Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu gadam LV LV

2 PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu gadam 1, (DFS regula) 19. pantā paredzēta daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšana, ja novēloti tiek pieņemti noteikumi vai programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību: 1. Ja pēc gada 1. janvāra tiek pieņemti jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Patvēruma un migrācijas fonda un Iekšējās drošības fonda darbību, DFS pārskata, lai gadā neizmantotās piešķirtās summas tiktu pārvietotas uz turpmākiem gadiem, pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu. 2. Pārskatīšanu, kas attiecas uz gadā neizmantoto piešķirto summu pārvietošanu, pieņem līdz gada 1. maijam. Tā kā novēloti tika panākta vienošanās par DFS gadam, dažādi tiesību akti, ar ko paredz līdzekļu izmantošanas noteikumus, tika pieņemti gada decembrī attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu (KF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un tikai gada maijā attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF) un Iekšējās drošības fondu (IDF). Vēlāk gada gaitā attiecībā uz katru fondu tika pieņemti vairāki īstenošanas akti un deleģētie akti. Komisijas stratēģija sākt neoficiālu dialogu par Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondi, t. i., ERAF, ESF, KF, ELFLA un EJZF) plānošanas dokumentiem, sākot no gada, ir guvusi svarīgus panākumus. Lai pieņemtu partnerattiecību nolīgumus ar dalībvalstīm, bija nepieciešams aptuveni par četriem mēnešiem mazāk laika nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Tomēr, tā kā vienošanās par tiesību aktiem tika panākta novēloti, ievērojams skaits programmu nevarēja tikt pieņemtas gadā, un tajās arī nebija gūts pietiekams progress, lai varētu izmantot apropriāciju pārnešanas procedūru saskaņā ar Finanšu regulas pantu, proti, programmām, kas gada beigās ir gatavas pieņemšanai, bet nevar tikt oficiāli pieņemtas laika trūkuma dēļ, attiecībā uz gada saistībām var izmantot pārnešanas procedūru saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Šajā kontekstā gatavas pieņemšanai nozīmē, ka sagatavošanas posmi ir pabeigti un nav vajadzīga turpmāka rīcība, pirms tiek sākta Komisijas lēmuma procedūra programmas pieņemšanai. Šādos gadījumos pārnešanas procedūra ļauj gada saistības pārnest uz gadu, ja vien saistības par gada summām tiek uzņemtas līdz gada 31. martam. Piešķirtās summas, kas nav izmantotas gadā un nav pārnestas, ir jāpārvieto uz turpmākajiem gadiem, pārskatot DFS saskaņā ar DFS regulas 19. pantu. Papildus DFS maksimālo apjomu pārskatīšanai būs jāveic budžeta grozījumi, ciktāl tas attiecas uz gada saistību apropriācijām. Gan pārskatīšana, gan budžeta grozījumi būs 1 2 OV L 347, , 884. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, , 1. lpp.). LV 2 LV

3 tādu programmu pieņemšanas priekšnosacījums, kuras rada budžeta saistības un sākotnējā priekšfinansējuma maksājumus. 2. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 2.1. Pārskatīšanas joma Pārskatīšana saskaņā ar DFS regulas 19. pantu attiecas uz jaunu noteikumu vai programmu saskaņā ar dalīto pārvaldību pieņemšanu pēc gada 1. janvāra attiecībā uz ESI fondiem, AMIF un IDF. Tādējādi tā attiecas uz programmām, kas ir pieņemtas pēc gada 1. janvāra, pat tad, ja attiecīgais tiesību akts bija pieņemts līdz minētajam datumam. Turklāt noteikumi attiecas ne tikai uz tiesību pamataktiem, ar ko paredz attiecīgo līdzekļu izmantošanas noteikumus, bet arī uz īstenošanas un deleģētajiem aktiem, ciktāl tie ir priekšnosacījums programmu sagatavošanai vai pabeigšanai. Līdz ar to minētais noteikums attiecas arī uz līdzekļiem no īpaša piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības ierosmei, jo juridiskais pamats ir tāds pats kā programmām. Tas attiecas arī uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD), jo tā saistības rodas no struktūrfondiem un tiek īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību. Visbeidzot, 19. pants attiecas arī uz ERAF iemaksām pārrobežu un jūras baseina programmās, kas izveidotas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta ietvaros, jo šīs summas ir daļa no valsts piešķīrumiem, kas paredzēti ESI fondu kopīgo noteikumu regulas panta 2. punktā. Turpretī minētais noteikums neattiecas ne uz summām, kas pārvietotas no Kohēzijas fonda uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, ne uz tehnisko palīdzību pēc Komisijas iniciatīvas, ne arī uz jauninājumu ieviešanas pasākumiem, jo tie nav daļa no programmām un tos pārvalda Komisija saskaņā ar tiešo pārvaldību. Tas neattiecas arī uz iemaksām no DFS 4. izdevumu kategorijas pat tad, ja tās tiek pārvietotas uz ERAF un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. DFS regulas 19. pants nenosaka ierobežojumus attiecībā uz piešķīrumu pārvietojumu uz turpmākajiem gadiem profilu. 3. PIEŠĶĪRUMU PĀRVIETOŠANA gadā tika atceltas saistību apropriācijas programmām saskaņā ar dalīto pārvaldību DFS regulas 19. panta izpratnē EUR apmērā pašreizējās cenās. Tas atbilst gada programmu daļām, ko nevarēja ne izmantot gadā, ne arī pārnest uz gadu. Tabulā turpmāk ir norādīts gada saistību sadalījums pa fondiem un atsevišķi izdalītas saistības, kas pieņemtas gadā, saistības, kas ir pārnestas, un saistības, kas ir jāpārvieto saskaņā ar DFS regulas 19. pantu. 3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, , 320. lpp.). LV 3 LV

4 Komisija ierosina vairumu gadā neizmantoto piešķīrumu pārvietot uz gadu, lai uzturētu ieguldījumu tempu izaugsmes un nodarbinātības jomā, līdz minimumam samazinātu atšķirības starp pieejām gadā pieņemto programmu ietvaros un nodrošinātu tādu pašu pieeju kā to programmu ietvaros, kuru gada saistību daļa ir pārnesta saskaņā ar Finanšu regulas 13. pantu 4. Līdz ar to visi piešķīrumi, kas gadā netika izmantoti un netika pārnesti, tiks pārvietoti uz gadu, izņemot turpmāk norādītos gadījumus. Tiek ierosināts neizmantotos ELFLA piešķīrumus vienādās daļās pārvietot uz un gadu. To attaisno jo īpaši šādu apstākļu kumulatīvā ietekme. Tiesiskais regulējums, kurā paredzēti būtiski elementi, kas dalībvalstīm ir nepieciešami lauku attīstības programmu sagatavošanai, tika pabeigts tikai gada otrajā pusē. Turklāt pēdējā regula, ar kuru pēc dalībvalstu lēmuma pārvietot summas starp tiešo atbalstu un lauku attīstību groza pamataktu un kura tādējādi ietekmē plānošanu, stājās spēkā tikai gada decembra beigās. Regulā (ES) Nr. 1310/2013 paredzēto pārejas posma noteikumu dēļ ievērojamas summas, kas tiek tērētas jauno lauku attīstības programmu ietvaros, pārejas laikā starp abiem periodiem joprojām tiek maksātas saskaņā ar budžeta pozīciju vecajām programmām. Tādēļ gadījumā, ja budžeta pozīcijā jaunajām lauku attīstības programmām pieejamās saistības tiks divkāršotas, gadā radīsies papildu neizmantotas apropriācijas, jo ar kopējiem ikgadējiem maksājumiem netiks izmantotas visas saistības, kas pieejamas budžeta pozīcijā jaunajām lauku attīstības programmām. Atšķirībā no pārējiem ESI fondiem no ELFLA finansētajās programmās nevarēs izmantot ikgadējo priekšfinansējumu, tādējādi starpposma maksājumu summa, kas jāpieprasa līdz saistību atcelšanas termiņam, būs lielāka. Attiecībā uz ERAF iemaksām pārrobežu un jūras baseina programmās, kas izveidotas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI pārrobežu sadarbības programmas) un Pirmspievienošanās 4 Gan saistību apropriāciju pārvietošanas, gan pārnešanas gadījumā no gada uz gadu budžeta saistību uzņemšanās notiks gadā. Tādējādi n+3 termiņš ESI fondiem tiks attiecīgi pārcelts no gada beigām uz gada beigām. Un n+2 termiņš AMIF un IDF tiks attiecīgi pārcelts no gada beigām uz gada beigām. LV 4 LV

5 palīdzības instrumenta (IPA pārrobežu sadarbības programmas) ietvaros, tiek ierosināts visu gada ERAF piešķīrumu pārvietot uz gadu. Minēto programmu izveide ir sarežģītāka un aizņem vairāk laika. Tas ir tādēļ, ka minētās programmas ir specifiskas un tajās ir iesaistītas dalībvalstis un kandidātvalstis vai kaimiņvalstis. Attiecībā uz programmām, ko finansē no AMIF vai IDF, gadā neizmantotie piešķīrumi ir jāpārvieto uz gadu, uz katru nākamo gadu pārvietojot mazāku summu. Šo fondu pamatakti tika pieņemti tikai gada maijā, un daudzi īstenošanas un deleģētie akti vēl joprojām nav pieņemti. Šiem fondiem tiek piemērots stingrāks saistību atcelšanas noteikums nekā ESI fondiem, t. i., n+2, sākot no otrā īstenošanas gada, nevis n+3. Visbeidzot, dalībvalstu pieredze šo fondu pārvaldībā saskaņā ar dalītas pārvaldības principu ir samērā neliela. Šīs īpašās iezīmes ir ņemtas vērā ierosinātajā gada piešķīrumu pārvietošanā uz trim gadiem. Tādēļ tiek ierosināts gadā neizmantotos piešķīrumus pārvietot uz turpmākajiem gadiem, kā parādīts turpmāk tabulā. 4. IETEKME UZ MAKSĀJUMIEM Attiecībā uz ietekmi uz maksājumiem gadā jānorāda, ka maksājumi tiks segti apstiprinātā gada budžeta ietvaros. Pirmais sākotnējā priekšfinansējuma maksājums, kas nav samaksāts gadā, būs jāsamaksā gadā kopā ar otro priekšfinansējuma maksājumu. Taču attiecīgās neizmantotās apropriācijas gadā tika izmantotas kā pārvietojumi, lai samazinātu nesamaksāto rēķinu apjomu, kas uzkrājās iepriekšējā periodā gadā, un vajadzības gadījumā gadā varētu veikt reversu operāciju, lai segtu priekšfinansējuma maksājumus. Pārvietojumu vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekme uz starpposma maksājumiem ir grūtāk prognozējama. Tiesību aktos, ar kuriem paredz līdzekļu izmantošanas noteikumus, ir iekļauti noteikumi par automātisku to apropriāciju saistību atcelšanu, kuras nav izmantotas noteiktā termiņā, proti, n+3 gadi attiecībā uz ESI fondiem un n+2 gadi attiecībā uz AMIF un IDF. N gads atbilst budžeta saistību gadam. Tā kā gan saistību apropriāciju pārvietošanas, gan pārnešanas gadījumā no gada uz gadu budžeta saistību uzņemšanās notiks gadā, n+3 periods sāksies gadā, un tā termiņš attiecīgi pārcelsies no gada beigām uz gada beigām. Tas pats attiecas uz n+2 gadījumu, proti, periods sāksies gadā, un termiņš attiecīgi pārcelsies par vienu gadu. LV 5 LV

6 Tā rezultātā maksājumi principā varētu pārcelies no viena gada uz otru, nesamazinot kopējās vajadzības gada periodā. No otras puses, pārvietojumi nenoteiks reālo īstenošanas tempu. Visās programmās neatkarīgi no to pieņemšanas dienas izdevumi ir attiecināmi no gada 1. janvāra (no gada 1. septembra attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības ierosmi un gada 1. decembra attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām). Tas nozīmē, ka attiecīgās programmas īstenošanu varētu sākt pirms tās oficiālas pieņemšanas, un tas ierobežo kavējumu ietekmi uz starpposma maksājumu pieprasījumu iesniegšanu. Paredzams, ka gan tas, ka dalībvalstīm ir n+3 gadi (n+2 attiecībā uz AMIF un IDF), lai iztērētu līdzekļus, ņemot vērā sākotnējo un ikgadējo priekšfinansējumu, gan maksājumu vispārējās rezerves pieejamība (DFS regula 5. pants) vēl vairāk mazinās gada saistību pārvietojumu radīto ietekmi uz gada maksājumu maksimālo apjomu. Šo iemeslu dēļ Komisija neierosina pārskatīt maksājumu maksimālos apjomus. Tā regulāri uzraudzīs situāciju saistībā ar īstenošanu un vajadzības gadījumā iesniegs priekšlikumus saskaņā ar DFS regulas attiecīgajiem noteikumiem. 5. PĀRSKATĪTĀ FINANŠU SHĒMA PAŠREIZĒJĀS CENĀS Ierosinātie piešķīrumu pārvietojumi turpmāk norādītajā DSF tabulā ir izteikti pašreizējās cenās un ietver tehniskās korekcijas gadam 5. Padomes regulā, ar kuru groza DFS regulu, ir jāsniedz atsauce uz tās pielikumā ietverto pamattabulu, kas izteikta nemainīgās gada cenās. Tādēļ summas pašreizējās cenās ir jāpārrēķina gada cenās. 5 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Tehniskās korekcijas gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (Padomes Regulas Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu gadam, 6. pants), COM(2014) 307 final, LV 6 LV

7 LV 7 LV

8 Priekšlikums PADOMES REGULA, 2015/0010 (APP) ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu gadam EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu, ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu, pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, tā kā: (1) Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/ pantā paredzēts, ka gadījumā, ja pēc gada 1. janvāra tiek pieņemti jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Iekšējās drošības fonda darbību, daudzgadu finanšu shēma ir jāpārskata, lai gadā neizmantotās piešķirtās summas tiktu pārvietotas uz turpmākiem gadiem, pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu. Pārskatīšanu, kas attiecas uz gadā neizmantoto piešķirto summu pārvietošanu, pieņem līdz gada 1. maijam. (2) Šādas novēlotas pieņemšanas rezultātā līdzekļus EUR apmērā pašreizējās cenās, ko piešķīra struktūrfondiem un Kohēzijas fondam, līdzekļus EUR apmērā pašreizējās cenās, ko piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, kā arī līdzekļus EUR apmērā, ko piešķīra Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un Iekšējās drošības fondam, nevarēja ne izmantot gadā, ne arī pārnest uz gadu. (3) Tādēļ Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 pielikums būtu jāpārskata, pārvietojot gadā neizmantotās saistību apropriācijas uz turpmāko gadu 1.b izdevumu apakškategoriju, 2. izdevumu kategoriju un 3. izdevumu kategoriju. Šajā nolūkā summas pašreizējās cenās būtu jāpārrēķina gada cenās. (4) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, 6 Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu gadam (OV L 347, , 884. lpp.). LV 8 LV

9 IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 1. pants Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu. 2. pants Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, Padomes vārdā priekšsēdētājs LV 9 LV