SALDUS NOVADA DOME Nr.6 DARBA KĀRTĪBA:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SALDUS NOVADA DOME Nr.6 DARBA KĀRTĪBA:"

Transkripts

1 Saldū Latvijas Republika SALDUS NOVADA DOME Reģ. Nr , Striķu ielā 3, Saldū, nov., LV- 3801, tālr , fakss , e-pasts: SĒDES PROTOKOLS Nr gada 26.aprīlī DARBA KĀRTĪBA: 1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu, grozījumiem pilnvarojuma līgumā. 2. Par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu, grozījumiem pilnvarojuma līgumā. 3. Par mūzikas skolas direktora atbrīvošanu no amata. 4. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 5. Par precizējumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu (prot. Nr.4; 6. ). 6. Par aģentūras radio 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 7. Par aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 8. Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 9. Par dzīvokļa īpašuma Ceriņu iela 5-14, Šķēdes pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 10. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 11. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 6-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 12. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 7-12, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 13. Par kustamās mantas - cirsmas atsavināšanu, kas atrodas nekustamajā īpašumā Krāces, Vadakstes pag., nov Par pagasta pārvaldes kustamās mantas (transportlīdzekļa) - kravas cisternas GAZ 53 atsavināšanu. 15. Par Zaņas pagasta pārvaldes kustamās mantas (transportlīdzekļa) FORD TRANSIT atsavināšanu. 16. Par dzīvokļa īpašuma Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas Pirkuma līguma slēgšanu.

2 17. Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2-2, Zaņas pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas Pirkuma līguma slēgšanu. 18. Par nekustamā īpašuma Āboliņi, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 19. Par nekustamā īpašuma Delatori, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 20. Par nekustamā īpašuma Jauntāles, Zirņu pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 21. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 22. Par nekustamā īpašuma Saulziedes, Ezeres pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 23. Par nekustamā īpašuma Stūri, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 24. Par ceļa servitūta nodibināšanu i piekritīgajā zemes vienībā - Vecstalmaņi, Zirņu pag., nov Par statusa i piekritīgā zeme piekritības pamatojuma maiņu ( Ropji, Zirņu pag.). 26. Par domes sēde lēmuma Par nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35, nodošanu valdījumā aģentūrai tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs atzīšanu par spēku zaudējušu. 27. Par Pirkuma līguma par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-19, pirkumu pārjaunojumu. 28. Par projekta Sports kā dzīvesveids iesniegumu. 29. Par projekta Pusaudžu veidota ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem iesniegumu. 30. Par biedrības Kapelleru nams projekta iesniegumu Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātu projektu pieteikumu konkursā. 31. Par pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte projekta iesniegumu Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātu projektu pieteikumu konkursā. 32. Par attīstības programmas aktualizētā investīciju un rīcību plāna apstiprināšanu. 33. Par grozījumiem domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumā Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanai un ārējo inženiertīklu, žoga sakārtošanai PII Īkstīte (sēdes protokols nr. 21.; 29. ).

3 34. Par grozījumiem domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei pie Sporta skolas (sēdes protokols Nr. 21; 31. ). 35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Uzņēmējdarbības vides attīstība pilsētas centrālās daļas teritorijā neattiecināmo izmaksu segšanai. 36. Par grozījumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Zvārdes pagastā (sēdes protokols nr. 4.; 52. ). 37. Par grozījumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Novadnieku pagastā (sēdes protokols nr. 4.; 51. ). 38. Par Pampāļu pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu. 39. Par Sporta skolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 40. Par grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru parādu dzēšanu. 41. Par 2017.gada pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta izpildi. 42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no projektu fonda. 43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. 44. Par projektu fonda finansējuma pārdali. 45. Par precizējumu 2018.gada 22.marta saistošos noteikumos Nr.8 Par pabalsta piešķiršanu novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē. 46. Par sadarbību ar biedrību Ezeres makšķernieku klubs. 47. Par pagastu pārvalžu apkures sistēmu rekonstrukciju (IZSLĒGTS). 48. Par deleģējumu SIA siltums rekonstruēt, izbūvēt un apsaimniekot pagasta, Lutriņu pagasta un Nīgrandes pagasta Kalnos esošās katlu mājas un siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu (IZSLĒGTS). 49. Par Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktora iecelšanu. 50. Par pārstāvniecību LPS 29.kongresā un biedru sapulcē. 51. Par mākslas skolas organizētā pasākuma Mācību Zaļā prakse dalībnieku dalības maksu. 1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu, grozījumiem pilnvarojuma līgumā 2017.gada 9.augustā saskaņā ar kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) SALDUS NAMU PĀRVALDE kapitāla daļu turētāja pārstāvja domes priekšsēdētāja Reiņa DONIŅA lēmumu Nr.7/2017 Par SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes

4 priekšsēdētāja atsaukšanu, 2016.gada 11.novembra Pilnvarojuma līguma izbeigšanu, valdes priekšsēdētāja iecelšanu ar Petru BRAZDAUSKU tika noslēgts Pilnvarojuma līgums par SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu līdz brīdim, kamēr saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta nosacījumiem par SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes locekli valdes priekšsēdētāju tiks nominēts viņš vai cits kandidāts. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.105-r Par komisijas izveidošanu kapitālsabiedrības - SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes locekļa nominācijai tika izveidota komisija nominācijas organizēšanai (turpmāk tekstā - Komisija). Saskaņā ar Komisijas sēdes protokolu Nr.1 tika noteikti nominācijas atlases kritēriji, apstiprināta kandidātu vērtēšanas veidlapa, pieteikšanos uz SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes locekļa amatu izsludināt un pieteikšanās gala termiņš noteikts Saskaņā ar Komisijas sēdes protokolu Nr.2 tika nolemts ieteikt SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE kapitāla daļu turētāja pārstāvim par SIA SALDUS KOMINĀLSERVISS valdes locekli nominēt Petru BRAZDAUSKU. Saskaņā ar domes ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 4. ) apstiprināto Noteikumu Nr.5 kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas kārtība 25.punktu kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis lemj par attiecīgā Kandidāta iecelšanu valdes locekļa amatā vai nodod šī jautājuma izskatīšanu domes sēdē. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2289.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo, piekto daļu, domes Noteikumu Nr.5 25.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Ievēlēt uz 5 (pieciem) gadiem par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE, vien.reģ.nr , valdes locekli - valdes priekšsēdētāju Petru BRAZDAUSKU, personas kods:.. 2. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE, vien.reģ.nr , kapitāla daļu turētāja pārstāvim noslēgt ar Petru BRAZDAUSKU, personas kods:., Vienošanos par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE, vien.reģ.nr , valdes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu, nosakot līguma darbības termiņu 5 (pieci) gadi no šī lēmuma stāšanās spēkā. 3. Pilnvarot Petru BRAZDAUSKU, personas kods:., veikt nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt dokumentus, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE, vien.reģ. Nr , par izmaiņām valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņā Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistra iestādē. 4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5 Lēmums nosūtāms Finanšu nodaļai, Administratīvajai nodaļai, SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE 2. Par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu, grozījumiem pilnvarojuma līgumā 2017.gada 29.jūnijā saskaņā ar domes ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 3. ) ar Jāni BLŪMU tika noslēgts Pilnvarojuma līgums par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu līdz brīdim, kamēr saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta nosacījumiem par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes locekli valdes priekšsēdētāju tiks nominēts viņš vai cits kandidāts. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.106-r Par komisijas izveidošanu kapitālsabiedrības - SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes locekļa nominācijai tika izveidota komisija nominācijas organizēšanai (turpmāk tekstā - Komisija). Saskaņā ar Komisijas sēdes protokolu Nr.1 tika noteikti nominācijas atlases kritēriji, apstiprināta kandidātu vērtēšanas veidlapa, pieteikšanos uz SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS valdes locekļa amatu izsludināt un pieteikšanās gala termiņu noteikt Saskaņā ar Komisijas sēdes protokolu Nr.2 tika nolemts ieteikt SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS kapitāla daļu turētāja pārstāvim par SIA SALDUS KOMINĀLSERVISS valdes locekli nominēt Jāni BLŪMU. Saskaņā ar domes ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 4. ) apstiprināto Noteikumu Nr.5 kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas kārtība 25.punktu, kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis lemj par attiecīgā Kandidāta iecelšanu valdes locekļa amatā vai nodod šī jautājuma izskatīšanu domes sēdē. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2289.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo, piekto daļu, domes Noteikumu Nr.5 25.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Ievēlēt uz 5 (pieciem) gadiem par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS, vien.reģ.nr , valdes locekli - valdes priekšsēdētāju Jāni BLŪMU, personas kods:.. 2. Uzdot SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS, vien.reģ. Nr , kapitāla daļu turētāja pārstāvim noslēgt ar Jāni BLŪMU, personas kods:.., Vienošanos par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS, vien.reģ.nr , valdes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu, nosakot līguma darbības termiņu 5 (pieci) gadi no šī lēmuma stāšanās spēkā. 3. Pilnvarot Jāni BLŪMU, personas kods:., veikt nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt dokumentus, SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS,

6 vien.reģ.nr , par izmaiņām valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņā Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistra iestādē. 4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmums nosūtāms Finanšu nodaļai, Administratīvajai nodaļai, SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS 3. Par mūzikas skolas direktora atbrīvošanu no amata pašvaldībā 2018.gada 22.martā ir saņemts un lietvedībā ar Nr.172/6-3 reģistrēts mūzikas skolas direktora Artūra MACULĒVIČA iesniegums ar izteikto vēlēšanos izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību. Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata iestāžu vadītājus, tātad, pirms tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar A.MACULĒVIČU domei jālemj par viņa atbrīvošanu no mūzikas skolas direktora amata. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.pantu pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET 2 deputāti (J.LEVICS I.ŪDRA); ATTURAS 1 deputāts (D.KONUŠEVSKIS), dome nolemj: 1. Atbrīvot 2018.gada 27.aprīlī no amata mūzikas skolas direktoru Artūru MACULĒVIČU, personas kods., sakarā ar iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 2. Lēmuma izpildi un kontroli nodrošināt izpilddirektoram Kristapam OSIM. Lēmumu nosūtāms: A.MACULĒVIČAM, Salus mūzikas skolai, administratīvai un finanšu nodaļām 4. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 5. Par precizējumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu (prot. Nr.4; 6. ). 6. Par aģentūras radio 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļām, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu,

7 un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem 2. un 16.punktiem, atklāti balsojot: PAR 12 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS 2 deputāti (J.LEVICS I.ŪDRA), dome nolemj: 1. Apstiprināt aģentūras radio 2017.gada publisko pārskatu (pievienots). 2. Viena mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas publicēt informāciju par aģentūras radio 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu interneta mājaslapā 3. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību iedzīvotājiem, viens eksemplārs pieejams pilsētas bibliotēkā, viens eksemplārs aģentūrā radio. 4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt aģentūras TIKS centrs direktoram. Lēmums nosūtāms: p/a TIKS centrs un administratīvai nodaļai. 7. Par aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļām, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem 2. un 16.punktiem, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017.gada publisko pārskatu (pievienots). 2. Viena mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas publicēt informāciju par aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu interneta mājaslapā 3. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību iedzīvotājiem, viens eksemplārs pieejams pilsētas bibliotēkā, viens eksemplārs aģentūrā Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs. 4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs direktorei. Lēmums nosūtāms: p/a TIKS centrs un administratīvai nodaļai

8 8. Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē pašvaldībā saņemts Zaņas pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-14/15 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.491) ar lūgumu atļaut atsavināt publiskā izsolē dzīvokli Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., kuri ir brīvi, tajos nav deklarēto personu un nav nepieciešami funkciju realizēšanai. Dzīvokļa īpašums Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 542/4843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes gabala. Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos un 4.panta pirmo daļu: (1) [ ]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 2000 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda 70 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS 75 euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Dzīvoklis nav nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Avotu iela 2-1, Kareļi, Zaņas pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 542/4843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes gabala, rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 2200 euro (divi tūkstoši divi simti euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 10 euro (desmit euro) apmērā. 2. Noteikt Zaņas pagasta pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Zaņas pagasta pārvaldei

9 9. Par dzīvokļa īpašuma Ceriņu iela 5-14, Šķēdes pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē Dzīvokļa īpašums Ceriņu iela 5-14, Šķēdes pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 606/13119 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, reģistrēts Šķēdes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr uz vārda. Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos un 4.panta pirmo daļu: (1) [ ]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 3000 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Dzīvoklis nav nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Ceriņu iela 5-14, Šķēdes pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Ceriņu iela 5-14, Šķēdes pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 606/13119 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3210 euro (trīs tūkstoši divi simti desmit euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 10 euro (desmit euro) apmērā. 2. Noteikt Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldei

10 10. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē pašvaldībā saņemts Ezeres pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-14/145 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1362) ar lūgumu atļaut atsavināt publiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Parka iela 3-17, Ezeres pag., nov. Dzīvokļa īpašums Parka iela 3-17, Ezeres, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 580/14706 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu un zemes gabala, reģistrēts Ezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr uz vārda. Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos un 4.panta pirmo daļu: (1) [ ]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 3100 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Dzīvoklis nav nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj:: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 3-17, Ezeres, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 580/14706 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu un zemes gabala., rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3300 euro (trīs tūkstoši trīs simti euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 10 euro (desmit euro) apmērā. 2. Noteikt Ezeres pagasta pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei

11 11. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 6-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē pašvaldībā saņemts Ezeres pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-14/146 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1407) ar lūgumu atļaut atsavināt publiskā izsolē dzīvokli Parka iela 6-17, Ezeres pag., nov. Dzīvokļa īpašums Parka iela 6-17, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu m 2 platībā un 699/16860 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, reģistrēts Ezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr uz vārda. Dzīvoklī nav deklarēto personu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos un 4.panta pirmo daļu: (1) [ ]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 3200 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Dzīvoklis nav nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Parka iela 6-17, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 6-17, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu m 2 platībā un 699/16860 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3450 euro (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 10 euro (desmit euro) apmērā. 2. Noteikt Ezeres pagasta pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei

12 12. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 7-12, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē pašvaldībā saņemts Ezeres pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-14/139 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1262) ar lūgumu atļaut atsavināt publiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Parka iela 7-12, Ezeres pag., nov. Dzīvokļa īpašums Parka iela 7-12, Ezere, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 700/11809 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala, reģistrēts Ezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr uz vārda. Dzīvoklis ir brīvs, nav deklarēto personu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos un 4.panta pirmo daļu: (1) [ ]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 2800 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Dzīvoklis nav nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Parka iela 7-12, Ezere, Ezeres pag., nov., atsavināšanu publiskā izsolē. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 7-12, Ezere, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 700/11809 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala, rīkojot publisku izsoli, nosakot izsoles sākumcenu 3050 euro (trīs tūkstoši piecdesmit euro), izsoles kāpuma soli 100 euro (viens simts euro) un izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu 10 euro (desmit euro) apmērā. 2. Noteikt Ezeres pagasta pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Ezeres pagasta pārvaldei

13 13. Par kustamās mantas - cirsmas atsavināšanu, kas atrodas nekustamajā īpašumā Krāces, Vadakstes pag., nov. pašvaldībā saņemts Vadakstes pagasta pārvaldes iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.558) ar lūgumu atļaut veikt nekustamā īpašuma Krāces, Vadakstes pag., kadastra Nr , sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu (21.8 ha) cirsmas izsoli, rīkojot publisku izsoli. Nekustamais īpašums Krāces, Vadakstes pag., nov., kadastra Nr , sastāv no pieciem zemes gabaliem, tajā skaitā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, reģistrēts Vadakstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr uz Vadakstes pagasta vārda. Valsts meža dienesta izsniedzis Apliecinājumu Nr koku ciršanai 9.43 ha platībā. Saņemts sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja (A.Balodis, sertifikāts Nr.559 M) atzinums par izcērtamās koksnes vērtību euro. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu un Meža likuma nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai, rīkojot publisku izsoli, i piederošo kustamo mantu - mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma Krāces, Vadakstes pag., nov., kadastra Nr , sastāvā esošajā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu kvartālā: 02.nogabalā kailcirte pēc caurmēra 3.16 ha platībā, 06.nogabalā kailcirte pēc caurmēra 3.7 ha platībā, 09.nogabalā kailcirte pēc caurmēra 1.8 ha platībā un 04.nogabalā kailcirte 0.77 ha platībā, nosakot izsoles sākumcenu euro (deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro), izsoles kāpuma solis 500 euro (pieci simti euro) un dalībnieku reģistrācijas maksu 30 euro (trīsdesmit euro). 2. Noteikt Vadakstes pagasta pārvaldi kā institūciju, kura organizē šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un Meža likuma nosacījumiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Vadakstes pagasta pārvaldei 14. Par pagasta pārvaldes kustamās mantas kravas cisternas GAZ 53 atsavināšanu pašvaldībā saņemts pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-19/62 (reģistrēts lietvedības sistēmā Nr.1354/4-35) ar lūgumu atļaut pārdot izsolē kravas cisternu GAZ 53, benzīns, reģistrācijas Nr.BZ710, izlaides gads 1990.,

14 šasijas Nr L , reģistrācijas apliecības Nr.AF Pēc grāmatvedības uzskaites datiem atlikusī grāmatvedības uzskates vērtību 0,00 euro (nulle euro). Iesniegumam ir pievienots Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta. transportlīdzekļa vērtības noteikšanas akts. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kravas cisternas GAZ 53 novērtējumā ir teikts - kravas cisterna ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet ir lietošanas kārtībā, tai ir lieli korozijas bojājumi, bojāts rāmis, dzinējs. Kravas cisternas remonts ir tehniski iespējams, bet nav ekonomiski pamatots. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta slēdziens - kravas cisternas atlieku vērtība 400 euro (četri simti euro) ar PVN 21%. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu: (2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par pagasta pagasta pārvaldes kustamās mantas kravas autocisternas GAZ 53 atsavināšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu un 10.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu kravas cisternu GAZ 53, benzīns, reģistrācijas Nr.BZ710, izlaides gads 1990., šasijas Nr L , atlikusī grāmatvedības uzskates vērtība 0,00 euro (nulle euro). 2. Izsoles sākumcenu, nosacītā cena, noteikt 400 euro (četri simti euro) apmērā, tajā skaitā PVN. 3. Izsoli organizēt pagasta pārvaldei saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. 4. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju izveidot izsoles komisiju, apstiprināt izsoles noteikumus, apstiprināt izsoles rezultātus un parakstīt pirkuma līgumu. 5. Ja uz šī lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa rīkoto izsoli nebūs pieteicies neviens interesents un/vai izsole būs neveiksmīga, atļaut pagasta pārvaldei pārdot par brīvu cenu kravas cisternu GAZ 53, nododot to metāllūžņos. Lēmums nosūtāms: pagasta pārvaldei 15. Par Zaņas pagasta pārvaldes kustamās mantas (transportlīdzekļa) FORD TRANSIT atsavināšanu pašvaldībā saņemts Zaņas pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-14/69 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1456) ar lūgumu, sakarā ar to, ka uz Zaņas pagasta pārvaldes rīkotajām trīs izsolēm nepieteicās neviens pretendents un līdz ar to visas pagasta pārvaldes rīkotās izsoles, mēģinot atsavināt kravas furgonu FORD TRANSIT (dīzelis, izlaides gads , reģistrācijas Nr.FA9658, šasijas Nr.WFOHXXGBFHYT26854) ar

15 atlikušo vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem 0 euro, ir beigušās neveiksmīgi, mainīt kustamās mantas atsavināšanas veidu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums atļauj, ja atsavināmo kustamo mantu nav izdevies atsavināt izsoles veidā, tad atsavinātājam ir tiesības prasīt mainīt mantas atsavināšanas veidu, par to lēmums jāpieņem domei. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Zaņas pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu kravas furgonu FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.FA9658, izlaides gads , šasijas Nr.WFOHXXGBFHYT26854, ar atlikušo grāmatvedības uzskaites vērtību euro 0 (nulle euro), nododot to metāllūžņos, nosakot nosacīto cenu ne zemāku par 500 euro (pieci simti euro). 2. Iegūtos naudas līdzekļus ieskaitīt Zaņas pagasta pārvaldes pamatbudžetā. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: Zaņas pagasta pārvaldei 16. Par dzīvokļa īpašuma Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas Pirkuma līguma slēgšanu pašvaldībā saņemts.. iesniegums (.) ar lūgumu atsavināt dzīvokļa īpašumu Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov. Dzīvokļa īpašums Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 497/13316 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka: (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. Vienīgā deklarētā persona dzīvoklī... atzīstams par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa īres līgums). Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31. ) apstiprinātiem noteikumu Nr.7 Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana pašvaldībā 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu.

16 Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 1200 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda 60 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.. Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē jautājumu par dzīvokļa īpašuma Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Izvērtējot šādu nomaksas pirkuma līgumu slēgšanas lietderību īres dzīvokļu pārdošanā īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem un saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Ausekļi -22, Vadakstes pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 497/13316 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. 2. Noteikt., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma pircēju. 3. Slēgt ar., personas kods:., nomaksas Pirkuma līgumu par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 1389 euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi euro) apmērā: 3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā kārtībā: pirmā iemaksa ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma cenas jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas; atlikusī pirkuma summa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā saskaņā ar maksājumu grafiku; par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas; par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

17 pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5 (piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs; 3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. 4. Pilnvarot Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma nomaksas Pirkuma līgumu. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:..; Vadakstes pagasta pārvaldei 17. Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2-2, Zaņas pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas Pirkuma līguma slēgšanu pašvaldībā saņemts... iesniegums (.) ar lūgumu pārdot dzīvokli Avotu iela 2-2, Zaņas pag., nov., uz nomaksu ar termiņu uz 5 gadiem. Dzīvokļa īpašums Avotu iela 2-2, Kareļi, Zaņas pag., nov., kadastra Nr , sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu m 2 platībā un 675/4843 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes gabala noslēgts beztermiņa īres līgums, dzīvoklī deklarētas divas pilngadīgas personas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka: (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar minētā likuma 45.panta ceturtās daļas 1.punktu, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu... atzīstama par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo personu (dzīvokļa īrnieks, noslēgts beztermiņa īres līgums, iesniegta Vienošanās). Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 31. ) apstiprinātiem noteikumu Nr.7 Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana pašvaldībā 2.10.punktu, nekustamā īpašuma nosacīto cenu nosaka Komisija, Komisija nosacītajā cenā iekļaujot nekustamā īpašuma novērtējuma summu, izdevumus par nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu, izdevumus par kadastra izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu. Saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinums par dzīvokļa tirgus vērtību 2300 euro. Novērtēšanas izmaksas sastāda 70 euro, dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas NĪVKIS euro, reģistrēšana zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) euro.

18 domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija sēdē nolēma virzīt apstiprināšanai domes finanšu komitejā lēmuma projektu par dzīvokļa Avotu iela 2-2, Zaņas pag., nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodot atsavināšanai i piederošo dzīvokļa īpašumu Avotu iela 2-2, Kareļi, Zaņas pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu m 2 platībā un 675/4843 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes gabala. 2. Noteikt., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma pircēju. 3. Slēgt Pirkuma līgumu ar., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma pārdošanu, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 2472 euro (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro) apmērā; 3.2. pirkuma cena jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar Pirkuma līgumam pievienoto Maksājumu grafiku šādā kārtībā: pirmā iemaksa ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma cenas jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas; atlikusī pirkuma summa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā saskaņā ar maksājumu grafiku; par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas; par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu; pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5 (piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar pārdevēju; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs; 3.4. pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. 4. Pilnvarot Zaņas pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19 Lēmums nosūtāms:..; Zaņas pagasta pārvaldei 18. Par nekustamā īpašuma Āboliņi, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.19; 43. ), Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē ir notikusi nekustamā īpašuma Āboliņi, Rubas pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents)., nosolītā summa 6350 euro (izsoles sākumcena 6250 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 5725 euro (AS SEB banka ienākošais maksājums Nr.397). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā nekustamā īpašuma Āboliņi, Rubas pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt.., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar.., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 6350 euro (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz.., vārda.

20 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:.; Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei 19. Par nekustamā īpašuma Delatori, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.19; 44. ), Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē ir notikusi nekustamā īpašuma Delatori, Rubas pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents).., nosolītā summa 5400 euro (izsoles sākumcena 5300 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 4870 euro (AS SEB banka ienākošais maksājums Nr.397). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā nekustamā īpašuma Delatori, Rubas pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no zemes gabala 2.6 ha platībā un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ), izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 5400 euro (pieci tūkstoši četri simti euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz.., vārda.

21 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:..; Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei 20. Par nekustamā īpašuma Jauntāles, Zirņu pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.1; 19. ), Zirņu pagasta pārvaldē ir notikusi nekustamā īpašuma Jauntāles, Zirņu pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents)., nosolītā summa 3300 euro (izsoles sākumcena 3200 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu Nr.2. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 2980 euro (AS SEB banka maksājuma uzdevums Nr.18/0038). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā nekustamā īpašuma Jauntāles, Zirņu pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt, personas kods., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar.., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3300 euro (trīs tūkstoši trīs simti euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Zirņu pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22 Lēmums nosūtāms:..; Zirņu pagasta pārvaldei 21. Par dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 22. ), Ezeres pagasta pārvaldē ir notikusi dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents).., personas kods:., nosolītā summa 3100 euro (izsoles sākumcena 3000 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu Nr.8. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 2700 euro (AS SEB banka ienākošais maksājums Nr.RO L02). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā dzīvokļa īpašuma Parka iela 3-14, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu un 668/14706 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar., personas kods:., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 3100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:.; Ezeres pagasta pārvaldei

23 22. Par nekustamā īpašuma Saulziedes, Ezeres pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 23. ), Ezeres pagasta pārvaldē ir notikusi nekustamā īpašuma Saulziedes, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs., nosolītā summa 4950 euro (izsoles sākumcena 4650 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu Nr.11. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 4485 euro (AS SEB banka ienākošais maksājums Nr.2448). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā nekustamā īpašuma Saulziedes, Ezeres pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar.., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 4950 euro (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz., vārda. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:.; Ezeres pagasta pārvaldei

24 23. Par nekustamā īpašuma Stūri, Rubas pag., nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 19. ), Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē ir notikusi nekustamā īpašuma Stūri, Rubas pag., nov., kadastra Nr , izsole. Izsoles uzvarētājs (vienīgais pretendents)., nosolītā summa 1800 euro (izsoles sākumcena 1700 euro). Izsoles komisija apstiprināja izsoles protokolu. Saskaņā ar Izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu nosolītās summas samaksu, atskaitot pirms izsoles iemaksāto izsoles drošības naudu euro, t.i., 1630 euro (AS SEB banka ienākošais maksājums Nr.397). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc nosolītās augstākās pirkuma summas samaksas. Saskaņā ar izsoles protokolu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt i piederošā nekustamā īpašuma Stūri, Rubas pag., nov., kadastra Nr , kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, izsoles rezultātus (.). 2. Noteikt., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pircēju. 3. Slēgt pirkuma līgumu ar., par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem, Pirkuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 3.1. pirkuma cena tiek noteikta 1800 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro); 3.2. pirkuma cena samaksāta pirms Pirkuma līguma noslēgšanu; 3.3. visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs. 4. Pilnvarot Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz., vārda. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:.; Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei

25 24. Par ceļa servitūta nodibināšanu i piekritīgajā zemes vienībā - Vecstalmaņi, Zirņu pag., nov. pašvaldībā saņemts. iesniegums (..) ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu par labu personas piederošajam nekustamam īpašumam., Zirņu pag., kadastra Nr.. Nekustamais īpašums Vecstalmaņi, Zirņu pag., nov., kadastra Nr , sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , nav reģistrēts ZGR, saskaņā ar Zirņu pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.1; 1. ) noteikta zemes gabala piekritība i. Nekustamais īpašums., Zirņu pag., nov., kadastra Nr.., sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu. un. un deviņām ēkām (būvēm), reģistrēts Zirņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. uz., personas kods,., personas kods., un, personas kods., vārda, katram 1/3 kopīpašuma domājamās daļas apmērā. Saskaņā ar Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu i piekritīgā nekustamā īpašuma Vecstalmaņi, Zirņu pag., nov., sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu par labu nekustamā īpašuma., Zirņu pag., nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu., slēdzot ceļa servitūta nodibināšanas līgumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1156., un 1235.pantu, likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Nodibināt reālservitūtu ceļa servitūtu i piekritīgā nekustamā īpašuma Vecstalmaņi, Zirņu pag., nov., sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu par labu nekustamā īpašuma., Zirņu pag., nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu., piešķirot tiesību uz braucamo pusceļu aptuveni 162 m garumā un 3 m platumā robežu shēmā (.) iezīmētajā kalpojošā nekustamā īpašuma daļā (izstrādājot braucamā ceļa projektu, ceļa parametri var tikt precizēti un mainīti). 2. Noslēgt līgumu ar, personas kods.,., personas kods., un., personas kods., par šī lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka pienākums uzturēt (apsaimniekot) un labot ierīkoto braucamo ceļu ir zemes īpašniekam, kuram par labu ceļa servitūts tiek dibināts, kā arī tam ir tiesības uz sava rēķina un, saņemot saskaņojumu no, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, ierīkot un veikt braucamā ceļa uzlabojumus, nemainot tā funkcionālo nozīmi. 3. Pilnvarot Zirņu pagasta pārvaldes vadītāju vārdā parakstīt Servitūta nodibināšanas līgumu.

26 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms:.; Zirņu pagasta pārvaldei 25. Par statusa i piekritīgā zeme piekritības pamatojuma maiņu ( Ropji, Zirņu pag.) Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (prot. Nr.17; 25. ) noteikta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu piekritība i pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka: (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: 3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju. Nekustamais īpašums Ropji, Zirņu pag., nov., kadastra Nr , sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ha platībā, nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā. Uz zemes gabala atrodas divās ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumiem. un.., saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ēku īpašnieks norādīts... Saskaņā ar Zirņu pagasta padomes sēdes lēmumu (prot Nr.3; 4. ). izbeigtas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu zemes lietošanas tiesības ar.. noslēgts zemes nomas līgums Nr.17/25. Ņemot vērā to, ka radusies neprecizitāte nosakot piekritības pamatojumu, ir nepieciešams grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu piekritības pamatojumu, pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka: (5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par statusa i piekritīgā zeme piekritības pamatojuma maiņu ( Ropji, Zirņu pag.). Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Izdarīt grozījumu domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumā Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu

27 zemes reformas pabeigšanai novadā (prot. Nr.17; 25. ) un svītrot 2.2.apakšpunkta 6.tabulas 25.punktu šādā redakcijā: 25. novads, Zirņu pagasts Ropji Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ( Ropji, Zirņu pag., nov.) 0.8 ha platībā statusu i piekritīgā zeme pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas 1.punktu. 3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums nosūtāms: pagasta pārvaldei 26. Par domes sēde lēmuma Par nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35, nodošanu valdījumā aģentūrai tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs atzīšanu par spēku zaudējušu Izskatot aģentūras (PA) TIKS centrs ) iesniegumu Nr /32 (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1436) ar lūgumu atļaut izbeigt līgumu ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE, jo amatiermākslas kolektīvs Jaņa Rozentāla mākslinieku grupa maina telpas uz ēku Kuldīgas iela 3, tika konstatēts: 1. Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 7. ) nedzīvojamās telpas Tūristu iela 7-35,, ko izmantoja Biedrība Jaņa Rozentāla mākslinieku grupa, nodotas valdījumā PA TIKS centrs tās darbības nodrošināšanai. 2. Nekustamais īpašums Tūristu iela 7-35,, nov., kad.nr , pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr , sastāv no nedzīvojamo telpu grupas (10 telpas) 4.stāvā ar kad.apz (Gleznotāju studija), platība 113,60 kvm, 1136/19830 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējums un zemes. 3. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2018.gada16.aprīļa sēdē, nolēma virzīt uz Finanšu komiteju lēmuma projektu par domes sēde lēmuma Par nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35, nodošanu valdījumā aģentūrai tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs atzīšanu par spēku zaudējušu. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atzīt par spēku zaudējušu domes sēdes lēmumu Par nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35, nodošanu

28 valdījumā aģentūrai tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs (protokols Nr.21, 7. ) ar 2018.gada 30.aprīli. 2. aģentūrai tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SALDUS NAMU PĀRVALDE, vien.reģ.nr , noslēgt Vienošanos par Apsaimniekošanas līguma Nr.3365 izbeigšanu ar 2018.gada 30.aprīli. Lēmums nosūtāms PA TIKS centrs ; SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE ; administratīvajai nodaļai. 27. Par Pirkuma līguma par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-19, pirkumu pārjaunojumu Saskaņā ar domes sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 12. ) ar dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-19, īrnieku kā pirmpirkuma tiesīgo personu.. tika noslēgts Pirkuma līgums uz nomaksu ar hipotēku par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-19, pirkumu pašvaldībā saņemts. iesniegums (.) ar lūgumu slēgt viņu starpā un pašvaldību Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku pārjaunojuma līgumu (dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-19, pirkums), kur. saistību devējs un saistību pārņēmējs, paliek kā pārdevējs... zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 2-19,. Civillikuma 1867.pants nosaka: Katru saistību tiesību var atcelt, pārvēršot to jaunā, ar dalībnieku sevišķu līgumu, ko sauc par pārjaunojumu. un 1869.pants Pārjaunojuma sekas ir tās, ka agrākais prasījums ar visām pie tā piederīgām blakus tiesībām (ķīlu, galvojumu, procentiem, līgumsodu) izbeidzas, it kā tas būtu izpildīts, un tā vietā nodibinās jauns prasījums, uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas, ja vien nav tieši norunāts pretējais.. Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija sēdē nolēma virzīt izskatīšanai finanšu komitejas sēdē jautājumu par Pirkuma līguma noslēgtu ar. pārjaunojumu, kur. vietā iestājas.. Izvērtējot šādu Pārjaunojuma līguma pārslēgšanas lietderību un saskaņā ar Civillikuma 1867., un 1869.pantu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Pārjaunot starp pašvaldību, nod.maks.reģ. Nr , un., personas kods., noslēgto Pirkuma līgumu uz nomaksu ar hipotēku, kur Pircēja -., personas kods., (saistību devējs) vietā iestājas.., personas kods., (saistību pārņēmējs), noslēdzot Pārjaunojuma līgumu ieinteresēto pušu starpā, līgumā iekļaujot nosacījumus: 1.1. Pirkuma līgumam visas piederīgās blakus tiesības pāriet uz Saistību pārņēmēju,

29 1.2. Saistību pārņēmējs atlikušo pirkuma cenu (pamatsummas) uz Pārjaunojuma līguma slēgšanas brīdi samaksā Pārdevējam 1 (viena) mēneša laikā no Pārjaunojuma līguma noslēgšanas dienas, 1.3. ja Saistību pārņēmējs atlikušo pirkuma cenu (pamatsummas) uz Pārjaunojuma līguma slēgšanas brīdi nesamaksā Pārdevējam 1 (viena) mēneša laikā no Pārjaunojuma līguma noslēgšanas dienas, tad noslēgtais Pārjaunojuma līgums zaudē savu spēku un Saistību devējs kļūst par Pircēju saskaņā ar noslēgto Pirkuma līgumu uz nomaksu ar hipotēku. 2. Pilnvarot juristu Juri SĪLI, personas kods., vārdā parakstīt Pārjaunojuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par saistību pārņēmēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz sava vārda. Lēmums nosūtāms..; Pašvaldības administratīvajai un finanšu nodaļām. 28. Par projekta Sports kā dzīvesveids iesniegumu pamatskola plāno iesniegt projekta pieteikumu Sports kā dzīvesveids (angļu valodā Sport is the Way ) Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+, stratēģiskās partnerības (KA2), kuras mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību izglītības sektorā, dalīšanos pieredzē, kopīgu iniciatīvu īstenošanu, mācīšanos no līdzbiedriem un izglītības iestāžu sadarbības veicināšanu Eiropas līmenī. Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši: 2018.gada 1. novembris 2020.gada 31. oktobris Projekta aktivitātes: Galvenā tēma: stiprināt audzēkņu un viņu ģimeņu, kā arī skolas pedagogu fizisko un garīgo veselību, izprotot sporta aktivitāšu un veselīga dzīves veida nozīmi personības attīstībā, regulāri un mērķtiecīgi to iekļaujot mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās. - Tiks izstrādāta rokasgrāmata, plakāti, video konkursi par veselīga dzīves veida tematiku. - Partnervalstu skolotāji kopīgi izstrādās programmu un mācību materiālus fakultatīvam sporta un veselīgas dzīves veida kursam, ko varēs iekļaut partnerskolu mācību procesā. - Projekta starpvalstu vizīšu laikā tiks organizētas dažādas fiziskās aktivitātes, sporta stundas, dažādu sporta veidu aktivitātes, tikšanās un kopīgas aktivitātes ar reģiona sportistiem un sporta dzīves organizatoriem, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, olimpisko un paraolimpisko spēļu dalībniekiem, dažādas darbnīcas par veselīgu uzturu. - Projekta ietvaros notiks arī partnervalstu vēstures un kultūras iepazīšana, Latvijas un prezentēšana Projektā sadarbojas izglītības iestādes no Portugāles (koordinējošais partneris), Itālijas, Rumānijas, Turcijas, Latvijas ( pamatskola). Projekta pamatskolai: Kopējās izmaksas: 27024,00 EUR Erasmus+ finansējums: 100% Naudas plūsmas nodrošināšana:

30 Uzsākot projektu, tiek saņemti 75% no projekta finansējuma. Līdz ar to naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešami 25% jeb 6756 EUR, t.sk EUR no 2018.gada projektu budžeta un 2856 EUR no gada projektu budžeta. attīstības programmas gadam stratēģiskā mērķa SM1 rīcības virzieniem 1.1. visa līmeņa izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atbalstīt pamatskolas dalību projektā Sports kā dzīvesveids (angļu valodā Sport is the Way ). 2. Piešķirt finansējumu 25% apmērā no projekta kopējā budžeta jeb 6756 EUR (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro), t.sk EUR (trīs tūkstoši deviņsimts euro) no 2018.gada projektu budžeta un 2856 EUR (divi tūkstoši astoņsimts piecdesmit seši euro) no 2020.gada projektu budžeta naudas plūsmas nodrošināšanai. Lēmumu nosūtāms: Izglītības pārvaldei, pamatskolai un finanšu un attīstības nodaļām 29. Par projekta Pusaudžu veidota ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem iesniegumu pamatskola plāno iesniegt projekta pieteikumu Pusaudžu veidota ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem (angļu valodā Travel guide for teens...by teens ) Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+, stratēģiskās partnerības (KA2), kuras mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību izglītības sektorā, dalīšanos pieredzē, kopīgu iniciatīvu īstenošanu, mācīšanos no līdzbiedriem un izglītības iestāžu sadarbības veicināšanu Eiropas līmenī. Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši: 2018.gada 1. septembris 2020.gada 31. augusts Projekta aktivitātes: Galvenā tēma: sava reģiona kā Eiropas daļas vēstures, kultūras vērtību un mantojuma, vides izpēte un apzināšana, lai to prezentētu pusaudžiem un viņu ģimenēm no partnervalstu skolām un radītu viņos vēlmi to iepazīt tuvāk ceļojumos. - Projekta mājas lapas grafiskā dizaina izstrāde un publiskošana, aktivitātes sociālajos tīklos. - Nodarbības fotografēšanas, video un datora lietošanas prasmju pilnveidošanai. - Angļu valodas praktizēšana un iepazīšanās, lietojot saziņai partnervalstu valodas. - Digitālās un drukātās formas ceļošanas rokasgrāmatas izveidošana par katras partnervalsts reģionu pusaudžiem. Audiogida izstrāde. - Citu informatīvo un pieredzes materiālu izveidošana (t.sk. infografikas, prezentācijas, video, brošūras, kalendāri, kartes, plakāti u.c.). Projektā sadarbojas izglītības iestādes no Francijas (koordinējošais partneris), Itālijas, Bulgārijas, Kipras, Latvijas ( pamatskola).

31 Projekta pamatskolai: Kopējās izmaksas: 25360,00 EUR Erasmus+ finansējums: 100% Naudas plūsmas nodrošināšana: Uzsākot projektu, tiek saņemti 75% no projekta finansējuma. Līdz ar to naudas plūsmas nodrošināšanai nepieciešami 25% jeb 6340 EUR, t. sk EUR no 2018.gada iestāžu projekta budžeta un 1340 EUR no gada iestāžu projekta budžeta. attīstības programmas gadam stratēģiskā mērķa SM1 rīcības virzieniem 1.1. visa līmeņa izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atbalstīt pamatskolas dalību projektā Pusaudžu veidota ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem (angļu valodā Travel guide for teens...by teens ). 2. Piešķirt finansējumu 25% apmērā no projekta kopējā budžeta jeb 6340 EUR (seši tūkstoši trīssimts četrdesmit euro), t.sk EUR (pieci tūkstoši euro) no 2018.gada projektu budžeta un 1340 EUR (viens tūkstotis trīssimts četrdesmit euro) no 2020.gada projektu budžeta naudas plūsmas nodrošināšanai. Lēmumu nosūtāms: Izglītības pārvaldei, pamatskolai un finanšu un attīstības nodaļām 30. Par biedrības Kapelleru nams projekta iesniegumu Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātu projektu pieteikumu konkursā Biedrība Kapelleru nams ir sagatavojusi projekta Plaukstas lieluma pieteikumu iesniegšanai Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātā. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.jūnijs 2018.gada 30. novembris Projekta aktivitātes: Orientēšanās spēle klašu skolēnu mērķauditorijai. Lai īstenotu projektu plānots izveidot aplikāciju, iegādāties planšetdatorus, nepieciešams izzināt un sagatavot informāciju par vēsturi, kultūru, arhitektūras vērtībām, mūsdienu aktualitātēm, plānots izveidot pusaudžu vecumposma īpatnībām atbilstošus uzdevumus. Projekta gala rezultātā būs tapis pastāvīgs tūrisma piedāvājums pilsētā jauniešu auditorijai. Projekta : Kopējās izmaksas: 2403,80 EUR CEMEX Iespēju fonds finansējums: 83% Līdzfinansējuma nodrošināšana: Biedrība Kapelleru nams lūdz pašvaldību segt projekta līdzfinansējuma izmaksas 408,00 EUR apmērā no 2018.gada projektu budžeta. Projekts atbilst attīstības programmas gadam stratēģiskā mērķa - 1.Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana (Ssabiedrība) SM1 rīcības virzienam Attīstīt interešu izglītību un vispārējās prasmes. atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,

32 R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atbalstīt Biedrība Kapelleru nams projekta Plaukstas lieluma īstenošanu programmā CEMEX Iespēju fonds. 2. Piešķirt finansējumu 17% apmērā no projekta kopējā budžeta jeb 408,00 EUR līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem. Lēmumu nosūtīt: Attīstības un Finanšu nodaļām. 31. Par pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte projekta iesniegumu Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātu projektu pieteikumu konkursā pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte ir sagatavojusi projekta Latvija zied, kad bērni dejo un dzied pieteikumu uz Nodibinājuma CEMEX Iespēju fonds 2018.gada 1.atklātu. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 11.jūnijs 2018.gada 26. novembris Projekta mērķis: Veidot bērnos interesi par latviešu tautas kultūras mantojumu, radot lepnumu par piederību Latvijai, sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Projekta aktivitātes: Miķeļdiena kopā ar folkloras grupu, radošas dienas keramiķu darbnīcā, Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana. Plānots iegādāties 12 svārkus un blūzes meitenēm, svārkus un blūzes 2 skolotājām, 12 pusbikses zēniem, 12 lakatiņus. Projekta : Kopējās izmaksas: 1554,71 EUR CEMEX Iespēju fonds finansējums: 78,63% Līdzfinansējuma nodrošināšana: pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte lūdz pašvaldību segt projekta līdzfinansējuma izmaksas 167,20 EUR apmērā, kas ir 10,75% no projekta kopējām izmaksām. Projekts atbilst attīstības programmas gadam stratēģiskā mērķa - 1.Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana (Ssabiedrība) SM1 rīcības virzienam Attīstīt interešu izglītību un vispārējās prasmes. atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Atbalstīt pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte projekta Latvija zied, kad bērni dejo un dzied īstenošanu programmā CEMEX Iespēju fonds. 2. Piešķirt finansējumu 10,75% apmērā no projekta kopējā budžeta jeb 167,20 EUR līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem. Lēmumu nosūtīt: PII Zīlīte,Attīstības un Finanšu nodaļām.

33 32. Par attīstības programmas aktualizētā investīciju un rīcību plāna apstiprināšanu Ar domes 2014.gada 18.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 35. ) Par attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu tika apstiprināts attīstības programmas gadam Investīciju plāns un ar domes 2015.gada 26.novembra domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, 13. ) Par attīstības programmas rīcību un investīciju plānu tika apstiprināts Rīcības plāns, kuri regulāri tiek aktualizēti. Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 73.pantu un metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET 2 deputāti (J.LEVICS, I.ŪDRA); ATTURAS 1 deputāts (D.KONUŠEVSKIS), dome nolemj: 1. Apstiprināt aktualizētu attīstības programmas gadam Investīciju plānu (pilns teksts pielikumā Nr.1.). 2. Apstiprināt investīciju plāna pielikumus attiecībā uz ES finansējuma specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) Pielikums Nr. 3 (SAM ), Pielikums Nr. 4 (SAM ) (pilns teksts pielikumos Nr.2. un Nr.3). 3. Apstiprināt aktualizētu attīstības programmas gadam Rīcību plānu (pilns teksts pielikumā Nr.4.). Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, VARAM 33. Par grozījumiem domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumā Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanai un ārējo inženiertīklu, žoga sakārtošanai PII Īkstīte ( sēdes protokols nr. 21.; 29. ) Lai veiktu nepieciešamos jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanas un ārējo inženiertīklu sakārtošanas darbus, žoga nomaiņa Bērzu alejā 16A, Saldū, pirmsskolas izglītības iestādē Īkstīte (būves kadastra apzīmējums ), kas atrodas nekustamā īpašuma Bērzu aleja 16A,, kadastra Nr , sastāvā, saskaņā ar sagatavoto tāmi un tehnisko dokumentāciju par veicamajiem darbiem, nepieciešams ņemt ilgtermiņa kredītu līdz euro apmērā. Pasākumu realizēšana atbilst attīstības programmas gadam stratēģiskam mērķiem SM1 rīcības virzienam modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 14.panta trešo daļu var pieprasīt kredītu izglītības iestāžu investīciju projektiem. Kārtību, kādā var saņemt kredītu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.196 Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

34 atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Grozīt domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmuma Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanai un ārējo inženiertīklu, žoga sakārtošanai PII Īkstīte (sēdes protokols nr. 21.; 29. ) 1.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 1. Ņemt ilgtermiņa kredītu jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanas un ārējo inženiertīklu sakārtošanas darbus Bērzu alejā 16A, Saldū, pirmsskolas izglītības iestādē Īkstīte (būves kadastra apzīmējums ), kas atrodas nekustamā īpašuma Bērzu aleja 16A,, kadastra Nr , sastāvā, līdz euro (trīs simti deviņdesmit tūkstoši euro) apmērā līdz 25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019.gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi, kas tiks izlietots 2018.gadā. Lēmumu nosūtāms: Finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai, Izglītības pārvaldei, PII Īkstīte. 34. Par grozījumiem domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei pie Sporta skolas (sēdes protokols Nr.21; 31. ) Lai veiktu investīciju projekta dokumentācijas (būvprojekta) izstrādi tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei un skeitparka izbūvei pie Sporta skolas Jelgavas ielā 6, pilsētā, ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu (tribīnes), (sporta laukums), (žogs), kas ietilpst i piederošā ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr , sastāvā, kas atrodas uz nekustamā īpašuma Jelgavas iela 6,, kadastra Nr , sastāvā esošā zemes gabala, kura īpašnieks Svētā Jāņa Evaņģēliski Luteriskā draudze, nepieciešams ņemt ilgtermiņa kredītu euro apmērā. Pasākuma realizēšana atbilst attīstības programmas gadam stratēģiskam mērķiem SM1 rīcības virzienam modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 14.panta trešo daļu var pieprasīt kredītu investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei. Kārtību, kādā var saņemt kredītu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.196 Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 19.punktu, atklāti balsojot: PAR 12 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS 2 deputāti (J.LEVICS I.ŪDRA), dome nolemj: Izdarīt grozījumu domes 2017.gada 28.decembra lēmuma Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei

35 tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei pie Sporta skolas ( sēdes protokols Nr. 21; 31. ) 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 1. Ņemt ilgtermiņa kredītu investīciju projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei tribīņu nojaukšana, stāvlaukuma pārbūvei un skeitparka izbūvei pie Sporta skolas Jelgavas ielā 6, pilsētā, ar ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu (tribīnes), (sporta laukums), (žogs), īpašnieks, kas atrodas uz nekustamā īpašuma Jelgavas iela 6,, kadastra Nr , sastāvā esošā zemes gabala, kura īpašnieks Svētā Jāņa Evaņģēliski Luteriskā draudze, līdz euro (piecdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro) apmērā līdz 5 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2020.gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi, kas tiks izlietots: gadā- EUR apmērā; gadā - EUR apmērā. Lēmumu nosūtīt: Finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai, Izglītības pārvaldei, Sporta skolai. 35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Uzņēmējdarbības vides attīstība pilsētas centrālās daļas teritorijā neattiecināmo izmaksu segšanai i ir apstiprināts projekts Uzņēmējdarbības vides attīstība pilsētas centrālās daļas teritorijā pieteikumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gads. Projekta mērķis: Uzņēmējdarbības vides attīstība pilsētas centrālās daļas teritorijā, uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un sekmējot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta aktivitātes: 1) Ielu brauktuves un ietvju seguma pārbūve; 2) Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve; 3) Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve; 4) Elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve; 5) Elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojums) pārbūve. Projekta : Projekta kopējais EUR; Attiecināmās izmaksas EUR, t.sk.: 1. ERAF finansējums EUR; 2. Pašvaldības finansējums EUR; 3. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR. Neattiecināmās izmaksas EUR. Projekts atbilst attīstības programmas gadam stratēģiskā mērķa SM2 rīcības virzienam Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas uzņēmējdarbības vides attīstība un dažādotas ekonomikas veicināšana: sakārtot un attīstīt komercdarbības veikšanai plānotās teritorijas.

36 ir saņēmusi atļauju ņemt ilgtermiņa kredītu līdzfinansējuma un projekta naudas plūsmas nodrošināšanai EUR apmērā, bet lai nodrošinātu neattiecināmo izmaksu segšanu, nepieciešamas ņemt aizņēmumu likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 14.panta septītās daļas ietvaros ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, garantējot līdzfinansējumu 25% apmērā, tas ir EUR apmērā. atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Projekta Uzņēmējdarbības vides attīstība pilsētas centrālās daļas teritorijā pieteikumu Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa kredītu ceļu un to kompleksa investīciju projektu ietvaros EUR (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit euro) apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018.gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi, kas tiks izlietots 2018.gadā, garantējot līdzfinansējumu 25%, jeb EUR (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs euro 18 centi) apmērā. 2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar i izdevīgākiem kredīta nosacījumiem. 3. Kredīta atmaksu garantēt ar domes pamatbudžeta līdzekļiem. Lēmums nosūtāms: Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai. 36. Par grozījumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Zvārdes pagastā (sēdes protokols Nr.4.; 52. ) 2018.gada 25.jnvārī dome pieņēma lēmumu Par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārņemšanu no pagastu pārvaldēm (sēdes protokols Nr.1, 10. ). ar kuru tika noteikts, ka par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un iekārtu, inženierbūvju un būvju pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā, kā arī par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu katrā pagasta teritoriālajā vienībā, dome pieņem lēmumu. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 77.panta otro daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,

37 R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Izdarīt grozījumu domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Zvārdes pagastā (sēdes protokols Nr.4.; 52. ), izsakot to šādā redakcijā: Zvārdes pagastā ar 2018.gada 1.novembri SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS, vien.reģ.nr , piemērot maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Striķos: 1. dzeramā ūdens piegāde 1.00 euro/m³ t.sk. PVN, 2. kanalizācijas izmaksas 0.80 euro/m³ t.sk. PVN; Lēmums nosūtāms SIA komunālserviss ; Zvārdes pagastu pārvaldei, izpilddirektoram 37. Par grozījumiem domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Novadnieku pagastā (sēdes protokols Nr.4.; 51. ) 2018.gada 25.jnvārī dome pieņēma lēmumu Par SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārņemšanu no pagastu pārvaldēm (sēdes protokols Nr.1, 10. ). ar kuru tika noteikts, ka par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un iekārtu, inženierbūvju un būvju pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā, kā arī par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu katrā pagasta teritoriālajā vienībā, dome pieņem lēmumu. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 77.panta otro daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Izdarīt grozījumu domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmuma Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Novadnieku pagastā (sēdes protokols Nr.4.; 51. ) 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 2. Sātiņu skola, Sesile, Puķukalni, Ēvarži: 2.1. dzeramā ūdens piegāde euro/m³ bez PVN, 2.2. kanalizācijas izmaksas euro/m³ bez PVN. Lēmums nosūtāms SIA komunālserviss ; Novadnieku pagastu pārvaldei, izpilddirektoram 38. Par Pampāļu pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu pašvaldībā saņemts Pampāļu pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa aprēķins 2018.gada/2019.gada apkures sezonai.

38 Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS 1 deputāts (I.ŪDRA), dome nolemj: 1. Noteikt Pampāļu pagastā siltumenerģijas tarifu 2018./2019.gada apkures sezonai EUR/Mwh apmērā bez PVN. 2. Par šī lēmuma 1.punktā noteiktā siltumenerģijas tarifu izmaiņām brīdināt: 2.1. dzīvokļa īrniekus, saskaņā ar likuma Par dzīvojamo telpu īri 11.3 panta piekto daļu - rakstveidā trīs mēnešus iepriekš; 2.2. pārējos pakalpojuma saņēmējus un dzīvojamo māju pārvaldniekus saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem. 3. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju. 4. Lēmums stājas spēkā ar 2018./2019.gada apkures sezonas uzsākšanas brīdi. Lēmums nosūtāms: Pampāļu pagasta pārvaldei 39. Par nedzīvojamās telpas Jelgavas ielā 6, Saldū, nomas maksas apstiprināšanu Saskaņā ar nekustamo īpašumu vērtēšanas speciālista 2018.gada 27.marta vērtējumu un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt šādu Sporta skolas maksu par nedzīvojamo telpu Jelgavas ielā 6, Saldū, nomu: Nr. p.k Pakalpojuma veids Ēkas Jelgavas ielā 6, Saldū, 1.stāva masāžas kabineta telpām (kadastra apzīmējums ) 28.5 kv.m platībā telpu nomas maksa Mērvienība Maksa euro/kv.m/mēnesī bez PVN kv.m Atbildīgo par šī lēmuma izpildi norīkot Sporta skolas direktoru. Lēmums nosūtāms: Sporta skolai; Finanšu nodaļai

39 40. Par grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru parādu dzēšanu Pamatojoties uz likumu Par nodokļiem un nodevām - 25.panta pirmās daļas 3.punktu: Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma un soda naudas dzēš šādos gadījumos: 3) fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. pašvaldībā saņemts Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Baibas Skrebas akts par mantojuma lietas izbeigšanu un īpašuma piekritību valstij (reģ.nr.2797). pašvaldībā un saņemts Zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Mālmeistares paziņojumi par īpašuma nodošanu Privatizācijas aģentūrai (reģ.nr.4260; 4262). Likuma Par nodokļiem un nodevām 25.panta trešā daļa nosaka: (3) Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par nodokļiem un nodevām 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu: atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Izslēgt no grāmatvedības uzskaites debitoru parādu par nekustamā īpašuma nodokli, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, kas sastāda euro (septiņdesmit divi euro 09 centi): Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai 41. Par 2017.gada pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta izpildi Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 21.pantu pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) 2017.gada norēķinu slēguma bilanci: Rādītāji 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR) Budžeta slēguma rezultāti Apstiprināt pārskatu par 2017.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2016.gadu: Kods Ieņēmumu avots 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR) Kopā ieņēmumi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis

40 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi Sodi un sankcijas Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no nek.īpašuma pārd No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi Apstiprināt pārskatu par 2017.gada pamatbudžeta izpildi izdevumos salīdzinot ar 2016.gadu: Kods Izdevumu avots 2016.gads (EUR)2017.gads (EUR) Kopā izdevumi Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana Pašvaldības parāda darījumi Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība Brīvais laiks, sports, kultūra Izglītība Sociālā aizsardzība Apstiprināt pārskatu par 2017.gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2016.gadu: Ieņēmumu avots 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR) Kopā ieņēmumi Dabas resursu nodoklis Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi Valsts budžeta transferti Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi Apstiprināt pārskatu par 2017.gada speciālā budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2016.gadu: Kods Izdevumu nosaukums 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR) Kopā izdevumi Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas Vides aizsardzība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Apstiprināt pārskatu par 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2016.gadu: Ieņēmumu avots 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR)

41 Kopā ieņēmumi Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Apstiprināt pārskatu par 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi izdevumos, salīdzinot ar 2016.gadu: Kods Izdevumu nosaukums 2016.gads (EUR) 2017.gads (EUR) Kopā izdevumi Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība Brīvais laiks, sports, kultūra Izglītība Sociālā aizsardzība Apstiprināt pārskatu par līdzekļu atlikumiem, kuri pārceļami uz nākamā budžeta gadu: Rādītāji Līdzekļu atlikumi uz gada beigām t.sk. pamatbudžetā speciālā budžetā ziedojumu un dāvinājumu budžetā 2016.gads (EUR) gads (EUR) Apstiprināt salīdzinošo tabulu, kas atspoguļo neatmaksātos debitoru un kreditoru parādus: Debitoru parādi 2016.gads gads Lēmums nosūtāms Finanšu nodaļai Kreditoru parādi 42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no projektu fonda 1. Biedrība pirts draugu apvienība Saules slotas ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1V) projekta Pirts zinību meistarklases līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Projekta mērķis ir organizēt pirts zinību meistarklases pilsētā rīkotajos pasākumos, turpinot jau pagājušajā gadā uzsāktās brīvdabas aktivitātes veselīgu procedūru un latviskās pirts tradīciju popularizēšanai. Lai mūsu aktivitātes varētu notikt jebkuros laika apstākļos, nepieciešams iegādāties aprīkojumu - ar biedrības logo apdrukātu nojumi 3 x 6 m izmērā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: novads Projekta kopējās izmaksas 2216,15 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00 euro;

42 Līdzfinansējums 716,15euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, M.MEDNIS, R.PETRAVIČA, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts A.SAULĪTIS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 1.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības pirts draugu apvienība Saules slotas projekta Pirts zinību meistarklases realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai pirts draugu apvienība Saules slotas, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 2. Biedrība Pirmā stīga ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.24V) projekta Āra sporta un atpūtas laukuma izveide Ezerē līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt fizisko nodarbību pieejamību, iekārtojot āra sporta un atpūtas laukumu Ezerē. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres pagasta Krasta ielas 21A, biedrības Pirmā stīga iekšpagalma teritorija. Projekta kopējās izmaksas 2362,24 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 862,24,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 2.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības Pirmā stīga projekta Āra sporta un atpūtas

43 laukuma izveide Ezerē realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pirmā stīga, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 3. Biedrība Rozentāla 15 ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.19V) projekta Modrā mājas acs līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Preventīvi nodrošināt drošu un labvēlīgu dzīves vidi J.Rozentāla ielas 15 mājas apkaimē, dodot savu ieguldīju situācijas uzlabošanai pilsētā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: J.Rozentāla iela 15, Projekta kopējās izmaksas 2028,79 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1400,00euro; Līdzfinansējums 628,79 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 3.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1400,00 euro (viens tūkstotis četri simti euro nulle centi) apmērā biedrības Rozentāla 15 projekta Modrā mājas acs realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Rozentāla 15, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 4. Biedrība Mākslu attīstības biedrība Ilizanna ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.17V) projekta Plenērs Rozentāla pilsētā 2018 līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt mākslas jomas attīstību novadā: Attīstīt un turpināt sadarbību starp Latvijas un ārvalstu mākslas skolām, vietējām organizācijām un cilvēkiem;

44 Popularizēt Jaņa Rozentāla daiļradi, kā, Kurzemes un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, un plenēru, kā nozīmīgu kultūrvides sastāvdaļu; Iesaistot jaunus partnerus un ienesot jauninājumus projekta aktivitātēs, veicināt jaunrades attīstību. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Projekta kopējās izmaksas 4957,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1493,00euro; Līdzfinansējums 3464,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 4.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1493,00 euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs euro nulle centi) apmērā biedrības Mākslu attīstības biedrība Ilizanna projekta Plenērs Rozentāla pilsētā 2018 realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mākslu attīstības biedrība Ilizanna, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 5. Biedrība Boksa klubs ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.7V) projekta Pamani sportu! līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Uzlabot biedrības Boksa klubs organizēto boksa sacensību, kā arī aktīva dzīvesveida pasākumu tehnisko kvalitāti, tādējādi sekmējot jaunu ideju un projektu attīstību. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: pilsēta. Projekta kopējās izmaksas 1567,70 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1201,70euro; Līdzfinansējums 366,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS,

45 R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 5.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1201,70euro (viens tūkstotis divi simti viens euro septiņdesmit centi) apmērā biedrības Boksa klubs projekta Pamani sportu! realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Boksa klubs, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 6. Biedrība Durvis uz radīšanu ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.20V) projekta Aud, māmiņa, villainīti līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu novadu, savijot kopā divas mākslas jomas: aušanas darbu un dejas soli, tādējādi sekmējot dažādu paaudžu iedzīvotāju (no jaunieša līdz senioram) savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: novads. Projekta kopējās izmaksas 1500,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1200,00euro; Līdzfinansējums 300,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 6.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1200,00euro (viens tūkstotis divi simti euro nulle centi) apmērā biedrības Durvis uz radīšanu projekta Aud, māmiņa, villainīti realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Durvis uz radīšanu, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai

46 7. Biedrība Pa sentēvu pēdām ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.8V) projekta Sārt-balt-sārts karogs Latvijas pirmajam mazpulkam līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju. Veicināt izpratni un rast pieejamību Ezeres pagasta vēsturiskā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezere, Ezeres pagasts, novads. Projekta kopējās izmaksas 2043,40 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1336,80euro; Līdzfinansējums 706,60 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 7.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1336,80euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro astoņdesmit centi) apmērā biedrības Pa sentēvu pēdām projekta Sārt-balt-sārts karogs Latvijas pirmajam mazpulkam realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pa sentēvu pēdām, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 8. Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.18V) projekta Stiprie BMX braucēji! līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt novadā jauniešu brīvā laika pavadīšanu veselīgi, iesaistoties BMX sportā, kā arī nodrošināt vispusīgus treniņus jauniešiem, kas jau sporto ar BMX. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: BMX trase Ozolēni, Zirņu pagasts, novads. Projekta kopējās izmaksas 2229,44 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1499,44euro; Līdzfinansējums 730,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (R.DONIŅŠ, A.HERINGS,

47 R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts G.BAUMANIS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 8.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1499,44euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi euro četrdesmit četri centi) apmērā biedrības BMX sporta klubs Ozolēni projekta Stiprie BMX braucēji! realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai BMX sporta klubs Ozolēni, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 9. Biedrība Pīlādžoga ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.10V) projekta Vasaras elpa līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Organizēt bērniem (6-10gadi), viņu interesēm atbilstošas, attīstošas, radošās dienas vasaras brīvlaikā, tādējādi rosinot viņu aktīvu līdzdalību un interesi radošo spēju attīstībā praktiskās nodarbībās, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: vidusskola,. Projekta kopējās izmaksas 2178,96 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1447,46euro; Līdzfinansējums 731,50 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 9.1. Piešķirt līdzfinansējumu 1447,46 euro (viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro četrdesmit seši centi) apmērā biedrības Pīlādžoga projekta Vasaras elpa realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku.

48 Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pīlādžoga, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 10. Biedrība Deju kopa Bandava ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.14V) projekta Svinam Latvijas simtgadi kopā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: 1.Popularizēt ģimenes lomu tautas gara bagātību apzināšanā tautas deja kā vienojoša nodarbe ģimenei nododot no paaudzes paaudzē. 2. Veicināt tautas deju attīstību pagasta bērnu vidū, nodrošinot viņus ar tautastērpiem un iespēju dejot koncertos. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Druvas kultūras nams, pagasts, novads. Projekta kopējās izmaksas 3105,05 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 1605,05 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00euro (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības Deju kopa Bandava projekta Svinam Latvijas simtgadi kopā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Deju kopa Bandava, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 11. Biedrība Mantinieki ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.4V) projekta No Kalpaka muzeja līdz Kalpaka laukumam līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt atpazīstamību un sabiedrības aktīvu līdzdalību un sadarbību, veidojot kopīgu patriotisku pasākumu par godu Latvijas simtgadei. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: novads. Projekta kopējās izmaksas 2107,25 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1491,25euro; Līdzfinansējums 616,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu,

49 atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1491,25euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens euro divdesmit pieci centi) apmērā biedrības Mantinieki projekta No Kalpaka muzeja līdz Kalpaka laukumam realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mantinieki, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 12. Biedrība Mūsu ligzda ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.4V) projekta Paši varam, paši darām!-2 līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt Ezeres un tās apkārtnes bērnu, jauniešu un viņu vecāku jēgpilnu ārpusskolas un brīvā laika pavadīšanas iespēju, nodrošinot viņu interesēm un spējām atbilstošas aktivitātes, kuras veicinātu zināšanu un pamata prasmju attīstību, veicinātu atbildību pret vērtībām un apkārtējo vidi, celtu šo ģimeņu vērtības izjūtu, pašcieņu, spēju integrēties sabiedrībā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezere, novads. Projekta kopējās izmaksas 2497,94 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1499,94euro; Līdzfinansējums 998,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1499,94euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi euro deviņdesmit četri centi) apmērā biedrības Mūsu ligzda projekta Paši varam, paši darām!-2 realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem.

50 12.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mūsu ligzda, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 13. Biedrība Kursas vārti ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.4V) projekta Pirmā desmitgade līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Projekta norises laiks Projekta norises vieta:, Rīga, Freiburga. Projekta kopējās izmaksas 1950,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 450,00 euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības Kursas vārti projekta Pirmā desmitgade realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Kursas vārti, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 14. Biedrība Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks) ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.21V) projekta Mazās paraugsaimniecības Druvā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Iesaistīt bērnus un jauniešus sakoptas vides veidošanā pagastā un, sagaidot Latvijas simtgadi un Druvas mazpulka 20 gadu jubileju, popularizēt sabiedrībā lauku iedzīvotāju darba tikumu, videi draudzīgu dzīvesveidu un pozitīvo pieredzi dārzkopībā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: pagasts. Projekta kopējās izmaksas 2094,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1450,00euro; Līdzfinansējums 644,00 euro.

51 Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, R.PETRAVIČA, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts M.MEDNIS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1322,00euro (viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro nulle centi) apmērā biedrības Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks) projekta Mazās paraugsaimniecības Druvā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks), finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 15. Biedrība Taurenītis 3 ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.11V) projekta Dabas draugi-ūdens valstībā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Rosināt bērniem izzināt dabu un tās likumsakarības katram pašam caur visām savām maņām iemācīties mīlēt un saudzēt, un darboties tās labā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: PII Graudiņš pagasts, novads, Dārza ielā 1. Projekta kopējās izmaksas 4844,50 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 3344,50euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1380,00 euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro nulle centi) apmērā biedrības Taurenītis 3 projekta Dabas draugi-ūdens valstībā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.

52 15.2. Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Taurenītis 3, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 16. Biedrība Ezeres makšķernieku klubs ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.12V) projekta Dzirnavu dīķa labiekārtošana un paaudžu sadarbība makšķerējot līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Projekta mērķis veicināt aktivitātes - rūpes par apkārtējo vidi, turpinot labiekārtot un attīstīt atpūtas vietas pie Dzirnavu dīķa Ezerē. Popularizēt makšķerēšanu, bērniem un jauniešiem. pilnveidojot iemaņas makšķerēšanā un veicināt paaudžu sadarbību. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres pagasts. Projekta kopējās izmaksas 2840,42 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 1340,42euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1450,00euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro nulle centi) apmērā biedrības Ezeres makšķernieku klubs projekta Dzirnavu dīķa labiekārtošana un paaudžu sadarbība makšķerējot realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Ezeres makšķernieku klubs, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 17. Biedrība Riekstkodis ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.3V) projekta ZIRŅI ZIED, ZIRŅI DZIED līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Kopt un saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, popularizējot lokālās tradicionālās dziedāšanas tradīcijas un kulināro mantojumu, īpaši izceļot ar vietvārdu saistītos ēdienus. Projekta norises laiks

53 Projekta norises vieta: Zirņu pagasts. Projekta kopējās izmaksas 2835,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 1335,00euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1450,00euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro nulle centi) apmērā biedrības Riekstkodis projekta ZIRŅI ZIED, ZIRŅI DZIED realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Riekstkodis, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 18. Biedrība Motoklubs EZERE ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.2V) projekta Pamatlīdzekļu iegāde Motokluba EZERE rīkoto treniņbraucienu un sacensību kvalitātes nodrošināšanai līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt motosporta attīstību Ezerē, novadā, Latvijā. Nodrošināt motosporta treniņbraucienu un sacensību kvalitāti atbilstoši Latvijas Motosporta Federācijas motokrosa noteikumiem (LaMSF) Latvijas Republikā. Veicināt jauniešu interesi par motosportu. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezere, novads. Projekta kopējās izmaksas 2212,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 712,00euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1300,00euro (viens tūkstotis trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Motoklubs EZERE projekta Pamatlīdzekļu iegāde Motokluba EZERE rīkoto treniņbraucienu un sacensību kvalitātes

54 nodrošināšanai realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Motoklubs EZERE, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 19. Biedrība Lielezeres fonds ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.13V) projekta Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Ezeres pagastā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Veicināt vietējās kopienas kopības un piederības sajūtu ar kultūras aktivitātēm brīvā dabā, saglabājot paaudžu radīto kultūru un tradīcijas, attīstot esošās un dibināt jaunas. Dot iespēju iedzīvotājiem baudīt kvalitatīvus brīvdabas pasākumus. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres pagasts. Projekta kopējās izmaksas 1984,58 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1489,10euro; Līdzfinansējums 495,48euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā ,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 1400,00euro (viens tūkstotis četri simti euro nulle centi) apmērā nodibinājuma Lielezeres fonds projekta Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Ezeres pagastā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja nodibināums nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Nodibinājumam Lielezeres fonds, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 20. Biedrība EVE autosports ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.2V) projekta Autosporta transporti svētkos 2018 līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Organizēt autosporta transporta apskati svētku laikā tirgus laukumā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta:.

55 Projekta kopējās izmaksas 1972,77 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1472,77euro; Līdzfinansējums 500,00euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā - 794,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 794,00euro (septiņi simti deviņdesmit četri euro nulle centi) apmērā biedrības EVE autosports projekta Autosporta transporti svētkos 2018 realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai EVE autosports, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 21. Biedrība VK ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.2V) projekta Pludmales volejbola attīstība un popularizēšana novadā 2018.gadā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Vispārīgā projektu programma. Projekta mērķis: Popularizēt un attīstīt pludmales volejbolu novadā. Nodrošināt bezmaksas treniņus iedzīvotājiem jūnija mēnesī, iedalot tos trīs vecuma grupās (bērni, jaunieši un pieaugušie) un prasmju līmeņos (iesācēji, amatieri). Projekta ietvaros iegādāties bāzes inventāru treniņu nodrošināšanai. Popularizēt novadu Latvijā, piedaloties Latvijas volejbola federācijas rīkotajā Latvijas čempionātā pludmales volejbolā pieaugušo un jauniešu konkurencē. Projekta norises laiks Projekta norises vieta:. Projekta kopējās izmaksas 2060,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 1500,00euro; Līdzfinansējums 560,00euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams samazinātā apmērā - 750,00euro. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 750,00euro (septiņi simti piecdesmit euro nulle centi) apmērā biedrības VK projekta Pludmales volejbola attīstība

56 un popularizēšana novadā 2018.gadā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai VK, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 22. Biedrība jauniešu dome Es un mēs ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.6J) projekta Jaunieši m līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Jauniešu projektu programma. Projekta mērķis: Pilnveidot jauniešu organizāciju un neformālo grupu zināšanas par projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu īstenošanu. Veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un uzņēmējspējas - dodot iespēju plānot un realizēt pašu veidotus projektus, kuros tiek iesaistīti vietējie cilvēku un materiālie resursi un projektu rezultāti sniedz praktisku ieguvumu vietējās kopienas grupām. Veicināt jauniešu sadarbību, piederības sajūtu un informētību - iesaistoties Jauniešu forumā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: novads. Projekta kopējās izmaksas 8819,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 4500,00euro; Līdzfinansējums 4319,00euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 4500,00euro (četri tūkstoši pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības jauniešu dome Es un mēs projekta Jaunieši m realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai jauniešu dome Es un mēs, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 23. Biedrība KIT ir iesniegusi pieteikumu projektu fondam (saņemts reģistrācijas Nr.15K) projekta Kultūras pērles līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta programma: Kultūras projektu programma.

57 Projekta mērķis: Radīt oriģinālas un efektīvas idejas kultūras nozares popularizēšanai novadā, organizējot projektu konkursu un akcentējot piederību pagastam, m, Latvijai Projekta norises laiks Projekta norises vieta: pagasti un pilsēta. Projekta kopējās izmaksas 6745,90 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 4500,00euro; Līdzfinansējums 2245,90euro. Iesniegto projekta pieteikumu ir izvērtējusi Projektu fonda vērtēšanas komisija un ir atzinusi, ka lūgtais finansējums ir piešķirams 100% apmērā. Saskaņā ar domes 2018.gada 25.janvāra projektu fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 4500,00euro (četri tūkstoši pieci simti euro nulle centi) apmērā biedrības KIT projekta Kultūras pērles realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada projektu fonda budžeta līdzekļiem Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai KIT, finanšu nodaļai un attīstības nodaļai 43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda 1. Biedrība Pa sentēvu pēdām ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1154) projekta svētku ieskandināšana Ezerē Ar Ezeres krāsām savā novadā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti. Projekta mērķis: Apzināt iedzīvotāju piederību savam m un pagastam. Veicināt patriotismu, piesaistīt vietējās sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, stiprināt pārliecību par Ezeres un, Lietuvas pierobežas novadpētniecības materiālu bagāto resursu, rosināt cilvēkos pārdomas, vai sabiedrība šo resursu pietiekami izmanto. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuve Muitas nams, Ezere, novads. Projekta kopējās izmaksas 540,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 240,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu,

58 atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 1.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Pa sentēvu pēdām projekta svētku ieskandināšana Ezerē Ar Ezeres krāsām savā novadā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pa sentēvu pēdām un finanšu nodaļai 2. Biedrība Pa sentēvu pēdām ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1155) projekta Ekspozīciju pilnveidošana un modernizēšana Ezeres novadpētniecības un kultūrvēstures materiālu krātuvē Muitas nams līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Vispārīgie projekti. Projekta mērķis: Modernizēt, popularizēt, saglabāt, atjaunot un ikvienam interesentam rast pieejamību materiālā vēsturiskā mantojuma vērtībām. Projekta galvenais uzdevums ir pilnveidot un modernizēt Muitas namā esošās ekspozīcijas. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuve Muitas nams, Ezere, novads. Projekta kopējās izmaksas 740,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 440,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 2.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Pa sentēvu pēdām projekta Ekspozīciju pilnveidošana un modernizēšana Ezeres novadpētniecības un kultūrvēstures materiālu krātuvē

59 Muitas nams realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pa sentēvu pēdām un finanšu nodaļai 3. Biedrība Taurenītis 3 ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1207) projekta Ar bitītes čaklumiņu savu mūžu nodzīvot līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekts Projekta pieteikumā norādītais projekta virziens Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekts neatbilst domes 2017.gada 28.decembra nolikumā sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikums norādītajiem projektu virzieniem. domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu Ar bitītes čaklumiņu savu mūžu nodzīvot no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam paredzētajiem līdzekļiem. Projekta mērķis: Veidot bērnos interesi un patstāvīgo darbošanos, izzinot un pētot informāciju par zāļu tējām, veselīgo dzīvesveidu. Projekta norises laiks Projekta norise: PII Īkstīte, Bērzu aleja 16A,. Projekta kopējās izmaksas 306,05 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 6,05 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 3.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Taurenītis 3 projekta Ar bitītes čaklumiņu savu mūžu nodzīvot realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Taurenītis 3 un finanšu nodaļai

60 4. Biedrība Pīlādžoga ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1216) projekta Mēs stiprai un veselai Latvijai līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti. Projekta mērķis: Veidot sadarbību starp skolas biedrību Pīlādžoga un aktīvajām biedrībām, kas piedāvā jauniešiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot vidusskolas jauniešu interesi par veselīgu dzīvesveidu pasākumā Mēs veselai un stiprai Latvijai. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: vidusskola, Cieceres iela 6,, novads. Projekta kopējās izmaksas 395,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 95,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 4.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Pīlādžoga projekta Mēs stiprai un veselai Latvijai realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Pīlādžoga un finanšu nodaļai 5. Biedrība Mantinieki ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1237) projekta Novadpētniecība un kultūrvēstures saglabāšana novadā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti. domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu Novadpētniecība un kultūrvēstures saglabāšana novadā no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti virzienam paredzētajiem līdzekļiem. Projekta mērķis: Veicināt biedrību un citu organizāciju sadarbību novadpētniecības darbā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Oskara Kalpaka muzejs, Zirņu pagasts, novads. Projekta kopējās izmaksas 476,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 176,00 euro.

61 Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 5.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Mantinieki projekta Novadpētniecība un kultūrvēstures saglabāšana novadā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mantinieki un finanšu nodaļai 6. Biedrība Mantinieki ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1238) projekta Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki 2018 līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti. domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki 2018 no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti virzienam paredzētajiem līdzekļiem, jo projekta aktivitātēs nav paredzēti Latvijas Republikas vai svētku pasākumi. Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju patriotismu un valstiskuma apziņu, organizējot Karavīru dziesmu dziedāšanas svētkus Latvijas simtgadei par godu. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Oskara Kalpaka muzejs, Ziņu pagasts, novads. Projekta kopējās izmaksas 476,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 176,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāts R.SIPENIEKS nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj:

62 6.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Mantinieki projekta Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki 2018 realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mantinieki un finanšu nodaļai 7. Biedrības Latvijas Multiplās sklerozes asociācija nodaļa ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1242) projekta Ar datoru uz TU līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti. Projekta mērķis: Uzlabot biedrības biedru datorlietošanas prasmes, noorganizējot individuālas apmācības. Projekta norises laiks Projekta norises vieta:. Projekta kopējās izmaksas 745,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 445,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 7.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Latvijas Multiplās sklerozes asociācija nodaļas projekta Ar datoru uz TU realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Organizāciju darbības apmācību atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrības Latvijas Multiplās sklerozes asociācija nodaļai un finanšu nodaļai 8. Biedrība Sporta klubs ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1248) projekta Virve uzvaras skaņās līdzfinansējuma pieprasījumam.

63 Projekta virziens: Vispārīgie projekti. Projekta mērķis: Popularizēt un iepazīstināt iedzīvotājus ar virves vilkšanu. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Zaņas, Pampāļu, Ezeres un Zirņu pagasti un pilsēta. Projekta kopējās izmaksas 977,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro; Līdzfinansējums 677,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 8.1. Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Sporta klubs projekta Virve uzvaras skaņās realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Sporta klubs un finanšu nodaļai 9. Biedrība sadraudzīgā biedrība ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1260) projekta Dāvāt no sirds līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Organizāciju sadarbības un sadraudzības atbalsta projekti. domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ierosina atbalstīt projektu Dāvāt no sirds no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam paredzētajiem līdzekļiem, jo projekts neparedz organizāciju sadarbību. Projekta mērķis: Veicināt Cieceres internātpamatskolas skolēnos līdzjūtību, cieņu un atbildības sajūtu, sniedzot prieku tiek iedzīvotājiem, kas nonākuši dzīves grūtībās, vienlaicīgi apzinoties savu nozīmību sabiedrībā. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Cieceres internātpamatskola. Projekta kopējās izmaksas 339,91 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 291,91 euro; Līdzfinansējums 48,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts

64 amatpersonu darbībā, domes deputāte V.VOVERE nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: 9.1. Piešķirt līdzfinansējumu 291,91 euro (divi simti deviņdesmit viens euro deviņdesmit viens cents) apmērā biedrības sadraudzīgā biedrība projekta Dāvāt no sirds realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai sadraudzīgā biedrība un finanšu nodaļai 10. Biedrība Mēs Ezeres skolai ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1265) projekta Ģimenes dienas sporta spēles jeb mana ģimene ir labākā komanda līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti. Projekta mērķis: Veicināt ģimenes vērtību nozīmīguma apzināšanos un novērtēšanu, organizējot sporta spēles starptautiskajā Ģimenes dienā. Sniegt atbalstu Ezeres pamatskolai sporta popularizēšanā, uzsverot iegūto augsto sasniegumu vērtību un atjaunot sporta aprīkojumu. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: Ezeres pagasts. Projekta kopējās izmaksas 361,21 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 299,21 euro; Līdzfinansējums 62,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 299,21 euro (divi simti deviņdesmit deviņi euro divdesmit viens cents) apmērā biedrības Mēs Ezeres skolai projekta Ģimenes dienas sporta spēles jeb mana ģimene ir labākā komanda realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti virzienam.

65 10.3. Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Mēs Ezeres skolai un finanšu nodaļai 11. Biedrība Durvis uz radīšanu ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1305) projekta Ar dziesmām dalījos, neturēju pūriņā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Vispārīgie projekti. Projekta mērķis: T-krekliņu iegāde pagasta Kultūras nama folkloras kopai Druvas Zemturi apdrukājot ar, pagasta folkloras kopas Druvas Zemturi simboliku. Projekta norises laiks Projekta norises vieta: novads, pagasts. Projekta kopējās izmaksas 372,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 264,00 euro; Līdzfinansējums 108,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 264,00euro (divi simti sešdesmit četri euro nulle centi) apmērā biedrības Durvis uz radīšanu projekta Ar dziesmām dalījos, neturēju pūriņā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Latvijas Republikas svētku un svētku atbalsta projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Durvis uz radīšanu un finanšu nodaļai 12. Biedrība Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks) ir iesniegusi organizācijas pieteikumu sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam (saņemts reģistrācijas Nr.1419) projekta Lielā talka Druvā līdzfinansējuma pieprasījumam. Projekta virziens: Vispārīgie projekti. Projekta mērķis: Lai rosinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, veicinātu zaļo domāšanu un iesaistītu visu vecumu druviniekus sakoptas apkārtējās vides veidošanā, sarīkot Lielo talku Druvā 2018.gada 28.aprīlī Latvijas lielās talkas dienā ar devīzi Latvijai BŪT zaļai! Projekta norises laiks Projekta norises vieta: pagasts, Druva. Projekta kopējās izmaksas 464,00 euro; Pieprasītais līdzfinansējums 300,00 euro;

66 Līdzfinansējums 164,00 euro. Saskaņā ar domes 2017.gada 28.decembra sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Piešķirt līdzfinansējumu 300,00euro (trīs simti euro nulle centi) apmērā biedrības Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks) projekta Lielā talka Druvā realizācijai, slēdzot līgumu ar pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā Līdzfinansējumu piešķirt no 2018.gada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Vispārīgie projekti virzienam Ja biedrība nenoslēdz līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tad domes lēmums zaudē spēku. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Latvijas Mazpulki (Druvas mazpulks) un finanšu nodaļai 44. Par projektu fonda finansējuma pārdali Projektu fonda vērtēšanas komisija, atbilstoši projektu konkursa vērtēšanas kritērijiem, ir izvērtējusi 24 projektu pieteikumus projektu fondam un no projektu fonda ir piešķirts finansējums 23 projektiem. Projektu fonda neizmantotais finansējums ir 5084,41 euro. Projektu fonda vērtēšanas komisija ir ierosinājusi neizlietoto finansējumu novirzīt sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projektu atbalstam. domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem 2018.gada budžetā no līdzekļiem ir paredzēti 14500,00euro sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam un NVO dienas rīkošanai gada pirmajos trīs mēnešos no domes sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumu ir saņēmuši 13 projekti, 3900euro apmērā. Uz domes 2018.gada 26.aprīļa sēdi domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ir virzījusi 12 projektu pieteikumus. Ņemot vērā palielināto sabiedrisko organizāciju aktivitāti, tiek plānots, ka 2018.gadā būs nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 42.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: Neizlietoto finansējumu 5084,00 euro (pieci tūkstoši astoņdesmit četri euro un nulle centi) apmērā no projektu fonda līdzekļiem

67 novirzīt sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projektu atbalstam. Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai; Attīstības nodaļai 45. Par precizējumu 2018.gada 22.marta saistošos noteikumos Nr.8 Par pabalsta piešķiršanu novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē 2018.gada 11.aprīlī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) atzinumu Nr.1-18/3286 elektroniski par 2018.gada 22.martā pieņemtajiem saistošiem noteikumiem Nr.8 Par pabalsta piešķiršanu novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē (sēdes protokols Nr.4, 3. ), un pieņēmusi tos zināšanai. Vienlaicīgi VARAM lūdzam svītrot saistošo noteikumu 5.punktā vārdu rakstveida, jo atbilstoši Iesniegumu likuma 3.panta trešajai daļai, iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Izdarīt domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumos Nr.8 Par pabalsta piešķiršanu novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē šādu precizējumu: 1.1. svītrot 5.punktā vārdu rakstveidā. 2. Pēc precizējumu izdarīšanas publicēt domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumus Nr.8 Par pabalsta piešķiršanu novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē bezmaksas informatīvajā izdevumā. Lēmumu nosūtīt: Pašvaldības finanšu nodaļai un administratīvai nodaļai 46. Par sadarbību ar biedrību Ezeres makšķernieku klubs Ar 2016.gada 31.marta domes lēmumu Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Ezeres dzirnavu dīķī (sēdes protokols Nr.3, 13. ) dome pilnvaroja biedrību Ezeres makšķernieku klubs, vienotais reģ.nr , (turpmāk tekstā- Biedrība) organizēt licencēto makšķerēšanu i piederošās ūdenskrātuvēs Ezeres pagasta Ezeres pagasta Ezeres dzirnavu dīķī (kadastra Nr , , ) un Sustes dīķī (kadastra Nr ) un 2016.gada 5.aprīlī par to ar Biedrību noslēdza Pilnvarojuma līgumu Nr.195. Minētā līgumā, papildus zivju resursu krājumu papildināšanai un makšķerēšanas organizatoriskiem jautājumiem, ir atrunāta iespēja, ka Biedrība

68 ir gatava līdzdarboties infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā, savukārt, apņemas iespēju robežās piedalīties infrastruktūras uzturēšanas pasākumu finansēšanā gada 29.septembrī dome pieņēma Saistošos noteikumus Nr.24 Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī (sēdes protokols Nr.10, 12. ). Ar šo saistošo noteikumu pieņemšanas dome arī apstiprināja Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī, kurš paredz Biedrībai apsaimniekot šīs abas ūdenskrātuves gada 14.martā pašvaldībā saņemts un lietvedībā ar Nr.1067/4-33 reģistrēts Biedrības iesniegums ar lūgumu i rast līdzekļus Sustes dīķa (kadastra Nr ) aizsargdambja slūžu remontam, kā arī Biedrības apliecinājums, ka viņi būtu gatavi hidrobūvju inženiera uzraudzībā veikt šo Sustes dīķa aizsargdambja slūžu remontu. Pašvaldība izvērtējot lietderību ar saviem resursiem veikt slūžu remontdarbus, ierosina domei šos darbus uzticēt Biedrībai, kura spētu darbus veikt labāk un kura jau vairākus gadus uzrauga licencēto makšķerēšanu Sustes dīķī, veic Sustes dīķa apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbus, rīko talkas un veic citas aktivitātes, līdz ar to Biedrība būtu vislabākais darījuma partneris Sustes dīķa aizsargdambja slūžu remontam. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, un saskaņā ar domes saistošiem noteikumiem Nr.3 Par budžetu 2018.gadam, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Slēgt Sadarbības līgumu ar biedrību Ezeres makšķernieku klubs, reģistrācijas Nr , par i piederoša Ezeres pagasta Sustes dīķa (kadastra Nr ) apsaimniekošanu un inženiertehniskās būvesaizsargdambja slūžu remontu un uzturēšanu. 2. Pilnvarot izpilddirektoru parakstīt Sadarbības līgumu. 3. Sadarbības līgumu slēgt uz 2018.gadu. Lēmums nosūtāms: Biedrībai Ezeres makšķernieku klubs Centra ielā 4, Ezere, un Ezeres pagasta pārvaldei un finanšu nodaļai. 47. (IZSLĒGTS) - Par pagastu pārvalžu apkures sistēmu rekonstrukciju 48. (IZSLĒGTS) - Par deleģējumu SIA siltums rekonstruēt, izbūvēt un apsaimniekot pagasta, Lutriņu pagasta un Nīgrandes pagasta Kalnos esošās katlu mājas un siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu

69 49. Par Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktora iecelšanu Saskaņā ar vadības uzdevumu no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 24.aprīlim tika rīkota kandidātu pieteikšanās uz dibināmās speciālās pamatizglītības iestādes Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktora amata vietu. Noteiktajā termiņā pieteicās divi pretendenti. Izvērtējot direktora amata kandidātus, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasi direktora amata kandidātu pieteikumu izvērtēšanas komisija iesaka uz domes sēdi virzīt Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktora amatam Vinetas VOVERES, personas kods., kandidatūru. Vineta VOVERE 1986.gada 23.jūnijā ir beigusi studijas Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģijas institūta pilnu kursu pamatskolas pedagoģijas un metodiku specialitātē un viņai piešķirta pamatskolas skolotāja kvalifikācija (Diploma ЛB Nr ) gadā Vineta VOVERE ir ieguvusi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtējuma 3.kvalitātes pakāpi- Apliecinājuma Nr Dažādos laika periodos Vineta VOVERE ir apmeklējusi dažādus pilnveides kursos gan Latvijas Universitātē, gan Liepājas Universitātē, gan Valsts izglītības un satura centrā, gan citās institūcijās, kur ieguvusi apliecinājumus par profesionālās pilnveides kvalifikācijas celšanu. Kopš 2013.gada jūnija mēneša līdz šim brīdi Vineta VOVERE ir Cieceres internātpamatskolas direktore. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR 13 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, domes deputāte V.VOVERE nepiedalās lēmuma pieņemšanā, dome nolemj: Iecelt Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktora amatā Vinetu VOVERI, personas kods... Lēmums nosūtāms: Izglītības pārvaldei, saskaņojuma veikšanai ar IZM, administratīvajai nodaļai, Vinetai VOVEREI 50. Par pārstāvniecību LPS 29.kongresā un biedru sapulcē 2018.gada 3.aprīlī ir saņēmusi un lietvedībā ar Nr.1292/4-28 reģistrējusi Latvijas Pašvaldību savienības uzaicinājumu i piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 2018.gada 11.maijā Daugavpilī. Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu: : Biedrības biedru kongresā pārstāv domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti., un, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, i kongresā ir paredzētas 3 delegātu vietas ar balss tiesībām. Ja no LPS kongresā vēlas piedalīties vairāki deputāti, tad viņi var ierasties uz LPS kongresu kā dalībnieki.

70 Pārstāvniecību LPS biedru sapulcē, saskaņā ar LPS Statūtu 5.5.punktu: Biedrības biedru sapulcē pārstāv domes priekšsēdētājs vai pilnvarota persona. Pilnvarotā persona var būt tikai domes deputāts. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Apstiprināt delegātus ar balsstiesībām dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā: 1.1. domes priekšsēdētāju Reini DONIŅU; 1.2. domes priekšsēdētāja vietnieku Māri ZUSTU; 1.3. domes deputāti Ramonu PETRAVIČU. 2. domes priekšsēdētājam Reinim DONIŅAM pārstāvēt pašvaldību LPS biedrības biedru sapulcē un LPS Domes sēdē. 3. Apstiprināt domes deputātus kā pārstāvjus bez balsstiesībām dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā: 3.1. domes deputātu Didzi KONUŠEVSKI. 4. Komandēt ilggadējo bijušo pagasta vadītāju Ausmu LIEPU, personas kods.., dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā, kā uzaicinātajai personai, apbalvojuma - Latvijas Pašvaldību savienības atzinības raksta un nozīmes, saņemšanai. Lēmums nosūtāms: LPS, domes deputātiem, finanšu nodaļai un administratīvai nodaļai 51. Par mākslas skolas organizētā pasākuma Mācību Zaļā prakse dalībnieku dalības maksu pašvaldībā saņemts mākslas skolas iesniegums ar lūgumu apstiprināt dalībnieku dalības maksu vienreizējam pasākumam Mācību Zaļā prakse, kas notiks Rojā no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 15.jūnijam. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR 14 deputāti (G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET nav; ATTURAS nav, dome nolemj: 1. Noteikt mākslas skolas organizētā pasākuma Mācību Zaļā prakse dalībniekiem dalības maksu euro (trīsdesmit četri euro 25 centi) apmērā (t.sk. PVN). 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot mākslas skolas direktorei Vēsmai KRŪMIŅAI.

71 Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai un Mākslas skolai

72 APSTIPRINĀTS domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē (protokols Nr.6, 6. ) SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS SALDUS RADIO GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

73 I. PAMATINFORMĀCIJA 1. Iestādes juridiskais statuss 1.1 dome ar 2013.gada 24.oktobra lēmumu nolēma izveidot radio gada novembrī tika apstiprināts radio direktors, 2013.gada decembrī tika apstiprināts radio darba nolikums un radio savu darbību uzsāka ar 2014.gada janvāri aģentūra radio ir domes dibināta un pārraudzībā esoša patstāvīga budžeta iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm novadā un Latvijā, veicināt komunikāciju starp pašvaldību, uzņēmējiem un sabiedrību. Aģentūras pilns nosaukums aģentūra radio. Aģentūras saīsināts nosaukums p/a radio. Aģentūra savus uzdevumus, tiesības un pienākumus un darba organizāciju realizē patstāvīgi, sadarbojoties ar Domi, budžeta iestādi (turpmāk tekstā Pašvaldība), valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām. aģentūras radio juridiskā adrese: Striķu iela 2,, novads, LV II. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI, PRIORITĀTES UN VEIKTIE PASĀKUMI 2. Pašvaldības aģentūras darbības mērķis Aģentūras mērķis ir sniegt informāciju audio mediju jomā, organizēt ar radio darbību saistītus projektus, reklāmas, nodrošinātu saikni ar iedzīvotājiem un uzturēt aktuālākās informācijas apriti Aģentūras mājas lapā, kā arī sniegt citus informatīvus pakalpojumus administratīvajā teritorijā. 3. Pašvaldības aģentūras darbības uzdevumi: 3.1. Izplatīt informāciju; 3.2. sniegt publiskos pakalpojumus, reklāmas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu formā pilsētā; 3.3. veicināt sadarbību starp Radio un novadu, republikas pilsētu pašvaldībām; 3.4. iesniegt domē priekšlikumus un budžeta projektus par audio mediju funkciju un iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu; 3.5. piedalīties Pašvaldības attīstības plāna izstrādē; 3.6. izstrādāt jaunu, elastīgu cenu politiku pakalpojumu sniegšanai; 3.7. iegūt apraides tiesības un nodrošināt nepārtrauktu apraidi; 3.8. rīkot Radio izklaides pasākumus peļņas gūšanas nolūkos; 3.9. sekmēt inovatīvas norises pilsētā - valsts un svētkos raidīt tiešraidē no Kalpaka laukuma; iesaistīties Pašvaldības un Latvijas Republikas rīkotajās sociālajās kampaņās; informēt iedzīvotājus par Pašvaldība sniegtajiem pakalpojumiem; sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem sekmēt iedzīvotājam interesējošas informācijas ieguvi par pasākumiem un projektiem; izstrādāt un īstenot un ES projektus, kas saistīti ar noteiktu mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi; organizēt dažāda veida sadarbību ar citiem un Latvijas medijiem, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu; Aģentūras mājaslapā ievietot jaunāko informāciju par aktualitātēm novadā;

74 3.16. sniegt Domei un Pašvaldībai ierosinājumus par mediju nozares attīstību novadā; veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumu. 4. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi 4.1. konsultējas ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi par frekvences izmantošanu visu diennakti un šī pakalpojuma izcenojumu; 4.2. izvērtē citu reģionālo radio reklāmas izcenojumu un radio klausītāju auditoriju, veidot atbilstošu cenu politiku; 4.3. izpēta citas radio studijas, veic analīzi, kas nepieciešams Aģentūrai, lai tā turpinātu veiksmīgi attīstīties; 4.4. veic izpēti, par pasākumiem, kādus iedzīvotāji vēlētos apmeklēt novadā; 4.5. veido veiksmīgu sadarbību ar Pašvaldību, lai pirmie uzzinātu par aktualitātēm, par to informējot iedzīvotājus; 4.6. informē pagastu pārvaldes, ka Aģentūra ir veiksmīgs informācijas sniedzējs pagastu iedzīvotājiem; 4.7. izskata projektu iespējas, kuros Aģentūra var piedalīties; 4.8. apzina pasākumu grafiku novadā, piedāvā iespējas raidīt pasākumu, notikumu tiešraides no notikumu vietām novadā; 4.9. apzina radio stacijas, ar kurām veidot sadarbību; izpēta dažādu sociālo kampaņu grafiku, un pieteikt savu kandidatūru kā atbalstītājus. 5. Galvenie notikumi pārskata gadā 5.1. Skaņas kvalitātes uzlabošana, frekvenču mērījumu noregulēšana Radio studijā viesojušās dažādu skolu klašu grupas arī no citiem novadiem Mainīts radio tālruņa numurs. Jaunais tālr. numurs Nodrošināta tiešraide no pasākuma minirallijs u.c Radio ēterā organizēti konkursi, kuros klausītājiem ir bijusi iespēja laimēt biļetes uz koncertiem, pasākumiem, dāvanu kartes Katru piektdienu nodrošināta iespēja iedzīvotājiem tirgoties - pārdot, mainīt, dāvināt, īrēt, izirēt radio Tirgus dienā. Sazvanot radio studiju, klausītāji var savu sludinājumu izstāstīt dzīvajā ēterā Turpinātas radio darbinieku apmācības (valodas monitorings) Intervēti Latvijā zināmi mūziķi kā Andris Kivičs, Ieva Sutugova, Mārci Auziņu, Ozolu, Samantu Tīnu, Lieni Šomasi u.c. III. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 66. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti p/a radio saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu pastāvīgi sastādīja un izpildīja budžetu gadam gadā p/a radio finanšu revīziju veica, revīzijas pārskatu sagatavoja un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza Auditoru firma Revidents un grāmatvedis SIA. p/a radio budžeta 2017.gada norēķinu slēguma bilance. Rādītāji gads (EUR) gads ( EUR)

75 Budžeta slēguma rezultāti Transferta ieņēmumi: budžeta asignējumi no. Nenodokļu ieņēmumi: maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Pārskats par p/a radio gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos: Kods Ieņēmumu avots 2017.gads (EUR) 2016.gads (EUR) Kopā ieņēmumi Pašvaldību budžeta transferti Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās Izdevumu daļu veido izdevumi: Kods Izdevumu avots 2017.gads (EUR) 2016.gads (EUR) Kopā izdevumi Darba samaksa Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Pakalpojumi Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādei Pamatlīdzekļu iegāde p/a radio maksas pakalpojumi: Audioreklāmas izgatavošana 14,30eur.

76 Laiks audioreklāma eur/1sek ~15sek reklāmas atskaņošanas cena (eur) ~30sek reklāmas atskaņošanas cena (eur) 7:00 11:00 0,55 1,50 2,25 11:00 14:00 0,53 1,00 1,50 14:00 17:00 0,54 1,20 1,80 17:00 19:00 0,53 1,00 1,50 19:00 22:00 0,51 0,70 1,05 Pērkot 25 audioreklāmas atskaņošanas reizes, audioreklāma tiek izgatavota bez maksas. Pērkot 10 audioreklāmas atskaņošanas reizes tiek piedāvāta iespēja vēl papildus sestdien vai svētdien (pēc pasūtītāja ieskatiem) reklāmu atskaņot par brīvu. Sadarbības raidījumu, konkursu un citu projektu cenas skatāmas atsevišķos to piedāvājumos. Reklāmu izcenojums nav spēkā politiskām reklāmām, tās cenu nosaka savstarpēji vienojoties nepārkāpjot Latvijas Republikas likumdošanu. Apsveikumi, sludinājumi un konkursi zvanot pa tālruni , SMS cenas sūtot uz numuru 144 pirms ziņojuma teksta rakstot: SVEIC + teksts, apsveikuma īsziņas cena 0,50 euro SR1 + teksts, sludinājums skanēs 1 reizi (maksa 1,42 euro) SR2 + teksts, sludinājums skanēs 2 reizes (maksa 2,49 euro) SR3 + teksts, sludinājums skanēs 3 reizes (maksa 3,56 euro) p/a radio nav PVN maksātājs. IV. PERSONĀLS p/a radio personālu veido: Direktors ( Mārtiņš Bergmanis), Ziņu redaktori ( Gunita Heize, Edīte Irbe), Programmu vadītāji ( Anatolijs Dovgeļs, Uģis Jēkabsons, Līga Dambe, Laura Freimane, Signe Meire, Ginta Riekstiņa). Tehniskais spec. (Anatolijs Dovgeļs) Visiem aģentūras darbiniekiem ir atbilstoša augstākā profesionālā izglītība. (Izņemot Līgu Dambi, Lauru Freimani, kuras mācās vidusskolā)

77 V. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU Viena no aģentūras komunikācijām ir FM viļņi, kuros uzskaitīt mūsu klausītājus ir ļoti dārgi un neefektīvi. Taču šajā gadā ir uzsākta aktīva interneta radio darbība, un radio ir klausāms un skatāms, kā arī nosakāms klausītāju, skatītāju skaits. Ar katru mēnesi mūsu klausītāju (interneta) skaits ir audzis, pateicoties ļoti plašajai radio programmai un kvalitatīviem raidījumiem, uz kuriem tiek aicināti iedzīvotāji, iesaistīti spēlēs, konkursos un raidījumos. Pie mums nāk uzņēmēji, cilvēki ar interesantām profesijām, hobijiem. Jaunieši iesaistās raidījumu tapšanā, reklāmu, džinglu izveidē, piedāvātas ir ekskursijas un iepazīšanās ar darbu radio studijā. Ir praktikanti, studenti un interesenti, kuri vēlās apgūt šāda medija profesiju. Esam izveidojuši kontus facebook, draugiem.lv, twitter, pašiem sava mājaslapa, utt. Esam attīstījuši sadarbību ar mūzikas izdevniecībām, informējuši citas radio stacijas par sadarbību un veidojuši ierakstus citām radio staciju reklāmām. Publiskā pārskata gadā īpaši cieša sadarbība izveidojusies ar p/a Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs, sadarbojamies ar domi un tās izveidotajām iestādēm, aģentūrām, kapitālsabiedrībām, kā arī ar pagastu pārvaldēm. aģentūras Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs direktore E.Rozīte-Ņikitina

78 APSTIPRINĀTS domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē (protokols Nr.6, 7. ) SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS