Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln"

Transkripts

1 Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes pilnveidošana, mācot domāt, sadarboties, meklēt atbildes un iegūt prasmes, lietot zināšanas, darbojoties sakoptā, drošā un estētiskā vidē. Sekmēt brīvas, domājošas, atbildīgas un personiski aktīvas personības izaugsmi, līdzdarboties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklā Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons. 1

2 PUMPURU VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2017./2018. MĀCĪBU GADAM PAMATJOMA DARBA VIRZIENI LAIKS ATBILDĪGIE PIEZĪMES PAR IZPILDI I MĀCĪBU SATURS, MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mērķis Mācību satura apguves saistība ar praktiskās dzīves prasmēm. Izglītojamo mācību procesu, daudzveidīgu mācību metožu pielietojums, darbojoties sakārtotā, drošā un estētiskā vidē, pilnveidojot lasītprasmes visās vecuma grupās. 1.Metodiskā padome: 1.1.Metodiskās padomes uzdevumi 2017./2018. m.g Pārbaudes darbu grafika loma skolēna slodzes regulēšanai un skolotāja darba plānošanai Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot zināšanas, prasmes, iemaņas, attīstīt radošas spējas MK vadītāju informācija par gatavošanos ZPD un projektu darbiem 1.5. Karjeras izglītības ieviešana 2016./2017.m.g. 9.un12.kl.absolventu gaitu analīze. Prioritāte lasītprasmes pilnveidošana MK vadītāji MK vadītāji 2. Pārbaudes darbi: 2.1.Gatavošanās diagnostikas darbiem 3. kl. un 6. kl., kā arī svešvalodu eksāmenam 12. kl. marta brīvdienās Valsts pārbaudes darbu organizēšana. 3. Papildnodarbības: 3.1. Skolēnu adaptācija 1., 5.,10. klasēs un klasēs, kur arī no citām skolām pārnākuši skolēni Fakultatīvo stundu un interešu grupu nodarbību loma un palīgs darbā ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem Skolas bibliotēka metodiskais centrs palīgs skolotājiem un skolēniem MK vadītāji A. Brūna J. Čekstere V. Krastiņa A. Pētersone Soc.ped. R. Kaņepāja L.Žagare A. Meiere

3 4. Darba analīze: un 12. klašu skolēnu sekmes un iespējas iegūt atbilstošo izglītību Regulāra un sistemātiska pedagoga un skolēna sadarbība, plānojot un īstenojot lasītprasmi dabaszinību priekšmetos (sagatavo ped.pad.sēdei) Pēctecības nodrošināšana pirmskolā un sākumskolas posmā. Administrācijas apspriedes: Darba plāna apspriešana. Interešu izglītības darba plāns. Mācību grāmatas un darba burtnīcas. Skolēnu un skolotāju dežūras. Olimpiskā diena. Par 12.a,b kl. skolas apmeklējumu. Gatavošanās Skolotāju dienai. Gatavošanās skolas 83.gadadienai. Par tarifikāciju. Karjeras izglītība. Vecāku kopsapulces sagatavošana, anketēšana. Pašizvērtējuma aktualizēšana. Tālākizglītības plāna īstenošanas kontrole. Informācija par sporta zāles noslogojuma grafika izpildi. Skolā pieejamo tehnisko līdzekļu uzskaites un izmantošanas pārraudzība. Par mācību ekskursijām un koncertlekcijām. Par sporta zāles noslodzi. 11.a,b kl. audzinātāju atskaite par kavējumiem. Gatavošanās skolas jubilejai. Kavējumi skolā. Tālākizglītības kursi. 9.a,b kl. audzinātāju informācija par kavējumiem. Skolas ēdnīcas darbs. Skolas medicīnas māsas priekšlikumi par roku mazgāšanu L.Ķemere I.Pauliņa A.Meiere A.Urbacāns A.Pētersone Septembris Oktobris A. Bruņeniece A. Meiere M. Meiers A. Meiere J.Jakimova M. Meiers J.Čekstere R. Kaņepāja A.Žagars L.Ķemere I.Pauliņa S.Ciekure D.Klēvere 3

4 Gatavošanās Latvijas proklamēšanas dienai. 10.a,b kl. audzinātāju atskaite par kavējumiem un PO programmas īstenošana. Pirmskolas audzēkņu skolas apmeklējums. Novembris A. Brūna A.Ruzule R. Biseniece Skolas atbalsta personāla informācija par darbu. Pagarinātās darba dienas grupu darbs. Gatavošanās Ziemassvētkiem. 9.a,b kl. audzinātāju atskaite par kavējumiem un nākotnes nodomiem. Karjeras izglītība saistībā ar reālo dzīvi, uzņēmumiem. Atbalsta personāla informācija Tālākizglītības plāna realizēšana Informācija par e-klases iespēju izmantošanu ikdienas darbā. Informācija par skolas mājas lapu. Kavējumu stāvoklis vidusskolā. Veselības aprūpe, slimību profilakse skolā. Tehnoloģiju izmantošana mācību stundās. Tālākizglītība. Tehniskā personāla darbs skolā Projektnedēļas noslēguma konference. Zinātniski pētnieciskie darbi. Fakultatīvo stundu izmantošana mācību procesā. Interešu izglītības nodarbību efektivitāte, attīstības nepieciešamība. Skolēnu izglītošana VRC. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Pārbaudes darbu grafiks palīgs skolēniem un skolotājiem (īstenošana). Decembris Janvāris Februāris Marts 4 A. Meiere L.Ķemere I.Pauliņa Klašu audzinātāji S. Ciekure A. Žagars I.Kausiniece Visas projektn.iesaistītās personas S. Zunda, L. Ķemere I.Pauliņa M.Meiers

5 Informācija par e-žurnāla pārbaudi. 9.a,b kl. audzinātāju informācija par kavējumiem. Peldēšanas iespējas 5.kl. A.Pildiņa D.Ratniece Informācijas apmaiņa par sadarbību vecākiem. Mājas darbu slodze. Labas prakses piemēru popularizēšana skolā. 5. Pedagoģiskās padomes sēdes 5.1. Metodes un līdzekļi lasītprasmes pilnveidošanā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Aprīlis A. Bruņeniece 5.2.Mācību sasniegumu vērtēšana 2017./2018. m. g. 1. semestra beigās. 5.3.Mācību sasniegumu analīze valsts pārbaudījumos un pedagoģiskajā darbā kopumā 2016./2017. m. g. un aktuālie uzdevumi 2017./2018. m. g. 6. Skolotāju darbs ar interaktīvo tāfeli un citām modernajām tehnoloģijām PASĀKUMI Pieredzes stundas Kl.audzinātāji I.Kausiniece E.Rāfelds A. Bruņeniece V. Vijupe 7. Zinātniski metodiskās konferences Februāris organizēšana. 8. Franču valodas apgūšana 10.kl. Visu m.g. V.Saldons interešu grupā. 9. Sociālo zinību MK radošā nedēļa. Novembris D. Ratniece 10. Latviešu valodas un literatūras MK Marts A. Brūna radošā nedēļa. 11. Matemātikas, dabaszinību MK radošā Februāris V. Krastiņa nedēļa. 12. Svešvalodu MK radošā nedēļa. Marts J. Čekstere 13. Atklātās pieredzes stundas, Marts V. Vijupe tehnoloģiju izmantošanā dabaszinību Aprīlis priekšmetos. 14. Sporta MK radošā nedēļa. Maijs M.Meiers 15. Sākumskolas MK radošā nedēļa. Aprīlis A. Pētersone 16. Mākslas MK radošā nedēļa. Maijs I.Forstmane 17.Dabaszinību MK radošā nedēļa. Aprīlis V. Vijupe 18. Projektu nedēļa kl kl kl Kl. audzinātāji 5

6 19. Jaunā izglītības satura apspriešana. Līdz I.Kausiniece E.Rāfelds 20. Projektu prezentēšana dažādos Marts mācību priekšmetos projektnedēļas laikā. 21.Skolotāju pieredzes stundu vērošana dažādu projektu ietvaros ar ārzemju pedagogu piedalīšanos. Oktobris E.Rāfelds L.Žagare A. Bruņeniece 22. Pieredzes apmaiņa atklātās stundas. 15.oktobris V.Vijupe V. Šleinere II IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Mērķis Izglītojamo motivēšana pozitīviem mācību sasniegumiem. Skolotāju regulāra izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšana, fiksēšana e-žurnālā, paziņošana skolēniem un analīzes veikšana. Prioritāte regulārs un kvalitatīvs mācību sasniegumu novērtējums un analīze. 23. Metodiskās padomes sēde * 12. kl. un 9. kl. absolventu gaitu analīze. Pedagoģiskās padomes sēde * Mācību sasniegumu analīze centralizētos eksāmenos un 9.kl. eksāmenos. Pasākumi 24. Skolēnu sasniegumu atspoguļojums e- klases sekmju izrakstos starpvērtējumu liecībās. 25. Konsultāciju un pārbaudes darbu grafiku izveide. 26. Skolēnu sasniegumus Valsts pārbaudes darbos, analīze metodiskajās komisijās. 27. Eksāmenu un ieskaišu protokolu pārbaude un analīze. 28. Mājas darbu analīze, izvērtēšana, gatavojoties administrācijas sanāksmei. 29. Starpvērtējumu nozīme mācību kvalitātes paaugstināšanā. 30. Regulāra un kvalitatīva mācību sasniegumu novērtēšana ikdienā, ievērojot Mācību sasniegumu novērtēšanas kārtību A.Urbacāns Kl. audzinātāji Līdz x semestrī MK Oktobris Marts Visu m.g. skolotāji 6

7 31. Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs: Pēc grafika 32. Latviešu valoda un literatūra A. Brūna 33. Latviešu valoda un literatūra 11. un A.Brūna Vācu valoda kārta kārta S. Zunda 35. Matemātika V. Krastiņa 36. Krievu valoda (svešvaloda) V.Zaikovska L.Volodjkova 37. Pasaules reizrēķinu diena 4.klases L.Žagare 38. Angļu valoda A.Pētersone J.Čekstere 39. Informātika (programmēšana) Fizika A. Bruņeniece R. Bārda 41. Ķīmija (tiešsaistē) I. Pauliņa 42. Bioloģija (tiešsaistē) V. Vijupe 43. Ekonomika (tiešsaistē) A. Plaude 44. Ģeogrāfija L. Ķemere 45. Matemātika Sadarbībā ar LU V. Krastiņa 46. Vēsture D. Ratniece L.Pakse 47. Vācu valoda Sadarbībā ar vācu valodas asociāciju S. Zunda 48. Sākumskolas Februāris 49. Atklātā mūzikas olimp I. Forstmane A. Dimza 50. Atklātā angļu v.olimp. 8.un J. Čekstere 51. Atklātā ģeogrāfijas olimp L.Ķemere 7

8 52. Mājturības un tehnoloģijas Profesora A.Valtnera konkurss skolēniem Pazīsti savu organismu 9:, D. Linde J. Aizups V.Vijupe 54. Vides konkurss V. Vijupe 55. Konkurss Jaunais D. Ratniece vēsturnieks 56. Matemātika (atklātā) V. Krastiņa 57. Ķīmija (atklātā) I. Pauliņa 58.Angļu valoda 11.,12. 8., (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 59. Kulturoloģija (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 60. Vēsture (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 61. Matemātika (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 62. Ģeogrāfija (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 63. Informātika (organizē Jūrmalas Valsts ģ.) 64. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss pilsētā 65. Starptautiskais konkurss Rēķini galvā Administrācijas sanāksmes Mācību gada pārbaudes darbu Marts organizēšana Skolas olimpiāžu uzvarētāju godināšana 9. klašu pārbaudes darbu organizēšana Pārcelšanas eksāmenu organizēšana Janvāris 8 J. Čekstere D. Ratniece D. Ratniece L. Pakse V.Krastiņa L. Ķemere No līdz Maijs Jūnijs E-klase, tās kārtība Aprīlis

9 2017/ m.g. izmantojamās mācību grāmatas Aprīlis 9 A. Meiere Centralizēto eksāmenu rezultāti Augusts Organizēt diagnosticējošos darbus Mācībvalodā 6. kl A. Brūna Mācībvalodā 3. kl Matemātikā 6. kl V. Krastiņa Matemātikā 3. kl A. Pētersone Dabaszinībās 6. kl V. Vijupe Organizēt valsts pārbaudes darbus Angļu valoda 12. kl , J. Čekstere Vācu valoda 12. kl S. Zunda Krievu valoda 12. kl , V. Zaikovska, L. Voladjkova Latviešu valoda 12. kl , A. Brūna, D. Vancāne, I.Embrekte Matemātika 12. kl D.Mierkalne, V.Krastiņa Informātika 12. kl Vēsture 12. kl D. Ratniece, L.Pakse Bioloģija 12. kl V. Vijupe Ģeogrāfija kl L. Ķemere Fizika 12. kl A. Bruņeniece Ķīmija 12. kl I. Pauliņa Ekonomika kl A. Plaude Latviešu valoda 9. kl A.Brūna, D. Vancāne, I.Embrekte Svešvaloda 9. kl A.Pildiņa, J. Čekstere Matemātika 9. kl V. Krastiņa Latvijas vēsture 9. kl L. Pakse - Karjeras izglītība skolā Visu m.g. - Par skolotāju uzteikšanu skolēnu Maijs sagatavošanā olimpiādēm - Mācību sasniegumu prezentāciju izveide Augusts

10 - ZPD darbu plānošana, izvērtēšana Septembris III ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Mērķis Atbalsta pasākumu nodrošināšana sakoptā, drošā un estētiskā vidē izglītojamajiem mācību procesā un pārbaudes darbos saskaņā ar skolēnu spējām un vajadzībām. Izglītojamo motivēšana regulāram mācību darbam, izskaut neattaisnotu skolas kavēšanu un uzlabojot izglītojamo skolas apmeklējumu. 66. Padagoģiskās padomes sēde * Atbalsts skolēniem sakoptā, drošā un estētiskā vidē, brīvas, domājošas, atbildīgas un personiski aktīvas personības veidošanā mācību darbā, audzināšanas procesā, interešu izglītībā, īpašu vērību pievēršot dabaszinību un sociālo zinību priekšmetiem (dabaszinības, bioloģija, ķīmija,ģeogrāfija, ekonomika, sociālās zinības, kulturoloģija). * Klašu audzināšanas programmu īstenošana visos izglītības posmos un izglītojamo motivēšana nopietnam un radošam mācību darbam, izskaujot neattaisnotus skolas kavējumus. Prioritāte Izglītojamo regulārs skolas apmeklējums Soc.ped. R. Kaņepāja * 7. kl I.Embrekte D. Linde * 8. kl V.Vijupe D.Vancāne * 10. kl A.Brūna A.Ruzule * 9. kl L. Ķemere I.Pauliņa 67. Skolēnu sapulču organizēšana: kl kl kl Pasākumi 68. Skolēnu karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. Organizēt karjeras nodarbības, ieinteresēt jaunatni uzņēmējdarbībā, konsultēšana, vecāku konsultēšana par izglītības iespējām. Visu m.g. 10

11 69. Skolēnu sasniegumu atspoguļojums sekmju izdrukās starpvērtējumos 70. Konsultāciju un pārbaudes darbu grafiku izveide 71. Skolēnu sasniegumu Valsts pārbaudes darbos, analīze metodiskajās komisijās 72. Klases audzinātāja loma klases stundu programmu izpildē un skolēnu personības veidošanā 73. Skolēnu dienasgrāmatu kontrole kl. 74. Drošības instruktāžu un noteikumu ievērošanas pārraudzība Kl. audzinātāji Līdz L.Žagare Kl.audzinātāji MK 2x gadā 2x gadā Kl. audzinātāji 75. Organizēt jauniešus jaunsargu nodarbībām. 76. Atbalsta sistēmas pārraudzība sociālā pedagoga, logopēda, medicīnas māsas darba kontrole 77. Nodrošināt individuālo mājas apmācību 78. Piedalīties Eiropas Piena un augļu, un dārzeņu programmā 79.Organizēt karjeras izglītības nodarbības 7.a - 2.st. 7.b 2.st. 8.a 5.st. 8.b 5.st. 9.a 10.st. 6 st. attālināti 9.b 10.st. 6 st. attālināti 11.a 6.st. 4 st. attālināti 11.b 6.st. 4 st. attālināti 10.a 5.st. 6 st. attālināti 10.b 5.st. 6 st. attālināti 12.a 10.st. 10 st. attālināti 12.b 10.st. 10 st. attālināti Visu m.g Visu m.g. No septembra Pēc grafika U. S. Ciekure I.Embrekte D. Linde D.Vancāne V.Vijupe L. Ķemere I.Pauliņa E.Rāfelds J. Čekstere A. Brūna A.Ruzule A. Meiere A.Urbacāns st. Klases stunda st. Klases stunda 80. Piedalīšanās projektos * JEMA Eiropas skolēni aktīvā mācīšanās proecesā. * EKO skola * Starptautisks EKO skolu projekts Ēdīsim atbildīgi (materiālu aprobācija 11 A. Bruņeniece V. Vijupe Kl.audz.

12 kā pilotskolai) * Odisejs Eiropas Kosmosa aģentūras projekts. * Mācies zaļāk pārbīdi klases robežu * Līderu programmas īstenošana Junior Achievment Latvijā * ESF projekts Skolas auglis, Skolas piens 81. Administrācijas sanāksmes Koncertlekciju nepieciešamība un nozīme Par skolēniem, kuriem grūtības mācībās. No oktobra 12 S.Ciekure D. Ratniece A.Plaude Kl.audz. S.Ciekure Septembris Septembris, aprīlis Sociālais pedagogs Par skolēnu drošību Septembris 10.kl.adaptācija kl.adaptācija R. Kaņepāja Mācību attīstošo un izklaidējošo Novembris ekskursiju loma Par skolēniem, kuri neattaisnoti 1x mēnesī kavē skolu Soc.ped. Par interešu izglītību Janvāris Skolas muzeja aktualitātes Novembris Skolēnu medicīniskā aprūpe Novembris Februāris S. Ciekure Aktualitātes skolēnu domes darbā Novembris Skolotāju dežūru nepieciešamība skolā, lai nodrošinātu kārtību un skolēnu drošību starpbrīžos Oktobris Labākas pieredzes popularizēšana, organizējot seminārus, aktīvas nodarbības, labās prakses piemērus seminārus un konkursu Lieliskais audzinātājs Skolēnu informētība par atkarību izraisošām vielām Skolas tehnisko mācību līdzekļu bāzes atjaunošana un papildināšana Mācību gada laikā Septembris Februāris Oktobris Skolotāju apmācība darbam ar modernām tehnoloģijām Ja nepieciešams Ekoskolas darbs skolā Novembris Aprīlis S. Ciekure J. Jakimova V. Vijupe

13 Pasākumi skolēniem un vecākiem 82. Zinību diena Skolotāju diena A. Bruņeniece 84. Miķeldienas gadatirgus Mārtiņdienas pasākumi klašu stundās (1.-4. kl.) Novembris Konkurss pasākums Latvijas D. Ratniece brīvības cīnītāji 87. Lāčplēša diena - Piemiņas brīdis Asaru kapos kritušo karavīru atdusas vietā (7.a,bkl.) - Piemiņas brīdis Jaundubultu kapos (8.a,bkl.) - Lāpu gājiens - Gaismas ceļa iedegšana (9.a,b kl.) 88. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai 89. Svinīgie pasākumi pa klašu grupām, veltīti Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai Tēvzemes stunda 90. Konkurss Miss un Misters Pumpuru vidusskola 91. Ziemassvētku koncerts Dubultu baznīcā 92. Ziemassvētku koncerts vecākiem - klašu vakari - rotaļas 1.-3.kl. skolēniem aktu zālē - diskotēka kl. skolēniem sporta zālē 93. Ziemassvētku rīti (pa klašu grupām) - koncerts 12.kl. audz I.Embrekte D.Linde V.Vijupe D.Vancāne L. Ķemere I.Pauliņa Projekta darbs A.Dimza I.Forstmane Decembris I.Forstmane A.Dimza Ziemassvētku balle vidusskolēniem Skolēnu dome 95. Labdarības koncerti un akcijas Decembris Aprīlis 13 A. Valnere A. Dimza I.Forstmane 96. Teātra svētki A. Brūna Projekta darbs 97. Atdarināšanas konkurss Popiela kl Projekta darbs 98. Atdarināšanas konkurss Popiela (1.-4.kl.) 99. Žetona vakars 12.kl. skolēniem gada 2. marts Projekta darbs A.Meiere

14 100. Skatuves runas konkurss pa klašu grupām g.septembris, 2018.g.janvāris A. Brūna 101. Lieldienu pasākumi (1.-4.kl.), Aprīlis kompozīciju izstāde. Pasākumi klasēs Pēdējais zvans 9. un 12. kl. 18. maijs skolēniem 103. Piedalīšanās Izglītības pārvaldes Visu m. g. organizētajās skatēs un pasākumos 104. Sadarbība ar koncertapvienību Visu m. g. Latvijas koncerti, koncertlekciju apmeklējumu plāns pielikumā 105. Sadarbība ar leļļu teātriem. Izrādes Visu m. g. skolā 106. Klases stundu programmu realizācija audzināšanas stundās Visu m. g Klases stundu hospitācija Visu m. g Izstāžu un muzeju apmeklējumi, saskaņā ar klases audzinātāju un mācību Visu m. g. priekšmeta tematiskā plāna 109. Skolas muzeja apmeklējuma M. g. laikā organizēšana 110. Ekskursija dāvana mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem L.Žagare 111. Skolotāju un skolēnu dežūras skolā Visu m.g Skolēnu medicīniskā aprūpe Novembris Februāris S. Ciekure 113. Gripas moritorings Oktobris- maijs S. Ciekure 114. Pārrunas ar skolēniem, kuri neattaisnoti kavē stundas 1x mēnesī 14 Soc.ped Mācību grāmatu pārbaude 2x gadā A. Meiere Soc.ped Atbalsta sistēmas pārraudzība sociālā pedagoga, bibliotekāra, logopēda darba kontrole 117.Atklāto durvju diena vecākiem (stundu apmeklējums un individuālas sarunas) 118. Pēcstundu sarunas skolotājiem ar vecākiem Visu m. g. Marts Visu m.g. Aprīlī-visām klasēm vienlaicīgi 119. E klases žurnāls Atbalsta pasākumi konsultācijās Visu m. g. darbā ar talantīgajiem bērniem un I.Kausiniece un skolotāji

15 skolēniem ar īpašām vajadzībām 121. Organizēt mācības skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem par rīcību ekstremālās situācijās 122. Riska ģimeņu bērni un uzskaite Septembris Novembris Janvāris Aprīlis 123. Izglītojamo ar īpašām vajadzībām atbalstīšana, integrēšana klasē, iesaistot izglītības programmā 124. Izvērtēt izglītojamo spējas un attīstības līmeni, aicinot apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju 125. Organizēt drošības mēnesi ar Valsts policiju sākumskolā 126. Skolēnu vecāku kopsapulce. (Skolēnu viedkaršu - skolēnu apliecību ieviešana un izgatavošanas procedūra) Skolas 83.jubilejas pasākumu organizēšana 1.x sem. Septembris Pēc nepieciešamības Soc.ped. Soc.ped. Sociālais pedagogs R. Kaņepāja skolas muzejs, 11.a kl Handbols zēniem Decembris M. Meiers 129. Rudens kross Līdz Sporta skolotāji 130. Futbols zēniem Novembris J. Moisejevs 131. Tautas bumba Oktobris J. Moisejevs M. Meiers 132. Olimpiskā diena J. Moisejevs M. Meiers 133. Latvijas skolu festivāls mini Decembris M.Meiers handbolā Stafete Drošie, veiklie Decembris M. Meiers 135. handbols zēniem Ziemassvētki Decembris J. Moisejevs M. Meiers 136. Florbols Februāris J. Moisejevs M. Meiers 137. Volejbols zēniem Marts J. Moisejevs 138. Volejbols meitenēm Marts M. Meiers 139. Handbols Pavasaris Marts M. Meiers 140. Vieglatlētikas normatīvās sacensības Aprīlis - maijs Sporta skolotāji 141. Pavasara kross Aprīlis Sporta skolotāji 15

16 Mērķis Skolas estētiskās vides izvērtējums Prioritāte Drošas un estētiskās vides riska faktoru apzināšana 142. Izglītojamo iepazīšanās ar Iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu un drošības noteikumiem Skolēnu kavējumu uzskaite, analīze (rīta kavējumi, stundu kavējumi) Skolēnu un skolotāju apmācība rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā 144. Skolēnu un skolotāju apmācība rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā 1x mēnesī Septembris Sociālais pedagogs R. Kaņepāja 145. Skolēnu reģistrēšana pēc zvana Visu m. g. E. Urdziņš 146. Tikšanās ar skolēnu vecākiem Visu m. g Vecāku diena Marts 148. Skolas vecāku un skolēnu kopsapulce ( kl. skolēnu un viņu vecāku kopsapulce). Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās Skolas sakopšanas talka Augusts Aprīlis 150. Skolēnu dežūras kl., skolēnu dežūru pieņemšana, nodošana Visu m.g. pēc grafika Katra pirmdiena 151. Skolas teritorijas sakopšana Oktobris Maijs 152. Skolēnu darbu izstādes (Valsts svētkos, Ziemassvētkos, Mātes dienā u.c.) 153. Piedalīties vides sakopšanas konkursā Jūrmalas sakoptākais īpašums Visu m. g. Maijs D.Klēvere D.Klēvere I. Staškeviča D. Linde J. Aizups 154. Lekcija skolotājiem: Skolotāju ētikas ievērošana ar skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājiem. Oktobris 16

17 V RESURSI Mērķi Plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā. Prioritāte Jauno tehnoloģiju regulāra izmantošana. Pasākumi 155. Skolas tehnisko mācību līdzekļu bāzes atjaunošana un papildināšana gada jūnijs J. Jakimova A.Urbacāns Pēc vajadzības 156. Skolotāju apmācība darbam ar modernām tehnoloģijām 157. Sporta zāles noslogojuma grafika Septembris pārbaude 158.Peldēšanas organizēšana Visu m.g. M.Meiers 159. Tālākizglītības plāna īstenošanas Septembris kontrole 160. Skolā pieejamo tehnisko līdzekļu uzskaites un izmantošanas pārraudzība Pasākumi 161. Pārskatīt pedagogu kvalitātes pakāpju iegūšanas iespējas 162. Izstrādāt izglītības iestādes mācību materiālitehniskās bāzes pilnveides programmu 163. Kabinetu vadītājiem ik gadu papildināt kabineta materiālo bāzi Septembris Maijs Visu m. g. A.Žagars Mk vad g. oktobris, skolotāji, J. Jakimova Visu m. g. VI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS Mērķis Izglītības iestādes estētiskās vides izvērtēšana, tālākas darbības plānošana. Prioritāte Skolas darbības izvērtēšana pašnovērtējumā un pašvērtējuma aktualizācija Pedagogu tālākizglītības procesa nodrošināšana 165. Skolas darbības reglamentējošo dokumentu izvērtēšana: nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, kārtības noteikumi, drošības noteikumi 166. Skolas metodiskā darba reglamenta dokumentu izvērtēšana: metodiskās padomes vērtēšanas kārtība, pedagoģiskās padomes reglaments Oktobris- Novembris Novembris Decembris Janvāris 17 L.Žagare

18 167. Skolas darba izvērtējums (skolotāju Janvāris vērtējums) 168. Skolas darba analīze (skolēnu, Janvāris vecāku aptauja) 169. Izlaiduma organizēšana Maijs jūnijs D. Lagzdiņa 170. Skolēnu personu lietas, to kārtība Februāris Dz. Čvjagina A. Žagars 171. Skolotāju līdzdalība izglītības iestādes darba izvērtēšanā un tālākā plānošanā 172. Administrācijas apspriedes Maijs Brīvpusdienas, sociālā palīdzība skolēniem Oktobris Novembris Konsultācijas skolēniem Decembris Aprīlis Skolēnu pašpārvaldes ziņojumi. Marts Skolas padomes loma skolas darba pilnveidē Izglītojamo izsniegto dokumentu reģistrēšana, grāmatu glabāšana Oktobris un neizmantoto dokumentu uzglabāšana Sociālais pedagogs E.Rāfelds Pasākumi 173. Pārbaudes darbu un stundā izmantoto materiālu kvalitātes pārraudzība 174. Sadarbības pasākumi ar pašvaldības institūcijām 175.Stingrās uzskaites u. c. dokumentu Vērotajās stundās Pastāvīgi sakārtošanas kontrole 176. Pašvērtējuma aktualizācija Septembris I.Kausiniece Skolotāji 177. Skolas lietu nomenklatūras un arhīva precizēšana un sakārtotības kontrole Janvāris Dz. Čvjagina E. Ķemere 178. Darba drošības dokumenti Augusts 179. Arhīva kārtība Decembris E. Ķemere 180. Droša vide skolēniem - Janvāris skolotājiem 181. Skolas normatīvo aktu atbilstība Februāris

19 ārējiem normatīvajiem aktiem 182. Skolas mājas lapa informācija par Novembris skolu, palīgs vecākiem un sabiedrībai. Aprīlis 183. Skolēnu uzskaite un kustība Visu m.g. A. Žagars 184. Skolas attīstības plāna analīze saskaņā ar pilsētas izglītības attīstības koncepcijas gadam attīstības plāna kontekstā. Septembris I.Kausiniece E.Rāfelds Pielikumā: 1. Skolas Metodiskās padomes darba plāns 2017./2018. m. g. 2. Latviešu valodas un literatūras MK 2017./2018. m. g. darba plāns. 3. Dabazsinību MK 2017./2018. m. g. darba plāns. 4. Matemātikas un informātikas MK 2017./2018. m. g. darba plāns. 5. Sociālo zinību 2017./2018. M. g. darba plāns. 6. Svešvalodu MK 2017./2018. M. g. darba plāns. 7. Sākumskolas MK 2017./2018. M. g. darba plāns. 8. Mākslas MK 2017./2018. m. g. darba plāns. 9. Atbalsta personāla darba plāni 2017./2018. m. g. (logopēda, sociālā pedagoga, bibliotēkas, psihologa, medicīnas māsas). 10. Skolas padomes darba plāns 2017./2018.m.g. 11. Pārbaudes darbu grafiki 1.un2.semestriem. 19

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk