Malnavas koledžas Profesionālās vidusskolas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Malnavas koledžas Profesionālās vidusskolas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu"

Transkripts

1 Malnavas koledžas Profesionālās vidusskolas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu

2 1. Mācību darba analīze 2016./2017. mācību gadā Jau otro mācību gadu izglītības process Malnavas koledžā notika 2 vietās: Malnavā un Višķos. Pateicoties Daugavpils novada domei, Višķu mācību vieta tika saglabāta un labiekārtota: pārmaiņas notika aktu zālē, renovētas labierīcību telpas, pārvietots skolas muzejs, apkārtnes labiekārtošanā, sāka darboties ēdnīca. 1.tabula Malnavas koledžas izglītojamo un darbinieku skaits uz Jau otro gadu Malnavas koledžā izglītību ieguva pāri par 1000 izglītojamajiem. Mācības tika uzsāktas šādās videjās profesionālās izglītības programmās: 1) Lauksaimniecība, kvalifikācija- lauku īpašumu apsaimniekotājs; 2) Lauksaimniecības mehanizācija, kvalifikācija lauksaimniecības tehnikas mehāniķis; 3) Autotransports, kvalifikācija- automehāniķis; 4) Autotransports, kvalifikācija- autoelektriķis; 5) Banku zinības un finanses, kvalifikācija- finanšu darbinieks. ESF projekta JG-2 ietvaros mācības uzsāka sekojošās programmās: 1) Banku zinības un finanses, kvalifikācija- finanšu darbinieks (1,5 gadi ar vidējo izglītību) 2) Lauksaimniecība, kvalifikācija- lauku īpašumu apsaimniekotājs (1,5 gadi ar vidējo izglītību) 3) Dārzkopība, kvalifikācija- dārzkopis (2.kval.līmenis, 1 gads) 4) Autotransports, kvalifikācija- autoatslēdznieks (2.kval.līmenis, 1 gads). Neklātienē mācības par maksu notika izglītības programmu realizēšanas vietā Višķi: 1) Lauksaimniecība, kvalifikācija- lauku īpašumu apsaimniekotājs (1,5 gadi ar vidējo izglītību) 2

3 Mācību stundu plāns izpildīts visās izglītības programmās. Centralizētos eksāmenus par vidusskolas kursu kārtoja 359 cilvēki. 283 eksāmenu darbi bija Malnavā un 76 darbi Višķos. 2.tabulā ir redzams CE kārtotāju skaits. Kā redzams 2.tabulā, šogad mazliet ir palielinājies audzēkņu skaits, kuri kārtoja CE CE latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā kārtoja 3.kursu izglītojamie. Malnavā vēsturi kārtoja 1. un 2.kursa audzēkņi, fiziku- 2.kursa audzēkņi. Višķos kā papildeksāmenu krievu valodu izvēlējās 2.kursa audzēkņi. 5% robežu nepārsniedza 1 matemātikas eksāmena kārtotājs. 2.tabula CE vidējie rezultāti 5 gadu laikā Eksāmens Mācību gads Salīdzinājums 2015./ / / / / /2016. Latviešu val Matemātika Angļu val Krievu val Vēsture Fizika Višķi Latv.valoda Angļu val Krievu val Matemātika tabula CE rezultāti pa priekšmetiem un mācību grupām Grupa Eksāmens Angļu val. Krievu val. Latviešu val. Matemātika Vēsture Fizika Bioloģija 3.finansisti 61,8 60,1 53,4 23,9 3.lauks ,2 31,9 13,6 3.automeh. 46, ,6 10,4 3.autoel ,7 36,3 12,6 2.finansisti 41,4 2.lauks. 29,1 2.automeh. 20,1 2.autoel automeh. 31,2 1.autoel. 30,3 1.lauks. 52 Višķi 33,4 66,4 32,7 38,7 26 3

4 2.tabulā uzrādītie Centralizēto eksāmenu rezultāti 5 gadu garumā rāda to, ka pakāpeniski samazinās matemātikas un fizikas zināšanu līmenis. Pārējos eksāmenos šī gada rezultāti ir labāki. Tāda pat tendence ir vērojama arī valsts līmenī. Augstākie rezultāti ir uzrādīti 3.finanšu darbinieku grupā. Vājākie- lauku īpašumu apsaimniekotāju grupā. Interesanti, ka vislabākie rezultāti matemātikā ir Višķu audzēkņiem. Līdzīgi tas bija arī 2015./2016.mācību gadā. 4.tabula CE labākie rezultāti Eksāmens Rezultāts Audzēkņa vārds, uzvārds Grupa Latviešu val. 78 Sprudzāne Dace 3.fin. 44 Markevičs Izidors 3.lauks. Angļu val. 92 Strods Arvalds 3.autoel. 57 Skuķis Raivis 3.lauks. Krievu val. 90 Erecs Artūrs 3.autoel. 86 Zimovs Jurijs 2.l/s meh. Matemātika 45 Sprudzāne Dace 3.fin. 51 Markevičs Izidors 3.lauks. Vēsture 65 Igaunis Normunds 2.lauks. 52 Sokolovska Daina 2.lauks. Bioloģija 52 Kļaviņš Matīss 1.lauks. Fizika 30 Lovčinovskis Igors 2.automeh. Augstākos rezultātus CE ir sasniegusi 3.finansistu kursa audzēkne Dace Sprudzāne. Visaugstāko nevērtējumu angļu valodā ir ieguvis Arvalds Strods (92%). 5.tabula CE labākie un sliktākie rezultāti Latgales skolās Eksāmens Labākais rezultāts % Sliktākais rezultāts % Latviešu val. Viļakas VĢ 72,68 Rīgas VT Krāslavas fil. 20,51 Angļu val. Ezernieku v-skola 88,25 D-pils BT Dagdas fil. 17,72 Krievu val. Austrumlatg.Tehn.v-skola 94,83 Bērzpils v-skola 44,21 Vācu val. RēzeknesKatoļu v-skola 91,91 Ilūkstes Sadraudzības vsk. 24,89 Bioloģija Rudzātu v-skola 91,66 Līvānu 2.v-skola 32,16 Fizika Ezernieku v-skola 79,33 Malnavas koledža 23,25 Ķīmija Rēzeknes 1.v-skola 94,5 D-pils Poļu v-skola 39,06 Matemātika D-pils Krievu vsk-licejs 81,78 D-pils BT 12,55 Vēsture Maltas v-skola 83,06 D-pils BT 25,28 Latgalē spēcīgākā skola ir Daugavpils Krievu vidusskola- licejs. Malnavas koledžas rezultāti ir 26.vieta starp 48 profesionālā izglītības iestādēm. Labākie rezultāti ir Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā, bet sliktākie Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Protams, profesionālo izglītības iestāžu CE rezultāti ir ievērojami zemāki nekā vispārizglītojošo vidusskolu rezultāti., bet tur ir objektīvi apstākļi. 4

5 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2016./2017. m. g. 6.tabula CPKE un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas kopsavilkums 2017.g.jūnijs Studiju/Izglītības programma Vērtējums ballēs Audz.skai ts Vidējā 2015./2016. m.g. Lauksaimniecība (koledža) ,8 8 Kopā: ,8 8 Banku zinības un finanses ,7 8 Lauksaimniecība ,1 7 Autotransports ,7 6 Autotransp. (auto elektriķi) ,6 6 Autotransp. (JG autoatslēdzn.) ,7 7 Kopā: ,3 7 Ārpusformālā izglītība- Lauksaimniecība ,9 8 Kopā: ,9 8 L/bas mehanizācija (Višķi) ,9 7 Lauksaimniecība(neklat)( Višķi) ,2 8 Kopā: ,4 7 Kopā: tabula Kval.darbu un Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kopsavilkums 2016.g.oktobris g.marts Audz.skaits Vērtējums ballēs 2016/2017.m.g. Studiju/Izglītības programma Vidējā Autotransports (koledža)-dec ,3 8 Grāmatvedība (koledža-nekl.)- dec ,5 Lauksaimniecība (koledža-nekl)- dec ,1 8 Kopā: ,2 8 Banku zinības un fin. (JG)- okt ,5 9 Dārzkopība (JG- dārzkopji)- dec ,3 7 Banku zinības un fin. (JG)- marts ,3 Kopā: ,4 8 Lauksaimniecība (JG- Višķi)-okt ,2 8 Lauksaimniecība (JG- Višķi)-marts Kopā: ,4 8 Kopā:

6 No visiem CPKE kārtotājiem divi audzēkņi eksāmenu nokārtoja uz 4 ballēm un līdz ar to nevarēja saņemt atestātu. Centīsies pārkārtot nākošajā gadā. Kvalifikācijas komisiju atzinumos ir teikts, ka mūsu absolventi ir labi sagatavoti praktiskajā līmenī- spēs pildīt darbu, atbilstoši kvalifikācijai. 8.tabula Kopējais absolventu skaits 2016./2017.m.g. Nodaļa Ziema Vasara Kopā Koledža PVS- Malnava PVS- Višķi Kopā: Kopā 2015./16.m.g Kopējais absolventu skaits ir 350. Tas ir par 16 mazāks nekā iepriekšējā mācību gadā. Šeit nav iekļauti profesionālās pilnveides programmas Bioloģiskā lauksaimniecība kursu klausītāji. Ārpus formālajā izglītībā nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Izglītības programmā Lauksaimniecība un ieguva kvalifikāciju lauku īpašuma apsaimniekotājs 24 pretendenti. Pilnībā izpildīts 2016./2017.m.g.darba plāns, sagatavotas un novadītas 11 pedagoģiskās padomes sēdes par aktuāliem mācību un audzināšanas darba jautājumiem, vairākas metodisko komisiju vadītāju sēdes. Uzdevumi 2016./20127.mācību gadam: 1. Audzēkņu kontingenta saglabāšana. 2. Mācību stundu un praktisko mācību kvalitātes pilnveidošana, mācību materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana. 3. Audzēkņu motivēšana mācību rezultātu uzlabošanā un profesijas ieguvē. 4. Audzināšanas darba aktivizēšana, neattaisnoto kavējumu novēršana. 5. Elektroniskā žurnāla ieviešana visu kursu izglītojamo grupās. 6. Uzsākt gatavošanos IP pārakreditācijai. 6

7 2.Informācija par 2015.gada absolventu nodarbinātību Izglītības programma Iegūtā kvalifikācija Absolventu skaits Strādā profesijā Turpina izglītību nozarē Turpina izglītību citā nozarē Strādā citā nozarē Strādā ārzemēs Nav ziņu Cits Kopā Piezīmes (VB, ESF**) Autotransports automehāniķis VB Autotransports autoelektriķis VB Banku zinības un finanses finanšu darbinieks VB Lauksaimniecība lauku īpaš.aps VB l/s Lauksaimniecība tehn.mehāniķis VB Banku zinības un finanses finanšu darbinieks JG Dārzkopība dārzkopis JG Autotransports autoatslēdznieks JG Lauksaimniecība lauku īpaš.aps JG Kopā Sagatavoja Inta Ostrovska IP īstenošanas vieta Višķi Izglītības programma Iegūtā kvalifikācija Absolven tu skaits Strādā profesi jā Turp. izglītīb u Strādā citā prof. Strādā ārzemēs Cits Nav ziņu Kopā Piezīmes (VB, ESF**) Lauksaimniecība lauku īpašuma apsaimniekotājs JG Lauksaimniecības tehnika lauksaimniecības tehnikas mehāniķis VB Autotransports automehāniķis VB Kopā Sagatavoja Anita Lāčauniece 7

8 3.Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos un citos kopprojektos 2016./207.mācību gadā 2016./2017.mācību gadā realizējām 1 ERASMUS+ programmas projektu, kura ietvaros 20 Lauksaimniecības virziena izglītojamie daļu kvalifikācijas prakses pavadīja Vācijā. Atsauksmes no Vācijas partneriem bija vislabākās. Tika sagatavota projekta dokumentācija Pārrobežu programmai LAT-LIT un tika atbalstīts projekts Darba tirgus bez robežām. Tagad ir sākusies projekta realizācija, kura turpināsies 2 gadus. Strādājām pie projekta izstrādes un saskaņošanas Pārrobežu programmā LAT-RUS un esam gatavi iesniegt nepieciešamo dokumentāciju. Tika izstrādāta dokumentācija valsts ēku siltināšanas programmai un projekts ir atbalstīs. Notiek iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Ir apstiprināts koledžas STEM programmu infrastruktūras uzlabošanas projekts, kura ietvaros tiks iegādāta lauksaimnieku apmācībai nepieciešamā tehnika. un piedalījāmies realizācijā 2 ESF un Pārrobežu sadarbības programmas projektos. Ļoti aktīvi realizējam Jauniešu garantiju programmu. Esam iesaistījušies visos VIAA, VISC un IZM realizētajos projektos. Projektu īstenošanā tika iesaistīti 530 audzēkņi un studenti, 25 skolotāji un darbinieki. Tika paaugstināta skolotāju kvalifikācija,. Sīkāk par projektu realizāciju, mācību bāzes pilnveidošanu var lasīt Malnavas koledžas publiskajā pārskatā par 2016.gadu. Turpinājām sadarboties ar Pleskavas Agrotehnisko koledžu, Baltkrievijas Republikas Gorodokas Agrotehnisko koledžu, Ukmerģes Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju skolu. 4.Metodisko komisiju darbs Malnavas koledza darbojās 5 metodiskās komisijas, kuras apvienoja visus vispārīgo un speciālo priekšmetu skolotājus. Sīkāk ar metodisko komisiju darbu var iepazīties to vadītāju sniegtajās atskaitēs. Izglītības programmu īstenošanas vietas Višķi skolotāji darbojās Malnavas koledžas metodisko komisiju sastāvā, aktīvi iekļāvās visu pasākumu organizēšanā un atsevišķu uzdevumu izpildē. 8

9 Nr. MALNAVAS KOLEDŽAS EKSAKTO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS ATSKAITE par 2016./2017.m.g. Mācību gada galvenie Galveno uzdevumu izpilde Neatrisinātie jautājumi uzdevumi un secinājumi darba procesā MK skolotāju izmantotās mācību metodes konkrētām IP programmām var raksturot kā daudzveidīgas un atbilstošas mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. 1. Mācīšanas metožu dažādošana un piemērotība skolēnu izglītošanas procesā eksaktajos mācību priekšmetos. Stundā būtiska darba organizācijas forma ir skolēns skolotājs un skolēns - skolēns līdztiesīga sadarbība; iespēju robežās cenšamies mainīt mācību darba organizēšanas formas, vidi, un iespēju robežās piemērot alternatīvus variantus mācību ekskursijas, attiecīgās mācību vielas apgūšanai asociācijas meklēt dabā, apkārtējā vidē, rosināt skolēnus pašiem patstāvīgi izzināt tēmu, veidot prezentācijas par tēmām, kas interesē skolēnus mācāmies dažādot mācību metodes, mācīt domāt un analizēt, lai varētu sagatavoties jaunajam kompetenču pieejas izglītības modelim. izmantojam informatīvi reproduktīvās metodes, taču ne mazāk par 50% no stundu kopējā skaita skolotāji pielieto radošās apmācības metodes: problēmu apspriešanu, arī spēles, eksperimentus, problēmu risināšanu, pētnieciskos, ekspertīzes un labaratorijas darbus. Individuālais, pāru un 9 Turpinām piestrādāt pie dažu interaktīvo mācību metožu vērtēšanas kritēriju izstrādes. Ir grūti iemācīt domāt jaunieti, kurš to nav mācīts darīt visu pamatskolu... Nesaorganizējām praktisko darbu konkursu Tik vai cik, tā vai kā?! , iemesli tam bija un gan jau... Īstenībā mēs domājām, ka tas arī

10 2. Pieredzes apmaiņas lietderība mūsdienīga mācību procesa realizēšanā eksaktajos mācību priekšmetos. grupu darbs aizņem ne mazāk kā 40% mācīšanās laika. Šajā mācību gadā ar mācību stundu novērošanu nodarbojās R.Starodumova un J.T.Barkāne. Un stundas viņas apmeklēja savās audzināmās 1.kursu - grupās, un to darīja mūsu metodiskās komisijas skolotāju mācību stundās. Tā kā šajā mācību gadā interaktīvās tāfeles saņēma arī skolotājas V.Nagle un J.T.Barkāne, tad pieredzes apmaiņa notika komisijas ietvaros. Abām skolotājām tas bija arī jauns izaicinājums, apgūt jaunās tāfeles un pielāgot jau esošo mācību materiālu bāzi jaunajām tehnoloģijām. Mācību gada sākumā skolā viesojās Smiltenes tehnikuma skolotāju delegācija, un tā kā matemātikas skolotāja Irēna Priede ir bijušā kārsaviete, tad mēs nolēmām pieredzes apmaiņu turpināt un saiknes uzturam Malnavas koledžas delegācija apmeklēja Smiltenes tehnikumu un ne tikai iepazinās ar skolu, bet arī audzēkņu komanda piedalījās erudīcijas konkursā Gudrs, vēl gudrāks. Skolotāji tikās ar sava priekšmeta kolēģiem( vismaz es ar I.Priedi) izrunāju un uzzināju daudz ko no kolēģu darba ikdienas. Sazināmies arī elektroniski vēl joprojām. 10 varētu būt Mudrošanās viens no konkursiem, bet tikai septembrī, nevis kad paliek auksts... Idejas jau nenomira! Mācību stundu vērošana palīdz ieviest jaunas idejas, metodiku un daudzas citas prasmes. Bet galvenās grūtības esam ļoti noslogoti un nav daudz brīvā laika, lai vēl ietu pie kolēģiem stundās. Tas īsti vairumam no mums arī nav pa prātam. Utopiska IDEJA ( ko varētu ieteikt realizēt IZM) - katram skolotājam varētu būt ietarificēta viena apmaksājama stunda mēnesī, lai tā tiktu izmantota, vērojot savus kolēģus darbā. Lai gan zinu, ka 99% kolēģu par šo ideju būtu satracināti, jo tas ir tik traucējoši! Bet tādas st. varētu būt jaunajiem kolēģiem, kuriem vajadzētu gan šo to redzēt, gan pamācīt vecos kolēģus - varbūt kam jaunam... Nākamajā mācību gadā šo konkursa tradīciju

11 turpināsim un uz Gudrs, vēl gudrāks aicināsim arī Smiltenes tehnikuma komandu, vai komandas. Konkurence un salīdzināšana var nākt tikai par labu! 3. E-mācību materiālu veidošana un sagatavošana to lietošanai skolas mācību vidē. Līdz ar elektroniskā žurnāla ieviešanu skolā, šajā mācību gadā mūsu mācību materiālu elektroniskā bāze ir papildinājusies ar MILZĪGĀM un pagaidām vēl pilnībā nepārlūkotām, neizpētītām iespējām ( sadaļa MĀCĪBU MATERIĀLI ), kuras dot iespējas gan pilnveidoties, gan papildināties. Uzskatu, ka MK skolotājas visas daudz strādā pie savas metodiskās bāzes papildināšanas, tas notiek nepārtraukti un visa mācību gada garumā. Materiālu šajās sadaļās ir daudz, tāpēc nepieciešams arī daudz laika, lai izvērtētu vai un kā tas var konkrēti noderēt. Bet es jau esmu atradusi arī dažus interesantus un interaktīvus materiālus, kuri jau tika lietoti. Man pat liekas, ka mūsu citi kolēģi ( atskaitot mūsu MK) to pat nav tik daudz pamanījuši, ka tur tādas iespējas tiek piedāvātas un vēl vienkopus... Uz to var vērst mūsu kolēģu uzmanību, kad dalīsimies pieredzē par e žurnālu. 4. Dažādot mājas darbu un patstāvīgo darbu formu, akcentējot IT tehnoloģiju izmantošanu. Tā kā valstī jau mācību gada sākumā ir izvērsusies diskusija par mājas darbu lietderību, tad šķiet mūsu audzēkņi ir tie, kas uzskata, ka tiešām tie jau ir atcelti. Līdz ar tradicionāliem mājas darbiem ( atzīstam, ka tie ir vairākumā) skolēniem tika piedāvāti pētnieciskie un projektu darbi, izmantojot interneta resursus, referātu sagatavošana ( nedaudz), 11 Īpaši pirmajos kursos tika novērota parādība, ka tas nu gan ir kaut kas īpašs un ko no viņiem vēl grib. Bet patstāvīgo darbu viņi vispār uzskata par skolotāju uzbāšanos. Zināšanu dinamika

12 aptauju izmantošana, uzdevumu sastādīšana, praktiski mājas darba uzdevumi. Mājas darbu apjoms ir diferencēts. Ļoti lēni, bet vairumā ar 3.kursiem, tika panākts, ka viņi gatavojoties eksāmeniem tiešām sāka izmantot dzm.lu.lv. materiālus, un novērojumi liecināja, ka tā ir jauno telefonu izmantošanas priekšrocība. 12 mācību gada beigās ir uzlabojusies, un visi kas ir gribējuši būt sekmīgi - tādi arī ir. To gan nevar attiecināt uz 3. kursiem, rezultātus vēl gaidām... Audzēkņu mājās, parunājoties ar audzēkņiem, datoru pārsvarā vairs nav, vai ir novecojuši. Un šogad tieši novērojumi liecina, ka, ja ir telefons, tad tikai tas arī tiek lietots. Iespējams, ka tāda tālmācība ienāks arī mūsu mācību ikdienā, vismaz ar to jāsāk rēķināties. 5. Vēl MK skolotāji darbojās : 1. Aktualizējām, pārstrādājām vecās( iepriekšējās) un izstrādājām jaunās mācību priekšmetu programmas, tajos mācību priekšmetos, kurus no jauna sāka apgūt 2016./2017. m.g. 1.kursi. 2. Neklātienē ņēmām dalību LPS praktiskajā konferencē par izglītības sistēmu un kvalitāti Latvijā, ( I.Novikova sagatavoja un iepazīstināja kolēģus ped.sēdē ar konferences saturu). 3. Pilveidojām sevi pedagogu profesionālās kavalifikācijas pilnveides kursu programmās ( skatīt pielikumā) 4. Piedalījāmies koledžas organizētajos profesionālās orientācijas pasākumos: Aprīlī Karjera dienas Jēkabpilī ( R Starodumova un J.T Barkāne ) Darbošanās Malnavas stendā izstādē Rāmavas pavasaris ( I.Novikova) un informācijas bukletu izplatīšana auto izstādē Ķīpsalā Darbs Malnavas reklāmas stendā Viļānu tirgū Darbs Malnavas reklāmas stendā Kārsavas tirgū. Sagatavojām savu grupu audzēkņus veikt profesionālos orientācijas pasākumus savās pamatskolās.

13 5. Sagatavojām un novadījām konkursu Gudrs vēl gudrāks 1.kursu grupās ( piedalījās 6 komandas), tajā skaitā arī Višķu audzēkņu 2 komandas. Eksakto mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja: I.Novikova 13

14 Malnavas koledžas HUMANITĀRO MĀCĪBU PRIEKŠMETU metodiskās komisijas atskaite par 2016./2017. m.g. N.p. k Mācību gada galvenie uzdevumi Valodu mācību priekšmetu mācību programmu izstrāde un aktualizācija. Pedagogu kvalifikācijas celšana. Galveno uzdevumu izpilde IP Banku zinības un finanses kvalifikācija finanšu darbinieks, Lauksaimniecība kvalifikācija lauku īpšuma apsaimniekotājs, Autotransports, kvalifikācija-autoelektriķis, kvalifikācija automehāniķis, tika izstrādātas mācību programmas priekšmetos Latviešu valoda, Literatūra, 1.svešvaloda, 2.svešvaloda, Profesionālā svešvaloda. Ņ.Konstantinova, I.Šicāne apguva 12 programmstundu profesionālās pilnveides kursus Krievu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā akadēmisko stundu apjomā Rēzeknē , Ņ.Konstantinova uzstājās Latgales regiona valodu (latviešu, krievu, angļu) skolotāju Valodu forumā "Valodas loma kompetenču izglītībā ar referātu Steidziet darīt labu darbu! ( materiāls runas attīstīšanai) Daugavpilī M.Valeniece ir apguvusi Neatrisinātie jautājumi Secinājumi Katrs skolotājs izstrādāja mācību programmas savā mācamajā priekšmetā: Ņ.Konstantinova 1. Svešvaloda (krievu valoda), I.Šicāne, I.Miņina, M.Valeniece Latviešu valoda un literatūra, I.Šicāne 2. Svešvaloda (krievu valoda), V.Gorpiniča - 2. Svešvaloda (angļu valoda), V.Gorpiniča, D.Laizāne 1. Svešvaloda (angļu valoda) un profesionālā svešvaloda (angļu valoda). 14

15 pedagogu profesionālās pilnveides programmu ''Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā''.(8 stundas) , apmeklēja kursus par dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējām klases stundās, (6 stundas) un ''Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība latviešu valodniecībā. (A,6 stundas) Skolotāji dalās pieredzē un seko jaunākajai informācijai, kas attiecas uz viņu mācību priekšmetu. Skolotājiem paši interesējas par semināriem savas kvalifikācijas celšanai. 3. Veikt mācību metodisko materiālu tālāku digitalizāciju. Ņ.Konstantinova, I.Šicāne, I.Miņina, M.Valeniece, V.Gorpiniča, D.Laizāne piedalījās Latgales regiona valodu (latviešu, krievu, angļu) skolotāju Valodu forumā "Valodas loma kompetenču izglītībā ( valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programma 9 akadēmisko stundu apjomā) Daugavpilī. Piedalījāmies pieredzes apmaiņas pasākumos ar kolēģiem no Smiltenes tehnikuma. Visi metodiskās komisijas skolotāji ir nodrošināti ar datoriem un projektoriem, tas palīdz veidot saturīgas un interesantas mācību stundas. Katra skolotāja izmanto savam priekšmetam piemērotākās internetsaites Katrs skolotājs izvēlas sev piemērotākās mācību metodes atbilstoši savai pieredzei, zināšanām un prasmēm. D.Laizāne pilnveidoja mācību materiālus profesionālās svešvalodas apguvei IP

16 4. Vietējo konkursu un pēcpusdienu organizēšana valodu priekšmetu ietvaros. Sadarbojoties ar finanšu un sociālo zinību priekšmetu metodisko komisiju noorganizējām un novadījām pasākumu Skaista mana tēvu zeme IP Banku zinības un finanses, Lauksaimniecība, Autotransports 1.kursu audzēkņiem februārī viesojāmies Smiltenes 16 Lauksaimniecība, Ņ.Konstantinova strādāja pie lasītprasmes uzdevumu papildināšanas. I.Šicāne papildināja mācību materiālus latviešu valodas un literatūras apgūšanai IP Autotransports 1.kursu audzēkņiem. M.Valeniece papildināja mācību materiālus sintakses jautājumu apgūšanai latviešu valodā, V.Gorpiniča pilnveidoja mācību materiālus profesionālās svešvalodas apguvei IP Banku zinības un finanses audzēkņiem. V.Gorpiniča un D.Laizāne aprobēja mācību grāmatu Longman exam activator 1. Svešvalodas apguvei 1. un 2. Kursos. Pasākuma organizēšanā piedalījās visas humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas skolotājas:v.gorpiniča, Ņ.Konstantinova, I.Šicāne, I.Miņina, M.Valeniece, D.Laizāne

17 tehnikumā un piedalījāmies Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļas noslēguma pasākumā, erudīcijas konkursā Ej nu sazini zini vai nezini! 11. Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumos krievu valodā kā svešvalodā Daugavpilī piedalījās 2 audzēkņi. Sadarbojoties ar eksakto mācību priekšmetu metodisko komisiju sagatavojām un noorganizējām konkursu Gudrs,vēl gudrāks IP Banku zinības un finanses, Lauksaimniecība, Autotransports 1. kursu izglītojamajiem 8. martā muižas zālē. Plānoto Skatuves runas konkursu Malnavas koledžas IP Banku zinības un finanses, Lauksaimniecība un Autotransports kursu izglītojamajiem neorganizējām, jo VISC Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Zaļeniekos piedalījās koledžas literārā pulciņa dalībnieki. Skolēnu komandu organizēja un konkursam gatavoja D.Laizāne Jana Korņilova 2.fin. Valentīna Meškovska 2.fin. Audzēkņus gatavoja skolotāja Ņ.Konstantinova Pasākums notika jau trešo reizi un pierādīja, ka labi darbojās starpmetodisko komisiju saikne.. 17

18 Humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja: D.Laizāne 18

19 .p.k.. MALNAVAS KOLEDŽAS Tehnisko priekšmetu metodiskās komisijas atskaite par 2016./2017.māc.g. Mācību gada galvenie uzdevumi Galveno uzdevumu izpilde Neatrisinātie jautājumi Stundu pasniegšanas Mācību gada laikā tika papildināti, Skolotājiem metodikas pilnveidošana, e- sistematizēti un noformēti metodiskie materiāli jāturpina izstrādāt materiālu izmantošana visos tehniskajos mācību priekšmetos. materiālus, lai mācību stundu sagatavošanā Mājas lapā izveidota interaktīvās tāfeles un un vadīšanā. Mācību Tālmācība Tālmācība metodisko materiālu digitalizācija. Izveidota jautājumu banka sekojošos priekšmetos : izmantotu maksimāli Automobiļu uzbūve efektīvi. Iekšdedzes motori Jāturpina darbs Automobiļu remonts pie modulāro Automobiļu elektroiekārtas programmu ieviešanas. Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku izstrāde vai aktualizēšana : Automehāniķis Autoelektriķis Mācību procesā turpina izmantot mācību e- pastus, kuros tiek izvietoti darba uzdevumi audzēkņiem. Arodizglītības programma Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrāde. Iekļaušanās ESF Turpinās realizācija Eiropas Savienības fondu Jāturpina 19 Secinājumi Skolotāji strādā pie e- materiālu izstrādes un papildināšanas, šis darbs ir jāturpina.

20 . projektu realizēšanā. darbības programmai Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros 2.kārtas projektam (projekta identifikācijas Nr JG2) AP Autotransports programmai... Mācību satura saskaņošana starp mācību priekšmetiem un sasaiste ar praksi, reālo dzīvi. Sadarbības tālāka attīstīšana un nostiprināšana ar kvalifikācijas prakšu vadītājiem un potenciālajiem darba devējiem. Metodiskās komisijas ietvaros tika izskatītas mācību priekšmetu programmas un veikta satura saskaņošana, lai novērstu atkārtošanos, tika ņemti vērā kvalifikācijas prakses vadītāju uzņēmumos priekšlikumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, programmas papildinātas ar aktuālāko konkrētajā jomā, ņemtas vērā izmaiņas likumdošanā. Kvalifikācijas prakses pārbaudes laikā un sarunās ar prakšu vietu vadītājiem noskaidroti jautājumi, kas jāiekļauj mācību programmās, lai uzlabotu mācību procesu. 20 darboties Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros 2.kārtas projektā. Jāturpina darbs Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē Mācību satura saskaņošana un aktualizācija jāveic nepārtraukti katru gadu, lai sekotu līdzi aktualitātēm nozarē. Gūtie priekšlikumi tiks izmantoti mācību programmu aktualizācijā un metodisko materiālu izstrādē.

21 Profesionālās orientācijas darba pilnveidošana, automehāniķa profesijas popularizēšana Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana metodiskās nodrošināšana skolotājiem.. un palīdzības jaunajiem Piedalīšanās Informācijas dienas norisēs. Aktīvi atbalstījām dalību izstādēs. Dalība "LMT AUTOSPORTA AKADĒMIJAS" TK Senior klases kartingus dalībās, ProKart sacensībās 2016 un gada sezonā. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Auto mehānika 2017"Rīga Vietējie konkursi: 1. Auto mehānika 2. Metināšanas konkurss 3.Dzelzs grauzējs 4. Elektrotehnikas konkurss Arturs Vorkalis LLU tehniskās fakultātes absolvents. Profesionālās kompetences pilnveide Inovācijas autotransportā. Izaicinājums profesionālajā izglītībā (E.Jurušs, J.Novikovs, V.Garšneks A.Strods I.Zuša) Pieredzes apmaiņas braucieni : Igaunija Diagnostikas iekārtu ražošanas rūpnīca (E.Jurušs, J.Novikovs, A.Strods,, P.Žukovs A.Ruskulis, A.Vorkalis,) uzņēmumā" īstenošanai, Kvalifikācijas paaugstināšana nepieciešama atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. 21

22 Tehnisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājs: mag.sc.env. /A.Ruskulis/ 22

23 Malnavas koledžas LAUKSAIMNIECISKO PRIEKŠMETU metodiskās komisijas atskaite par 2016./2017. m.g..p.k.. Mācību gada galvenie uzdevumi Praktisko mācību un mācību prakšu organizācijas, metodiskā nodrošinājuma un vērtēšanas pilnveidošana profesionālajiem mācību priekšmetiem Galveno uzdevumu izpilde Secinājumi Neatrisinātie jautājumi un 2.kursa audzēkņiem bija iespēja praktizēties Vācijā. 2. Tehnikas mācības prakses laikā audzēkņi piedalījās tehnikas remonta un regulēšanas darbos saimniecībā. Dārzkopjiem bija iespēja piedalīties zālāju kopšanas darbos ar tehniku un pļaujmašīnu remontā. 3. Kvalifikācijai Dārzkopis daļa no mācību prakses augļkopībā notika z/s Ziediņi V.Šumska, J.Kursīte 4. Veikta apstādījumu papildināšana un restaurācija kopā ar audzēkņiem I.Reinika, V.Šumska 5. Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem ( L.Karvelis) iepazīta meža stādīšana, jaunākās tendences meža atjaunošanā un dabas daudzveidības saglabāšanā. V.Šumska Audzēkņiem iespēja iepazīt augkopības un augļkopības tehnoloģiju pozitīvās un negatīvās puses ražošanas apstākļos. Iespēja iepazīt dažādu tehniku, tās darbību Jāturpina strādāt pie uzdevumu pilnveidošanas un papildināsanas. Morāli novecojis tehnikas parks, ko izmanto IP Lauksaimniecībā. Jāatrisina esošās tehnikas un mācību saimniecības izmantošanas iespējas apmācību procesā IP Lauksaimniecība Jāturpina strādāt pie uzskates līdzekļu gatavošanas herbāriji utt. Jāturpina kopt augļu dārzs, iesaistot audzēkņus 6. Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, 23

24 veidojot prezentāciju un daloties pieredzē par praksē gūtajām zināšanām. Metodiskās komisijas locekļi 7. Augļu dārzs papildināts ar dažādu šķirņu krūmmellenēm, jānogām, upenēm, korintēm. Strādāts pie augļu koku vainaga veidošanas. Dalās mācās pieredzē,. Praktisko papildus izmantojot nozaru apmeklēšanu. zināšanu apgūšana, attiecīgo iestāžu 1.Gadskārtējais graudaudzētāju seminārs Viļānos 2.martā V.Keiša,V.Šumska, R.Lāčaunieks 2.Izstādes apmeklēšana Rāmavā 6.aprīlī un Jelgavā Konekesko 2.,3.k. IP Lauksaimniecība un dārzkopība un profesionālo priekšmetu skolotāji. 3. Seminārs par šķidrmēslu uzglabāšanu un pielietošanu 21.septembrī Kokneses novada Bebros; Ekskursijas ar audzēkņiem, studentiem uz zemnieku saimniecībām Kotiņi, par sertificētas sēklas sagatavošanu; Ziediņi darbi kokaudzētavā; Arboretumu Kalsnava un Kalsnavas Kvalifikācijas paaugstināšana nepieciešama atbilstoši tehnoloģiju attīstībai lauksaimniecībā. Šajos semināros var uzzināt jaunāko un dabūt arī dažādus informatīvos materiālus. Iespējams kontaktēties ar speciālistiem, bijušajiem un esošajiem studentiem, kas arī 24

25 kokaudzētava; z/s Jāņkalni krummelleņu, rabarberu, cidoniju audzēšana un pārstrāde Rēzeknes dzirnavnieks, siltumnīcas Mežvidos, kooperatīvs Viļāni BIO piena pārstrāde Seminārs par BIO kartupeļu audzēšanu Balvu novadā.v.šumska Seminārs par bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātēm šajā gadā Madonā.V.Šumska Bio apmācības Salaspilī V.Keiša Seminārs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu Dagdā 28.aprīlī (V.Šumska, V.Keiša, R.Lāčaunieks); Seminārs par nezāļu ierobežošanu bioloģiski 6.jūnijā Rankas novada Ķelmēnos, (V.Keiša, V.Šumska) Lauku dienas 13.jūlijā Viļānos 15.februārī 2.koledža piedalās Ēnu dienās VAAD- apmeklē sēklu, augsnes un augu aizsardzības laboratorijas V.Šumska; 5. Audzēkņu Zaļi domājošo un darošo konkurss Malnavā 25.aprīlī.( Visi metodiskās komisijas locekļi) apmeklē šadus pasākumus. Iespēja ieraudzīt jaunākās tehnoloģijas darbībā Patika darbība brīvā dabā. 25

26 .. IP Dārzkopība, IP Izstrādāti kursa eksāmenu uzdevumi Lauksaimniecība, dārzkopjiem augļkopībā, dārzeņkopībā un arī bioloģisko lauksaimnieku valsts kvalifikācijas eksāmens dārzkojiem, apmācīšanai,ārpusformālo, ārpusformālai izglītībai Lauku īpašumu kursa un valsts apsaimniekotājs, bioloģiskajiem kvalifikācijas eksāmeniem lauksaimniekiem. V.Šumska nepieciešamo metodisko materiālu izstrādāšana vai Lopkopībā M.Cimermane aktualizēšana Darbs VISC pie bāzes uzdevumu izstrādes Valsts kvalifikācijas eksāmenam IP Lauksaimniecība V.Šumska Sadarbības attīstīšana un nodrošināšana ar nozares uzņēmumiem un kvalifikācijas prakšu vadītājiem 1.Kvalifikācijas prakses pārbaudes laikā un sarunās ar prakšu vietu vadītājiem noskaidroti jautājumi, kas jāiekļauj mācību programmās, lai uzlabotu mācību procesu, piemēram, jautājumi par meliorāciju. 2. Apmācības par 2.kategorijas augu aizsardzības līdzekļu lietošanu IP Dārzkopība. 3.Noslēgti līgumi par sadarbību Neformālās sarunās gūtie priekšlikumi tiks izmantoti mācību programmu aktualizācijā un metodisko materiālu izstrādē. Noder sadarbība ar bijušajiem Ieplānots izstrādāt nepieciešamos materiālus augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanas atļaujai, lai varētu apmācību veikt Malnavā. Bioloģisko lauksaimnieku un augu aizsardzības apliecības iegūšanas apmācībai paredzētos līdzekļus iekļaut plānojot budžetu nākamajam gadam, lai nav jāklausās pārmetumi no grāmatvedes, ka nav naudas skolotāju apmaksai. 26

27 audzēkņiem, studentiem un kolēģiem citās izglītības iestādēs... Mācību materiālu sagatavošana un E-vides pielietošana mācību procesā Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana Mācību nodarbībām agronomijā, augkopībā, agrārpolitikā, lopkopībā, augļkopībā, tika gatavoti pārbaudes testi, prezentāciju materiāli, kurus izvietoja tālmācība LLKC Mācību semināri, skat.2.punktu Un plānojam iesaistīties vasaras semināros un Lauku dienās atbilstoši interesēm. M.Cimermane dažāda veida apmācības saistībā ar pamatdarbu. Izmantojam mājas lapu Darbojamies Mycoob. Darbs pie materiālu izvietošanas jāturpina nākošajā mācību gadā, iekļaujot arī citus mācību priekšmetus.a Metodiskās komisijas vadītāja V.Šumska 27

28 Malnavas koledža Finanšu un sociālo zinību mācību priekšmetu metodiskās komisijas Atskaite 2016./ mācību gads N Mācību gada Galveno uzdevumu izpilde Neatrisinātie Secinājumi r. p.k. galvenie uzdevumi jautājumi Stundu IP Banku zinības un finanses mācību procesā turpina Atsevišķu Skolotāji strādā. efektivitātes izmantot mācību e-pastus, kuros tiek izvietoti e-materiāli un materiālu pie e-materiālu paaugstināšana, e- darba uzdevumi audzēkņiem. izmantošanas izstrādes un materiālu izmantošana E- materiāli izstrādāti un L.Naglei priekšmetā efektivitāti un kvalitāti papildināšanas, šis mācību stundu Grāmatvedība, A.Dukulei priekšmetos Finanšu iestāžu ietekmē interneta darbs ir jāturpina. Arī sagatavošanā un darbība, Mārketings, Saskarsme un ētika. E.Kļaviņai ātrums skolā. šogad turpinās digitālo priekšmetos Mikroekonomika, Makroekonomika, vadīšanā. rokasgrāmatu Finanšu analīze un riski, Vadības zinības un projektu izmantošana mācību vadība. A.Jakimova un R.Žuka priekšmetā Ekonomika, R.Žuka priekšmetā Nodokļu sistēmas un A. Jakimova priekšmetu priekšmetos Audits un iekšējā kontrole un Finanšu analīze Uzņēmējdarbības un riski.r.kāviņa priekšmetos Grāmatvedība, un ekonomika, Vadības Uzņēmējdarbības ekonomika. I.Reinika priekšmetos zinības un projektu Mārketings un Profesionālā saskarsme un ētika Plaši e- vadība un Finanšu materiālus izmanto D.Poikāns priekšmetu Latvijas un analīze un riski pasaules vēsture pasniegšanā. mācību procesa Skolotāji L.Nagle, D.Poikāns, E.Kļaviņa un A.Dukule mācību procesā izmanto interaktīvās tāfeles. nodrošināšanai.. 2 Konkursu un pasākumu organizēšana ekonomiskā un sociālo Visu 2016./2017.mācību gadu metodiskās komisijas skolotāji strādāja pie metodisko materiālu, lekciju, prezentāciju, praktisko darbu un pārbaudes darbu izstrādes un papildināšanas pa tēmām visos mācību priekšmetos. 28 Netika realizēta otra mācību ekskursija uz A/S Citadele, tika nokavēta pieteikšanās Visi skolotāji strādā pie mācību satura pilnveidošanas un materiālu

29 . 3 zinību cikla priekšmetu ietvaros. Iekļaušanās ESF projektu realizēšanā. Skolotāji L.Nagle, E.Kļaviņa un A.Dukule piedalījās datu bāzes izveidē profesionālajam kvalifikācijas eksāmenam IP Banku zinības un finanses, kvalifikācija banku darbinieks. Aktualizēti metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites izstrādāšanai un noformēšanai IP Finanses un banku zinībase.kļaviņa) Organizēti un novadīti sekojoši pasākumi: - Kvalifikācijas prakses aizstāvēšanas (A.Dukule, I.Deniškāne-Ruskule) - Skaista mana tēvu zeme (D.Poikāns) - Dzimis Latvijā (D.Poikāns) - Latgolys gaisma Latvejai (D.Poikans) - Biznesa ideju konkurss (A.Dukule, E Kļaviņa, R.Žuka, L.Nagle, A.Jakimova) - Konkurss Cilvēks ekonomikas centrā (R.Žuka, A.Jakimova). - Latvijas biznesa plānu konkurss (A.Dukule, R.Kļaviņa, E.Kļaviņa, L.Nagle, R.Žuka, A.Jakimova, D.Poikāns) Malnavas koledžas audzēkne L.Visocka piedalījās valsts Biznesa plānu konkursā un ieguva 1. vietu. Sagatavoti profesionālajiem kvalifikācijas eksāmeniem IP Banku zinības un finanses JG 2 1. un 2.kursa un 4.kursa audzēkņi. Turpinās realizācija Eiropas Savienības fondu darbības programmai Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros 2.kārtas projektam (projekta ekonomikas olimpiādei Daugavpils Valsts tehnikumā. Jāturpina darboties Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa papildināšanas. Grūtības sagādā tas, ka mācību plānos priekšmeti, kuros ir tēmas par biznesa plānu rakstīšanu plānoti uz 2.pusgadu. Jāturpina sadarbība ar bankām (ekskursijas, lekcijas). Skolotāji veiksmīgi piedalās ESF projektu aktivitātēs. ESF projektu 29

30 . 4 Mācību satura saskaņošana starp mācību priekšmetiem un sasaiste ar praksi, reālo dzīvi. identifikācijas Nr JG2) IP Banku zinības un finanses programmai. Metodiskās komisijas ietvaros tika izskatītas mācību priekšmetu programmas un veikta satura saskaņošana, lai novērstu atkārtošanos, tika ņemti vērā kvalifikācijas prakses vadītāju uzņēmumos priekšlikumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, programmas papildinātas ar aktuālāko konkrētajā jomā, ņemtas vērā izmaiņas likumdošanā. Aktualizēta kvalifikācijas prakses programma IP Banku zinības un finanses ar mācību ilgumu 4 gadi. Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros 2.kārtas projektā. aktivitātēs, jāturpina darboties Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros 2.kārtas projektā. Mācību satura saskaņošana un aktualizācija noritēja sekmīgi, bet šis process jāveic nepārtraukti katru gadu, lai sekotu līdzi aktualitātēm nozarē.. 5 Sadarbības attīstīšana un nostiprināšana ar kvalifikācijas prakses vadītājiem un potenciālajiem darba devējiem. Kvalifikācijas prakses vadītāji prakses vietu pārbaudēs tikās IP Banku zinības un finanses audzēkņu prakšu vadītājiem, apmainoties viedokļiem un uzklausot priekšlikumus prakses programmu pilnveidošanai. Netika veikta kvalifikācijas prakšu vadītāju uzņēmumos anketēšana. Veiksmīga sadarbība sāk veidoties ar novadu pašvaldībām, apdrošināšanas sabiedrībām un uzņēmumiem, kur 30

31 Izpratnes par izvēlēto profesiju, karjeras un profesionālās orientācijas darba pilnveidošana. Skolotāju kvalifikācijas celšana. Izpratne par izvēlēto profesiju veidojas mācību procesā un uzņēmumu apmeklējumu laikā, kvalifikācijas prakses laikā. Tika realizēta mācību ekskursija uz A/S Swedbank, kuras laikā audzēkņi guva ieskatu par bankas ikdienas darba norisēm, banku darbinieka frofesiju, to specifiku. L.Nagle kopā ar Malnavas koledžas audzēkņiem piedalījās A/S Attīstības finanšu institūcija Altum Rēzeknes reģionālā centra organizētajā Biznesa uzsācēju gadatirgū. Tika realizēta mācību ekskursija IP Banku zinības un finanses 3. kursa audzēkņiem uz Latgales attīstības aģentūru Daugavpilī, tika organizēts mācību pārgājiems uz Kārsavas novada attīstības nodaļu un p/s Vītaviņas ar nolūku iepazīt saimniekošanas iespējas Kārsavas novadā. Skolotāji D.Poikāns, E.Kļaviņa un A.Dukule ar IP Banku zinības un finanses audzēkņiem piedalījās karjeras dienu pasākumā Rēzeknē profesionālās orientācijas nolūkos. Skolotājas E.Kļaviān un A.Dukule ar IP Banku zinības un finanses audzēkņiem piedalījās Arodu tirgū Viļānos reklamējot mācīb iestādi un apgūstamās profesijas. Evita Kļaviņa piedalījās RTA Zinātnieku nakts Tehnoloģijas un dzīves kvalitāte seminārā Zināšanu menedžments. Alita Dukule ieguva LLU sertifikātu un tiesības strādāt par Pedagogu karjeras konsultantu, un piedalījās radošajā seminārā Sociālais uzņēmējs. Lilija Nagle un Alita Dukule piedalījās eminārā Nākamajā mācību gadā jāturpina visas iespējas apmeklēt iespējamos kursus un seminārus, īpašu uzmanību veltot Latvijas bankas un audzēkņi iziet praksi jau vairākus gadus. Turpināt sadarbību ar bankām un uzņēmumiem, organizējot ekskursijas. Skolotāji piedalās piedāvātajos kursos un semināros, lai paaugstinātu profesionālās kompetences. 31

32 Aktualitātes ekonomikā 2016, Rita Žuka un Anita Jakimova piedalījās seminārā Latvijas nodokļu sistēma, izmaiņas nodokļos un to ietekme uz tautsaimniecību. Dainis Poikāns apmeklēja kursus Novitātes vēstures mācīšanā un vērtēšanā. Ingrīda Reinika apmeklēja kursus Izpratni veicinošas darba formas darbā ar talantīgiem skolēniem. Skolotāja Rita ŽUKA ieguva Junior Achievement Latvija Gada labākais skolotājs ekonomikā 2017 titulu. Finanšu un sociālo zinību mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja: Banku augstskolas organizētajiem semināriem. Atsevišķu priekšmetu skolotājiem praktiski nav pieejami bezmaksas kursi savā jomā, piemēram, lietvedība, tirgzinības, finanses,grāmatvedība, līdz ar to skolotāji papildina savas zināšanas pašmācības ceļā. A.Dukule 32

33 5.Direktora vietnieka praktiskajā apmācībā darba analīze 2015./2016. mācību gadā Ar koledžas sadarbības partneriem uzņēmumiem, koledža ir noslēgti divpusēji sadarbības līgumi par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu, par uzņēmumu vadības līdzdalību mācību programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma specifikai un zināšanu kvalifikācijas līmenim. Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Darba devēju konfederācija īstenojot Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumā ieviešanu uzņēmumos. Noslēgts sadarbības līgums ar LPKS LATRAPS par lauksaimniecības tehnikas izmantošanu mācību procesa nodrošināšanai. Pēc sadarbības līguma parakstīšanas, koledžas pārziņā tika nodots modernais DEUTZ FAHR 6190 WARRIOR Cshift sērijas riteņtraktors un jaunākās paaudzes mehāniskā sējmašīna Sulky Tramline. Abas tehnikas vienības ir tā nodrošinātas, lai varētu strādāt gan vienkāršus darbus, gan mācīties izmantot precīzās tehnoloģijas. Īstenojot projektu, sadarbības līgumu Nr / no 2015.gada 1.septembra starp Malnavas koledžu un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros pasākuma Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros projekta Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros (projekta identifikācijas Nr /15/I/001 īstenošanu koledža ir noslēgti divpusēji sadarbības līgumi par audzēkņu kvalifikācijas prakses nodrošināšanu ārpus izglītības iestādes. Saskaņā ar IP Autotransports mācību plānu 2016/2017. mācību gadā ir veiktas sekojoša Praktiskās mācības: IP Autotransports kvalifikācija- Autoelektriķi kvalifikācijas prakse tika realizēta minētajiem prakses uzņēmumos: 1. Z/s Krēsliņi 2. SIA RDK service 3. SIA Ludzas ATU 4. SIA Rēzeknes pilsētas firma Elīna 5. SIA Vels 6. SIA Autocentrs Salinieki 7. SIA Dalans 8. SIA BILA 9. SIA Sapards 10. Nodokļu maksātājs Antonija Ostrovska 11. SIA Millenium 12. SIA Niktransports 13. Z/s Kotiņi IP Autotransports kvalifikācija- Automehāniķi kvalifikācijas prakse tika realizēta minētajiem prakses uzņēmumos: 1. "SIA Jēkabpils Autocentrs 6. SIA Amsery motors 2. SIA Vels 7. SIA Auto SL 3. SIA V airis Š 8. Z/s Kalvīši 4. SIA TRANSEV 9. SIA MunS Auto 5. SIA Meļņi-3 33

34 AP Autotransports kvalifikācija Autoatslēdznieks- kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. SIA Pronto 8. SIA VELS 2. SIA BILA 9. SIA EE ACS 3. SIA Luxux LPG 10. SIA DJ GRUPA 4. SIA SAHO 11. Nodokļu maksātājs Igors 5. SIA NIKOMIS Kuzņecovs 6. SIA Niktransports 12. IK RUSTAMS 7. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs IP Banku zinības un finanses kvalifikācija- Finanšu darbinieks kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. "SIA Antro 17. SIA JAVISI 2. SIA KONTABILITA 18. SIA Kārsavas namsaimnieks 3. SIA P un K 19. SIA AUSEKLIS 4. SIA CPA 20. SIA Dzirnakmens 5. SIA Anēls 21. AS Rīgas dzirnavnieks 6. SIA Hamerverk 22. SIA BBH Investmens 7. SIA Kārsava slimnīca 23. AS Hausmaster 8. SIA Ceļi un tilti 24. Zs Eglaine 9. SIA Triāda 25. SIA ACUK 10. Zs Ičas Līči 26. AS SEB banka Rēzeknes filiāle 11. SIA RUVAR 27. SIA MORANA 12. SIA Triāda 28. LKS GRAUDS SIA Janka XXL 29. Dricānu pagasta pārvalde 14. SIA Ceļi un tilti 30. SIA Lapiņas ĒMEI 15. Kārsavas novada pašvaldība 31. SIA BORDER.LV 16. SIA Rehabilitācijas centrs 32. SIA Dzirnakmens Rāzna AP Dārzkopība kvalifikācija- Dārzkopis kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. Z/s Jaunlīdumi 2. Z/s Lukstiņmājas 3. Piemājas saimniecība Mazstropi 4. Piemājas saimniecība Ausmas 5. SIA Vilads Agro 6. Z/s Saulrieši 7. Z/s Priedaines 8. Z/s Vaboles 9. z/s "Griezītes" 10. Z/s Tīrumi 11. Z/s Jaunakeri 12. Piemājas saimniecība Arāji 13. SIA Latgales dārzeņu loģistika 14. Z/s Upīši 15. Z/S "Osipi" 16. Piemājas saimniecība Andris Šumskis IP Lauksaimniecība kvalifikācija- Lauku īpašuma apsaimniekotājs kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. "SIA Latgales ziedi 3. Z/s Zelta Sala 2. Z/s Laimītes 4. Z/s Dzeņi 34

35 5. Piemājas saimniecība Arāji 6. IK Jaunzemļi 7. Z/s Šķiriņi 8. Z/s Junlīdumi 9. Z/s Magonītes 10. Z/s E. Nizina 11. SIA Kars-E 12. Z/s. Upmala 13. Z/s. Pumpuri 14. Z/s. Vāliņi 15. Z/s. Kadiķi MA 16. Z/s Vairogi 17. SIA Dzirnakmens 18. Z/s Līva 19. Z/s Silmalas 20. Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Zeiļuks, Studiju programmas AUTOTRANSPORTS kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. SIA AL&LO 2. SIA Niktransports 3. SIA Siga Auto 4. SIA Proftools 5. SIA Vesers Auto 6. SIA Hallteks 7. SIA Liepas Z Studiju programmas nepilna laika studijas Grāmatvedība un finanses kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. SIA Žīguru MRS 2. SIA RKF NOOK, Ltd 3. SIA Anēls 4. Z/s. Lazdupe 5. SIA Bukipers Plus 6. Z/s. Lapegles 2 7. SIA Ludzas AGRO Studiju programmas nepilna laika studijas UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKSAIMNIECĪBĀ kvalifikācijas prakse tika realizēta prakses uzņēmumos: 1. Z/s Loči 9. Z/s Kadiķi 2. Z/s Sakta 3. Z/s Piekalnes 4. Z/s. Liepkalns 5. Z/s. Igaunīši 6. Z/s. Senlīči 7. Z/s Avoti 8. Z/s Pūpoli Z/s Doktas 11. Z/s Laksteigola 12. Z/s Rītiņi 13. Z/s Salmaņi 14. Z/s Ozoli 15. Z/s. Kadiķi 16. Z/s. Annas

36 17. Z/s. Vairogi 20. Z/s. Ozols 18. Z/s. Austrumozoli 21. SIA Pakalnu Māliņi Agro 19. SIA VF FOOD 22. Z/s Druvenieki Studiju programmas pilna laika studijas UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKSAIMNIECĪBĀ 1. Z/s Batari 13. Z/s Ceļa strazdi 2. Z/s Upmala 14. Z/s Margrietiņas 3. Z/s Pumpuri 15. SIA Sprūževa M 4. Z/s Vāliņi 16. Z/s Eglītes 5. Z/s Ezermala 17. SIA AN Holding 6. Z/s Kadiķi MA 18. Z/s Kraujas 7. Z/s Aizkalni 19. SIA Auzāni LLK 8. SIA Latvijas lauku konsultāciju 20. Z/s Ilvijas un izglītības centrs 21. Z/s Upmala 9. Z/s Jēkabi 22. Z/s Kotiņi 10. Z/s Pāvuli 23. Z/s Saulgrieži 11. Z/s Rūķīši 24. Z/s Dzeņi 12. Z/s Molakolns Prakšu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī tiek pārrunātas izglītības problēmas un audzēkņu vēlmes apgūt konkrētās profesijas, to nepieciešamību novada un Latgales reģiona uzņēmumiem. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks Turpinās sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību un pētījumu saimniecība Vecauce, kur Lopkopības praksē pabija IP Lauksaimniecība 2.kursa audzēkni. "Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā" LV01-KA102- projektā īstenošanas rezultātā, praksi Vācijā īstenoja 20 audzēkņi. Tā kā ir izveidojusies laba sadarbība ar ārvalstu partneriem vairāku gadu garumā, tad uzskatām, ka arī īstenojot šo projektu varam paļauties uz mūsu un viņu pieredzi, lai sūtītu savus audzēkņu mācību praksē. Tā kā šī sadarbība ar ārvalstu partneriem ir bijusi veiksmīga, tad gatavojot šo projekta pieteikumi, viņi labprāt atsaucās arī uz dalību šajā projektā un atsūtīja sadarbības vēstuli- apliecinājumu, ka ir gatavi turpināt šo sadarbību par mūsu audzēkņu uzņemšanu un prakses nodrošināšanu Vācijā pie sadarbības partnera DUELA- Nienburg GmbH. Šim sadarbības partnerim ir ļoti laba materiāli tehniskā bāze, profesionāli meistari gan teorētisko, gan praktisko zināšanu apguvei. 36

37 Saskaņā ar IP Lauksaimniecība mācību plānu 2016/2017. mācību gadā ir veiktas sekojoša Praktiskās mācības: Grāmatvedība L.Nagle Prakses programmas izpildei papildus materiāli nav vajadzīgi. Datori un programmatūras ir pietiekošā daudzumā. Lopkopība M.Cimermane Lopkopības praktiskās iemaņas tika pilnveidotas sadarbojoties ar Z/s Āres un Z/s Laimītes nosūtīt, mācību praksē Lopkopība, izglītības programmas Lauksaimniecība, kvalifikācijas lauku īpašumu apsaimniekotajos 2.un 3.kursa audzēkņus Agronomija V.Šumsks Kultūrtehniskie pasākumi - Akmeņu lasīšana pēc kultivācijas vai sējas Pēc vajadzības gan ziemājiem, gan vasarājiem. Lauka uzmērīšana - Uzmēra lauku un nosaka platību Augsnes tipu un īpašību noteikšana - Lauka apstākļos nosaka augsnes reakciju un mehānisko sastāvu; Rok augsnes monolītus un iepazīstas ar augsnes horizontiem; Sējumu biezības noteikšana - Nosaka sējumu biezību rudenī pēc sējas, ar speciālu rāmīti, saskaitot sadīgušos augus Nezāļu un nezālainajās noteikšana - Lauka apstākļos nosaka nezāles; Izvērtē nepieciešamos pasākumus nezāļainības samazināšanai gan agrotehniskos, gan ķīmiskos. Veic vairākas reizes; Izmanto rokasgrāmatas; Izmanto Malnavas pavadzīmes par nopirktajiem augu aizsardzības līdzekļiem; Esam bijuši uz lauka miglošanas laikā Slimību un kaitēkļu bojājumu noteikšana - Lauka apstākļos nosaka slimību un kaitēkļu bojājumus; Izvērtē nepieciešamos pasākumus bojājumu samazināšanai gan agrotehniskos, gan ķīmiskos Integrētā augu aizsardzība - Aizpilda lauku vēstures. Izmanto arī Malnavas datus; Iepazīstas ar integrētās augu aizsardzības pamatprincipiem internetā pēc vaad.gov.lv Augu mēslošana - Ir skatījušies augu papildmēslošanu. Izmantojam pavadzīmes par iepirktajiem minerālmēsliem aprēķinos Sēja - Ir skatījušies, kā regulē sējmašīnām izsējas normu Graudaugu kopšana - Ir ravēti rudzi no kviešu laukiem Augsnes apstrādes kvalitātes noteikšana - Ir bijuši uz lauka noteikuši kultivēšanas kvalitāti Darbi augļu dārzā - Rudenī ražas vākšana Pavasarī zaru griešana, vainaga veidošana Dažādi darbi - Kalts, noliktavu tīrīšana Dažādi darbi teritorijā Vajadzētu saskaņot labāk darbus saimniecībā ar mācību procesu, jo reizēm tas darbojas autonomi-saimniecība pēc sava, mācību process pēc sava; Saimniecībā jāveic augsnes agroķīmiskā izpēte un iegūto informāciju var izmantot gan labākā mēslošanā, gan mācību procesā Lauksaimniecības tehnika R.Lāčaunieks 1. kurss- teritorijas un vecā korpusa labiekārtošana, traktoru remonts, l/s tehnikas remonts, akmeņu novākšana no tīrumiem. 2. kurss- teritorijas labiekārtošana, traktoru remonts, l/s tehnikas remonts. 3. kurss- teritorijas un vecā korpusa labiekārtošana, lauku darbi, piedalīšanās augsnes sagatavošanā sējai un sagatavošanās sējas darbiem. 37