgas Tehnisko Universitāti, Banku Augstskolu un citām augstākās izglītības iestādēm. IKZ virzienam cieša sadarbība ir ar Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, ir noslēgts sadarbības līgums, notikušas docētāju tikšanās, notiek regulārai informācijas apmaiņa zinātniskām un akadēmiskām aktivitātēm. Kopīgi sagatavoti vairāki projektu pieteikumi pētniecības aktivitātēm un uzsākta izpēte par kopīgu studiju kursu un studiju programmu īstenošanu studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. ViA ir piešķirta Erasmus harta, kas nodrošina studentu dalību starptautiskā apmaiņā. Kā arī Vidzemes Augstskolas absolventi saņem valsts atzītu diplomu un diploma pielikumu, kas apliecina iegūto grādu un augstāko profesionālo kvalifikāciju. Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma SupplementModel; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Eiropas Komisija diplomu pielikumu kvalitātes apliecinošu atzinības rakstu piešķīra ViA gadā gada decembrī ir saņemts oficiāls dokuments no Eiropas Komisijas, kas apliecina tiesības arī nākamos trīs gadus lietot diploma pielikuma Atzinības zīmi (Diploma Supplement Label) kā apliecinājumu visaugstākajiem dokumenta standartiem Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: Studiju virziena iekšējās kvalitātes sistēma balstīta Eiropas un nacionālajā likumdošanā, kas definē augstākās izglītības attīstības pamatprincipus. Nozīmīgs studiju programmu un studiju virzienu izvērtēšanas aspekts ir akreditācija, kas notiek ik pēc 6 gadiem. Studiju virziena kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos: - Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē Sociālo zinātņu fakultāte. -Sociālo zinātņu fakultāte regulāri izvērtē savu darbību un lemj par aktuāliem jautājumiem fakultātes domes sēdēs. -Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetences tiek vērtētas, balstoties uz tā profesionālajiem, akadēmiskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība; -Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojums, kas tiek analizēts studiju virziena padomes sēdē, tad fakultātes domes sēdē. Tiek izvērtēta iepriekšējā posma darbība un diskutēts par nepieciešamajām izmaiņām un tālāko attīstību. Pašnovērtējuma ziņojums tiek iesniegts ViA Senātam, kā arī pieejams publiski ViA mājas lapā. -Izmaiņas studiju programmās var tikt izdarītas pēc virziena vadītāja, virziena docētāju, Senāta Studiju un zinātņu komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Izmaiņas tiek apstiprinātas virziena padomē un fakultātes domē. -Katrā studiju kursā tiek izstrādāts kursa apraksts un kursa kalendārais plāns. Kursa apraksts ietver vispārīgu pamatinformāciju par studiju kursu (studiju kursa nosaukums, apjoms u.tml.), studiju kursa mērķi, metodes, rezultātus, prasības, vērtēšanas principus, studiju kursa literatūras un papildu literatūras sarakstu. Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp docētāju un studentu kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņem katrs students. Kursa docētāji regulāri aktualizē kursa aprakstus. Kursu aprakstus apstiprina virziena padome. -Regulāri notiek ViA fakultāšu dekānu un virzienu vadītāju sanāksmes. -Virzienu vadītāji un fakultātes vadība regulāri tiekas ar studentiem. -Katru akadēmisko gadu tiek veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti tiek apspriesti virzienu vadītāju sēdē. Aptauju rezultāti tiek izmantoti studiju procesa pilnveidošanā. -Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem, tos izvērtēt un veikt nepieciešamās izmaiņas. Monitoringu par kursu kvalitāti veic virziena vadītājs. -Katru gadu tiek veiktas absolventu un darba devēju aptaujas. -Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses uzņēmumos un organizācijās. -Nozaru profesionāļi un citu augstskolu docētāji tiek iesaistīti Valsts pārbaudījumu komisijas darbā. -Studiju kvalitāti palīdz nodrošināt iekštīkls, LAIS, e-punkts.

8 -Regulāri tiek veikts kursu audits programmu ietvaros, balstoties uz darba devēju, studējošo un absolventu aptauju rezultātiem un sekojot tirgus tendencēm. -Harmonisks un laika ziņā sabalansēts studiju process, lai studējošajiem vidēji semestrī apgūstamo kredītpunktu skaits nepārsniegtu 20 KP. -Studentiem un augstskolas docētājiem pieejamas ViA bibliotēkas abonētās datu bāzes -Akadēmiskā un zinātniskā personāla nodarbinātības un attīstības politika tiek īstenota augstskolas mērogā, saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. -Fakultātes dome lemj par viespasniedzēju izvēli un apstiprināšanu. -Studiju procesā aktīvi tiek aprobēta starptautiskā dimensija: virzienā esošo programmu studenti piedalās ViA izveidotā starptautiskā moduļa kursos, piedalās Erasmus apmaiņā, Nordplus un citu starptautisko programmu projektos. -Balstoties uz docētāju priekšlikumiem, regulāri tiek atjaunoti un papildināti virzienā esošo studiju programmu īstenošanā nepieciešamie bibliotēkas resursi. -Programmu īstenošanā pieejams ViA administrācijas un tehniskā personāla atbalsts iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā; 1.1 Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi Vidzemes Augstskolā izstrādāta un apstiprināta attīstības stratēģija, kas paredz tiekšanos uz izcilību un konkurētspēju izglītībā, tiekšanos uz izcilību un konkurētspēju zinātnē un pētniecībā, kā arī zināšanu pārnesi un ieguldījumu reģiona attīstībā. No stratēģijas izriet pasākumi studiju programmu un piešķiramo grādu kvalitātes un standartu nodrošināšanai. Stratēģisko kontroli pār ViA attīstību īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo zinātņu fakultāte regulāri izvērtē savu darbību un lemj par aktuāliem jautājumiem fakultātes domes sēdēs. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetences tiek vērtētas, balstoties uz tā profesionālajiem, akadēmiskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem. Ik gadu IKZ virziena attīstība tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes un apspriešanas gaitā. Vidzemes Augstskolā apstiprināta virkne dokumentu, kas nosaka attiecības starp pasniegšanu un pētniecību, iestādes kvalitātes un prasību stratēģiju, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas organizāciju. Ir izstrādāts regulējums par fakultāšu, studiju virzienu un citu struktūrvienību un personu atbildību par kvalitātes nodrošināšanu, kā arī par studentu dalību kvalitātes nodrošināšanā, un kvalitātes politikas realizācijas, pārraudzības un koriģēšanas veidiem. Visi normatīvie dokumenti gan studējošajiem, gan akadēmiskajam personālam pieejami iekštīklā ViA mājas lapā. Studējošie tiek informēti gan ievadstudijās, gan arī vēlāk studiju procesā viņu tiesībām un iespējām piedalīties ViA attīstības politikas izstrādē un īstenošanā. 1.2 Programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un regulāra kontrole Programmu piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un kontrole notiek, pamatojoties uz studiju virzienu akreditācijas procesu. ViA IKZ programmas ir akreditētas uz maksimāli iespējamo termiņu. Starp akreditācijām kvalitātes kontrole notiek ar šādu pasākumu palīdzību: -Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojums, kas tiek analizēts studiju virziena padomes sēdē, tad fakultātes domes sēdē. Tiek izvērtēta iepriekšējā posma darbība un diskutēts par nepieciešamajām izmaiņām un tālāko attīstību. Pašnovērtējuma ziņojums tiek iesniegts ViA Senātam, kā arī pieejams publiski ViA mājas lapā. -Izmaiņas studiju programmās var tikt izdarītas pēc virziena vadītāja, virziena docētāju, Senāta Studiju un zinātņu komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Izmaiņas tiek apstiprinātas virziena padomē un fakultātes domē. -Katrā studiju kursā tiek izstrādāts kursa apraksts un kursa kalendārais plāns. Kursa apraksts ietver vispārīgu pamatinformāciju par studiju kursu (studiju kursa nosaukums, apjoms u.tml.), studiju kursa mērķi, metodes, rezultātus, prasības, vērtēšanas principus, studiju kursa literatūras un papildu literatūras sarakstu. Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp docētāju un studentu kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņem katrs students. Kursa docētāji regulāri aktualizē kursa aprakstus. Kursu aprakstus apstiprina virziena padome. -Regulāri notiek ViA fakultāšu dekānu un virzienu vadītāju sanāksmes, kā arī virzienu vadītāji un fakultātes vadība regulāri tiekas ar studentiem. -Katru akadēmisko gadu tiek veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti tiek apspriesti virzienu vadītāju sēdē. Aptauju rezultāti tiek izmantoti studiju procesa pilnveidošanā.

9 -Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem, tos izvērtēt un veikt nepieciešamās izmaiņas. Monitoringu par kursu kvalitāti veic virziena vadītājs. -Katru gadu tiek veiktas absolventu un darba devēju aptaujas. -Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses uzņēmumos un organizācijās. Šie pasākumi nodrošina, ka piedāvātās studiju programmas ir labi izstrādātas, tiek regulāri pārbaudītas un periodiski caurskatītas, tādējādi nodrošinot to pastāvīgu atbilstību un aktualitāti. 1.3 Studentu vērtēšana Studentu vērtēšana notiek studiju kursu ietvaros, prakšu aizstāvēšanā, gada projektu, bakalaura darbu aizstāvēšanā. Galvenie principi studentu vērtēšanā ir konsekvence, apstiprināto un noteikto vērtēšanas kritēriju publiska pieejamība, kā arī studentu tiesības apelēt par saņemto vērtējumu. Katra studiju kursa aprakstā iestrādāta informācija par vērtēšanas kritērijiem. Ir nodefinēti un studentiem ViA e-vidē pieejami kritēriji pētniecisko darbu vērtēšanai. Par vērtēšanas kritēriju publisku pieejamību studējošajiem atbild studiju kursu docētāji, bet virsuzraudzību veic virziena vadītājs. Pētniecisko darbu vērtējums veidojas no pārbaudījumu komisijas locekļu, darba vadītāja, un kvalifikācijas darba gadījumā, arī darba recenzenta vērtējuma. Noteikumi attiecībā uz studenta kavējumu, slimību un citiem attaisnojošiem apstākļiem iestrādāti kursu aprakstos, kā arī ViA normatīvajos dokumentos. Šie pasākumi nodrošina, ka studējošie ir skaidri informēti par ViA izmantojamo vērtēšanas stratēģiju, pārbaudījumiem un citiem vērtēšanas paņēmieniem, kādi tiks izmantoti, kas no viņiem tiek sagaidīts un kādi kritēriji tiks izmantoti viņu rezultātu vērtēšanai. 1.4 Pasniedzēju kvalitātes nodrošināšana IKZ virzienā docētāju korpuss veidojas, piesaistot gan vēlētos docētājus, gan arī nozares profesionāļus, kas nodrošina ne tikai vieslekcijas, bet arī pilnu studiju kursu docēšanu. Tas ir viens no veidiem, kā tiek panākts balanss studiju saturā starp teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Līdz ar to nav šaubu, ka IKZ virzienā esošo programmu īstenošanai piesaistītais personāls pilnībā pārzina un izprot pasniedzamo priekšmetu, ka tiem ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai savas zināšanas un izpratni efektīvi nodotu studentiem. Lēmums gan par vēlēto docētāju, gan vieslektoru apstiprināšanu pieņem fakultātes dome pēc iepazīšanās ar katra pretendenta kvalifikāciju un kompetenču atbilstību. ViA vēlētie docētāji kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos piedalās Erasmus profesionālās pilnveides mobilitātēs. Tomēr tas ir viens no punktiem, pie kā nākotnē jāstrādā aktīvāk visas augstskolas mērogā, lai docētājiem būtu iespēja papildināt un paplašināt savas mācīšanas prasmes. 1.5 Mācību līdzekļi un palīdzība studentiem ViA studiju procesā izmanto virkni resursu, kas nodrošina studiju kvalitāti. Skat punktu Informācijas sistēmas ViA studentu virzības un sekmju rādītāju uzskaitei tiek izmantota elektroniskā sistēma LAIS. To savā darbā izmanto gan ViA administrācijas pārstāvji, gan arī virzienu vadītāji. Attiecībā uz absolventu nodarbinātību, ik gadu tiek veikta augstskolas beidzēju aptauja. Ik gadu tiek veikta studējošo aptauja, kurā tiek iekļauti jautājumi par studentu apmierinātību ar studiju programmām. Pasniedzēju darba efektivitāte tiek apspriesta virziena vadītājas sarunās ar studējošajiem, kā arī virziena padomē, vērtējot studējošo atsauksmes par studiju kursu norisi. Iestādes galvenie darbības rādītāji ik gadu tiek apkopoti ziņojumā, kas tiek auditēts, un tiek ziņots ViA Satversmes sapulcē. 1.7 Sabiedrības informēšana Sabiedrības informēšanas nolūkos ViA izveidota mājas lapa internetā, kas ir primārais informācijas avots par ViA piedāvātajām studiju programmām, piešķiramajiem grādiem. Ir atvērti konti vairākos sociālajos medijos, kur saturs tiek regulāri papildināts, lai piesaistītu potenciālos un arī informētu esošos studentus un citus interesentus. ViA uztur ciešus sakarus ar vietējiem un nacionālajiem medijiem, regulāri izsūtot informāciju par aktualitātēm. Ir izveidoti informācijas kanāli arī ViA absolventiem, piemēram lapa Facebook portālā, informācija par absolventiem, viņu atsauksmes un komentāri tiek regulāri iekļauti ViA veidotajos informatīvajos materiālos studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas. IKZ virzienā īstenojamām programmām ir noslēgti līgumi ar Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti par studiju turpināšanas iespējām studējošajiem gadījumā, ja tiek likvidēta vai reorganizēta kāda no studiju programmām, vai notiek citas izmaiņas.

10 2. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi. Nr. p.k Studiju virziens Informācijas un komunikācij as zinātnes IZM kods Studiju programma Mediju studijas un žurnālistika Komunikācij as un sabiedriskās attiecības Studiju programm as līmenis Profesionāl ā bakalaura studiju programma Profesionāl ā bakalaura studiju programma Akreditācij as /licences termiņš Iegūstamais grāds Profesionāla is bakalaura grāds mediju studijās Profesionāla is bakalaura grāds komunikācij ā un sabiedriskaj ās attiecībās Iegūstamā kvalifikācij a Studij u ilgum s Studij u apjom s (KP) Studiju valoda Studiju īstenošan as vieta Žurnālists 4 gadi 160 Latviešu Valmiera Sabiedrisko attiecību menedžeris 4 gadi 160 Latviešu Valmiera Studij u forma Pilns laiks Pilns laiks 2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programma sniedz zināšanas šādās jomās: sabiedriskās attiecības, komunikācija, mārketinga komunikācija, reklāma, žurnālistika, komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas, masu komunikācijas teorijas, projektu vadība, starpkultūru komunikācija, reputācija, tiesiskās un juridiskās uzraudzības aspekti, mediju vadības un ekonomikas principos, mediju un komunikācijas vēsturē, radio, televīzijas un preses žurnālistikā, mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programma nodrošina šādu prasmju apguvi: - Nozares prasmes: orientēties Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ekonomiskajos un politiskajos procesos; pārzināt nozarē notiekošos procesus; pielietot vadības un lēmumu pieņemšanas metodes; pielietot sabiedrisko attiecību teorētiskās zināšanas un prasmes organizācijas komunikācijas procesos un to optimizācijā. - Vispārējās prasmes un spējas: veidot un vadīt komandas darbu; efektīvi plānot un organizēt savu darbu; motivēt; patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas; organizēt un vadīt lietišķos pētījumus; lietot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; sagatavot un sniegt prezentācijas (t.sk. izmantojot multimedijus); plānot un vadīt komunikāciju ar organizācijas iekšējām un ārējām publikām; ievērot likumu prasības, biznesa ētiku un sabiedrisko attiecību ētikas kodeksu normas. - Specifiskās prasmes profesijā: komunikācijas procesu atpazīšana un analīze; sarunu vadīšana; pārliecināšana; tekstu rakstīšana un rediģēšana; ziņojumu rakstīšana; drukāto mediju, audiovizuālo un interaktīvo mediju koncepciju veidošana; iespēju un risku analīze; stratēģiskā vēstījuma formulēšana un tā komunikatīvās virzības nodrošināšana; laika plānošana; budžeta plānošana; pārliecināšanas stratēģiju un taktiku pielietošana; informācijas un zināšanu pārvaldība. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programma veicina šādu attieksmju pilnveidošanos: atbildības izjūta, godīgums, mērķtiecība, precizitāte, vēlme mācīties, iniciatīva un tolerance. Mediju studiju un žurnālistikas studiju programma sniedz zināšanas šādās jomās: mediju un komunikācijas studiju teorijā, mediju pētniecības metodēs, mediju ētiskās un juridiskās uzraudzības aspektos, mediju vadības un ekonomikas principos, mediju un komunikācijas vēsturē, radio, televīzijas un preses žurnālistikā, mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Mediju studiju un žurnālistikas studiju programma nodrošina šādu prasmju apguvi: - Nozares prasmes: orientēties aktuālajos Latvijas un pasaules politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos un izprast tos, lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, analizēt un sistematizēt jaunos datus un informāciju ar mērķi iegūt jaunas zināšanas, saskarsmes prasmes. - Vispārējās prasmes un spējas: veikt darbu individuālai vai sadarboties komandā/grupā, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli, ievērot vispārīgos ētikas principus mērķu formulēšanā un to sasniegšanā, spēt sazināties latviešu valodā un apgūtā svešvalodā, pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.

11 - Specifiskās prasmes profesijā: vākt, apkopot, apstrādāt un pasniegt informāciju atbilstoši izvēlētajam mediju tipam un žanram; ievērojot žanra konvencionālās prasības, interpretēt informāciju: skaidrot, analizēt vai komentēt; kritiski izvērtēt informācijas avotus, izvēlētās informācijas vākšanas metodes, pārliecināties par avotu ticamību, tiekties pēc patiesas informācijas, sabalansēt pretējus viedokļus, ievērot informācijas avotu daudzveidības principu; plānot, organizēt un vadīt informācijas vākšanas, apstrādes un pasniegšanas procesus; ievērot likuma prasības un ētikas kodeksu normas; izprast mediju satura producēšanas, kā arī lietošanas un interpretācijas teorētiskās atziņas. Mediju studiju un žurnālistikas studiju programma veicina šādu attieksmju pilnveidošanos: atbildības izjūta, godīgums, mērķtiecība, precizitāte, vēlme mācīties, iniciatīva un tolerance Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Uzņemšanas kritērijus ViA studiju programmās nosaka ViA Senātā apstiprinātais dokuments Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2015./2016.akadēmiskajā gadā. Piesakoties studijām pamatstudiju programmās, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, uzņemšanas noteikumos noteiktie centralizēto eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kas ļauj iestāties ārpus konkursa, ja konkrēts kritērijs noteikts noteikumos. Uzņemšanas prasības studiju virziena pamatstudiju programmās: Studiju programma Komunikācija un sabiedriskās attiecības Mediju studijas un žurnālistika Studiju valoda Latviešu Centralizētie eksāmeni Svešvaloda (angļu, vācu, krievu, franču) Latviešu valoda Konkursa kārtība (maksimālais konkursa rezultāts 100 punkti) CE rezultāti 60%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv. val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika 35%; 2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika 5%. Minimālais konkursa rezultāts 35 punkti Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2014.gadā; Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu. Piesakoties studijām augstākā līmeņa studiju programmās, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, augstāko izglītību apliecinošs dokuments, kā arī programmas prasībās noteiktie dokumenti. Ārvalstu reflektantiem papildus jāiesniedz angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts starptautiski atzītos eksāmenos TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punkti klātienē kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam testam), IELTS (minimums punkti) vai citi angļu valodas zināšanas apliecinoši dokumenti. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams un Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību šo uzņemšanas noteikumu prasībām Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums)

12 Skat pielikumu Nr. 17 Studiju programmu plāns. Informācija par studiju kursu saturu pieejama studiju administrēšanas elektroniskajā vidē LAIS: Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). Augstākās profesionālās izglītības iegūšanai studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam jāapgūst 20 kredītpunkti. Pilna laika studijās Vidzemes Augstskolā 1 kredītpunktam atbilst kontaktstundas, no kurām vismaz 35% ir lekcijas, vismaz 35% semināri un grupu darbs, bet studentu patstāvīgā darba apjoms un konsultācijas ir akadēmiskās stundas. Akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir ieskaitīts (ja pārbaudījuma forma bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms akadēmiskā gada laikā pilna laika studijām ir vismaz 40 kredītpunkti. Abu studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, on-line resursu izmantošanu, simulācijas, literatūras studijas, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, gadījumu analīzi, audio un vide materiālu analīzi, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), lauka darbu, vizualizāciju veidošanu, akadēmisko plakātu veidošanu, multimediju prezentācijas, skype konferences, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Studiju procesā plaši tiek izmantotas mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Nodarbību laikā docētājiem un studentiem ir iespēja izmantot datorklases un multimediju laboratoriju. Studiju procesā aktīvi tiek izmantotas iekštīkla sniegtās iespējas: punkts.va.lv studiju elektroniskā vide, kurā katra studiju kursa ietvaros tiek glabāti studijām nepieciešamie materiāli, lekciju prezentācijas, notiek informācijas apmaiņa, studenti ievieto savas prezentācijas un mājas darbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīkla ziņojumu krātuve; e-pasts, skype, sociālie mediji. Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst lappušu zinātniska teksta. Katra studiju kursa ietvaros jāizstrādā ne mazāk kā divi patstāvīgie darbi, kā arī jākārto pārbaudes darbi. Kursa noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks apjoma darbs, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas. Dialoga ar studentiem veicināšanai tiek izmantotas šādas darba formas: studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti studiju procesā; interaktīvu studiju metožu pielietošana; patstāvīgo un pētniecisko darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem; gada projekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana; konsultācijas; kumulatīvā novērtējuma sistēma; studentu aptaujas par studiju kursu. Individuālā saziņa starp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un nodarbībām) iespējama, tiekoties individuālās konsultācijās ar docētāju, kā arī ar elektroniskā pasta, skype programmas un sociālo mediju starpniecību. Studiju programmā paredzēta gada projektu un bakalaura darba izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa ir ikgadējās prakses, kas notiek sadarbībā ar nozari. Katru gadu Sociālo zinātņu fakultātes studenti prezentē savu pētījumu rezultātus un iepazīstina ar fakultātē veikto pētniecības darbu Vidzemes Augstskolas studentu zinātnisko darbu lasījumos Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. Pirmkārt, darba tirgū Latvijā arvien vairāk tiek pieprasīti kvalificēti komunikācijas un mediju vadītāji un speciālisti, kā arī žurnālisti. Pieprasījums saglabāsies, kā liecina arī Ekonomikas ministrijas sagatavotais ziņojums par darba tirgus prognozēm attiecībā uz profesiju grupu tiesību, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti, kur iekļaujas gan žurnālisti, gan komunikācijas speciālisti. Ik gadu studējošo augsto sagatavotības līmeni apliecina nozares profesionāļi, kas piedalās Valsts pārbaudījumu komisijas darbā. Viens no apliecinājumiem nodarbinātības

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Turisms_virziens 12_13

Turisms_virziens 12_13 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Studiju virziena VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS UN TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA Pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. mācību gadu APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšlikumiem, lai savā 100 gadu jubilejā LU būtu izcila augstskola.

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk