Par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu analīzes sistēmas lietošanu Iepirkums LB/2014/1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu analīzes sistēmas lietošanu Iepirkums LB/2014/1"

Transkripts

1 Rīga gada. LĪGUMS Nr. LB 07/2014/100 Par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu analīzes sistēmas lietošanu Iepirkums LB/2014/1 Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS), tās Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja Harija Ozola personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes gada 7. maija kārtības Nr. 913/6 "Līgumu slēgšanas un to izpildes kontroles kārtība" 74. punktu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stallion" (tālāk tekstā IZPILDĪTĀJS), tās direktora Leonīda Zolotonosa personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā PUSES, katrs atsevišķi tālāk tekstā arī PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā LĪGUMS). 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu analīzes sistēmas lietošanas pakalpojuma sniegšanu (tālāk tekstā PAKALPOJUMS) saskaņā ar iepirkuma LB/2014/1 noteikumiem un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (pielikums) IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA sniegšanu PASŪTĪTĀJAM 2 (divus) gadus no LĪGUMA 1.1. punktā minētās sistēmas izstrādātājfirmas apliecinājuma par PAKALPOJUMA sniegšanu (tālāk tekstā APLIECINĀJUMS) piegādes dienas. 2. PAKALPOJUMA PIEGĀDES UN IZPILDES KĀRTĪBA 2.1. IZPILDĪTĀJS piegādā APLIECINĀJUMU par PAKALPOJUMA sniegšanu pirmajā licencēšanas gadā PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā 20 (divdesmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas IZPILDĪTĀJS piegādā APLIECINĀJUMU par PAKALPOJUMA sniegšanu otrajā licencēšanas gadā PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbadienas pirms otrā licencēšanas gada sākuma Vienlaikus ar APLIECINĀJUMA piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS, parakstot APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina APLIECINĀJUMA saņemšanas faktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc APLIECINĀJUMA saņemšanas pārbauda APLIECINĀJUMA atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, vai, ja pārbaudes laikā tiek konstatēti APLIECINĀJUMA trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt APLIECINĀJUMU PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš APLIECINĀJUMA trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas akta

2 saņemšanas pārbauda APLIECINĀJUMA atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem APLIECINĀJUMU, parakstot APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt APLIECINĀJUMU Par APLIECINĀJUMA piegādes dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis APLIECINĀJUMU PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis APLIECINĀJUMU LĪGUMA 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par APLIECINĀJUMA piegādes dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis APLIECINĀJUMA LĪGUMA 2.5. punktā noteiktajā kārtībā IZPILDĪTĀJS garantē, ka LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā piegādātais un apmaksātais PAKALPOJUMS paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. LĪGUMA summa ir 14, EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro un 70 centi), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 11, EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 2, EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 70 centi), t.sk.: maksa par PAKALPOJUMA sniegšanu pirmajā licencēšanas gadā ir 7, EUR (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens euro un 35 centi), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 5, EUR (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 1, EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro un 35 centi); maksa par PAKALPOJUMA sniegšanu otrajā licencēšanas gadā ir 7, EUR (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens euro un 35 centi), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 5, EUR (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 1, EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro un 35 centi) PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM attiecīgajam licencēšanas gadam atbilstošo maksu par PAKALPOJUMU 10 (desmit) darbadienu laikā pēc APLIECINĀJUMA par attiecīgo licencēšanas gadu pieņemšanas un atbilstoša APLIECINĀJUMA piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 4. PUŠU ATBILDĪBA 4.1. Par LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no maksas par PAKALPOJUMA sniegšanu attiecīgajā licencēšanas gadā par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no maksas par PAKALPOJUMA sniegšanu attiecīgajā licencēšanas gadā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma IZPILDĪTĀJAM, vai arī IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma

3 summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta NEPĀRVARAMA VARA 5.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI) PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU darbības laiku NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 6. KONFIDENCIALITĀTE 6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot likumos noteiktajos gadījumos LĪGUMA 6.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas citādi. 7. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja: IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām; tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (divdesmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas.

4 7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, atteikties no PAKALPOJUMA nodrošināšanas otrajam licencēšanas gadam un vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pirms otrā licencēšanas gada sākuma Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 8.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta Rīga, Latvija LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 9.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību izpildei LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA. 10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI PASŪTĪTĀJS Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR , BIC kods LACBLV2X IZPILDĪTĀJS SIA "Stallion", Mežciema ielā 52-15, Rīga, LV-1079, reģistrēta gada 31. martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr un gada 21. aprīlī Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV , [..] PASŪTĪTĀJS (personiskais paraksts) (personiskais paraksts) IZPILDĪTĀJS gada gada.

5 5 LĪGUMA Nr. LB-07/2014/100 PIELIKUMS PAKALPOJUMA CENA Nr. p.k. Pozīcijas nosaukums Vienības abonēšanas viena gada cena (euro bez PVN) Gadu skaits Summa (euro bez PVN) 1. QualysGuard Vulnerability Management 300 IP adresēm abonēšana vienam gadam 2. Virtual Scanner Appliance abonēšana vienam gadam 3. Web Application Scanning 5 aplikācijām un Malware Detection Service 5 serveriem abonēšana vienam gadam 3, , , , , Kopā līgumcena (euro bez PVN): 11, % PVN (euro): 2, Pavisam kopā (euro): 14,362.70