dvädaçastoträëi prathama stotram vande vandyaà sadänandaà väsudevaà niraïjanam indiräpatimädyädi varadeça varapradam 1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "dvädaçastoträëi prathama stotram vande vandyaà sadänandaà väsudevaà niraïjanam indiräpatimädyädi varadeça varapradam 1"

Transkripts

1 dvädaçastoträëi prathama stotram vande vandyaà sadänandaà väsudevaà niraïjanam indiräpatimädyädi varadeça varapradam 1 namämi nikhilädéça kiréöäghåñöha péöhavat håttamaù çamane'rkäbhaà çrépateù pädapaìkajam 2 jämbünadämbarädhäraà nitambaà cintyaméçituù svarëamaïjérasaàvétam ärüòhaà jagadambayä 3 udaraà cintyam éçasya tanutve'pi akhilambaraà valitrayäìkitaà nityam ärüòhaà çriyaikayä 4 smaraëéyamuro viñëoù indiräväsamuttamaiù anantam antavadiva bhujayorantaraìgatam 5 çaìkacakragadäpadmadharäçcintyä harerbhujäù pénavåttä jagadrakñä kevalodyogino'niçam 6 santataà cintayetkaëöhaà bhäsvatkaustubhabhäsakam vaikuëöhasyäkhilä vedä udgéryante'niçaà yataù 7 smareta yäminénätha sahasrämitakäntimat bhavatäpäpanodéòyam çrépateù mukhapaìkajam 8 pürnänanyasukhodbhäsim andasmitamadhéçituù govindasya sadä cintyaà nityänandapadapradam 9 smärämi bhavasantäpa hänidämåtasägaram pürnänandasya rämasya sänurägävalokanam 10 dhyäyedajasraméçasya padmajädipratékñitam bhrübhaìgaà pärameñöhyädi padadäyi vimuktidam 11

2 santataà cintaye'nantam antakäle viçeñataù naivodäpuù gåëanto'ntaà yadguëänäm ajädayaù 12 dvädaça stotreñu prathama stotraà sampürëam

3 atha dvitéyastotram svajanodadhisaàvåddhi pürëacandro guëärëavaù amandänanda sändro naù sadävyädindiräpatiù 1 ramäcakorévidhave duñöa darpodavahnaye satpänthajanagehäya namo näräyaëäya te 2 cidacidbhedamaûilaà vidhäyädhäya bhuïjate avyäkåtagåhasthäya ramäpraëayine namaù 3 amandaguëasäro'pi mandahäsena vékñitaù nityamindirayä'nandasändro yo naumi taà harim 4 vaçé vaço na kasyäpi yo'jito vijitäkhilaù sarvakartä na kriyate taà namämi ramäpatim 5 aguëäya guëodreka svarüpäyädi käriëe vidäritärisaìghäya väsudeväya te namaù 6 ädideväya devänäà pataye säditäraye anädyajïänaparäya namaù pärävaräçraya 7 ajäya janayitre'sya vijitäkhiladänava ajädi püjyapädäya namaste garuòadhvaja 8 indirämandasändrägya kaöäkñaprekñitätmane asmadiñöaika käryäya pürëäya haraye namaù 9 dvädaçastotreñu dvitéyastotram sampürëam

4 atha tåtéyastotram kuru bhuìkñva ca karma nijaà niyataà haripäda vinamradhiyä satatam harireva paro harireva gururharireva jagatpitåmätågatiù 1 na tato'styaparaà jagatéòyatamaà paramätparataù puruñottamataù tadalaà bahulokavicintanayä pravaëaà kuru mänasaméçapade 2 yatato'pi hareù pada saàsmaraëe sakalaà hyaghamäçu layaà vrajati smaratastu vimukti padaà paramaù spuöameñyati tatkimapäkriyate 3 çruëutämalasatyavacaù paramaà çapatheritamucchrita bähu yugam na hareù paramo na hareù sadåçaù paramaù sa tu sarvacidätmagaëät 4 yadi näma paro na bhavetsa (ta) hariù kathamasya vaçe jagadetadabhüt yadi näma na tasya vaçe sakalaà kathameva tu nityasukhaà na bhavet 5 na ca karmavimämalakälaguëa prabhåtéçamacittanutaddhiyataù cidacittanusarvamasou tu hariryamayediti vaidikamastivacaù 6 vyavahärabhidäpi gurorjagatäà na tu cittagatä sa hi codya param bahavaù puruñäù puruñapravaro harirityavadatsvaya meva hariù 7 caturänanapürvavimuktagaëä harimetyatu pürvadeva sadä niyatoccha vinécatayaiva nijäà sthitimäpuriti smaparaà vacanam 8 änandatérthasannämnä pürëaprajïäbhidäyujä kåtaà haryañöakaà bhaktyäpaöhataù préyate hariù 9 dvädaçastotreñu tåtéyastotraà sampürëaà

5 atha caturthastotram nijapürëa sukhämitabodhatanuù paraçaktirananta guëaù paramaù ajarämaraëaù sakalärtiharaù kamaläpati réòyatamovatuù naù 1 yadasuptigato pi hariù suûavän sukharüpiëa mähurato nigamäù sva matiprabhavaà jagadasya yataùparabhodhatanuïca tataùkhapatim 2 bahucitrajagadbahudhärakaraëätpara çaktiranantaguëaù paramaù sukharüpamamuñya padaà paramaà smaratastu bhaviñyati tatsatatam 3 smaraëe hi pareçiturasya vibhormalinäni manäàsi kutaù karaëam vimalaà hi padaà paramaà svarataà taruëärka savarëamajasya hareù 4 vimalaiù çåtiçäëaniçätatamaiù sumanosibhiräçu nihatya dåòam balinaà nijavairiëamätma tamobhidaméçamananta mupäsva harim 5 sa hi viçvasåjo vibhuçambhu purandarasüryamukhäna paränamarän såjatéòya tamo'vati hanti nijaà padamäpayati praëatän svadhiyä 6 paramo'pi rameçiturasya samo na hi kaçcidabhünna bhaviñyati ca kvacidadyatano'pi na pürëa sadä gaëéteòya guëänubhavaikatanoù 7 iti devatarasya hareù stavanaà kåtavän muniruttamamädarataù sukhatértha padäbhihitaù paöhatastadidaà bhavati dhåvamuccha sukham 8 iti çrémadänandatérthabhagavatpädäcärya viracitaà dvädaçastotreñu cathurthastotraà sampürëaà

6 atha païcamastotram väsudeväparimeya sudhäman çuddha sadodita sundarékänta dharädharadhäraëa vedhuradhartaù saudhåtidédhiti vedhåvidhätaù 1 adhikabandhaà randhaya bodhächindi vidhänaà bandhuramaddhä keçava keçava çäsaka vande päçadharärcita çüravareça 2 näräyaëämalakäraëa vande käraëa käraëa pürëa vareëya mädhava mädhava sädhaka vande bädhaka bodhaka çuddha samädhe 3 govinda govinda purandara vande skandasanandanavanditapäda viñëosåjiñëo grasiñëo vivande kåñëa suduñëa vadhiñëo sudhåñëo 4 madhusüdana dänava sädanavande daivatamodita veditapäda trivikrama niñkrama vikrama vande sukrama sankramahuìkåtavaktra 5 vämana vämana bhämana vande sämana sémana sämana säno çrédhara çrédhara çandhara vande bhüdhara värdhara kandaradhärin 6 håñikeça sukeça pareça vivande çaraëeça kaleça baleça sukheça padmanäbha çubhodbhava vande sambhåta lokabharäbhara bhüre 7 dämodara dürataräntara vandedäritapäragapära parasmät 8 änanda sutértha munéndrakåtä harigétiriyaà paramädarataù paraloka vilokana süryanibhä haribhakti vivardhana çauëòatamä 9 iti çrémadänandatérthabhagavatpädäcärya viracitaà dvädaçastotreñu païcamastotraà sampürëaà

7 atha ñañöastotram devakinandana nandakumära våndävanäncana gokula candra kandaphaläçana sundararüpa nandita gokula vanditapäda 1 indrasutävakanandana hasta candanacarcita sundarinätha indévarodara dalanayana mandaradhärin govinda vande 2 candraçatänana kundasuhäsa nanditadaivatänanda supürëa matsyakarüpalayoda vihärin vedavinetå caturmukha vandya 3 kürmasvarüpaka mandaradhärin lokavidhäraka devavareëya sükararüpaka dänavaçatro bhümividhäraka yajïavaräìga 4 deva nåsiàha hiraëyakaçatro sarvabhayäntaka daivatabandho vämana vämana mäëavaveña daityavaräntaka käraëa rüpa 5 räma bhågüdvaha sürjitadépte kñatrakuläntaka çambhuvareëya räghava räghava räkñasa çatro märuti vallabha jänaké känta 6 devaki nandana sundararüpa rukmiëi vallabha päëòava bandho daitya vimohaka nitya sakhäde devasu bodhaka buddha svarüpa 7 duñöa kuläntaka kalkisvarüpa dharma vivardhana mülayugäde näräyaëämalakäraëa mürte pürëa guëärëava nitya subodha 8 sukhatértha munéndra kåpä harigäthä päpaharäçubhanitya sukhärtha dvädaçastotreñu ñañöastotraà sampürëaà

8 atha saptamastotram viçvasthiti praøaya sargamahävibhüti våttiprakäçaniya mävåti bandhamokñäù yasyä apäìgalavamätrata ürjitä sä çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 1 brahmeçaçakraravidharmaçaçäìka pürvagérväëa santatiriyaà yadapäìgaleçaà äçritya viçvavijayaà visåjatyacintyä çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 2 dharmärthakämasumati pracayädya çeña sanmangalaà vidadhateyadapäìgaleçaà äçritya tatpraëatasatpraëatä apéòyäù çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 3 ñaòvarga nigrahanirastasamastadoñädhyäyanti viñëu måñuyoyadapäìgaleçaà äçritya yänapi sametya na yäti duùkhaà çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 4 çeñähivairiçivaçakramanupradhänacitrorukarmaracanaà yadapäìgaleçaà äçritya viçvamakhilaà vidadhäti dhätä çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 5 çakrogradédhiti himäkarasüryasünupürvaà nihatya nikhilaà yadapäìgaleçam äçritya nåtyati çivaù prakaöoru çaktiù çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 6 tatpäda paìkaja mahäsanatämaväpa çarvädivandya caraëo yadapäìgaleçam äçritya nägapatiranya surairduräpäà çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 7 nägärirugrabala pauruña äpa viñëu vähatvamutta majavo yadapäìgaleçam äçritya çakramukhadevagaëai racintyaà çréù yatkaöäkña balavatyajitaà namämi 8 änanda térthamunisanmukhapaìkajotthaà säkñädramä harimanaù priyamuttamärtham bhaktyäpaöhatyajitamätmani sannidhäya yaùstotrametabhiyäti tayorabhéñöam 9 dvädaçastotreñu saptamastotraà sampürëaà

9 atha añöamastotram vanditäçeñavandyoruvåndärakaà candanäcaõcito därapénäàsakam indiräcancaläpäìganéräjitaà mandaroddhäri våttodbhujäbhoginaà préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 1 såñöisaàhäraléläviläsätataà puñöañäòguëya sadvigraholläsinam duñöa niñyeñasaàhärakarmodyataà håñöapuñöänu(ti)çiñöa prajäsaàçrayaà préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 2 unnataprärthitäçeñasaàsädhakaà sannatäloukikä nandada çrépadam bhinnakarmäçayapräëisamprerakantannakinneti vidvatsu mimäàsitaà préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 3 vipramukhyaiù sadävedavädonmukhaiù supratäpaiù kñétiçeçvaraiñcärcitaà apratarkyorusaàvidguëaà nirmalaà saprakäçäjaränanda rüpamparaà préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 4 atyayo yasyakenäpinakväpihipratyato yadguëeñüttamänämparaù satyasaìkalpa eko varoëyo vaçé matyanünaiù sadä vedavädoditaù préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 5 paçyatäà duùkhasantänanirmülanaà dåçyatäà dåçyatämitya jeçärcitam naçyatäà düragaà sarvadäpyätmagaà paçyatäà svecchayä sajjaneñvägataà préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 6 agrajaà yaù sasarjäjamagryäkåtià vigrahoyasya sarveguëä eva hi ugra ädyo'pi yasyätmajägryätmajaù sadgåhétaù sadäyaù parandaivatam préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 7 acyuto yo guëairnityameväkhilaiù pracyuto'çeña doñaiù sadäpürtita

10 ucyate sarvavedoru vädairajaù svarjito brahmarudrendra pürvaissadä préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 8 dhäryate yenaviçvaà sadäjädikaà väryateçeñaduùkhaà nijadhyäyinäà päryate sarvamanyairnayatpäryate käryate cäkhilaà sarvabhütaiù sadä préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 9 sarvapäpäni yatsaàsmåteù saìkñayasarvadä yäntibhaktyäviçuddhätmanäà çarvagurvädigérväëa saàsthänadaù kurvate karma yatprétaye sajjanäù préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 10 akñayaà karmayasmin paresvarpitaà'prakña yaà yänti duùkhäniùyannämata akñaroyo'jaraù sarvadaivämåtaù kukñigaà yasya viçvaà sadäjädikam préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 11 nanditérthorusannämino nandinaù sandadhänäù sadänandadeve matim mandahäsäruëäpäìga dattonnatià vanditä çeñadevädi våndaà sadä préëayämo väsudevaà devatämaëòalä khaëòamaëòanaà préëayämo väsudevaà 12 dvädaçastotreñu añöamastotraà sampürëaà

11 atha navamastotram atimata tamogirisamitivibhedana pitämahabhütida guëagaëanilaya çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 1 vidhibhavamukha surasatata suvandita ramä manovallabha bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 2 agaëitaguëagaëa mayaçaréra he vigataguëetara bhavamama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 3 aparimita sukhanidhivimalasudeha he vigatasukhetara bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 4 pracalitalayajalaviharaëa çäçvatasukhamayaména he bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 5 suraditija subalavilulitamandaradharapara (vara) kürma he bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 6 sagirivaradharätalavaha susükara paramavibodha he bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 7 atibaladitisutahådayavibhedana jayanåhare'mala bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 8 balimukhaditisutavijayavinäçana jagadavanäjita bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 9 avijitakunåpatisamitivikhaëòana ramävara vérapa bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 10 kharataraniçicaradahana parämåta raghuvara mänada bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 11 salalitatanuvara varada mahäbala yaduvara pärthapa bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 12

12 ditisutavimohana vimalavibodhana paraguëabuddha he bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 13 kalimalahutavaha subhagamahotsava çaraëada kalkéça he bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 14 akhilajanivilaya parasukha käraëa parapuruñottama bhava mama çaraëam çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 15 iti tavanutivarasatataraterbhava suçaraëamuru sukhatértha munerbhagavan çubhatamakathäçaya paramasadodita jagadekakäraëa räma ramäramaëa 16 dvädaçastotreñu navamastotraà sampürëaà

13 atha daçamastotram ava naù çrépatirapratiradhikeçädibhaväde karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 1 suravandhyädipa sadvarabharitä çeñaguëälam karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 2 sakaladhväntavinäçana paramänanda sudhäho karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 3 trijagatpota sadärcitaçaraëäçäpatidhäto karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 4 triguëätétavidhäraka parito dehi subhaktim karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 5 çaraëaà käraëäbhävana bhava me täta sadä'lam karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 6 maraëapräëada pälaka jagadéçäva subhaktim karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 7 taruëäditya savarëakacaraëäbjämalakérte karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 8 salilaprotthasarägakamaëivarëocchanakhäde karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 9 kajatüëénibhapävana varajaìghämitaçakte karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 10 ibhahastaparabhaçobhanaparamoru sthara(la)mäle karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 11 asanotpullasupuñpakasamavarëävaraëänte karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 12

14 çatamododbhavasundari varapadmotthitanäbhe karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 13 jagadägühakapallavasamakukñe çaraëäde karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 14 jagadambämalasundaragåhavakñovarayogin karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 15 ditijäntaprada cakradharagadäyugvarabäho karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 16 paramajïänamahänidhivadana çréramaëendo karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 17 nikhiläghaughavinäçana parasoukhyapradadåñöe karuëäpürëa varaprada caritaà jïäpaya me te 18 paramänandasutérthamuniräjo harigäthäm kåtavännityasupürëaparamänandapadaiñin 19 dvädaçastotreñu daçamastotraà sampürëaà

15 atha ekädaçastotram udérëamajaraà divyamamåtasyandyadhéçituù änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 1 sarvavedapadodgétamindirädhäramuttamam änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 2 sarvadevädidevasya vidäritamahattamaù änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 3 udäramädarännityamanindyaà sundarépateù änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 4 indévarodaranibhaà sampürëaà vädimohanam änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 5 dätåsarvämaraiçvaryavimuktyäderaho varam änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 6 düräddürataraà yattu tadeväntikamantikät änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 7 pürëa sarvaguëaikärëamanädyantaà sureçituù änandasya padaà vande brahmendrädyabhi vanditam 8 änandatértha muninä hareränanda rüpiëaù kåta stotramidaà paöhannänandamäpnuyät 9 dvädaçastotreñu ekädaçastotraà sampürëaà

16 atha dvädaçastotram änandamukunda aravindanayana änandatérthaparänandavarada 1 sundarémandira govinda vande änandatérthaparänandavarada 2 candrasurendrasuvandita vande änandatérthaparänandavarada 3 candrakamandiranandakavande änandatérthaparänandavarada 4 våndärakavåndasuvandita vande änandatérthaparänandavarada 5 mandärasünasucarcita vande änandatérthaparänandavarada 6 indiränandaka sundara vande änandatérthaparänandavarada 7 mandirasyandanasyandaka vande änandatérthaparänandavarada 8 änandacandrikäsyandaka vande änandatérthaparänandavarada 9 dvädaçastotreñu dvädaçastotraà sampürëaà bhäratéramaëamukhyapräëäntargata çrékåñëärpaëamastu