AS Citadele banka. Atalgojuma politika. par gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS Citadele banka. Atalgojuma politika. par gadu"

Transkripts

1 AS Citadele banka Atalgjuma plitika par gadu

2 IEVADS Saskaņā ar ES 575/2013 regulu un FKTK Nrmatīvie nteikumi par atalgjuma plitikas pamatprincipiem Nr.126 prasībām AS Citadele banka kncerna pienākums ir atklāt infrmāciju par atalgjuma plitiku knslidācijas grupas līmenī, j Citadeles kncerns ir pakļauts knslidētajai uzraudzībai. Infrmācija uzrādīta, ievērjt knfidencialitātes un fizisk persnu datu aizsardzības principus. Šis pārskats ir sagatavts tūkstšs eir ( tūkst. eir ). Ja nav atsevišķi nrādīts, tad visi dati ir uzrādīti uz gada 31. decembri vai par gadu, kas nslēdzās gada 31. decembrī. KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS SASTĀVS AS Citadele banka (turpmāk tekstā Banka), reģistrācijas nr , ir knslidācijas grupas mātes sabiedrība. Knslidācijas grupas sastāvā uzraudzības mērķiem (turpmāk tekstā Kncerns) ir iekļautas Kncerna sabiedrības saskaņā ar Eirpas Savienības (ES) regulu Nr. 575/2013; savukārt knslidācijas grupas sastāvā gada pārskatu vajadzībām saskaņā ar Eirpas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā SFPS). Šajā pārskatā ir sniegta infrmācija par AS Citadele banka un šādām kncerna sabiedrībām uz gada 31. decembri: Kmercsabiedrības nsaukums Kmercsabiedrības veids Bankas daļa (%) Valsts AS Citadele banka Banka 100 LV AB Citadele bankas Banka 100 LT AP Anlage & Privatbank AG Banka 100 CH SIA Citadele līzings un faktrings Līzinga kmpānija 100 LV OU Citadele Leasing & Factring Līzinga kmpānija 100 EE UAB Citadele faktringas ir lizingas Līzinga kmpānija 100 LT IPAS CBL Asset Management Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 100 LV AS CBL Atklātais Pensiju Fnds Pensiju fnds 100 LV Calenia Investments Limited Palīgsabiedrība 100 CY OOO Mizush Asset Management Ukraina Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 100 UA SIA Citadeles mduļi Palīgsabiedrība 100 LV SIA RPG interjers Palīgsabiedrība 100 LV SIA Hrtus Land Palīgsabiedrība 100 LV SIA Hrtus Residential Palīgsabiedrība 100 LV SIA Hrtus RE Palīgsabiedrība 100 LV AS Citadele banka filiāle Lietuvā tika reģistrēta gada 25. ktbrī ar mērķi pārveidt AB Citadele bankas (Lietuva) n meitas sabiedrības par filiāli. Šis lēmums tika pieņemts, lai celtu Kncerna darbības efektivitāti un attīstītu Citadeles pakalpjumus klientiem visā Baltijā gadā visi aktīvi, saistības un kmercdarbība tika pārnestas n AB Citadele bankas (Lietuva) uz AS Citadele banka" Lietuvas filiāli gadā Kncerns Lietuvā turpina strādāt kā AS Citadele banka" Lietuvas filiāle. Meitas sabiedrība, kura netiek knslidēta uzraudzības mērķiem, bet tiek knslidēta gada pārskatu vajadzībām atbilstši SFPS: Kmercsabiedrības nsaukums Kmercsabiedrības veids* Bankas daļa (%) Valsts AAS CBL Life" Apdršināšanas sabiedrība 100 LV ATALGOJUMA POLITIKA Atalgjuma plitikas mērķis ir nteikt AS Citadele banka un tās Kncerna sabiedrību darbinieku atalgjuma pamatprincipus un plitiku. Kncerna plitika atalgjuma jmā ir saglabāt, piesaistīt, mtivēt un attīstīt prfesinālus un talantīgus darbiniekus, veicint ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu. Šī plitika ir saistša visiem Bankas un tās Kncerna sabiedrību darbiniekiem. Bankā darbjas Atalgjuma un amatu vērtēšanas kmiteja, kuras pārraudzībā ir arī jautājumi, kas saistīti ar Kncerna atalgjuma plitiku, tā apstiprina galvens lēmumus par Kncerna atalgjumu, katru gadu pārskata Kncerna atalgjuma filzfiju un struktūru, lai ndršinātu t, ka atalgjuma sistēma jprjām ir efektīva, ievērjt Kncerna stratēģisks mērķus un gdīgi atalgjt atsevišķas persnas par ieguldījumu, kuru viņi veic kmercdarbībā, ņemt vērā Kncerna darbību apjmu un sarežģītību, kā arī nepieciešamību mtivēt un piesaistīt augstākā līmeņa darbiniekus. Atalgjuma un amatu vērtēšanas kmitejas sapulces tiek rganizētas reizi ceturksnī (vismaz 4 sapulces). Kmiteja ir Bankas padmes izveidta kmiteja, kurā darbjas Bankas padmes lcekļi. AS Citadele banka 2

3 ATALGOJUMA POLITIKAS UZDEVUMI Atalgjuma plitikas uzdevums ir nteikt atalgjuma veidšanas sistēmu Kncernā, kas ndršinātu šādu prasību ievēršanu: atalgjuma atbilstību darbinieka sniegumam; atalgjuma saskaņtību un taisnīgumu Kncernā; atalgjuma atbilstību un knkurētspēju darba tirgū; attiecībā uz riska prfilu ietekmējšajiem amatiem arī sekjš: neveicina risku uzņemšans virs līmeņa, kas nteikts Kncerna Risku pārvaldības plitikā un tai pakārttajs dkuments, kā arī katram būtiska riska veidam atbilstšā plitikā; neierbež Kncerna spēju stiprināt tā pašu kapitālu, atbilstši izstrādātajiem prēmiju fnda izveidšanas nteikumiem; atbilst Kncerna vērtībām, piemēram, ētikas standartiem, ilgtermiņa interesēm, attīstības stratēģijā nteiktajiem darbības mērķiem, kā arī atbilst un veicina piesardzīgu un efektīvu risku pārvaldīšanu un interešu knfliktu nvēršanu; nav pretrunā ar klientu vai ieguldītāju interešu aizsardzības principiem un citu ieinteresēt pušu interesēm; tiek ņemts vērā tas, ka garantēta apmēra atalgjuma mainīgās daļas nteikšana neatbilst piesardzīgai risku pārvaldīšanai vai atalgjuma mainīgās daļas par darbības rezultātiem nteikšanai atbilstši plitikas prasībām un t nedrīkst paredzēt nāktnes atalgjuma plāns. Garantēta apmēra atalgjuma mainīg daļu drīkst nteikt tikai izņēmuma kārtā jaunu darbinieku nlīgšanas gadījums pirmā darba gada laikā, ja tas netraucē Bankai un Kncerna sabiedrībām uzturēt atbilstšu kapitāla bāzi. Atalgjumu darbiniekiem, kuri veic iekšējās kntrles funkcijas (risku kntrle, darbības atbilstības kntrle, iekšējā audita funkcijas), nsaka atbilstši iekšējās kntrles funkcijām nteikt mērķu sasniegšanas pakāpei, neatkarīgi n sasniegtajiem darbības rezultātiem iekšējās kntrles funkciju kntrlējamās darbības jmās. ATALGOJUMA STRUKTŪRA Atalgjumu Kncernā veid: Atalgjuma nemainīgā daļa jeb darba alga, kas, galvenkārt, atspguļ darbinieka prfesināl pieredzi un atbildības līmeni, kas nteiktas attiecīgā darbinieka amata pienākumu aprakstā un līgumā par attiecīg amata pienākumu pildīšanu. Par nemainīgu atalgjuma sastāvdaļu tiek uzskatīta darba alga un īpaši maksājumi darbiniekiem, kas nav saistīti ar t sniegumu, bet citiem faktriem. Atalgjuma mainīgā daļa atspguļ darbinieka darbības rezultātus, kas pārsniedz tā amata pienākumu aprakstā nteiktās prasības, t nturīgumu un ar tiem saistīt esš un varbūtēj risku nvērtējumu. Par atalgjuma mainīg daļu tiek uzskatītas pārdšanas kmisijas, prēmijas par kvalitatīv un kvantitatīv rādītāju un mērķu izpildi (mnetārā un finanšu instrumentu frmā), atsevišķi prēmiju maksājumi par īpašiem sasniegumiem, ilgtermiņa mtivācijas prgramma un citi finansiālie labumi. ATALGOJUMA NEMAINĪGĀS DAĻAS NOTEIKŠANAS PRINCIPI Lēmumu par atalgjuma nemainīgās daļas nteikšanu Bankas darbiniekiem pieņem: valdes priekšsēdētājam, valdes lcekļiem, Citadeles bankas grupas Iekšējā audita daļas vadītājam un darbiniekiem, kuru atalgjums ir vienāds vai lielāks par valdes priekšsēdētāja un valdes lcekļu amatu grupas zemākā atalgjuma rbežu Bankas padme; citiem darbiniekiem, t.sk. citiem Bankas riska prfilu ietekmējšajiem amatiem darbinieki atbilstši Bankā nteiktajiem pilnvarjumiem persnālvadības jmā. Lēmumu par atalgjuma nemainīgās daļas nteikšanu Kncerna uzņēmumu darbiniekiem pieņem: Kncerna uzņēmumu padmes lcekļiem, ja tādi ir Bankas valde kā attiecīgā Kncerna uzņēmuma dalībnieka (tieša/netieša) vai akcināra (tieša/netieša) pārstāvis; Kncerna uzņēmumu valdes lcekļiem Kncerna uzņēmuma padme, ja tāda ir, bet, ja tāda nav, tad Bankas valde; citiem Kncerna uzņēmumu darbiniekiem, t.sk. citiem riska prfilu ietekmējšiem amatiem darbinieki atbilstši Kncerna uzņēmumā nteiktajiem pilnvarjumiem persnālvadības jmā. AS Citadele banka 3

4 Darbiniekiem, izņemt Bankas un Kncerna uzņēmumu valdes un padmes lcekļiem, atalgjuma nemainīgā daļa tiek nteikta kā laika alga vai kā akrda alga: laika algu aprēķina atbilstši faktiski nstrādātajam darba laikam neatkarīgi n paveiktā darba daudzuma; akrda algu aprēķina atbilstši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi n laika, kādā tas paveikts. Akrda darba alga var tikt piemērta darbiniekiem, kuru atalgjums ir tieši atkarīgs n paveiktā. Bankas valde nsaka amatu grupas un katrai grupai, t.sk. riska prfilu ietekmējšiem amatiem, atalgjuma nemainīgās daļas rbežas, ņemt vērā kmpetentas rganizācijas veiktu finanšu iestāžu atalgjuma pētījuma rezultātus. Atalgjuma nemainīgā daļa katram darbiniekam tiek nteikta individuāli, atbilstši darbinieka kmpetencēm un pieredzei un ievērjt darbinieka amata grupas atalgjuma nemainīgās daļas rbežas. Bankas valde ir tiesīga nteikt, kurs gadījums ir pieļaujams, ka darbiniekiem tiek nteikta atalgjuma nemainīgā daļa, pārsniedzt amata grupas atalgjuma nemainīgās daļas maksimāl rbežu vai nesasniedzt amata grupas atalgjuma nemainīgās daļas minimāl rbežu. Lai bjektīvi nvērtētu ndarbināt darbinieku atalgjuma nemainīgās daļas līmeni darba tirgū, Banka un Kncerna uzņēmumi regulāri piedalās gan nzares, gan starpnzaru atalgjuma pētījums. ATALGOJUMA MAINĪGĀS DAĻAS NOTEIKŠANAS PRINCIPI Atalgjuma mainīg daļu Kncernā var veidt izmaksas mnetārā frmā (prēmijas par kvalitatīv vai kvantitatīv rādītāju un mērķu izpildi, pārdšanas kmisijas u.tml.), un finanšu instrumentu frmā. Lēmumu par atalgjuma mainīgās daļas nteikšanu Bankas darbiniekiem pieņem: valdes lcekļiem un Citadeles bankas Kncerna Iekšējā audita daļas darbiniekiem Bankas padme; riska prfilu ietekmējšajiem amatiem Bankas valde; pārējiem darbiniekiem darbinieki atbilstši Kncerna iekšējām prcedūrām. Lēmumu par atalgjuma mainīgās daļas nteikšanu Kncerna uzņēmumu darbiniekiem pieņem: Kncerna uzņēmumu padmes un valdes lcekļiem Bankas valde; Kncerna uzņēmumu riska prfilu ietekmējšajiem amatiem Kncerna uzņēmuma valde; pārējiem Kncerna uzņēmumu darbiniekiem darbinieki atbilstši Kncerna uzņēmumā nteiktajiem pilnvarjumiem persnāla vadības jmā. Lai nvērtētu Kncerna darbinieku darba rezultātus, gada mērķi (galvenie darbības rādītāji), kas ir tieši saistīti ar Bankas gada mērķiem vai Kncerna uzņēmuma mērķiem, tiek nteikti gada sākumā. Tiek iekļauti šādi darbības rādītāji atbilstši darbinieka darba pienākumiem: finanšu mērķi darbinieka pārvaldības bjektam (vai bjektiem, ja tie ir vairāki) piemērjamie rādītāji, piemēram, budžeta izpilde, peļņas vai zaudējumu aprēķins, likviditāte; klientu apkalpšanas mērķi gan iekšēj, gan ārēj pastāvīg un atkārtt klientu apmierinātības rādītāji, jaunu klientu piesaiste u.tml.; prcesu mērķi klientu apkalpšanas laiks, dkumentu apstrādes laiks, nrmatīv prasību izpildes rādītāji, t.i., darbiniekam un tā pārvaldes bjektam saistš ārēj vai iekšēj tiesību aktu un limitu ievēršanas rādītāji, kas var ietekmēt attiecīgi Kncerna, Bankas vai Kncerna uzņēmumu riska prfilu un finanšu rezultātus. Darbības rezultāti un individuālie mērķi tiek fiksēti reizi gadā un tiek dkumentēti. Ja darbinieka rīcības vai nlaidības rezultātā ir radušies incidenti, kā rezultātā tiek apdraudēta Kncerna reputācija, it īpaši, ja tiek pārkāptas nziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terrisma finansēšanas regulējšās prcedūras, tad attiecīgajiem (iesaistītajiem) Kncerna darbiniekiem atalgjuma mainīgā daļa nevar tikt izmaksāta. ATALGOJUMA MAINĪGĀS DAĻAS NOTEIKŠANAS PRINCIPI RISKA PROFILU IETEKMĒJOŠIEM AMATIEM Riska prfilu ietekmējša amata darbiniekiem mainīgā daļa var tikt izmaksāta saskaņā ar galven darbības rādītāju sasniegšanu vienu reizi gadā pēc Bankas un Kncerna auditētā gada pārskata apstiprināšanas Bankas akcināru sapulcē. Ja riska prfilu ietekmējšā amata darbiniekiem atalgjuma mainīgā daļa ir nteikta: līdz 35% n attiecīgā darbinieka atalgjuma nemainīgās daļas pārskata gadā tad līdz 40% n atalgjuma mainīgās daļas atliek uz vienu gadu saskaņā ar attiecīgajam riska prfila amatam nteikt atliktās daļas apmēru; AS Citadele banka 4

5 n 35% (ieskaitt) līdz 100% (neieskaitt) n attiecīgā darbinieka atalgjuma nemainīgās daļas pārskata gadā tad ne mazāk kā 40% n atalgjuma mainīgās daļas atliek uz trīs gadiem; n 100% vai vairāk n attiecīgā darbinieka atalgjuma nemainīgās daļas pārskata gadā tad ne mazāk kā 60% n atalgjuma mainīgās daļas atliek uz trīs gadiem. Atalgjuma mainīgās daļas aprēķināšanai riska prfilu ietekmējšiem amatiem ņem vērā: individuāl darbinieka veikumu kmbinācijā ar pārvaldības bjekta vai bjektu darbības rezultātu nvērtējumu un kmbinācijā ar vispārējiem darbības rezultātiem attiecīgi Kncerna, Bankas vai Kncerna uzņēmumu līmenī; Bankas risku nvērtēšanas eksperta izteikts nvērtējumus par darbības rezultātu nturīgumu un pastāvīgumu divu gadu peridā. Pirms atliktās atalgjuma mainīgās daļas izmaksas riska prfilu ietekmējšiem amatiem tiek izvērtēti atalgjuma mainīgās daļas nteikšanā izmanttie darbības rezultāti, t nturīgums un ar tiem saistītie riski, ņemt vērā t, ka nav pieļaujama tādu instrumentu un metžu izmantšana, kas veicina izvairīšans n plitikā un cits saistšajs tiesību akts nteikt prasību ievēršanas. Risku kntrles funkciju veicēji iesniedz Bankas valdei nvērtējumu par darbības rezultātu nturīgumu un pastāvīgumu. Riska prfilu ietekmējšā amata darbiniekiem tiek nteikti šādi atalgjuma mainīgās daļas izmaksas un neatsaucamu tiesību uz t iegūšanu un izmaksu nsacījumi: Atalgjuma mainīg daļu (t.sk. atliktās daļas, faktisk izmaksu veic vai neatsaucamas tiesības uz t) darbinieks iegūst, ievērjt visus šs nteikumus: ja tā atbilst pārvaldības bjekta galven darbības rādītāju izpildei un sedz darbības riskus; ja maksājums atbilst tās struktūrvienības finanšu stāvklim, par kuru attiecīgais darbinieks ir atbildīgs, tad jāņem vērā arī attiecīgi Kncerna, Bankas vai Kncerna uzņēmumu finanšu stāvklis; ja tā atbilst pārvaldības bjekta darbinieku darbības rezultātiem. Ja struktūrvienības finanšu darbības rezultāti pasliktinās vai ir negatīvi, tiek samazināta atalgjuma mainīgās daļas (t.sk. atlikt daļu) kpējā apmēra izmaksa. Ja atalgjuma mainīgā daļa piešķirta par darbības rezultātiem, pamatjties uz datiem, kas vēlāk izrādījušies ar nlūku sagrzīti (ļaunprātīga rīcība), Banka vai attiecīgais Kncerna uzņēmums pieprasa darbiniekam atmaksāt izmaksāt atalgjuma mainīg daļu un pilnībā vai daļēji samazina atalgjuma mainīg daļu, kas ir atlikta. Atalgjuma mainīgās daļas atlikt daļu, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības, Banka vai attiecīgais Kncerna uzņēmums samazina, pamatjties uz mērķu kartē nrādītās struktūrvienības faktiskajiem darbības rezultātiem. Neatsaucamas tiesības uz atalgjuma mainīgās daļas atlikt daļu iegūst prprcināli peridam (gadu skaitam), uz kādu atlikta atalgjuma mainīgā daļa, bet ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc atalgjuma mainīgās daļas nteikšanas. Pirms neatsaucamu tiesību uz atalgjuma mainīgās daļas atlikt daļu iegūšanas, t nepieciešamības gadījumā kriģē (samazina), ņemt vērā tās sāktnējā aprēķinā neietverts riskus, kas kļuvuši zināmi peridā, uz kuru atlikta atalgjuma mainīgā daļa, un kas saistīti ar darbības rezultātiem, par kuru sasniegšanu nteikta atalgjuma mainīgās daļas atliktā daļa. Veict atalgjuma mainīgās daļas krekcijas, tiek izvērtētas situācijas, kurās attiecīgais darbinieks piedalījās un vai darbinieks bija atbildīgs par rīcību, kuras rezultātā attiecīgi Bankai vai Kncerna uzņēmumam radās būtiski zaudējumi, vai situācijas, kurās attiecīgais darbinieks neatbilda attiecīgajiem piemērtības un atbilstības standartiem. Atalgjuma mainīgās daļas atlikt daļu faktiski drīkst izmaksāt darbiniekam tikai pēc tam, kad uz t ir iegūtas neatsaucamas tiesības, kā arī par atalgjuma mainīgās daļas atlikt daļu, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības, netiek nteiktas, aprēķinātas un izmaksātas dividendes vai prcenti. ILGTERMIŅA MOTIVĀCIJAS PLĀNS Kncerna gada Ilgtermiņa mtivācijas plāns ir vienīgā ilgtermiņa materiālās atlīdzības prgramma akciju frmā, kas ir izveidta augstākajai vadībai. Prgramma tika uzsākta gada 31. maijā saskaņā ar akcināru sapulces lēmumu par pciju piešķiršanu, atbilstši kuram tika izlaistas persnāla pcijas Latvijas Kmerclikuma panta izpratnē. Katrai pcijai ir šādi parametri: vārda akcija ar nminālvērtību EUR 1 (viens eir), kas knvertējama Citadeles parastajās akcijās (visām Citadeles parastajām akcijām ir vienādas balsstiesības, vienādas tiesības uz dividendēm un vienāda likvidācija kvta). Būtiskas neatbilstības, rupja pārkāpuma vai darbības mērķu nvērtēšanas kļūdas gadījumā tiek piemērti atmaksāšanas un malus nteikumi. Attiecībā uz gadā piešķirtajām pcijām darbības rezultāti tiek nvērtēti piecu gadu peridā n gada līdz gadam. Izdevumi tiek atzīti pakalpjumu saņemšanas laikā. Darbības rezultātu nvērtēšanas perida beigās padmes Atalgjuma un amatu vērtēšanas kmiteja pēc saviem ieskatiem nteiks apmēru, kādā materiālais stimuls tiks piešķirts, ja vispār tiks piešķirts, pamatjties uz Kncerna, atsevišķas persnas darbības rezultātu un akciju cenas attiecību. Padmes Atalgjuma un amatu vērtēšanas kmiteja pēc saviem ieskatiem var kriģēt t uz augšu vai uz leju, tai skaitā vispār nepiešķirt tādu pciju skaitu, kuras citādāk varētu piešķirt. Ja šādi apsvērumi tiks piemērti, t piemēršanas līmenis AS Citadele banka 5

6 un iemesli tiks pilnībā izpausti nākamā gada atalgjuma pārskatā. Pirmā piešķiršana tiks veikta ne agrāk kā gadā. Darbības mērķi ir saistīti gan ar finansiāliem, gan arī ar nefinansiāliem mēriem, kas saistīti ar Kncerna ilgtermiņa darbības stratēģiju, ieskaitt, bet ne tikai: Kncerna net ienākumus, kapitāla atdevi un Kncerna stratēģisks mērķus. Maksimālais pciju piešķiršanas līmenis gadā ir nteikts 175% apmērā n valdes priekšsēdētāja, finanšu direktra un citu direktru pamatalgas. Šī ir maksimālā kpējā summa piecu gadu peridā. POLITIKAS UZRAUDZĪBA Bankas Padme ir atbildīga par Atalgjuma plitikas pamatprincipu nteikšanu un Plitikas apstiprināšanu, kā arī par Plitikas izstrādes, aktualizācijas un tās īstenšanas uzraudzību. AS Citadele banka 6

7 PĀRSKATS PAR DARBINIEKU ATALGOJUMU GADĀ Tabulā nrādītas Kncernā izmaksātā atalgjuma summas bez darba devēja valsts bligātās sciālās apdršināšanas vai citām līdzīgām iemaksām valstu ndkļu sistēmā. Atbilstši nteikumiem, dati nrādīti par knslidēt grupu uzraudzības mērķiem, līdz ar t tajā nav iekļauta infrmācija par AAS CBL Life". 1. tabula Infrmācija par darbinieku atalgjumu Tūkst. eir Padme Valde Ieguldījumu pakalpjumi 1 Privātpersnu vai maz un vidēj kmercsabiedrību apkalpšana 2 Aktīvu pārvaldīšana 3 Krpratīvā atbalsta funkcija 4 Iekšējās kntrles funkcija 5 Pārējie darbības veidi 6 Darbinieku skaits gada beigās Peļņa / (zaudējumi) pēc ndkļiem 34,894 Kpējais atalgjums 485 3,259 1,818 16, ,814 2, Tajā skaitā: mainīgā atalgjuma daļa , , tabula Infrmācija par iestādes riska prfilu ietekmējšiem darbiniekiem Riska prfilu ietekmējšie darbinieki ir tādi, kuru prfesinālā darbība individuāli vai klektīvi būtiski ietekmē iestādes riska prfilu. Piemēram, tādi amati kā valdes lcekļi un augstākā līmeņa vadītāji, amati, kuru pilnvarās ietilpst iestādes vārdā uzņemties risku, kas būtiski ietekmē iestādes riska prfilu, amati, kuri iestādē veic iekšējās kntrles funkcijas, kā arī amati, kuru atalgjums ir vienāds ar vai lielāks par iestādes valdes lcekļu vai amatu, kuru pilnvarās ietilpst iestādes vārdā uzņemties risku, kas būtiski ietekmē iestādes riska prfilu, amatu saimju zemākā atalgjuma līmeņa skalu. Tūkst. eir Padme Valde Ieguldījumu pakalpjumi 1 Privātpersnu vai maz un vidēj kmercsabiedrību apkalpšana 2 Aktīvu pārvaldīšana 3 Krpratīvā atbalsta funkcija 4 Iekšējās kntrles funkcija 5 Pārējie darbības veidi 6 Atalgjuma nemainīgā daļa Atalgjuma mainīgā daļa Atliktā atalgjuma mainīgā daļa Iestādes riska prfilu ietekmējš darbinieku skaits gada beigās tajā skaitā riska prfilu ietekmējš darbinieku skaits augstākās vadības pzīcijās Kpējā atalgjuma nemainīgā daļa 420 2, , , tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi 420 2, , , tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti tajā skaitā citi instrumenti Kpējā atalgjuma mainīgā daļa tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti tajā skaitā citi instrumenti Kpējā atliktā atalgjuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā tajā skaitā atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu frmā tajā skaitā atliktā daļa akciju un ar tām saistīt instrumentu frmā AS Citadele banka 7

8 tajā skaitā atliktā daļa citu instrumentu frmā kpējā neizmaksātā atliktā atalgjuma mainīgā daļa, kas piešķirta pirms pārskata gada tajā skaitā daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības tajā skaitā daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības Kpējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgjuma mainīgā daļa Atalgjuma mainīgās daļas krekcija Garantētā atalgjuma mainīgā daļa Atlīdzība par darba tiesisk attiecību izbeigšanu Pārskata gada laikā piemērtā atalgjuma mainīgās daļas krekcija, kas attiecināma uz iepriekšējs gads piešķirt atalgjuma mainīg daļu Garantētās atalgjuma mainīgās daļas (sign-n payments) saņēmēju skaits Garantētās atalgjuma mainīgās daļas (sign-n) apmērs Darbinieku skaits, kas saņēmuši atlīdzību par darba tiesisk attiecību izbeigšanu Pārskata gadā izmaksātās atlīdzības apmērs par darba tiesisk attiecību izbeigšanu - ** Lielākās atlīdzības par darba tiesisk attiecību izbeigšanu apmērs vienai persnai - ** - ** - ** - - Ar pensinēšans saistītie labumi Darbinieku skaits, kas saņem ar pensinēšans saistīts labumus ** ** ** ** ** ** ** ** Ar pensinēšans saistīt labumu apmērs ** ** ** ** ** ** ** ** 1 Knsultāciju sniegšana par kmercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgtiem vai regulētā tirgū netirgtiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdšanu saistīti pakalpjumi. 2 Privātpersnu un kmercsabiedrību kreditēšana. 3 Ieguldījumu individuāl prtfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eirpas Parlamenta un Padmes gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par nrmatīv un administratīv aktu krdināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru klektīv ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstšs ieguldījumu fnds, pārvaldīšana (managing f UCITS) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi. 4 Visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu kredītiestādi/knslidācijas grupu, piemēram, IT, persnāla vadība. 5 Iekšējais audits, darbības atbilstības kntrles funkcija un risku kntrles funkcija. 6 Darbinieki, kuru prfesināl darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Šajā grupā iekļaut darbinieku galvenie prfesinālie pienākumi ietver: nekustāmā īpašuma pārvalde un citu Citadele grupas meitas uzņēmumu sniegtie pakalpjumi. 7 Instrumenti, kas atbilst FKTK Nrmatīv nteikumu par atalgjuma plitikas pamatprincipiem Nr punktā minētajām prasībām; tajā skaitā ES regulas Nr. 575/ un 63. panta prasībām atbilstši instrumenti vai citi instrumenti, kuri pilnā apmērā knvertējami (cnverted) pirmā līmeņa pamata kapitāla instruments vai nrakstāmi (written dwn) un kuri viss gadījums atbilstši atspguļ iestādes kredīta kvalitāti tās parastās darbības laikā (the credit quality f the institutin as a ging cncern), kā arī ir piemērti izmantšanai atalgjuma mainīgās daļas nteikšanas nlūkā. 8 Darbinieku skaitu pārskatā nrāda pilna laika ekvivalentā (full time equivalent) gada beigās, izņemt infrmāciju par padmes un valdes lcekļiem. Padmei un valdei nrāda ievēlēt lcekļu skaitu. Atbilstši nteikumiem, šajā pārskatā darbinieku skaitā netiek iekļauti darbinieki, kas ir ilgstšā prmbūtnē (piemēram, dekrēta atvaļinājumā). ** Ievērjt fizisk persnu datu aizsardzības principus, atsevišķa infrmācija netiek publiskta. AS Citadele banka 8

9 KONTAKTINFORMĀCIJA AS Citadele banka Republikas laukums 2A, Rīga, LV -1010, Latvija Tālrunis: (371) Fakss: (371) Reģistrācijas numurs: Krpratīvā kmunikācija E-pasts: AS Citadele banka 9