VAS "LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA" Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats. par 12 mēnešu periodu līdz gada 31.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VAS "LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA" Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats. par 12 mēnešu periodu līdz gada 31."

Transkripts

1 Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz gada 31. decembrim

2 SATURS Informācija par Uzņēmumu Vadības ziņojums Paziņojums par vadības atbildību Finanšu pārskati Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance 7 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats 9 10 Pielikums finanšu pārskatiem

3 INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Adrese Pamatdarbības veids LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA Valsts akciju sabiedrība Komercreģistrā Nr Rīga, gada 9. septembris Trijādības iela 5, Rīga, LV1048 Latvija NACE Ūdens transporta palīgdarbības 5010 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports Valsts kapitāla daļu turētājs LR Satiksmes ministrija Gogoļa iela 3 Rīga, Latvija, LV1743 Izpildinstitūciju locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Pārskata periods Jānis Krastiņš valdes priekšsēdētājs Artūrs BrokovskisVaivods valdes loceklis gada 1. janvāris 31. decembris 3

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS Darbības veids VAS Latvijas Jūras administrācija sniedz navigācijas un hidrogrāfijas pakalpojumus, nodrošina Latvijas jūrnieku datu bāzes uzturēšanu un Latvijas jūrnieku sertifikāciju un eksamināciju, veic kuģu reģistrāciju un to tehniskos auditus, ražo un izplata navigācijas kartes un saistītos datus. Kapitālsabiedrība savas kompetences ietvaros nodrošina un atbalsta pārstāvniecību starptautiskajos forumos. VAS "Latvijas Jūras administrācija" darbība ir funkcionāli sadalīta starp četrām struktūrvienībām: Kuģu reģistrs, Jūrnieku reģistrs, Kuģošanas drošības departaments un Hidrogrāfijas dienests. Galvenais birojs ir izvietots Rīgā, savukārt, lai nodrošinātu operativitāti attiecībā uz kuģu auditiem, pa vienam atbalsta ofisam atrodas Ventspilī un Liepājā. Finanšu rezultāti VAS Latvijas Jūras administrācija 2015.gada 12.mēnešos neto ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumiem un maksas par navigācijas pakalpojumiem sastāda , kas ir par 2 % mazāk nekā attiecīgajā periodā gada. VAS Latvijas Jūras administrācija 2015.gada operatīvā peļņa ir

5 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Pamatojoties uz VAS "Latvijas Jūras administrācija" valdes rīcība esošo informāciju, sagatavotais stapperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2015.gada 31.decembrī, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VAS "Latvijas Jūras administrācija" aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 5

6 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Pielikumi Neto apgrozījums (1) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (2) Materiālu izmaksas (3) (21 053) (22 168) Personāla izmaksas (4) ( ) ( ) Līdzekļu un vērtību norakstīšana (5) ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (6) ( ) ( ) Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis (31 856) (7 196) Pārējie nodokļi (26 997) (23 786) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 6

7 BILANCE AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Citi nemateriālie ieguldījumi Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pielikumi (7) (7) Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un būves Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā: (8) (8) (8) (8) (8) Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Citi ilgtermiņa debitori Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā: (9) Debitoru parādi Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitoru parādi kopā: (10) (11) (12) (13) Naudas līdzekļi Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvu kopsumma Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 7

8 BILANCE PASĪVS Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Rezerves: pārējās rezerves Nesadalītā peļņa: iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā: Pielikumi ( ) ( ) Kreditori Ilgtermiņa kreditori Atliktā nodokļa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā: Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā: 0 (14) (15) (16) (17) Kreditori kopā: Pasīvu kopsumma Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 8

9 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Pamatkapitāl s Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Kopā ( ) Perioda peļņa vai zaudējumi ( ) Pamatlīdzekļu pārvērtēšana Atliktā nodokļa izmaiņas pārvērtēšanas rezervē ( ) Dividendes Perioda peļņa vai zaudējumi (35 177) ( ) ( ) (35 177) Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 9

10 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Korekcijas: pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumam pamatlīdzekļu vērtības (palielinājums) vai samazinājums zaudējumiem no pamatlīdzekļu likvidācijas Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās Krājumu (palielinājums) vai samazinājums Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums) Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības (99 884) (41 216) (26 997) (23 786) Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem ( ) ( ) ( ) ( ) Naudas plūsma no finanšu darbības Saņemts ES projektu finansējums ilgtermiņa aktīvu iegādei Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu Neto naudas plūsma no finanšu darbības Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās (35 177) (35 177) Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 10

11 PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATIEM I. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA Šis saīsinātais nerevidētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskata likuma normām, balstoties uz uzņēmējdabības turpināšanas principu. Finanšu pārskata sagatavošanā ir pielietotās tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes, kas bija pielietotas, sagatavojot Uzņēmma pārskatus par pilno finanšu gadu. Finanšu pārskats sagatavots euro (), kas ir finanšu pārskatu sagatavošanas valūta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiekpārrēķinātas euro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 1 USD 1 GBP II. CITI PIELIKUMI (1) Neto apgrozījums Pa darbības veidiem Ienākumi no maksas par navigācijas pakalpojumiem Ienākumi no Jūrnieku reģistra pakalpojumiem un jūrnieku atestācijas Ienākumi no Kuģu reģistra pakalpojumiem Ienākumi no Hidrogrāfijas dienesta pakalpojumiem Ienākumi no Kuģošanas drošības departamenta un inspekcijas pakalpojumiem Ienākumi no Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas pakalpojumiem Ienākumi no projektu saskaņošanas (2) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no ES finansēto projektu realizācijas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšana Pārējie ieņēmumi Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (3) Materiālu izmaksas Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (4) Personāla izmaksas Atlīdzība par darbu Atlīdzība par darbu projektos Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no atlīdzības par darbu projek Uzkrājumi darbinieku atlīdzības izmaksām Darbinieku apdrošināšanas izmaksas un riska nodeva Uzkrājumi neizmantotajiem darbinieku atvaļinājumiem

12 (5) Līdzekļu un vērtību norakstīšana Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana (6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Autotransporta un peldošo līdzekļu ekspluatācijas izdevumi Dalības maksas, ieskaitot Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja finansēšana Komandējuma izdevumi Ēku, telpu un teritorijas uzturēšanas izdevumi Reklāmas un reprezentācijas izdevumi Biroja izdevumi Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un apmācības izdevumi Nomas maksājumi Neatskaitāmais priekšnodoklis Sakaru izdevumi Juristu un ekspertu pakalpojumi Apdrošināšanas maksājumi Pārējie izdevumi (7) Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības Citi nemateriālie ieguldījumi Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Atsavināts/norakstīts Pārklasificēts no avansa maksājumiem Nolietojums Aprēķināts Atsavināts/norakstīts ( ) (34 217) ( ) ( ) (95 411) ( ) ( ) ( ) ( ) Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība

13 (8) Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas, būves Bākas un ar bākām saistītā zeme Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Atsavināts/norakstīts Pārklasificēts starp pamatlīdzekļu posteņiem Pārklasificēts no avansa maksājumiem Pārvērtēts (53 680) ( ) ( ) ( ) (25 082) (17 468) Nolietojums Aprēķināts Atsavināts/norakstīts Pārklasificēts starp pamatlīdzekļu posteņiem (69 167) ( ) (19) ( ) ( ) (35 200) (16 431) (76) (96 464) ( ) (836) 836 ( ) ( ) Pārvērtēts ( ) (95) ( ) ( ) ( ) Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība (9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Materiāli Degviela (10) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem parādiem) (11) Citi debitori (12 569) (12 957) Nodokļu pārmaksa Avansa maksājumi par pakalpojumiem 70 Pārējie debitori (12) Nākamo periodu izmaksas Operatīvā līzinga līgumu pirmie maksājumi, īstermiņa daļa Darbinieku apdrošināšana Transportlīdzekļu apdrošināšana Sakaru, datu bāzes un citi IT pakalpojumi Komandējuma izdevumi Laikraksti un žurnāli Peldošo līdzekļu apdrošināšana Nekustamā īpašuma apdrošināšana Iemaksas starptautiskās organizācijas Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana Pārējie izdevumi

14 (13) Uzkrātie ieņēmumi Uzkrātie ieņēmumi ES projektiem Citi uzkrātie ieņēmumi (14) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem par krājumiem Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem (15) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi ######### Aprēķināts Aprēķinātā soda un nokavējuma nauda / iepriekšējo gadu korekcija (Samaksāts)/ atmaksāts Pārvietots uz/(no) citiem nodokļiem / samazināts par iepriekšējo periodu Pievienotās vērtības nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās nodrošināšanas maksājumi Nekustamā īpašuma nodoklis Riska nodeva Uzņēmuma vieglā autotransporta Dabas resursu nodoklis Kopā No tā: (Pārmaksa) skat. 11.pielikumu (235) Parāds (181) (8 151) ( ) ( ) (7 482) (26 997) (487) 28 (54) (6 904) (54) (237) ( ) (7 482) (54) (16) Pārējie kreditori Norēķini par darba samaksu Pārējie kreditori (17) Uzkrātās saistības Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas Uzkrātās darbinieku atlīdzības izmaksas Pārējās uzkrātās saistības

15 (18) Finanšu riska vadība Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmuma vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Uzņēmuma finansiālo stāvokli. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai. Valūtas risks Uzņēmums ir pakļauts valūtas kursu svārstības riskam galvenokārt saistībā ar tā pircēju parādiem USD un GBP valūtā. Uzņēmumam nav būtiskas atvērtās valūtas pozīcijas pārskata gada beigās. Procentu likmju risks Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar tā operatīvā līzinga līgumiem ar mainīgu procentu likmi. Kredītrisks Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, citu debitoru parādiem, naudu un tās ekvivalentiem. Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Uzņēmumam nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. Likviditātes risks Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu. (20) Notikumi pēc pārskata perioda beigām Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai, nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Uzņēmuma finansiālo stāvokli uz gada 31.decembri. 15