Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download ""

Transkripts

1 SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin šanas akciju sabiedr ba L guma puses - apdrošin šanas sabiedr ba un apdrošin juma m js Apdrošin juma m js juridiska vai fiziska persona, kas nosl dz apdrošin šanas l gumu sav vai citas personas lab Transportl dzek a pašnieks fiziska vai juridiska persona, uz kuras v rda Ce u satiksmes droš bas direkcij vai Valsts tehnisk s uzraudz bas a ent r ir re istr ts transportl dzeklis Transportl dzek a ties gais lietot js fiziska vai juridiska persona, kura, neb dama pašnieks, uz tiesiska pamata (pilnvaras, nomas, patapin juma l guma vai cita tiesiska pamata) lieto transportl dzekli ce u satiksm. Ja transportl dzek a pašnieks ir: fiziska persona, tad ties gais lietot js ir persona, kura izmanto transportl dzekli ar t pašnieka piekrišanu (tai skait imenes locek i vai personas, kur m ar apdrošin juma m ju ir kop ja saimniec ba, k ar nomnieks, pilnvarnieks) juridiska persona, tad ties gais lietot js ir t darbinieks (-i), k ar nomnieks, pilnvarnieks; l zinga dev js, tad ties gais lietot js ir l zinga m js, t darbinieks (-i), nomnieks, pilnvarnieks, persona, kura izmanto transportl dzekli ar l zinga m ja piekrišanu Apdrošin tais apdrošin šanas polis nor d t fizisk vai juridisk persona, kurai ir apdrošin m interese Atl dz bas sa m js - apdrošin šanas polis nor d t fizisk vai juridisk persona, kurai ir apdrošin m interese un kurai paredz ta apdrošin šanas atl dz bas izmaksa, iest joties apdrošin šanas gad jumam. Ja apdrošin šanas polis nav nor d ts cit di, ties bas sa emt apdrošin šanas atl dz bu ir apdrošin tajam Apdrošin šanas l gums - apdrošin šanas sabiedr bas un apdrošin juma m ja vienošan s, saska ar kuru apdrošin juma m js uz emas saist bas maks t apdrošin šanas pr miju l gum noteiktaj veid, termi os un apm r, k ar izpild t citas l gum noteikt s saist bas, bet apdrošin šanas sabiedr ba uz emas saist bas, iest joties apdrošin šanas gad jumam, izmaks t l gum nor d tajai personai apdrošin šanas atl dz bu vai nodrošin t pakalpojumus atbilstoši apdrošin šanas l gumam Distances apdrošin šanas l gums apdrošin šanas l gums, kas nosl gts izmantojot distances sazi as l dzek us - pastu, telefonu, faksimilu, internetu, elektronisko pastu vai citus inform cijas nos t šanas vai p rraid šanas l dzek us Apdrošin šanas polise - dokuments, tai skait elektronisks dokuments vai elektroniska izdruka, kas apliecina apdrošin šanas l guma nosl gšanu un ietver apdrošin t ja noteikta parauga apdrošin šanas pieteikumu, ja t ds ir iesniegts, šos sauszemes transportl dzek u apdrošin šanas noteikumus, attiec g apdrošin šanas veida (sauszemes transporta l dzek u pašnieku civiltiesisk s atbild bas br vpr t g apdrošin šana un/vai sauszemes transporta l dzek u pasažieru nelaimes gad jumu apdrošin šana) apdrošin šanas noteikumus, k ar visus groz jumus un papildin jumus, par kuriem apdrošin šanas sabiedr ba un apdrošin juma m js ir vienojušies apdrošin šanas l guma darb bas laik, tai skait jebkuri pielikumi Apdrošin šanas objekts transportl dzeklis un t papildu apr kojums, ja papildu apr kojums nor d ts apdrošin šanas polis vai apdrošin šanas pieteikum Apdrošin šanas periods apdrošin šanas polis nor d tais apdrošin šanas l guma darb bas laiks, kur ir sp k apdrošin šanas l gums Apdrošin juma summa apdrošin šanas polis noteikt naudas summa, par kuru ir apdrošin ts transportl dzeklis un citas mantisk s v rt bas vai intereses un kas ir maksim l summa, kuru apdrošin šanas sabiedr ba var izmaks t par zaud jumiem un boj jumiem, kas nodar ti apdrošin šanas objektam Apdrošin šanas pr mija apdrošin šanas sabiedr bas apr in tais un apdrošin šanas polis noteiktais maks jums par apdrošin šanu Apdrošin šanas gad jums - ar apdrošin to risku c lo sakar gi saist ts p kš s un neparedz ts notikums, kuram iest joties paredz ta apdrošin šanas atl dz bas izmaksa atbilstoši apdrošin šanas l gumam Apdrošin šanas atl dz ba - apdrošin juma summa, t s da a vai nodrošin mie pakalpojumi atbilstoši apdrošin šanas l gumam Apdrošin šanas pieteikums apdrošin šanas sabiedr bas noteikts dokuments, kuru apdrošin juma m js vai apdrošin tais iesniedz apdrošin šanas sabiedr bai, lai inform tu to par apdrošin šanas objektu, faktiem un apst k iem, kas nepieciešami apdrošin m riska nov rt šanai Pašrisks apdrošin šanas polis nor d ta zaud jumu da a, kas izteikta fiks t naudas summ vai procentos, un kuru, iest joties apdrošin šanas gad jumam, sedz apdrošin juma m js vai apdrošin tais, vai atl dz bas sa m js Apdrošin m interese - interese neciest zaud jumus, iest joties apdrošin tajam riskam Apdrošin šanas segums apdrošin šanas veida raksturojums, kas nor da, k du boj jumu vai zaud jumu iest šan s gad jum un apjomos apdrošin šanas sabiedr ba izmaks s apdrošin šanas atl dz bu apdrošin šanas polis nor d tajai personai Apdrošin tais risks apdrošin šanas polis paredz tais no apdrošin t gribas neatkar gs notikums, kura iest šan s iesp jama n kotn Boj eja transportl dzek a st voklis p c apdrošin šanas gad juma, ja apdrošin šanas sabiedr ba, t s pieaicin tie eksperti vai speci listi atzinuši transportl dzek a remontu par tehniski neiesp jamu vai atjaunošanu par ekonomiski nepamatotu, k ar Lapa 1 no 10

2 visos gad jumos, kad paredzam apdrošin šanas atl dz ba p rsniedz 2/3 no transportl dzek a tirgus v rt bas dien, kad noticis apdrošin šanas gad jums Tirgus v rt ba naudas summa, par k du var ieg d ties attiec g s markas, mode a, izlaides gada un komplekt cijas transportl dzekli tieši pirms apdrošin šanas gad juma iest šan s. Nosakot transportl dzek a tirgus v rt bu ir j izv rt ar t pielietošanas veids, nobraukums un citas noz m gas transportl dzek a paš bas Z dz ba - šo noteikumu izpratn ir transportl dzek a nelikum ga aizbraukšana, k ar iek šanas transportl dzekl un/vai apzagšanas rezult t rad tie zaud jumi. Apzagšana šo noteikumu izpratn ir jebkuru transportl dzekl stacion ri ieb v tu vai piemont tu da u z dz ba. Par z dz bu/apzagšanu netiek uzskat ta kr pšana, piesavin šan s un izspiešana Laup šana - šo noteikumu izpratn ir transportl dzek a nelikum ga aizbraukšana, ja t saist ta ar vardarb bu vai vardarb bas piedraud jumu Vand lisms - fiziskas personas darb ba, kuras m r is ir apdrošin t objekta t ša boj šana un/vai izn cin šana Teritori lais segums teritorija, kur ir sp k apdrošin šanas l gums un kura ir nor d ta apdrošin šanas polis Eiropa šo noteikumu izpratn ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Alb nija, Austrija, Andora, Be ija, Bosnija un Hercegovina, Bulg rija, ehija, D nija, Francija, Grie ija, Horv tija, It lija, rija, Islande, Lielbrit nijas un Zieme rijas Apvienot Karaliste, Lihtenšteina, Luksemburga, Ma edonija, Malta, Monako, N derlande, Norv ija, Polija, Portug le, Rum nija, Sp nija, Somija, Slov kija, Slov nija, Serbija un Melnkalne, Sanmarino, Šveice, Ung rija, V cija, Vatik ns, Zviedrija NVS valstis šo noteikumu izpratn Neatkar go Valstu Savien bas valstis l dz 50 austrumu garuma meridi nam: Arm nija, Azerbaidž na, Baltkrievija, Gruzija, Krievija, Moldova, Ukraina. 2. APDROŠIN ŠANAS SEGUMS 2.1. Apdrošin šanas segums ir noteikts šajos noteikumos Ja apdrošin juma m jam ir sp k esoša sauszemes transportl dzek u apdrošin šanas polise, tad papildus var ieg d ties sauszemes transportl dzek u pašnieku civiltiesisk s atbild bas br vpr t go apdrošin šanu un/vai sauszemes transporta l dzek u pasažieru nelaimes gad jumu apdrošin šanu Apdrošin tie riski, pret kuru iest šanos var apdrošin t apdrošin šanas objektu sauszemes transportl dzek u apdrošin šan, ir nor d ti šo noteikumu 7.punkt. L guma puses, rakstiski vienojoties, apdrošin šanas polis var nor d t gan ierobežojumus, gan papildin jumus apdrošin šanas noteikumiem Apdrošin šanas segums ir sp k tikai uz apdrošin tajiem riskiem, kuri ir nor d ti apdrošin šanas polis Iest joties apdrošin šanas gad jumam NVS valstu teritorij, apdrošin šanas polis nor d tais attiec gais pašrisks tiek piem rots divk rš apm r. 3. APDROŠIN ŠANAS L GUMA NOSL GŠANA UN T SP K ESAM BA 3.1. Apdrošin šanas l gums tiek sl gts, pamatojoties uz apdrošin šanas pieteikumu un taj nor d to inform ciju. Apdrošin šanas pieteikumu t iesniedz js apstiprina ar parakstu un nor da noform šanas datumu un vietu. L dz rakstiska pazi ojuma sa emšanai par apdrošin šanas pieteikum nor d to zi u izmai m, apdrošin šanas sabiedr ba apdrošin šanas pieteikum nor d t s zi as uzskata par paties m Apdrošin juma m js apliecina, ka, sl dzot apdrošin šanas l gumu, ir sniedzis apdrošin šanas sabiedr bai prec zu, patiesu un piln gu inform ciju par apdrošin šanas objektu un t v rt bu Apdrošin šanas polise, kas noform ta k elektronisks dokuments vai elektroniska izdruka, ir apstiprin ta ar VAS Latvijas Pasts nodrošin tu laika z mogu. Laika z mogs garant elektronisk dokumenta autentiskumu un apstiprina If Latvia AAS identit ti, un apdrošin šanas polise ir uzskat ma par elektroniski parakst tu. VAS Latvijas Pasts nodrošin tais laika z mogs ietver polises satura identifikatorus, kas aizsarg konkr t s polises saturu. Apdrošin juma m ja paraksta neesam ba uz apdrošin šanas polises neietekm t s sp k esam bu. Apdrošin juma m js savu piekrišanu apdrošin šanas l guma nosl gšanai izsaka, veicot apdrošin šanas pr mijas samaksu Apdrošin šanas l guma saturs un piem rojamais likums Interpret jot apdrošin šanas l gumu, apdrošin šanas l gumu veidojošos dokumentus v rt k vienotu veselumu. Pretrunu gad jum priorit ri ir apdrošin šanas polis nor d tie speci lie noteikumi un nosac jumi Apdrošin šanas l gums tiek nosl gts latviešu valod, ja vien l guma puses rakstveid nav vienojuš s par apdrošin šanas l guma nosl gšanu cit valod Apdrošin šanas l gums tiek nosl gts saska ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem, kurus l guma puses piem ro no apdrošin šanas l guma izrietošo l gumisko attiec bu regul šanai Apdrošin šanas l guma sp k st šan s un sp k esam ba Apdrošin šanas l gums ir sp k apdrošin šanas polis nor d taj apdrošin šanas period un teritorij. Apdrošin šanas l gums st jas sp k laik un datum, kas nor d ts apdrošin šanas polis, ar nosac jumu, ka apdrošin šanas pr mijas maks jums (veicot pr mijas samaksu vair kos maks jumos pirmais maks jums) veikts apdrošin šanas polis nor d taj termi un apjom R ins par apdrošin šanas pr mijas samaksu tiek pievienots apdrošin šanas l gumam vai tiek nos t ts atseviš i. Elektroniski sagatavots r ins ir der gs bez z moga un paraksta. Ja apdrošin šanas l gum paredz tas vair kas iemaksas, tad par katru iemaksu tiek izsniegts atseviš s r ins Ja apdrošin juma m js nav samaks jis apdrošin šanas pr miju vai t s pirmo da u l dz apdrošin šanas polis nor d tajam datumam, tad apdrošin šanas l gums nav sp k no nosl gšanas br ža Ja apdrošin šanas pr mija vai t s pirm da a tiek samaks ta p c apdrošin šanas polis nor d t datuma, un ja l dz faktiskai samaksas dienai nav iest jies apdrošin tais risks, apdrošin šanas sabiedr ba var piekrist apdrošin šanas pr mijas vai t s pirm s da as nokav tai samaksai. Š d gad jum apdrošin šanas l gums st jas sp k apdrošin šanas polis nor d taj sp k st šan s dien. Ja apdrošin šanas sabiedr ba nepiekr t apdrošin šanas pr mijas vai t s pirm s da as nokav tai samaksai, tad apdrošin šanas sabiedr ba 10 (desmit) dienu laik no apdrošin šanas pr mijas vai t s pirm s da as sa emšanas dienas nos ta apdrošin juma m jam l gumu pazi ot par apdrošin šanas pr mijas vai t s pirm s da as atmaksas veidu. Lapa 2 no 10

3 Ja apdrošin šanas pr mija vai t s pirm da a ir samaks ta p c apdrošin šanas polis nor d t datuma, un ja l dz faktiskai samaksas dienai ir iest jies apdrošin tais risks, apdrošin šanas l gums nav sp k no nosl gšanas br ža Ja apdrošin šanas l gums ir nosl gts ar distances sazi as l dzek u starpniec bu: un ja apdrošin šanas periods ir maz ks par vienu m nesi, tad apdrošin juma m js nevar izmantot 2004.gada 21.decembra Ministru Kabineta noteikumos Nr.1037 Noteikumi par distances l gumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu paredz t s atteikuma ties bas; un ja apdrošin šanas periods ir gar ks par vienu m nesi tad apdrošin juma m js var izmantot atteikuma ties bas, t.i., 14 dienu laik no apdrošin šanas l guma nosl gšanas dienas apdrošin juma m js var atk pties no nosl gt apdrošin šanas l guma, nos tot rakstveida atteikumu apdrošin šanas sabiedr bai. Š d gad jum apdrošin šanas l gums zaud sp ku apdrošin juma m ja atteikuma nos t šanas dien Apdrošin šanas pr mijas samaksas nosac jumi Apdrošin šanas pr mijas vai t s da u samaksa j veic ne v l k k apdrošin šanas polis nor d tajos datumos, neatkar gi no t, vai ir sa emts r ins Ja apdrošin šanas pr mijas k rt j da a (iz emot pirmo) nav samaks ta apdrošin šanas polis nor d tajos termi os, apdrošin šanas sabiedr ba nos ta apdrošin juma m jam rakstveida pazi ojumu ar uzaicin jumu samaks t attiec go apdrošin šanas pr mijas da u l dz pazi ojum noteiktajam datumam. Ja apdrošin juma m js nesamaks attiec go apdrošin šanas pr mijas da u l dz pazi ojum noteiktajam datumam, tad apdrošin šanas l gums uzskat ms par izbeigtu Ja apdrošin šanas pr mija tiek maks ta ar p rskait jumu, tad par samaksas dienu tiek uzskat ts datums, kad nauda tiek ieskait ta apdrošin šanas sabiedr bas vai apdrošin šanas starpnieka, kurš ir pilnvarots apdrošin šanas sabiedr bas v rd iekas t apdrošin šanas pr mijas un ar kura starpniec bu nosl dz attiec go apdrošin šanas l gumu, nor inu kont Apdrošin juma m ja, apdrošin t un transportl dzek a ties g lietot ja pien kumi, sl dzot apdrošin šanas l gumu: sniegt apdrošin šanas sabiedr bai prec zu un apjoma zi pietiekamu apdrošin šanas sabiedr bas piepras to inform ciju par apdrošin šanas objektu; nodrošin t apdrošin šanas sabiedr bai iesp ju veikt apdrošin šanas objekta apskati; inform t par apst k iem, kas b tiski apdrošin šanas sabiedr bai apdrošin t riska iest šan s iesp jam bas nov rt šanai. Ja apdrošin juma m js/apdrošin tais šaub s par k da apst k a ietekmes svar gumu uz apdrošin to risku, vi am j konsult jas ar apdrošin šanas sabiedr bu; inform t apdrošin šanas l guma izpild iesaist t s personas par apdrošin šanas polises noteikumiem; sniegt prec zus datus par apdrošin šanas objekta v rt bu un papildu apr kojumu Apdrošin juma m ja, apdrošin t un transportl dzek a ties g lietot ja pien kumi apdrošin šanas l guma darb bas laik : nekav joties rakstveid inform t apdrošin šanas sabiedr bu, ja apdrošin šanas perioda laik ir notikušas izmai as attiec b uz apdrošin to objektu, k ar apdrošin šanas polis, pieteikum nor d tajiem faktiem, k rezult t main s apdrošin to risku ietekm jošie faktori, piem ram, main s apdrošin t objekta izmantošanas m r is, tiek veikta apdrošin šanas objekta p rb ve jaudas vai apr kojuma izmai as u.c.; nekav joties, tikl dz tas k uvis iesp jams, pazi ot apdrošin šanas sabiedr bai par: transportl dzek a atsl gu un/vai signaliz cijas pults (-šu) nozaud šanu vai z dz bu; transportl dzek a re istr cijas apliec bas nozaud šanu vai z dz bu; valsts re istr cijas numura z mes nozaud šanu vai z dz bu; šo noteikumu punkt noteiktaj gad jum nekav joties veikt papildus droš bas pas kumus, un apdrošin juma m jam/apdrošin tajam par saviem l dzek iem j nomaina transportl dzek a atsl gas, sl dzenes, k ar droš bas sist mu vad bas pultis vai atsl gas; inform t apdrošin šanas sabiedr bu par transportl dzek a atsl gu, droš bas sist mu un pulšu, atsl gu nomai u vai dublik tu izgatavošanu; inform t par nosaukuma, adreses mai u; inform t par citu apdrošin šanas l gumu nosl gšanu attiec b uz apdrošin šanas objektu; pazi ot par transportl dzek a apgr tin jumiem un pašnieka vai tur t ja mai u 3.9. Apdrošin juma m ja, apdrošin t un transportl dzek a ties g lietot ja pien kumi, iest joties apdrošin šanas gad jumam: par apdrošin šanas gad jumu nekav joties pazi ot attiec gam dienestam (policijai vai ugunsgr ka gad jum Valsts ugunsdz s bas un gl bšanas dienestam). Vand lisma gad jum policij j iesniedz ar transportl dzek a da u vai papildus apr kojuma saraksts par to, kas ir nozagts, nolaup ts vai saboj ts vand lisma rezult t. Av rijas gad jum policiju var neizsaukt: ja transportl dzeklis ir bijis vien gais negad jum iesaist tais transportl dzeklis, nav nodar ti boj jumi treš s personas mantai un nav cietuši cilv ki, un ja transportl dzeklim nav radušies boj jumi, kuru d tas nevar vai tam ir aizliegts braukt saska ar Ce u satiksmes noteikumiem; ja negad jum ir iesaist ts cits transportl dzeklis, bet nav cietuši cilv ki, nav nodar ti boj jumi treš s personas mantai, k ar transportl dzeklim nav radušies boj jumi, kuru d tas nevar vai tam aizliegts braukt saska ar Ce u satiksmes noteikumiem. Šai gad jum ce u satiksmes noteikumos paredz taj k rt b tiek sast d ts saska otais pazi ojums un iesniegts apdrošin šanas sabiedr bai; priekš j v jstikla boj jumu gad jum dar t visu, lai samazin tu iesp jamos zaud jumus, lai netiktu rad ti papildus zaud jumi, k ar, ja nepieciešams, piedal ties apdrošin šanas gad juma apst k u un t iest šan s iemeslu noskaidrošan uz vietas; Lapa 3 no 10

4 nekav joties, tikl dz tas iesp jams, bet ne v l k k 3 (tr s) dienu laik no br ža, kad tas k uva iesp jams, pazi ot apdrošin šanas sabiedr bai par apdrošin šanas gad juma iest šanos un iesniegt pieteikumu, ietverot detaliz tu apdrošin šanas gad juma aprakstu. Atl dz bas pieteikumu var iesniegt pa faksu vai e-pastu (iesniedzot apdrošin šanas sabiedr bas noteiktu pieteikuma formu), vai ar piesakot pa telefonu, re istr jot apdrošin šanas sabiedr bas m jas lap vai piesakot apdrošin šanas gad jumu apdrošin šanas sabiedr bas nor d t remonta uz mum. Ja objekt vu iemeslu d nav iesp jams person gi iesniegt pieteikumu, tad to veic apdrošin šanas m ja, apdrošin t vai transportl dzek a ties g lietot ja imenes locek i vai pilnvarot persona. Rakstisks pieteikums ir j iesniedz transportl dzek a z dz bas vai laup šanas gad jum, k ar ja to pieprasa apdrošin šanas sabiedr ba; audio aparat ras ar no emamu priekš jo paneli vai/un kodu karti z dz bas gad jum, nodot iepriekšmin to paneli vai/un kodu karti apdrošin šanas sabiedr bai; pal dz t noskaidrot iesp jam s vain g s (atbild g s) personas, negad juma liecinieku v rdus, adreses un citas zi as par š m person m; iesniegt rakstisku zaud jumu apm ra apstiprin jumu, nodrošinot ar citu inform ciju un pier d jumus, kas nepieciešami, lai noskaidrotu, vai ir iest jies apdrošin tais risks un lai preciz tu t izrais tos zaud jumus, k ar dokumentus, kas apliecina apdrošin šanas atl dz bas pras t ja ties bas; neuzs kt transportl dzek a atjaunošanu vai norakst šanu bez apdrošin šanas sabiedr bas piekrišanas; transportl dzek a z dz bas gad jum iesniegt apdrošin šanas sabiedr bai transportl dzek a re istr cijas dokumentus, transportl dzek a atsl gas, droš bas sist mu t lvad bas pultis un atsl gas t d skait, k ds nor d ts apdrošin šanas pieteikum. Gad jum, ja pieteikum atsl gu skaits nav nor d ts, tad j nodod visas transportl dzek a atsl gas un droš bas sist mu t lvad bas pultis un atsl gas saska ar izgatavot jr pn cas datiem. Par iepriekš nor d to lietu un dokumentu iesniegšanas faktu tiek sast d ts pie emšanas - nodošanas akts. Transportl dzek a atsl gas šo noteikumu izpratn ir ier ce (vai jebkura š das ier ces b tiska sast vda a, t.sk., signaliz cijas vai transportl dzek a sist mu blo šanas pultis), kas parast lietošan paredz tas transportl dzek a darbin šanai un piek šanai t salonam; pirms apdrošin šanas atl dz bas sa emšanas apdrošin juma m ja vai ties g lietot ja pien kums ir apdrošin šanas gad jum boj t s un remonta laik nomain t s deta as nodot apdrošin šanas sabiedr bas pašum, ja tas tiek piepras ts; ja av rija notikusi valst, kura ir Za s kartes sist mas dal bvalsts, un ce u satiksmes negad jum vainojama treš persona, tad j pazi o par notikušo tai apdrošin šanas komp nijai, kura apdrošin jusi av riju izrais juš transportl dzek a vad t ja civiltiesisko atbild bu, vai Za s kartes birojam Apdrošin šanas sabiedr bas ties bas un pien kumi nosl dzot apdrošin šanas l gumu, izskaidrot apdrošin šanas l guma noteikumus, apdrošin juma m ja, apdrošin t un transportl dzek a ties g lietot ja ties bas un pien kumus; sa emot rakstisku pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus par apdrošin šanas gad juma iest šanos, šajos noteikumos paredz taj k rt b pie emt l mumu par apdrošin šanas atl dz bas izmaks šanu, samazin šanu vai atteikšanu un par to rakstiski pazi ot apdrošin tajam, nor dot iemeslu un pamatojumu apdrošin šanas atl dz bas samazin šanai vai atteikšanai; vienojoties ar apdrošin to, noteikt remonta uz mumu transportl dzek a un/vai t da u, papildu apr kojuma atjaunošanai, un/vai veikalu (starpnieku, izplat t ju) nepieciešamo da u un/vai papildu apr kojuma ieg dei; apdrošin šanas perioda laik, vajadz bas gad jum, veikt apdrošin t transportl dzek a apskati, un, ja nepieciešams, iesp jamo risku samazin šanai rakstveid noteikt papildus droš bas noteikumus, kas ir saistoši apdrošin juma m jam, apdrošin tajam un transportl dzek a ties gajam lietot jam. 4. APDROŠIN ŠANAS L GUMA PIRMSTERMI A IZBEIGŠANA UN ADROŠIN ŠANAS PR MIJAS ATMAKS ŠANA 4.1. Apdrošin šanas l guma pirmstermi a izbeigšana Apdrošin juma m js var izbeigt apdrošin šanas l gumu pirms apdrošin šanas polis noteikt apdrošin šanas perioda beigu termi a, iesniedzot pieteikumu apdrošin šanas sabiedr bai vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms v lam l guma p rtraukšanas datuma Apdrošin šanas sabiedr ba, nos tot apdrošin juma m jam pazi ojumu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, var izbeigt apdrošin šanas l gumu pirms apdrošin šanas polis noteikt termi a: ja apdrošin t riska iest šan s iesp jam ba ir iev rojami palielin jusies un apdrošin šanas sabiedr ba var pier d t, ka t, zinot par šo palielin šanos, apdrošin šanas l gumu neb tu sl gusi; ja izmaks ta apdrošin šanas atl dz ba; ja apdrošin juma m js, sl dzot apdrošin šanas l gumu, ar vieglu neuzman bu (Civillikuma pants) sniedzis nepiln gus vai nepatiesus datus par riska apst k iem, un apdrošin šanas l guma puses nav vienojuš s par apdrošin šanas l guma groz jumiem Apdrošin šanas l gums izbeidzas, ja: apdrošin juma m js - fizisk persona - ir miris un vi am nav normat vos aktos noteikt k rt b apstiprin tu mantinieku; apdrošin juma m js - juridisk persona ir likvid ta un tai nav ties bu p r m ja; apdrošin tajam transportl dzeklim main s tur t js vai pašnieks, iz emot gad jumus, kad pašuma ties bas no l zinga sabiedr bas p riet l zinga m jam; apdrošin m interese p rst j past v t; apdrošin šanas sabiedr ba piln b izpild jusi savas saist bas Apdrošin šanas pr mijas atmaks šana Ja apdrošin šanas l gums tiek izbeigts pirms apdrošin šanas polis noteikt apdrošin šanas perioda beigu termi a, tad apdrošin šanas sabiedr ba atmaks apdrošin šanas pr mijas da u, kas attiecas uz atlikušo apdrošin šanas periodu un atlikušaj m apdrošin šanas saist b m, ieturot l dz 25% no apdrošin šanas pr mijas par visu apdrošin šanas periodu, lai segtu ar apdrošin šanas l guma nosl gšanu saist tos administrat vos pier d mos izdevumus. Lapa 4 no 10

5 Apdrošin šanas pr mija netiek atmaks ta, ja apdrošin šanas l gums tiek izbeigts p c apdrošin šanas gad juma iest šan s un ir iesniegts zaud jumu atl dz bas pieteikums vai ir izmaks ta apdrošin šanas atl dz ba. Ja apdrošin šanas atl dz ba ir maz ka nek starp ba starp iemaks to apdrošin šanas pr miju un apdrošin šanas pr mijas da u par apdrošin šanas l guma darb bas izmantoto periodu, apdrošin šanas sabiedr ba atmaks apdrošin juma m jam apdrošin šanas pr mijas da u, kuras apm ru nosaka, no samaks t s apdrošin šanas pr mijas atskaitot apdrošin šanas atl dz bu, apdrošin šanas pr mijas da u par apdrošin šanas l guma darb bas izmantoto periodu un pier d mos ar apdrošin šanas l guma nosl gšanu saist tos administrat vos izdevumus l dz 25% no apdrošin šanas pr mijas par visu apdrošin šanas periodu Apdrošin šanas l gums tiek izbeigts pirms apdrošin šanas perioda beigu termi a, neatmaks jot apdrošin šanas pr miju, ja: apdrošin juma m ja, vai apdrošin t auns nol ks (Civillikuma pants) vai rupja neuzman ba (Civillikuma pants) ir bijusi par pamatu apdrošin šanas sabiedr bas maldin šanai par apst k iem, kas tai j zina apdrošin t riska iest šan s iesp jam bas nov rt šanai; apdrošin šanas l gums nosl gts bez apdrošin m s intereses ar apdrošin juma m ja aunu nol ku vai rupju neuzman bu; apdrošin šanas l guma sp k st šan s br d apdrošin t riska iest šan s iesp jam ba nepast v vai apdrošin tais risks jau ir iest jies un apdrošin juma m js ir sl dzis apdrošin šanas l gumu ar aunu nol ku vai pie vis rupju neuzman bu; virsapdrošin šanas gad jum, attiec b uz tiem apdrošin šanas l gumiem, kuri nosl gti ar apdrošin juma m ja aunu nol ku vai rupjas neuzman bas d Ja apdrošin šanas l gums nosl gts ar distances l dzek u starpniec bu un ja apdrošin juma m js izmanto šo noteikumu punkt noteikt s atteikuma ties bas, tad apdrošin šanas sabiedr ba ne v l k k 30 dienu laik no atteikuma sa emšanas atmaks apdrošin juma m jam apdrošin šanas pr mijas da u, kuru nosaka, atskaitot no iemaks t s apdrošin šanas pr mijas da u par apdrošin šanas l guma darb bas izbeigušos periodu Ja apdrošin šanas l gums nosl gts ar distances sazi as l dzek u starpniec bu, tad saska ar šiem apdrošin šanas noteikumiem atmaks jam apdrošin šanas pr mija tiek atmaks ta bezskaidras naudas veid uz kartes, ar kuru tika veikts dar jums, kontu. Gad jum, ja atmaksas summa nep rsniedz EUR 100,- (viens simts eiro) vai tai ekvivalentu summu cit val t un par summas atmaksu nepast v str ds, apdrošin šanas sabiedr ba var veikt atmaksu bezskaidras naudas veid uz kontu, kas ir nor d ts apdrošin juma m ja rakstisk iesniegum par apdrošin šanas l guma izbeigšanu. 5. VIRSAPDROŠIN ŠANA UN ZEMAPDROŠIN ŠANA 5.1. Ja viens un tas pats apdrošin šanas objekts ir apdrošin ts pie vair k m apdrošin šanas sabiedr b m, apdrošin šanas sabiedr bas atl dzina zaud jumus proporcion li nosl gto apdrošin šanas l gumu apdrošin juma summ m. Kop j apdrošin šanas atl dz bas summa nedr kst p rsniegt apdrošin šanas objekta v rt bu tieši pirms apdrošin šanas gad juma Par virsapdrošin šanu tiek uzskat ts gad jums, kad apdrošin juma summa p rsniedz transportl dzek a tirgus v rt bu apdrošin šanas l guma nosl gšanas br d. Gad jum, ja transportl dzeklis apdrošin ts virs t tirgus v rt bas, apdrošin šanas sabiedr ba izmaks apdrošin šanas atl dz bu, kas nep rsniedz zaud jumu summu, no kuras atskait ts apdrošin šanas polis noteiktais pašrisks Par zemapdrošin šanu tiek uzskat ts gad jums, kad apdrošin juma summa ir maz ka par transportl dzek a tirgus v rt bu apdrošin šanas l guma nosl gšanas br d. Gad jum, ja transportl dzeklis tiek apdrošin ts zem t tirgus v rt bas, apr inot apdrošin šanas atl dz bu, atl dzin mo zaud jumu summa tiek samazin ta, izmantojot koeficientu, kas nor da proporciju starp apdrošin juma summu un transportl dzek a tirgus v rt bu l guma nosl gšanas br d. No apr in t s summas tiek atskait ts apdrošin šanas polis noteiktais pašrisks. 6. APDROŠIN ŠANAS OBJEKTS 6.1. Apdrošin šanas objekts ir: apdrošin šanas polis nor d tais sauszemes transportl dzeklis; apdrošin šanas polis vai apdrošin šanas pieteikum nor d tais transportl dzek a papildu apr kojums, t.i., stacion ri ieb v tas iek rtas, sist mas un aksesu ri (piem ram, audio iek rtas, vieglmet la diski, dizaina elementi u.t.t.), kas apdrošin šanas gad juma iest šan s br di bija uzst d ti apdrošin tajam transportl dzeklim; apdrošin tajam transportl dzeklim uzl m t s rekl mas uzl mes (iz emot aerogr fiskos z m jumus) plat b, kas nep rsniedz 50% no transportl dzek a kop j s r j s virsmas plat bas, un kas paredz tas apdrošin t saimniecisk s darb bas reklam šanai Par papildu apr kojumu neuzskata piederumus un iek rtas, kas var tikt izmantoti un pielietoti ar neatkar gi no apdrošin t transportl dzek a, iz emot b rnu s dekl ti Par papildus apr kojumu neuzskata ar : rezerves da as un apr kojumu, kas izmantojams sporta sacens b s; dekorat vo, speci lo vai papildus kr sojumu un mar jumu; apr kojumu, kas uzst d ts neiev rojot droš bas normas un LR normat vo aktu pras bas Nav apdrošin ti m c bu, nomas, operat vie un sporta transportl dzek i, k ar sabiedriskais transports, b stamo kravu p rvad t ji un jebk da veida taksometri, iz emot, ja tas paši nor d ts apdrošin šanas polis. 7. APDROŠIN TIE RISKI 7.1. Av rija. Apdrošin šanas sabiedr ba atl dzina Av rijas rad tie zaud jumi tiek atl dzin ti, ja tie radušies tieši un c lo sakar gi: sadursm ar citu transportl dzekli vai š rsli (tai skait, bet ne tikai - ar ar meža dz vniekiem); nobraukšanas no ce a rezult t ; transportl dzeklim apg žoties; iebraucot bedr, kanaliz cijas l k, vai saist b ar ce a nogruvumu u.tml. negad jumiem; Lapa 5 no 10

6 cita neparedz ta, r ja sp ka, piem ram, kr toša koka, l steku, u.c. priekšmetu, sniega vai zemes nogruvuma, v tras, pl du, u.tml., iedarb bas rezult t Uguns. Tiek atl dzin ti: zaud jumi, ko transportl dzeklim rad jis p kš i izc lies ugunsgr ks, eksplozija, spr dziens; zaud jumi, kuru c lonis ir ugunsgr ka laik radušies d mi, k ar zaud jumi, kas radušies, dz šot ugunsgr ku, eksploziju, spr dzienu; zaud jumi transportl dzek a degšanas gad jum, kas radušies aizdegšan s vai apdrošin šanas objekta elektrisk apr kojuma ssavienojuma rad tas liesmas, d mu un kv pu rezult t Netiek atl dzin ti zaud jumi, kas radušies pašam eneratoram, elektromotoram, akumulatoram, vadiem vai citam elektriskajam apr kojumam, kas izrais ja ssavienojumu vai aizdegšanos Transport šana. Tiek atl dzin ts: izmaksas saist b ar transportl dzek a nog d šanu uz tuv ko remonta uz mumu vai st vvietu, gl bšanas izmaksas, k ar izmaksas, kas saist tas ar transportl dzek a novietošanu uz ce a, tai skait kravas izkraušanas un iekraušanas izdevumi, ja transport šana ir nepieciešama sakar ar apdrošin šanas gad jum nodar tajiem boj jumiem. Ja apdrošin šanas gad jums ir noticis rpus Latvijas Republikas teritorijas tiek segtas transport šanas izmaksas uz tuv ko remonta uz mumu, nep rsniedzot 70 km no negad juma vietas; transportl dzek a nozagšanas vai nolaup šanas gad jum - izdevumi, kas saist ti ar atg t transportl dzek a nog d šanu atpaka uz attiec go adresi; izmaksas transportl dzek a vad t ja vai pasažieru p rvešanai uz ce ojuma s kuma vai gala punktu, vai past v gajai uztur šan s vietai Latvijas Republikas robež s, bet ne vair k k LVL 20,00 (divdesmit latu) apm r par vienu apdrošin šanas gad jumu Netiek atl dzin tas š das papildus izmaksas: par citu personu, iz emot transportl dzek a vad t ja un pasažieru, transport šanu; par bag žas, dz vnieku u.c. transport šanu; par kravas transport šanu Netiek atl dzin tas transport šanas izmaksas kravas transportl dzeklim ar pilnu masu virs 3,5 tonn m, ja vien par to nav paša atz me apdrošin šanas polis No atl dz bas par izdevumiem kravas iekraušanai, izkraušanai tiek ietur ts atskait jums 15 % (piecpadsmit procentu) apm r papildus apdrošin šanas polis noteiktajam pamata pašriskam Pirms apdrošin šanas sabiedr ba ir pie musi l mumu par zaud jumu atl dzin šanu, apdrošin juma m jam pašam j sedz visas izmaksas, kas saist tas ar transportl dzek a transport šanu no notikuma vietas un j iesniedz apdrošin šanas sabiedr bai transportl dzek a transport šanas izmaksas apliecinošus dokumentus Z dz ba vai laup šana Tiks atl dzin ti z dz bas vai laup šanas rezult t nodar tie zaud jumi, kuru c lonis ir apdrošin t transportl dzek a z dz ba vai laup šana vai to m in jums, ja zaud jumi nodar ti laik, kad transportl dzeklis ir bijis aizsl gts un apr kots ar signaliz ciju un elektronisku z dz bas nov ršanas ier ci (imobilaizeru), kuras ir akcept jusi apdrošin šanas sabiedr ba, un iepriekšmin tais apr kojums ir bijis iesl gts (pielietots) z dz bas br d (iz emot laup šanas gad jumus), un apdrošin juma m js, apdrošin tais vai ties gais lietot js tikl dz tas bijis iesp jams ir zi ojis policijai par iepriekšmin tajiem notikumiem Z dz bas gad jum zaud jumi netiks atl dzin ti, ja apdrošin juma m js, apdrošin tais vai transportl dzek a ties gais lietot js p c transporta l dzek a z dz bas nevar uzr d t apdrošin šanas sabiedr bai transportl dzek a aizdedzes atsl gas, droš bas sist mu pultis un/vai atsl gas t d skait, k ds nor d ts apdrošin šanas pieteikum vai, ja pieteikum š das zi as nav nor d tas, skait, kas atbilst r pn cas izgatavot jas datiem Apdrošin šanas sabiedr bai ir ties bas samazin t apdrošin šanas atl dz bas apm ru l dz 50%, ja apdrošin juma m js, apdrošin tais vai transportl dzek a ties gais lietot js p c transporta l dzek a z dz bas nevar uzr d t apdrošin šanas sabiedr bai transportl dzek a re istr cijas apliec bu, kas izdota pirms apdrošin šanas gad juma iest šan s Vand lisms Tiek atl dzin ti vand lisma rezult t nodar tie zaud jumi, kuru c lonis ir fiziskas personas darb ba, kuras m r is ir apdrošin šanas objekta t ša boj šana vai izn cin šana Tiek atl dzin ti ar transportl dzek a da u z dz bas rezult t nodar tie boj jumi Audio aparat ras ar no emamu priekš jo paneli vai/un kodu karti z dz bas gad jum apdrošin šanas sabiedr ba neatl dzina zaud jumu vai boj jumus, ja apdrošin juma m js vai apdrošin tais nevar nodot iepriekšmin to paneli vai/un kodu karti apdrošin šanas sabiedr bai Priekš j v jstikla boj jumi Transportl dzek a priekš j v jstikla sapl šana ir atseviš s apdrošin šanas gad jums tikai tad, ja transportl dzek a priekš jais v jstikls ir vien g negad jum boj t transportl dzek a da a. Ja viens un tas pats negad jums papildus priekš j v jstikla boj jumam transportl dzeklim izraisa citus boj jumus, tad šis noteikums netiek pielietots un zaud jumi tiek atl dzin ti, nepielietojot atseviš u pašrisku par priekš j v jstikla sapl šanu. 8. IZ MUMI 8.1. Apdrošin šanas sabiedr bai nav pien kuma atl dzin t zaud jumus vai boj jumus, ja: tos izraisa vai tie saist ti ar apdrošin šanas objekta, t da u vai apr kojuma konstrukcijas k du, sagatavošanas tr kumu, izgatavošanas materi la vai vielas neatbilst bu, nodilumu, nepiln gu vai nepareizu transportl dzek a uztur šanu vai lietošanu; tos izraisa vai tie saist ti ar iebraukšanu den, k rezult t dens iek uvis dzin j un nodar jis boj jumus (defektus) vai, vadot transportl dzekli apvid, kas nav paredz ts satiksmei (p avas, purvainas, appl dušas vietas, dens kr tuves, u.tml.) vai pa appl dušu ce u, tuneli u.tml.; Lapa 6 no 10

7 tos izraisa vai tie saist ti ar nenostiprin tu vai nepareizi nostiprin tu kravu, kas atrad s apdrošin šanas polis nor d taj transportl dzekl, uz t vai tam pievienot piekab ; tos izraisa vai tie saist ti ar piedal šanos sacens b s vai tren šanos sacens b m, vai transportl dzek a izmatošanu apvid vai ce a posm, kas sl gts satiksmei; tos izraisa vai tie saist ti ar joniz jošo starojumu; tos izraisa vai tie saist ti ar karu, inv ziju, rvalstu ienaidnieka darb b m (ar vai bez kara pieteikšanas), dumpi, revol ciju, sacelšanos, milit ras vai uzurp tas varas un jebkuras valsts instit cijas veikt pašuma arestu, teroristu vai teroristisku grup jumu darb bu; tos izraisa vai tie saist ti ar re ion la m roga rk rtas dabas katastrofu, ja valsts vai pašvald bas iest des ir izsludin jušas rk rt jo situ ciju, piem ram, zemestr ces, pl di, zemes nogruvumi, u.c., kas saist tas ar iedz vot ju masveida upuriem (cietušajiem), zaud jumiem tautsaimniec bai, kait jumu videi, saimniecisk s darb bas piespiedu apst šanos, kad nepieciešami av rijas un gl bšanas darbi un rk rt jo situ ciju izrais to seku likvid šanas pas kumi; tos izraisa vai tie saist ti ar transportl dzek a vad šanu, kad transportl dzeklim nav veikta valsts tehnisk apskate, un tam ir c lonisks sakars ar apdrošin šanas gad jumu; tos izraisa vai tie saist ti ar transportl dzek a ekspluat ciju neatbilstoši r pn cas izgatavot jas pras b m; tos izraisa vai tie saist ti ar boj jumiem transportl dzek a meh niskaj s da s (dzin j, transmisij, trumk rb u.tml.), ja š du boj jumu nav rad juši riski, kas min ti šo noteikumu 7.punkt ; tie radušies laik, kad transportl dzeklis ir bijis iznom ts, ja par to nav paša nor de apdrošin šanas polis ; tie radušies, neiev rojot ce u satiksmes noteikumus, kas aizliedz transportl dzek u ekspluat ciju; z dz bas vai laup šanas risks iest jies, kad transportl dzeklis nav bijis apr kots ar apdrošin t ja akcept tu droš bas sist mu vai t nav bijusi darba k rt b ; transportl dzeklis nozagts, apzagts vai aizdedzin ts laik, kad tas bijis neaizsl gts vai ar atv rtiem logiem, vai transportl dzek a droš bas sist ma nav bijusi iesl gta, un tas ir tieš c lo sakar b ar izrais tajiem zaud jumiem; tos izraisa vai tie saist ti ar boj jumiem, kurus transportl dzeklim nodar juši ar transportl dzek a konstrukcij paredz t m droš bas jost m nepiespr dz ts vad t js vai pasažieri, un kuri ir tieš c lonisk sakar b ar nepiespr dz šan s faktu; tie radušies z dz bas vai laup šanas rezult t, ko veicis apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js, atl dz bas sa m js vai cita persona vi u uzdevum ; transportl dzek a atsl gas, droš bas sist mu vad bas pultis un/vai re istr cijas apliec ba iedotas personai, kas transportl dzekli nozagusi; vand lisma riska iest šan s gad jum tie radušies apdrošin juma m ja, apdrošin t, transportl dzek a ties g lietot ja vai personas, kas r kojas to uzdevum, t šas darb bas vai bezdarb bas rezult t tie radušies stacion ri neieb v tas audiotehnikas vai to da u z dz bas vai vand lisma d ; tie radušies transportl dzek a individu l s valsts re istr cijas numura z mes z dz bas, laup šanas, vand lisma vai t s boj jumu d ; tie radušies transportl dzek a piekabes vai puspiekabes z dz bas d, ja gad jums noticis, kad min t piekabe vai puspiekabe nav bijusi sakab ar vilc jtransportl dzekli vai nav atradusies pa perimetru nosl gt, apsarg jam teritorij ; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js vai persona ar vi u at auju, vada transportl dzekli vai m ca vad t citai personai transportl dzekli, esot alkoholisko dz rienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaid vai p c t du medikamentu lietošanas, kas samazina vad t ja reakcijas trumu un uzman bu, un par to ir attiec ga nor de medikamenta lietošanas instrukcij ; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js vai persona ar vi u at auju vada transportl dzekli bez transportl dzek a vad šanas ties b m, kuras at auj vad t transportl dzekli vai attiec g s klases transportl dzekli; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js izraisa apdrošin t riska iest šanos ar aunu nol ku vai lietojot transportl dzekli pretlikum giem nol kiem, vai atbalstot likump rk p ju; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js vai persona, kas vad jusi transportl dzekli ar vi u at auju, patva gi pametis ce u satiksmes negad juma vietu vai lietojis alkoholiskos dz rienus, narkotisk s un citas apreibinoš s vielas p c ce u satiksmes negad juma un pirms alkoholisko dz rienu, narkotisko un citu apreibinošo vielu iespaidu konstat još s p rbaudes veikšanas, k ar ja ir atteicies no alkoholisko dz rienu, narkotisko un citu apreibinošo vielu iespaidu konstat još s p rbaudes; par apdrošin šanas gad jumu ir sniegta apzin ti nepatiesa inform cija; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js nav iev rojis šo noteikumu 14.punkt noteiktos droš bas noteikumus un tas ir tieš c lo sakar b ar izrais tajiem zaud jumiem; apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js neizpilda šo noteikumu 3.7., 3.8., 3.9.punkt noteiktos pien kumus ar aunu nol ku vai rupjas neuzman bas d ; (devi u) m nešu laik p c apdrošin šanas atl dz bas pieteikuma iesniegšanas r kojoties ar aunu nol ku vai rupjas neuzman bas d apdrošin juma m js, apdrošin tais vai to pilnvarot persona nav iesniegusi apdrošin šanas sabiedr bas rakstiski piepras tos, t r c b esošos dokumentus, kas at autu p rliecin ties par apdrošin t riska iest šanos un zaud jumu apm ru; ir uzs kta transportl dzek a atjaunošana vai remonts pirms ir veikta transportl dzek a apskate saska ar šo noteikumu 10.1.punktu. 9. APDROŠIN ŠANAS ATL DZ BAS SAMAZIN ŠANA 9.1. Apdrošin šanas sabiedr ba var samazin t apdrošin šanas atl dz bu likum Par apdrošin šanas l gumu noteiktaj apm r, ja: Lapa 7 no 10

8 apdrošin juma m js, apdrošin tais, transportl dzek a ties gais lietot js neizpilda šo noteikumu 3.7., 3.8., 3.9. punkt noteiktos pien kumus vieglas neuzman bas d ; ja apdrošin šanas atl dz ba tiek izmaks ta, veicot naudas p rskait jumu apdrošin tajam vai atl dz bas sa m jam, un ja apdrošin juma m js vai apdrošin tais nevar iesniegt zaud jumu esam bu vai to apm ru apliecinošus dokumentus (piem ram, maks jumu apliecinošus dokumentus par apdrošin tajam transportl dzeklim nov rstajiem boj jumiem). 10. ZAUD JUMU P RBAUDE, NOV RT ŠANA UN ATL DZIN ŠANA Apdrošin šanas objekta apskate var notikt vien no š diem veidiem: transportl dzek a apskati veic apdrošin šanas sabiedr bas eksperts vai speci lists apdrošin šanas sabiedr bas biroj ; transportl dzek a apskati veic apdrošin šanas sabiedr bas nor d tais remonta uz mums; apdrošin juma m js vai apdrošin tais transportl dzek a fotogr fijas pievieno apdrošin šanas sabiedr bas m jas lap ; ja apskate netiek veikta nevien no šo noteikumu punkt nor d tajiem veidiem, apdrošin šanas sabiedr ba ne v l k k 5 (piecu) dienu laik no pazi ojuma par apdrošin šanas gad juma iest šanos sa emšanas datuma nos ta ekspertu vai speci listu nov rt t apdrošin šanas objektu Apdrošin juma m jam vai apdrošin tajam j nodrošina apdrošin šanas objekta apskati, neveicot izmai as t st vokl, ja vien ar to netiek rad ti turpm ki zaud jumi Zaud jumu p rbaudes veikšana, k ar jebkura cita darb ba no apdrošin šanas sabiedr bas puses nav uzskat ma par pier d jumu tam, ka zaud jumi tiks atl dzin ti Apdrošin šanas sabiedr ba atl dzina tiešos zaud jumus, apdrošin šanas objektam nodar tos boj jumus, kas radušies apdrošin šanas gad juma rezult t. Apdrošin šanas sabiedr ba neatl dzina zaud jumus vai boj jumus, kuri radušies pirms apdrošin šanas gad juma Apdrošin šanas sabiedr ba no atl dzin mo zaud jumu summas atskaita: apdrošin šanas objekta vai t da u der go atlieku v rt bu, ja t s sav pašum nep r em apdrošin šanas sabiedr ba; k priekšnodokli atg stamo pievienot s v rt bas nodok a summu, ja tas nor d ts apdrošin šanas polis, un/vai citus saska ar šiem noteikumiem veicamos atskait jumus, un/vai apdrošin juma summas samazin jumus; apdrošin šanas polis nor d to un saska ar šiem noteikumiem piem rojamo pašrisku Gad jumos, kad apdrošin šanas sabiedr ba apdrošin šanas atl dz bu izmaks, ieturot pievienot s v rt bas nodokli, tad apdrošin tajam vai atl dz bas sa m jam pirms apdrošin šanas atl dz bas izmaksas ir pien kums apmaks t remonta uz muma r inu un iesniegt apdrošin šanas sabiedr bai š r ina kopiju un attiec gu maks jumu apliecinošu dokumentu Apdrošin šanas atl dz bas noteikšana z dz bas, laup šanas vai boj ejas gad jum Transportl dzek a, z dz bas, laup šanas vai boj ejas gad jum apdrošin šanas sabiedr ba izmaks apdrošin šanas objekta tirgus v rt bu Pirms apdrošin šanas atl dz bas izmaksas boj g jušais transportl dzeklis tiek nodots apdrošin šanas sabiedr bas pašum, parakstot noteiktas formas pie emšanas - nodošanas aktu. Ja transportl dzek a pašnieks tam nepiekr t vai atsak s veikt darb bas, kas saist tas ar transportl dzek a nodošanu, tiek apr in ta un izmaks ta apdrošin šanas atl dz ba, atskaitot boj g juš transportl dzek a atlikušo tirgus v rt bu Pirms apdrošin šanas atl dz bas sa emšanas par nozagto vai nolaup to transportl dzekli transportl dzek a pašnieks un apdrošin šanas sabiedr ba paraksta vienošanos, kur tiek noteiktas pušu ties bas un pien kumi gad jumos, ja apdrošin šanas objekts (vai t da as) tiek atrasts Apdrošin šanas atl dz bas noteikšana boj jumu gad jum Apdrošin šanas sabiedr ba sedz izdevumus, lai transportl dzekli var tu izremont t t, lai tas b tu t d paš st vokl k pirms attiec g apdrošin šanas gad juma Ja tas iesp jams, tad transportl dzek a remontam tiek izmantotas rezerves da as ar adekv tu kvalit ti, st vokli, nolietojumu un t das, kas ir der gas izmantošanai Apdrošin šanas sabiedr bai neatl dzina t du rezerves da u vai apr kojuma nomai u, kura var uzlabot transportl dzek a tehnisko st vokli, sal dzinot ar to, k ds tas bija pirms apdrošin šanas gad juma Ja transportl dzek a remonta gait atkl jas, ka t da as ir nenov ršami nolietojuš s, sar s jušas vai nodilušas un t s tiek nomain tas un nokr sotas, polster tas un veikti citi darbi, kuru rezult t transportl dzek a visp r jais st voklis var tikt uzskat ts par iev rojami uzlabotu sal dzin jum ar t st vokli pirms apdrošin šanas gad juma iest šan s, tad š di izdevumi netiek emti v r, apr inot atl dzin mos zaud jumus, un tiek atl dzin ti tikai t di zaud jumi, kas c lo sakar gi izriet no apdrošin šanas gad juma Ja sa emts apdrošin juma m ja, apdrošin t iesniegums par apdrošin šanas gad jumu, l zinga vai kred ta gad jum ar kred tiest des apstiprin jums at aujai veikt remontu un apdrošin šanas sabiedr bas speci lists sast d jis automaš nas boj jumu apskates protokolu, un nav domstarp bas par konkr tas deta as vai mezgla remonta veidu un apm ru, tad apdrošin šanas sabiedr ba remonta izdevumu t mes apstiprin jumu sniedz: (divu) darba dienu laik no remonta t mes sa emšanas br ža, ja remonta izdevumi nep rsniedz LVL 1000,00 (vienu t kstoti latu); (piecu) darba dienu laik no remonta t mes sa emšanas br ža, ja remonta izdevumi p rsniedz LVL 1000,00 (vienu t kstoti latu); Nosakot atl dzin mo zaud jumu apm ru, netiek segtas t das izmaksas k : Lapa 8 no 10

9 apdrošin šanas objekta v rt bas samazin šan s; mazg šana vai citas darb bas, kas nav saist tas ar apdrošin šanas gad jumu; degviela; virsstundu darbs; tr ka transporta/transport šanas izmantošana, pas tot rezerves da as; izmaksas saist b ar labošanas vai aizvietošanas darbu tr ku pabeigšanu; izmaksas sakar ar to, ka nebija iesp jams lietot apdrošin šanas objektu apdrošin šanas gad juma iest šan s rezult t, ja apdrošin šanas polis nav nor d ts cit di Apdrošin šanas atl dz ba tiek izmaks ta š d k rt b : Apdrošin šanas sabiedr ba apmaks izv l t remonta vai tirdzniec bas uz muma r inu, ja ir pan kta vienošan s par iepriekšmin to iest žu pakalpojumu izmantošanu, samaksu veicot tieši remonta vai tirdzniec bas uz mumam; Ja vienošan s par remonta uz muma izmantošanu nav pan kta, tad apdrošin šanas sabiedr ba atl dzina t du zaud juma apm ru, par k du apdrošin tais iesniedz remonta vai tirdzniec bas uz muma r ina kopiju un maks jumu apliecinošus dokumentus, kuri atbilst apdrošin šanas sabiedr bas pieaicin t eksperta vai speci lista apr in tajiem remonta izdevumiem; Ja apdrošin tais nevar iesniegt apliecinošus dokumentus par samaksu remonta vai tirdzniec bas uz mumam, tad apdrošin šanas sabiedr ba atl dzin mos zaud jumus nosaka saska ar Latvijas Transportl dzek u apdrošin t ju biroja izstr d to transportl dzek u tehnisko ekspert žu veikšanas metodiku, emot v r šo noteikumu punktu Ja apdrošin šanas sabiedr ba apmaks izv l t remonta vai tirdzniec bas uz muma r inu, tad vienlaic gi ar t mes apstiprin šanu apdrošin šanas sabiedr ba izraksta apdrošin juma m jam/apdrošin tajam r inu par pašriska samaksu. Apdrošin juma m jam/apdrošin tajam ir pien kums veikt samaksu r in nor d taj termi. 11. PAŠRISKS Apdrošin šanas polis ir nor d ts pamata pašriska apjoms par katru apdrošin šanas gad jumu Iek šanas vai apzagšanas gad jum tiek piem rots apdrošin šanas polis nor d tais pamata pašrisks Transportl dzek a z dz bas gad jum tiek piem rots procentu lais pašrisks. Pašrisku z dz bas gad jum apr ina no zaud juma apm ra, un tas nevar b t maz ks par pamata pašrisku katram gad jumam Z dz bas un vand lisma gad jum, kas vienlaic gi veikti pret apdrošin šanas objektu, tiek pielietots pamata pašriska apjoms par vienu apdrošin šanas gad jumu Apdrošin šanas polis nor d tais pamata pašrisks av rijas gad jum, iz emot transportl dzek a boj ejas gad jum, tiek piem rots divk rš apm r, ja negad jumu izrais jis apdrošin t transportl dzek a vad t js, kuram negad juma br d meh nisko transportl dzek u vad šanas st žs ir maz ks par diviem gadiem Pamata pašrisks netiek ietur ts, ja transportl dzek a boj jumi (iz emot boj eju) radušies ce u satiksmes negad juma rezult t Latvijas Republikas teritorij un to izrais jis cits noskaidrots transportl dzeklis un apdrošin šanas sabiedr bai ir iesniegta ce u policijas izzi a vai ce u satiksmes noteikumos paredz taj k rt b aizpild ts saska otais pazi ojums. Ja, noskaidrojot ce u satiksmes negad juma apst k us, tiek atkl ts, ka saska ar šiem apdrošin šanas noteikumiem apdrošin t transportl dzek a vad t js da ji vai piln m r ir vainojams negad juma izrais šan, apdrošin šanas sabiedr ba ietur pamata pašriska summu, atskaitot to no izmaks jam s apdrošin šanas atl dz bas. 12. ATSKAIT JUMI Apdrošin šanas sabiedr ba izmaks apdrošin šanas atl dz bu, ieturot pievienot s v rt bas nodok a summu, gad jumos, kad apdrošin tais ir Latvijas Republikas Valsts ie mumu dienest re istr ts pievienot s v rt bas nodok a maks t js un ir iesp ja atg t priekšnodokli, ja l guma puses par to ir vienojuš s rakstiski Ja l dz br dim, kad tiek veikta apdrošin šanas atl dz bas izmaksa, apdrošin juma m js nav nomaks jis visu apdrošin šanas pr miju, tad apdrošin šanas sabiedr ba ir ties ga ietur t vai piepras t nomaks t nesa emto apdrošin šanas pr mijas da u neatkar gi no t, vai ir iest jies apdrošin šanas pr mijas samaksas termi š. 13. L MUMA PAR APDROŠIN ŠANAS ATL DZ BAS IZMAKSU VAI ATTEIKUMU IZMAKS T PIE EMŠANAS TERMI Š Transportl dzek a boj jumu gad jum (av rija, uguns, transport šana, vand lisms, priekš j v jstikla boj jumi) apdrošin šanas sabiedr bas pien kums ir pie emt l mumu par apdrošin šanas atl dz bas izmaksu vai atteikumu izmaks t atl dz bu ne v l k k 15 (piecpadsmit) dienu laik no br ža, kad apdrošin šanas sabiedr ba ir sa musi visu nepieciešamo inform ciju un dokumentus par apdrošin t riska iest šan s apst k iem Z dz bas vai laup šanas gad jum apdrošin šanas sabiedr ba pie em l mumu par atl dz bas izmaksu vai atteikumu izmaks t atl dz bu ne v l k k 30 (tr sdesmit) dienu laik no br ža, kad apdrošin šanas sabiedr ba ir sa musi visu nepieciešamo inform ciju un dokumentus par apdrošin t riska iest šan s apst k iem Apdrošin šanas sabiedr ba veic apdrošin šanas atl dz bas izmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laik no l muma par apdrošin šanas atl dz bas izmaksu pie emšanas dienas Apdrošin šanas sabiedr ba nos ta pazi ojumu par l mumu atteikt apdrošin šanas atl dz bas izmaksu 10 (desmit) dienu laik no l muma pie emšanas dienas Ja apdrošin šanas atl dz bas izmaksa tiek aizkav ta apdrošin šanas sabiedr bas vainas d, tad apdrošin šanas sabiedr bai ir j maks nokav juma procenti 0,1 % apm r no neizmaks t s atl dz bas summas par katru nokav to darba dienu, ta u kop j nokav juma procentu summa nevar p rsniegt 10 % no neizmaks t s apdrošin šanas atl dz bas Apdrošin t pien kums ir atmaks t sa emto apdrošin šanas atl dz bu vai t s da u apdrošin šanas sabiedr bai, ja p c apdrošin šanas atl dz bas izmaksas ir konstat ti fakti, kas pier da, ka izmaks t apdrošin šanas atl dz ba vai k da t s da a ir bijusi nepamatota. Lapa 9 no 10

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no 2019. gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - interneta porta ls www.yousend.lv, www.yousend.lt, www.yousend.ee.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

04.AR.12_11LV.fm

04.AR.12_11LV.fm System 2000 Lietošanas pam c ba 04.AR.12_11LV 02/2017...with people in mind BR DIN JUMS! Lai izvair tos no traumu g šanas, vienm r izlasiet šo lietošanas pam c bu un tai pievienotos dokumentus, pirms s

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju

Sīkāk

AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOT

AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOT AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr. 35.1. II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 2 2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 2 3. APDROŠINĀTAIS

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Loterijas organizētājs: SIA Lielās ielas centrs, vienotais reģistrācijas numurs LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

untitled

untitled ObligÞtie principi 2010. gada jŀnijs Nestlé korporatĉvie uzġðmðjdarbĉbas principi Oblig tie principi 2010. gada j nijs Autors/izdev js Valdes priekšs d t js un uz muma vad t js M r auditorija Visi darbinieki

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Seminārs CEĻO DROŠI! Sandra Salmiņa-Šuke Konsulārais departaments Konsulārās palīdzības nodaļa Rīgā, 2016. gada 15. jūnijs KAS MĒS ESAM? DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS 37 vēstniecības jaunākās

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk