Iepirkuma procedūras. (identifikācijas Nr: Olaine, AS OŪS 2015/03) komisijas sanāksmes. PROTOKOLS Nr gada 19.martā DARBA KĀRTĪBA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Iepirkuma procedūras. (identifikācijas Nr: Olaine, AS OŪS 2015/03) komisijas sanāksmes. PROTOKOLS Nr gada 19.martā DARBA KĀRTĪBA"

Transkripts

1 Iepirkuma procedūras Finanšu pakalpojumu sniegšana ES KF projekta Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā īstenošanai (identifikācijas Nr: Olaine, AS OŪS 2015/03) komisijas sanāksmes PROTOKOLS Nr gada 19.martā Olainē Sanāksmi sāk plkst.10.00, beidz plkst DARBA KĀRTĪBA 1. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju iesūtītajiem jautājumiem Iepirkumu komisija izveidota ar AS Olaines ūdens un siltums valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2015.gada 24.februāra rīkojumu Nr.91 Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa Iepirkuma komisijas locekļi: Mārcis Mazurs - AS Olaines ūdens un siltums valdes priekšsēdētājs; Tamāra Levicka - AS Olaines ūdens un siltums finanšu direktore; Kristīne Ruļuka - AS Olaines ūdens un siltums projekta vadītāja Protokolē Kristīne Ruļuka Iepirkuma priekšmets Finanšu pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam KF projekta Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā īstenošanai. 1.p. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju iesūtītajiem jautājumiem Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē, ka uz iepirkuma nolikumā norādīto e-pastu ir saņemti jautājumi no ieinteresētajiem piegādātājiem, un ierosina iepirkuma komisijas locekļiem tos izskatīt un sagatavot atbildes.

2 Ieinteresēto pretendentu saņemtie jautājumi un un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes: Jautājumi Atbildes gada PZA posteņu atšifrējumi (tādā pašā formā kā gada pārskatā). 2. Debitoru sadalījums uz pēc principa kā gada pārskatā. 3. Debitoru (gan privātpersonu, gan juridisko personu) vecuma struktūra uz Kur ir iegrāmatoti ilgtermiņa un īstermiņa renovācijas debitori un kādās summās? 5. Bilances posteņa Aizņēmumi no kredītiestādēm un Citi aizņēmumi gan īstermiņa, gan ilgtermiņa daļas atšifrējumi uz Kāds ir kredīta Valsts Kasē pamatsummas atmaksas grafiks? Katra gada janvārī USD; jūlijā USD 7. Bilances posteņa No pircējiem saņemtie avansi atšifrējums. 8. Vai ir kādi kavēti maksājumi piegādātājiem uz Maksājumi piegādātājiem nav kavēti 9. No kādiem līdzekļiem tiks veikta esošo Esošo aizņēmumu AS Citadele banka aizņēmumu Citadele banka AS pirmstermiņa atmaksa? pirmstermiņa atmaksa tiks veikta no ieņēmumiem par iepriekšējo periodu izmaksām (iedzīvotāju maksājumi par veiktajiem remonta darbiem dzīvojamās mājās). 10. Iesniegtais projekts LIAA. Skat. Projekta iesnieguma veidlapu PDF formātā 11. Cik % no kopējiem klientiem (privātpersonām) maksā pa tiešo uzņēmumam un cik caur apsaimniekošanas kompānijām? 12. Vai Olenergo AS ir vienīgais siltuma piegādātājs? Ja ir arī citi, lūdzu, nosauciet tos un cik katram ir % no kopējā piegādes apjoma? Kā arī līdz kuram datumam ir spēkā noslēgtie sadarbības līgumi? 13. Ar ko nodarbojas sadarbības partneris ETO SIA? No kopējo klientu (privātpersonu) skaita pa tiešo uzņēmumam maksā 98.6 %, caur apsaimniekošanas kompānijām 1.4 % Siltumenerģijas piegādātāji ir: 1) AS OLENERGO - 40 % no kopējā siltumenerģijas apjoma (līgums spēkā līdz ); 2) SIA ETO - 20 % no kopējā siltumenerģijas apjoma (līgums spēkā līdz ) 3) pašu saražotā siltumenerģija 40%. SIA ETO nodarbojas ar siltumenerģijas pārvadi un realizāciju 14. Budžets gadam. 15. Realizētie apjomi siltumapgādē, ūdensapgādē Skat. tabulu Nr.1

3 un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā 2015.gada prognoze un 2014.gada fakts 16. Vai piedāvātajam NI Celtnieku ielā 3, Olainē ir pieejama tirgus vērtība 16. Kāds bija patērētājiem realizēto pakalpojumu apjoms g., pa gadiem (siltumenerģija, ūdens, pieņemtie notekūdeņi) 17.Lūdzam sniegt informāciju par debitoru maksājumu disciplīnu (maksājumi bez kavējumiem; maksājumi, kas kavēti vairāk kā 30 dienas; maksājumi kas kavēti vairāk kā 60 dienas; utt.) 18.Jaunā investīciju projekta Tehniski Ekonomiskais pamatojums (TEP) 19.Infrastruktūras īpašumtiesības: vai kādi būtiski aktīvi (cauruļvadi, attīrīšanas iekārtas, apkures katli) ir Domes bilancē, jeb vai ražošanas aktīvi ir Uzņēmuma bilancē? 20.Uz ir ievērojami pieaugušas saņemto avansu summas (2014.gadā EUR, 2013.gadā EUR). Vai tā ir avansā saņemtā ES fondu nauda? Vai pareizi saprotam, ka tāda pati naudas summa attiecīgi ir uzņēmuma naudas līdzekļos? 21. Ņemot vērā, ka uzņēmums pastāvīgi realize lielus investīciju projektus vai uz šo brīdi uzņēmumam procesā ir kāds liela apjoma investīciju projekts, kuram vēl nav izņemts viss pieejamais banku finansējums (t.i., kredītsaistības vēl pieaugs virs 2014.g. beigu līmeņa)? 22.Vai pareizi saprotam, ka no Olenergo siltumenerģija tiek iepirkta par tādu pašu tarifu, kāds ir Olaines ūdens un siltums ražošanas tarifs? 23.Uzņēmuma pamatlīdzekļu amortizācijas apjoms 2014.gadā (summas izteiksmē) 24.Ķīlā piedāvāto pamatlīdzekļu, t.sk. nekustamā īpašuma, saraksts un to atlikušās bilances vērtības uz Kāds ir saistību kopējais atlikums AS Citadele banka uz ? Vai pēc AS Citadele bankas saistību dzēšanas un nodrošinājuma atbrīvošanas (kā rakstīts nolikumā) vēl saglabāsies kāds saistību atlikums? Saskaņā ar SIA Eiroeksperts 2011.gada 3.jūnija vērtējumu nekustamā īpašuma un kustamās mantas Celtnieku ielā 3, Olainē tirgus vērtība Ls ( EUR). Nekustamā īpašuma vērtējuma un informācijas par vērtējamo objektu kopijas skat. pielikumos Aktuālāks vērtējums nav pieejams. Skat. tabulu Nr.2 Skat. projekta iesnieguma veidlapu PDF formātā Uzņēmuma bilancē: 4 artēziskās akas, pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu sūkņu stacijas, katlumāja. Domes bilancē: pilsētas siltumtīkli, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Avansā saņemtās naudas summas uz : - ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā realizācijai EUR; - KF projekta Atkitumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas puncta (laukuma) izveidei EUR; - papildus izpētei sanācijas projekta īstenošanai vēsturiski piesārņotajā vietā Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve ,00 EUR Šādu projektu nav Iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka par AS Olaines ūdens un siltums ražošanas tarifu un ir piesaistīta dabasgāzes cenai Saistību kopējais atlikums AS Citadele banka uz EUR Pēc AS Citadele bankas saistību dzēšanas nekāds saistību atlikums nesaglabāsies.

4 26. Piedāvātā nodrošinājuma- nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 3, Olainē vērtējuma kopija, t.sk.ieķīlājamā īpašuma sastāvs (apraksts, kadastra nr.) 27. Projekta izmaksu detalizēts atšifrējums. 28.Iegādājamās šķirošanas līnijas specifikācija, cena, piegādes nosacījumi, apmaksas nosacījumi Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.16 Projekta budžeta kopija pielikumā. Projektēšanas, tai sk. autoruzraudzības izmaksas ,00 EUR ; Būvdarbu un piegāžu izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūras Skatīt iepirkuma Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā, KF Olaine, AS OŪS 2015/01. Links: Skat. Projekta iesnieguma veidlapu PDF formātā 29. Projekta rezultātā iegūtais ekonomiskais ieguvums uzņēmumam 30. Plānotā naudas plūsma turpmākiem 5 gadiem Nav pieejama 31. Citēju Nolikuma 2.punkta nosacījumus Kredītlīnijas līgumam: 1.Plānotais līguma noslēgšanas datums: 2015.gada 10.jūnijs un 4. Plānotais kredītlīnijas izmantošanas periods 10 (desmit) mēneši, skaitot no līguma spēkā stāšanās brīža; 5. Aizdevuma summas atmaksa pilnā apjomā tiek veikta 2016.gada 23.martā. Kāds ir plānotais kredītlīnijas līguma beigu datums? Plānotais kredītlīnijas līguma beigu datums 2016.gada 10.aprīlis. Neto apgrozījuma 2015.g. prognoze un 2014.gada fakts. Mērv. Realizētais apjoms 2015.g. plāns Tarifs Realizētais apjoms Tabula Nr gads Tarifs Siltumapgādes MWh Ūdensapgāde m Kanalizācija m Atkritumu apsaimniekošana Namu apsaimniekošana Labiekārtošanas pakalpojumi m m2/mēn Neto apgrozījums kopā: Patērētājiem realizēto pakalpojumu apjoms g., pa gadiem Tabula Nr g g g 2014.g. Siltumenerģija MWh

5 Ūdens m Pieņemtie notekūdeņi m Iepirkuma komisija nolemj nākamo iepirkuma komisijas sēdi sasaukt , lai sagatavotu atbildes uz ieinteresēto piegādātāju atlikušajiem jautājumiem, uz kuriem šīs sanāksmes laikā nav sniegtas atbildes. Iepirkuma komisijas sanāksmes protokolu un tā pielikumus publicēt AS Olaines ūdens un siltums mājas lapā sadaļā Iepirkumi, kā arī nosūtīt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri iesnieguši jautājumus par iepirkuma procedūru. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs (paraksts) V.Liepa Iepirkuma komisijas locekļi (paraksts) M.Mazurs (paraksts) T.Levicka (paraksts) K.Ruļuka Protokolēja K.Ruļuka