Gâzes apkures iekârta

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Gâzes apkures iekârta"

Transkripts

1 Gâzes apkues iekâta EUROLINE TT1204 LV ZS 23 AE 23 ZS 23 AE 31 ZW 23 AE 23 ZW 23 AE (02.10)

2 Satus Satus Doðîbas noâdîjumi 3 Simbolu izskaidojums 3 1. Iekâtas dati Atbilstîba Eiopas Savienîbas nomâm Tipu pâskats Piegâdes komplekts Iekâtas apaksts Piedeumi (skat.aî cenâdi) Iekâtas izmçi ZS iekâtu konstukcija ZW iekâtu konstukcija Elektiskâ shçma Dabîbas apaksts Apkue Kastais ûdens Sûknis Izpleðanâs tvetne Tehniskie paameti Piekðaksti Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam Rûpnîcas ieegulçjums Sevis-funkcija Nominâlâ siltuma slodze Ieegulçðana pçc spauslu spiediena metodes Ieegulçðana pçc gâzes cauplûdes metodes Siltuma jauda Ieegulçðana pçc spauslu spiediena metodes Ieegulçðana pçc gâzes cauplûdes metodes Iekâtas pâegulçðana uz citu gâzes veidu Apkope Regulâie apkopes dabi Apkues sistçmas iztukðoðana Iekâtas iedabinâðana pçc apkopes Kïûmes Kïûmju signâls Kïûmju novçðana Iekâtas uzstâdîðana Svaîgi noâdîjumi Uzstâdîðanas vietas izvçle Minimâlie pieïaujamie montâþas izmçi Montâþas plates un uzkaes kopnes uzstâdîðana Cauuïvadu montâþa Iekâtas uzstâdîðana Savienojumu pâbaude Pieslçgums elektiskajam tîklam Iekâtas pieslçgðana Apkues tempeatûas egulatoa vai pulksteòslçþa pieslçgðana Kastâ ûdens tvetnes pieslçgðana (ZS ) Iekâtas iedabinâðana Pims iekâtas iedabinâðanas Iekâtas ieslçgðana/izslçgðana Apkues ieslçgðana Apkues egulçðana a telpas tempeatûas egulatou Kastâ ûdens tvetnes tempeatûas ieegulçðana (ZS ) Kastâ ûdens tempeatûa un cauplûde (ZW ) Vasaas eþîms (tikai kastâ ûdens sagatavoðana) Petaizsalðanas aizsadzîba 19 2

3 Doðîbas noâdîjumi Doðîbas noâdîjumi Sajûtot gâzes smaku Noslçgt gâzes kânu. Atvçt logus. Nelietot elektiskos slçdþus. Nodzçst atklâtu liesmu. Nekavçjoties ziòot gâzes avâijas dienestam un montâþas fimai. Sajûtot dûmgâzu smaku Izslçgt iekâtu (skat.18.lpp.). Atvçt logus un duvis. Ziòot montâþas fimai. Uzstâdîðana, pâveidoðana Iekâtas uzstâdîðanu un pâveidoðanu dîkst veikt tikai oficiâli atzîts specializçts uzòçmums. Nav pieïaujamas patvaîgas izmaiòas iekâtas dûmgâzu novadîðanas elementiem. Pieplûdes-izplûdes ventilâcijas atvees duvîs, logos un sienâs nedîkst samazinât vai noslçgt. Iebûvçjot blîvâmju logus, jânodoðina degðanai nepiecieðamâ gaisa pieplûde. Simbolu izskaidojums Tekstâ doðîbas noâdîjumi iekâsoti pelçkâ kâsâ un atzîmçti a bîdinâjuma tîsstûi. Signâlvâdi noâda kaitçjumu pakâpi, kui iestâjas, ja netiek veikti pasâkumi to novçðanai. Uzmanîbu - nozîmç, ka va asties nelieli mateiâlie zaudçjumi. Bîdinâjums - nozîmç, ka cilvçki va gût nelielas taumas, vai asties lieli mateiâlie zaudçjumi. Bîstami - nozîmç, ka cilvçks va gût smagas taumas. Îpaði smagos gadîjumos pat apdaud dzîvîbu. i Noâdîjumi tekstâ apzîmçti a blakus esoðo simbolu. Noâdîjumi atdalîti a hoizontâlâm lînijâm no pâçjâ teksta. Noâdîjumi satu svaîgu infomâciju pa tiem gadîjumiem, kui neada daudus cilvçkiem vai iekâtai. Apkope Ieteikums lietotâjam: noslçgt iekâtas apkopes lîgumu a specializçtu uzòçmumu pa iekâtas ikgadçjo apkopi. Lietotâjs i atbildildîgs pa iekâtas doðîbu un nekaitîgumu apkâtçjai videi. Izmantot tikai oiìinâlâs ezeves daïas! Spâdzienbîstami un viegli uzliesmojoði mateiâli Iekâtas tuvumâ nedîkst izmantot vai uzglabât viegli uzliesmojoðus mateiâlus (papîu, ðíîdinatâjus, kâsas u.t.t.). Degðanai nepiecieðamais gaiss/telpas gaiss Lai novçstu kooziju, degðanai nepiecieðamais gaiss un telpas gaiss nedîkst satuçt agesîvas vielas (piemçam, halogçnogïûdeòaþus, kuu sastâvâ ietilpst hloa vai fluoa savienojumi). Lietotâja instuçðana Lietotâjs jâiepazîstina a iekâtas dabîbas pincipiem un lietoðanu. Lietotâjam jânoâda, ka viòð nedîkst veikt nekâdas izmaiòas iekâtâ, kâ aî to emontçt. 3

4 Iekâtas dati 1. Iekâtas dati 1.1 Atbilstîba Eiopas Savienîbas nomâm Ðî iekâta atbilst spçkâ esoðajâm Eiopas Savienîbas diektîvu 90/396/EWG, 92/42EWG, 73/23/EWG, 89/336/ EWG, kâ aî pâbauþu potokolâ apakstîtâjam tipveida paaugam. Iekâtas identifi- CE-0085 AS 0095 kâcijas numus Kategoija II 2H3 + Izpildîjums 1.tabula 1.2 Tipu pâskats ZS 23 AE 23 ZS 23 AE 31 ZW 23 AE 23 ZW 23 AE 31 2.tabula B 22, C 12, C 32, C 52, C 62, C 12X,C 32X Z - Iekâta centâlapkuei. S - Kastâ ûdens tvetnes pieslçgums. W - Siltummainis kastâ ûdens sagatavoðanai Siltuma jauda 23 kw. A - A ventilatou apîkota iekâta, bez plûsmas doðinâtâja. E - Automâtiskâ aizdedze Dabas gâze H Saðíidinâtâ gâze. 1.3 Piegâdes komplekts Gâzes apkues iekâta centâlapkuei. Uzkaes kopne iekâtas piestipinâðanai pie sienas. Vetikâla montâþas plate. Nostipinâðanas elementi (skûves a piedeumiem). Montâþas komplekts (blîves). Iekâtas tehniskâs dokumentâcijas komplekts. 1.4 Iekâtas apaksts Iekâta paedzçta stipinâðanai pie sienas. Tempeatûas, degïu dabîbas un kïûmju indikâcija. Deglis dabas gâzei/saðíidinâtai gâzei. Elektoniskâ aizdedze. Cikulâcijas sûknis a automâtisku atgaisotâju. Izpleðanâs tvetne. Sensos un ûdens cauplûdes egulatos. Manomets. Aizsagieîces: - jonizâcijas liesmas kontole; - doðîbas ventilis (pâspiediens apkues kontûâ); - doðîbas tempeatûas ieobeþotâjs. Pieslçgums elektiskajam tîklam: 230 V, 50 Hz. 1.5Piedeumi (skat.aî cenâdi) Vetikâla montâþas plate. Analogais pulksteòslçdzis EU 9T a diennakts pogammu. Telpas tempeatûas egulatoi: - TR 12; - TRZ 12 T a diennakts pogammu; - TRZ 12 W a nedçïas pogammu. Gâzes gupu indeksi atbilstoði EN-437: Indekss Wobbe skaitlis Gâzes gupa 23 12,7-15,2 kwh/m 3 Dabas- un naftas gâze, gupa H 31 22,6-25,6 kwh/kg Popâns/Butâns 3.tabula 4

5 Iekâtas dati 1.6 Iekâtas izmçi 1.att Montâþas plate Âçjais apvalks Vadîbas panelis Uzkaes kopne. 5

6 Iekâtas dati 1.7. Iekâtas ZS konstukcija 2.att. 2 Tempeatûas ieobeþotâjs. 3 Spauslu spiediena mçpunkts. 7 Mçpunkts pieslçgtâs gâzes spiedienam. 8 Manomets. 8.1 Temomets. 9 Gâzes amatûa. 12 Apvads. 15 Doðîbas ventilis (apkues lokam). 18 Cikulâcijas sûknis a gaisa atdalîtâju. 20 Izpleðanas tvetne. 26 Ventilis slâpekïa iepildîðanai. 27 Automâtiskais atgaisotâjs. 29 Inþektoa spausla. 30 Deglis. 32 Kontoles elektods. 33 Aizdedzes elektods. 36 Tupgaitas tempeatûas sensos. 43 Apkues tupgaita. 44 Kastais ûdens. 45 Gâzes padeve. 46 Aukstais ûdens. 47 Apkues atgaita. 55 Sietiòð. 84 Pâslçdzçjventilis. 220 Vçja aizsags. 221 Gaisa/dûmgâzu cauule. 224 Spiediena stapîbas sensos. 226 Ventilatos. 228 Difeenciâlâ spiediena elejs. 229 Degðanas kamea. 380 Gâzes ieegulçðanas skûve ( MAX ). 6

7 Iekâtas dati 1.8. Iekâtas ZW konstukcija 3.att. 2 Tempeatûas ieobeþotâjs. 3 Spauslas spiediena mçpunkts. 5 Tempeatûas sensos kastajam ûdenim (NTC). 6 Ûdens cauplûdes sensos. 7 Mçpunkts pieslçgtâs gâzes spiedienam. 8 Manomets. 8.1 Temomets. 9 Gâzes amatûa. 12 Apvads. 15 Doðîbas ventilis. 18 Cikulâcijas sûknis a gaisa atdalîtâju. 20 Izpleðanâs tvetne. 26 Ventilis slâpekïa iepildîðanai. 27 Automâtiskais atgaisotâjs. 29 Inþektoa spausla. 30 Deglis. 32 Kontoles elektods. 33 Aizdedzes elektods. 36 Tupgaitas tempeatûas sensos. 38 Ûdens uzpildîðanas ieîce (apkue). 43 Apkues tupgaita. 44 Kastais ûdens. 45 Gâzes padeve. 46 Aukstais ûdens. 47 Apkues atgaita. 55 Sietiòð. 84 Pâslçdzçja ventilis. 93 Ûdens cauplûdes egulatos a ûdens filtu. 220 Vçja aizsags. 221 Gaisa/dûmgâzu cauule. 224 Spiediena stapîbas sensos. 226 Ventilatos. 228 Difeenciâlâ spiediena elejs. 229 Degðanas kamea. 380 Gâzes ieegulçðanas skûve ( MAX ). 381 Plâkðòu siltummainis. 7

8 Iekâtas dati 1.9. Elektiskâ shçma Dabîbas apaksts Apkue Ja i siltuma piepasîjums, tad apkues egulatos: ieslçdz cikulâcijas sûkni (18); atve gâzes ventili (9); atve 3- vizienu pâslçdzçjventili (84) apkues atgaitâ (47). Atveot gâzes amatûu (9), vadîbas iekâta ieslçdz aizdedzi: uz abiem aizdedzes elektodiem (33) pââdâs augstspieguma dzikstele, kas aizdedzina gâzes un gaisa maisîjumu; jonizâcijas elektods funkcionç kâ liesmas kontolçtâjs. Aizsadzîbas atslçgðanâs, ja pâsniegts doðîbas laiks Ja doðîbas laikâ (10 sekundçs) neizveidojas liesma, tad automâtiski notiek ots aizdedzinâðanas mçìinâjums. Ja aî ots mçìinâjums i nesekmîgs, tad iekâta atslçdzas. Aizsadzîbas atslçgðanâs, ja tupgaitas tempeatûa i pââk augsta Vadîbas iekâta fiksç tupgaitas tempeatûu a sensoa NTC (36) petestîbas palîdzîbu. Pie pââk augstas tempeatûas doðîbas tempeatûas ieobeþotâjs atslçdz iekâtu. Lai atkal ieslçgtu iekâtu i nepiecieðams: piespiest kïûmju atbloíçðanas taustiòu. 4.att. 2 Tempeatûas ieobeþotâjs. 5 Kastâ ûdenis tempeatûas sensos. 6 Ûdens cauplûdes sensos. 9 Gâzes amatûa. 18 Cikulâcijas sûknis. 32 Kontoles elektods. 33 Aizdedzes elektods. 36 Tupgaitas tempeatûas sensos (NTC). 84 Pâslçdzçjventilis. 226 Ventilatos. 228 Difeenciâlâ spiediena elejs Kastais ûdens Patççjot kasto ûdeni, ûdens cauplûdes sensos (6) nodod signâlu vadîbas iekâtai. Ðis signâls izsauc: degïa aizdegðanos; sûkòa (18) ieslçgðanos; apkues kontûa bloíçðanu a 3-vizienu pâslçdzçjventili (84). Vadîbas iekâta fiksç kastâ ûdens tempeatûu a kastâ ûdens sensoa NTC (5) petestîbas palîdzîbu un ieegulç degïu jaudu atbilstoði noteiktam lielumam Sûknis Ja iekâtai nav pieslçgts temostats, telpas tempeatûas egulatos vai pulksteòslçdzis, sûknis sâk stâdât pçc apkues eþîma uzstâdîðanas. Ja i pieslçgts telpas tempeatûas egulatos vai pulksteòslçdzis, sûknis ieslçdzas, ja: telpas tempeatûa i zemâka pa egulatoa (TR 12) ieegulçto; iekâta stâdâ, bet tempeatûa telpâ i zemâka pa egulatoa (TRZ 12W) ieegulçto; 8

9 Iekâtas dati iekâta stâdâ pazeminâtas tempeatûas eþîmâ un telpas tempeatûa i zemâka pa egulatoa (TRZ 12W) ieegulçto tempeatûu; iekâta stâdâ ieegulçtajâ eþîmâ (EU 9T). Slçguma veids II Slçguma veids III 5.att. Sûkòa akstulîkne 1.11 Izpleðanâs tvetne Lai kompensçtu spiediena paaugstinâðanos, kas odas pieaugot tempeatûai iekâtas dabîbas laikâ, iekâta apgâdâta a izpleðanâs tvetni 8 litu tilpumâ un piepildîðanas spiedienu 0,5 ba. Pie maksimâlâs apkues ûdens tupgaitas tempeatûas (90 0 C) un pçc apkues sistçmas maksimâlâ spiediena va noteikt sistçmas maksimâlo ûdens tilpumu. Maksimâlais 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 spiediens (ba) Ûdens tilpums (l) tabula Lai palielinâtu ietilpîbu: atvçt slâpekïa piepildîðanas ventili (26) un pazeminât sâkumspiedienu lîdz 0,5 ba. 9

10 Iekâtas dati 1.12 Tehniskie paameti Mçvienîba ZS\ZW 23 AE Jauda Kastais ûdens - Nominâlâ siltuma jauda kw 7,0-23,0 - Nominâlâ siltuma slodze kw 8,4-25,6 Apkue - Nominâlâ siltuma jauda kw 10,0-23,0 - Nominâlâ siltuma slodze kw 11,8-25,6 Gâzes patçiòð Dâbas gâze H (H UB =9,5 kwh/m³) m 3 /h 2,7 Saðíidinâta gâze (H U = 12,8 kwh/kg) kg/h 2,0 Pieïaujamais pievienotâs gâzes plûsmas spiediens Dabas gâze H mba Saðíidinâtâ gâze mba Izpleðanas tvetne Piekðspiediens ba 0,5 Kopçjais tilpums l 8 Dûmgâzu paameti Nepiecieðamâ velkme mba 0,015 Dûmgâzu masas plûsma kg/h 57 Dûmgâzu tempeatûa C 140 Apkue Tempeatûa C Maksimâlais spiediens ba 3 Nominâlâ ûdens cauplûde pie Dt = 20K, 14 kw l/h 600 Paliekoðais spiediena augstums pie nominâlâs ûdens cauplûdes ba 0,2 Kastâ ûdens sagatavoðana (ZW ) Tempeatûa C Maksimâlais spiediens ba 12 Maks.kastâ ûdens cauplûde l/min 10 (8) Minimalais ûdens plûsmas spiediens ba 0,35 Vispâçjie âdîtâji Izmçi mm 850 x 400 x 310 Svas (bez iesaiòojuma) kg 37,5 Spiegums VAC 230 Fekvence Hz 50 Patççjamâ jauda W 160 Aizsadzîbas klase IP X4D Pâbaudîts atbilstoði EN tabula 10

11 Piekðaksti 2. Piekðaksti Jâievço sekojoðas diektîvas un noteikumi: Latvijas Republikâ spçkâ esoðie likumi, nomatîvi un noteikumi. Gâzes apgâdes uzòçmuma izdotie tehniskie noteikumi. ATV daba lapa A 251 (kondensâcijas ûdens ievadîðana vispâçjâ kanalizâcijâ) GFA e.v.-maktst St.Augustin. EnEG (likums pa eneìijas ekonomiju) un tâ piekðaksti HeizAnIV (apkues iekâtu piekðaksts). Diektîvas pa katlu telpu iekâtoðanu vai bûvnoteikumi, diektîvas pa centâlo katlu telpu un to degvielas un kuinâmâ noliktavu un telpu izbûvi un iekâtoðanu. Izdevniecîba Beuth GmbH - Buggafenstasse Belin. DVGW daba lapa G600, TRG1 (tehniskie noteikumi gâzes instalâcijai). DVGW daba lapa G670 (gâzes sadedzinâðanas iekâtu uzstâdîðana telpâs a piespiedu gaisa apmaiòu ventilâciju). Raþoðanas un izdevniecîbas sabiedîba, Gas- und wasse GmbH Josef Wime St Bonn. TRF 1996 (tehniskie noteikumi saðíidinâtai gâzei). Raþoðanas un izdevniecîbas sabiedîba, Gas- und Wasse GmbH Josef Wime St Bonn. DIN nomas: DIN 1988 TRWI (tehniskie noteikumi dzeamâ ûdens instalâcijai); DIN VDE daïa (elektoiekâtu uzstâdîðana a nominâlo spiegumu lîdz 1000 V, telpas a vannu vai duðu); DIN 4751 (apkues iekâtas, doðîbas tehnikas iekâtojums kastâ ûdens apkuei a tupgaitas tempeatûu lîdz 110 C); DIN 4807 (izpleðanâs tvetnes). Izdevniecîba Benth GmbH Buggafenstasse Belin 11

12 Iekâtas uzstâdîðana 3. Iekâtas uzstâdîðana i Uzstâdîðanu, pieslçgumu elektoapgâdes tîklam, pievienoðanu gâzes padevei, dûmgâzu novadkanâlam, kâ aî iedabinâðanu dîkst veikt tikai montâþas uzòçmums a oficiâlu atïauju Svaîgi noâdîjumi Pims iekâtas montâþas jâsaòem atïauja pa dabu veikðanu no vietçjiem gâzes un ûdensapgâdes uzòçmumiem, kâ aî no ajona meistaaskusteòslauía. Saskaòâ a DIN 4751, 3.daïas noteikumiem iekâtu dîkst uzstâdît tikai slçgtâs apkues/kastâ ûdens sagatavoðanas sistçmâs. Apkues iekâtas dabinâðanai nav nepiecieðams minimâls cikulâcijas ûdens daudzums. Vaïçjas apkues sistçmas jâpâbûvç pa slçgtâm sistçmâm. Uz smaguma spçka pamata dabojoðâs sistçmas esoðajam cauuïvadu tîklam apkues iekâta i pieslçdzama, izmantojot hidaulisko atdalîtâju. Nepielietot cinkotus sildíemeòus un cauuïvadus, jo tajos va veidoties gâzes. Ja izmanto telpas tempeatûas egulatou, tad pie vadoðâs telpas sildíemeòa (adiatoa) nedîkst likt temostatisko ventili. Katu sildíemeòi (adiatou) apîkot a atgaisotâju (manuâlo vai automâtisko); apkues sistçmas zemâkajâ punktâ ieîkot uzpildîðanas un iztukðoðanas kânus. 3.2 Uzstâdîðanas vietas izvçle Noteikumi uzstâdîðanas vietai Montçjot iekâtu obligâti jâievço vietçjâs celtniecîbas nomas un noteikumi. Iekâta jâmontç labi vçdinâmâ, no zemâm tempeatûâm aizsagâtâ vietâ. Jâieîko atbilstoðs dûmvads dûmgâzu novadîðanai. Jâievço minimâlie pieïaujamie montâþas izmçi dûmgâzu novadîðanas cauuïvadiem. Degðanai nepiecieðamais gaiss Lai novçstu iekâtas detaïu kooziju, degðanai nepiecieðamajam gaisam jâbût tîam no agesîvâm vielâm. Kooziju îpaði veicinoðas vielas i halogçnogïûdeòaþi, kas satu hloa un fluoa savienojumus, un kui i sastopami, piem., ðíîdinâtâjos, kâsâs, lîmçs, aeosolu gâzçs un mâjsaimniecîbas tîîðanas lîdzekïos. Iekâtas vismas tempeatûa Maksimâlâ apkues iekâtas vismas tempeatûa nepâsniedz 85 C, lîdz a to, saskaòâ a TRGI un TRF, nav nepiecieðami nekâdi speciâli aizsadzîbas pasâkumi degoðiem mateiâliem un iebûvçtâm mçbelçm. Katâ konkçtâ gadîjumâ jâievço vietçjâs nomas un noteikumi, ja tie atðíias no augstâkminçtâjiem. Pims iekâtas iedabinâðanas: Izskalot apkues sistçmas cauuïvadus, lai attîîtu tos no jebkâdâm nogulsnçm un eïïas daliòâm, kuas agâk vai vçlâk vaçtu iespaidot nomâlu sistçmas funkcionçðanu. i Nepielietot nekâdus blîvçðanas vai ðíîdinâðanas lîdzekïus. Nepiecieðamîbas gadîjumos va izmantot mazgâjamos lîdzekïus, pçc kuu lietoðanas sistçma i ûpîgi jâizskalo. Atïauts pielietot antikoozijas lîdzekli Vaios 1+1 (fima Schilling Chemie). 12

13 Iekâtas uzstâdîðana 3.3. Minimâlie pieïaujamie montâþas izmçi Nosakot iekâtas uzstâdîðanas vietu, jâievço sekojoði piekðnoteikumi: Ievçot maksimâlo attâlumu no visâm izbîdîtâm daïâm (ðïûtençm, cauulçm, sienas izbîdîjumiem u.t.t.). Jâbût nodoðinâtai pieejai montâþas un apkopes dabu veikðanai; ðim nolûkam nepiecieðams ievçot minimâlos pieïaujamos montâþas izmçus atbilstoði 6.att. 7.att. Montâþas plate 6.att. À Â Minimâlie montâþas izmçi no piekðas ³ 2 cm, no sâniem ³ 1 cm; ³ 40 ñì 3.4. Montâþas plates un uzkaes kopnes uzstâdîðana Nostipinât montâþas ðablonu telpas atbilstoðâ vietâ. Vispims atzîmçt, bet pçc tam izubt cauumus uzkaes kopnes un montâþas plates piestipinâðanai. Noòemt montâþas ðablonu. Piestipinât pie sienas uzkaes kopni a piegâdes komplektâ esoðiem dîbeïiem un skûvçm - skûves vçl pilnîbâ nepievilkt. Piestipinât pie sienas montâþas plati a piegâdes komplektâ esoðiem dîbeïiem unskûvçm - skûves vçl pilnîbâ nepievilkt. 13 Montâþas plate. 38 Ûdens uzpildîðanas ieîce. 43 Apkues tupgaita. 45 Gâzes padeve. 47 Apkues atgaita. 114 Savienoðanas nipelis R 1/2 kastajam un aukstajam ûdenim. Pâbaudît uzkaes kopnes un montâþas plates centçjumu; ja nepiecieðams - koiìçt un tikai pçc tam stingi pievilkt skûves Cauuïvadu montâþa Kastâ ûdens padeves cauuïvadi un amatûa jâliek tâ, lai, atkaîbâ no ûdens spiediena maìistâlç, bûtu nodoðinâta pietiekoða ûdens plûsma ûdens òemðanas vietâs. Iekâtas uzpildîðanai un iztukðoðanai jâuzstâda paðâ zemâkajâ vietâ uzpildîðanas un iztukðoðanas kâni. Gâzes padeves cauuïvadiem jâbût dimensionçtiem tâ, lai vaçtu gaantçt visu pieslçgto ieîèu nomâlu dabu. Cauuïvadi jâpievieno bîvi, bez iekðçjiem spiegumiem. 13

14 Iekâtas uzstâdîðana 3.6. Iekâtas uzstâdîðana Bîdinâjums! Bojâjumi netîumu dçï! Lai aizskalotu iespçjamos netîumus, cauuïvadu tîklu izmazgât a tekoðu ûdeni. Noòemt iepakojumu, ievçot noâdîjumus uz tâ. Pâbaudît iesaiòojuma satua atbilstîbu komplektçjumam. Noòemt blîvipas no gâzes un ûdens pievienoðanas vietâm. Apvalka noòemðana i Lai izvaiîtos no nejauðas noòemðanas, apvalks tiek piestipinâts kopusam a divâm skûvçm (elektodoðîbas nolûkâ). Apvalkam vienmç jâbût piestipinâtam a ðîm skûvçm. Noòemt doðîbas skûves. Pavilkt apvalku uz piekðu un noòemt. 9.att. Gâzes cauuïvadu pievienoðana Dûmgâzu novadîðanas piedeumu pievienoðana Montâþas pocesâ jâievço visi piegâdes komplektâ ietilpstoðâs montâþas instukcijas ieteikumi Savienojumu pâbaude Savienojumi ûdens padeves sistçmâ 8.att. Apvalks Iekâtas piestipinâðana ost F B Novietot blîves uz montâþas plates dubultnipeïiem. Iekâtu uzlikt uz sagatavotajiem cauuïvadu pieslçgumiem. Iekâtu pacelt un piekât pie uzkaes kopnes. Pâbaudît, vai visas blîves uz montâþas plates i paeizâ stâvoklî un pievilkt cauuïvadu pieslçgumu uzmavas tipa uzgieþòus. ZW-iekâtâm: atvçt aukstâ ûdens noslçgventili un piepildît kastâ ûdens kontûu a ûdeni (pâbaudes spiediens: maks.10 ba). Atvçt apkopes kânus apkues tup-un atgaitas cauuïvados un piepildît apkues sistçmu a ûdeni. Pâbaudît visu blîvçjumu un vîtòu savienojumu hemçtiskumu (pâbaudes spiediens: maks. 2,5 ba pçc manometa âdîjuma). Atgaisot iekâtu a iebûvçto automâtisko atgaisotâju. Pâbaudît visu savienojumu vietu hemçtiskumu. Gâzes vads Lai pasagâtu gâzes amatûu no sabojâðanâs pâspiediena dçï (maksimâlais spiediens 150 mba), pâbaudes laikâ jânoslçdz gâzes kâns. Pâbaudît gâzes cauuïvadu. Samazinât spiedienu. Dûmgâzu novadîðana Pâbaudît dûmgâzu novadîðanas hemçtiskumu. Pâbaudît dûmgâzu novadîðanas cauules beigu posma caulaidi un petvçja aizsadzîbas ieîci (ja tâda i). 14

15 Pieslçgums elektiskajam tîklam 4. Pieslçgums elektiskajam tîklam Bîstami: Augsts spiegums! Stâdâjot a elektiskajâm daïâm jâatslçdz spiegums (doðinâtâji, LS-slçdzis). Visi piegâdâtie egulçðanas un vadîbas mezgli un bloki, kâ aî iekâtas doðinâtâji i pilnîbâ komutçti, pâbaudîti un gatavi dabam Apkues egulatoa vai pulksteòslçdþa pieslçgðana Atvâzt sadales kâbu (skat.25.lpp.). Atvçt sadales kâbu Iekâtas pieslçgðana i Elektiskais pieslçgums jâveic ievçojot spçkâ esoðos noteikumus pa instalâcijas ieîkoðanu dzîvojamâs telpâs. Obligâti jâizveido sazemçjums. Izmantojot divfâzu baoðanas tîklu (IT-tîkls): lai nodoðinâtu pietiekoðu jonizâcijas stâvu, stap nullvada un aizsagvada spailçm jâuzstâda papildpetestîba (pasûtîjuma numus ). 10.att. 154 Doðinâtâjs. 160 Pieslçgums tîklam Telpas tempeatûas egulatoa (TR 12, TRZ 12T\W) pieslçgums. 315 Pulksteòslçdþa (EU 9T) pieslçgums. a Savienoðanas spaudnis: doðîbas tempeatûas ieobeþotâjs, ûdens cauplûdes sensos, tempeatûas egulatos, tupgaitas cauuïvads+kastais ûdens, velkmes kontole, pâslçdzçjventilis. b Kontoles elektoda savienoðanas spaudnis. c Tîkla aizsagvads. d Vadîbas plates aizsagvada pievienojums. e Sûkòa savienoðanas spaudnis. f Aizsagvada pieslçgums sûknim, ventilatoam, gâzes amatûai. g Gâzes amatûas savienoðanas spaudnis. h Ventilatos. 15

16 Pieslçgums elektiskajam tîklam Telpas tempeatûas egulatos Noòemt pâvienojumu 1-4 (skat.10. att., poz.163/1). Pieslçgt telpas tempeatûas egulatou (TR 12, TRZ 12T/W), kâ pââdîts 11. un 12.att Kastâ ûdens tvetnes pieslçgðana (ZS ) Netieði apsildâma kastâ ûdens tvetne a NTCsensou. Junkes kastâ ûdens tvetnes a NTC-sensou tiek pieslçgtas tieði pie iekâtas galvenâ kabeïa. Kabelis a spaudni iekïauts tvetnes komplektâ. N 11.att. TR att. 12.att. TRZ 12T\W Pulksteòslçdzis Noòemt pâvienojumu 1-8 (skat.10.att., poz.315). Pieslçgt pulksteòslçdzi EU 9T, kâ pâadîts attçlâ. 13.att. EU 9T 16

17 Iekâtas iedabinâðana 5. Iekâtas iedabinâðana 15.att. 8 Degïa indikâcija un temomets. 8.1 Manomets. 38 Uzpildîðanas kâns. 43 Apkues tupgaita. 44 Kastais ûdens. 46 Aukstais ûdens. 47 Apkues atgaita. 61 Kïûmju atbloíçðanas taustiòð. 97 Kastâ ûdens tempeatûas egulatos. 132 Vieta pulksteòslçdþa iebûvçðanai. 135 Galvenais slçdzis. 136 Tupgaitas tempeatûas egulatos. 170 Tupgaitas un atgaitas cauuïvadu apkopes kâni. 172 Gâzes kâns. 173 Aukstâ ûdens noslçgventilis. 5.1 Pims iekâtas iedabinâðanas Bîdinâjums! Nav pieïaujama iekâtas ekspluatâcija bez ûdens. Reìionos, ku ûdenî i augsts kaïíu satus (ïoti ciets ûdens): jâieîko sistçma ûdens mîkstinâðanai, vai sistçmu piepildît a kaïíi nesatuoðu ûdeni. Izpleðanâs tvetnes sâkuma spiedienu ieegulçt atbilstoði apkues sistçmas statiskajam augstumam. ZW-iekâtâs: atvçt aukstâ ûdens noslçgventili (173). Atvçt sildíemeòu ventiïus. Atvçt apkopes kânus (170). Atvçt uzpildîðanas kânu (38) un lçnâm uzpildît apkues sistçmu a ûdeni lîdz spiedienam 1-2 ba. Atgaisot sildíemeòus. Atvçt apkues kontûa automâtisko atgaisotâju (27) un atkal to aizvçt pçc sistçmas atgaisoðanas. 17

18 Iekâtas iedabinâðana Cau uzpildîðanas kânu (38) atkal uzpildît apkues sistçmu a ûdeni lîdz spiedienam 1-2 ba. Pâliecinâties, ka iekâtas tipa etiíetç uzâdîtais gâzes veids atbilst piegâdâtajam gâzes veidam. Atvçt gâzes kânu. Pâbaudît hemçtiskumu. 5.2 Iekâtas ieslçgðana un izslçgðana Iekâtas ieslçgðana Iekâta jâieslçdz a galveno slçdzi (I). Temomets uzâda kastâ ûdens tupgaitas tempeatûu. 5.3 Apkues ieslçgðana Tupgaitas tempeatûu va ieegulçt diapazonâ no 45 0 C lîdz 90 0 C. Regulçðanas shçma pastâvîgi saskaòo degïa jaudu a siltuma piepasîjumu. Pagiezt tempeatûas egulatou, lai pieskaòotu tupgaitas tempeatûu konkçtai apkues sistçmas tempeatûai (diapazonâ no 45 0 C lîdz 90 0 C). Kad deglis dabojas, izgaismojas zaïâ kontollampiòa. Temomets uzâda tupgaitas tempeatûu. 17.att. 16.att. Iekâtas izslçgðana Iekâta jâizslçdz a galveno slçdzi (0); pulksteòslçdzis pçc laika ezeves izbeigðanâs (70 minûtes) apstâjas. 5.4 Apkues egulçðana a telpas tempeatûas egulatou Telpas tempeatûas egulatou (TR ) pagiezt uz vçlamo tempeatûu. 18.att. 18

19 Iekâtas iedabinâðana 5.5 Kastâ ûdens tvetnes tempeatûas ieegulçðana (ZS ) Bîdinâjums: aplaucçðanâs iespçjamîba! Nomâlos ekspluatâcijas apstâkïos neieegulçt tempeatûu augstâku pa 60 0 Ñ. Tempeatûu lîdz 70 0 Ñ ieegulç tikai uz îsu laiku (temiskâ dezinfekcija). Ja kastâ ûdens tvetnei i NTC sensos: Ieegulçt kastâ ûdens tempeatûu tvetnç a iekâtas tempeatûas egulatou. Kastâ ûdens tempeatûa bûs edzama uz tvetnes temometa. 5.6 Kastâ ûdens tempeatûa un cauplûde (ZW ) ZW iekâtâs kastâ ûdens tempeatûu va ieegulçt a tempeatûas egulatou diapazonâ no 40 0 Ñ lîdz 60 0 Ñ (19.att.). Kastâ ûdens cauplûde ieobeþojas lîdz apmçam 10 l/min. Regulatoa stâvoklis pa keisi, lîdz galam pa labi, lîdz galam 7.tabula Ûdens tempeatûa apm Ñ apm Ñ 5.7 Vasaas eþîms (tikai kastâ ûdens sagatavoðana) A telpas tempeatûas egulatou Iekâtas tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz galam. Apkue i izslçgta. Kastâ ûdens sagatavoðana, kâ aî spieguma padeve apkues egulçðanai un pulkstenim netiek pâtaukta Petaizsalðanas aizsadzîba Apkues iekâtai i jâpaliek ieslçgtai, vai Apkues sistçmas ûdenim jâpievieno petsaizsalðanas lîdzeklis FSK (20% lîdz 50% koncentâcijâ) vai Glythemin N (20% lîdz 50% koncentâcijâ). Petsala aizsadzîba pielietojama tikai apkues sistçmai. 19.att. Regulatoa stâvoklis pa keisi, lîdz galam pa labi, lîdz galam Ûdens tempeatûa Apm Ñ (petsala aizsadziba) Apm Ñ 6.tabula 19

20 Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam 6. Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam Nominâlâ siltuma jauda un nominâlâ siltuma slodze i jâieegulç pçc spauslu spiediena metodes vai pçc gâzes cauplûdes metodes. Abos gadîjumos i nepiecieðams U-veida manomets. i Spauslu spiediena metode pasa mazâk laika, tâpçc tai dodama piekðoka Nominâlâ siltuma slodze Ieegulçðana pçc spauslu spiediena metodes Atslçgt iekâtu a galveno slçdzi (0). Noòemt apvalku (skat.14.lpp.). Sadales kâbu atvçt sevisa pozîcijâ Rûpnîcas ieegulçjums Dabas gâze Dabas gâzei H paedzçtâs iekâtas ûpnîcâ ieegulçtas un noplombçtas uz Wobbe skaitli 15 kwh/m³ un pievienotâs gâzes plûsmas spiedienu 20 mba. i Iekâtu nedîkst dabinât, ja pievienotâs gâzes plûsmas spiediens i zem 15 mba vai vis 25 mba. Saðíidinâtâ gâze Iekâtas ûpnîcâ ieegulçtas uz popânu/butânu (G31/ G30), atbilstoði tipa tabulas datiem un noplombçtas Sevis-funkcija 20.att. Sevis-pozîcija Atskûvçt noslçgskûvi (3) un pievienot mçpunktam U-veida manometu. Nominâlâs siltuma slodzes/nominâlâs siltuma jaudas ieegulçðanai vajag ieslçgt sevis-funkciju. Pims sevis-funkcijas ieslçgðanas Atvçt sildíemeòu ventiïus, lai vaçtu novadît siltumu. Sevis-funkcijas ieslçgðana Pçc kïûmju atbloíçðanas taustiòa nospieðanas ieslçgtiekâtu. Kïûmju atbloíçðanas taustiòu tuçt nospiestu vçl vismaz 5 sekundes. Migo degïa kontollampiòa. Iekâta stâdâ sevis-funkcijas eþîmâ. Veikt ieegulçðanu (skat nodaïas). Ieegulçjumu ievadîðana atmiòâ (siltuma jauda): Lai ievadîtu atmiòâ izdaîtos ieegulçjumus, kïûmju atbloíçðanas taustiòð jâpatu piespiests vismaz 2 sekundes. Migo degïa kontollampiòa. Va veikt tupmâkâs ieegulçðanas sevis-funkcijas eþîmâ. Sevis-funkcijas izslçgðana Iekâtu izslçgt un no jauna ieslçgt. 21.att. Gâzes amatûa 3 Spauslas spiediena mçpunkts. 7 Pievienotâs gâzes plûsmas spiediena mçpunkts. 63 Gâzes maksimâlâ patçiòa ieegulçðanas skûve. 64 Gâzes minimâlâ patçiòa ieegulçðanas skûve. Atvçt gâzes kânu. Ieslçgt sevis-funkciju (skat.6.2.nodaïu). Tempeatûas egulatou pagiezt apmçam lîdz vidum. Migo èetas temometa kontllampiòas (LED). Spauslu maksimâlâ spiediena ieegulçðana Noòemt gâzes patçiòa ieegulçðanas skûves (63) noplombçto aizsagvâciòu. 20

21 Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz galam. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç spauslu maksimâlo spiedienu. Dabas gâze: a ieegulçðanas skûvi (63) ieegulçt maksimâlo spauslu spiedienu (skat.8.tabulu). Dabas gâze Butâns Popâns H Spauslu indekss Pievienotâs gâzes plûsmas spiediens, mba Maksimâlais spiediens 11,8 24,0-27,0 31,0-35,0 spauslâ, mba Minimâlais spiediens 1,4 3,0 4,0 spauslâ, mba 8.tabula Spauslu spiediens Saðíidinâtâ gâze: aizskûvçt lîdz galam ieegulçðanas skûvi (63). Uzlikt atpakaï ieegulçðanas skûves (63) aizsagvâciòu un noplombçt to. Spauslu minimâlâ spiediena ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç spauslu minimâlo spiedienu. A ieegulçðanas skûvi (64) ieegulçt minimâlo gâzes plûsmas spiedienu (skat.8.tabulu). Pagieþot tempeatûas egulatou pa keisi un pa labi, pâbaudît izdaîto ieegulçðanu, ja nepiecieðams - koiìçt. Lai beigtu sevis-funkciju, izslçgt iekâtu. Noslçgt gâzes kânu, noòemt U-veida manometu un aizskûvçt noslçgskûvi (3). Pievienotâs gâzes plûsmas spiediena kontole Atskûvçt noslçgskûvi (7) un pieslçgt U-veida manometu mçîðanas îscauulei. Atvçt gâzes kânu. Ieslçgt iekâtu un pagiezt tempeatûas egulatou pa labi lîdz atduei. Pâbaudît pievienotâs gâzes plûsmas spiedienu: dabas gâzei spiedienam jâbût diapazonâ no 18 lîdz 25 mba. i Ja dabas gâzei pievienotâs gâzes plûsmas spiediens i diapazonâ no 15 lîdz 18 mba, tad jâieegulç nominâlâ siltuma slodze 85%. Ja spiediens i zem 15 mba, vai aî augstâks pa 25 mba, tad apkues iekâtu nedîkst ne ieslçgt, ne ekspluatçt. Ja i novizes: atklât cçloni un novçst taucçjumu. Ja nav iespçjams novçst taucçjumu: ziòot gâzes piegâdes uzòçmumam. Ja paâdâs nepaasta izskata liesma, jâpâbauda spauslas. Aiztaisît gâzes kânu, noòemt U-veida manometu un aizskûvçt noslçgskûvi (7). Uzlikt apvalku un nostipinât to a doðîbas skûvçm Ieegulçðana pçc gâzes cauplûdes metodes i Ja apkues iekâtai maksimâlas slodzes peiodos sadedzinâðanai tiek piegâdâts saðíidinâtas gâzes un gaisa maisîjums, tad egulçðanas kontoli jâveic pçc spauslu spiediena metodes. Gâzes piegâdes uzòemumâ uzzinât Wobbe skaitli (W 0 ) un daba siltumspçju (P CI ). Izslçgt iekâtu a galveno slçdzi (0). Noòemt apvalku (skat.14.lpp.). Atvçt gâzes kânu. Ieslçgt sevis-funkciju (skat.6.2.nodaïu). Tempeatûas egulatou pagiezt vidçjâ stâvoklî. Sâk migot èetas temometa kontollampiòas. Maksimâlâs gâzes cauplûdes ieegulçðana Noòemt gâzes ieegulçðanas skûves (63) noplombçto aizsagvâciòu (21.att.). Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç maksimâlo gâzes cauplûdi. Dabas gâze: a ieegulçðanas skûvi (63) ieegulçt maksimâlo gâzes cauplûdi (skat.9.tabulu). Dabas gâze Butâns Popâns H Spauslu indekss Pievienotâs gâzes plûsmas spiediens, mba Maksimâlais 45,8 l/min 2,0 kg/h 2,0 kg/h gâzes daudzums Minimâlais 14,7 l/min 0,6 kg/h 0,6 kg/h gâzes daudzums 9.tabula Gâzes cauplûde Saðíidinâtâ gâze: aizskûvçt lîdz galam ieegulçðanas skûvi (63). Uzlikt atpakaï ieegulçðanas skûves (63) aizsagvâciòu un noplombçt to. 21

22 Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam Minimâlâs gâzes cauplûdes ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç minimâlo gâzes cauplûdi. A ieegulçðanas skûvi (64) ieegulçt minimâlo gâzes cauplûdi (skat.9.tabulu). Pagieþot tempeatûas egulatou pa keisi un pa labi, pâbaudît izdaîto ieegulçðanu, ja nepiecieðams - koiìçt. Lai beigtu sevis- funkciju, izslçgt iekâtu. Noslçgt gâzes kânu. Pievienotâs gâzes plûsmas spiediena kontole Lai pâbaudîtu pievienotâs gâzes plûsmas spiedienu, jâatgieþas pie nodaïâ Ieegulçðana pçc spauslu spiediena metodes Siltuma jauda Siltuma jaudu va ieegulçt stap minimâlo un maksimâlo nominâlo siltuma jaudu atbilstoði siltuma patçiòam Ieegulçðana pçc spauslu spiediena metodes Izslçgt iekâtu a galveno slçdzi (0). Noòemt apvalku (skat.14.lpp.) Atskûvçt noslçgskûvi (3) un pievienot U-veida manometu mçîðanas îscauulei. Atvçt gâzes kânu. Ieslçgt sevis-funkciju (skat.6.2.nodaïu). Minimâlâs siltuma jaudas ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Temometa abas keisâs puses kontollampiòas sâk migot. Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Lai ieegulçtu spiedienu spauslâ uz minimâlo siltuma jaudu, tempeatûas egulatos lçni jâgieþ no labâs puses uz keiso (10.tabula). Siltuma jauda, Dabas gâze H Butâns Popâns kw 10 2,7 5,6 7,3 10.tabula Spiediens spauslâ pie minimâlâs siltuma jaudas Ievadît izdaîto ieegulçjumu atmiòâ (skat.6.2.nodaïu). Maksimâlâs siltuma jaudas ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Temometa abas labas puses kontollampiòas sâk migot. Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Lai ieegulçtu spiedienu spauslâ uz maksimâlo siltuma jaudu, tempeatûas egulatos lçni jâgieþ no keisâs puses uz labo (11.tabula) Siltuma jauda, Dabas gâze H Butâns Popâns kw 12 3,5 7,9 9,8 14 4,6 10,2 12,8 16 5,9 13,3 16,7 18 7,4 16,8 21,1 20 1) 9,2 20,7 26, ,2 23,6 30, , tabula Spiediens spauslâ pie maksimâlâs siltuma jaudas 1) - ûpnîcas ieegulçjums Ievadît izdaîto ieegulçjumu atmiòâ (skat.6.2.nodaïu). Izdaîtâs ieegulçðanas pâbaude i Mçîjumu novize no ieegulçtajiem va bût ±0,5 mba. Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Temometa abas keisâs puses kontollampiòas sâk migot. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç minimâlo siltuma jaudu. Pâbaudît spiedienu spauslâ, ja nepiecieðams - koiìçt. Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Temometa abas labâs puses kontollampiòas sâk migot. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç maksimâlo siltuma jaudu. Pâbaudît spiedienu spauslâ, ja nepiecieðams - koiìçt. Lai beigtu sevis- funkciju, izslçgt iekâtu. Noslçgt gâzes kânu, noòemt U-veida manometu un aizskûvçt noslçgskûvi (3) Ieegulçðana pçc gâzes cauplûdes metodes Izslçgt iekâtu a galveno slçdzi (0). Noòemt apvalku (skat.14.lpp.). Atvçt gâzes kânu. Ieslçgt sevis-funkciju (skat.6.2.nodaïu). Minimâlâs siltuma jaudas ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Temometa abas keisâs puses kontollampiòas sâk migot. Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Lai ieegulçtu gâzes cauplûdi uz minimâlo siltuma jaudu, tempeatûas egulatos lçni jâgieþ no labâs puses uz keiso (12.tabula). 22

23 Ieegulçðana atbilstoði izvçlçtajam gâzes veidam Siltuma Dabas gâze H Butâns Popâns jauda, kw (l/min) (kg/h) (kg/h) 10 20,1 0,9 0,9 12.tabula Gâzes cauplûde pie minimâlâs siltuma jaudas Ievadît izdaîto ieegulçjumu atmiòâ (skat.6.2.nodaïu). Maksimâlâs siltuma jaudas ieegulçðana Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Temometa abas labas puses kontollampiòas sâk migot. Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Lai ieegulçtu gâzes cauplûdi uz maksimâlo siltuma jaudu, tempeatûas egulatos lçni jâgieþ no keisâs puses uz labo (13.tabula) Izdaîtâs ieegulçðanas pâbaude i Mçîjumu novize no ieegulçtajiem va bût ±5 %. Tempeatûas egulatou pagiezt pa keisi lîdz atduei. Temometa abas keisâs puses kontollampiòas sâk migot. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç minimâlo siltuma jaudu. Pâbaudît gâzes cauplûdi, ja nepiecieðams - koiìçt. Tempeatûas egulatou pagiezt pa labi lîdz atduei. Temometa abas labas puses kontollampiòas sâk migot. Iekâtas vadîba automâtiski ieegulç maksimâlo siltuma jaudu. Pâbaudît gâzes cauplûdi, ja nepiecieðams - koiìçt. Lai beigtu sevis- funkciju, izslçgt iekâtu. Noslçgt gâzes kânu. Pâbaudît hemçtiskumu. Siltuma Dabas gâze H Butâns Popâns jauda, kw (l/min) (kg/h) (kg/h) 12 24,2 1,1 1, ,2 1,3 1, ,2 1,4 1, ,3 1,6 1, ,0 1,8 1, ,9 1,9 1, ,9 2,0 2, Iekâtas pâegulçðana uz citu gâzes veidu Ja iekâtas tipa uzlîmç uzâdîtais gâzes veids nesakît a piegâdâtâs gâzes veidu, iekâta i jâpâbûvç. Noslçgt gâzes kânu. A galveno slçdzi izslçgt iekâtu un noòemt apvalku. Demontçt degli. 13.tabula Gâzes cauplûde pie maksimâlâs siltuma jaudas Ievadît izdaîto ieegulçjumu atmiòâ (skat.6.2.nodaïu). 22.att. Noòemt abas degïa gupas un nomainît spauslas. Gâzes veids Spauslu indeks Spauslu skaits Dabas gâze Saðíidinâtâ gâze tabula No jauna uzstâdît degli. Pâbaudît hemçtiskumu. Izdaît gâzes ieegulçðanu (skat.6.3. un 6.4.nodaïas). Uz iekâtas tipa uzlîmes atzîmçt nomainîto gâzes veidu. 23

24 Apkope 7. Apkope Bîdinâjums: Augsts spiegums! Pims dabu uzsâkðanas iekâtai jâbût atslçgtai no elektiskâ tîkla (doðinâtâji, LS-slçdzis). Iekâtas apkopi uzticçt tikai oficiâli atzîtam specializçtam uzòçmumam. Izmantot tikai oiìinâlâs ezeves daïas. Noòemtâs blîves un staplikas jânomaina a jaunâm. Dîkst izmantot tikai sekojoðas smçvielas: - ûdens kontûam: Unisilikon L 641 ( ); - vîtòu savienojumiem: HFt 1v5 ( ). Piekïûðana iekâtas mezgliem Noòemt apvalku (skat.14.lpp.). Noòemt sadales kâbas stipinâðanas skûves. Atvçt sadales kâbu un atvâzt sevisa pozîcijâ. 7.1 Regulâie apkopes dabi Funkciju kontole Pâbaudît visu aizsadzîbas, egulçjoðo un vadîbas ieîèu dabîbu. Degðanas kamea Pâbaudît degðanas kameas tîîbu. Ja degðanas kamea i piesâòota: - demontçt degðanas kameu un noòemt ieobeþotâju; - iztîît kameu a spçcîgu ûdens stûklu. Ja kamea i ïoti piesâòota: ievietot plâksnîtes siltâ ûdenî un pamatîgi tâs notîît. Nepiecieðamîbas gadîjumâ tîît katlakmeni no siltummaiòa un savienojoðâm cauulçm. Izmantojot jaunas blîves, samontçt degðanas kameu. Ievietot ieobeþotâju tuçtâjâ. Deglis Deglis jâpâbauda katu gadu, ja nepiecieðams, tas jâiztîa. Ja i stips degïa piesâòojums (tauki, kvçpi): degli demontçt, ievietot siltâ ûdenî, kam pievienots mazgâðanas lîdzeklis, un pamatîgi iztîît. Ûdens cauplûdes egulatos Noslçgt ûdens kânu. Noòemt ûdens cauplûdes sensou a egulatou. Iztîît ûdens filtu. Izpleðanas tvetne (ik pa tim gadiem) Iekâta nedîkst atasties zem spiediena. Pâbaudît izpleðanâs tvetni, nepiecieðamîbas gadîjumâ, piepildît (a kompesou) lîdz spiedienam apm.0,5 ba. Ieegulçt izpleðanâs tvetnes sâkumspiedienu atbilstoði apkues sistçmas statiskajam augstumam. 23.att. 24

25 Apkope 7.2. Apkues sistçmas iztukðoðana Kastâ ûdens kontûs Noslçgt ûdens kânu. Atvçt visus kastâ ûdens òemðanas kânus. Apkues kontûs Izlaist ûdeni no sildíemeòiem (adiatoiem). Atskûvçt iztukðoðanas skûvi. 7.3 Iekâtas iedabinâðana pçc tehniskâs apkopes Pievilkt visus vîtòsavienojumus. Atkâtoti izlasît 5.nodaïu Iekâtas iedabinâðana un 6.nodaïu Gâzes ieegulçðana. Pâbaudît gâzes ieegulçðanu (spauslu spiediens). Pâbaudît dûmgâzu novadîðanu dûmvadâ (a slçgtu apvalku). Pâbaudît hemçtiskumu. 24.att. 25

26 Kïûmes 8. Kïûmes 8.1 Kïûmju signâls Ja iekâtas ekspluatâcijas laikâ paâdâs kïûmes, atkaîbâ no kïûmes akstua, iekâta daþâdi signalizç pa tâm. Ðî indikâcija atïauj speciâlistam secinât kïûmju aðanâs iemeslus. Kïûmju signâls Iespçjamie iemesli Pâbaude Kïûmju novçðanas taustiòð Tempeatûas ieobeþotâjs Tupgaitas cauuïvada migo a fekvenci 2 eizes sekundç NTC, sûknis (2 Hz), bez tam migo kontollampiòa (LED) 45 Ñ Kïûmju novçðanas taustiòð migo Nav liesmas signâla, Aizdedze, jonizâcija, gâzes a fekvenci 1 eizi sekundç (1 Hz), beidzies doðîbas laiks amatûa bez tam migo kontollampiòa 60 Ñ (LED) Kïûmju novçðanas taustiòð migo Nepaeizs liesmas signâls Jonizâcija, vadîbas plate, a fekvenci vienu eizi 2 sekundçs mitums uz vadîbas plates (0,5Hz), bez tam migo kontollampiòa (LED) 75 Ñ Kïûmju novçðanas taustiòð migo Citas kïûmes Velkmes kontole, gaisa padeve, kastâ a fekvenci vienu eizi 4 sekundçs ûdens tupgaitas NTC (îssavienojums, (0,25 Hz), bez tam migo pââvums), ventilatos kontollampiòa 90 Ñ (LED) Migo kontollampiòa 90 Ñ (LED) Tempeatûas ieobeþotâjs Tempeatûa augstâka pa 95 Ñ? Tupgaitas cauuïvada NTC 15.tabula Lai iekâtu atkal iedabinâtu: novçst aduðâs kïûmes; piespiest kïûmju atbloíçðanas taustiòu Kïûmju novçðana Iekâta dabojas, bet sildíemeòi paliek auksti Atvçt sildíemeòu ventiïus. Pâbaudît pâslçdzçjventili. Pâbaudît cikulâcijas sûkni. Ja sildíemeni aî tupmâk paliek auksti: izslçgt apkues iekâtu un paziòot speciâlistam. Pçc îslaicîgas dabîbas deglis atslçdzas Pâbaudît pâslçdzçjventili. Pâbaudît cikulâcijas sûkni. Ja sûknis pâstâj daboties Noòemt blîvskûvi un uzmanîgi pagiezt vâstu a skûvgiezi. No jauna nostipinât blîvskûvi. 26

27 27

28 28 ROBERT BOSCH SIA A. Deglava iela 60 LV 1035 Rîga Tel