Matemātikas un informātikas didaktika Kods (46 141)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Matemātikas un informātikas didaktika Kods (46 141)"

Transkripts

1 LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Matemātikas un informātikas didaktika Kods (46 141) Pašnovērtējuma ziņojums 2010./2011. studiju gads Apstiprināts Senāta sēdē gada 31. augustā, protokols Nr.1 Senāta priekšsēdētāja Dr. philol. asoc. prof. Z. Gūtmane

2 Pašnovērtējuma ziņojuma darba grupa Darba grupas vadītājs: Vineta Tomsone, Izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā, profesionālā maģistre informācijas tehnoloģijā, Dabas un sociālo zinātņu fakultātes asistente Locekļi: Anita Jansone, datorzinātņu doktore, Dabas un sociālo zinātņu fakultātes docente Kārlis Dobelis, matemātikas doktors, Dabas un sociālo zinātņu fakultātes docents Liāna Suhānova, studiju programmas Matemātikas un informātikas didaktika 1.kursa maģistrante Programmas direktors: Vineta Tomsone, Izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā, profesionālā maģistre informācijas tehnoloģijā Dabas un sociālo zinātņu fakultātes prodekāne: Anita Jansone, datorzinātņu doktore Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekāne: Māra Zeltiņa bioloģijas doktore

3 Saturs 1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daļu- A, obligātās izvēles daļu -B un brīvās izvēles daļu-c apjomu, norādot programmas sastāvdaļu studiju rezultātus Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze) Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) Programmas perspektīvais novērtējums Atbilstība valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības standartam Atbilstība profesijas standartam Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem Studējošie studējošo skaits programmā... 7 Maģistrantu sadalījums pa kursiem un virzieniem pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits absolventu skaits studējošo aptaujas un to analīze absolventu aptaujas un to analīze studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums akadēmiskā personāla skaits akadēmiskā personāla kvalifikācija zinātņu doktori vai profesori akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 6 gadiem zinātniskie pētījumi un jaunrade Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli tehniskais un metod. nodrošinājums) Ārējie sakari: sadarbība ar darba devējiem sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā Secinājumi Programmas attīstības plāns 2011./2012.studiju gadam pielikums pielikums

4 1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Matemātikas un informātikas didaktika mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai izglītības jomā ar specializāciju matemātikas vai informātikas mācīšanā. Tas atbilst LiepU Satversmei un LiepU stratēģiskās attīstības plānam gadam formulētajai misijai un mērķiem nodrošināt konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību, garantēt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgai partnerei Eiropas valstu saimē. Profesionālā maģistra studiju programmas Matemātikas un informātikas didaktika uzdevumi ir šādi: 1. sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas dod iespēju mācīt matemātiku vai informātiku vidējās izglītības atšķirīgās programmās atbilstoši LR IZM apstiprinātajam skolotāja profesijas standartam, VISC apstiprinātajiem standartiem un vadlīnijām matemātikas vai informātikas apguvē; 2. radīt nosacījumus, lai studenti varētu apgūt ārpusklases un ārpusskolas darbam matemātikā vai informātikā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes; 3. nodrošināt jaunrades un pētnieciskā darba pieredzes apguvi matemātikas vai informātikas metodikas jomā; 4. sagādāt iespēju iegūt pietiekami plašu un dziļu kompetenci metodikas, vispārīgās pedagoģijas, psiholoģijas un izglītības procesa organizēšanas problēmu radošā risināšanā, nepieciešamības gadījumos veicot atbilstošus lietišķos pētījumus. 2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība Universitātes mērķi un uzdevumi aizvadītajā studiju gadā bijuši iepriekšējie, arī aplūkojamā studiju programma saglabājusi iepriekšējos mērķus un uzdevumus. Programma tiek īstenota LiepU kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 : 2000 ietvaros, kas garantē tās atbilstošu kvalitāti. Par programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbību var spriest pēc tās galarezultāta. Tā pirmā izpausme ir atzīmes kvalifikācijas eksāmenā, kuru topošie matemātikas skolotāji kārto matemātikas didaktikā, bet nākošie diplomētie informātikas skolotāji informātikas didaktikā / studiju gadā kvalifikācijas eksāmens notiks 2011.gada 13. jūnijā. Programmas darbības rezultāta otrā izpausme ir vērtējumi maģistra darbu aizstāvēšanā, kura notika 2010.gada 29.oktobrī (maģistra darbus aizstāvēja studenti, ar skolotāja kvalifikāciju) un 2011.gada 21.janvārī (maģistra darbus aizstāvēja studenti, bez skolotāja kvalifikācijas). No 11 aizstāvētajiem darbiem (skat. darbu tematus 1. pielikumā) divi tika novērtēti ar 6 (g.labi), viens maģistra darbs ar 7 (labi), 4

5 pieci maģistra darbi ar 8 (ļoti labi), divi darbi ar 9 (teicami), bet viens ar 10 (izcili). Tāpat kā iepriekšējā studiju gadā novērojama tendence, ka labākos studiju sasniegumus gūst maģistranti, kuri sevi apliecinājuši kā centīgākie, zinātkārākie un veiksmīgākie studenti iepriekšējās studijās (parasti tās ir matemātikas vai datorzinātņu bakalaura studijas). No šī viedokļa skatoties, studiju kvalitāti noteikti varētu paaugstināt, izvēloties studijām maģistra programmā pēc iespējas labāk sagatavotus cilvēkus. Šo ceļu kvalitātes paaugstināšanā ierobežo fakts, ka faktiski starp studiju pretendentiem profesionālajā maģistra programmā Matemātikas un informātikas didaktika nav nekāda konkursa. Šajā studiju gadā vērojama arī tendence, ka vairāki studenti bija strādājoši izvēlētajā specialitātē. Šie studenti uzrādīja salīdzinoši labākus rezultātus nekā tikko bakalaura studijas beigušie. Programmas darba galarezultāta kvalitātes trešais rādītājs ir darba vietu atsauksmes par sagatavotajiem speciālistiem. Programma pašreizējā variantā kopumā darbojas tikai piekto gadu, tajā absolventi bijuši tikai 3 gadus, absolventu kopskaits ir 25. Skolotāja darba specifika nosaka to, ka pēc augstskolas beigšanas profesijas apguve īpaši intensīvi norisinās pirmos 3 gadus. Šis laiks vēl nav pagājis, tāpēc nav pamata rīkot īpašu darba devēju aptauju par sagatavoto speciālistu kvalitāti. Līdz šim neorganizētā veidā saņemtās ziņas apliecina, ka visiem programmas beidzējiem ir darbs viņu specialitātē. Pieaugošās konkurences apstākļos skolotāju darba tirgū tas apliecina, ka studiju kvalitāte atbilst prasībām. 3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daļu- A, obligātās izvēles daļu -B un brīvās izvēles daļu-c apjomu, norādot programmas sastāvdaļu studiju rezultātus gada 15. oktobrī notika programmas akreditācija. Pēc akreditācijas laika posmā līdz gada sākumam tika izdarītas izmaiņas studiju programmas saturā un tā īstenošanā, lai pilnveidotu programmu saskaņā ar akreditācijas procesā izskanējušiem ieteikumiem. Tā kā tik ātri ieviest izmaiņas praksē nav iespējams, izmaiņu ieviešana turpinājās / studiju gadā, 2010./2011. studiju gadā un noslēgsies tikai gada janvārī / studiju gadā otro reizi tika izmantota MK Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" Nr. 481 (pieņemti gada 20. novembrī, grozīti gada maijā) paredzētā iespēja pārskaitīt pedagoģisko praksi līdz 12 KRP apjomā personām, kurām jau ir skolotāja kvalifikācija. Pārskata periodā šī iespēja tika attiecināta uz 1 studentu (virziens - informātikas didaktika), kura laikā, kamēr grupas biedri devās pamatskolas praksē, strādāja pie maģistra darba. Maģistra darbu studente aizstāvēs nākamā studiju gada semestra vidū 3 mēnešus agrāk nekā pārējie studenti. Tika izvērtēts un pārskatīts samērs starp studiju programmas blokiem, samazinot A bloka studiju disciplīnu apjomu par 6 kredītpunktiem un iedibinot C bloku ar 6 kredītpunktiem /2011.studiju gadā tika piedāvāti divi C daļas kursi: 5

6 Skolēnu matemātisko spēju attīstība un Matemātikas un informātikas metodikas vēsture / studiju gadā pilnībā pēc jaunajiem tipveida plāniem studēja 1. un 2. kursa studenti; pēc pārejas plāna, kurā mainīti tikai prakšu ilgumi un 12 KRP prakse maģistrantiem ar skolotāja diplomu mainīta pret maģistra darba daļas izstrādi, studēja 3. kursa studenti un maģistra darbus aizstāvēja 2010.gada 29.oktobrī. Studenti bez skolotāja kvalifikācijas maģistra darbus aizstāvēja 2011.gada 21.janvārī. 1. un 2. kursa studentiem ir šāds kredītpunktu sadalījums: (sk. 1.tabulu). 1.tabula Kredītpunktu sadalījums pa blokiem A bloks B bloks C bloks Prakse Gala pārbaudījumi Studiju ilgums Studentiem bez ,5 g. skolotāja kvalifikācijas Studentiem ar skolotāja kvalifikāciju ,2 g. 4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze) 2010./2011. studiju gadā bez būtiskām izmaiņām. 5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) Studiju forma pilna laika klātienes studijas. Studiju metodes: lekcijas, semināri, grupu darbi, individuālais darbs, e-studijas (moodle.lielpu.lv), praktiskais darbs, projekta darbi, prakse, konsultācijas, patstāvīgais darbs. No studējošā tiek gaidīta atbildība par studijām, patstāvīgā darba izpildi un prakses uzdevumu realizācija. Docētāju pētnieciskais darbs atspoguļojas studiju saturā kā novitāte, bet sagatavotie mācību līdzekļi atvieglo studiju satura apguvi. Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu pedagoģiskajā procesā skolā. Studiju programmas studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbībā, tas saistīts ar maģistra darba izstrādi. Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros 2.kursa studenti piedalījās Studentu un maģistrantu zinātniskā konferencē 2011.gada 11.martā (skat. 2.pielikumu) Maģistranti tika iesaistīti LiepU Matemātikas olimpiādes klases skolēniem organizēšanā un darbu labošanā. Tādejādi viņi guva pieredzi ārpusklases pasākumu organizēšanā, kā arī iepazinās ar dažām pētniecības iemaņu iekļaušanas iespējām skolas matemātikas kursa saturā. 6

7 6. Programmas perspektīvais novērtējums Studiju programmā ir ievērota augstākās profesionālās izglītības studiju programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajā darbā un praksē Atbilstība valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības standartam Pārskata periodā izmaiņas nav Atbilstība profesijas standartam Pārskata periodā izmaiņas nav Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem Darba devēju aptauja 2010./2011.studiju gadā nav veikta. Līdz šim absolventiem nav bijušas grūtības iekārtoties darbā par skolotājiem, jo lielākā daļa jau strādā par pedagogiem izglītības iestādēs, kā arī vienmēr pastāvošā nepieciešamība kompensēt nelielu matemātikas un informātikas skolotāju trūkumu Kurzemes reģiona skolās (tas saistīts ar paaudžu nomaiņu un skolotāju pāreju darbā citās profesijās). 7. Studējošie 7.1. studējošo skaits programmā 2010./2011.studiju gadā studiju programmā mācās 28 studenti: 1.kursā mācās 10 studenti, 2.kursā - 7 studenti, bet 11 studenti beidza 3.kursu. No pašreizējiem maģistrantiem 10 ir topošie vidusskolas matemātikas, bet 7 informātikas skolotāji. To sadalījums pa kursiem redzams 2.tabulā. 2.tabula Maģistrantu sadalījums pa kursiem un virzieniem Virziens 1.kurss 2.kurss 3.kurss Matemātikas didaktika Informātikas didaktika Kopā pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits Pirmajā studiju gadā (2010./2011.) imatrikulēto studentu skaits 10, 6 studenti - matemātikas didaktikā, 4 studenti informātikas didaktikā. 7

8 7.3. absolventu skaits gada janvārī studiju programmu pabeidza 11 absolventi: 7 matemātikas skolotāji, 4 informātikas skolotāji. Kopā šo studiju programmu absolvējuši 25 studenti studējošo aptaujas un to analīze Studiju kvalitātes nodrošināšanai, regulāri tiek veikta studentu aptauja /2011.st.g. studentu aptaujas dati liecina, ka kopumā studentus apmierina izvēlētā studiju programma. Studenti ir atzīmējuši, ka studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš (vidusskolā, bakalaura studijās u.tml.), papildina studējoša vispārējo redzesloku un ka iegūtās zināšanas noder darbā. Kā vienu no studijas programmas stiprajām pusēm, studenti atzīmējuši labus un kompetentus docētājus. Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā studenti ir apmierināti ar nodarbību plānojumu (nodarbības studentiem notiek piektdienās un sestdienās) un studiju programmas saturu, taču ir atzīmējuši, ka lekciju tēmas atsevišķos studiju kursos dublējas un maz tiek apskatītas reālas problēmas un tēmas ar kurām sastopas darbā skolās. Studenti ir apmierināti ar studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, pozitīvi atzīmējuši to, ka studiju kursi un attiecīgie metodiskie un mācību materiāli ir sagatavoti Moodle vidē (moodle.liepu.lv) absolventu aptaujas un to analīze Absolventu aptauja netika veikta studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā Studējošo līdzdalībai studiju procesa pilnveidošanā ir būtiska nozīme. Informāciju par aktualitātēm studiju procesā studenti saņēma regulāri tiekoties ar programmas direktoru un sarakstoties pa e-pastu ar programmas direktoru, kā arī piedaloties diskusijās par jautājumiem, kas varētu uzlabot studiju programmas darbību. 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 8.1. akadēmiskā personāla skaits Pārskata periodā būtiskas izmaiņas nav notikušas akadēmiskā personāla skaitā. Studiju programmas kursa Pedagoģijas aktuāli jautājumi realizācijai tika piesaistīta profesore, Dr.paed. A.Samuseviča un informātikas didaktikas virziena kursu Skolas informātikas kursa zinātniskie pamati un Informātikas metodika I, II realizācijā tika piesaistīta asistente, Mg.sc.educ, Mg.ing. Vineta Tomsone. 8

9 Nr. p. k. Vārds, uzvārds Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts Amats, ievēlēts vai uz laiku pieņemts darbā Zinātniskais vai akadēmiskais grāds 1. Baiba Bērztīse Lektore, ievēlēta Pedagoģijas maģistre (matemātikas didaktikā) 2. Kārlis Dobelis Docents, ievēlēts Matemātikas doktors 3. Uldis Drišļuks Lektors, uz laiku Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadība 4. Ērika Gintere Lektore, ievēlēta Sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, izglītības zinātņu maģistre 5. Olga Glikasa Docente, ievēlēta Pedagoģijas doktore Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads Vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija, LVPI, Vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija, LPI, augstākā profesionālā izglītība Iestādes un uzņēmuma vadības specialitātē, LPA, Skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu specialitāte, DPI, Zaigonis Graumanis Docents, ievēlēts Filozofijas doktors Filozofs, pasniedzējs, LVU, Filozofija Plānotie studiju kursi Skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati; Matemātikas metodika I, II; Prakse pamatskolā; Prakse vidusskolā; Kvalifikācijas eksāmens matemātikas metodikā Izglītības pētījumu metodoloģija un datu apstrāde Projektu izstrāde un vadīšana Pedagoģiskā psiholoģija I, II Vides un veselības izglītība 9

10 7. Klavdija Ģingule Docente, ievēlēta Pedagoģijas doktore; Matemātikas maģistre 8. Edvīns Ģingulis Profesors, ievēlēts Pedagoģijas doktors 9. Aija Kairēna Lektore, uz laiku Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 10. Vaira Kārkliņa Docente, ievēlēta Pedagoģijas doktore 11. Vineta Kulmane Lektore, uz laiku Pedagoģijas maģistre 12. Aija Kukuka Lektore, ievēlēta Pedagoģijas maģistre Vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija, Čuvašijas PI, Matemātiķis, LVU, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, RTU, Vidusskolas matemātikas skolotāja, V.Lāča LVPI, Bioloģijas bakalaura grāds, LU, Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, LU, Vidusskolas matemātikas skolotājs, LPI, Skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati; Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas praktikums Pedagoģijas aktuāli jautājumi; Izglītības pētījumu metodoloģija un datu apstrāde; Skolēnu matemātisko spēju attīstība; Matemātikas un informātikas metodikas vēsture; Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana Ekonomikas pamati Matemātikas metodika I, II; Vides un veselības izglītība Prakse pamatskolā; Prakse vidusskolā; Kvalifikācijas eksāmens informātikas metodikā; Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 13. Anita Līdaka Asociētā Pedagoģijas Pamatskolas skolotājs, Audzināšanas teorija 10

11 profesore, ievēlēta doktore V.Lāča LVI, Jeļena Mihejeva Docente, ievēlēta Psiholoģijas doktore 15. Ilze Miķelsone Asociētā profesore, ievēlēta Pedagoģijas doktore 16. Ilma Neimane Docente, ievēlēta Pedagoģijas doktore 17. Alīda Samuseviča Profesore, ievēlēta Pedagoģijas doktore 18. Vineta Tomsone Asistente, uz laiku Izglītības zinātņu maģistre, Profesionālā maģistra grāds inženierzinātnēs 19. Lāsma Ulmane Ozoliņa Asistente, uz laiku Izglītības zinātņu maģistre 20. Irēna Valdmane Lektore, ievēlēta Pedagoģijas maģistre Pirmsskolas psiholoģijas pasniedzēja kvalifikācija, Ļeņingradas PI, Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiķa kvalifikācija, V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Matemātikas skolotāja kvalifikācija, LVPI, Pamatskolas skolotājas kvalifikācija, Liepājas Pedagoģiskais institūts, dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, LPA, Informātikas skolotāja kvalifikācija, LPA, Pedagoģijas bakalaura grāds, sociālā pedagoga kvalifikācija, LPA, Pamatskolas skolotāja kvalifikācija, V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Sociālā psiholoģija Pedagoģisko tehnoloģiju didaktiskie principi Pedagoģisko tehnoloģiju didaktiskie principi Pedagoģijas aktuāli jautājumi Skolas informātikas kursa zinātniskie pamati; Informātikas metodika I, II; E studiju didaktika Vispārīgā pedagoģija 11

12 21. Laimons Virsis Asistents, uz laiku Izglītības zinātņu maģistrs 22. Inta Znotiņa Lektore, ievēlēta Izglītības zinātņu maģistre (informātikas didaktikā); Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs Automātisko elektrosakaru inženieris, Rīgas Politehniskais institūts, Informātikas skolotāja un pamatskolas matemātikas skolotāja; tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija, LPA, Mācību vides organizācija informātikā Mācību programmatūras izstrāde; Kursa projekts; Informātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas praktikums 12

13 8.2. akadēmiskā personāla kvalifikācija Akadēmiskā personāla zinātniskā un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša, lai īstenotu studiju programmas saturu. Studiju satura īstenošanu pozitīvi ietekmē akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, iesaistīšanās Latvijas zinātnes padomes un starptautiski finansētos projektos. RTU un LiepU starpaugstskolu doktorantūras programmā E - studiju tehnoloģijas un pārvaldība turpina studijas 2 no programmā strādājošajiem docētājiem: Vineta Kulmane (3.kursā), Lāsma Ulmane Ozoliņa (4.kursā) zinātņu doktori vai profesori Amats, grāds 2011.gads Profesori 2 Asociētie profesori 2 Docenti 7 Lektori: t.sk. ar doktora grādu ar maģistra grādu 8 Asistenti: t.sk. ar doktora grādu ar maģistra grādu akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 6 gadiem Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši studiju programmas Matemātikas un informātikas skolotājs mērķiem un uzdevumiem un saskaņā ar Liepājas Universitātes noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, kā arī ievērojot studentu aptauju analīzes rezultātus. Ik gadu Liepājas Universitātes Senātā apstiprina mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plānu un tiek sagatavots pārskats par pētniecības darbu, kurā tiek apkopoti zinātņu apakšnozaru pētniecības rezultāti. Docētāju atlase notiek atbilstoši Kvalitātes vadības sistēmā noteiktajai procedūrai Personāla plānošana, atlase un novērtēšana zinātniskie pētījumi un jaunrade LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība un tās rezultāti (publikācijas, zinātniskie referāti, projektu izstrāde, u.c.) tiek veikta saskaņā ar Zinātniskās darbības stratēģijā gadam noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki darbojas LiepU pētniecības struktūrvienībās: Izglītības zinātņu institūtā, Socioloģisko pētījumu centrā, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūtā. Mācību gada laikā mācībspēku veiktos zinātniskos pētījumus studiju programmas Matemātikas un informātikas didaktika jomās raksturo viņu publikācijas un citas zinātniskās aktivitātes. 13

14 Dalība konferencēs: A.Samuseviča: 1. Starptautiskā zinātniskā konference SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA Rēzeknes augstskolā gada maijā referāts : Konfliktu risināšanas attīstošā potenciāla aktualizācija. 2. VIII Starptautiski zinātniskā konference Šauļu Universitātē, referāts: Pedagoģiskās mijiedarbības attīstošais potenciāls, gada 19. Novembrī. Ē.Gintere: 1. Starptautiska zinātniskā konference,,sabiedrība. Integrācija. Izglītība" Rēzeknes augstskola. Sertifikāts. 2. Starptautiskā kreativitātes konference KREATIVITĀTES DIAGNOSTIKAS UN ATTĪSTĪBAS NOZĪME CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBĀ. Skolēnu radošās darbības aktivizēšana (Enhancement of students creative activity).sertifikāts. I.Miķelsone: Starptautiskās Izglītības humanizācijas akadēmijas un LiepU Starptautiski zinātniskā konference Izglītība un pilsoniskā sabiedrība 2010.gada septembris, Liepāja K.Dobelis: Referāts Pārmaiņas kvalitātes pilnveides rīks. 14. starptautiskā konference Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi. Liepāja, LiepU, g maijs. I.Valdmane: 1. Dalība Starptautiskās Izglītības humanizācijas akadēmijas (IAHE) konferencē Liepājā (2010) ar referātu Reformpedagoģijas kontekstuālā saikne ar pilsoniskas sabiedrības aspektiem Latvijā 2. 5.sociālā darba konference Sociālā darba aktualitātes: audzināšana kā sociāla problēma L.Ulmane Ozoliņa: Ulmane- Ozolina, L., Ukstiņa R. (2011) Tendency of e-learning development from individual to collaborative//14. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi rakstu krājums, 2011, Liepāja, Latvija, Maijs I.Neimane: Starptautiska zinātniska konference IAHE, LiepU Izglītība un pilsoniskā sabiedrība sept. Referāts Reformpedagoģiskie centieni pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē darbam apvienotajās klasēs mūsdienu sabiedrībā Latvijā. Raksts iesniegts publicēšanai. V.Kulmane: 1. Vineta Kulmane, Marina Kazakēviča. Referāta tēma Informāciju tehnoloģiju izmantošana izglītībai ilgtspējīgai attīstībai : tendences un pieredze Liepājas universitātē. LiepU un LU konference Vides izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2010.gada 11.decembrī. 2. Vineta Kulmane, Andra Jākabsone. Darba grupas optimizācija tiešsaistē, ņemot vērā dalībnieku individuālās īpašības. 14.starptautiskā zinātniskā konference 14

15 Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi 2011.gada 19. un 20. maijā. Iesniegta arī publikācija. Publikācijas: 1. Ģingulis, E. The teacher promoter of students mathematical abilities. // Proceedings of the 2nd International conference Gifted Children: Chalenges and Possibilities. Kaunas: Kaunas University of Techology, p ISBN Ģingulis, E. Kā pārvarēt savu slinkumu matemātikas apguvē // Skolotāja almanahs / Sākums Nr. 4 (4) lpp. ISSN Гингулис Э.Ж. Формирование профессиональной компетентности учителей математики по вопросам развития математических способностей учащихся. // Материалы международной научной-практической конференции "Формирование проффесиональной компeтентности будущих специалистов в условиях кредитной технологии обучения: опыт, проблемы и перспективы", Кокшетау: Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова, Том 1. C ISBN Samuseviča, A. Konfliktu risināšanas attīstošā potenciāla aktualizācija // Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. Rēzekne: RA, lpp. ISSN Samuseviča, A. Lehrerbildungsprobleme in Lettlans: Bildungsziele und Professionalisierung // Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chansen und Risiken neuer Entwicklungen. IAHE: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, S ISBN Samuseviča, A. Pedagoģiskā partnerība audzināšanas problēmu risināšanā //Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mjiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts. II Zinātnisko rakstu krājums: Liepāja: LiePA, lpp. ISBN Samuseviča, A. Pirmsskolas skolotāju konfliktu risināšanas kompetences paaugstināšana // ATEE Sprig University. teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching. Riga: ATEE and The University of Latvia, lpp. ISBN Adilova, O., Samusevica, A. (2010) Development of Teenagers Self- regulatend Learning Skills// Mokytoju rengimas XXI amžiuje: Pokyčiai ir perspektyvos. Šiauliu Universitetas, CD, lpp. ISBN Gintere, Ē. Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē.,,school environment as a factor of the cultivationof students motivation to study,,2011. ISSN Gintere, Ē. Latvijas avīze ,,Skolēnu uzvedības problēmas un risinājumi mācību procesā. Izglītojošs raksts. 11. Gintere, Ē. Diena Mājā ar varmāku. Izglītojošs raksts. 12. Mikelsone, I. New developments in Educational Science Courses after Bologna. / Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chancen und Risiken 15

16 neuer Entwicklungen./ The International Academy for the Humanization of Education (IAHE), Hildesheim, Germany, pp. 13. Znotiņa, I. Publikācija Polijas 6. starpdisciplinārajā nacionālajā zinātniskajā konferencē Fase of the Internet "(Re) Defining the Web": I.Znotiņa, A.Jansone "An Approach to the Internet Environment Personalization", Elblag, Polija Drišļuks, U. Liepāja kā attīstības ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātne, 2008 Rīga. Jaunatne, tās izaugsmes iespējas ( ) 15. Drišļuks, U. Sabiedrība un kultūra.11 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra.vadībzinātņu katedra Liepāja, LiePA Projektu izmantošana Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes darbībā ( ) 16. Valdmane I. Skolēna pašrealizācija skolā kā demokrātiskas sabiedrības pilsoņa veidošanās aspekts: alternatīvo skolu pieredze// Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts. Rakstu krājums.- Liepāja: LiePa, Ģingulis E., Kukuka A. Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādes // Mācību līdzeklis Liepāja: LiePA, lpp. 18. Tomsons Dz., Ulmane- Ozolina, L. (2011) Integration of collaborative learning in educational game//technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform 2nd International Conference, TECH-EDUCATION 2011, Athens, Greece, May 19-21, SPRINGER proceedings. 19. Ulmane- Ozolina, L., Ukstiņa R. (2011) Tendency of e-learning development from individual to collaborative//14. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi rakstu krājums, 2011, Liepāja, Latvija, Maijs Ulmane-Ozoliņa L. (2011) Collaborative learning in blended learning//problems of Education in 21st century (iesniegts un gaida apstiprinājumu publicēšanai) 21. M.Kazakēviča, V.Kulmane., L.Ulmane-Ozoliņa. Web. 2.0 potenciāls personīgo zināšanu pārvaldībā. Liepājas Universitātes 13. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija. 22. Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Marina Kazakēviča, Vineta Kulmane. Collaboration tools in higher education students everyday life and learning. Journal: International Journal of Teaching and Case Studies Vol. 3, No.2/3/4 pp Dalība pētnieciskos un izglītības projektos: 1. Alīda Samuseviča. ESF projekts Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei (Nr. 1DP/ /10/IPIA/VIAA/002). 2. Alīda Samuseviča. Lifelong Learning Programme Grundtvig Workshop JIP Jokes, Idioms and Proverbs ( DE2-GRU ) vom bis in Padeborn, Deutschland (Zertifikat). 3. Alīda Samuseviča, Aija Kukuka, Lāsma Ulmane Ozoliņa, Vineta Tomsone. ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 16

17 pedagogu kompetences paaugstināšana (2009/0274/1DP/ /09/IPIA/VIAA/ Alīda Samuseviča. ESF darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība apakšaktivitātes Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 5. Ērika Gintere, Ilze Miķelsone, Inta Znotiņa, Aija Kukuka, Lāsma Ulmane Ozoliņa, Vineta Tomsone. ESF,,Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība,,nr.2010/0062/1dp/ /09/ipia/viaa/ Ērika Gintere. ESF,, Sociālās atstumtības riska mazināšana Grobiņas un Durbes novada izglītības iestādēs.,,nr. 2009/0246/1IDP/1/2/2/4/2/ 09/APIA/VIAA/102 konsultants. 7. Ērika Gintere. ESF projekts Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām 8. Ilze Miķelsone Projekts (Reg. Nr TEMPUS DE- TEMPUS JPCR) Vernetzte und gestufte Aus- und Weiterbildung in Bildungsmanagement und unsere (projektu realizē Hildesheimes, Bielefeldes, Krems (Vācija), Lodzas (Polija), Novgorodas, Smoļenskas (Krievija), Vitebskas, Brestas (Baltkrievija), Dņepropetrovskas (Ukraina) universitātes. Projekta ilgums no 2010.janavāra 2013.gada janvārim. Projekta eksperte. 9. Ilze Miķelsone. Studiju programmas, mentoru profesionālās pilnveides programmas un atbalsta materiālu izstrāde un pilnveide projektā Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide Vienošanās Nr. 2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001, LU reģistrācijas Nr. ESS2010/ Inta Znotiņa, Vaira Kārkliņa. No matemātikas darba grupas konsultants IT jautājumos Eiropas sociālā fonda projektā Dabaszinātnes un matemātika (Nr. 2008/0002/1DP/ /08/IPIA/VIAA/001) 11. Irēna Valdmane GRUNDVIG mobilitāte Workshop Kommunikation und Kooperation im lebenslangen Lernen ( DE2_GRU ) , Paderborn (Vācija). 12. Aija Kukuka Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli tehniskais un metod. nodrošinājums). Atskaites periodā jūtami uzlabojies auditoriju nodrošinājums ar informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējām, bibliotēkas apgāde ar datoriem, kopēšanas pakalpojumiem un plašu literatūras klāstu. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Dabas un sociālo zinātņu fakultātē ir piecas datoru klases. Fakultātes rīcībā ir video/datu projektori, interaktīvās tāfeles un grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu demonstrēšanai. 17

18 Liepājas Universitātes bibliotēkā ir pieeja dažādām abonētām datu bāzēm: Britanica Online, EBSCO, Letonika, Lursoft, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, Nozare.lv, SAGE u.c., abonētiem elektroniskiem preses izdevumiem: Latvijas Vēstnesis + Jurista vārds, Rīgas Laiks. 10. Ārējie sakari: sadarbība ar darba devējiem Studiju programmas atskaites periodā pozitīvi vērtējama sadarbība ar Izglītības pārvaldēm un mācību iestādēm. Mācību iestāžu pārstāvji piedalījušies un arī turpmāk piedalīsies kvalifikācijas eksāmena komisijā, kā arī maģistra darbu aizstāvēšanā. Viņi regulāri izsaka savus vērtējumus par studiju procesa kvalitāti maģistrantu pedagoģisko prakšu laikā. Sadarbībā ar Izglītības pārvaldēm, veiksmīgi tiek realizētas skolēnu rudens un pavasara olimpiādes matemātikā un fizikā. Universitātes docētāji aktīvi iesaistās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un referātu lasījumos un to vērtēšanā. Sadarbība ar darba devējiem (ar tos pārstāvoši Izglītības un zinātnes ministriju) izpaudusies arī tādejādi, ka pašnovērtējuma periodā studiju programmas mācību spēki ir piedalījušies pētniecības un izglītības projektos: sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas augstskolām tiek realizēta dažādos virzienos un jomās, kā galvenās var minēt: Universitātes mācībspēku līdzdalība starptautiskos projektos; mācībspēku mobilitāte un pieredzes apmaiņa; zinātnisko un zinātniski metodisko konferenču, semināru un citu informatīvu pasākumu organizēšana. Labu pieredzi ar citām Latvijas augstskolām mācībspēki guvuši, iesaistoties pedagogu tālākizglītības projektos: IZM Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika (2008/0002/1DP/ /08/IPIA/VIAA/001) Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (2009/0274/1DP/ /09/IPIA/VIAA/003) ESF,,Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība,,nr.2010/0062/1dp/ /09/ipia/viaa/003. Studentu mobilitāte nav bijusi, arī gadījumā, ja tiks atrasta partneraugstskola ārvalstīs, ar kuru iespējama maģistrantu apmaiņa, studentu aptaujas liecina, ka šādai apmaiņai ir maz iespējamo dalībnieku. Kā kavējoši faktori tiek minēti: 1) sliktas svešvalodu zināšanas (svešvalodas jāapgūst sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un bakalaura studiju programmā, maģistrantūras programmā tām nav vietas); 2) ģimenes apstākļi; 3) nepieciešamība saglabāt darba vietu (gandrīz visi maģistranti nopelna sev iztiku, paralēli studijām strādājot). 18

19 11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā Šajā jautājumā aplūkojamā periodā nebija būtisku izmaiņu. 12. Secinājumi 1. Studiju programma saturiski atbilst Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem un saistošajiem dokumentiem, kas ļauj absolventiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Vienlaikus studējošo aptaujas rezultāti norāda uz nepieciešamību pārskatīt atsevišķu studiju kursu saturu un izvērtēt tā atbilstību skolas pedagoģijas aktualitātēm. 2. Studējošo aptaujas un docētāju savstarpējās diskusijas norāda uz nepieciešamību optimizēt nodarbību un studējošo patstāvīgā darba organizāciju, ņemot vērā atsevišķu kursu specifiku dažus no tiem plānot kompakti, citus izvērstus laikā. 3. Pilnveidojama atgriezeniskā saikne studentu patstāvīgai pētnieciskai darbībai, vairāk iesaistot studentus zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs un kopīgu pētījumu veikšanā sadarbībā ar mācībspēkiem. 4. Aktivizēt docētāju iesaistīšanos studiju materiālu sagatavošanā MOODLE vidē, kas uzlabotu studiju kvalitāti un nodrošinātu studējošo patstāvīgās studijas. 19

20 13. Programmas attīstības plāns 2011./2012.studiju gadam N.p. k. Risināmas problēmas plānotās aktivitātes 1. Studentu skaita saglabāšana un palielināšana 2. Studiju programmas saturiskā pilnveide, studentu pastāvīgā darba organizēšana 3. Mācībspēku zinātniski pētnieciskā potenciāla izaugsme projektos 4. Matemātikas un informātikas didaktikas literatūras fonda paplašināšana 5. Zinātniskā un studiju pētniecības darba attīstība Priekšlikumi to risināšanai Izpildes laiks Atbildīgai par izpildi izpildi Strādājošu matemātikas vai informātikas 2011./2012. st. skolotāju, kuriem jau ir skolotāja gads kvalifikācija, bet nav maģistra grāda, informēšana par šo studiju programmu. Studiju programmas publicitātes uzturēšana un vairošana, pilnveidojot un izplatot bukletu par šo studiju programmu Studiju kursu satura un prasību pielāgošana skolas pedagoģijas aktualitātēm. Studiju kursu izstrādāšana Moodle vidē. Studējošo patstāvīgo darbu uzskaite. Studijas doktorantūrā, mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pilnveide, docētāju dalība starptautiskās konferencēs un Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi literatūras papildināšanai Maģistra darbu izstrādāšanas metodikas pilnveide, organizējot šo darbu zinātnisko vadītāju pieredzes apmaiņu metodiskā seminārā. Maģistrantu zinātniskā konference 6. Docētāju mobilitāte Meklēt iespējas jaunu sakaru izveidei Kopēji pētniecības un sadarbības projekti 2011./2012. st. gads 2011./2012. st. gads 2011./2012. st. gads 2011./2012. st. gads 2011./2012. st. gads Programmas direktors Programmas direktors Programmas direktors Programmas direktors Programmas direktors Programmas direktors Izpildītāji Programmas direktors, docētāji, SAD Programmas direktors, docētāji Docētāji Docētāji LiepU bibliotēkas vadītāja Docētāji Docētāji Ārējo sakaru daļa Izpildes apliecinājums/ novērtējums Reklāmas pasākumu apliecinājumi: publikācijas laikrakstos, viesošanās skolās, piedalīšanās Sabiedrisko attiecību daļas rīkotajos pasākumos Studiju kursu apraksti Studiju kursu saraksts Moodle vidē Studijas doktorantūrā, referāti, tēzes, publikācijas Iegādāto grāmatu saraksts Semināru tēmas Konferences programma Sadarbības līgumi Projektu pieteikumi 20

21 7. Absolventu aptauja Veikt absolventu aptauju 2011./2012. st. gads Programmas direktors LiepU Socioloģisko pētījumu centrs Absolventu aptaujas rezultāti 21

22 1. pielikums Profesionālās maģistra studiju programmas Matemātikas un informātikas didaktika absolventu maģistra darbu tēmas un vadītāji 2010./2011. studiju gadā Nr. Vārds, uzvārds Tēma Vadītājs 1. Daiga Lagzdiņa Informātikā iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu noturīgums, tā veicināšanas iespējas. Mg.sc.educ., Mg.ing. Vineta Tomsone 2. Alina Gindra Praktiskie uzdevumi pamatskolas Mg.paed. Baiba 3. Grigorijs Kravčuks matemātikas kursā Plaknes figūru īpašību apguve pamatskolā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Bērztīse Dr.paed. Edvīns Ģingulis 4. Sanita Pārpuce Elektroniskie mācību materiāli matemātikā vakarskolu audzēkņiem Dr.paed. Edvīns Ģingulis 5. Sandra Šulme Matemātisko spēju attīstība matemātikas stundās un ārpusklases darbā Dr.paed. Edvīns Ģingulis 6. Sintija Atvare Mājas kontroldarbi, gatavojoties 9.klases matemātikas eksāmenam Dr.paed. Edvīns Ģingulis 7. Mārtiņš Eizengrauds Ģeometrijas jautājumu integrācija vienotā 7.-9.klases matemātikas kursā Dr.paed. Edvīns Ģingulis (teorija un prakse) 8. Linda Plaude Galvas rēķini Mg.paed. Aija Kukuka 9. Līga Jaunzeme Interaktīvās mācību metodes priekšmeta Programmējamie loģiskie kontrolieri apguvē Mg.sc.educ. I.Znotiņa 10. Aija Pētersone Mācību materiāli izklājlapās vakarskolas audzēkņiem 11. Ainars Vītoliņš Prezentācija kā viens no metodiskajiem risinājumiem informātikas apguvē Mg.paed. Aija Kukuka Dr.paed. Edvīns Ģingulis Piezīme /2011. studiju gadā LiepU profesionālā maģistra grādu izglītībā ieguva 11 studenti: matemātikas skolotāja kvalifikāciju 7 studenti - Alina Gindra, Grigorijs Kravčuks, Sanita Pārpuce, Sandra Šulme, Sintija Atvare, Mārtiņš Eizengrauds, Linda Plaude un informātikas skolotāja kvalifikāciju 4 studenti: Daiga Lagzdiņa, Līga Jaunzeme, Aija Pētersone, Ainars Vītoliņš. 22

23 2. pielikums Zinātnes un radošuma nedēļa Studentu un maģistrantu zinātniskā konference 2011.gada 11.marts Nr. p.k. Studenta vārds, uzvārds Studiju programma Referāta temats 1. Ilzīte Griķe 2.PMmid Teksta uzdevumu risināšana 2. Sigita Kūla 2.PMmid Lāsma Lēruma Līga Šeidlere Arta Šķipare Anastasija Tokmakova Programmēšanas pamatu attīstība Latvijas skolās 2.PMmid Datu bāzes informātikas kursā 2.PMmid Vektoru pielietojums standarta ģeometrijas uzdevumu risināšanā 2.PMmid Informātikas apguve grupā 2.PMmid Skolēnu loģiskās domāšanas attīstība matemātikas stundās 5. 9.klasē Zinātniskais vadītājs Vaira Kārkliņa, Dr.paed. Inta Znotiņa, Mg.sc.educ. Aija Kukuka, Mg.paed. Edvīns Ģingulis, Dr.paed. Aija Kukuka, Mg.paed. Edvīns Ģingulis, Dr.paed. 23