Universâla tâlvadîbas pults SRU 5130/86

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Universâla tâlvadîbas pults SRU 5130/86"

Transkripts

1 Universâla tâlvadîbas pults SRU 5130/86 Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu (C) 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesîbas rezervçtas. Pilna vai daïçja reprodukcija bez iepriekðçjas rakstiskas autortiesîbu turçtâja atïaujas ir aizliegta. Ðajâ dokumentâ uzrâdîtâ informâcija neveido daïu no cenas vai lîguma, tiek uzskatîta par precîzu un ticamu un var tikt mainîta bez brîdinâjuma. Publicçtâjs neuzòemas nekâdu atbildîbu par ðî dokumenta lietoðanas sekâm. Tâ publikâcija nenosaka un nepiemçro nekâdu licenci par patenta vai citâm industriâlâm vai intelektuâlâm îpaðuma tiesîbâm. Lietoðanas instrukcija

2 2 Atbrîvoðanâs no Jûsu vecâ aprîkojuma Jûsu ierîce ir veidota un raþota ar augstas kvalitâtes materiâliem no komponentçm, ko var pârstrâdât un lietot atkârtoti. Ja ðis pârsvîtrotais riteòotâs miskastes attçls ir pievienots ierîcei, tas nozîmç, ka ierîce atbilst Eiropas Direktîvai 2002/96/EC. Lûdzam kïût informçtam par atseviðíâs savâkðanas punktiem elektriskajâm un elektroniskajâm precçm. Lûdzam rîkoties saskaòâ ar Jûsu vietçjiem noteikumiem un neizmest Jûsu vecâs ierîces kopâ ar normâliem sadzîves atkritumiem. Pareiza atbrîvoðanâs no Jûsu vecajâm ierîcçm palîdzçs izvairîties no iespçjamâm negatîvâm sekâm dabai un cilvçku veselîbai.

3 PIERAKSTIET JÛSU KODUS! TV Aprîkojums Marka Modeïa numurs Oriìinâlâs tâlvadîbas pults numurs Kods Kabeïa digitâlais uztvçrçjs Aprîkojums Marka Modeïa numurs Oriìinâlâs tâlvadîbas pults numurs Kods Satelîta digitâlais uztvçrçjs Aprîkojums Marka Modeïa numurs Oriìinâlâs tâlvadîbas pults numurs Kods Videomagnetofons Aprîkojums Marka Modeïa numurs Oriìinâlâs tâlvadîbas pults numurs Kods DVD Aprîkojums Marka Modeïa numurs Oriìinâlâs tâlvadîbas pults numurs Kods SATURA RÂDÎTÂJS 1. Jûsu universâlâ tâlvadîbas pults Tâlvadîbas pults uzstâdîðana Bateriju ievietoðana Tâlvadîbas pults pârbaude Tâlvadîbas pults iestatîðana Taustiòi un funkcijas Papildus iespçjas Ierîces izvçles regulçðana (Reþîma taustiòi) Oriìinâlo tâlvadîbas pults iestatîjumu atjaunoðana Bieþâk uzdotie jautâjumi Vajadzîga palîdzîba?...11 Visu marku/aprîkojuma kodu saraksts Informâcija lietotâjam JÛSU UNIVERSÂLÂ TÂLVADÎBAS PULTS Apsveicam ar Jûsu pirkumu un laipni lûdzam Philips. Lai pilnîbâ iegûtu atbalstu, ko piedâvâ Philips, reìistrçjiet Jûsu preci Âtrai, skaidrai un vienkârðai uzstâdîðanai, skatît: Pçc universâlâs tâlvadîbas pults SRU 5130 iestatîðanas, Jûs varat vadît lîdz pat 3 daþâdas ierîces: TV, Digitâlo satelîta uztvçrçju, DVD atskaòotâju/hdd/ierakstîtâju vai videomagnetofonu. 26 Âtra, skaidra un vienkârða uzstâdîðana 3

4 2. TÂLVADÎBAS PULTS IESTATÎÐANA 2.1. Bateriju ievietoðana 1. Iespiediet vâciòu uz iekðu un bîdiet to bultiòas virzienâ Ievietojiet divas AAA tipa baterijas bateriju nodalîjumâ, kâ parâdîts. Uzbîdiet vâciòu atpakaï lîdz tas noklikðí Tâlvadîbas pults pârbaude Tâlvadîbas pults ir ieprogrammçta vadît vairumu Philips ierîces. Tâ kâ SRU 5130 var lietot daþâdus signâlus katrai markai un pat daþâdiem vienas markas modeïiem, ir ieteicams pârbaudît, vai Jûsu ierîce reaìç uz SRU Piemçrs zemâk (TV) instruç Jûs, kâ to izdarît. Jûs varat atkârtot tos paðus soïus citâm ierîcçm (Digitâlajam satelîta uztvçrçjam, DVD atskaòotâjam/ierakstîtâjam vai Videomagnetofonam), kuras Jûs vçlaties vadît ar SRU TV piemçrs: 1. Manuâli ieslçdziet Jûsu TV vai lietojiet oriìinâlo tâlvadîbas pulti. Uzregulçjiet uz kanâlu Spiediet taustiòu TV, lai izvçlçtos TV reþîmu. Taustiòð iedegas. Ja taustiòð neiedegas, pârbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas (skatît '2.1. Bateriju ievietoðana'). 3. Pârbaudiet, vai visi taustiòi strâdâ. Taustiòu un to funkciju pârskatu meklçjiet nodaïâ '3. Taustiòi un funkcijas'. Ja TV reaìç pareizi uz visâm komandâm, SRU 5130 ir gatava lietoðanai. Padoms Ja ierîce nereaìç vispâr vai uz atseviðíâm taustiòu komandâm, sekojiet norâdîjumiem nodaïâ '2.3. Tâlvadîbas pults iestatîðana' vai skatiet tieðsaistes iestatîðanu:

5 2. TÂLVADÎBAS PULTS IESTATÎÐANA 2.3. Tâlvadîbas pults iestatîðana Iestatîðana ir nepiecieðama tikai tad, ja Jûsu ierîce nereaìç uz SRU Tâdâ gadîjumâ, SRU 5130 neatpazîst Jûsu ierîces marku un/vai modeli, un Jums jâieprogrammç tâlvadîbas pults, lai tâ strâdâtu. Piemçrs zemâk (TV) instruç Jûs, kâ to izdarît. Jûs varat atkârtot tos paðus soïus citâm ierîcçm (Digitâlajam satelîta uztvçrçjam, DVD atskaòotâjam/ierakstîtâjam vai Videomagnetofonam), kuras Jûs vçlaties vadît ar SRU TV piemçrs: Manuâli ieslçdziet Jûsu TV vai lietojiet oriìinâlo tâlvadîbas pulti. Uzregulçjiet uz kanâlu 1. Kodu sarakstâ ðîs pamâcîbas beigâs atrodiet Jûsu TV marku. Katrai markai tiek uzrâdîts èetru ciparu kods. Pierakstiet Jûsu markas kodu. 3. Esiet uzmanîgi! Ir atseviðías tabulas priekð TV, STB (Digitâlâ satelîta uztvçrçja), DVD un VCR (Videomagnetofona). Pârliecinieties, ka Jûs lietojat kodus no pareizâs tabulas. Nospiediet un turiet TV taustiòu, lîdz tas divreiz nomirkðíinâs un tad paliek iedegts. 4. Tad ievadiet kodu, ko pierakstîjât 2.solî, izmantojot ciparu taustiòus. TV taustiòð divreiz nomirkðíinâs. Ja taustiòð nomirkðíinâs vienreiz un gari, kods nav ievadîts pareizi vai ticis ievadîts nepareizs kods. Sâciet vçlreiz no 2.soïa. 24 5

6 2. TÂLVADÎBAS PULTS IESTATÎÐANA 5. Nospiediet un turiet gaidîðanas reþîma taustiòu uz SRU 5130, lîdz Jûsu TV izslçdzas (gaidîðanas reþîmâ). Tad nekavçjoties atlaidiet taustiòu SRU 5130 tagad ir iestatîta, lai vadîtu Jûsu TV. Pârbaudiet, vai Jûs varat vadît visas Jûsu TV funkcijas ar SRU Ja kâds taustiòð nestrâdâ pareizi, nospiediet un turiet to, lîdz tas sâk strâdât. Tad nekavçjoties atlaidiet taustiòu. Atkârtojiet ðo ar katru taustiòu, kas nestrâdâ. Ja TV reaìç uz visu taustiòu komandâm, SRU 5130 ir gatava lietoðanai. Neaizmirstiet pierakstît Jûsu kodu. Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiòu TV, lai izslçgtu uzstâdîðanas reþîmu. Ja 2 vai vairâk minûtes netiek nospiests neviens taustiòð, tâlvadîbas pults automâtiski izslçgs uzstâdîðanas reþîmu. Iestatot tâlvadîbas pulti citâm ierîcçm, pârliecinieties, ka ieslçdzat un izslçdzat uzstâdîðanas reþîmu ar pareizâ reþîma taustiòu. STB, lai ieprogrammçtu digitâlo satelîta uztvçrçju vai kabeïa dekoderi un digitâlo virszemes televîzijas uztvçrçju un DVD, lai ieprogrammçtu DVD atskaòotâju/ierakstîtâju vai videomagnetofonu. 6 23

7 Uzstâdîðanas kodi STB, SAT, Kabeïa un DVB-T 2. TÂLVADÎBAS PULTS IESTATÎÐANA Pilnas meklçðanas uzstâdîðana Ja Jûsu kods nestrâdâ vai Jûsu ierîces marka nav pieminçta kodu sarakstâ, Jûs varat mçìinât iestatît tâlvadîbas pulti, izmantojot pilnas meklçðanas uzstâdîðanu. 1. Spiediet tâs ierîces reþîma taustiòu, kuru vçlaties ieprogrammçt tâlvadîbas pultî, piemçram, taustiòu TV. Nospiediet un turiet taustiòu, lîdz tas divreiz nomirkðíinâs un paliek iedegts. 2. Nospiediet un turiet SRU 5130 gaidîðanas reþîma taustiòu, lîdz Jûsu TV izslçdzas (gaidîðanas reþîmâ). Tad nekavçjoties atlaidiet taustiòu. SRU 5130 tagad ir iestatîta, lai vadîtu Jûsu TV. Pilnas meklçðanas iestatîðana aizòem aptuveni 5 minûtes. 22 7

8 3. TAUSTIÒI UN FUNKCIJAS Ilustrâcija 2.lpp. sniedz visu taustiòu un to funkciju pârskatu. 1 2 Gaidîðanas reþîms / DISC / FAV / HDD / LIVE Ieslçdz un izslçdz TV, STB vai DVD. Ieslçdz/izslçdz Teksta TV (TV). Diska izvçlne (DVD) Elektroniskais programmu ceïvedis (TV, STB). Iecienîtâko kanâlu saraksts (STB). Platekrâna TV (TV). Cietâ Diska izvçlne (DVD-R). Izslçdz Teksta TV (TV). 3 4 MENU 5 Kursora taustiòi 6 INFO 7 8 VOL + Regulç TV skaïumu. 9 Ciparu taustiòi 10 A/V 11 / PICTURE / AUDIO / ENLARGE / SUBTITLE / HOLD 12 -/-- 13 / HOME Programmas tieðraide paðlaik izvçlçtajâ kanâlâ (TV, Radio). Teksta TV krâsainie taustiòi. Tiek lietoti teksta reþîmâ un daþâs izvçlnçs uz ekrâna. Ieslçdz un izslçdz izvçlni. Kursors augðup, lejup, pa kreisi, pa labi pa izvçlni. Parâda kanâla informâciju uz ekrâna (TV, STB). Izslçdz TV skaòu. Tieða kanâlu un citu funkciju izvçle. Pârslçdzas starp Jûsu aprîkojuma ârçjâm ieejâm. Tin atpakaï (DVD/VCR). Maina attçla/ekrâna iestatîjumus (TV). Atskaòo (DVD/VCR). Maina audio iestatîjumus (TV). Tin uz priekðu (DVD/VCR). Palielina Teksta TV attçlu (TV). Beidz atskaòoðanu (DVD/VCR). Maina subtitru iestatîjumus (TV). Ieraksta (DVD/VCR). Pauze (DVD/VCR). Aiztur paðreizçjo Teksta TV lapu (TV). Izvçlas starp viena un divu ciparu kanâlu numuriem (TV, STB). Izvçlas iepriekðçjo programmu / kanâlu (TV, STB). Atgrieþas sâkuma izvçlnç (STB). Virsraksts, nodaïa (DVD). Izvçlas iepriekðçjo vai nâkamo celiòu (DVD). Apstiprina Jûsu izvçli. Pârlec vienu lîmeni atpakaï izvçlnç vai izslçdz izvçlni. Ierîces reþîma izvçles taustiòi: Izvçlas TV, STB vai DVD reþîmu. Mirkðíinâs, kad tâlvadîbas pults ir iestatîta izvçlçtajai ierîcei. Iedegas, kad tiek nosûtîta tâlvadîbas komanda izvçlçtajai ierîcei. 14 PROG + / Izvçlas iepriekðçjo vai nâkamo kanâlu (TV, STB). 15 OK 16 BACK 17 TV / STB / DVD Piezîme Ja ierîce nereaìç nemaz vai uz atseviðíu taustiòu komandâm, sekojiet instrukcijâm nodaïâ '2.3. Tâlvadîbas pults iestatîðana'. 8 21

9 4. PAPILDUS IESPÇJAS 4.1. Ierîces izvçles regulçðana (Reþîma taustiòi) SRU 5130 pçc noklusçjuma ir iestatîta vadît TV, STB vai DVD. Jûs varat izvçlçties ierîci, ko vadît, izmantojot attiecîgos taustiòus TV, STB un DVD. Katra reþîma taustiòð pieïauj vadît tikai vienu ierîci. Ja vçlaties, Jûs varat ieprogrammçt taustiòus cita veida ierîces vadîðanai. Piemçram, ja Jûs vçlaties vadît vçl vienu TV. Sekojoðajâ piemçrâ tiek aprakstîts, kâ konfigurçt DVD taustiòu otra TV vadîðanai. 1. Ieslçdziet otru TV. 2. Spiediet DVD taustiòu, lai izvçlçtos DVD. Iedegas taustiòð. 3. Nospiediet un trîs sekundes turiet vienlaicîgi taustiòus 1 un 6 uz SRU 5130, lîdz DVD taustiòð iedegas. 4. Spiediet taustiòus 9, 9 un 2 ðâdâ secîbâ. 20 9

10 4. PAPILDUS IESPÇJAS 5. Spiediet taustiòu TV, lai izvçlçtos TV. Nospiediet un turiet taustiòu, lîdz tas divreiz nomirkðíinâs un paliek iedegts DVD taustiòð nomirkðíinâs divreiz. DVD taustiòð tagad ïaus Jums vadît otru TV. Programmçjiet SRU 5130, lai vadîtu otru TV. Skatît nodaïu '2.3. Tâlvadîbas pults iestatîðana' Jûsu tâlvadîbas pults oriìinâlo funkciju atjaunoðana Nospiediet un trîs sekundes turiet vienlaicîgi taustiòus 1 un 6 uz SRU5130, lîdz viens no reþîma taustiòiem (TV, STB vai DVD) divreiz nomirkðíinâs un paliek iedegts. 2. Spiediet taustiòus 9, 8 un 1 ðâdâ secîbâ. Reþîma taustiòð (TV, STB vai DVD) divreiz nomirkðíinâs. Visas oriìinâlâs funkcijas tagad ir atjaunotas un visas papildus funkcijas dzçstas

11 Uzstâdîðanas kodi video magnetofonam un DVD 5. BIEÞÂK UZDOTIE JAUTÂJUMI Ðajâ nodaïâ Jûs atradîsiet atbildes uz visbieþâk uzdotajiem jautâjumiem par Jûsu universâlo tâlvadîbas pulti. Kâ es varu iestatît tâlvadîbas pulti kombinçtajâm ierîcçm (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, utt)? Daþâm kombinçtajâm ierîcçm jâiestata divi daþâdi avotu izvçles taustiòi, lai vadîtu abas kombinçtâs ierîces daïas. Piemçram, ja Jums ir TV/DVD kombinçtâ ierîce, var bût nepiecieðams iestatît vienu kodu zem TV taustiòa, lai vadîtu TV, un atseviðíu kodu zem DVD taustiòa, lai vadîtu DVD. Ierîce, kuru vçlos vadît, nereaìç, un reþîma taustiòð (TV, STB vai DVD) nemirkðíinâs, kad es nospieþu taustiòu. Nomainiet vecâs baterijas ar divâm jaunâm AAA baterijâm. Ierîce, kuru vçlos vadît, nereaìç, bet reþîma taustiòð (TV, STB vai DVD) mirkðíinâs, kad taustiòð tiek nospiests. Mçríçjiet SRU 5130 uz ierîci un pârliecinieties, ka starp SRU 5130 un ierîci nav ðíçrðïu. SRU 5130 nereaìç pareizi uz komandâm. Mçìiniet vçlreiz ieprogrammçt SRU Ja ierîce joprojâm nereaìç, zvaniet mûsu palîdzîbas dienestam. Teksta TV taustiòi nestrâdâ. Pârliecinieties, vai Jûsu TV ir aprîkots ar TV tekstu. Varbût SRU 5130 jâadaptç ierîces modelim. Papildus informâcijai, zvaniet mûsu palîdzîbas dienestam. 6. VAJADZÎGA PALÎDZÎBA? Ja Jums ir jautâjumi par SRU 5130, Jûs vienmçr varat ar mums sazinâties. Kontaktinformâciju Jûs atradîsiet pçc kodu saraksta ðîs pamâcîbas beigâs. Pirms Jûs zvanât, uzmanîgi izlasiet ðo lietoðanas pamâcîbu. Jûs varat atrisinât vairumu problçmu paði. Ja Jûs nevarat rast risinâjumu Jûsu problçmâm, pierakstiet Jûsu ierîces informâciju kodu sarakstâ ðîs pamâcîbas beigâs. Tas palîdzçs mûsu operatoriem asistçt Jums labâk un âtrâk. Atrodiet modeïu numurus to lietoðanas pamâcîbâs vai ierîèu mugurpusç. Zvanot mûsu palîdzîbas dienestam, pârliecinieties, ka ierîce ir pa rokai, lai mûsu operatori varçtu palîdzçt Jums noteikt, vai Jûsu tâlvadîbas pults strâdâ pareizi. Jûsu Philips universâlâs tâlvadîbas pults modeïa numurs ir SRU 5130/ Pirkuma datums: / / (diena/mçnesis/gads) 11

12 Uzstâdîðanas kodi TV 12 17

13 16 13

14 14 15