Rrgã. 2. PuSu tiesibas un pienãkumi Apdro5inãtãjs ap4emas: 2.l.l.veikt Apdro5inãmo objektu apdro5inãsanu saska4a ar Latvijas Republikã spêkä

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rrgã. 2. PuSu tiesibas un pienãkumi Apdro5inãtãjs ap4emas: 2.l.l.veikt Apdro5inãmo objektu apdro5inãsanu saska4a ar Latvijas Republikã spêkä"

Transkripts

1 TAOKURå.TURAS DKSüæÃBg Rrgã epirkuma ligums Nr. LRP 20l7lll 20l7.gadal,3. marã Lavijas Republikas Prokuraüra, urpmãk - Apdro5inãjuma 4êmêjs, adminisrarvãs direkores Gunas Priedes persona, kura rlkojas saskaqã ar $enerãlprokurora 20 7.gada l0janvãrï apsiprinâo Adminisrarvadirekora dienesa nolikumu, no vienas puses un ADB "Gjensidige" Lavijas filiãle, urpmãk - Apdro5inããjs, Pãrdo5anas fla nodalas vad-rãjas Sanias Gloveckas personã, kura r-rkojas saskagã ar filiãles vadrâjas nãras Meijas 20l7.gada 6.mara izsniego pilnvaru Nr.0l-4l46, no oras puses, abi kopã un kars asevi5ki urpmãk - Puses vai Puse, pamaojoies uz Lavijas Republikas Prokuraüras publiskã iepirkuma,,kasko apdro5inãsanas pakalpojumu iegãde" (idenifikãcijas Nr. LRP ) komisijas 2017.gada l4.mara lëmumu, noslëdza Sãdu l-rgumu, urpmãk - Lgums: fj rl,l li,ü \ ì \ ir li ì ;ì r l 1 l ö' 1. Llguma priek5mes l.l. Apdro5inããjs un Apdro5inajuma 4ëmëjs saska4ã ar Lavijas Republikã spëkã esosajiem normarvajiem akiem, Tehnisko specifikâciju, ehnisko piedãvãjumu un finansu piedãvajumu (Lguma l.pielikums) un Apdroðinããja sauszemes ranspora lldzekfu apdro5inãsanas noeikumiem Nr.4.8. (.sk., apdro5inãsanas alïdzrbas sa4emsanas kãrlbu un nosacljumiem, apdroðinãsanas al-rdzlbas pieeikuma veidlapas paraugu) (LÏguma 2.pielikums) (urpmãk - Apdro5inãSanas noeikumi) slëdz sauszemes ransporh-dzeklu apdro5inãsanas hgumus (urpmãk - Polises) aiecbauz: l.l.l.lîguma l.pielikuma "Tehniskã specifikãcija, ehniskais un finan5u piedãvãjums" 2.abula "Finan5u piedãvãjums" norãd-rajiem Apdro5inãjuma qemëja sauszemes ransporl-rdzekliem un o papildu aprïkojumiem (urpmãk - Apdro5inãmais objeks); Apdro5inãmiem objekiem, kurus Apdro5inãjuma qemêjs iegüs LÏguma darblbas laika Apdro5inãjuma qêmëjs samaksã Apdro5inãajam apdro5ina5anas premiju Llgumã un ã pielikumos noeikajã kãrlbã, apmerã un ermiqos Ja Apdro5inãSanas noeikumi ir preruna Tehnisko specifikãciju, ehnisko piedãvãjumu un hnan5u piedavãjumu (Lrguma l.pielikums), ad Pusõm saiso5s ir LÎguma l.pielikumã noeikais. 2. PuSu iesibas un pienãkumi Apdro5inããjs ap4emas: 2.l.l.veik Apdro5inãmo objeku apdro5inãsanu saska4a ar Lavijas Republikã spêkä eso5ajiem normarvajiem akiem un Lrguma noeikumiem; 2.l.2.lïdz 20l7.gada 26.maram izsnieg Apdro5inãjuma 4emejam Polises par pirmo apdro5inãsanas gadu ar darbrbas ermi4u no 20l7.gada 27.mara hdz 20l8.gada 26.maram aiecïbä uz visiem Lrguma l.pielikuma 2.abula norãdîajiem Apdro5inamiem objekiem; d2 20l8.gada 26.maram izsnieg Apdro5inãjuma 4ëmëjam Polises par oro apdro5inãsanas gadu ar darbbas ermiqu no 2018.gada 27.mara hdz 20l9.gada 26.maram aiecrbã vz visiem Lguma l.pielikuma z.abulã, norãd-rajiem Apdro5inãmiem obj ekiem; 2.l.4.bez maksas piegãdã Polises Apdro5inãjuma çemëjam Kalpaka bulvãrï6, RJgã; pieqem Apdro5inãjuma!ëmëja informãciju par noiku5ajiem negadrjumiem elekroniski mãjas lapã: vai pa ãlruni: , vai jebkurâ Apdro5inããja hliãle Lavijas eriorijã; epirkuma h-gums Nr. LRP 2017/11

2 0) o 2..6.informõ Apdro5inäjuma 4ëmeju elekroniski pa e-pasu: par ahdzlbas pieeikuma sa4em5anu un apsiprinããs remona ãmes nosül5anu; 2.l.7.izmaksã Apdro5inäjuma 4ëmëjam apdro5inãsanas al-rdzïbu saska4a ar Polisi un Lïguma noeikumiem; 2.l.8.alldzina Apdro5inãjuma 4êmejam ransporesanas un glabasanas izmaksas, kã arï izmaksas, kas sais-ras ar ransporlïdzekla novieo5anu uz cela - ne mazäk kã, 5 % (pieci proceni) no apdro5inãjuma suírmas gada, ja Sãdi izdevumi radu5ies pëc apdro5inãsanas gad-rjuma iesãsanãs; 2.l.9.amaksã Apdro5inãjuma çemejam apdrosinã5anas prëmijas dau Polises pirmsermi4a izbeigsanas gadr] uma saska4ã ar Apdro5inã5anas noeikumiem; Polises pirmsermila izbeig5anas gadrjumã amaksajamo neizmanoãs prêmijas dafu aprelina proporcionâli fidz Polises ermi4a beigãm aliku5o dienu skaiam, neveico nekãdus askai-rj umus ; 2.l.. pierãdr jebkurus apsãkfus, kas abirvo Apdro5inããju no Llgumã noeikajäm saisibãm izmaksã apdro5inãsanas ahdzrbu; nenoraid- Apdro5inãjuma 4êmëja praslbu bez parliecinãsanãs par apdro5inãã riska iesãsanos, ja praslba iesniega, pamaojoies uz Lrgumu; neaeik izmaksã apdro5inãsanas al-rdztbu, nepãrbaudo visu pieejamo informãciju; adminisre apdro5inãsanas gad-rjumu un veik izmaksu abilsosi Lrguma noeikumiem; pëc Apdro5inãjuma!ëmëja raksiska pieprasrjuma elekroniski iesnieg Apdro5inãjuma lemejam ikmene5a askaii pæ reþisreajiem pieprasrjumiem, pieeikajiem apdro5inãsanas gadljumiem, izmaksãajam apdro5inãsanas ahdzrbãm un aeikumiem Apdro5inãjuma çõmõj s ap$emas: pë'c Apdro5inââja pieprasrj,rma ar Apdro5inããju saskaçoos laikos un vieãs uzrad Apdro5inaajam a izvëleus piecus ApdroSinamos objekus vai elekroniski nosüu Apdro5inããj am izvëlëo piecu Apdro 5inãmo obj eku foo grãfij as ; samaksã Apdro5inããjam apdro5inãsanas prêmiju pilnã apmerã un LÏgumã noeikajos ermiços; z.z.3.ievêro un precrzi izpildï Apdro5inãSanas noeikumus un Lavijas Republikã spõkã eso5o normauvo aku prasrbas Apdro5inãjuma çëmëjam ir ieslbas: piepras-r elekronisku ikmêne5a askaii par regisrëajiem pieprasljumiem, pieeikajiem apdro5inãsanas gadrjumiem, izmaksãajãm apdro5ina5anas alldzlbãm un aeikumiem; informãciju par noiku5ajiem negadrjumiem pieeik elekroniski, pa ãlruni vai klãienë j ebkurã Apdro 5inããj a frliãlë Lavij as eriorij ã Puses ap+emas neizpaus ciam personãm ziças, kas azrsamas par konfidencialãm, kas var nodarl maerialu vai morãlu kaiõjumu orai Pusei, kã art kas ir saistas ar savsarpëjiem norëliniem, arifiem un apdro5inãsanas noeikumiem. 3. Apdro5inãjuma summa, apdrosinäsanas prêmija un norêþnu kâriba Apdro5inãjuma summa un apdro5inãsanas premija karam Apdro5inamam objekam ir norãd-ra Lïguma 1.pielikuma 2.abula Kopêjã apdro5inãsanas prêmija, kas Apdro5inãjuma r,rêmejam jamaksa par Polisëm par LÏguma l.pielikumã norãd-rajiem Apdro5inâmiem objekiem ir 16097,00 EUR (se5padsmi ükso5i devi4desmi sepi4i euro 00 cenu), ai skaiã : epirkuma l-rgums Nr. LRP 2017/11 2

3 kopõjã apdro5inãsanas premrja par pirmo apdro5inãðanas gadu ir 7784,00 EUR (sepiçi ükso5i sepiçi simi asogdesmi óeri euro 00 cenu); kopéjã apdro5inãsanas prêmija par oro apdro5inãsanas gadu ir 8313,00 EUR (aso,ri ükso5i rrs simi rlspadsmi euro 00 cenu) Apdro5inãjuma,rëmêja pa5risks: 3.3. l.ransporhdzekla boj ãej as gadljumã - 0%; ransporlldzekf a zãdzlbas, laupl5anas gadrjumä - 0%; ransporldzekfa dafu vai papildu apr-rkojuma zadzlbas gadrjumã Apdro5inããjs aedzina ajauno5anas izdevumus pilnã apmërã, pa5risks nav lielãks kã bojãjumu pa5a risks; siklu (sãnsikli, priek5ëjais un aizmugurejais vêjsikls), spogulu un lukuru bojãjumu gadrjumã par pirmo gadrjumu - 0 EUR, par karu nãkoso gadrjumu 142,00 EUR (viens sims ðerdesmi divi euro 00 cenu) Apdro5inãjuma qëmëjs samaksã Apdro5inããjam Llguma 3.2.apak5punka norãd-ro apdro5inãsanas prêmiju divos maksãjumos, samaksãjo LÎguma un3.2.2.apak5punka norãd-ro apdro5inãsanas prëmüu par karu apdro5inãsanas gadu 15 þiecpadsmi) darba dienu laikã no Apdro5inããja rêlina sa4em5anas dienas Apdro5inãSanas premija, kas Apdro5inäjuma çêmëjam jãmaksã par Polisem, kas pëc Apdro5inãjuma,rëmõja pieprasrjuma iek izsniegas aiecïbã uz Apdro5inãmiem objekiem, kurus Apdroðinãjuma çemejs iegüs Llguma darbrbas laikã, iek noeika, Pusëm vienojoies, un norãd-ra aiectgajãs Polisës. Apdro5inã5anas prõmiju Apdro5inãjuma 4ëmëjs samaksã s askar,rã ar Ap dro 5i naaj a i e sni e gaj i em rêlini em Rclinus Apdro5inãajs sagaavo elekroniski un nosüa uz Apdro5inãjuma qëmêja e-pasa adresi : eov.lv Samaksu Apdro5inãjuma qëmëjs veic ar pãrskai-rjumu Apdro5inããja bankas konã. Par samaksas dienu uzskaãma diena, kurã Apdro5inãjuma qëmêjs veicis bankas pãrskai-rjumu Polises pirmsermipa izbeig5anas gadljumã apdro5inãsanas premijas dafu, kas aprê[<inãa LÏguma 2.l.l0.apak5punkã un Apdro5inã5anas noeikumos noeikaja kãrrbã, Apdro5inããjs amaksã Apdroðinãjuma!êmejam 10 (desmi) darba dienu laikã põc polises izbeig5anas. 4. PuSu abildlgãs personas 4.1. Par Lïguma izpildi (ai skaiã par preenziju pieeik5anu) abildïgã pilnvaroã persona no Apdro5inãjuma 4ëmej a puses: Vards, uzvards: Ervins Jurisons Amas: Tãlrunis: Mobilais ãlrunis: Fakss: E-pass: ; 4.2. Par Lrguma izpildi abildlgã pilnvaroã persona no Apdro5inaaja puses : Saimnieciskã nodro5inãjuma nodalas vad-rãja vienieks Kalpaka bulvãris 6, RTga, LV-l801 Vãrds, uzvards: eva Sondore-Zjuzina Amas: Pardo5anas abalsa nodafas speciãlise Brrvîbas iela39, Rïga, LVl010 Tâlrunis: Mobilais ãlrunis: Fakss: E-pass leva. S o ndo r e -Zi uzina(òpi ensidiee. lv epirkuma hgums Nr. LRP 2017/ll J

4 T 4.3. Par LÎguma izpildi abildïgã persona no apdro5inã5anas brokera SA,,Parner Broker" puses: Vãrds, uzvards: Mãris Roäkalns Amas: apdro5inãsanas brokeris Tãlrunis: Mobilais ãlrunis: Fakss: E-pass: A. Briãna iela9{-216, Rga, LV-1001 ü, 5. PuSu abildiba 5.1. Puses ir abildlgas par visiem zaudejumiem, kas nodar-ri orai Pusei preiesiskas rcbas, bezdarbrbas, f aunprãrbas vai rupj as neuzmanïbas rezulãã Puses iek abrrvoas no abildibas par zaudêjumiem un LTguma neizpildi vai nepienãcîgu izpildi,ja as noicis nepãrvaramas varas apsãklu ieekmes enilaa Par nepãrvaramu varu iek ana karadarblba, valss apvêrsumi un cii apsãkli abilso5i spékã esoðajiem normatvajiem akiem un sarpauiskai praksei. 6. Llguma ermi45 un Llguma izbeig5ana 6.1. LÏgums sãjas spëkã ar ã abpusejas parakssanas dienu un ir spêkdlidz LÎguma saisibu pilnïgai izpildei Pusêm ir ieslbas izbeig Lrgumu, ievêrojo Lavijas Republikã spekã eso5o normauvo aku praslbas un brrdino par o oru Pusi vienu menesi ieprieks. Karas Polises darblbu var izbeig pirms ermi4a ikai saska4a ar Lavijas Republikã spõkã eso5ajiem normauvajiem akiem un Apdro5inãÈanas noeikumiem Llgumu var izbeig pirms ermi4a: pêc Apdro5inããja iniciauvas, ja Lfgumã noeikã apdro5inãsanas prëmija nav samaksãa pilntbã, aðu ikai aiecrbã uz Apd-ro5inamiem objekiem, par kuriem nav veika apdro5inã5anas premijas apmaksa. Sajã gad-rjumã Apdro5inããjam pirms Lrguma izbeig5anas jãnosüa Apdro5inãjuma qemejam raksisks brfdinãjums par nepilmgu apdro5inã5anas prëmijas samaksu, uzaicino samaksã apdrosinãsanas premiju abilso5i Lrguma noeikumiem, un norãdo apdro3inãsanas premijas samaksas ermir,ru un nesamaksãðanas iespêjamãs sekas. Apdro5inããja nosürajã brldinãjumã noeikais apdro5inãsanas premijas samaksas ermi45 nedrïks bu isãks par 15 (piecpadsmi) dienãm un garãks par 30 (rsdesmi) dienãm no brrdinãjuma nosusanas dienas; ja Apdro5inãjuma!êméjs nesamaksã Apdro5inã5anas prêmiju brrdinãjumã noeikaja samaksas ermi4ã un apmêrã, ad LÏgums aiecrbã uz Apdro5inãmiem objekiem, par kuriem nav veika apdro5inãsanas prêmijas apmaksa, uzskaãms par izbeigu, ja Apdro5inããj s brldinãj umã nav noeicis ciadi; pêc Apdro5inãjuma çëmëja iniciauvas, ja iek pasludinãs Apdro5inããja maksãnespëjas process vai iek uzsãks Apdro5inããja likvidãcijas process Visas saisïbas, kas izrie no LTguma, Apdroðinãjuma çëmêjam izbeidzas ar dienu, kad Apdro5inããjam nosuïs pazilojums par Lrguma izbeig5anu, izr,emo, saisíbas, kuras Apdro$inãjuma 4emejs bija uz4emies Edz pazi\ojuma nosülsanai par Lrguma darbrbas izbeigðanu. Apdro5ina5anas qëmêja pienãkums ir pierâd-r pazi4ojuma paf LÎguma izbeig5anu nosul5anas faku Lrguma izbeig5ana neabrrvo Puses no pienãkuma izpildff visas hdz LÏguma izbeig5anai uz4emãs saisîbas. epirkuma llgums Nr. LRP

5 7. Cii noeikumi 7.1. Visi srrdi, kas rodas Lrguma sakarã, vispirms iek risinãi savsarpejãs sarunãs. Ja sarunu gaiã vieno5anãs vai izlïgums nav panãks, srrds iek iz5kirs iesã Lavijas Republikas normaïvaj os akos noeikaj a kãrïbã. 7.2.Lrgums pilnlbã apliecina PuSu savsarpëjo vienoðanos. Nekãdi muiski papildinãjumi neiks uzskari par Pusem saiso5iem Lrguma noeikumiem. Jebkuri grozljumi LTguma noeikumos sãjas spêkã ikai ad, kad ie ir noformei raksiski un os ir paraks-rjusi kara no Pusem Savsarpejas PuSu aiecïbas, kas neika paredzêas parakso LÎgumu, ir regulejamas saska4ã ar Lavijas Republikã spëkã eso5ajiem normarvajiem akiem. 7.4.Kara Puse ap4emas piecu dienu laikã raksiski pazi4o orai Pusei par savas adreses vai rekviz-ru mai4u Visi pazi4ojumi Lguma sakarã nosuãmi uz Lrguma S.punkã mineajãm adresõm, un visos pazi4ojumos (saraksõ, apmaksas dokumenos u.c. dokumenos) Pusem jãnorãda Lrguma numurs - LRP 20l7lll Pasüïãja apdro5inãsanas brokeris ir licencea apdro5inãsanas brokeru sabiedrlba SA "Parner Broker", regisrãcijas numurs Kopëjais al-rdzlbas apmërs, ko Apdro5inããjs maksã brokerim, ir l5o/o þiecpadsmi proceni) no apdro5inãsanas premijas Visi Lïguma pielikumi ir nea4emamas LÎguma sasãvdafas LÏgums uzraks-rs uz piecãm lapam ar diviem pielikumiem n 2l (divdesmi vienas) lapas, kopã uz 26 (divdesmi sesãm) numurêãm lapam, un paraksts divos ideniskos eksemplãros, kuriem ir vienãds juridiskais speks, un no kuriem viens glabãjas pie Apdro5inãjuma 4emeja, be ors - pie Apdro5inããja. 8. PuSu rekvizii un paraksi Apdro5inãjuma 4emêjs: Lavij as Republikas Prokuraüra NM reg. Nr Kalpaka bulvãris 6 Rga, LV-l801 Tãlrunis: , fakss: E-pass: Kons : LV65TREL Valss kase Kods: TRELLY22 ApdroSinããjs: ADB,,Gjensidige" Lavijas fili,ile Reg.nr Juridiska un pasa adrese: Brrvïbas iela 39, Rrga, LV-1010 Tãlrunis: E-pass: ensidige.lv Kons: LV79P4RX Banka: AS,,Ciadele Banka" Kods: PARXLV22 Adminisrarvã direkore P persona, ukla vadlaja G. Priede 2017 gaaa,ls lt.eada å3 T\ F r:sidíge Afii3,,üj*nsldÍ,ge,,.*+:vijos ríiûie epirkuma l-rgums Nr. LRP 2017/ll 5