1. Visp6rlgie jautiijumi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1. Visp6rlgie jautiijumi"

Transkripts

1 Apstiprinu: /M. Straume/ tbs BSS s administrators gada 14. septembrt ( precizets gada lljtrnija) Latvijas BflvinZenieru savienlbas Buvniecrbas specialistu sertifikacij as instihrcij a (LB S B S SD NOLIKUMS par reglamenteti darblbas sftrfl sertificeta biivspeciiilista patstiivlgiis prakses uzraudzlbu (akceptets LBS BSSI ShEmas komitejas se-do, protokols Nr.2/18) 1. Visp6rlgie jautiijumi 1.1 Sis nolikums nosaka LBS B[vniecrbas speci5listu sertifikacijas instit[cijas (turpmak BSSD proced[ru un nosaclurnus, reglamente-t6s darbrbas sgras sertifice-to buvspecialistu prakses uzraudzlbas procesa nodro5ina5anai, kas paredz vi4u buvprakses un kompetences novertesanu atbilsto5i Ministru kabineta gada 20. marta noteikumu Nr. 169,,Blvspecialistu kompetences nove-rtesanas un patstavrgas prakses $zxaudzlbas noteikumi" (turpmak MK not" Nr. 169) nosaclumiem, kd artatbilsto5i standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasrbam. 1.2 Biivspecialistu patstiivlgiis prakses azraadzitba tiek organtzilta sekojoli: o katru gadu pec 1. apn-ja BSSI atbild-rgais darbinieks parbauda buvspecialista veiktos maksajumus (MK not. Nr.169 aplp.44.7), nepiecie5amlbas gadluma pieprasot veikt noteiktos maksajumus; BSSI norftotais eksperts planveid-rgi pdrbauda informaciju Buvniecrbas inform5cijas sistema (turpm5k BIS) par katru b[vspecialistu pdde.jo piecu gadu perioda, katram b[vspecialistam parbaudot : - patstavtgo buvpraksi (MK not. Nr apak5punkts), - profesiondlo pilnveidi (MK not. Nr apaklpunlils), - veiktos maksdjumus (MK not. Nr.t apakipunkts), - konstatetos nebfltiskos parkdpumus, - ' ku konstrukciju, celu un tiltu projektetnjiem jiiesniedz pnrbaudei un pie eksperta jaaizstav vismaz viens izstrdd6ts btivprojekts vai ta afiiecrga sadafa, kuru b[vspecialists izstradajis un parakstlis, un par kuru ir veikta atnme par projektesanas nosaclumu izpildi. Nepiecieiamrbas gad!uma pieprasa b[vspecialistam 30 dienu laikd ievadrt biivspecialistu re$istra trflksto5o informdciju vai veikt noteiktos maksajumus; iespej amiem parkapumiem; gadu no kopeja sertificeto bfivspecialistu skaita katrd darbrbas sftra.

2 Padziliniitfls pirbaudes: Et<u bflvdarbu btrvuzraudzlbii, restauriicijas btrvdarbu btrvuzraudzlbii, tiltu btrvdarbu btrvuzraudzlbii, cefu btrvdarbu btrvuzraudzlbii (turpmak b[vuzraudzlba) - izve-las vienu, pec nejausrbas principa, objektu, kurd b[vspecislists parskata perioda sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus. Parbauda vai pienakumi veikti atbilsto5i normatrvo aktu prasrbam; Etru bflvdarbu vadl5ana, restauriicijas btrvdarbu vadl5ana, tiltu btrvdarbu vadl5ana, celu biivdarbu vadl5ana (turpmak Blvdarbu vadbana) - izvelas vienu, pec nejau5rbas principa btivobjektu un veic parbaudi uz vietas btivobjektd. Parbauda vai pienakumi un b[vdarbi tiek veikti atbilstosi normat-rvo aktu prasrbam: Et<u konstrukciju projektesana, tiltu projektesana, celu projektesani, inzenierizp6te (turpm6k Projekte5ana, inzenierizpe-te) izvelas vienu, pec nejauiibas principa projektu I darbu, kuru buvspecialists izstradajislveicis pdrskata perioda. Veic padzilinatu parbaudi par atbilstrbu normatrvo aktu praslbdm, ietverot b[tisko raksturlielumu apre[<inu pdrbaudi. Buvspecialistus padzifinetai piirbaudei izvclas vadoties pec sekojo5iem riskiem: maznottmrgiempatstav-rg5sbflvpraksesparkapumiem, neieverosanu, BSSI nozrmetais eksperts vai BSSI atbildlgajai darbinieks ir konstate]is nepamatotu BIS datu baze ievadrto buvprakses vai profesional5s pilnveides informaciju; u2 aizdomu pamata ieguta objektrva informacija, ka buvspeci5lists pats nav kontrolejis, vadlis vai tie5i izpildlis darbus, par kuriem vils parakstlies ka atbildtgais bfvspecislists, profesionalo pilnveidi; blvspeci6listam saisto5u le-mumu par konkrcta b[vspecialista profesionalas darbrbas tdldku uzraudzlbu. BSSI padzifindtai parbaudei bfivspecialistu ir tiesrga izveleties poc nejausrbas principa.

3 1.3. LBS BSSI, veicot b[vspecialista patstavtgds prakses :uzra:udz'i}:lu, MK not. Nr.169 noteiktajd kaftibd var pier,remt sekojo5us lemumus: Pie4emtos lemumus LBS BSSI triju darbdienu laika ieklauj blvspeci5listu registrs. 1.4.Par pienakumu LBS BSSI noteiktaja termir,r6 un apjom5 ka:tot parbaudi - eksdmenu kompetendu, prasmju un zina5anu novertesanai pie4em sekojo5os gad{umos: p ), ja darba laiku uzskaita pec kalendara grafika. kompetenci paaugstino5i pasakumi sertifikata norddr=tajd joma un darbrbas sgr6, profesionalas darbibas parkdpumiem piecu gadu laika izteikts divas reizes, parkapumiem, kas kopuma neietekme b[vprojekta vai b[vdarbu kvalitati saskar,ra ar MK not. Nr punktu, LBS BSSI var pie4emt ldmumu noteikt buvspecialistam piendkumu BSSI noteiktajd termi4a kartot p6rbaudi - eksdmenu kompetendu, prasmju un zina5anu noverb5anai PAN komisijai ir tiesrbas izv1rtetbuvspecialistu un ieve-rt6t bflvpraksi par pietieko5u, ne tikai p6c kalendara laika, bet art pec veiktajiem darbu apjomiem, qemot ver6 pievienoto praktiskas darba pieredzes klasifikatoru un papildus norddot darba sfrra attieclgo blvspecialista faktisko kompetenci vai arr gadluma, ja blvspecidlists pddejo piecu gadu periodd kd atbild-rgais blvdarbu vadttajs ir vadlis vismaz divus objektus ar izmaksam virs 0,5 milj. EUR. 2. Btrvspecialista pieniikumi veicot patstiivlgo praksi Blvspecialists par savu darbrbu iepriek5e]a kalendarald gadd ltdz kdfteja gada 1. aprrlim BIS ievada sekoj osu informaciju: 2.L. aktualize savu kontaktinformiiciju; 2.2. aktualize informaciju par izglltibu, elektroniski pievienojot izgh=tlbu apliecino5u dokumentu (a iegflta papildus ar bflvniecrbu saistrta izgtrrt'iba); 2.3. veikto patstiivlgo biivpraksi, btrvprakses apliecinii5anai buvspecialistiem jiipievieno sekojosi bevpraksi apliecino5i dokumenti: btrvdarbu vadltej i, bflvuzraugi: ngrada konkretus buvobjektus, kuros ir vadlis b[vdarbus vai veicis buvuzraudztbu, pievienojot dokumentus, kas apliecina btrvspeciiilista reiilu darbu objektii, ka art japievieno kads no dokumentiem, kas apliecina btrvdarbu uzsiik5anas laiku un b[vdarbu nobeiguma laiku: o galvenais biivdarbu veiceis, galvenais bflvuzraugs: ia ir btrvatlauia, tad iesniedz b[vatfauju ar atnmi par blvdarbu uzsak5anas nosaclumu izpildi, nobeidzot blvdarbus - Apliecinajumu par blves gatvrbu ekspluatacija (registretu bfiwaldej un aktu par btves pie4emsanu ekspluatacij6; ia ir aplieciniiuma karte, tad iesniedz apliecinajuma karti ar atnmi pat b[vdarbu uzsak5anas nosaclumu izpildi, nobeidzot blvdarbus - Apliecinajuma kartes II dalu ar atzrmi par buvdarbu pabeigsanu;

4 ia ir paskaidroiuma raksts. tad iesniedz paskaidrojuma rakstu ar atzrmi par buvdarbu uzsdk5anas nosaclumu izpildi, nobeidzot bflvdarbus - Paskaidrojuma raksta II dalu ar atzwri par b[vdarbu pabeig5anu; Btrvdarbi, kam nav nepiecie5ama btrvnieclbas iecere (piem. remontdarbi, avdrijas likvidd5ana), tad iesniedz ltgumu. Ja hguma satura nav noradtts bflvspecialists, tad art ril<ojumu, nobeidzot b[vdarbus - bfvdarbu pie4em5anas - nodo5anas aktu. Atsevi5ku darbu veiceis vai btrvuzraugs: ia ir btrvatlauia, tad iesniedz buvatlauju ar atnmi par buvdarbu uzsak5anas nosaclumu izpildi ar pielikumu, hgumu starp bfivkomersantiem un ril<ojumu par blvspecialista noril<o5anu, bfivdarbu hxnala 1. un 8. lapu (celu bflvspecialistiem - bfivdarbu Zurnala galvenie dati un da]a Nr.2 "Par b[vdarbu izpildi atbildtgie inzeniertehniskie darbinieki"), nobeidzot buvdarbus bflvdarbu pier,rem5anas - nodo5anas aktu; ia ir aplieciniiiuma karte, tad iesniedz apliecinajuma karti ar atzwi par b[vdarbu uzsak5anas nosaclumu izpildi ar pielikumu, hgumu starp b[vkomersantiem un ril<ojumu par buvspecialista noril<o5anu, b[vdarbu Lurnala 1. un 8. lapu ( cefu bfivspecialistiem - bfivdarbu hxfala galvenie dati un dafa Nr.2 "Par blvdarbu izpildi atbild-rgie inzeniertehniskie darbinieki"), nobeidzot buvdarbus - blvdarbu pie4emsanas - nodo5anas aktu; ia ir paskaidroiuma raksts, tad iesniedz paskaidrojuma rakstu ar atzwi par b[vdarbu uzsdk5anas nosaclumu izpildi ar pielikumu, hgumu starp b[vkomersantiem un ril<ojumu par bfivspecialista noril<o5anu, nobeidzot buvdarbus - buvdarbu pieqem5anas - nodo5anas aktu; Bfivdarbi, kam nav nepiecie5ama btrvnieclbas iecere (piem. remontdarbi, ava-rijas likvidesana), tad iesniedz l-rgumu starp bflkomersantiem un ril<ojumu par buvspecialista noril<o5anu, nobeidzot b[vdarbus - buvdarbu pier,remsanas '- nodo5anas aktu; Projektctfljiem ir jiiiesniedz dokumentus, kas pieriida btrvspecifllista saisfibu ar 5o konkreto btrvprojektu: o ia ir bevatlauia, tad iesniedz btrvatfauju ar atz-rmi par projekte5anas nosac-rjumu izpildi. Ja buvprojektam ir veikta ekspertrze tad ekspertzes atzinums japievieno dokumentdcijai vai b0vprojekta konstrukciju dalas ekspertzes atzinums, autoruzraudzrbas hxrrdla kopija, ja b[vspecialists ir veicis autoruzraudztbu, projekta visp6rrgo datu lapa, lapa, uz kuras ir bflvprojekta vadtaja un attiecrgo projekta dafu zv6resti, izstradatd projekta atbilsto5a dala ar aprel,<iniem, kuru b[vprojekt t6js ir izstradajis un parakstfis.,. o ia ir apliecinfliuma karte, tad iesniedz apliecinajuma karti ar atztmi par bfivniecrbas ieceres akceptu bfwaldd. Izstr-adata projekta atbilsto5a da!a, kuru b[vprojektd5js ir izstr6dajis un parakstlis. o ia ir paskaidroiuma raksts, tad iesniedz paskaidrojuma rakstu ar atzrri par b[,rniecrbas ieceres akceptu b[walde. Izstradatd projekta atbilsto5s dafa, kuru blvproj ektelaj s ir izstradaj is un parakst! is. Projektam jab[t noforme-tam atbilstosi LBN "Buvprojekta ieceres dokumentacij as noforme Sana".

5 InZenierizpEte: o dokumentus, kas pierflda btrvspeciiilista saisubu ar 5o objektu (piem. l-rgumu ar darba deveja ril<ojumu, kas noradttu par inzenierizpetes darbu uzsaksanu un dokumentu, kas noradrtu par darbu nobeigumu - darbu piepemsanas - nodo5anas aktu; veikto darbu atskaiti, kuru izstradajis un parakstlis sertificejamais bflvspecidlists Apgtrtes profesioniiliis pilnveides t6mas, programmas, semindrus un citus kompetenci paaugstino3us pasakumus sertifikata noradtaja darbrbas sgrd, elektroniski pievienojot to apliecino5os dokumentus. Kvalifikacijas kursi jdveic LBS BSSI atzttas instit[cijas, kas nor6dltas LBS BSSI majas lapa sadala "Btvspecialistu Kvalifikacijas cel5anas kursu organizatoru saraksts", vai jaiesniedz kursu organizetaja akreditacijas apliecinajums par tiesrbam veikt apmdcrbas, noradot lektoru kvalifikaciju; 2.5. veikt maksiijumus atbilsto5i MK not. Nr.L apak5punktam. 3. Patstiivlgiis btrvprakses un profesioniiliis pilnveides piecu gadu perioda uzraudzlbas verte5anas krit6riji 3.1. BSSI norlkotii eksperts buvspecialista patstavrgo praksi un profesionalo pilnveidiizverte, nosakot vi4a iegutos nosacttos kvalifikacijas punktus pdc BSSI noteiktajiem kritdrijiem: Par btrvpraksi attieclgajii btrvprakses sertifikiita darblbas sferii (kalendara darba laika uzskaite, paraleli veikta buvprakse atiectgaja sertifikata darbrbas sfrra netiek ieskaitrta): a) ja buvprakse ir viens gads (12 mene5i) b) tas pats, ja blvprakse ir divi gadi c) tas pats, ja bilvprakse ir tns gadi - 30 punkti d) tas pats, ja blvprakse ir detri gadi - 40 punkti e) tas pats, ja b[vprakse ir pieci gadi - 50 punkti Et<u konstrukciju, cefu un tiltu projekt tiijiem eksperts papildus vel iwlrte- viena izstredntii btrvprojekta atbilstrbu normafwo aktu praslb6m, ietverot bftisko raksturlielumu apre(inu parbaudi (5T nolikum a p.l.2.). Restauriicijas darbu vadl5anii un biivuzraudzlbe jaiesniedz restauracijas darbu prakses apliecinaj ums no Nacionalas kulturas mantoj uma parvaldes. InienierizpEte - geotehniska irrtetienzpete jaiesniedz viens izpild-rts darbs, kuru izstradd b[vspecialists piedafiies un parakstlis atskaiti par veiktajiem darbiem profesionfllii pilnveide - kvalifikacijas celsanas kursi (vairiik neka 4 astronomiskas stundas): a) vienas dienas kursi par buvniecrbas regulejumu un ar to saistrtiem normattvaj iem aktiem (B[vniecibas likums, Vispdrlgiem buvnoteikumi, Specialie blvnoteikumi specialitate, MK not. Nr.169, LBN u.c. normatrvi) b) tas pats, divu dienu un vairak c) vienas dienas kursi par eirokodu pielieto5anu specialitate d) tas pats, divu dienu un vairak e vienas dienas kursi par attiecrgas sgras bfvniecrbas tehnologijam f) tas pats, divu dienu un vairdk g) vienas dienas kvalifikdcijas kursi par pieredzi un kltidu novel5anu buvniectbas procesos h) tas pats, divu dienu un vairak i) vienas dienas kursi par darbu aizsardzlbu, drosu kravas parvieto5anu - 20"punkti

6 j) tas pats, divu dienu un vairak k) vienas dienas kursi par ugunsdro5rbu 1) tas pats, divu dienu un vairak m) vienas dienas kursi par energoefektivitdti n) tas pats, divu.dienu un vairdk o) vienas dienas kursi par bfivju tehnisko apseko5anu p) tas pats, divu dienu un vairak r) vienas dienas kursi par biivdarbu t5me5anu s) tas pats, divu dienu un vairak t) kvalifikdcijas cel5ana ar buvnieclbu saistrtas arzemjl mdcrbu iestades vai firmds, ne mazdk, ka 2 nedelas u) papildus augstdkas izglttibas iegu5ana ar b[vniecibas specialitatc Piezlme: - ja augsmine-tie kursi diena notiek no 3 ltdz 4 stundiim ieskaitot, punktu skaits tiek samazinats uz pusi. Ja stundu skaits ir mazaks par 3 stundam, tad tas netiek ieskaifits ka profesionala pilnveide punkti - 5 punkti Citas btrvspeciiilista darblbas, kas liecina par biivspeciiilista profesioniilo kompetenci: a) jauno specialistu staze5anas programmas vadbana vienu gadu (neatkar-rgi no personu skaita) b) tas pats, dil.u gadu un vair6k c) darbs BSSI ka ekspertam vai komisija 1 gadu d) tas pats,2 vai vairak gadus e) diplomprojektu vadrba blvniecrba (par diplomandu) f) diplomprojektu rccenzija blvnieclb5 (par diplomandu) g) darbs diplomprojektu aizstave5anas komisijd (par komisiju) h) piedalbanas blvniecrbas izstades vai konferences, semindros i) pedagoga prakse RTU, LLU, RCK vai cita ar bflvniecrbu saistrta macrbu iestade (viens priek5mets) j) lektora prakse par buvniecibas jautajumiem (par katru te-mu) k) zin5tniskais darbs, kas saistrts ar buvniecrbu (viena tema) 1) viena gada administrattvais darbs ar b[vniecrbu saist-rt5 uz4e-mumd m) tas pats, divi gadi un vairak n) piedalbanas ar LBS l-rdzdahbu organizeto gada labako buvinzenieru un b[vju skates nominaciju izverte5and (ne maz6k kd,50% nominaciju) o) piedah5ands BSSI darba, sagatavojot ar sertifik6ciju saistttus nolikumus vai eksamena bifetes, ka arr to aktualizacija - 15 punkti - 25 punkti - 15 punkti - 25 punkti - 5 punkti - 2,5 punkti - 5 punkti - 5 punkti - l0 punkti t. nolikuma apak5punktii minetas darblbas var tikt piel-rdzinfltas 5i nolikuma 4. punktii minetajiim profesioniilfls kompetences paaugstinii5anas darblb6m. 4. Profesionfltii pilnveid biivspeciiilistam pcdcjo piecu gadu periode obligeti jaapgust sekojo5as temas profesioniiliis pilnveides seminflros, kursos, apmiiclbiis: Biiv uzra u dttba rb iivdarb u vadl5ana - visiem par blvniecrbas regulejumu un proced[ru vismaz 50 kvalifik6cijas pun]iu apjoma, katru gadu ieg[stot 10 kvalifikacijas punktus, (sdkot no 20 punktiem 20t9.

7 gada, pak5peniski katru gadu paaugstinot punktu skaitu - 30 punkti gada,40 punkti ada, Frdzsasniedz 50 punktus gadd); - Eku buvdarbu vadltiijiem un btivuzraugiem, restauriicijas darbu vad-rtiijiem un btivuzraugiem par ugunsdro5fru vismaz 20 kvalifikacijas punktu apjoma; - tiltu un ce!u. biivdarbu vadltiijiem, btivuzraugiem par ugunsdro5rbu vismaz 10 kvalifikdcij as punktu apj omd; - visiem Eku btrvdarbu vadltiijiem un restauriicijas darbu vad-rtiijiem un bfivuzraugiem par e-ku energoefektivitiiti vismaz 10 kvalifikdcijas punktu apjoms; - visiem Eku biivdarbu vadltiijiem un restauriicijas darbu vadltfljiem, tiltu un cefu btrvdarbu vadttajiem, bfivuzraugiem par darbu aizsardzfuu un dro5u kravas pdrvieto5anu vismaz 20 kvalifikacijas punktu apjoma; - visiem Eku btrvdarbu vadltiijiem un restauriicijas darbu vadltiijiem, tiltu un cefu btrvdarbu vadltiijiem, bfivuzraugiem par buvdarbu tehnolofojam, konstrukcijam, to iestrddi un kliiddm bflvdarbos vismaz 20 kvalifikacijas punktu apjom5; - visiem blvju tehniska apseko5ana vismaz 10 kvalifikdcijas punktu apjoma; - visiem buvdarbu tame5ana vismaz 10 kvalifikdcijas punktu apjom5. ProjektEtAjiem, kii arl inienierizpetes buvspecialistiem: - par buvniecrbas regulejumu un procedfiru vismaz 50 kvalifikdcijas punktu apjome, proporciondli katru gadu iegustot 10 kvalifikdcijas punktus, (sakot to 20 punktiem gada, pakapeniski katru gadu paaugstinot punktu skaitu - 30 punkti gada, 40 punkti gada, l-rdz sasniedz 50 punktus gada); - eku konstrukciju un tiltu projektetajiem, inzenierizpe-tes specialistiem par eirokodeksu pielieto5anu vismaz 20 kvalifikacijas punktu apjoma; - Gku konsirukciju projektetfljiem par ugunsdro5rbu (tai skaita par Ugunsdro5rbas pasdkumu parskatu), vismaz 40 kvalifik5cijas punktu apjoma; - visiem Eku konstrukciju projektetnjiem, par eku energoefektivitiitivismaz2d kvalifi kecij as punktu apj oma; - visiem Eku konstrukciju projektetiijiem, pff b[vdarbu tehnologojam, konstrukcijdm, to iestradi un k![ddm buvdarbos vismaz 20 kvalifikacijas punktu; visiem blvju tehniskd apseko5ana vismaz 10 kvalifikdcijas punktu apjoma; - visiem blvdarbu tam6sana vismaz 10 kvalifikacijas punktu apjomd. 5. BtrvspeciAlistu patstiivlgfl s prakses uzraudzibas izverte5anas kiirtlba 5.1. BSSI noz-tme-ts atbilsto5as specialitates un kvalifikacijas eksperts veic Bflvspecidlista patstevrgds prakses izvdrte5anu pdc kriterijiem, kas defineti 5a nolikuma 3. punkta. 5.2.Nepiecie5amr'bas gadlum5 pieprasa b[vspecislistam 30 dienu laika ievadrt bflvspecialistu refistra truksto5o informaciju vai veikt noteiktos maksajumus. 5.3.Eksperts BSSI noteiktaja termi4a sniedz gali atzinumu par patstdv-rgas prakses izvertojumu., 5.4. Eksperts uzaicina btrvspeciiilistu uz PAN komisiju. Komisijas laika tiek veikts audioieraksts, par ko buvspecialists tiek informets un ar parakstu apliecina savu piekri5anu.

8 Audioieraksts tiek uzglabats vismaz vienu menesi no Ie-muma pier,remsanas par pretendenta kompetences atbilstrbu vai neatbilstrbu. 5.5.BSSI PAN komisije eksperts iepazrstina ar sar,u gala atzinumu PAN komisiju un buvspecialistu PAN komisija, pamatojoties uz eksperta atzinumu, incrtc katra bflvspecialista kompetenci: ja bflvspecialistam pedejo piecu gadu periodii: o ir pieteiko5a buvprakse (5I nolikuma 3.1"1 punkte);. ir apguvis 5T nolikuma 4. punlld define-tas temas, izvertejot pamatojoties uz punktu ;. ir ieguvis papildus punktus par citam b[vspecialista darbrbdm, kas liecina par blvspecialista profesionalo kompetenci (5T nolikum a 3..3 punkta) ; o komisija, lai parliecinatos un izve-rtetu vai bfivspecislistam ir pietieko5a kompetence ir tiesrga uzdot jautdjumus par spe.ju analizdt kompleksas situacijas, sniedzot izverstas atbildes; o ir apguvis vairak kd, 70 % no 5T nolikuma 4. punkta definelajam te-m6m, izvdrtejot pamatojoties uz punktu ; o komisija, buvspecialistam uzdod jaut5jumus par neapgutaj6m te-mam un par speju analizet kompleksas situacijas, sniedzot izverstas atbildes;. ja komisija p5rliecinas, ka bflvspecialistam ir pietiekosa kompetence, tad PAN komisija rekomende galvenajam administratoram pie4emt lemumu par b[vspecialista pietiekamu profesionalo kompetenci patstav-rgas prakses turpinasanai;. ja komisija pdrliecinas, ka b[vspecialistam ir nepietieko5a kompetence, tad PAN. komsija rekomende galvenajam administratoram pie4emt le-mumu noteikt blvspecialistam pienakumu LBS BSSI noteiktaja termir,ra un apjoma kartot p5rbaudi.- eksamenu kompetendu, prasmju un zina5anu novertesanai ja buvspecialistam pedejo piecu gadu periode: o ir pieteiko5a blvprakse (5I nolikuma punkte); nav apguvis vai ir apguvis mazak par 70 Yo 5T nolikuma 4. punktd definetaj6m te-mas, izvertejot pamatojoties uz punktu 3.1.2"; o irlnav ieguvis papildus punktus par citam b[vspecialista darbrbam, kas liecina par b[vspeci5lista profesionalo kompetenci (5T nolikum a 3.l.3 punkta) ; o PAN komisija rekomende galvenajam administratoram pie4emt le-mumu noteikt buvspecialistam piendkumu LBS BSSI noteiktaja termi4a un apjomd kartot profesindlds pilnveides pdrbaudi (MK not. Nr.169 apakipunkts 40.2.) ja ffivspecialistam pcdcjo piecu gadu periode:. nav pietieko5a buvprakse (5r nolikuma punktii); o ir apguvis 5T nolikuma 4. punkta definetas t6mas, izvertejot pamatojoties uz punktu ; o irlnav ieguvis papildus punktus par citam buvspecialista darbrbam, i<as liecina par bfivspecialista profesion6lo kompetenci (5T nolikuma punkte) ; o PAN komisija rekomende galvenajam administratoram pie4emt ldmumu noteikt b[vspecialistam pienakumu LBS BSSI noteiktaja termi4a un apjoma kartot parbaudi kompetendu, prasmju un zin55anu hmer,ra nove-rtesanai (MK not. Nr.169 apak5punkts un 48.5.).

9 5.6.4.ja buvspecialistam p dcjo piecu gadu periodii:. nav pieteiko5a blvprakse (5I nolikuma punkte);. nav apguvis 5T nolikuma 4. punktd definetas te-mas, izvertejot pamatojoties uz punktu ; o irlnav ieguvis papildus punktus par citam buvspecidlista darbrbdm, kas liecina par bflvspecidlista profesionalo kompetenci (5I nolikum a 3.l.3 punkta); o PAN komisija rekomende galvenajam administratoram piebemt le-mumu noteikt bfivspecialistam piendkumu LBS BSSI noteiktaja termir,ra un kdrtot pdrbaudi kompetendu, prasmju un zinasanu hmer,ra novort Sanai (MK not. Nr.169 apak5punkts 40.1.,48.5. un 40.2.) ar paaugstindt6m prasrbam (divkdr5ots eksemena jautajumu skaits) Nesekmrgas zinasanu parbaudes gadluma bflvspecialists ir ties-rgs veikt atkartotu kompetences parbaudi pec viena me-ne5a, nomaksajot pusi no noteiltas bflvspecialista kompetences parbaudes maksas. Ja arr tad p5rbaude nav sekmrga tiek apturela sertifikata darbrba l-rdz sekmrgai zina5anu parbaudes nokaftosanai (MK not. Nr" apak5punkts) par pilnu bflvspecialista kompetences parbaudes maksu Kompetences parbaudes gadluma bfivspeci5listam pirms parbaudes veiksanas javeic LBS BSSI samaksa noteiktaj5 apm6rd Blvspecialistam ir tiesrbas sev nelabvdl-rgu BSSI ldmumu, menela laika no td spekd std5anas dienas apstr-rdet Administratrva procesa likumd noteiktaj5 k5ftiba Ekonomikas ministrijs Ekonomikas ministrijas lemumu mene5a laika no ta spe-ka st65anas dienas var pals[dzet Administratrva procesa likuma noteiktaj a ka-rtib5 tiesa.