2005.GADA JÛLIJS/AUGUSTS ROPAÞU NOVADA DOMES IZDEVUMS. Nr.7/8 (79/80) Manâ plaukstâ maigi silst, Un mana sirds ir mâjâs.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2005.GADA JÛLIJS/AUGUSTS ROPAÞU NOVADA DOMES IZDEVUMS. Nr.7/8 (79/80) Manâ plaukstâ maigi silst, Un mana sirds ir mâjâs."

Transkripts

1 Nr.7/8 (79/80) ROPAÞU VÇSTIS 2005.GADA JÛLIJS/AUGUSTS ROPAÞU NOVADA DOMES IZDEVUMS IZNÂK REIZI MÇNESÎ BEZMAKSAS... Bet mana sirds ir mâjâs. Ne tumði zilos marta ledos Manu mîïo zilâs acîs Aizgâjusi mana sirds, Un, balto pûpol, ne jau tu, Bet bçrna païâvîgâ roka Manâ plaukstâ maigi silst, Un mana sirds ir mâjâs. /Vizma Belðevica/ Sirsnîgi sveicu visus Ropaþu novada pirmklasniekus sâkot skolas gaitas! Jûs gaida mîïi skolotâji, jaunas zinâðanas un jauni draugi. Sveicu Ropaþu novada mâcîbu iestâþu Ropaþu vidusskolas, Zaíumuiþas pamatskolas, PII Annele. PII Auseklîtis un Mûzikas un mâkslas skolas skolotâjus, tehniskos darbiniekus un direktorus ar jaunâ mâcîbu gada sâkumu. Vçlu visiem darba prieku, savstarpçju sapratni, iejûtîbu un pacietîbu. Jaunâ mâcîbu gada sâkumâ sveicu skolçnu vecâkus. Lai Jums ir prieks par Jûsu bçrniem, lai Jums ir pacietîba, lai pietiek laiks, spçks un mîlestîba Jûsu bçrniem! Tas ir lielâkais un labâkais Jûsu mûþa ieguldîjums. Mums visiem kopâ veiksmîgu mâcîbu darbu un interesantu, saturîgu brîvo laiku! Ropaþu novada domes Izglîtîbas un kultûras daïas vadîtâja Gunta Darbvare Ropaþu novadu IX skolçnu dziesmu un deju svçtkos pârstâvçja Zaíumuiþas folkloras kopa Oglîte un Ropaþu vidusskolas teâtra sporta studija Viskrâðòâkais notikums ðovasar Ropaþos 800 gadu jubilejas pasâkumi

2 2 ROPAÞU VÇSTIS ROPAÞU JUBILEJU SAGAIDOT CAURI ASTOÒIEM GADU SIMTIEM VIENÂ DIENÂ Par to, ka Ropaþiem ðogad svinama 800 gadu jubileja, esam informçjuði jau vairâkkârt. Jau ziemâ notika pirmie jubilejai veltîtie pasâkumi, bet paðâ vasaras viducî - 9.jûlijâ Ropaþos norisinâjâs galvenais, ilgi gatavotais svçtku notikums. Ropaþi tika posti un gatavoti jubilejai îpaði centîgi. Ir oficiâli pieòemts un apstiprinâts Ropaþu novada ìerbonis un karogs, notiek sakopðanas darbi ap baznîcu, Ropaþu Jaunieðu un intereðu izglîtîbas centru, pie veikaliem, ir ierîkoti informâcijas stendi ar novada karti, kâ arî paveikts milzum daudz sakopðanas darbu visa ciemata teritorijâ. Lielu darbu paveikuði Trejasmens kopas jaunieði kopâ ar domubiedriem, iztîrot un sakopjot Ropaþu viduslaiku pils drupas. Tur arî norisinâjâs galvenie jubilejas pasâkuma notikumi. Ropaþu 800- gades svinîbas iesâkâs ar svçtbrîdi baznîcâ un amatnieku tirdziòu pilsdrupâs. Ap pusdienlaiku visi svçtku dalîbnieki un pasâkumu vçrotâji pulcçjâs ciemata centrâ uz gâjienu, lai krâsainâ vijâ dotos garâm vidusskolai un parkam uz senajâm drupâm un pçc tam atpakaï uz estrâdi, kur notika dalîbnieku koncerts. No Milþa maisa izbiruðas smiltis tâ Kangari cçluðies Ropaþos viesojas grâfiene Katrîna Henriete un grâfs galma dâmu svîtas pavadîbâ Svçtku dalîbnieku gâjiens uz pilsdrupâm Ropaþu jubilejas svinîbu moto bija Laikmeti un cilvçki izdzîvosim gadsimtus vienâ dienâ!, un to tik tieðâm arî izdevâs piedzîvot. Viss sâkâs teikas vârdiem par lielo Kangaru milzi un Kangaru kalnu veidoðanos. Tâ pamazâm skatîjâm cilvçkus, kâdi tie bija vai varçja bût Ropaþos pirms vairâkiem gadsimtiem. Dziedâja gan lielie, gan mazie, dejoja tautas dejas un arî mûsdienu danèus. Skatîtâjiem patieðâm bija ko redzçt un dzirdçt! Pçc koncerta visi atkal devâs uz pilsdrupâm, kur varçja vçrot bruòinieku cîòu turnîru, nobaudît siltus un garðîgus viduslaiku çdienus un dzçrienus, klausîties folkloras kopu sniegumu. Bet pati svinîbu kulminâcija bija vakarâ bugurts - senâs nocietinâjumu vietas ieòemðana. Koka pils aizsargsienu Lielâs Juglas krastâ krietnu laiku bûvçja paði jaunieði no vçstures restaurâcijas kluba Trejasmens, bet teatralizçtajâ nocietinâjumu ieòemðanâ piedalîjâs arî draugi no seno cîòu klubiem Livonieði, Excalibur, Comturia Wynda, un viesi no Igaunijas - seno cîòu kluba Reas. Pie draudzes mâjas Pilskalni nokalnîtç lielâ skaitâ bija pulcçjuðies ieinteresçtie skatîtâji, kuri ar uzmundrinoðiem saucieniem lîdzi juta Ropaþu cînîtâjiem un priecîgi uzgavilçja tiem, kad naidnieks tika sakauts un atkâpâs. Nocietinâjumu ieòemðana Lielâs Juglas krastâ Par svçtku gatavoðanu bija domâts un gâdâts ilgi un rûpîgi, programma bija daudzveidîga un interesanta, pat vakara noslçgumâ, jau mierîgâkâ noskaòâ, abâs kafejnîcâs vçl varçja pavadît laiku klausoties Èaka dzejas motîvos vai arî baudît Íenèa un Pâvula dialoga pârsteigumus. Inâra Skrodele

3 ROPAÞU VÇSTIS 3 MÂKSLINIEKI - ROPAÞIEM ROPAÞU PLENÇRS NOTIEK JAU TREÐO REIZI No 29.jûlija lîdz 7.augustam Ropaþos norisinâjâs starptautisks mâkslinieku plençrs. Tas tika realizçts kâ vizuâlâs mâkslas darbnîca, kuras ietvaros mâkslinieki no Latvijas, Horvâtijas, Itâlijas un Baltkrievijas veidoja mâkslas darbus gleznas, grafikas, fotogrâfijas un vides objektus, un tie tika izstâdîti Ropaþu vçsturiskâ parka teritorijâ un citur publiskajâ telpâ. Ðogad Ropaþu plençrâ piedalîjâs 12 mâkslinieki Gints Gabrâns, Jana Briíe, Ieva Spridzâne, Agnese Oleksâne, Dace Cibuïska, Valda Vilîte, Agnese Spridzâne, Eva Stâvere (Latvija), Amedeo Martegani, Kristîne Alksne (Itâlija), Vedrans Perkovs (Horvâtija), Diana Prihodovskaja (Baltkrievija) un gada vasarâ plençri Ropaþos norisinâjâs ïoti veiksmîgi, îstenojot izvirzîtos mçríus un izraisot gan mâkslinieku, gan sabiedrîbas interesi un atsaucîbu. Ðî gada Plençra organizçtâjs un finansçtâjs bija Ropaþu novada dome, bet lîdzfinansçtâji - Latvijas Kultûrkapitâla fonds un Rîgas rajona padome. Mâksliniece Kristîne Alksne no Itâlijas izveidoja Parûkas akmeòiem Juglas upç Dace Cibuïska pie saviem keramikas darbiem Itâïu mâkslinieks Amedeo Mortegani veidojot fotogrâfijas meþâ ar zirgiem Foto: Mâra Spridzâne Informâciju sagatavoja Inâra Skrodele

4 4 ROPAÞU VÇSTIS ROPAÞU NOVADA DOME INFORMÇ Sakarâ ar Ropaþu informâcijas centra tâlâku attîstîbu un Ropaþu informâcijas centra vadîtâjas Daces Preijas priekðlikumu, Ropaþu novada dome nolçma izveidot ROPAÞU NOVADA INFORMÂCIJAS CENTRU Rîgas ielâ 5, Ropaþu novadâ, Rîgas rajonâ, apvienojot Ropaþu bibliotçku un Ropaþu vidusskolas bibliotçku. Ropaþu informâcijas centra vadîtâjai D.Preijai uzdots izstrâdât Ropaþu novada informâcijas centra nolikumu un amata aprakstus lîdz paðvaldîbas izglîtîbas, kultûras un sporta komitejas sçdei 2005.gada augustâ. Izskatot zemnieku saimniecîbas Liepavoti, iesniegumu par darba laika pagarinâðanu lîdz plkst (lîdz nâkamâs dienas rîtam) piektdienâs, sestdienâs un svçtdienâs vasaras dârzâ - kafejnîcâ Pie Jâòa, Ropaþos, Ropaþu novada dome nolçma piekrist darba laika pagarinâðanai lîdz plkst ar nosacîjumu - atbrîvot no atkritumiem laukumu pie kafejnîcas Pie Jâòa - vasaras dârza lîdz nâkamâs dienas rîtam (plkst. 8.00) un sakârtot laukuma apgaismojumu pie vasaras dârza - kafejnîcas Pie Jâòa. Sakarâ ar nepiecieðamîbu veikt Ropaþu novada esoðo ciematu teritoriju un paðvaldîbas lauku ceïu sakârtoðanu, veicot appïauðanas darbus ar MTZ-82 ar rotçjoðo pïaujmaðînu, MTZ-82 ar rotçjoðo pïaujmaðînu, nolemts noslçgt lîgumu ar SIA Vilkme par appïauðanas darbu veikðanu Ropaþu novada ciematu teritorijâs un ap lauku ceïiem, nosakot maksu 10,50Ls/h (+ PVN) no paðvaldîbas tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem un nosakot darbu izpildes termiòu lîdz Sakarâ ar Ropaþu novada ceïu sakârtoðanu, veicot appïauðanas darbus un krûmu izzâìçðanu ar Jonsred R-50, noslçgts lîgums ar SIA Vilkme, par appïauðanas darbu veikðanu ap ceïiem un krûmu izzâìçðanu. Noteikta maksa 3.50 Ls/ h (+ PVN) no paðvaldîbas tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem. Darbu izpildes termiòð - lîdz Sakarâ ar Ropaþu novada domes priekðsçdçtâja vietnieka J.Baklâna priekðlikumu par finansçjuma pieðíirðanu dzîvojamâs mâjas Jasmîni jumta remontam, Ropaþu novada dome nolçma pieðíirt finansçjumu lîdz Ls 6000,00 materiâlu iegâdei dzîvojamâs mâjas Jasmîni jumta remontam. Pamatojoties uz LR likuma Par paðvaldîbâm 24. pantu un Valsts pârvaldes likumu 28. pantu, un Ropaþu paðvaldîbas juristes I.Zundes iesniegto projektu Ropaþu paðvaldîbas saistoðiem noteikumiem Nr. 8 Ropaþu paðvaldîbas nolikums, Ropaþu novada dome nolçma apstiprinât Ropaþu novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus Nr.8 ROPAÞU PAÐVALDÎBAS NOLIKUMS. Saistoðie noteikumi triju dienu laikâ pçc to parakstîðanas rakstveidâ un elektroniskâ veidâ nosûtâmi Reìionâlâs attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministrijai. S aistoðie noteikumi Nr.8 ne agrâk kâ èetras nedçïas un ne vçlâk kâ seðas nedçïas pçc to pieòemðanas publicçjami paðvaldîbas informatîvajâ biïetenâ Ropaþu Vçstis, un tie stâjas spçkâ nâkamajâ dienâ pçc to publicçðanas; tie izliekami redzamâ vietâ paðvaldîbas domes çkâ. Ne agrâk kâ èetras nedçïas un ne vçlâk kâ seðas nedçïas pçc saistoðo noteikumu pieòemðanas laikrakstâ Latvijas Vçstnesis publicçjama informâcija par ðo noteikumu pieòemðanu. Pamatojoties uz LR likumu Par paðvaldîbâm 21. panta 2. punktu un 46. pantu un izskatot Ropaþu paðvaldîbas finanðu un ekonomikas daïas iesniegto priekðlikumu par Ropaþu novada paðvaldîbas gada budþeta grozîjumiem, Ropaþu novada dome nolçma pieòemt Ropaþu novada domes noteikumus Nr.1 Par gada budþetu par Ropaþu novada paðvaldîbas saistoðiem noteikumiem Nr.6 Par gada budþetu, kâ arî apstiprinât Ropaþu novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus Nr. 7 Par grozîjumiem Ropaþu novada paðvaldîbas saistoðos noteikumos Nr.6 Par Ropaþu novada paðvaldîbas gada budþetu. Paðvaldîbas saistoðie noteikumi Nr.6 un Nr.7 stâjas spçkâ pçc to parakstîðanas. Uzskatît Ropaþu novada domes noteikumus Nr.1 Par gada budþetu par spçku zaudçjuðiem Pamatojoties uz Sociâlo pakalpojumu un sociâlâs palîdzîbas likuma 10.panta 2.punktu un likuma Par paðvaldîbâm 15.panta 7.punktu, nolemts izveidot Ropaþu novada paðvaldîbas SOCIÂLO DIENESTU un apstiprinât Ropaþu novada paðvaldîbas sociâlâ dienesta nolikumu. Apstiprinâts Ropaþu novada paðvaldîbas sociâlâ dienesta darbinieku ðtatu saraksts: sociâlâ dienesta vadîtâjs - 1 sociâlie darbinieki - 2. Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.951 Noteikums par Rîgas rajona Ropaþu novada izveidoðanu un LR Reìionâlâs Attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministrijas atzinumu Nr. 1-22/ 3168/3740 par Ropaþu pagasta teritorija saplânojumu, nolemts veikt redakcionâlu labojumu Ropaþu pagasta teritorijas plânojumâ, aizstâjot vârdus Ropaþu pagasts ar vârdiem Ropaþu novads. Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 883 Vietçjâs paðvaldîbas teritorijas plânoðanas noteikumiem 77. pantu, sakarâ ar LR Reìionâlâs Attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministrijâ iesniegto Ropaþu pagasta teritorijas plânojumu, kâ arî LR Reìionâlâs Attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministrijas sniegto atzinumu Nr. 1-22/3168/3740 par Ropaþu pagasta teritorija saplânojumu, saistîbâ ar kuru ðobrîd notiek atzinumâ izvirzîto neprecizitâðu novçrðana, nolemts atstât spçkâ Ropaþu novada domes teritorijas plânojumu saskaòâ ar Reìionâlâs attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministrijas izsniegto atzinumu par Ropaþu pagasta padomes teritorijas plânojumu. Atkârtoti ðo jautâjumu izskatît un izvçrtçt pçc Rîgas rajona teritorijas plânojuma apstiprinâðanas. Izskatot SIA LBS-Konsultants tehnisko atzinumu par Ropaþu vidusskolas çkas stâvokli, nolemts noslçgt lîgumu ar SIA Braès un Co par Ropaþu vidusskolas nerekonstruçtâ korpusa bçniòu siltinâðanu un sienu pârbûvi 3. stâvâ (çkas ziemeïu pusç), samaksâjot Ls 18408,16 no paðvaldîbas privatizâcijas budþeta lîdzekïiem saskaòâ ar lîgumu. Sakarâ ar Ropaþu paðvaldîbas noteikumiem par 2005.gada budþetu un iesniegtajiem lîgumiem Nr. 82 un Nr. 83 par mâjas lapas - Web saita izveidoðanu un uzturçðanu, nolemts apstiprinât 2005.gada 4.jûlijâ noslçgto lîgumu Nr. 82 ar SIA MB studija par Web saita izgatavoðanu,

5 ROPAÞU VÇSTIS 5 ROPAÞU NOVADA DOME INFORMÇ samaksâjot Ls 979,40 no tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem, kâ arî apstiprinât noslçgto lîgumu Nr. 83 ar SIA MB studija par Web saita - mâjas lapas un pasta servera uzturçðanu, samaksâjot no tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem. Noslçgts lîgums ar SIA M79 par èetru datoru, divu printeru un tîklu sastâvdaïu iegâdei (paredzot 2 datorus Ropaþu novada domei, 1 - Ropaþu informâcijas centram, 1 - Ropaþu Jaunatnes un intereðu izglîtîbas centram), un samaksât Ls 1223,00 no paðvaldîbas tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem un Ls 813,00 no Ropaþu Jaunieðu un intereðu izglîtîbas centra budþeta lîdzekïiem. Saskaòâ ar Ropaþu paðvaldîbas Iepirkuma komisijas sçdes lçmumu Par mçbeïu iegâdi Ropaþu novada domes çkas 2. stâva diviem kabinetiem un zâlei, nolemts noslçgt lîgumu ar SIA Svillas un samaksât Ls 2821,00 no paðvaldîbas privatizâcijas budþeta lîdzekïiem saskaòâ ar lîgumu un nodoðanas - pieòemðanas aktu. Noslçgts lîgums ar SIA MM PLUS par vienpadsmit datoru un printera iegâdi Ropaþu novada domes deputâtu darbîbas nodroðinâðanai, samaksâjot Ls 6719,97 (ieskaitot PVN) no paðvaldîbas tautsaimniecîbas budþeta lîdzekïiem. Par skolçnu ikdienas transporta izdevumu segðanu Pamatojoties LR MK noteikumiem Nr. 250 KÂRTÎBA, KÂDÂ VEICAMI PAÐVALDÎBU SAVSTARPÇJIE NORÇÍINI PAR IZGLÎTÎBAS IESTÂÞU VAI SOCIÂLÂS APRÛPES IESTÂÞU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM 7. pantu, ka Ja attiecîgâ izglîtîba nav ieîgstama pakalpojuma saòçmçja administratîvajâ teritorijâ, pakalpojumu saòçmçjam savstarpçjo norçíinu veidâ jâsedz attiecîgajâ administratîvajâ teritorijâ pierakstîtâ audzçkòu ikdienas transporta izdevumi lîdz izglîtîbas iestâdei... un pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 370 NOTEIKUMI PAR BRAUKÐANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM SABIEDRISKAJÂ TRANSPORTÂ 3. daïas 10.,11., 13. pantu un saskaòâ ar Ropaþu paðvaldîbas gada budþetu, Ropaþu novada dome nolçma: 1. Segt kompensâciju par skolçnu sabiedriskâ transporta biïetçm klaðu skolçniem, kuri mâcâs Zaíumuiþas pamatskolas un Ropaþu vidusskolâ: 1. pamatskolas skolçniem apmaksa 100% apmçrâ; klaðu skolçniem 100% apmçrâ; izòemot audzçkòus, kurus bezmaksas Ropaþu paðvaldîba nodroðina ar transportu ðâdos marðrutos: 1.1.Zaíumuiþa Mucenieki Lîèi Silakrogs Zaíumuiþa; 1.3.Zaíumuiþa Bajâri - Zaíumuiþa; 1.4.Ropaþi Asari Kâkciems Jaunâ muiþa - Vçveri - Ropaþi; 1.5.Ropaþi Sidrabsalas Podkâjas Stiíenes Tumðupe Purvgaiïi Ropaþi; 1.6.Ropaþi Upeskrasti Kalnulaiminieki Liepkalni Augðciems Grâmatnieki Jasmîni Ropaþi. 2. Segt 100% apmçrâ kompensâciju par skolçnu sabiedrisko transportu - SABIEDRISKÂ TRANSPORTA ABONENTA BRAUKÐANAS MÇNEÐBIÏETES - vispârçjo izglîtîbas iestâþu skolçniem (no 1.lîdz 12. klasei), kuri dzîvesvietu deklarçjuði Muceniekos, Ropaþu novadâ, Apstiprinâtas bûvniecîbas ieceres Pamatojoties uz Bûvniecîbas likums 12.panta un pârejas noteikumu 11.punktu, kâ arî MK noteikumiem Nr.309 Bûvniecîbas publiskâs apsprieðanas noteikumi un LR likuma Par paðvaldîbâm 15.panta 14.punktu, un saskaòâ ar Ropaþu novada domes izsludinâto bûvniecîbas pieteikumu publisko apsprieðanu, kuru laikâ iebildumi un ierosinâjumi nav saòemti, Ropaþu novada dome pieòçma lçmumus: - Par bûvniecîbas ieceres d/s Zaíumuiþa Nr.191 apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Rakstos apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres d/s Tumðupe Nr.234 apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Aigari apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Zaíumuiþa apstiprinâðanu un kuri mâcîbas apgûst krievu valodas plûsmâ. 3. Segt kompensâciju par skolçnu sabiedrisko transportu vispârçjo izglîtîbas iestâþu skolçniem, kuru deklarçtâ dzîvesvieta ir Silakrogâ, Zaíumuiþâ, Tumðupç, Ropaþos un citâs novada apdzîvotâs vietâs Ropaþu novadâ, Rîgas rajonâ, un kuri mâcâs krievu valodas plûsmâ: 1. pamatskolâ - apmaksât 100% apmçrâ; klaðu skolçniem (klâtienç) - apmaksât 50% apmçrâ. 4. Segt kompensâciju 50 % apmçrâ par sabiedrisko transportu vispârçjo izglîtîbas iestâþu latvieðu plûsmas skolçniem, kuru dzîvesvieta deklarçta Ropaþu novadâ, Rîgas rajonâ, un kuri mâcâs ârpus paðvaldîbas administratîvâs teritorijas, ðâdos gadîjumos: 1. Skolçniem no maznodroðinâtâm ìimençm; 2. Skolçniem, kuru ìimençs ir 1. un 2. grupas invalîdi; 3. Skolçniem, kuru vecâki ir represçtâ personas. 5. Sabiedriskâ transporta kompensâciju veikt katru mçnesi vai pusgadâ pçc audzçkòu vecâku ierosinâjuma. Kompensâcijas par sabiedrisko transportu skolçniem apmaksât par paðreizçjo gadu lîdz kalendârâ gada 31. decembrim; par iepriekðçjo gadu kompensâcijas par sabiedrisko transportu skolçniem netiek apmaksâtas, izòemot gadîjumus, kad tam ir bûtisks iemesls (vecâki ir bijuði slimi vai komandçjumâ) uzrâdot apliecinoðus dokumentus. 6. Paðvaldîbâ jâiesniedz ðâdi dokumenti: 1. Vecâku vai personu, kas pilda vecâku pienâkumus, iesniegums par sabiedriskâ transporta izdevumu kompensâciju, norâdot attiecîgo marðrutu. 2. Izziòa no mâcîbu iestâdes par skolas apmeklçjumu (izziòâ vçlams uzrâdît valoda, kurâ mâcîbas apgûst). - Par bûvniecîbas ieceres Zaíumuiþa apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Zaíumuiþa apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres d/s Jugla Nr.135 apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Jâòsilos apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Laðupçs apstiprinâðanu - Par Ropaþu sporta centra laukumu rekonstrukcijas bûvniecîbas ieceres apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Avotiòos apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Jaunâ ielâ 17 apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceru pie Lattelekom toròa apstiprinâðanu - Par bûvniecîbas ieceres Meþa ielâ 2 apstiprinâðanu ar nosacîjumu- izvietot kabeli ârpus ceïa zonas, kas paredzçta braukðanai.

6 6 ROPAÞU VÇSTIS IX SKOLÇNU DZIESMU UN DEJU SVÇTKU DALÎBNIEKI KÂ OGLÎTE GAVILÇT GÂJA Ðî vasara Zaíumuiþas folkloras kopai Oglîte ir notikumiem bagâta. Tikko liecîbas saòçmuði, mazie dziedâtâji un viòu lîdzbraucçji jau kravâja ceïasomas, lai dotos uz starptautisko folkloras festivâlu Èehijâ. Jûnija vidû kopâ ar skolotâju Ligitu Ðreiberi tika sniegta pirmâ nopietnâ intervija þurnâla Mâjas Viesis 1.jûlija numurâ vesela lapaspuse atvçlçta Oglîtes vadîtâjas un dalîbnieku izteikumiem par dziesmâm, dziedâðanu un gatavoðanos dziesmu svçtkiem. Necik ilgi atpûtuðies pçc ârzemju brauciena, kad klât jau Jâòu ielîgoðana un gadskârtçjais Origo folkloras festivâls Stacijas laukumâ Rîgâ, tur Oglîtes piedalîjâs jau otro gadu pçc kârtas. Kad Jâòi kârtîgi bija nolîgoti un garâs brîvdienas pavadîtas, klât jau IX skolçnu Dziesmu un deju svçtki. No visiem vairâk kâ 30 dziedâtâjiem Ligita bija atlasîjusi tikai 11 bçrnus ar spçcîgâkajâm balsîm, jo ðo Dziesmu svçtku moto taèu bija Nâc gavilçt! Ja atlases kritçrijs bûtu laba un kârtîga uzvedîba vienmçr un visur, tad gan kompânija bûtu pavisam cita Tâ nu bruòojusies ar lielu uzòçmîbu un pacietîbu, kopas vadîtâja Ligita veda savus audzçkòus gavilçtâju pulciòâ. Viss sâkâs jau lietainajâ Pçterdienâ Etnogrâfiskajâ brîvdabas muzejâ, kur uz sadziedâðanos un sadancoðanos bija pulcçjuðâs visas bçrnu folkloras kopas, kas piedalîjâs Dziesmu svçtkos. Debesis bija savilkuðas visapkârt viendabîgi pelçkus, biezus mâkoòus, un lija vçss lietus, bçrni tinâs villainçs, apvilka lietusmçtelîðus un drebinâdamies dziedâja lietus aizdzenamo dziesmiòu: Aizej, lietiò, rûkdams, kaukdams aiz tiem lieliem jûras vaïòiem. Atnâc saulîte spîguïodama! Un, nodziedâjuði ðo dziesmiòu pçc kârtas reizes divdesmit, brînums notika mâkoòi paklîda, parâdîjâs saule un kïuva arî siltâks. Kad pçcpusdienâ ezermalâ bija lielâ sadancoðanâs, zâle jau bija noþuvusi, saulîte sildîja tâ, ka dejotâjiem kïuva stipri silti. Piektdien, 1.jûlijâ Oglîte piedalîjâs Amatu dienâ Doma laukumâ Rîgâ. No paða rîta uz Rîgu braucot arî smidzinâja lietutiòð, bet, tâ kâ bçrni pa ceïam nemitîgi dziedâja lietus aizdzenamo dziesmiòu, ierodoties Doma laukumâ, viss jau bija nokârtots saulains laiks priecçja visus. Aplûkojuði amatniecîbas skolu j a u n a t n e s demonstrçtos meistarstiíus un gatavos darbiòus, Oglîte râdîja ko mâk aizrautîgi piedalîjâs kopîgajâs dejâs un rotaïâs, iesaistot savâ pulciòâ arî bçrnus no skatîtâju rindâm. Visa sestdiena pagâja Dainu kalnâ Turaidâ, kur notika folkloras svçtki un vienlaikus Dainu kalna 30 gadu jubilejas svinîbas. Oglîtes dziedâtâji un dejotâji sadancoja kopâ ar citâm folkloras kopâm Dziesmu dârzâ, bet vçlâk mûsu Diþie dziedâtâji Anna Brila, Zane Jablonska, Sandra Grieze, Lîna Kalnbçrziòa un Jçkabs Brils piedalîjâs îpaðâ Diþo dziedâtâju, dejotâju un muzikantu koncertâ Dainu kalnâ. Ar to vçl viss nebeidzâs. Vakara koncertu novadu sadziedâðanos iegavilçja mûsu meitenes kalniòâ stâvçdamas. Un skan Turaidas Danèi Brîvdabas muzejâ un Rîgâ Doma laukumâ pakalnos tâlu, tâlu. Kad Oglîte uzstâjâs kopâ ar Piedaugavas zonas folkloras kopâm, dziedot savas skanîgâs dziesmas un aicinot citus uz danci, piekritçju bija pietiekami daudz. Turaidas Dainu kalnâ Piedaugavas grupu vidû gavilç arî Oglîte

7 ROPAÞU VÇSTIS 7 IX SKOLÇNU DZIESMU UN DEJU SVÇTKU DALÎBNIEKI savâkt kopâ vienlaikus un arî vçl piedabût viòus nopietni strâdât pçc tâ jau garâs darba dienas, kad citi bçrni iet mâjâs un skrien ar draugiem pa lauku. Ja mazie dziedâtâji daþdien bûtu savaldîgâki, varçtu daudz labâk sagatavoties un demonstrçt vçl labâku sniegumu, - tâ pçc Oglîte braði pârstâv Ropaþu novadu arî svçtku gâjienâ nozîmîgâs balvas Un tad sekoja pats negaidîtâkais kad saòemðanas sprieda Ligita. pasâkuma vadîtâji Mâra Mellçna un Ernests Pçdçjâ Dziesmu svçtku diena Spîès aicinâja folkloras kopas saòemt svçtdiena sâkâs ar visu dalîbnieku gâjienu novçrtçjumu par ieguldîto darbu no Vecrîgas lîdz pat Dailes teâtrim. Tâ kâ gatavojoties IX skolçnu Dziesmu un deju visi gâjiena dalîbnieki rindojâs rajonu svçtkiem, kâ Pirmâs pakâpes diplomu alfabçtiskâ secîbâ, Rîgas rajons gâjienâ ieguvçjas tika nosauktas tikai divas devâs tikai ap vieniem dienâ, Ropaþu folkloras kopas: Ceiruleits no Lîvâniem novada nelielais gâjçju pulciòð rajona un Oglîte no Zaíumuiþas tas tik bija sarakstâ tâpat lejas galâ Nonîkuði pârsteigums! Mûsu mazâs meitenes 11.novembra krastmalâ gandrîz divas Landa, Anna, Kate un Sandija pat spiedza stundas, Oglîtes dalîbnieki beidzot devâs aiz sajûsmas! Ligita Ðreibere gan vçlâk gâjienâ kopâ ar Ropaþu novada Domes atzina, ka, viòasprât, ðis novçrtçjums ir ïoti darbiniekiem un arî ar svçtku dalîbniekiem - augsts, taèu ðíiet, vçl nenopelnîts, jo Ropaþu vidusskolas teâtra sporta komandu mçìinâjumos gada garumâ ir gâjis ïoti grûti, un viòu skolotâju Spodru Kalniòu. Novada lielo bçrnu pulciòu patieðâm ir tik sareþìîti karogu braði nesa Trejasmens puiði, bet No kreisâs: Kârlis, Sandija, Lîna, Sandra, Landa, Zane, Kate, Anna. 2.rindâ: Zane un Ligita Ðreibere, priekðâ: Jçkabs un Oskars. pârçjie priecîgi sveicinâja gâjiena vçrotâjus gan ar savâm dziesmâm, gan ziedu puðíiem, gan skaïâm gavilçm, atbildot uz skatîtâju sveicieniem. Mazâs Oglîtes meitenes Anna un Landa pat saskaitîja, ka visa gâjiena garumâ viòiem tika sûtîti 90 sveicieni. Un kâds svçtku prieks un gandarîjums par savu lîdzdalîbu ðajos svçtkos bija dalîbnieku sejâs to ikkatrs varçja vçrot visa gâjiena garumâ! Tobrîd vairs neviens nelikâs ne noguris, ne pârkarsis saulç, ne izbadçjies viss bija mazsvarîgi, jo kopâ ieðana, dziedâðana un smaidîðana bija aizrâvusi ikvienu. Un paðâs gâjiena beigâs, kad aiz muguras jau bija Dailes teâtris un Dziesmu svçtku virsdiriìentu tribîne, nâca paði mîïâkie un gaidîtâkie sveicieni tur ielas malâ stâvçja Rîgas rajona vadîba un arî Ropaþu novada domes priekðsçdçtâjs Antons Cibuïskis, sûtot mûsçjiem vçlreiz uzmundrinoðus sveicienus un prieka pilnus smaidus! Tikuði lîdz savam autobusam, visi beidzot attapâs, ka ir taèu patieðâm lielu gabalu nogâjuði saulç un karstumâ, ka gribas çst un atpûsties. Emocijas gan bija uzkrâtas pârpârçm. Taèu viss vçl nebija galâ. Svçtku dalîbniekiem tika dota iespçja bez maksas apmeklçt Zooloìisko dârzu, un mûsçjie izmantoja ðo izdevîbu, bet arî tur, kâ zinâms, ir jâstaigâ kâjâm un saulîtç Bet vakarâ vçl uzstâðanâs Meþaparkâ pie Lielâs estrâdes. Tur Oglîte, tâpat kâ citas folkloras grupas, pâris stundas dziedâja, dejoja un gâja rotaïâs izklaidçjot un iepriecinot skatîtâjus, kuri jau laikus bija ieraduðies uz noslçguma koncertu Lielajâ estrâdç. Cik gan mazie mâkslinieki spçj izturçt ðâdu daudzdienu svçtku maratonu tâdâ emociju pacçlumâ, - to visvairâk izjuta kopas vadîtâja Ligita Ðreibere, kad paðâ vakarâ bçrniem visâdi stiíi un palaidnîbas sâka lîst ârâ, un viòi vairs nebija nomierinâmi. Ar bçrniem nav viegli strâdât. Labi, ka viòu bija tikai 11, nevis visi 30 Visu vecâku vârdâ liels paldies skolotâjai Ligitai par ieguldîto darbu, pûlçm, sapratni un milzîgo pacietîbu! Bet paði Oglîtes dziedâtâji vçl ilgi atcerçsies ðîs vasaras daudzâs uzstâðanâs reizes, braucienus un lielo svçtku kopâ bûðanas sajûtu, lepni nçsâdami savas oranþâs Dziesmu svçtku dalîbnieku cepurîtes un somiòas ar sieriòa Kârums attçlu. Inâra Skrodele

8 8 ROPAÞU VÇSTIS SPORTS UN ATPÛTA ROPAÞU NOVADA 4. SPORTA SVÇTKI GADA 27.AUGUSTÂ, ZAÍUMUIÞÂ ROPAÞU NOVADA 4. SPORTA SVÇTKU NOLIKUMS MÇRÍIS UN UZDEVUMS. Sekmçt iedzîvotâju saikni ar sportu, aktîvu atpûtu, veicinot fizisko aktivitâðu un sporta popularitâti kopîgai kolektîvu, ìimeòu atpûtai. Iesaistît kopîgâs aktivitâtçs un pulcinât vienkopus iedzîvotâju kolektîvus - formâlas un neformâlas apvienîbas, iesaistît pçc iespçjas vairâk Ropaþu novadâ dzîvojoðos un strâdâjoðos vienkopus. Piesaistît bçrnus sporta sacensîbâm kopâ ar vecâkiem Iesaistît sporta svçtku atbalstîðanâ novada uzòçmçjus un darba kolektîvus. Saglabât un stiprinât sporta svçtku tradîciju. Noskaidrot labâkâs komandas un uzvarçtâjus sporta veidos. LAIKS UN VIETA. Sacensîbas notiks gada 27. augustâ Ropaþu novada Zaíumuiþâ, stadionâ. Atklâðanas parâde plkst Ieraðanâs, pieteikumu precizçðana un dalîbnieku reìistrâcija no plkst lîdz Sacensîbu sâkums DALÎBNIEKI. Sacensîbâs piedalâs Ropaþu novadâ esoðo uzòçmumu, iestâþu darbinieki un viòu ìimenes, apvienotas ciematu komandas - visi Ropaþu novadâ dzîvojoðie un strâdâjoðie. Kopvçrtçjumam piesaka 1 komandu sporta veidâ. Pârçjâs komandas - (indivuiduâlie starti) ârpus kopvçrtçjuma konkurences, cînâs tikai par vietu sporta veidâ, palielinot konkurenci. Sacensîbâs bçrniem lîdz 16 gadu vecumam atseviðíi starti. SACENSÎBU VADÎBA. Sacensîbas rîko Ropaþu sporta centrs. Sacensîbu galvenais tiesnesis Pçteris Salenieks, galvenâ sekretâre Inâra Skrodele. Sacensîbu tehnisko vadîbu veic apstiprinâta tiesneðu kolçìija: veidu vecâkie tiesneði un galvenais tiesnesis. Strîdîgus jautâjumus izðíir: galvenais tiesnesis, sporta veida vecâkais tiesnesis, kopâ ar konfliktâ iesaistîto puðu komandu pârstâvjiem. PIETEIKÐANÂS. Iepriekðçja pieteikðanâs ar îsziòu pa tâlruni , norâdot komandas nosaukumu un dalîbnieku skaitu, dalîbai individuâli vai kopvçrtçjumam lîdz Rakstiska pieteikðanâs lîdz plkst Dalîbnieku pieteikumos norâdîts: komandas nosaukums, dalîbnieku vârds, uzvârds, dzimðanas gads, disciplînas, kurâs startçs. Pieteikt kopvçrtçjumam sporta veidâ var tikai vienu komandu, noteiktu dalîbnieku skaitu. Pârçjâs komandas un dalîbnieki ârpus kopvçrtçjuma. Bçrniem lîdz 16 gadiem nepiecieðama vecâku rakstiska atïauja piedalîties sacensîbâs, pievienojama komandas pieteikumam. Atbildîgs par nepilngadîgo sacensîbu laikâ ir komandas pârstâvis. Pilngadîgie dalîbnieki paði atbild par savu veselîbas stâvokli, parakstoties pieteikumâ. Pasâkuma organizators un rîkotâji neatbild par dalîbnieku veselîbu un uzvedîbu pasâkuma laikâ. Pieteikumu precizçðana sacensîbu dienâ lîdz IZLOZE. Notiek plkst sacensîbu dienâ, vada galvenais tiesnesis un veidu vecâkie tiesneði. SACENSÎBU IZCÎÒAS NOTEIKUMI. Oficiâlajos sporta veidos sacensîbas notiek pçc starptautiskajiem veida noteikumiem, norâdîtas tiek tikai atðíirîbas. Sacensîbu kârtîba tiek noteikta pârstâvju sanâksmç, kopâ ar veidu vecâkajiem tiesneðiem. Vienu dalîbnieku var pieteikt tikai vienâ sporta veidâ, izòemot stafeti un roku cîòas. VÇRTÇÐANA. Kopvçrtçjumam: Uzvara sporta veidâ 1 punkts, 2. v. - 2 punkti, utt. Uzvaru kopvçrtçjumam nosaka mazâkais punktu skaits par 8 sporta veidiem, kuros iegûtas augstâkas vietas. Individuâlie starti paaugstina konkurenci komandu kopvçrtçjumam. Kopvçrtçjumam piesaka 1 komandu sporta veidâ vai attiecîgi norâdîto dalîbnieku skaitu. Vietu kopvçrtçjumam - punktus nosaka pieteiktâs komandas izcînîtâ vieta sporta veidâ ( piem. 8. vieta - 8 punkti).vietu sporta veidâ komandai un individuâli - rezultâts atbilstoði sporta veidam. Gan individuâlie rezultâti, gan ârpus kopvçrtçjuma sporta veidiem pieteiktâs komandas sporta veidâ tiek vçrtçtas viena grupâ! (Attiecîgi kopvçrtçjumam ieskaita punktus par attiecîgi izcînîto vietu.) APBALVOÐANA. Komandu sporta veidos - komandas un individuâlajos veidos - individuâli apbalvo dalîbniekus, kuri izcînîjuði vietu ar diplomiem un balvâm. Balvas sporta veidos un kopvçrtçjumam dâvina un pasniedz novada uzòçmumi. Komandu, kura izcînîjusi 1. vietu kopvçrtçjumâ apbalvo ar ceïojoðo kausu. Kopvçrtçjumam pieteiktâs komandas, kuras izcînîjuðas vietas apbalvo ar diplomiem un balvâm, sporta centra bezmaksas apmeklçjumu. Balvas sporta veidos un kopvçrtçjumam dâvina un pasniedz novada uzòçmumi. SACENSÎBU IZDEVUMI. Izdevumus, kas saistîti ar dalîbnieku piedalîðanos sacensîbâs sedz paði dalîbnieki. Izdevumus, kas saistîti ar sacensîbu organizçðanu: tiesneðu apmaksa, apkalpojoðâ personâla - darba grupas apmaksas, apbalvoðana sedz Ropaþu sporta centrs. Izdevumus, kas sasaistîti ar apbalvoðanas pasâkumu sedz novada uzòçmumi. Komandâm, kuras nepârstâv uzòçmumus - sporta svçtku atbalstîtâjus dalîbas maksa 25 Ls startiem visos veidos - kopvçrtçjumam. Bçrnu starti riteòbraukðana, skrituïslidas - bezmaksas. Tiesneðiem atïauts startçt ârpus kopvçrtçjuma! SACENSÎBU SPORTA VEIDI: Teniss, vienspçle no Junioru riteòu gonkas Stafete - ðíçrðïu josla11.00 Futbols no Riteòbraukðana skolçniem Skrituïslidas Pludmales volejbols no Strîtbols no Riteòbraukðana pieauguðiem no Airçðanâs slaloms no Ambîciju cîòas no Darbosies bufete Meþâres, Oriflame prezentâcija, piedalîsies Armanda Lauku klubs - izjâdes ar zirgiem, piepûðamâ atrakcija bçrniem Arabella no Annels. Apbalvoðanas pasâkums plkst ar deju grupu Kickin Stars, spçlçs grupa Polise.

9 ROPAÞU VÇSTIS 9 SPORTS UN ATPÛTA SPORTA VEIDU APRAKSTS 1. Riteòbraukðana pieauguðajiem (no 14 gadu vecuma). Apbalvo tikai individuâli vietas grupâs, balvas no Meþâres. Starts: no plkst lîdz Starts un finiðs pie jaunâ gâjçju tilta (pâri Juglas upei). Komandâ: kopvçrtçjumam atïauts pieteikt 3 vîrieðus un 3 sievietes. Pârçjie cînâs par vietâm. Savi divriteòi, íiveres. Grupas: vîrieðiem: no 14-18, no18-40, no 40 - bez ierobeþojuma; sievietçm:no14-18,no18-35, no 35 -bez ierobeþojuma. Ja nav íiveres, dalîbnieks ir uzòçmies atbildîbu par savu veselîbu komandas kopçjâ pieteikumâ, apliecinot to ar savu parakstu. Atbildîgais tiesnesis Jânis Aprubis, Antoòina Razgaila. 2. Pludmales volejbols. Apbalvo vietu ieguvçjas komandas, balvas no Rasas. Sâkums: plkst Izloze un pârstâvju sanâksme:11.15.norises vieta: 2 pludmales volejbola laukumi. Spçles notiek paralçli divos laukumos. Atseviðía izloze pa apakðgrupâm. Volejbola spçlçtâjiem nav ieteicams startçt citos veidos. Komandâ :1 sieviete un 2 vîrieði. Spçïu secîba un kârtîba atkarîbâ no komandu skaita pârstâvju sanâksmç. Kopvçrtçjumam var pieteikt 1 komandu, pârçjâs cînâs tikai par vietu volejbolâ. Atbildîgais tiesnesis Rolands Zaïmeþs. 3. Strîtbols. Apbalvo komandas vietu ieguvçjas, balvas no Liepavoti. Sâkums no plkst izloze un pârstâvju sanâksme: Komandâ:1 sieviete un 2 vîrieði. Spçïu secîba un spçïu ilgums ( 5-8 minûtes vai rezultâts) pârstâvju sanâksmç. Kopvçrtçjumam var pieteikt 1 komandu, pârçjâs cînâs tikai par vietu strîtbolâ. Tiesnesis iejaucas tikai konflikta gadîjumâ. Atbildîgais tiesnesis Andris Strautmanis 4. Teniss. Apbalvo individuâli vietu ieguvçjus, balvas no Elda. Sâkums: no plkst Norises vieta: tenisa laukums. Izloze un pârstâvju sanâksme: Komanda kopvçrtçjumam piesaka 1 sievieti un 1 vîrieti, pârçjie cînâs par vietu sporta veidâ. Izloze un spçïu kârtîba pârstâvju sanâksmç atkarîbâ no dalîbnieku skaita. Vienspçle. Tiesneða apmaksa no MS -3. Atbildîgais tiesnesis Zigis Upîtis 5. Futbols. Apbalvo komandas vietu ieguvçjas, balvas no Elda. Sâkums plkst Izloze un pârstâvju sanâksme: Komandâ: 7 dalîbnieki, atïauts pieteikt 14. Izloze, spçïu kârtîba un ilgums pârstâvju sanâksmç. Kopvçrtçjumam var pieteikt 1 komandu, pârçjâs cînâs tikai par vietu futbolâ. Atbildîgais tiesnesis Jânis Ðtolcers, Mihails Busels. 6. Komandu stafete - ðíçrðïu josla. Apbalvo komandas vietu ieguvçjas, balvas no Kolanda. Sâkums: no plkst norises vieta: pie peldçtavas. Komandâ: 2 sievietes un 2 vîrieði. Komanda saòem droðîbas tehnikas instruktâþu. Komandas iegûto vietu nosaka uzdevumu veikðanas laiks. Atïauts pieteikt tikai 1 komandu. Komandâ pilngadîgi dalîbnieki. Komandas uz starta laiku pierakstâs lîdz 10.30, iesniedzot pieteikumus! Atbildîgais tiesnesis O. Ðestakovskis 7. Jaunie riteòbraucçji - skolas vecums. Apbalvo individuâli katrâ vecuma grupâ vietu ieguvçjus. Balvas no Visa 9. Sâkums: no plkst Starts un finiðs pâri Juglas upei, pie jaunâ gâjçju tilta. Komandai atïauts pieteikt neierobeþotu skaitu dalîbnieku jebkurâ vecuma grupâ. Vecuma grupas:6-8 gadi; 8-10 g.;10-12 g.; g. Savi divriteòi, íiveres. Distances garums ap 0,5-2 km. Kontrolpunkts godîgam braucienam. Kopvçrtçjumam ieskaita 4 augstâko vietu iegûto punktu summu no jebkuras vecuma grupas, ( 1. vieta - 1 punkts utt.), nosakot komandas izcînîto vietu - mazâk punktu - augstâka vieta. Vienâda punktu skaita gadîjumâ, augstâka vieta komandai, kura 1) augstâkâ vieta jaunâkâ grupâ, 2) dotajâ veidâ startçja ar lielâku dalîbnieku skaitu. Atbildîgie tiesneði Antoòina Razgaila, Jânis Aprubis. Apbalvoðana uz skrejceïa plkst Junioru riteòbraukðanas gonkas. Apbalvoðana Apbalvo individuâli katrâ vecuma grupâ vietu ieguvçjus. Balvas no Braès un co. Sâkums: no plkst Norises vieta: Skrejceïð. Komandai atïauts pieteikt neierobeþotu skaitu dalîbnieku jebkurâ vecuma grupâ. Vecuma grupas:3-4 pilni g.; 4-5 pilni g.; 5-6 pilni gadi. Vecâki, vai atbildîgâ persona, kura piesaka bçrnus startam atbildîgi par bçrnu droðîbu un veselîbu sacensîbu laikâ: íiveres, roku, ceïu sargi. Kopvçrtçjumam ieskaita 4 augstâko vietu iegûto punktu summa no jebkuras vecuma grupas, (1. vieta - 1 punkts utt.), nosakot komandas izcînîto vietu - mazâk punktu - augstâka vieta. Vienâda punktu skaita gadîjumâ, augstâka vieta komandai, kurai: 1) dotajâ veidâ lielâks dalîbnieku skaits; 2) augstâkâ vieta jaunâkâ grupâ. Atbildîgais tiesnesis: Ruta Novikova 9. Ambîciju cîòas - roku cîòas. Apbalvo individuâli sporta veidâ vietu ieguvçjus vîrieðus un individuâli vietu ieguvçjas sievietes, balvas no Salons - frizçtava, Zaíumuiþâ. Sâkums: no plkst.16.00, izloze Norises vieta: skrejceïð.2 - mînusu sist. Kopvçrtçjumam piesaka 1 komandu: 1 vîrietis + 1sieviete. Kopvçrtçjumam ieskaita komandas vietu ( abu dalîbnieku vietu summa = punkti, mazâk punktu - augstâka vieta komandai). Vienâda punktu skaita gadîjumâ augstâka vieta komandai, kurai augstâku vietu izcîna sieviete. Atbildîgais tiesnesis Edgars Mednis 10. Airçðanas slaloms. Apbalvo vietu ieguvçjas - komandas, balvas no Braès un co. Sâkums no plkst Norises vieta: pie peldçtavas. Kopvçrtçjumam viena komanda: 2 dalîbnieki. Tikai labvçlîgos laika apstâkïos. Komandas uz starta laiku pierakstâs lîdz 12.30, vai iesniedzot pieteikumus! Atbildîgais tiesnesis Ina Baiþa. 11. Skrituïslidas. Apbalvo individuâli katrâ vecuma grupâ vietu ieguvçjus. Balvas no Liepavoti. Apbalvoðana Sâkums: no plkst Norises vieta: Skrejceïð. Komandai atïauts pieteikt neierobeþotu skaitu dalîbnieku jebkurâ vecuma grupâ. Vecuma grupas:8-9 pilni g.; 9-10 pilni g. Uzmanîbu! Vecâki, vai atbildîgâ persona, kura piesaka bçrnus startam atbildîgi par bçrnu droðîbu un veselîbu sacensîbu laikâ: íiveres, roku, ceïu sargi. Kopvçrtçjumam ieskaita 3 augstâko vietu iegûto punktu summu no jebkuras vecuma grupas, (1. vieta - 1 punkts utt.), nosakot komandas izcînîto vietu - mazâk punktu - augstâka vieta. Vienâda punktu skaita gadîjumâ, augstâka vieta komandai, kurai: 1) dotajâ veidâ lielâks dalîbnieku skaits; 2) augstâkâ vieta jaunâkâ grupâ. Atbildîgais tiesnesis: Ruta Novikova Balva komandai 1. vietas ieguvçjai 2005.gada Ropaþu novada Sporta svçtkos! SIA Q-Line, mçríu-ðíîvîðu raþotâjs stenda un sportinga ðauðanai, sadarbîbâ ar Latvijas Sportinga federâciju piedâvâ izmçìinât sporta veidu, ar kuru pavisam drîz bûs iespçja nodarboties arî Ropaþu novadâ. Komanda var deleìçt dalîbniekus vecumâ no 14 gadiem, kuriem bûtu interesanti ar instruktora palîdzîbu pamçìinât sevi sportinga ðauðanâ. Sacensîbu vieta: Rîga, Zâïu iela, 8, ðauðanas stends Ziepniekkalns Laiks: 2005.g. 3.vai 4.septembrî (pçc saskaòoðanas) Ieroèi: 12. kalibra gludstobra bises (nodroðina organizçtâji SIA Q-Line un Latvijas Sportinga federâcija). Munîcija: 12. kalibra skroðu patronas ar lâdiòu lîdz 28 gr. (nodroðina organizçtâji). Programma: Katram dalîbniekam tiks piedâvâti 25 mçríi (ðíîvîði). Katru ðíîvi var saðaut ar divâm patronâm. Sacensîbâs uzvar ðâvçjs, kurð saðaus vairâk ðíîvju no 25. Ziepniekkalna ðauðanas stenda instruktora Ivara Gulbja mob. tâlrunis laika un citu detaïu saskaòoðanai:

10 10 ROPAÞU VÇSTIS SPORTS UN ATPÛTA ROPAÞU ZEMNIEKI UZVAR VISLATVIJAS ZEMNIEKU SPORTA SPÇLÇS Sestdien, 30. jûlijâ, Priekuïos norisinâjâs otrâs Vislatvijas zemnieku sporta spçles. Atklâðanas parâdç izsoïoja 31 komanda no visiem Latvijas reìioniem. Bija vienîbas gan no zemnieku apvienîbâm, gan no atseviðíâm zemnieku saimniecîbâm. Atklâðanas parâdi pieòçma un dalîbniekus sveica Zemkopîbas ministrs Mârtiòð Roze. Viòð izteica prieku par kuplo dalîbnieku skaitu un pauda cerîbu, ka nâkamajâ gadâ dalîbnieku skaits augs. Sacensîbas norisinâjâs 5 komandu un 6 individuâlajâs sacensîbâs. Tika noteikts arî stiprâkais Latvijas zemnieks. Sacensîbu orgkomiteja noteica arî Superkomandu un labâko nometnes iekârtojumu. Ar ïoti labiem panâkumiem ðajâs sacensîbâs startçja un kopvçrtçjumâ 1.vietu izcînîja Ropaþu novada zemnieku pârstâvji. Dalîbnieku komandu organizçja zemnieku saimniecîba Rasas ar sportisko Aivaru Kleinu vadîbâ, piedalîjâs arî z/s Mauriòi, ðo saimniecîbu darbinieku bçrni, mazbçrni un citi sportot gribçtâji, kopâ 25 sportisti. Z/s Rasas komandai vislabâk veicâs volejbolâ, basketbolâ un bobslejâ, kur tika izcînîtas 1.vietas. Ðautriòâs 2.vieta, bet gokartos un zolîtes spçlç 3.vieta. Diezgan veiksmîgi bija starti arî citos sporta veidos stiprinieku sacensîbâs, tautas bumbâ, jautrîbas stafetç un tâdçï daudziem bija negaidîts pârsteigums Rasas komanda izcînîja 1.vietu kopvçrtçjumâ! Smago baïíi braði ceï Ropaþu stiprinieks Edgars Mednis Saòemot krietnu daïu no vçrtîgajâm godalgâm, Rasas komanda vçlreiz apliecinâja, ka Ropaþu novadâ ir daudz spçcîgu un veiksmîgu sportistu! Informâciju sagatavoja Inâra Skrodele RÎGAS RAJONA PAÐVALDÎBU DARBINIEKI SPORTO ZAÍUMUIÞÂ Uzvarot kârtçjo reizi pagâjuðâ gada Rîgas rajona paðvaldîbu darbinieku sporta spçlçs, Ropaþu novadam ðovasar bija tas gods un lielâ atbildîba rîkot ðâdas sacensîbas savâ teritorijâ un aicinât ciemos visas Rîgas rajona paðvaldîbu komandas. Tâ 5. augusta rîts Zaíumuiþâ, kur norisinâjâs 9. vasaras sporta spçles, ienesa daudz jautrîbas un sportisku garu, jo ðeit tikâs vairâk nekâ 300 Rîgas rajona paðvaldîbu darbinieki, lai censtos cits citu pârspçt veiklîbâ astoòos sporta veidos. Sacensîbas atklâja un veiksmîgus startus visiem novçlçja Ropaþu novada domes priekðsçdçtâjs Antons Cibuïskis un Ropaþu novada domes deputâtu un darbinieku komanda Atklâðanas parâdç nostâjuðâs 18 Rîgas rajona paðvaldîbu darbinieku komandas sacensîbu galvenais tiesnesis Çvalds Goba. Pçc komandu parâdes uzmundrinoðas mûzikas pavadîbâ sportisti devâs uz starta lîniju. Orientieristi uz velosipçdiem drosmîgi metâs pakïaut tumðos apkaimes meþus un dubïainos ceïus. Ïoti labi distanci veica Ropaþu bûvinspektors Raitis Gultnieks, uzvarot individuâli vîrieðu konkurencç. Daudz jautrîbas mirkïu sagâdâja ðíietami vienkârðs uzdevums trâpît ar tenisa bumbiòu basketbola grozâ viegli var likties tikai nezinâtâjam, patiesîbâ vajag lielas iemaòas, lai gûtu labu rezultâtu. Lai kâ ropaþnieki centâs - iegûtais rezultâts nebija gaidîtais.

11 ROPAÞU VÇSTIS 11 SPORTS UN ATPÛTA Florboulings tas ir grûti, bet interesanti, atzîst mûsçjie Ðajâs sacensîbâs bija pilnîgi jauns sporta veids - florboulings kurâ ar hokeja nûju lîkloèu jâdzenâ tenisa bumbiòu, beigâs raidot to íegïu rindâ. Ðeit daudz ko noteica veiksmîgs bumbiòas metiens pa íegïiem un tas, cik daudz íegïu apgâzîsies vienâ reizç. Ropaþniekiem izdevâs izcînît 9.vietu. Raitis Gultnieks pçc veiksmîgâ finiða orientçðanâs trasç spçles galotnç bija neizðíirts rezultâts, cîòa par uzvaru bija aizraujoða, bet ðoreiz veiksme uzsmaidîja Âdaþu paðvaldîbas komandai, atstâjot spçcîgo Ropaþu komandu 2.vietâ. Ligita Zeltiòa gatavojas metienam basketbola grozâ Grâmatveþu sacensîbas - atskaiðu glâbðana mûsu komandai atnesa uzvaru Agita Rubene veiksmîgi tika galâ ar uzdevumu no doto burtu kaudzîtes salikt vârdu, kas sastopams grâmatveþu ikdienas darbâ. Komandu stafete ðíçrðïu joslâ bija nopietns pârbaudîjums ne jau katram ir pa spçkam pastaigas pa virvi pâri upei, tiesa gan, ar nodroðinâjumu. Kad vienâ virzienâ tâ ðíçrsota, atpakaï jâtiek laivâ bez airiem, ar rokâm velkoties pa virvi. Pçc ðâ jautrâ brauciena èetratâ jânes nestuves, katram nesçjam tâs lîksmi raustot savâ soïu taktî. Ropaþu novada komanda spçja mobilizçt visus spçkus un enerìiju, tâ izcînot 3.vietu ðajâ disciplînâ. Priekðsçdçtâju divcîòâ ietilpa portfeïa tâlummeðanas disciplîna un futbola soda sitienu sacensîbas. Neskatoties uz namatçva funkcijâm un aizòemtîbu organizçjot ðîs sacensîbas, veiksmîgi startçja mûsu novada domes priekðsçdçtâjs Antons Cibuïskis, ierindojoties 4.vietâ savu amatbrâïu konkurencç. Visilgâkâs cîòas un karstâkâs kaislîbas norisinâjâs pludmales volejbola laukumos, kur par 1. 2.vietu ilgstoði cînîjâs Ropaþu paðvaldîbas volejbolisti ar Âdaþniekiem. Veselas 18 reizes pçdçjâs Ropaþu volejbolisti spraigâ cîòâ tika pie 2.vietas kausa un medaïâm Labi noorganizçt tik vçrienîgu pasâkumu, kâ arî veiksmîgi startçt visâs disciplînâs nebût nav viegli, tâpçc kopvçrtçjumâ izcînîtâ 4.vieta ir teicams rezultâts. Nâkamgad, jau 10. vasaras sporta spçlçs sportiskie ropaþnieki, iespçjams, atkal sagâdâs ne vienu vien pârsteigumu saviem kolçìiem no citâm Rîgas rajona paðvaldîbâm! Inâra Skrodele

12 12 ROPAÞU VÇSTIS SLUDINÂJUMI * INFORMÂCIJA* REKLÂMA ROPAÞU NOVADA DOME IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO PAÐVALDÎBAS POLICIJAS INSPEKTORA AMATU (1 ðtata vieta) Amata nosaukums: Ropaþu novada paðvaldîbas policijas inspektors. Pretendentam izvirzîtâs prasîbas: Vidçjâ vai speciâlâ izglîtîba; Vecums no 21 lîdz 35 gadiem; Autovadîtâja apliecîba (B1 kategorija) Iesniedzamie dokumenti: 1. Pase. 2. Pieteikuma vçstule un CV. 3. Izglîtîbas dokumenti (t.sk. izziòas par kursu beigðanu) 4. Ìimenes ârsta izziòa par veselîbas stâvokli 5. Narkoloìijas centra izziòa 6. Autovadîtâja apliecîba 7. Policijas izziòa, kas apliecina, ka persona nav administratîvi vai kriminâli sodîta. Informâcija pa tâlruòiem vai mob Cienîjamie pensionâri! Ja jums ir vajadzîgs darbs, tad zvaniet mums! Nebûs jâskaita katrs santîms! Tâlr.: , Akciju Sabiedrîba L&T HOETIKA informç: PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOÐANAS TARIFU Sakarâ ar atkritumu izgâztuvju slçgðanu Rîgas rajonâ, atkritumu apsaimniekoðanas tarifs Ropaþu teritorijâ no bûs 3,81 Ls/m 3 + PVN 5% (Samaksa mçnesî tiek aprçíinâta atbilstoði noslçgtâ lîguma nosacîjumiem). Tarifu apstiprinâjis Rîgas rajona paðvaldîbu Sabiedrisko pakalpojumu Regulators. A/S L&T HOETIKA administrâcija Tâlr. uzziòâm ROPAÞU NOVADA DOME aicina darbâ administratoru - apkopçju Jaunieðu un intereðu izglîtîbas centrâ un Ropaþu Informâcijas centrâ. CV un pieteikumus iesniegt novada kancelejâ. Tâlr. informâcijai Gunta. Augustâ Ropaþu centrâ darbu uzsâk frizçtava ELFA. Aicina darbâ frizieri, kosmetologu un masieri. Tâlr.: Ârzemju firmai vajadzîgi apzinîgi, strâdâtgriboði, mçrítiecîgi cilvçki. Labs atalgojums, pensija. Palîdzam to visu sasniegt. Tâlr.: Tibetas medicînas centrâ vajadzîgi daþâdu specialitâðu strâdnieki bez vecuma ierobeþojuma. Tâlr.: (zvanît vakaros), Maina 3-istabu dzîvokli Zaíumuiþâ, Straumçni 1, pret 2-istabu dzîvokli Zaíumuiþâ ar piemaksu. Tâlr.: , Ropaþu novada domes izdevums Ropaþu Vçstis Reìistrâcijas Nr Izdevçjs: Ropaþu novada dome Redaktore: Inâra Skrodele, tâlr.: E-pasts: Adrese: A/k 231, Zaíumuiþa, Rîgas rajons, LV Maketçtâjs: Haralds Gailîtis. Iespiests: SIA NIPO NT, tirâþa 1200 eks. Par faktiem un uzvârdiem rakstos atbild to autori, sludinâjumos - to iesniedzçji. Mçs esam daþâdi. Ðovasar Ropaþu novadâ brîvâ laika pavadîðanas iespçju un piedâvâjumu bija pietiekoði daudz, lai katrs varçtu izvçlçties sev interesçjoðo. Ðovasar tiem bçrniem un pieauguðajiem, kuri gribçja lîdzdarboties Ropaþos organizçtajâs aktivitâtçs, bija daþâdas iespçjas svçtki, dejas, dziedâðana, klausîðanâs, izstâdes, sportoðana, mâkslas un mûzikas projekti, nometnes un izstâdes, piedalîðanâs Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svçtkos, Ropaþu 800 gadu jubilejas pasâkumos, Tautas ballç, jauno grupu festivâlâ Zapte 2005, starptautiskajâ Plençrâ, folkloras pasâkumos, sporta pasâkumos, daþâdâs vasaras nometnçs un Ropaþu draudzes dievkalpojumos un pasâkumos tâ ir daïa no krâsainâs vasaras. Ðoreiz sirsnîgs paldies tiem, kuri palîdzçja noorganizçt tik krâsainu Ropaþu novada 800 gadu jubilejas vasaru grâmatvedçm, kasierçm, pârdevçjiem, sçtniekiem un visiem pârçjiem darbiniekiem! Paldies Ropaþu uzòçmçjiem A.Kleinam, A. Strazdiòam Stradiòam, I. Krûmiòam, V. Ðîrantam, Judîtei un Elitai. Paldies par atbalstu un lîdzdalîbu Bernhardu ìimenei, L. Zeltiòai un I. Krotei. Ropaþu novada domes kultûras daïa Vajadzîgi strâdnieki darbam ar medikamentiem. Brîvs darba laiks, apmâcîba. Tâlr.: , Vçlos îrçt dzîvokli vai istabu Ropaþu novadâ, vçlams Zaíumuiþas tuvumâ. Tâlr.: Izîrç 1-istabas dzîvokli Salaspilî 1.stâvâ, saules pusç, 13,5m 2, visas çrtîbas, ar mçbelçm, blakus stacija. Tâlr.: Pçrk dzîvokli vai mâju ar daïçjâm çrtîbâm vai bez tâm. Var bût remontçjams. Tâlr.: , Privâtstundas angïu valodâ pieauguðajiem un bçrniem. Tulkojumi. Tâlr.: , Nora. LÎDZJÛTÎBA Smilðu kalnâ zem dzîvîbas priedçm Nu darbi, rûpes un vasaras dus... Ropaþu novada dome izsaka visdziïâko lîdzjûtîbu Alvim Smalkajam tçvu kapu kalniòâ pavadot. PATEICÎBA Sirsnîgi pateicos visiem, kas ar savu klâtbûtni vai domâs bija kopâ ar mani, manu mammu pavadot uz Mûþa Mâjâm. Albîne