/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību"

Transkripts

1 /2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība Mācības un audzināšana 1.1. Mācību un audzināšanas saturs skolotāji projekta Skola2030 ietvaros mācījās un aprobēja jauno mācību saturu. Skolas mērķi : Skolēns - demonstrē prasmi plānot, saprast un sekot līdzi savam mācīšanās procesam. Izvirzot personiskos mērķus, skolēni mācījās saprast, kā tos sasniegt, centās stundās darīt visu, lai šos mērķus sasniegtu, mācījās saprast, ko darīt, ja mērķi nav izdevies sasniegt. Tāpat skolēni centās kontrolēt savu uzvedību un emocijas, sadarbojās ar citiem skolēniem un skolotājiem. Skolotājs - organizē procesu, kurā skolēns darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai sistemātiski orientētu sevi uz personisko mācību mērķu sasniegšanu. Skolas vadība 2 reizes organizēja skolēnu aptauju par pašvadītās mācīšanās ietekmi uz mācībām, rezultāti parādīja, ka skolēni kļuvuši motivētāki un ir uzlabojušies mācību rezultāti- 26% skolēniem vidējā atzīme ir virs 8 ballēm (105/89), 29 skolēni ir uzlabojuši savus mācību rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Skolotāji apmeklējuši 5 komandu mācības, 20 reizes skolotāji individuāli apmeklējuši mācības par jaunā mācību satura ieviešanu savā jomā. Turpināsim darbu projektā, detalizēti iepazīstoties ar pamatizglītības standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem un uzsākot to īstenošanu. Pirmsskolas izglītības grupa sāk strādāt pēc kompetenču pieejas vadlīnijām. Skolas vadības grupa kopīgi plāno mācību darbu, paredzot atbilstošas darba formas. Skolotāji aprobē projektā izstrādātos mācību līdzekļus un sniedz atgriezenisko saiti semināros. Skolas vadība piedalās semināros, kuros dalās pieredzē un meklē optimālus risinājumus turpmākam darbam. Esam gatavi uzņemt pie sevis aprobācijas semināru sākumskolā un matemātikā, latviešu valodā.

2 2. Aktualizēta un apstiprināta audzināšanas darba programma. 3. Nodrošinām skolas īstenoto IP atbilstību 5 licencētajām programmām Visi 14 skolotāji aprobēja kādu jaunā mācību satura tēmu, vērtēja piemērotību, satura atklāsmi, vadīja stundas, izteica savus priekšlikumus. Skolu divas reizes apmeklēja projekta kuratore, vēroja 6 mācību stundas. Skolas komandas pārstāvji prezentēja skolas darbu konferencē Lietpratība pamatizglītībā organizējām vecāku kopsapulci Skola ceļā uz kompetenču izglītību, kurā rādījām arī 3 meistarklases. Esam dalījušies pieredzē ar 3 skolu komandām, rādot skolā paveikto kompetenču pieejā. Pavasarī aprobējām diagnosticējošo darbu matemātikā 7.klasei. 29., reģionālajos semināros Kuldīgā startējām ar 2 meistarklasēm, kurās savu darbu demonstrēja 6 skolotāji. Mācību gadu noslēdzot, esam saņēmuši VISC projekta Skola2030 pateicību par skolas mērķtiecīgu un plānveidīgu virzīšanu, ieguldīto darbu mācoties un nesavtību, daloties pieredzē /2019.m.g. strādājām ar jaunu audzināšanas darba programmu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.480. Semestra sākumā skolotāji iesniedz skolas vadībai detalizētus mācību vielas tematiskos plānojumus, direktores vietniece mācību darbā pārbauda satura un stundu skaita atbilstību. Mācību gada laikā direktores vietniece pārbauda ierakstus e- klasē, skolotāji Turpināsim darbu pēc audzināšanas darba programmas, akcentējot skolas vērtības, ekoskolas darbību, skolas tradīcijas. Skolotāji gatavo mācību vielas plānojumu, atbilstoši mācību priekšmeta programmai, tajā paredz pārbaudes darbus un starppriekšmetu kopīgās tēmas.

3 aktualizē plānojumu Individualizācija, diferenciācija un personalizācija 1. Skolā pēc izglītības programmas skolēniem ar mācību traucējumiem mācās 37, 3 no tiem mācības notiek individuāli. Katram skolēnam tiek veidots viņa individuālajām vajadzībām piemērots izglītības plāns, kas ir pieejams visiem iesaistītajiem skolotājiem, vecākiem un nav pretrunā ar pamatizglītības standartu. Individuālie izglītības plāni tiek regulāri aktualizēti, 2 reizes mācību gadā notiek paplašinātas metodiskās sanāksmes, kurās tiek apspriesti sasniegtie rezultāti. Mācību gada laikā IP ir nozīmēta 15 skolēniem. 3 skolēni veselības stāvokļa dēļ mācījās individuāli un sekmīgi pabeidza mācību gadu. Turpināt katram skolēnam, kuram ir konstatēti mācību traucējumi, izstrādāt individuālo mācību plānu un sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumu dinamikai. Vajadzīgi tālākizglītības kursi skolotājiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. 2. Darbs ar reemigrējušiem skolēniem. 3. Pašvadītas mācīšanās kompetences īstenošana. 4. Karjeras izglītības Skolā mācības uzsāka un sekmīgi iekļāvās 3 reemigrējušie skolēni- 2.,5.,6.klasē. Viņiem tika paredzētas papildus nodarbības latviešu valodā. Mērķis- skolēns demonstrē prasmi plānot, saprast un sekot līdzi savam mācīšanās procesam. Skolēni izvirza sev individuālu mērķi semestrim, mācību stundai, tēmai, seko izpildei un izvērtē sasniegto. Pēc Edurio aptaujas 93% skolotāji pārrunā ar skolēnu viņu izaugsmes mērķus, 100% skolotāju atzīst, ka skolotājam skolēni jāmudina sasniegt vairāk. Skolā aktīvi darbojās karjeras konsultants, skolēniem tiek sniegtas individuālas konsultācijas, notikušas Turpināt darbu ar skolēniemreemigrantiem, nodrošinot individuālas nodarbības latviešu valodā un psihologa atbalstu, lai labāk iekļautos skolā un klases kolektīvā. Turpinām darbu pie pašvadītas mācīšanās kompetences īstenošanas un mācību motivācijas paaugstināšanas. Turpināt karjeras izglītības darbu, integrējot to mācību saturā un

4 īstenošana. 5. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā. 6. Atbalsts talantīgo skolēnu spēju attīstīšanā. ekskursijas un tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklētas pasākums Skills2019. Nodarbības datorprasmju apguvē un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā apmeklēja 2.,3.,4.,5. un 6.klašu audzēkņi, kopā 158 skolēni. Romu tautības sākumskolas skolēniem tika nodrošinātas individuālas stundas latviešu valodas labākai aoguvei. Inženierzinību nodarbības Ventspils augstskolā apmeklēja 7 skolēni. Skolēni apmeklējuši Rīgas Zoo (120 skolēni), botānisko dārzu (30 skolēni), Mākslas muzeju (60 skolēni), Lībiešu krastu (15 skolēni), apceļojuši Ziemeļvidzemi (15 skolēni). Liels atbalsts sākumskolas klasēs bija skolotāja palīgs. Skolotājiem ir paredzēts konsultāciju laiks skolēniem, kuri vēlas padziļināti apgūt kādu mācību priekšmetu, lai radītu optimālus apstākļus talantīgo skolēnu potenciālo spēju attīstīšanai un atbalstam. Konsultācijās ar talantīgiem bērniem skolotāji strādāja ar 71 skolēnu sākumskolas posmā un 27 skolēniem pamatskolas posmā, t.i. par 24vairāk nekā iepriekšējā gadā. Labākie rezultāts- 2.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā 5.klašu grupā, 1.vieta vides olimpiādē 8.klašu grupā un 2.vieta 6.klašu grupā, 2. un 3.vieta konkursā DigItiņš, 1.vietas Vides spēļu konkursā 6. un 8.klašu grupā. Sporta sacensībās esam uzvarējuši Veiklo stafetēs, piedalījušies NBA junioru līgas basketbola sacensībās. Skolēniem, kuri skolas godu aizstāvējuši mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ārpusstundu aktivitātēs. Turpināt attīstīt skolēnu individuālās kompetences, turpinot algoritmiskās domāšanas un It prasmju attīstību klasei, kā arī nodrošināt skolotāja palīgu sākumskolas klasēs. Turpināt darbu ar talantīgiem skolēniem, mudinot piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

5 sacensībās, tiek pasniegti atzinības raksti Baltā galdauta svētkos maijā. 7. Skolā darbojas 2 kori klašu un klašu koris un tautisko deju fakultatīvs klašu koris 2019.gada koru skatē ieguva 1.pakāpes diplomu, 5.-9.klašu koris-2.pakāpi. Abos koros kopā dzied 52 skolēni. Tautiskās dejas dejo 49 skolēni. Kori un deju kolektīvs ir uzstājušies skolas koncertos. Aktivizēt darbu (individuālas sarunas, tikšanās ar virsdiriģentu, kopīgi pasākumi, jauni tērpi) ar skolēniem un vecākiem, lai atbalstītu kora darbību skolā Mācīšanas un mācīšanās kultūra 8. Plašs sporta nodarbību piedāvājums. 1. Stundas efektivitāte. Koriģējošās vingrošanas nodarbības apmeklē 26 skolēni, frīsbiju spēlēt mācās, fiziskās sagatavotības fakultatīvu apmeklē 28 skolēni. Peldēšanas nodarbības apmeklēja 4. un 6.klašu skolēni, slidošanas- 1. un 2.klases skolēni. Visās pilsētas piedāvātajās sporta sacensībās piedalās arī mūsu skola, labākie rezultāti Veiklo stafetēs 1.v.pilsētā, 2.v. frīsbijā, tautas bumbas sacensībās zēniem 1.v., meitenēm 3.v., basketbolā zēniem 3.v. pilsētā, minibasketbola sacensībās zēniem un meitenēm 3.vieta. Katrā mācību stundā tiek noteikts sasniedzamais rezultāts, stundā tiek izmantoti jēgpilni uzdevumi un skolēni saņem motivējošu atgriezenisko saiti. Notika savstarpēja stundu vērošana- kopā vērotas 32 mācību stundas, analizēja atbilstību šādiem kritērijiem- vai stundā bija redzamas efektīvas stundas pazīmes, ko darīja skolotājs un ko skolēni, vai stundā dotie uzdevumi atbilst dziļai mācīšanai. Skolotāji organizē procesu, kurā skolēns darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, Turpināt aktīvu sporta darbu, piedalīties pilsētas sacensībās. Stundas efektivitāte ir skolas darbības stūrakmens, darbs pie tās elementiem ir nepārtraukts un ļoti nozīmīgs. Turpināsim vērot stundas, mācīties viens no otra, lai paaugstinātu mācību efektivitāti.

6 2. Skolotāju darba novērtējums. lai sistemātiski orientētu sevi uz personisko mācību mērķu sasniegšanu. Pēc stundu vērojumu rezultātiem un aptaujas 8. klašu skolēniem var secināt, ka stundās tiek demonstrēts gan sasniedzamais rezultāts (94% skolēnu atbildes), gan atgriezeniskā saite un jēgpilni uzdevumi (56% skolēnu atbildes), skolotāji vada mācīšanos. Pēc LU speciālistu vizītes 1 skolotājai tika izstrādāts plāns profesionālās darbības paaugstināšanai, piesaistīts Metodiskā dienesta konsultants un sasniegts atbilstoši labs rezultāts. Skolotāji izvirza savus individuālos darba mērķus saistībā ar skolas izvirzītajiem mērķiem un darba uzdevumiem. Skolotāji analizē savus darba rezultātus noslēdzot semestri un mācību gadu, kā arī valsts pārbaudes darbu rezultātus. Pašvērtējumi tiek iesniegti skolas vadības grupai. Mācību gada noslēgumā skolotāji tiekas ar skolas vadības grupu individuālajās sarunās, kur saņem sava darba novērtējumu. Atbildība par darba rezultātiem, tālākā rīcība tiek pedagogiem prasīta ikdienā, demonstrējot savu personisko atbildību par sava darba rezultātiem. Pēc Edurio aptaujas 100% skolas skolotāji jūtas līdzatbildīgi par mācību sasniegumiem. Skolā izveidota pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija. Seši skolas pedagogi ir ieguvuši 2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Izstrādāt pedagogu paaugstinātas algas likmes noteikšanas kritērijus par pedagoģiskā darba kvalitāti, metodisko darbu, skolas darba plānošanu un skolas prestiža paaugstināšanu. Turpināt pedagogu darba pašvērtēšanu un novērtēšanu individuālajās sarunās ar skolas vadības grupu.

7 3. Skolas organizētie konkursi un sacensības. 4. Vērtēšanas kārtības aktualizēšana. Skolā organizēti konkursi: Erudītu konkurss Latvijas simtgadei Es Latvijā klasei, izteiksmīgās runas konkurss (piedalījās 22 skolēni), teātra dienas konkurss par labāko uzvedumu (1.-9.klasei), Eiropas dienai veltīts erudītu konkurss Es Eiropas Savienībā 5.-9.klasei, velosipēdistu sacensības Ripo droši 1.-4.klasei, orientēšanās sacensības pilsētvidē 5.-9.klasei, Mārtiņdienas un Lieldienu stafetes 1.-4.klasei, latviešu valodas nedēļa un skaļās lasīšanas konkurss, matemātikas nedēļa un ātrrēķināšanas konkurss, dabaszinību nedēļa, matemātikas konkurss Ķengurs 2019, dambretes konkurss, konkurss Dziedonis un skatuves runas konkurss. Tika aktualizēta skolas vērtēšanas kārtība, akcentējot formatīvās vērtēšanas nozīmi. Ieviešot pašvadītās mācīšanās kompetenci, skolēni vērtē savus sasniegumus, kopā ar skolotāju meklē ceļus uz sasniegumu paaugstināšanu. Vecāki ar vērtēšanas kārtību iepazīstināti vecāku sapulcē. Katra mēneša beigās vecāki saņem atzīmju izrakstu. Pēc Edurio aptaujas 93% skolotāju labi novērtē pielietot piemērotākās novērtēšanas metodes. 100% skolotāji atzīst, ka skolā ir vienoti standarti skolēnu vērtēšanai. Turpināt dažādu konkursu un sacensību organizēšanu. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši skolā izstrādātajai kārtībai, skaidrot vecākiem formatīvās vērtēšanas lomu, pārbaudes darbu prasības skolā, rezultātu uzlabošanas kārtību Mācību sasniegumi 1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. Skolā izmantotā sistēma,, e - klase pedagogam dod iespēju iegūt precīzu informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām kopsummā. Elektroniski uzkrātā statistika dod iespēju pētīt Turpmākā rīcība: 1. Skolēniem jāveido ieradums domāt par mācīšanos, par mācīšanās mērķiem, kā viņi tos sasniegs, kas vēl jāpilnveido. 2. Skaidri formulēts sasniedzamais

8 izglītojamā attīstības dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota mācību procesa pilnveidošanai un individuālām sarunās ar vecākiem. 1. klasēs salīdzinot ar 2017./2018. mācību gadu pieaudzis to skolēnu skaits, kas mācību programmu apgūst teicami un ļoti labi ( 61% /2018. m.g.;70% 2018./2019. m.g.) /2019.m.g 1. klašu mācību programmu daļēji apguvuši 20% no visiem 1. klašu skolēniem. 10% programmu nav apguvuši. 1 skolēnam ir atkārtots mācību gads 1. klasē, 1 skolniece vasaras darbu laikā veiksmīgi nokārtoja pēcpārbaudījumus un tika pārcelta 2. klasē. 1 skolniece ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu turpinās skolas gaitas 1. klasē Ventspils 2.pamatskolā speciālajā klasē klasēs pēdējo divu mācību gadu laikā pieaug optimālo zināšanu līmenis un vērojama tendence samazināties nepietiekamo zināšanu līmenim. Analizējot / mācību gada rezultātus klasēs secinu, ka 73 % 2. klašu izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. 74 % 3. klašu izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. 69 % 4. klašu izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. Pieaugot izglītojamo slodzei un mācību priekšmetu skaitam, kuriem ir vērtējumi ballēs mazinās izglītojamo skaits ar augstiem rezultātiem. 2. klasēs augstā līmenī mācās 16% skolēnu, 3. klasēs rezultāts, izvēlēti jēgpilni uzdevumi, sniegta atgriezeniskā saite. 3. Kļūdas uztvert kā iespēju izaugsmei. 4. Veidot starppriekšmetu stundas, kas palīdz skolēniem saprast, ka visi mācību priekšmeti vienlīdz svarīgi. 5. Pārdomātas individuālās nodarbības talantīgajiem skolēniem. 6. Pārdomāti uzdoti mājas darbi. 7. Jāveido diferencēti materiāli, atgādnes, vide; 8. Jānodrošina, lai mācīšanās skolā kļūst ieraugāma visiem.

9 14% skolēnu, bet 4. klasēs 2% skolēnu). Sākumskolas klasēs būtiski, ka priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina izglītojamo spējas un prasmes, veic lielu individuālo darbu ar katru audzēkni, savlaicīgi tiek diagnosticētas problēmas, izmantots atbalsts, strādāts ar izglītojamā vecākiem, laikus piedāvāts nepieciešamības gadījumā mainīt izglītības programmu klašu grupā kārtējie pārbaudes darbi, radošie darbi, kā arī izglītojamo pašvērtējuma darbi tiek apkopoti un uzkrāti izglītojamo personīgās izaugsmes un attīstības mapē. Izglītojamo vidējam vērtējumam klasēs ir tendence pieaugt, to sekmē mērķtiecīgs pedagogu plānots un organizēts efektīvs mācību darbs, atbalsta personāla, administrācijas darbs, laicīgi veikta izglītojamo izpēte, individuālais darbs ar izglītojamiem un viņu vecākiem /2018. m.g. vidējais vērtējums klasēs bija 6.28, bet 2018./2019.m.g Salīdzinājumā ar 2017./2018. m.g 19 skolēni klašu posmā, 10 skolēni klašu posmā uzlabojuši savus vidējos vērtējumus. 14 skolēniem klašu posmā, 3 skolēniem klašu posmā liecībā tikai 9 un 10 balles. 8 skolēniem 4.-9.klašu posmā liecībā viens 8, pārējie vērtējumi 9 un 10 balles /2019 mācību gadā. visaugstākie vidējie vērtējumi klašu posmā ir angļu valodā (7.79), pēc tam seko matemātika (7.29), latviešu valoda (7.12) klašu posmā visaugstākais vidējais vērtējums

10 2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. mājturībā un tehnoloģijās (7.97), pēc tam seko angļu valoda(7.95). Viszemākais vidējais vērtējums ir pasaules vēsturē (5.29). Latviešu valodas vidējais vērtējums ir 6.13, bet matemātikas klašu posmā visaugstākais vidējais vērtējums angļu valodā (7.69), pēc tam seko mājturība un tehnoloģijas (7.64). Latviešu valodas vidējais vērtējums ir 5.49, matemātikas 5.54, Latvijas vēsturē Mācību darbs vērsts uz to, lai katrs izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmeta standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes. Iestādes kopējie rezultāti tiek izskatīti augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. Diagnosticējošie darbi 3. klasei. Matemātikas darba izpildes procents ir 67.55%, latviešu valodas darba izpildes procents ir 73.86%, Pamatprasmes bez grūtībām lieto 50% skolēnu, 35% skolēnu daļēji lieto,15% ir grūtības. Labāks darba izpildes procents latviešu valodā /2018.m.g. labāks darba izpildes procents bija matemātikā. Diagnosticējošie darbi 6. klasei. Turpmākā rīcība : 1. Vairāk strādāt pie pamatprasmju lietošanas. 2. Jānostiprina pareizrakstības prasme ikvienā uzdevumā visos mācību priekšmetos. 3. Vairāk jādod skolēniem uzdevumi, kur informācija dota tabulā. 4. Mācīt strādāt ar tekstu un pievērst uzmanību vārdu nozīmei. 5. Dot risināt vairāk uzdevumu ar dažādām mērvienībām. 6. Mācīt rakstīt pamatojumu kādai darbībai vai notikumam. 7. Jāpaplašina vārdu krājums. 8. Jāpievērš uzmanība darba tempam.

11 Matemātikas darba izpildes procents ir 60.98%, latviešu valodas darba izpildes procents ir 59.06%, dabas zinības darba izpildes procents 67.98%.. Pamatprasmes bez grūtībām lieto 40% skolēnu, 45% skolēnu daļēji lieto,15% ir grūtības. Labāks darba izpildes procents dabas zinībās /2018.m.g. labāks darba izpildes procents bija latviešu valodā 64.4%, matemātikā 52.03%, dabas zinībās 62.17%. 9. klašu eksāmenu rezultāti /2019. m.g matemātikas eksāmena vidējā atzīme 5.1. Iepriekšējā mācību gadā 5.2. Vidējais darba izpilde 51,27%. Eksāmenu matemātikā augstā līmenī nokārtoja 1 skolēns (3%), optimālā līmenī 8 skolēni (26%), pietiekamā līmenī 21 skolēns (68%), nepietiekamā līmenī 1 (3%) /2019. m.g latviešu valodas eksāmena vidējā atzīme 5.9. Iepriekšējā mācību gadā 5.4. Vidējais darba izpilde %. Eksāmenu latviešu valodā optimālā līmenī nokārtoja 18 skolēni (58%), pietiekamā līmenī 13 skolēn1 (42%), nepietiekamā līmenī nenokārtoja neviens /2019. m.g Latvijas vēstures eksāmena vidējā atzīme 5.3. Iepriekšējā mācību gadā 5.2. Vidējais darba izpilde-55.22%. Eksāmenu Latvijas vēsturē optimālā līmenī nokārtoja 8 skolēni (26%), pietiekamā līmenī 23 skolēni (74%), nepietiekamā līmenī nenokārtoja neviens /2019. m.g angļu valodas eksāmena vidējā atzīme 7.5. Iepriekšējā mācību gadā Jāmudina vairāk lasīt daiļliteratūru. Turpmākā rīcība: 1. Izvērtēt katra skolēna individuālos sasniegumus mācību gada laikā. 2. Mācību konsultāciju (individuālais darbs ar skolēniem) apmeklējums un analīze, 3. Sekot stundu apmeklējumam. 4. Priekšmetu skolotājiem aktīvāk sadarboties ar klases audzinātājiem, lai ziņotu par skolēnu veiksmēm un neveiksmēm un jārod iespēja, lai sekmes, un dažkārt arī skolēnu uzvedību uzlabotu. 5. Attīstīt metakognitīvās prasmes, lai mācīšanās būtu apzināta. 6. Skolotāju sadarbība, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu konkrētu prasmi izglītojamiem.

12 Vidējais darba izpilde-73.07%. Eksāmenu angļu valodā augstā līmenī nokārtoja 7 skolēni (25%), optimālā līmenī 15 skolēni (53,5%), pietiekamā līmenī 6 skolēni (21.5%), nepietiekamā līmenī nenokārtoja neviens /2019. m.g krievu valodas eksāmena vidējā atzīme 5.3. Iepriekšējā mācību gadā eksāmenu nekārtoja neviens skolēns. Vidējais darba izpilde -57%. Eksāmenu krievu valodā augstā līmenī nenokārtoja neviens, optimālā līmenī 1 skolēns (33%), pietiekamā līmenī 2 skolēni (67%), nepietiekamā līmenī nenokārtoja neviens. 2. Skolas attīstība un mācīšanās organizācija 2.1. Skolas organizācijas kultūra 1. Esam skola, kas mācās. Vērtējam skolu, kā organizāciju, kas mācās, jo darbojoties kompetenču ieviešanas projektā Skola2030, mācībās iesaistās visi skolas skolotāji. Darbojās vairākas mācīšanās grupas- sākumskolas, matemātikas, dabaszinību, mākslas un sociālo zinību, veselības. Visa skola ir iesaistīta ekoskolas aktivitātēs, ceram atgūt starptautisko zaļo karogu. Pēc Edurio aptaujas 100% skolotāju ir atbildīgi par savu profesionālo pilnveidi- mācīšanas prasmju un metožu pilnveidi, zināšanām par skolēnu vecumposmiem, zināšanām savā mācību priekšmetā. Skolā darbosies jomu mācīšanās grupas, lai nodrošinātu metodisko pasākumu, stundu vērošanu, jaunā mācību satura aprobāciju plānošanu un jēgpilnu pedagogu starpjomu sadarbību. Sadarbība visplašākā mērogā, īstenojot Ekoskolu programmu. 2. Izvēlēti skolas vērtību vēstneši. Īpašu uzmanību pievērsām skolas vērtībām- cieņai, sadarbībai, iecietībai, atbildībai, godīgumam. Katrā klasē skolēni vērtēja savus klases biedrus, izvēlot Vērtību vēstnešu vēlēšanas atkal notiks Valsts svētku priekšvakarā, pirms tam vēlreiz akcentējot tās skolas dzīvē.

13 katrai vērtībai vērtību vēstnešus- skolēnus, kuri ar savu rīcību ir apliecinājuši, ka prot rīkoties godīgi, atbildīgi, ar cieņu pret citiem, ir draudzīgi un iecietīgi. Līdzīgi tika izvēlēti arī skolotāji- vērtību vēstneši. Īpaša uzmanība sociāli emocionālajai prasmju apguvei, jo labvēlīgs psiholoģiskais klimats klasē uzlabo mācību rezultātus Izglītības vide un tās pieejamība, drošība 1. Sakārtota fiziskā videmācību kabineti, skolas āra teritorija. Visi mācību kabineti ir izremontēti, ar mēbelēm un IT tehniku apgādāti. Sporta zāle remontēta pirms 9 gadiem, tajā notiek ne tikai skolas sporta stundas un sacensības, bet arī pilsētas un republikas mēroga sacensības. Skolas aktu zālē ir laba akustika, tādēļ pavasaros tur notiek pilsētas skolu koru skates. Renovētajā skolas pagalmā starpbrīžos un pēc skolas bērni uzturas visu laiku, pat ziemā. Skolas fiziskā vide tiek uzturēta labākajā kārtībā. Skolā valda labvēlīgs mikroklimats. Skolu katru gadu apseko gan Veselības inspekcija ( akts Nr ), gan VUGD inspekcija ( akts Nr.22/ /38). Katru mācību gadu notiek skolas evakuācijas mēģinājums. Ļoti gaidām uz 3 jauniem mācību kabinetiem, skolas aktu zāles remontu, sporta zāles grīdas lakošanu, jaunas elektroinstalācijas ievilkšanu, koridoru remontu. 2. Nosvinēta skolas 95.gadu jubileja un Latvijas simtgade. Notika skolas jubilejas pasākumi- 3 dienas svētku koncerti, absolventu un darbinieku salidojums. Tajā piedalījās ap 500 dalībnieku. Galvenie pasākumi bija svinīgais svētku priekšnesums, skolas bukleta izveide, īsfilma par skolu. Notika valsts 100.gadadienai veltīti pasākumi- 2 koncerti, radošās darbnīcas Pļavasskolas ekspresis, viktorīna. Domāt par radošām idejām tuvojoties skolas 100. gadu jubilejai un jebkuram skolas pasākumam.

14 3. Aktīvi darbojas skolas atbalsta komanda. Sociālais pedagogs sniedzis konsultācijas 912 skolēniem. Un viņu vecākiem, iekārtotas jaunas 20 lietas. Sociālpedagoģiskais darbs veikts ar 48 personām. Psihologa palīdzība sniegta 249 gadījumos. Logopēds strādāja ar 52 skolēniem. Atbalsta komandai turpināt sniegt palīdzību skolēniem, vecākiem un skolotājiem Komunikācija un sadarbība 3. Vadība un vadīšana 3.1. Izglītības iestādes vadītājs 4. Gadskārtējā sākumskolas skolēnu vasaras dienas nometne. 1. Sadarbības grupu darbs, plānojot skolas darbības. 2. Realizēts Erasmus+ projekts Our future, our success 1. Skolā nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana. Nometni kopumā apmeklēja 32 skolēni no 1.-4.klasei. bērniem bija paredzēta plaša programma gan skolā, gan apmeklējot dažādas nodarbības pilsētā. Skolā darbojas vairākas skolotāju sadarbības grupassākumskolas, matemātikas, latviešu valodas, dabaszinību, ekoskolas un ārpusstundu pasākumu organizēšanas grupas. Skolotāji kopā apgūst jauno kompetencēs balstīto mācību saturu, organizē pasākumus, vēro stundas, analizē rezultātus, plāno turpmāko rīcību. Notikušas kopā 8 projekta sanāksmes, divas no tām notika pie mums , tajā uzņēmām 25 viesus ( 9 pedagogus un 16 skolēnus) un , uzņēmām 10 viesus. Sanāksmēs no mūsu puses kopā piedalījušies 6 skolotāji un 20 skolēni. Skolā ir visa nepieciešamā likumdošanā noteiktā dokumentācija. Tā ir sagatavota valstī noteiktajā kārtībā, demokrātisko izstrādāta un apspriesta, iespēju robežās ņemti vērā gan skolēnu, vecāku, pedagogu priekšlikumi. Skolas darbu nosaka Atbalstīt dienas nometnes darbību jūnijā arī turpmāk. Turpināt rosināt skolotājus sadarboties, uzsvars uz darbībām, meklējumiem, idejām vienas skolas ietvaros. Turpināsim darbu 3 Erasmus+ projektos, izveidotas 3 darba grupas. Turpināt skolas vadības komandas darbu, informēt skolotājus par pieņemtajiem lēmumiem, sekot to izpildei un noteikt tālāko rīcību.

15 Skolas nolikums ( apstiprināts ), skolēnu iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi u.c. skolas darbu reglamentējošie dokumenti, kuri izstrādāti un atbalstīti pedagoģiskajā padomē vai skolas padomē. Visu skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos, amatu aprakstos, skolas darba kārtības noteikumos. Tie pēc vajadzības tiek aktualizēti. Visiem pieejami atbalsta personāla un citu skolas darbinieku darba laiki. Darbinieki skolā tiek pieņemti darbā valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības. Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Katram skolas darbiniekam ir pieejama informācija par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visam skolas kolektīvam. Vadība ir atvērta ierosinājumiem, darba uzlabojumiem, priekšlikumiem. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos darba aprakstos. Vadības sanāksmes, kas notiek reizi nedēļā, notiek pēc plāna, tas sekmē komandas saliedētību. Vadība sekmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu. Direktore ievieš un vada skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas un svarīgu jautājumu izlemšanā tiek iesaistīts kolektīvs. Skolas direktore

16 veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi. Vadības komanda koordinē un pārrauga pedagoga darbu, izskata to priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Metodiskās komisijas nodrošina saikni starp skolotājiem un skolas vadību. Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, Ventspils Izglītības pārvaldi, Ventspils pilsētas Domi, dažādām sabiedriskām organizācijām. Skolas vadība organizē un atbalsta sadarbību ar citām skolām. Skola rūpējas par savu tēlu sabiedrībā. Skolas mājas lapā un Facebook lapā Ventspils 1.pamatskola- Pļavas skola tiek atspoguļots skolas darbs, aktualitātes un pasākumi Izglītības iestādes plānošana, īstenošana un analīze 1. Vadības grupas darbs, plānojot skolas darbības. Skolas vadības grupā darbojas direktore, direktores vietnieces izglītības, audzināšanas un saimnieciskajā darbā. Vadības grupa plāno skolas darbu, ņemot vērā vajadzības, valsts un pilsētas nostādnes, skolotāju, skolēnu un vecāku iniciatīvas. Vadības grupas sanāksmes notiek pirmdienās. Pieņemtie lēmumi skolotājiem tiek nosūtīti e-klasē. Katra mācību gada sākumā tiek izveidots darba plāns, kurā tiek noteikti nepieciešamie darbi, atbildīgie par izpildi un termiņi. Pēc darba plāna arī notiek skolas darba analīze. Edurio 2019.gada aptaujā par sadarbību ar skolas vadību 67% skolotāju atzīst, ka informācijas apmaiņa no skolas vadības par pieņemtajiem lēmumiem tiek organizēta labi.100% skolotāju atzīst, ka skolas vadība ir vienmēr pieejama. Turpināt skolas vadības komandas darbu, informēt skolotājus par pieņemtajiem lēmumiem, sekot to izpildei, veikt analīzi, noteikt tālāko rīcību.

17 Prioritātes 2019./2020.mācību gadā, gada uzdevumi: 1.1. Darbs kā pilotskola projektā Kompetenču pieeja mācību saturā - metodiskais darbs notiks pa jomām, jomu un starpjomu tēmu kopīga plānošana, aktualizējot jauno mācību saturu un pirmsskolas izglītības vadlīnijas, realizējot pašvadītu mācīšanos un veicinot tekstpratību; 1.2. Efektīvs mācību process- stundu vērošana, metodiska palīdzība, skolotāju sadarbība; 1.3. Darbs ar talantīgiem skolēniem; Erasmus+ projektu darbs - Sociable robots, Conecting people, Friends of the world; 1.5. Skolas vērtību akcentēšana mācību un audzināšanas darbā; 1.6. Attīstīt prasmi publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli. Skolas direktore Sandra Šulce

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk