Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 220) pielikums gada 16. decembris

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 220) pielikums gada 16. decembris"

Transkripts

1 Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 220) pielikums gada 16. decembris Saistošie noteikumi pieejami

2 2 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

3 APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.24 6) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā gada 22.oktobrī Nr.23/2019 Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, izsakot to punktu šādā jaunā redakcijā: 11.2 Nekustamajā īpašumā deklarētiem īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ir pienākums aprīkot adresācijas objektu ar pastkastīti. Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 3

4 PASKAIDROJUMA RAKSTS Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.23/2019 Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS 1. Projekta nepieciešamības pamatojums NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA Personai, lai būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, kā arī būtu iespējams saņemt pasta sūtījumus, tai ir jādeklarē sava dzīvesvieta un jāaprīko to ar pastkastīti. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams grozīt Noteikumus, jo nav samērīgi uzlikt par pienākumu aprīkot jebkuru nekustamo īpašumu ar pastkastīti pat, ja tajā neviens nav deklarējis dzīvesvietu. 2. Īss projekta satura izklāsts Izteikt šo noteikumu punktu jaunā redakcijā, nosakot pienākumu aprīkot ar pastkastīti tikai to nekustamo īpašumu, kurā personai ir deklarēta dzīvesvieta. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Iespējams nebūtiski samazināsies, jo samazināsies administratīvi sodāmo personu loks. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. Personām, kurām līdz šim bija pienākums aprīkot jebkuru adresācijas objektu ar pastkastīti, pēc šo noteikumu stāšanās spēkā to vairs nebūs jādara. Nav attiecināms Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 4 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

5 APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.24 22) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā 2019.gada 22.oktobrī Nr.24/2019 Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu un likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu. 1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā (turpmāk Noteikumi) šādus grozījumus: 1.1. izteikt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 4. Pavaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā vai pašvaldības organizēta publiska pasākuma teritorijā izteikt Noteikumu 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā: 6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: 6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju, uzrādot oriģinālu; 6.2. zemes gabala uz kuras atrodas novietne īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu; 6.3. saskaņojumu ar Ādažu novada būvvaldi par novietnes izvietošanas vietu un vizuālo noformējumu. 7. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs izsniedz Ādažu novada domes izpilddirektors ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un nav iestājušies citi normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Saskaņojumu izsniedz pēc Ādažu novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas. 8. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja: 8.1. komersants nav iesniedzis visus 6.punktā minētos dokumentus; 8.2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas saskaņojuma saņemšanai; 8.3. komercdarbību plānots veikt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim; 8.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības papildināt Noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā: 11. Saskaņojumu aizliegts nodot citai personai. 12. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ādažu novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas izteikt Noteikumu pielikumu šadā redakcijā: Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 5

6 PIELIKUMS Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 SASKAŅOJUMS ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI datums Nr. Ādažu novada domes izpilddirektors izsniedz saskaņojumu: Komersanta nosaukums un juridiskā adrese: Komersanta reģistrācijas Nr.: Komercdarbības vieta: Saskaņojums derīgs: Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Ādažu domes 2010.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr punktu. Ādažu novada domes izpilddirektors /V.Uzvārds/ Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 6 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

7 PASKAIDROJUMA RAKSTS Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2019 Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS 1. Projekta nepieciešamības pamatojums NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus par atļauju izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs ir noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešajā daļā. 2. Īss projekta satura izklāsts Precizēt noteikumus, norādot komersantam iesniedzamos dokumentus un kuros gadījumos pašvaldībai ir tiesības atteikt izsniegt saskaņojumu novietnes atvēršanai. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu nav attiecināms 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir komersanti, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, un plāno alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. Noteikumu projekts paredz kārtību kā komersanti var saņemt saskaņojumu. Ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām par kārtību publiska pasākuma laikā. Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 7

8 APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.24 24) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā 2019.gada 22.oktobrī Nr. 25/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un likuma Par pašvaldību budžetiem 16.pantu un 17.panta pirmo daļu. Izdarīt Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam šādus grozījumus: 1. Izteikt noteikumu 2. punkta , , un apakšpunktus šādā redakcijā: 2.3. pamatbudžets (1.pielikums): ieņēmumi - EUR ; izdevumi - EUR ; plānotie aizņēmumi (2.pielikums) - EUR ; atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem (2.pielikums) - EUR Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 8 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

9 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2019 Pamatbudžets 1.PIELIKUMS N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA Nodokļu ieņēmumi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija 1.3. saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm 4.1. pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Azartspēļu nodoklis Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas valsts nodevas, t.sk.: par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 6.2. pašvaldību nodevas, t.sk.: par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās t.sk. - par dzīvnieku turēšanu t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu t.sk. - pārējās nodevas Naudas sodi un sankcijas naudas sodi un sankcijas naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 10. Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 9

10 N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA dotācija mākslas skolas algām dotācija sporta skolai dotācija skolēnu ēdināšanai dotācija mācību grāmatām dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība t.sk.- skolotāju algām t.sk.- interešu izglītība dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam projekts "Skolas soma" dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem pārējās dotācijas ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem LEADER dotācija Izglītības sadarbības programma - - Erasmus SAM projekts - Muižas ielas rekonstrukcija SAM ĀPII siltināšanas projekts Jaunās skolas būvniecība LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš SAM projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE" VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Plūdu risku projekts SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs 11. Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: mācību maksa (PII) ieņēmumi no vecāku maksām pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

11 N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: ieņēmumi par telpu nomu t.sk- ieņēmumi par zemes nomu budžeta iestāžu maksas pakalpojumi pārējie ieņēmumi KOPĀ IEŅĒMUMI: Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā iezīmētiem mērķiem brīvie līdzekļi Valsts Kases kredīti Attekas ielas būvniecība Skolas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM ĀPII siltināšanas projekts SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) SAM 9311 Deinstitucionalizācija Dienas centrs PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 11

12 IZDEVUMU DAĻA 1. Vispārējie valdības dienesti pārvalde deputāti Administratīvā komisija Iepirkumu komisija Vēlēšanu komisija pārējās komisijas aizņēmumu procentu maksājumi iemaksas PFIF Pārējie vispārēja rakstura transferti Sabiedriskā kārtība un drošība Sabiedriskās attiecības, laikraksts Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Būvvalde Attīstības un investīciju sadaļa Attīstības un investīciju daļa Attekas ielas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM projekts Ataru ceļa rekonstrukcija SAM projekts Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā ES HORIZON 2020 projekts SUNSHINE Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana Saimniecības un infrastruktūras daļa SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) Atpūta, kultūra un reliģija Kultūras centrs Bibliotēka Sporta daļa Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts Muzejs multifunkcionālās zāles uzturēšana Sociālā aizsardzība Sociālais dienests sociālās funkcijas nodrošināšana mērķdotācija asistentu pakalpojumiem stipendiāti / bezdarbnieki SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs 7.4. Bāriņtiesa Izglītība Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde pašvaldības finansējums N.P.K. SADAĻA grozījumi Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

13 N.P.K. SADAĻA grozījumi IZDEVUMU DAĻA mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei SAM ĀPII siltināšanas projekts Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei Privātās izglītības iestādes Ādažu vidusskola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei mērķdotācija skolēnu ēdināšanai projekts Erasmus projekts Skolas soma jaunās sākumskolas uzturēšanas izmaksas Jaunās skolas būvniecība Ādažu Mākslas un mūzikas skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde Izglītības un jauniešu lietu pārvalde VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā SIA "Ādažu ūdens" SIA "Garkalnes ūdens" - - KOPĀ IZDEVUMI: Kredītu pamatsummas atmaksa PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 13

14 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2019 Aizņēmumu pārskats Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem. Aizdevuma mērķis Līguma dat. Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids PIELIKUMS No Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 2.posms % Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 3.posms % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p pamats Kohēzijas projekts % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p pamats Kohēzijas projekts II kārta % Gaujas ielas rekonstrukcija pamats kārta % Gaujas ielas rekonstrukcijai pamats kārta % Ādažu vidusskolas remonts pamats '266+46'627 % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība % Jaunās skolas būvniecībai pamats Ekspertīze % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvniecība 1.,2.kārta % Muižas ielas rekonstrukcijai pamats % Ataru ceļa rekonstrukcija Plānots pamats % SAM ĀPII pamats Projektēšana % SAM ĀPII Plānots Remontdarbi LAD projekts Laveru ceļš pamats % SAM Pretplūdu pasākumi pamats Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta-projektēšana) % Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

15 Aizdevuma mērķis Līguma dat SAM Pretplūdu pasākumi Plānots pamats % Ādažu centra polderī, Ādažu novadā Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids 14 Attekas ielas rekonstrukcija pamats % SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Plānots pamats Dienas centrs % saistības: No Citas ilgtermiņa saistības. Saistību mērķis Līguma dat. Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids Galvojums SIA "Ādažu ūdens" pamats No % Līzings - jauna pašgājējmašīna Plānots pamats CASE 695ST % saistības x Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem 13,1% 14,2% 16,1% 15,6% 12,8% 12,2% 12,1% Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā Pamatsumma VK: Procenti: Galvojumi: : Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 15

16 APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 2019.gada 8.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.25 4) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā 2019.gada 8.novembrī Nr. 27/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un likuma Par pašvaldību budžetiem 16.pantu un 17.panta pirmo daļu. Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un likuma Par pašvaldību budžetiem 16.pantu un 17.panta pirmo daļu. 1. Izteikt noteikumu 2. punkta , , un apakšpunktus šādā redakcijā: 2.3. pamatbudžets (1.pielikums): ieņēmumi - EUR ; izdevumi - EUR ; plānotie aizņēmumi (2.pielikums) - EUR ; atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem (2.pielikums) - EUR Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 16 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

17 2019.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2019 Pamatbudžets 1.PIELIKUMS N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA Nodokļu ieņēmumi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija 1.3. saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm 4.1. pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Azartspēļu nodoklis Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas valsts nodevas, t.sk.: par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 6.2. pašvaldību nodevas, t.sk.: par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās t.sk. - par dzīvnieku turēšanu t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu t.sk. - pārējās nodevas Naudas sodi un sankcijas naudas sodi un sankcijas naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 10. Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi dotācija mākslas skolas algām Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 17

18 N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA dotācija sporta skolai dotācija skolēnu ēdināšanai dotācija mācību grāmatām dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība t.sk.- skolotāju algām t.sk.- interešu izglītība dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam projekts "Skolas soma" dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem pārējās dotācijas ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem LEADER dotācija Izglītības sadarbības programma - - Erasmus SAM projekts - Muižas ielas rekonstrukcija SAM ĀPII siltināšanas projekts Jaunās skolas būvniecība LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš SAM projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE" VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Plūdu risku projekts SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: mācību maksa (PII) ieņēmumi no vecāku maksām pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: ieņēmumi par telpu nomu t.sk- ieņēmumi par zemes nomu budžeta iestāžu maksas pakalpojumi pārējie ieņēmumi Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

19 N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA KOPĀ IEŅĒMUMI: Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā iezīmētiem mērķiem brīvie līdzekļi Valsts Kases kredīti Attekas ielas būvniecība Skolas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM ĀPII siltināšanas projekts SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) SAM 9311 Deinstitucionalizācija Dienas centrs PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 19

20 N.P.K. SADAĻA grozījumi IZDEVUMU DAĻA 1. Vispārējie valdības dienesti pārvalde deputāti Administratīvā komisija Iepirkumu komisija Vēlēšanu komisija pārējās komisijas aizņēmumu procentu maksājumi iemaksas PFIF Pārējie vispārēja rakstura transferti Sabiedriskā kārtība un drošība Sabiedriskās attiecības, laikraksts Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Būvvalde Attīstības un investīciju sadaļa Attīstības un investīciju daļa Attekas ielas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM projekts Ataru ceļa rekonstrukcija SAM projekts Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā ES HORIZON 2020 projekts SUNSHINE Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana Saimniecības un infrastruktūras daļa SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) Atpūta, kultūra un reliģija Kultūras centrs Bibliotēka Sporta daļa Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts Muzejs multifunkcionālās zāles uzturēšana Sociālā aizsardzība Sociālais dienests sociālās funkcijas nodrošināšana mērķdotācija asistentu pakalpojumiem stipendiāti / bezdarbnieki SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs 7.4. Bāriņtiesa Izglītība Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

21 N.P.K. SADAĻA grozījumi IZDEVUMU DAĻA pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei SAM ĀPII siltināšanas projekts Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei Privātās izglītības iestādes Ādažu vidusskola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei mērķdotācija skolēnu ēdināšanai projekts Erasmus projekts Skolas soma jaunās sākumskolas uzturēšanas izmaksas Jaunās skolas būvniecība Ādažu Mākslas un mūzikas skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde Izglītības un jauniešu lietu pārvalde VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā SIA "Ādažu ūdens" SIA "Garkalnes ūdens" - - KOPĀ IZDEVUMI: Kredītu pamatsummas atmaksa PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 21

22 2019.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2019 Aizņēmumu pārskats Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem. Aizdevuma mērķis Līguma dat. Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids PIELIKUMS No Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 2.posms % Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 3.posms % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p pamats Kohēzijas projekts % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p pamats Kohēzijas projekts II kārta % Gaujas ielas rekonstrukcija pamats kārta % Gaujas ielas rekonstrukcijai pamats kārta % Ādažu vidusskolas remonts pamats '266+46'627 % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība % Jaunās skolas būvniecībai pamats Ekspertīze % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvniecība 1.,2.kārta % Muižas ielas rekonstrukcijai pamats % Ataru ceļa rekonstrukcija Plānots pamats % SAM ĀPII pamats Projektēšana % SAM ĀPII Plānots Remontdarbi LAD projekts Laveru ceļš pamats % SAM Pretplūdu pasākumi pamats Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta-projektēšana) % Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

23 Aizdevuma mērķis Līguma dat SAM Pretplūdu pasākumi Plānots pamats % Ādažu centra polderī, Ādažu novadā Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids 14 Attekas ielas rekonstrukcija pamats % SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Plānots pamats Dienas centrs % saistības: No Citas ilgtermiņa saistības. Saistību mērķis Līguma dat. Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids Galvojums SIA "Ādažu ūdens" pamats No % Līzings - jauna pašgājējmašīna Plānots pamats CASE 695ST % saistības x Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem 13,1% 14,5% 18,0% 14,8% 14,4% 13,7% 13,7% Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā Pamatsumma VK: Procenti: Galvojumi: : Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 23

24 APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.27 56) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā 2019.gada 26.novembrī Nr. 39/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un likuma Par pašvaldību budžetiem 16.pantu un 17.panta pirmo daļu. Izdarīt Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam šādus grozījumus: 1. Izteikt noteikumu 2. punkta , , un apakšpunktus šādā redakcijā: 2.3. pamatbudžets (1.pielikums): ieņēmumi - EUR ; izdevumi - EUR ; plānotie aizņēmumi (2.pielikums) - EUR ; atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem (2.pielikums) - EUR Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 24 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

25 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2019 Pamatbudžets 1.PIELIKUMS N.P.K. IEŅĒMUMU DAĻA SADAĻA grozījumi Nodokļu ieņēmumi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija 1.3. saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm 4.1. pārskata gada iepriekšējo gadu parādi Azartspēļu nodoklis Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas valsts nodevas, t.sk.: par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 6.2. pašvaldību nodevas, t.sk.: par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās t.sk. - par dzīvnieku turēšanu t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu t.sk. - pārējās nodevas Naudas sodi un sankcijas naudas sodi un sankcijas naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 10. Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 25

26 N.P.K. SADAĻA IEŅĒMUMU DAĻA dotācija mākslas skolas algām dotācija sporta skolai dotācija skolēnu ēdināšanai dotācija mācību grāmatām dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība t.sk.- skolotāju algām t.sk.- interešu izglītība dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam projekts "Skolas soma" dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem pārējās dotācijas ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem LEADER dotācija Izglītības sadarbības programma - - Erasmus SAM projekts - Muižas ielas rekonstrukcija SAM ĀPII siltināšanas projekts Jaunās skolas būvniecība LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš SAM projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE" VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Plūdu risku projekts SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs 11. Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: mācību maksa (PII) ieņēmumi no vecāku maksām pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: ieņēmumi par telpu nomu t.sk- ieņēmumi par zemes nomu budžeta iestāžu maksas pakalpojumi grozījumi 26 Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

27 N.P.K. SADAĻA grozījumi IEŅĒMUMU DAĻA pārējie ieņēmumi KOPĀ IEŅĒMUMI: Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā iezīmētiem mērķiem brīvie līdzekļi Valsts Kases kredīti Attekas ielas būvniecība Skolas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā SAM ĀPII siltināšanas projekts SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) SAM 9311 Deinstitucionalizācija Dienas centrs PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 27

28 N.P.K. SADAĻA grozījumi IZDEVUMU DAĻA 1. Vispārējie valdības dienesti pārvalde deputāti Administratīvā komisija Iepirkumu komisija Vēlēšanu komisija pārējās komisijas aizņēmumu procentu maksājumi iemaksas PFIF Pārējie vispārēja rakstura transferti Sabiedriskā kārtība un drošība Sabiedriskās attiecības, laikraksts Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Būvvalde Attīstības un investīciju sadaļa Attīstības un investīciju daļa Attekas ielas būvniecība SAM projekts Muižas ielas rekonstrukcija SAM projekts Ataru ceļa rekonstrukcija SAM projekts Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā ES HORIZON 2020 projekts SUNSHINE Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana Saimniecības un infrastruktūras daļa SAM Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārta) Atpūta, kultūra un reliģija Kultūras centrs Bibliotēka Sporta daļa Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts Muzejs multifunkcionālās zāles uzturēšana Sociālā aizsardzība Sociālais dienests sociālās funkcijas nodrošināšana mērķdotācija asistentu pakalpojumiem stipendiāti / bezdarbnieki SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs 7.4. Bāriņtiesa Izglītība Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris

29 N.P.K. SADAĻA grozījumi IZDEVUMU DAĻA pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei SAM ĀPII siltināšanas projekts Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei Privātās izglītības iestādes Ādažu vidusskola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei mērķdotācija skolēnu ēdināšanai projekts Erasmus projekts Skolas soma jaunās sākumskolas uzturēšanas izmaksas Jaunās skolas būvniecība Ādažu Mākslas un mūzikas skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola pašvaldības finansējums mērķdotācija atalgojumam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde Izglītības un jauniešu lietu pārvalde VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā SIA "Ādažu ūdens" SIA "Garkalnes ūdens" - - KOPĀ IZDEVUMI: Kredītu pamatsummas atmaksa PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris 29

30 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2019 Aizņēmumu pārskats Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem. Aizdevuma mērķis Līguma dat. Līguma termiņš Līgumsumma EUR Veids PIELIKUMS No Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 2.posms % Stabilizācijas aizdevums pamats kārtas 3.posms % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p pamats Kohēzijas projekts % Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p pamats Kohēzijas projekts II kārta % Gaujas ielas rekonstrukcija pamats kārta % Gaujas ielas rekonstrukcijai pamats kārta % Ādažu vidusskolas remonts pamats '266+46'627 % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība % Jaunās skolas būvniecībai pamats Ekspertīze % Jaunās skolas būvniecībai pamats Būvniecība 1.,2.kārta % Jaunās skolas būvniecībai Plānots pamats Būvniecība 3.kārta % Muižas ielas rekonstrukcijai pamats % Ataru ceļa rekonstrukcija Plānots pamats % SAM ĀPII pamats Projektēšana % SAM ĀPII Plānots Remontdarbi LAD projekts Laveru ceļš pamats % Ādažu Vēstis INFORMATĪVAIS PIELIKUMS gada 16. decembris