PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS"

Transkripts

1 Latvijas Republika Saldus novada pašvaldība SALDUS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ĪKSTĪTE Izglītības iestādes reģ. Nr , Bērzu alejā 16A, Saldū, Saldus nov., LV , tālrunis , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Saldus pirmsskolas izglītības iestāde,,īkstīte Reģistrācijas Nr Bērzu aleja 16A, Saldus Saldus novads, LV tālrunis Vadītāja: Santa Megne e-pasts: 2019

2 Saturs Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 Izglītības iestādes pamatmērķi Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide un vides pieejamība Iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Personālresursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Pielikumi

3 Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums Saldus pirmsskolas izglītības iestādes,,īkstīte (turpmāk- iestāde) ēka uzcelta 1988.gadā gadā pirmsskolas iestādei piešķir nosaukumu Īkstīte. Līdz 2008.gadam iestāde ir Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte, bet sakarā ar teritoriālo reformu no 2009.gada iestādes nosaukums ir Saldus pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte. Saldus pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte ir Saldus novada domes dibināta pirmsskolas izglītības iestāde ar programmas īstenošanas vietu: Bērzu aleja 16A, Saldus, Saldus novads, LV-3801, darbību tā veic, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina Saldus novada domē. Saldus pirmsskolas izglītības iestādes Īkstīte tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un Iestādes nolikums, kurš apstiprināts 2019.gada 22.augusta Saldus novada domes sēdē. Iestādes teritorija ir 0,8079 ha, tajā atrodas: izglītības iestādes ēka, izglītojamo rotaļu laukumi ar konstrukcijām bērnu fiziskās, pētnieciskās un izzinošās darbības pilnveidošanai, gājēju celiņi, piebraucamais ceļš un saimnieciskā zona. Iestādes teritorija ir nožogota. Reljefs ir paugurains, interesants un saistošs izglītojamiem. Pateicoties vietējiem apstākļiem, visos gadalaikos ir iespējams organizēt piemērotas fiziskās aktivitātes, izglītojošās un audzinošās nodarbes brīvā dabā. Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja praktiski darboties un izzināt dabas likumsakarības, ar tām iepazīstoties klātienē gadā iestādes ēkai tika uzsākta renovācija, tā atbilst Saldus novada attīstības programmas gadam stratēģiskajam mērķim - modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt, - kā rezultātā Saldus pirmsskolas izglītības iestādei Īkstīte ir atjaunots jumta segums, veikta ārsienu un cokola siltināšana, ārējo inženiertīklu un žoga sakārtošana atbilstoši mūsdienu materiāliem un prasībām. Iestādes atrašanās vieta robežojas ar Saldus pilsētu un Brocēnu novadu, kur salīdzinoši maz dzīvojamo māju, taču līdz pilsētas centram ir tikai 3 km. Attīstošais un audzinošais darbs tiek organizēts integrēti, visas dienas garumā. Izglītojamie iepazīst savu tuvāko apkārtni (iestāde atrodas tuvu Kalnsētas parkam, zirgu audzētavai, Veides mežam un birzītei), iepazīstas ar dabas parādībām un procesiem dabā. Iegūst un uzlabo pieredzi saskarsmē ar vienaudžiem, kļūst par pētniekiem, māksliniekiem un pilnvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem ar atbildības sajūtu. Izglītības iestādei ir sava himna Mazā Īkstīte, tās vārdu autors ir novadnieks Jūlijs Urmanis, mūzikas autore Danuta Briede (skatīt 1.pielikumu). Prezentāciju un svētku reizēs tiek izmantots iestādes logo, kurā atspoguļoti pasakas Īkstīte motīvi (skatīt 2.pielikumu). Izglītības iestādē īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu bērniem pirmsskolas vecumā, izglītības programmas kods Izglītības iestādē ir iekārtotas un darbojas 4 pirmsskolas grupas /2019. mācību gadā izglītojamie uzņemti un zināšanas apgūst grupās: 1. Bitītes (izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem). 2. Spārītes (izglītojamie vecumā no 2,5 līdz 3 gadiem). 3. Mārītes (izglītojamie vecumā no 3 līdz 4 gadiem). 4. Taurenītis (izglītojamie vecumā no 5 līdz 6 gadiem). 3

4 Izglītojamo skaita izmaiņas pa mācību gadiem. Mācību gads 2015./ / / /2019. Audzēkņu skaits gada sākumā Audzēkņu skaits gada beigās Grupās ir iekārtoti mācību centri. Fiziskās izglītības un veselības, kā arī kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla jomas tiek organizētas iestādes zālē, gaiteņos un iestādes teritorijā. Iestādes darbu organizē iestādes vadītāja Santa Megne (augstākā pedagoģiskā izglītība, kopējais darba stāžs pirmsskolā 32 gadi). Izglītības jomā strādā izglītības metodiķe Nika Pobusa-Segliņa, kas kopīgi ar pedagoģiskajiem darbiniekiem izvirza un palīdz īstenot izglītojošo un metodisko darbu. Pedagoģisko procesu nodrošina 12 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki, kas savu profesionālo kompetenci regulāri paaugstina tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, semināros un konferencēs. Visiem iestādes pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija: Viens iestādes pedagogs ir ieguvis Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmisko grādu. Septiņi iestādes pedagogi ir ieguvuši bakalaura grādu. Četri iestādes pedagogi ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību (skatīt pielikumā tabulu Nr.3) Iestādes pedagogi paaugstina savu profesionālo kompetenci, piedaloties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. Diviem izglītības iestādes pedagogiem ir 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe gadā divi iestādes pedagogi ieguva 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi gadā viens iestādes pedagogs ieguva 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Izglītības iestādē strādā zinoši un kompetenti pedagogi, kas savas zināšanas nodod jaunajiem kolēģiem, kā arī turpina izglītoties un apgūt mūsdienu prasībām atbilstošas metodes un paņēmienus. Gados jaunie kolēģi iestādē ienes jaunas idejas, ir atvērti un darboties griboši. Izvērtējot pedagoģisko darbinieku darba stāžu, redzam: 16% no pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā no 1-5 gadiem. 15% no pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā no 6-10 gadiem. 46% no pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā no gadiem. 23% no pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā no gadiem (skatīt pielikumā tabulu Nr.4). 4

5 Analizējot pedagoģisko darbinieku vecuma, secināms, ka iestādē jauno pedagogu ir mazāk: 23% no pedagoģiskajiem darbiniekiem ir vecumā no gadiem. 31% no pedagoģiskajiem darbiniekiem ir vecumā no gadiem. 46% no pedagoģiskajiem darbiniekiem ir vecuma no gadiem (skatīt pielikumā tabula Nr.5). Par saimniecisko darbu iestādē, ugunsdrošību un darba drošību atbild saimnieciskās daļas vadītāja Inga Plone. Par izglītojamo veselību, sadarbību ar ģimenes ārstu privātpraksēm, pareizu uzturu, sanitāro normu ievērošanu iestādē rūpējas medicīnas māsa Tatjana Remese. Iestādes teritorijā katrai vecuma grupai ir savs rotaļu laukums ar nojumi un kustību attīstības elementiem dažādām aktivitātēm. Izglītojamo patstāvīgajai un pētnieciskajai darbībai CEMEX Iespēju fonda projekta Darbosimies kopā īstenošanas laikā iegādāts daudzfunkcionāls interaktīvs galds, pie kura interesanti un radoši darboties brīvā dabā. Lai papildinātu un uzlabotu iestādes pedagogu darbu, kas saistīts ar izglītojamo un vecāku izglītošanu, ir iegādāta mācību literatūra skolotājiem (psiholoģija, pedagoģija), izziņas literatūra bērniem (enciklopēdijas), daiļliteratūra bērniem (grāmatas skatīšanai un lasīšanai). Katram pedagogam ir elektroniski pieejams žurnāls Pirmsskola gadā piedaloties projektos, iegādātas spēles un instrumenti bērnu eksakto zinātņu intereses attīstībai un veicināšanai. CEMEX Iespēju fonda projektā Nāc - iepazīsti, radi un eksperimentē kopā par summu 1000 EUR. CEMEX Iespēju fonda projektā Mazo pētnieku darbnīcas par summu 922 EUR gadā īstenojot SCHWENK Iespēju fonda projektu Reiz sen senos laikos tika iegādāti 30 sēžamie pufi, ko iestādē izmanto mācību procesā, pasākumos un brīvajos brīžos. Izglītības iestādes kopējo budžetu veido pašvaldības budžets, valsts budžets un vecāku iemaksas par izglītojamo ēdināšanu. Budžeta nodrošinājums analizēts % pēdējo 3 gadu laikā. Vislielāko finanšu daļu sastāda pašvaldības budžets, kurā ietilpst izdevumi par darbinieku darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, izdevumi, kas saistīti ar iestādes uzturēšanas un remonta izmaksām, biroja preču, mācību līdzekļu un materiālu finansējums izglītojamiem, darbinieku apmācību pakalpojumi, bibliotēkas krājumu un datortehnikas iegāde: 2016./2017. mācību gadā 67.90% 2017./2018. mācību gadā 75.06% 2018./2019. mācību gadā 80.13% Valsts finansējums nodrošina pedagogu darba samaksu un mācību materiālu iegādi 5-6 gadus vecu izglītojamo apmācībai: 2016./2017. mācību gadā12.41% 2017./2018. mācību gadā 7.59% 2018./2019. mācību gadā 8.89% Budžetā atsevišķi atspoguļotas arī vecāku iemaksas par izglītojamo ēdināšanu iestādē. Ar gada 1. septembri ēdināšanas pakalpojumu iestādē nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs SIA Aniva, reģistrācijas Nr , adrese: Zeltrītu iela 16-2, Mārupe, LV /2017. mācību gadā 19.69% 5

6 2017./2018. mācību gadā 17.35% 2018./2019. mācību gadā 18.66% (skatīt pielikumā tabula Nr.6). Izglītības iestādē jau 9 gadus darbojās Meža skola, kurā izglītojamie padziļināti iepazīstas ar tuvāko apkārtni, izzina dabas procesus, to savstarpējo mijiedarbību, paši piedalās pētījumos un savu spriedumu analīzē /2018. mācību gadā izglītības iestāde iesaistījās EKO skolas programmā ar mērķi iegūt EKO skolas sertifikātu, bet vēlāk arī EKO skolas karogu gada 14. septembrī iestādei par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā piešķīra Latvijas EKO skolas nosaukumu gada 16. septembrī par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē piešķirts starptautiskais Eko skolas Zaļais karogs. Izglītības iestādes 5 un 6 gadus veciem izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja apgūt peldēšanas prasmi Saldus sporta skolas peldbaseinā kvalificēta trenera vadībā. Sadarbība notiek arī ar Saldus sporta skolas basketbola un futbola treneriem, kuri reizi nedēļā vada sporta nodarbības 5-6 gadus veciem izglītojamiem iestādē. Izglītības iestādes pamatmērķi Saldus pirmsskolas izglītības iestādes darbības mērķis ir: 1. Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās nosprausto mērķu sasniegšanu. 2. Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. Izglītības iestādes galvenie uzdevumi: 1. Īstenot izglītības programmu, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai. 2. Sekmēt izglītojamo fizisko spēju attīstību un kustību apguvi. 3. Sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību. 4. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību un nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi. 5. Sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību. 6. Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot 6

7 un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus. 7. Sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai. 8. Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus. 9. Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus. 10. Iepazīt un izzināt dabas norises procesus aktīvi piedaloties Meža skolas aktivitātēs. 11. Sekmēt Eko skolas aktivitāšu īstenošanu, veicināt izglītojamo izpratni par dabas procesiem un to aizsardzību. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti Izglītības iestādes 2017./2018. mācību gada galvenie uzdevumi 1. Veikt pirmsskolas izglītības iestādes darbības un vadītājas kvalitātes novērtēšanas procesu. Grupas darbs. Administrācijas darbs. Iestādes pašnovērtējums. 2. Uzsākt kompetenču pieejā balstītu pirmsskolas izglītības mācību metožu apguvi. Semināri, kursi par kompetenču izglītību. Mācību satura maiņa. Pieredzes apmaiņa. Pieredzes apmaiņas ekskursija uz Ozolnieku novada PII Saulīte. 3. Veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā. Dalība ESF projektā Nr , Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā. Veselības nedēļa Veselīgs uzturs. Lekcija vecākiem par veselīgu uzturu projekta ietvaros. Aktivitātes izglītojamiem, saistībā ar veselīga uztura priekšnoteikumiem. Sporta aktivitātes telpās un āra vidē. 4. Aktualizēt jautājumu par bērnu drošību un psiholoģisko labsajūtu. Semināra cikls vecākiem par 3-6 gadus vecu bērnu psihoemocionālo audzināšanu. Džimbas skolas deviņas nodarbības 5-6 gadīgajiem bērniem. Tikšanās ar bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem. Izglītības iestādes 2018./2019. mācību gada galvenie uzdevumi Mērķis: Mērķtiecīgi paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgtspēju. 1. Gatavoties kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolas izglītības procesā. Kursi Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai. Kursi Kvalitatīvas pedagoģijas pamatprincipi pirmsskolā. Kursi Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā. 7

8 Kursi Vides un mācību materiālu izmantošana pirmsskolā, lai sekmētu jēgpilnu mācīšanos. Kursi Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai. Mācību vides iekārtošana. Pedagogu savstarpējā pieredzes analīze un izvērtēšana. 2. Aktualizēt drošības noteikumus bērniem ar uzskatāmiem un vecumam atbilstošiem materiāliem. Dalība ESF projektā Nr , Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā. Atkarību un drošības profilakses nedēļa Esi brīvs. Grupas noteikumu izstrāde, iedzīvināšana un aktualizēšana ikdienā. Drošības noteikumu izstrāde, papildināšana un aktualizēšana ( uzskates, izdales materiāli, video filmiņas, spēles ). 3. Pilnveidot audzināšanas darbu, akcentējot patriotismu un atbildīgu attieksmi Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā. Senlietu izzināšana un izstāde 100 un vēl vairāk, sadarbība ar Saldus J. Rozentāla muzeju. Lāčplēša diena, Lāpu gājiens, Latvijas dzimšanas diena, Baltā galdauta svētki. Īstenojam ideju projekts Cepu, cepu kukulīti, latvju svētkus sagaidot. Izstāde Mana Latvija. SCHWENK Iespēju fonda projekts Reiz sen senos laikos. Latviešu tautas pasaku dramatizācija, pasākums Pasaku balle. 4. Veicināt skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu. Skolotāju vērotais mācību process dienas ritms, rotaļnodarbības kolēģu grupās. Kopīgas diskusijas, jautājumu 5-minūtes un pieredzes apmaiņa. Atvērtā durvju diena. Pieredzes ekskursijas un novada metodisko apvienību apmeklējums. Izglītības iestādes mērķis un uzdevumi 2018./2019. mācību gadā Mērķis : Mērķtiecīgi paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgtspēju. Uzdevumi Gatavoties kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolas izglītības procesā. Aktualizēt drošības noteikumus ar uzskatāmiem un izglītojamā vecumam atbilstošiem materiāliem. Pilnveidot audzināšanas darbu, akcentējot patriotismu un atbildīgu attieksmi Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā. Veicināt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu. Izglītības iestādes definētās vērtības: 1. Cieņa 2. Patriotisms 8

9 1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas Saldus pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte īsteno vienu izglītības programmu: Izglītības programmas nosaukums Vispārējās pirmsskolas izglītības programma Kods Licences Nr. Licences datums Izglītojamo skaits 2018./2019. m. g. sākumā Izglītojamo skaits 2018./2019. m. g. beigās V Izglītojamo skaita izmaiņas, mācību gada sākumā un beigās saistītas ar ģimeņu dzīvesvietas maiņu, kā arī ar izglītojamo pāriešanu uz dzīvesvietai tuvāku izglītības iestādi. Izglītības iestādē mācību valoda ir latviešu valoda. Fiziskās izglītības un veselības, kā arī kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas un grupu pedagogiem ir saskaņots integrēto rotaļnodarbību plāns. Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz izmaiņām, kas saistītas ar pasākumu vai citu plānotu aktivitāšu norisi, rotaļnodarbības plānā veic korekcijas. Pedagogi ikdienas darbā plāno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un piemēro atbalsta pasākumus izglītojamiem pēc vajadzības un nepieciešamības. Mācību satura apguves secību un tēmu izklāstu pedagogi plāno, pamatojoties uz izglītojamo esošajām zināšanām, interesēm, pēctecību un programmas pamatnostādnēm, ievērojot atbilstošo izglītības posmu. Izglītības iestāde atbilstoši vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai nodrošina izglītojamos un pedagogus ar atbilstošu mācību literatūru un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un materiāliem. Izglītības iestādes vadība ir ieinteresēta, sadarbojas ar pedagogiem, sniedz atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju un resursus. Izglītības iestādes vadība pārrauga rotaļnodarbību norisi, pilnveidi un īstenošanu. Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi un citiem, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti. Iestādes audzināšanas darba plāna priekšnoteikums - audzināt ģimeniskā atmosfērā, spēt ieklausīties, saskatīt un palīdzēt mūsu bērniem izaugt laimīgiem cilvēkiem. Audzināšanas mērķis - nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. Darba plāns tiek sastādīts vienam mācību gadam, ietverot uzdevumus darbinieku pilnveidošanai un profesionālajai attīstībai. Tas īstenojams, apmeklējot novada metodiskās apvienības, kurās vēro un analizē pedagogu darbu, gūst jaunu pieredzi un zināšanas. Organizē izbraukuma pieredzes apmaiņu uz citu pilsētu un novadu pirmsskolas iestādēm, lai redzētu un klātienē iepazītos ar labajiem piemēriem. Tehniskais personāls piedalās minimālās higiēnas prasību ievērošanas kursos, kā arī apgūst ar pedagoģiju un psiholoģiju saistītus jautājumus, kas nepieciešami darbā ar izglītojamiem. Apmeklē bērnu tiesību aizsardzības kursus. 9

10 Darba plānā tiek atspoguļoti visi iestādes pasākumi: dalība projektos, plānotās ekskursijas un pārgājieni, Meža skolas un Eko skolas aktivitātes, pasākumi, svētki, radošās darbnīcas, karjeras izglītības veicināšana, kā arī kopsapulces darbiniekiem un vecākiem, grupu vecāku sapulces. Plānā tiek norādīts pasākuma laiks un atbildīgais, kas uzņemas atbildību un nepieciešamības gadījumā pieaicina sev palīgus no iestādes darbinieku vidus. Darba plāns tiek sastādīts un apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē un darbinieku kopsapulcē. Izglītības iestāde lepojas: Iestādē mācību darba diferenciācija tiek plānota, tā vērsta uz ikviena izglītojamā individuālajām prasmēm, spējām un vajadzībām. Plašs, interesants un atbilstošs mācību līdzekļu un materiālu nodrošinājums. Izglītojamo regulāra dziedāšana un muzicēšana iestādes ansamblī. Zinoši pedagogi, kuri izglītības procesa plānošanā un realizācijā ņem vērā izglītojamo spējas un vajadzības. Katru mēnesi tiek organizēta un vadīta Meža skola, kuras laikā izglītojamie iepazīst savu tuvāko apkārtni un izzina dabas likumsakarības. Regulāras aktivitātes izglītojamajiem Eko skolas programmā, tiek sekmētas izglītojamo zināšanas un domāšana, attieksme pret apkārtējo pasauli un sevi. Turpmākā attīstība: Īstenot iestādē interešu izglītību, nodrošinot iespēju izglītojamiem papildināt savas prasmes un zināšanas angļu valodas un tautisko deju apmācības pulciņos. Plānot un īstenot radošas Meža skolas un Eko skolas aktivitātes izglītojamiem un viņu vecākiem. Veicināt un pilnveidot pedagogu profesionālo izaugsmi informācijas tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā ikdienā. Īstenot un ieviest kompetencēs balstītu apmācības procesu. Vērtējums kritērijā labi 2. Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācīšanas kvalitāte Izglītības iestādes pedagogi savu darbu atspoguļo izveidotajā plānošanas darba lapā Zirneklītis. Lai uzlabotu un sekmētu izglītojamo attīstību ir izveidotas individuālā darba mapes, kurās apkopota informācija par izglītojamā attīstību un plānotajiem individuālajiem uzdevumiem. Valodas attīstības skolotāja (logopēde) plāno individuālo, pāru un grupu darbu ar katru izglītojamo pēc saraksta. Valodas attīstības skolotājas plānā tiek izdarīti ieraksti par izglītojamā mācību procesa atspoguļojumu. Mūzikas un sporta skolotājas plāno savu darbu muzikālās audzināšanas un sporta plānos. Mācību gada sākumā grupas žurnālā tiek aizpildīti dati par izglītojamo dzimšanas dati, dzīves vietas adrese, vecāku vārdi, telefona numuri. Grupas žurnālā tiek ierakstīts grupas rotaļnodarbību plānojums katrai dienai, kas ir saskaņots ar iestādes vadītāju. Izglītojamo grupas žurnālā, ikdienas apmeklējumu ik rītu aizpilda pedagogs, ierakstus atzīmējot ar simboliem - i- ieradies izglītības iestādē, 10

11 n neapmeklē izglītības iestādi, ns neapmeklē iestādi slimības dēļ, na neapmeklē iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ. Izglītojamie vienu reizi pusgadā apmeklē iestādes medicīnas māsu, lai veiktu antropometriskos mērījumus, rezultātus atspoguļo grupas žurnālā, kā arī izdara nepieciešamos ierakstus pēc izglītojamo medicīniskās kartes, ko izsniedzis ģimenes ārsts. Pēc nepieciešamo ierakstu veikšanas iespējams noteikt izglītojamā veselības grupu, galda un krēsla izmērus. Grupas žurnālā ierakstus pārbauda iestādes vadītāja. Mācību procesa organizācija: Ar mācību uzdevumiem un tēmu, pedagogi izglītojamos iepazīstina katru rītu, organizējot rīta apli, kura laikā tiek aktualizēti rotaļnodarbībās apgūstamie uzdevumi, kā arī pārrunāta visas dienas gaita. Grupās ir iekārtots informatīvais stends, kurā tiek atspoguļota informācija vecākiem par katras nedēļas rotaļnodarbībās plānotajiem uzdevumiem un apgūstamajām prasmēm. Iestādes pedagogi labprāt uzklausa un savā turpmākajā darbā izmanto gan kolēģu, gan metodiķes un vadītājas ieteikumus un norādījumus. Mācību procesa apguve tiek apgūta integrētajās rotaļu nodarbībās. Mācību līdzekļus, iekārtas un aprīkojumu pedagogi izmanto pēc saviem ieskatiem un izvēles. Uzskates un izdales materiāli tiek izmantoti, pamatojoties uz katras tēmas izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un metodēm, kuras tiek pielietotas rotaļnodarbību gaitā, panākot un sasniedzot vēlamo rezultātu, kura pamatā ir izglītojamo aktīva iesaistīšanās un velēšanās praktiski darboties, eksperimentēt, radīt un izzināt. Ar mācību iekārtām un aprīkojumu pedagogi ir nodrošināti apmierinoši katras grupas pedagogiem lietošanā ir pieejams dators un printeris. Pedagogi prezentāciju un citu vajadzību īstenošanā var izmantot projektoru. Iestādei ir plānots iegādāties arī interaktīvo tāfeli. Individuālajās konsultācijās ar grupu pedagogiem, kopīgajās pedagogu sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs notiek informācijas apmaiņa starp pedagogiem, metodiķi un vadītāju par mācību procesa organizāciju. Tiek analizētas situācijas lai sniegtu atbalsta pasākumus, vajadzības gadījumā tiek lūgts vecākiem konsultēties ar psihologu vai ģimenes ārstu par izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību. Ar pedagogiem tiek pārrunāta atbilstošu metožu un paņēmienu izmantošana, kas nodrošina izglītojamā vecumam atbilstošu un pilnvērtīgu attīstību. Izglītojamiem informācija par veicamo uzdevumu tiek sniegta pirms rotaļnodarbības, paskaidrojot vai ļaujot pašiem nonākt pie secinājuma, ko un kā darīt, lai izvirzīto mērķi sasniegtu. Informāciju par pirmsskolas izglītības programmā izvirzītajiem mācību uzdevumiem atbilstoši izglītojamā vecumam un attīstības posmiem, par rotaļnodarbību organizāciju un norisi, par nepieciešamo individuālo darbu un citiem jautājumiem izglītojamo vecāki tiek informēti vecāku kopsapulcē, grupu vecāku sapulcēs un individuālās sarunās ar pedagogiem, metodiķi un vadītāju. Mācību metožu izvēli nosaka: mācību saturs, nodarbības vai tēmas apguves mērķis un uzdevumi. Pedagogi mācību metodes izvēlas atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai, katra bērna individuālajam attīstības līmenim, kā arī vietējiem apstākļiem, bērnu interesēm, 11

12 tematiskajiem svētkiem un aktivitātēm, kas saistītas ar projektu vai pasākumu īstenošanu. Plānojot dienas, nedēļas un mēneša aktivitātes audzinošo darbu ar izglītojamiem, īsteno atbilstoši tēmai, kur nepieciešams gan savstarpēji sadarboties, gan izvērtēt vai analizēt notikumu secību vai situāciju, izdarīt secinājumus un spēt pieņemt lēmumus savai turpmākai darbībai. Jaunākā vecuma izglītojamiem ir interesanti un vieglāk saprotami, ja situācijas analīzē iesaista rotaļlietas vai zināmus multiplikāciju filmu varoņus, kuri izspēlē vai attēlo nepieciešamo situāciju, tas ļauj izglītojamiem vieglāk uztvert un izprast notikumus. Mūsdienās, audzinošais darbs ir pamats izglītojamo pozitīvas uztveres un reālās dzīves skaidrojums, kas bieži vien dramatiski atšķiras no informācijas, kura iegūstama plašsaziņas līdzekļos un televīzijas ekrānos. Audzinošais un skaidrojošais darbs liek pamatus, kas veicina un nodrošina jaunās paaudzes izpratni un apziņu par savu rīcību, tās sekām. Lai izglītojamiem nodrošinātu fiziskās aktivitātes un vēlmi nodarboties ar sportu, katru dienu tiek vadītas sporta nodarbības ar vispārattīstošiem vingrinājumiem, iekļaujošiem sporta un sacensību elementiem, aktīvām un izglītojamiem interesantām rotaļām. Tiek organizēti pārgājieni un tālās pastaigas, sporta dienas un sporta svētki, kuriem izglītojamie īpaši gatavojas un ar prieku piedalās. Aktivitātēs piedzīvotais tiek atspoguļots izglītojamo radošajos darbos, foto izstādēs, grupu informācijas stendos un iestādes avīzē Īkstītes spogulis. Lai izglītojamie iestādē justos labi, pedagogi lielu uzmanību pievērš pozitīvas savstarpējās sadarbības un saskarsmes veidošanā un nodrošināšanā ne tikai mācību procesa laikā, bet arī ikdienas dzīvē. Pedagogi un iestādes personāls nodrošina un rada emocionālu, interesantu un saturīgu mācību procesu, tas veicina izglītojamo gribas, prasmju, spēju un saziņas nepieciešamību, lai kontaktētos gan ar vienaudžiem, gan pieaugušajiem, tā nodrošinot un pilnveidojot sagatavotību skolai un turpmākai dzīvei. Lai savstarpējā sadarbība būtu pēc iespējas veiksmīgāka, pedagogi izmanto dažādas sadarbības formas - individuālas sarunas vai pārrunas, kā arī grupas rotaļdarbības, kurās izglītojamie, kopīgi darbojoties tiek aicināti domāt, spriest, pieņemt kompromisus un nonākt līdz pozitīvam rezultātam. Mācību procesa apguvē pedagogi izmanto izglītības iestādē jau esošos uzskates un izdales materiālus, kā arī gatavo jaunus materiālus un didaktiskās rotaļas, kas nepieciešamas un atbilst mūsdienu prasībām, lai izglītojamie uztvertu un saprastu apgūstamās un plānotās tēmas, ievērojot pēctecību un izglītojamo individuālās vajadzības un attīstības īpatnības. Izgatavoto metodisko materiālu iespējams izmantot visiem iestādes pedagogiem, tas ļauj un nodrošina izglītojamo intereses, uzmanības un domāšanas attīstību, jo piedāvātais materiāls ir jauns un interesants. Pedagogi šajā darbā piedalās ar iniciatīvu un inovatīvām metodēm, prot savā starpā sadarboties, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks, lai to spētu pielietot un izmantot dažādos uzdevumos un situācijās dažādos vecumposmos. Varam lepoties ar iestādes apkārtni, jo iestādes teritorijā atrodas dažādas koku sugas vērošanai, apstādījumi ar košumkrūmiem un puķēm, paugurains reljefs un augļu koki, ir nodrošināta iespēja organizēt izglītojamo vērojumus, darba audzināšanu un pašu vadītu darbošanos. Pirmsskolas vecumā izglītojamiem pašvērtējuma prasmes bieži vien ir neadekvātas un nav pamatotas, bet balstās uz prieka un laimes izjūtu. Katrs par savu veikumu stāsta un rāda ar patiesu aizrautību un lepnumu. Jaunākā vecumā tas arī ir mūsu mērķis, lai izglītojamais būtu atvērts, labprāt darbotos ar vēlmi izzināt un piedzīvot darbošanās procesu. Jau sākot no vidējā pirmsskolas vecuma pedagoga uzdevums ir mudināt un veicināt izglītojamo domāt, apzināties, kas izdevies, ko varēja darīt savādāk, cik pacietības, spēka, uzmanības ir ielikts piedāvātajā 12

13 uzdevumā, vai tas ir maksimālais, ko varēja izdarīt. Šajā laikā pedagogam jāveicina un jāaktualizē izglītojamiem kritiskāk vērtēt un analizēt gan savu paveikto darbu, gan savu rīcību un ieguldītos spēkus. Izglītības iestāde lepojas: Mācību un audzināšanas darbs tiek organizēts regulāri, balstoties uz pirmsskolas izglītības programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, ievērojot pakāpenības, sistemātiskuma, pēctecības, vietējo apstākļu, izglītojamo intereses un dabas likumsakarību saikni. Mācību un audzināšanas procesā pedagogi izmanto dažādas metodes un paņēmienus, kas attīsta un nostiprina izglītojamo spēju un prasmju pilnveidošanu un izkopšanu. Mācību un audzināšanas procesā pedagogi izmanto mūsdienīgus materiālus, tehniskās ierīces, pašu gatavotus izdales un uzskates materiālus. Iestādē strādā savā jomā zinoši, radoši, aktīvi, bērnus mīloši un saprotoši pedagogi, kuri savu sirds siltumu un zināšanas sniedz izglītojamiem un viņu vecākiem. Turpmākā attīstība: Uzlabot mācīšanas kvalitāti mudinot pedagogus mācību programmā plašāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas un digitālos resursus - video materiālus un multiplikāciju filmas, kas atbilst apgūstamajai tēmai, izglītojamo savstarpējo attiecību uzlabošanai - līdzjūtības, sapratnes un taisnīguma izpratnes nostiprināšanai. Uzlabot mācību procesa kvalitāti un sniegt atbalstu pedagogiem pedagoģiskajā procesā izmantojot un pielietojot metodiķa ieteikumus, norādījumus un pieredzes apmaiņu. Ieviest ikdienas darbā kompetencēs balstītu mācīšanas procesu. To balstīt uz regulāru pieredzes apmaiņu, pieejamību pedagogu tālākizglītībai, izmantojot kursu, semināru apmeklējumus un iepazīstoties ar informāciju Valsts izglītības satura centra mājas lapā. Motivēt pedagogus izmantot pašmācību, par rezultātiem un gūto pieredzi informēt visus iestādē strādājošos. Vērtējums kritērijā labi Mācīšanās kvalitāte Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo mācīšanās darbs tiek organizēts integrētās rotaļu nodarbībās. Izglītojamo apmācība notiek visu dienu. Rīta cēlienā abi pedagogi strādā paralēli, tā nodrošinot kvalitatīvu apakšgrupu darbu. Pēcpusdienas cēlienā tiek nodrošināts individuālais darbs ar izglītojamiem. Jaunās tēmas sākumā pedagogs uzdod izzinošus un ieinteresējošus jautājumus par jauno tēmu, lai noskaidrotu, ko izglītojamais zina par tēmu un ko grib uzzināt. Ar šāda veida komunikāciju un līdzi darbošanos izglītojamie tiek mudināti uz sadarbību un iesaistīšanos tēmas izstrādes un apguves procesā. Katra diena sākas ar rīta apli, kurā tiek pārrunāti dienā veicamie uzdevumi centros. Tā izglītojamiem veidojas priekšstats par darbību secību un dienas ritmu. Izglītojamie ir gatavi darboties, apgūt visu jauno, jo grupā valda pozitīva savstarpējā sadarbība, jo pedagogs ir zinošs, aktīvs, smaidošs, prot darbā atrast un pielietot dažādas metodes, prot bērnus ieinteresēt un motivēt veicamajam darbam, spēj noturēt viņu uzmanību, 13

14 rūpējas par kārtību un savstarpējo cieņu. Dažādas attīstošās un didaktiskās spēles un materiāli, grāmatas, darba lapas, tēlotājdarbības materiāli, rotaļlietas, celtniecības un dabas materiāli ir brīvi pieejami grupas telpa, mācību centros. Izglītojamie ar tiem darbojas individuāli un sadarbojoties ar saviem draugiem rotaļnodarbību laikā. Ar datoru, mūzikas centru, projektoru izglītojamie patstāvīgi nedarbojas, un tie nav brīvi pieejami, tas notiek tikai kopā ar pedagogu. Fiziskās izglītības un sporta, kā arī mūzikas nodarbībām zālē izvietoto materiālu izmanto attiecīgo pedagogu klātbūtnē, pamatojoties uz plānotajiem uzdevumiem. Izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi, kas paredz veicamos pasākumus, ja 5 un 6 gadus vecais izglītojamais ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi. Vecāki ziņo vadītājai vai grupas pedagogiem iemeslu, kura dēļ izglītojamais nav ieradies iestādē. Šādi gadījumi iestādē līdz šim nav novēroti. Katrā grupiņā ir iekārtoti vecāku informācijas stendi, kuros tiek aktualizēta informācija par mēneša tēmas uzdevumiem, plānotajiem pasākumiem, kā arī aktuāla informācija un izglītojoši raksti. Pedagogi veic individuālu darbu, lai uzlabotu izglītojamā prasmes un sasniegumus, kā arī strādā ar talantīgajiem bērniem. Ar izglītojamā attīstību, sasniegumiem un izaugsmi grupas pedagogi iepazīstina vecākus individuālajās sarunās. Mācību gada laikā izglītojamie tiek iesaistīti un aktīvi līdzdarbojas iestādē organizētajos pasākumos, tematiskajos rītos (,,Zinību diena,,,tēvu diena,,,latvijas dzimšanas diena,,,māmiņu un Vecvecāku svētki,,,izlaidums ), latviešu gadskārtu un tradīciju svētkos (Miķeļos, Mārtiņos, Ziemassvētkos, Meteņos, Lieldienās), diskotēkās un svētku ballītēs, jautrajos brīžos, kustību rotaļu pēcpusdienās, koncertos, multiplikācijas filmu skatīšanās brīžos, sporta svētkos, izpriecās un absolventu dienā. Izglītojamie labprāt iepazīst tuvāko apkārtni izzinošajās Meža skolas un Eko skolas aktivitātēs. Izglītības iestāde lepojas: Izglītojamie regulāri apmeklē izglītības iestādi. Iestādē notiek kvalitatīvi, izglītojamiem saistoši pasākumi un aktivitātes. Ar izglītojamo ieinteresētību, pašvadību un vēlmi darboties. Turpmākā attīstība: Izzināt mūsdienu izglītojamo intereses un iekļaut tās mācību procesā. Padziļināti izzināt un izprast tēmas, vadoties no izglītojamo esošajām zināšanām un vēlmēm, tās savstarpēji saistot un apvienojot. Turpināt veidot pētniecību āra vidē, izmantojot vietējos apstākļus. Vērtējums kritērijā labi 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Lai spētu noteikt katra izglītojamā attīstību un, balstoties uz to, sniegtu jaunas prasmes un zināšanas, pedagogi sistemātiski un kompetenti veic bērna vērošanu un vērtēšanu. Iestādē ir izstrādāti izglītojamo vērošanas un vērtēšanas pamatprincipi un kārtība. Izglītojamā sasniegumu izvērtēšanā tiek izmantoti jautājumi, novērojumi, bērnu patstāvīgie darbi. Praktiskā izglītojamo darbošanās ir viena no galvenajām vērtēšanas metodēm, tā ļauj pedagogam izdarīt secinājumus par izglītojamā zināšanām, prasmēm un attieksmi pret sev 14

15 uzticētajiem pienākumiem. Pedagogs veic arī sarunu ar izglītojamo, uzdodot jautājumus, aicinot uz dažādu situāciju modelēšanu. Pedagoģiskie vērojumi tiek veikti regulāri izglītojamie tiek vēroti, atbalstīti, uzmundrināti, motivēti un paslavēti, par katru paveikto darbu, par katru sniegumu. Aprakstošais vērtējums par izglītojamā prasmēm, iemaņām un zināšanām tiek izsniegts iestādi beidzot. Tas raksturo izglītojamā gatavību uzsākt pamatizglītības apguvi. Iestādē izstrādāta vērtējumu sistēma: - Ikdienas vērtēšana (pedagogs pēc aktivitātēm skolotāja plānā veic ierakstus par: rotaļnodarbības gaitu, sasniegtajiem mērķiem, izglītojamo aktivitāti, ikdienas novērojumiem, svētku analīzi u.c.), - Ikmēneša vērtēšana (katrā mācību gada mēnesī tiek vērtētas zināšanas, prasmes un iemaņas pēc pedagogu izvirzītajiem kritērijiem), - 1. un 2. pusgada noslēguma vērtēšana izglītojamā zināšanu analīze (pedagogs, balstoties uz apgūto vielu, izstrādā kritērijus un veic izglītojamā zināšanu izvērtēšanu šajās prasmēs, kā arī izdara aprakstošo vērtējumu par sasniegumiem kopumā), - 6 gadīgo bērnu vērtēšana (aprakstošs vērtējums ziņojums vecākiem un skolai, kad izglītojamais absolvē pirmsskolas izglītības iestādi), - Izglītojamā portfolio (katram izglītojamam tiek iekārtota mape, kurā krājas darbi, kas tapuši vizuālās, mājturības un aplicēšanas nodarbībās. Pārlūkojot mapē esošos darbus, gan pedagogs, gan vecāki var izvērtēt izglītojamā izaugsmi. Vecākajā grupā izglītojamiem papildus ir ierīkotas matemātikas un latviešu valodas mapes). Vērtēšanas procesa rezultāts tiek pārrunāts ar iestādes vadītāju un pēc tam arī pedagoģiskajā sēdē. Pedagogi īsi izklāsta vērtēšanas norisi, iegūtos rezultātus, analizē tos un izdara secinājumus kas jāuzlabo, pie kā jāpiestrādā individuāli. Izglītības iestāde lepojas: Pedagogi veic ikmēneša izglītojamo vērtēšanu un analizē vērtējumu. Turpmākā attīstība: Plānot un pielāgot vērtēšanu ELIIS elektroniskajā plānošanas žurnālā. Informēt vecākus par izglītojamā attīstību, balstoties uz ikdienas pedagoģiskajiem vērojumiem. Vērtējums kritērijā labi 3. Izglītojamo sasniegumi Pedagogi un iestādes vadība koordinē un analizē izglītojamo sasniegumus un seko viņu izaugsmei. Izglītojamo vecākiem ir iespēja katru dienu satikties ar grupas pedagogiem, lai aprunātos un uzzinātu par dienas gaitām, veiksmēm un neveiksmēm. Šajās sarunās tiek norādīts arī uz prasmēm par grupu vai pāru darbu, kopīgu sadarbošanos, pašvadību un konfliktsituāciju atrisināšanu. Iestādes izglītojamo mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti divas reizes mācību gadā pirmajā pusgadā un mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdēs. Katras grupas pedagogi analizē izglītojamo prasmes pēc noteiktiem kritērijiem, ņemot par pamatu apgūto programmu un īstenotās aktivitātes. Mūzikas un sporta pedagogi analizē katrs savas izaugsmes rādītājus. Logopēde sniedz atskaiti par izglītojamiem, kuri apmeklē nodarbības 15

16 individuāli, analizē viņu sasniegumus un izvirza tālākās darbības plānus. Obligāto 5 un 6 gadus veco izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības apguvei pedagogi apliecina ar rakstisku sasniegumu vērtējumu, ko saņem vecāki mācību gada noslēgumā. Iestādē tiek organizētas individuālas vecāku, skolotāju un izglītojamā sarunas. Uz sarunām vecāki piesakās pie skolotājām, to laikā pēc izglītojamā iepriekš uzzīmētā tiek pārrunāts par sasniegumiem, noskaidrojot un akcentējot. Kas tev patīk? Ko tu esi apguvis? Kas tev sagādā grūtības? Ko tu vēl esi nolēmis apgūt? Izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, secinājām ka izglītojamie ir zinātkāri, ar lielu vēlmi darīt, eksperimentēt, izzināt un saprast lietu kārtību un dzīves likumsakarības. Vecāki ir lieliski atbalstītāji, iedrošinātāji un padomdevēji. Apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja atbilstoši attīstībai un spējām pilnveidot domāšanu, uzmanību, uztveri, atmiņu, iztēli, veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo pasauli, līdzcilvēkiem un Latvijas valsti. Izglītojamiem ir iespējas darboties radoši un apzināties sava veikuma nozīmīgumu. Iestādes 6-7 gadīgie izglītojamie piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīt veicināšanas pasākumā Bērnu žūrija Saldus bibliotēkā. Izglītības iestāde lepojas: Izglītojamo mērķtiecīga sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai. Regulāri tiek veikts pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums. Pozitīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Turpmākā attīstība: Rosināt pedagogiem darbā izmantot jaunas un efektīvas pedagoģiskās pieejas, izglītojamo intereses, uzmanības atraisīšanai un noturēšanai. Motivēt un attīstīt izglītojamo pašvadītu mācīšanos. Vērtējums kritērijā labi 4. Atbalsts izglītojamiem 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Iestādē izglītojamiem tiek nodrošināta atbalsta personāla pieejamība - izglītības logopēds un medicīnas māsa. Logopēds nepieciešamības gadījumā veic skaņu izrunas korekciju un fonemātisko procesu attīstību. Notiek sadarbība ar grupu pedagogiem, lai koordinētu un veicinātu darbu pie izglītojamo runas un valodas attīstības traucējumu novēršanas. Mācību gada sākumā logopēde izvērtē skaņu izrunu un pārliecinās par izglītojamo valodas prasmēm. Strādā individuāli, veic skaņu artikulācijas un elpošanas vingrinājumus, lai veicinātu pareizu skaņu izrunu. Turpina strādāt pie fonemātisko procesu attīstības un vārdu krājuma paplašināšanas. Notiek saruna ar izglītojamo vecākiem un grupu pedagogiem par atbalstošu un motivējošu sadarbību izvirzīto mērķu veiksmīgai sasniegšanai. Novērots, ka palielinās to izglītojamo skaits, kuriem grūtības sagādā skaņu izruna, vārdu krājuma nepietiekamība un fonemātisko procesu attīstības problēmas. Salīdzinot pēdējos trīs mācību gadus, tas apstiprinās un ir uzskatāmi redzams tabulā: 16

17 Mācību gads Skaņu izrunas Fonemātisko Vārdu krājums traucējumi procesu attīstība atbilst vecumam 2018./ mācību gads 2017./ mācību gads 2016./2017. mācību gads Izglītojamiem, kuriem izaugsme netiek novērota un ir grūtības ar mācību programmas apguvi, tiek piedāvāts apmeklēt medicīniski pedagoģisko komisiju un izglītību turpināt speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē. Izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi veic un medicīnisko palīdzību sniedz medicīnas māsa Tatjana Remese, kura iestādē strādā 0,5 likmi. Medicīnas māsa rūpējas par izglītojamo vecumam atbilstošu dienas ritma ievērošanu, veselību veicinošiem un nostiprinošiem pasākumiem. Atbild par piedāvātā ēdināšanas ārpakalpojuma kvalitāti un atbilstību prasībām, kā arī kopējo izglītojamā izaugsmi un attīstību. Vajadzības gadījumā tiek veiktas individuālas sarunas ar vecākiem vai izglītojamā ģimenes ārstu. Ja nepieciešams izglītojamam sniegt pirmo medicīnisko palīdzību medicīnas māsas prombūtnes laikā, to dara grupu pedagogi, saimnieciskās daļas vadītāja, vai tiek lūgts neatliekamās palīdzības dienesta pakalpojums. Katrā izglītojamo grupā un iestādes zālē ir atrodamas pirmās palīdzības aptieciņas, par to saturu rūpējas medicīnas māsa. Iestādē atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets, medicīnas māsa veic izglītojamiem profilaktiskās apskates un antropometriskos mērījumus, pārbauda stāju un informē izglītojamo vecākus. Apkopo ģimenes ārsta izsniegtās izziņas par izglītojamo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā informē iestādes pedagogus. Izglītības iestādē uzklausa un ievēro vecāku sniegto informāciju par izglītojamā veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām, kā arī ievēro ārsta norādījumus un ieteikumus, lai uzlabotu izglītojamo labsajūtu un veselību, ievērojot konfidencialitāti. Sākoties jaunajam mācību gadam, iestādē tiek rīkoti adaptācijas pasākumi, kuros izglītojamie rotaļu, spēļu un vienkāršu uzdevumu veikšanas procesā iepazīstas, sadraudzējas un pierod pie jaunajiem apstākļiem. Pedagogi šajā laikā iepazīst izglītojamo psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības, kuras ņem vērā turpmākā ikdienas darbā. Pedagogi izmanto individuālo darbu ar izglītojamiem, kā atbalstu, iedrošinātāju, sapratnes, saskarsmes un uzticības veidotāju. Iekārtojot apkārtējo vidi, ņem vērā, lai tā būtu pieejama, piemērota, motivējoša un uz izglītojamo praktisko darbošanos vērsta. Veiksmīga sadarbība un savstarpējs atbalsts ir izveidojies starp iestādes darbiniekiem - gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, kuri izprot un ar savu attieksmi un nostāju ir kā atbalsts un palīgs izglītojamiem. Iestādē nav psihologa un sociālā pedagoga, taču nepieciešamības gadījumā izglītojamā vecākiem tiek piedāvāts saņemt palīdzību Saldus novada pašvaldības aģentūrā Sociālais dienests. Atbalstu un palīdzību vienmēr var saņemt arī no Saldus novada Izglītības pārvaldes, kur tiek organizēti izglītojoši, audzinoši un psiholoģiski kursi, lekcijas un pasākumi gan iestādes darbiniekiem, gan izglītojamo vecākiem. Vecākās grupas audzēkņi dodas izzinošās ekskursijās uz skolu, lai iepazītos ar vidi un skolotājiem. Par negadījumiem, traumām vai saslimšanu izglītības iestādē izglītojamo vecākus 17

18 informē iestādes vadītāja, medicīnas māsa vai grupu skolotājas. Izglītības iestādē notikušās traumas tiek reģistrētas Traumatisma uzskaites žurnālā, kurš atrodas medicīnas māsas kabinetā. Nelaimes gadījumi un vardarbība izglītības iestādē nav notikuši. Visiem iestādes izglītojamiem tiek nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā brokastis, pusdienas, launags, saņemot kvalitatīvu uz vietas gatavotu siltu ēdienu. Pateicoties programmai Skolas piens un Skolas auglis, izglītojamie uzturā lieto Latvijā augušos augļus un pienu, veicinot veselīgas pārtikas lietošanu. Pateicoties Saldus novada pašvaldībai, piecgadīgie un sešgadīgie izglītojamie bez maksas apgūst peldēšanas prasmi peldbaseinā kvalificēta trenera vadībā. Sadarbība notiek arī ar Saldus sporta skolas basketbola un futbola treneriem, kuri reizi nedēļā vada sporta nodarbības 5-6 gadus veciem izglītojamiem iestādē. Visi izglītības iestādē strādājošie ir noklausījušies kursu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izglītības iestāde lepojas: Ar radošu iestādes kolektīvu. Ar atbalsta personāla logopēda, medicīnas māsas - pozitīvu un veiksmīgu savstarpējo sadarbību ar izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem. Iestādes audzēkņiem tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana 3 reizes dienā. Turpmākā attīstība: Veicināt un uzlabot logopēda sadarbību ar iestādes pedagogiem un vecākiem, iesaistot logopēdu vecāku sapulcēs un organizējot individuālas sarunas. Organizēt veselību veicinošus pasākumus kopā ar izglītojamo vecākiem. Turpināt sadarbību ar Saldus novada pašvaldības aģentūru Sociālais dienests. Vērtējums kritērijā labi 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek ievērotas Darba aizsardzības instruktāžas, Darba drošības instrukcijas, Ugunsdrošības noteikumu, higiēnas prasību un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu prasības. Iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti iekšējie izglītības iestādes normatīvie akti. Iekšējās kārtības noteikumi, uzturēšanās kārtības noteikumi un drošības noteikumi izglītojamiem. Iestādē ir izstrādāta atsevišķa kārtība rīcībai: - Pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā. - Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšanai. - Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. - Drošībai iestādes organizētajos pasākumos, sporta svētkos un nodarbībās. - Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Noteikumu ievērošanu un izpildi katru gadu ar savu parakstu apliecina izglītojamo vecāki un iestādes darbinieki. Pedagogi katru mācību pusgadu, vajadzības gadījumā biežāk, sarunās ar izglītojamiem akcentē un uzsver viņu atbildību un pienākumus, kas noteikti iestādes 18

19 iekšējos kārtības noteikumos un izstrādātajos drošības noteikumos izglītojamiem. Lai veicinātu izglītojamo izpratni un rīcību par iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, tos akcentē un iekļauj rotaļu un dažādos dienas ritma momentos. Grupu pedagogi izglītojamiem saprotamā veidā papildina apgūstamo informāciju ar attēliem, multiplikāciju filmu varoņiem un daiļdarbiem. Iestādes divi pedagogi sadarbībā ar centru Dardedze ir apguvuši Džimbas deviņu soļu drošības programmu, kas dod tiesības vadīt nodarbības izglītojamiem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā tiek organizētas mācību ekskursijas, pārgājieni un citi pasākumi. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iestādes vadītājai iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasākuma mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumu ievērošanu, par ko pedagogs parakstās drošības instruktāžas veidlapā. Ir noteikta kārtība, kā rīkoties, ja izglītības iestādē uzturas citas personas. Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību iestādes telpās un tās teritorijā, tiek izmantoti apsardzes uzņēmuma pakalpojumi, grupās ir trauksmes pogas. Darba kārtības noteikumu ievērošanu, kārtību par datu neaizskaramību un konfidencialitāti, ar savu parakstu apliecina iestādes darbinieki, stājoties darbā vai atkārtoti mācību gada sākumā. Izglītības iestādes darbinieki ar darba aizsardzības instrukcijām un Ugunsdrošības instrukcijām iepazīstas saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajam prasībām - stājoties darbā un turpmāk reizi vai divas reizes gadā, par to parakstoties instruktāžas žurnālos. Par attiecīgā amata riska faktoriem darbiniekus informē darba aizsardzības speciālists, sastādot darba plānu veicamajiem pasākumiem darba drošībā. Tiek plānoti nepieciešamie pasākumi risku izvērtēšanai un novēršanai. Katru gadu gan izglītojamiem, gan iestādes darbiniekiem tiek veikta praktiskā apmācība ugunsgrēka vai ārkārtas situāciju gadījumā. Praktiskās apmācības vada Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektori. Grupu telpās un iestādes gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni un norādes par rezerves izejām. Visas iestādē esošās telpas tiek izmantotas atbilstoši tām paredzētajām vajadzībām - izglītojamo apmācības procesa organizēšanai, rotaļām, atpūtai, sportam, mūzikai, personīgajai higiēnai, medicīnas pakalpojuma nodrošināšanai, saimnieciskā darba un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. Mācību tehniskos līdzekļus un iekārtas izmanto atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, par to bojājumiem tiek ziņots saimnieciskās daļas vadītājai, kura nodrošina remontu vai ziņo iestādes vadītājai par jaunas mācību tehnikas nepieciešamību. Iestādē ir automātiskā ugunsdrošības un apsardzes signalizācija. Izglītības iestādes teritorija ir norobežota ar žogu, tādējādi nodrošinot izglītojamo drošību, atrodoties iestādē. Visas iestādes ārdurvis tiek slēgtas laikā no plkst līdz un no plkst līdz Pie grupas Mārītes ārdurvīm atrodas zvana poga, to nospiežot, izglītojamo vecāki vai iestādes apmeklētāji, norādot apmeklējuma mērķi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu iekļūst iestādē. Izglītojamiem, rudenī uzsākot un vasarā noslēdzot mācību gadu, notiek drošības noteikumu aktualizēšana un izskaidrošana. Izglītojamos ekskursijās un aktivitātēs ārpus iestādes pavada 3 grupas darbinieki. Visi iestādes izglītojamie ir nodrošināti ar atstarojošām vestēm pastaigu laikā ārpus iestādes teritorijas. Izglītības iestāde lepojas: Ir izstrādāti drošības noteikumi, tie tiek ievēroti. 19

20 Iestādes izglītojamie un darbinieki iestādē jūtas droši. Iestādē darbojas divi Džimbas aģenti ar programmu,,džimbas drošības programma. Izstrādāti izglītojoši pastaigu maršruti izglītojamiem ārpus iestādes teritorijas. Nodrošināta drošības noteikumu ievērošana, organizējot izzinošas ekskursijas un pārgājienus ārpus iestādes teritorijas. Turpmākā attīstība: Aprīkot iestādes ārdurvis ar kodu atslēgām. Aktualizēt, atjaunināt un papildināt izglītojamo drošības noteikumus ar viegli uztveramu un saprotamu informāciju. Analizēt un pārraudzīt drošības situāciju izglītības iestādē. Nodrošināt personāla regulāru apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. Vērtējums kritērijā - labi 4.3. Atbalsts personības veidošanā Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamie neiesaistās pašpārvaldē, taču darbojās mini Eko padomes darbā. Tiek veidota izglītojamā personība, viņa attieksme pret valsti, sabiedrību, kultūru, darbu, kā arī pret citiem cilvēkiem. Ārpus nodarbībām patriotiskā, pilsoniskā un veselīga dzīvesveida veicinoša audzināšana notiek regulāri, dažādos dienas ritma momentos - pastaigās, kopīgās pārrunās, grāmatu skatīšanās un lasīšanas brīžos, video filmiņu skatīšanās laikā, kustību veicinošas attīstības laikā telpās un svaigā gaisā, izglītojamo individuālajā, pāru un grupu darbā. Izglītības iestāde plāno un organizē izglītojamiem interesantus un audzinošus pasākumus, tie balstās uz izstrādāto iestādes audzināšanas gada plānu, svētku un gadskārtu svinamajām dienām. Tiek organizēti gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas. Izglītojamie ekskursijās iepazīst savu tuvāko apkārtni, nozīmīgākos pilsētas objektus, interesantus cilvēkus un viņu profesijas, Latvijas dabas bagātības. Tiek atzīmētas tēvu, vecvecāku, māmiņu un ģimeņu dienas. Iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamos ar pozitīvu un saudzīgu attieksmi pret dabas bagātībām, atzīmējot ūdens, gaisa, koku un puķu dienas. Svētkus plāno, iekļaujot patriotisma un piederības apziņas veicinošus uzdevumus, kas sākas ar savas ģimenes, mājas, dzimtās vietas un pilsētas iepazīšanu. Patriotisma gaisotnē tiek aizvadīts novembra mēnesis ar radošu darbošanos, izstādēm, koncertiem un ciemiņu uzņemšanu iestādē. Izglītības iestādē tiek veikta audzināšanas pasākumu satura analīze, kura palīdz, stiprina, kā arī nodrošina tālāko darbu un izaugsmi. Pēc pasākumiem pedagogi veic analīzi, izdara secinājumus, plāno uzlabojumus un inovatīvu metožu pielietojumu turpmākajam audzinošajam darbam. Izglītojamie pasākumiem gatavojas un iepazīstas ar pasākuma tematiku, apgūst piemērotus dzejoļus, tautas dziesmas, rotaļas, dejas, dziesmas, teātra iestudējumus, mīklas, sakāmvārdus un fabulas. Pedagogi izstrādā interesantus, aktīvus, uz pozitīvām emocijām un darbību vērstus, izglītojamo vecumam atbilstošus pasākumu scenārijus, iestādes metodiķe tos apstiprina. Izglītojamie ar savu darbošanos piedalās iestādes telpu noformēšanā un svētku atmosfēras radīšanas procesā, veidojot individuālus un kolektīvus darbus. 20

21 Izglītojamie tiek iesaistīti grupas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē. Pedagogi kopīgi ar izglītojamiem pārrunā dažādas situācijas, tiek lūgts izteikt savas domas, pamatot tās, nonākot pie kopīga slēdziena un situācijas risinājuma. Grupās kārtības noteikumi ir izglītojamo pašu veidoti un izlikti redzamā vietā, tie tiek regulāri aktualizēti grupu ikdienā. Ar vārdiskām uzslavām tiek novērtēta izglītojamo pozitīvā uzvedība, attieksme pret veicamajiem darbiem un pienākumiem. Ja izglītojamais nav ievērojis noteikumus, seko situācijas analīze, pārrunas un atvainošanās. Konfliktsituāciju gadījumos situācija tiek izvērtēta, uzklausīta un analizēta, izglītojamie, pamatojot savu viedokli, mēģina atrast pareizo risinājuma variantu, izprast savas darbības sekas. Izglītības iestāde lepojas: Iestādē tiek rīkoti interesanti un pārdomāti pasākumi, kuri atbilst izglītojamo vecumposma interesēm. Izglītojamajiem ikdienā tiek nodrošināta iespēja praktiski darboties, attīstot savu personību. Turpmākā attīstība: Piedāvāt izglītojamajiem interešu izglītības programmas dejošanas un angļu valodas apmācībai. Organizēt izzinošās ekskursijas ārpus pilsētas un novada robežām. Vērtējums kritērijā - labi 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Izglītojamie piedalās iestādē organizētajā projektu nedēļā, kur iepazīstas ar vecāku profesijām, dodas izzinošās ekskursijās uz vecāku darba vietām. Tiek plānoti un organizēti pasākumi atsevišķi pa grupām, kopīgi visiem izglītojamiem gan iesaistot vecākus, gan dažādu biedrību, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un skolu pārstāvjus. Organizētie pasākumi veicina kopības sajūtu, saliedētību, veicina pozitīvu sadarbību ar vecākiem, līdzcilvēkiem, palīdzot pilnveidot sociālās iemaņas, sadarbības prasmes un komunikāciju. Iestādes pedagogi piedalās dažādos projektos, to realizācija veicina izglītojamo karjeras izglītību, materiālās bāzes papildināšanu un jaunu zināšanu apguvi, kas ir iespējams, pateicoties piesaistīto lektoru un viesmākslinieku vēlmei un iniciatīvai darboties kopā ar izglītojamiem. Šajās aktivitātēs izglītojamie iegūst padziļinātu priekšstatu par dažādu profesiju pārstāvju darbu, to ietekmi uz apkārtējiem cilvēkiem, šā darba nepieciešamību un nozīmīgumu. Izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādes darbinieku dažādās profesijas - skolotāja, skolotāja palīga, medicīnas māsas, vadītājas, saimnieciskās daļas vadītājas, pavāra, apkopēja, remontstrādnieka un sētnieka. Iestādes darbinieki organizē izglītojamiem ekskursijas pie vietējiem uzņēmējiem, izzinot un iepazīstoties ar viņu darba specifiku galdnieks, biškopis, pavārs, ārsts, vetārsts, bibliotekārs, hokejists, stikla pūtējs un viesnīcas darbinieks. Lai nostiprinātu un aktualizētu jaunās zināšanas, izglītojamie pēc ekskursijām gatavo plakātus un vienkāršas grāmatiņas, kurās apkopo iegūto informāciju par redzēto un iepazīto profesiju, cilvēku vaļaspriekiem un sasniegtajiem rezultātiem. Audzināšanas plānā tiek atspoguļoti pasākumi, kas saistās ar karjeras izglītību. Tiek 21

22 organizētas karjeras nedēļas, kuru laikā iestādi apmeklē zinoši un interesanti cilvēki, stāstot par savu profesiju, kopā darbojoties, izmēģinot ko jaunu un nebijušu. Izglītojamie dodas ekskursijās, apmeklējot izraudzīto darba vietu klātienē, redzot materiālus un lietas, kas saistās ar konkrēto profesiju, tās vajadzībām. Sistemātisks darbs nodrošina labas izglītojamo zināšanas un interesi par karjeras izglītību. Izglītības iestāde lepojas: Aktīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Ar izglītojamo interesi, aizrautību un vēlmi uzzināt jaunu informāciju, kas saistās ar karjeras izglītību. Turpmākā attīstība: Veidot sadarbību ar izglītības iestādes absolventiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Iepazīt tuvāk esošos uzņēmējus Saldus novadā celtnieks, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, ārstniecības augu vācējs. Vērtējums kritērijā ļoti labi 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski tiek plānots un veiksmīgi organizēts individuālais darbs ar talantīgiem izglītojamiem, nodrošinot iespēju izglītojamam talantus apzināt un mērķtiecīgi tos attīstīt. Pedagogi, organizējot mācību procesu, ņem vērā izglītojamo intereses un spējas, izmanto dažādas mācību metodes un mācību darba diferenciāciju, lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo vajadzību apmierināšanai un pilnveidei. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski organizē darbu ar tiem izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai, kuri ir slimojuši un nav apmeklējuši izglītības iestādi. Pedagogi izmanto individuālo darbu, kas ir kā atbalsts un līdzeklis, ļaujot veiksmīgi apgūt un izprast nokavēto vai nesaprasto. Lai nodrošinātu individuālu pieeju un plānotu mācīšanas un mācīšanās procesu, notiek sadarbība ar Saldus novadā pieejamo atbalsta personālu psihologu, logopēdu un speciālo pedagogu. Sadarbojoties ar atbalsta personālu, izglītojamiem, kuriem ir grūtības, tiek piedāvāti atbalsta pasākumi. Izglītojamā turpmākajai attīstībai līdzi seko vecāki un grupas pedagogi, kuri sadarbojoties rada apstākļus un vidi, kas palīdz un ļauj uzlabot izglītojamā veiksmīgu un pozitīvu attīstību. Iestādes logopēda ieteikumus iestādes pedagogi iekļauj rīta apļu un individuālā darba procesā, kā atkārtojošo un nostiprinošo elementu. Izglītības iestādē noris veiksmīga savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa visos līmeņos. Grupas darbinieki savstarpēji sadarbojoties rada pozitīvu atmosfēru, kurā ikviens ir uzklausīts, sadzirdēts, saprasts. Mācību un audzināšanas darbā iesaistās arī skolotāju palīgi. Iestādes vadība rūpējās par labvēlīgu un pozitīvu gaisotni, kurā darbinieki var izpausties, saņemt atbalstu, izteikt savu viedokli vai konstruktīvus priekšlikumus darba uzlabošanai. Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem, veicinot un meklējot iespējas izglītojamo talantus parādīt ārpus iestādes publiskos pasākumos. Tiek organizēti pasākumi: Īkstītes Cālis, daiļdarbu iestudējums ar publisku uzstāšanos. Visi iestādes pedagogi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem. Plānotais individuālais 22

23 darbs ir atspoguļots izglītojamā individuālajā darba plānošanas pierakstu lapās. Notiek individuālas sarunas ar vecākiem. Pirmsskolas izglītības iestādē ir pieejama informācija par īstenoto pirmsskolas izglītības programmu un izglītojamo vecāki ir aicināti klātienē iepazīties ar iestādes darbu Atvērtajās durvju dienās. Izglītības iestāde lepojas: Regulāri notiek sistemātisks darbs ar talantīgiem izglītojamiem. Iestādē notiek sistemātisks un regulārs darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Saldus novada atbalsta personālu- psihologu un speciālo pedagogu. Turpmākā attīstība: Turpināt mērķtiecīgu darbu ar talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Veikt pedagogu izglītošanu par metodēm darbā, kā palīdzēt izglītojamam, lai mazinātu mācīšanās un uzvedības problēmas. Vērtējums kritērijā - labi 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Izglītības iestāde nerealizē speciālās izglītības programmas. Izglītības iestādē nav izglītojamo ar medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinumu par speciālām vajadzībām. Ja izglītojamā attīstībā ir novērotas problēmas mācību un audzināšanas procesā, vecākiem tiek lūgts konsultēties ar atbalsta speciālistiem - psihologu, sociālo pedagogu, fizioterapeitu, vērsties pēc palīdzības pie mediķiem, apmeklēt audio logopēda konsultāciju, lai izprastu konkrētā izglītojamā vajadzības un spētu sadarbībā ar speciālistiem un ģimeni nodrošināt viņam piemērotu mācīšanas un mācīšanās pieeju. Ikdienā iestādē atbalsta pasākumus nodrošina logopēde Marina Dambe, kura strādā uz likmi un medicīnas māsa Tatjana Remese, kura strādā uz 0.5 likmēm. Vecākiem, kuru bērnam konstatē iespējamas stājas problēmas vai kādas citas agrāk nenovērotas attīstības vai veselības īpatnības, lūdz konsultēties pie attiecīgajiem speciālistiem, pēc konsultācijas medicīnas māsa aicina uz sarunu, kuras laikā vienojas par atbalsta pasākumu iekļaušanu un piemērošanu izglītojamam, kopīgi sekojot viņa attīstībai un personības izaugsmei. Iestādes logopēde darbu ar izglītojamiem organizē individuāli un grupās, pa diviem, trim izglītojamiem reizē. Ir izstrādāts, saskaņots un apstiprināts darba grafiks, kas paredz regulāru un sistemātisku apmācības procesu. Izglītojamie ar logopēdes palīdzību nostiprina pareizu skaņu izrunu, paplašina vārdu krājumu un darbojās pie fonemātisko procesu attīstīšanas un nostiprināšanas. Uzsāktie atbalsta pasākumi tiek nostiprināti kopīgā grupas darbā un individuāli, darbojoties ar vecākiem mājās. Izglītības iestāde lepojas: Uz sadarbību vērsta attīstība starp iestādes pedagogiem un izglītojamo vecākiem. 23

24 Turpmākā attīstība: Turpināt sadarboties ar medicīniski pedagoģisko komisiju, Sociālo dienestu un Saldus novada Izglītības pārvaldi Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Lai sadarbība ar vecākiem būtu veiksmīga, iestādes kolektīvs izmanto dažādas sadarbības formas: gan individuālās (pārrunas, pedagoģiskās sarunas, individuālās konsultācijas), gan kolektīvās (vecāku sapulces, rekomendācijas, tematiskās konsultācijas, kopējos svētkus, pasākumus un koncertus), gan uzskatāmi - informatīvās (bērnu un vecāku darbu izstādes, informatīvos stendus vecākiem, plakātus, afišas, fotogrāfijas, padomus un rekomendācijas, bērnu portfolio). Iestādē ir izveidota iestādes padome, kurā darbojās 2 izglītojamo vecāki no katras grupas, 1 pedagogs no katras grupas, saimnieciskās daļas un iestādes vadītāja. Vecāki, kas darbojas padomē, tiek ievēlēti grupas sapulces laikā uz vienu mācību gadu. Iestādes padomes sēdes notiek 2 reizes mācību gadā vai biežāk pēc nepieciešamības. Sēžu laikā tiek apspriesti un sniegti priekšlikumi par izglītības kvalitātes uzlabošanu, iestādes darba un pasākumu organizāciju, budžeta sadalījumu. Individuālajiem mācību līdzekļiem, kurus izglītojamais izmanto ārpus nodarbību laika. Padome veicina un atbalsta iestādes sadarbību ar sabiedrību, izglītojamo ģimenēm, kā arī piedalās un sekmē finanšu līdzekļu aprites izlietojumu noteiktiem mērķiem. Vecāki ir ieinteresēti, iesaistās un līdzdarbojās iestādes mācību un audzināšanas procesā. Sadarbojoties ar grupas pedagogiem, mājās papildus notiek darbošanās un iepazīšanās ar dažādiem iestādē īstenotiem projektu uzdevumiem. Projekta Mazo pētnieku darbnīcas un projekta Nāc iepazīsti, radi un eksperimentā kopā laikā tika izzināts, vērots, mēģināts un eksperimentēts ar dažādām vielām un materiāliem. Izglītojamie ar vecākiem mājās un iestādē veica dažādus zinātniskus eksperimentus, izprotot vielu un priekšmetu īpašības, to mijiedarbību. Projektā Pielocīju pūra lādi, latvju svētkus sagaidot un projektā Es uzvilku lindraciņu, latvju svētkus godinot, tika aktualizēta piederība mūsu zemei, tautai, tās vērtībām. Izglītojamie, tuvojoties Latvijas simtgadei, izzināja un pētīja dažādu novadu tautas tērpus, darināja to atveidojumus no piedāvātajiem materiāliem un piedalījās izstādēs. Iestādes pedagogiem projekta īstenošanas laikā ir iegādāti Saldus un Sātiņu novada tautas tērpi, izglītojamiem 24 komplekti jauni, tautiski uzstāšanās tērpi. Vecāki regulāri iesaistās arī iestādes rīkotajās radošo darbu izstādēs un svētkos, kas saistītas gan ar projektu aktualitātēm, gan iestādes plānotajiem mācību un audzināšanas pasākumiem. Projektā Cepu, cepu kukulīti, latvju svētkus sagaidot izglītojamie kopīgi ar vecākiem iepazinās ar latviskiem ēdieniem un svētku svinēšanas tradīcijām gan kopīgi gatavojot, gan plānojot un īstenojot svētkus - Meteņdienu, Lieldienas un Jāņus. Lai izglītojamo vecāki būtu informēti par aktuāliem mācību, audzināšanas un citiem jautājumiem, iestādē izvietoti informatīvie stendi katrā grupā, pirmā un otrā stāva koridoros. Grupu stendos izvietota aktuālā informācija par iestādes projektiem, mēneša mācību tēmām, dienas ritmu, jubilāru vārdi, afišas, ielūgumi un cita aktuāla informācija. Vecākiem brīvi pieejama arī sava bērna portfolio mape, kurā krājas visi mācību gada laikā tapušie radošie darbi (mācību gada noslēgumā šo mapi izglītojamais var nest uz mājām). Grupas garderobē vecākiem 24

25 iekārtota un pieejama Vecāku mape, kurā atrodas : iekšējās kārtības noteikumi, uzturēšanās noteikumi, vecāku parakstu lapas par noteikumu ievērošanu, kārtība rīcībai, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, kartība, kādā tiek nodrošināta drošība iestādes organizētajos pasākumos, sporta svētkos un nodarbībās, kārtība, kādā iestāde veic apmeklējuma uzskaiti un informē bērnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē iestādi, kārtība ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšanai, kārtība pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā, kārtība ēdināšanas organizēšanai pirmsskolas izglītības iestādē, higiēnas prasības un sanitārie noteikumi iestādē, Grupas dienas ritms un mēneša plāns, Bērnu snieguma un sasniegumu vērtēšanas kārtība, Drošības noteikumi izglītojamiem, Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, vecāku sapulču protokoli, grupas darbinieku vizītkartes, vadītājas pieņemšanas laiki. Otrā stāva koridorā ir iestādes Meža skolas un Eko skolas stendi, kurā katru mēnesi grupas pedagogi izliek jaunāko informāciju par aktivitātēm un darbošanos Meža skolā un Eko skolā. Pirmā stāva koridorā pie informācijas stenda ir pieejama informācija par iestādē izvirzītajiem mācību gada uzdevumiem, darba plāna atspoguļojums, darba kārtības noteikumi, vadītājas, metodiķes un logopēdes darba un pieņemšanas laiki, zāles sadalījums mūzikas un sporta nodarbībām, iestādei sūtītie apsveikumi, ielūgumi, kā arī cita aktuāla informācija. Koridorā ir novietota ierosinājumu kastīte, kurā izglītojamo vecāki un darbinieki var ziņot, nodot un sniegt ierosinājumus, vēlējumus un priekšlikumus par iestādes darba uzlabojumiem. Ir saņemti ieteikumi par pasākumu organizēšanu, to sākšanās laikiem, par ekskursijām un izstādēm, kuras ir interesantas un apskatāmas. Ir saņemti vecāku paldies, par iestādes darbinieku rūpēm, atbalstu, mīlestību, ko ik dienu, iestādē atrodoties, saņem izglītojamie. Iestādē notiek atvērto durvju diena, kur vecāki piedalās grupu rotaļnodarbībās, mūzikas nodarbībās un sporta nodarbībās. Vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar iestādes administrāciju, logopēdu, medicīnas māsu, noskaidrojot sev interesējošos jautājumus. Vecāki uzskata, ka atvērtā durvju diena ir vērtīga un var iepazīties, kā norit izglītojamā ikdiena. Iestādē un ārpus iestādes vecākiem tiek organizēti izglītojoši semināri un lekcijas par dažādām aktuālām tēmām. Grupās tiek organizētas vecāku sapulces: 2 reizes pirmajā pusgadā (septembrī un novembrī) un vienu reizi otrajā pusgadā (maijā). Ja ir nepieciešamība, sapulces tiek organizētas arī biežāk. Pēc pedagogu un vecāku iniciatīvas sapulcēs tiek pieaicināti speciālisti, kas dalās pieredzē, izglīto, veicina un sniedz atbildes uz vecākiem interesējošiem jautājumiem. Bieži tas saistīts ar konkrēto bērnu vecumposmu tā attīstības īpatnībām, izglītojamā audzināšanas un 25

26 uzvedības problēmām, cēloņiem un risinājumiem. Vecāku sapulcēs piedalījušies speciālā pedagoģe Vita Grīsle Akopjana, kas vecākiem saprotamā veidā runāja par tikumisko audzināšanu. Bērnu ārsts Gundars Kuklis, kas iedrošināja vecākiem būt atklātiem un patiesiem pašiem, lai par tādiem izaudzinātu savus bērnus. Psiholoģe Lana Turka vēlēja ieklausīties sevī, sadzirdēt, domāt un tikai pēc tam darīt, apzinoties sasniedzamo mērķi un motīvu kāpēc? Psiholoģe Gunda Pūce aicināja runāt, jo izstāstot vai jautājot var gūt atbildes un analizēt pieļautās neveiksmes, tā virzoties uz izaugsmi. Audiologopēde Daina Ābele dalījās savās pārdomās un sniedza praktiskus vingrinājumus, kā veiksmīgāk un efektīvāk rosināt rotaļāties, vienlaikus mācoties un aktivizējot gan pirkstu sīko muskulatūru, gan runas aparātu. Vecākiem ir iespēja gan telefoniski sazināties, gan individuāli tikties ar grupas pedagogiem, iestādes vadību, lai konsultētos par kādu aktuālu jautājumu, izteiktu ierosinājumus vai uzklausītu ieteikumus. Izglītības iestāde lepojas: Aktīvi un konstruktīvi darbojas iestādes padome. Sasniegta laba vecāku sapulču apmeklētība, ar zinošu speciālistu piesaisti tajās, pozitīva sadarbība un ieinteresētība. Vecāki labprāt iesaistās dažādos iestādes projektos, radošajās izstādēs un organizētajās aktivitātēs, svētku gatavošanas procesā - darinot tērpus bērnam, rotājumus telpām. Bez ierastajiem gadskārtu svētkiem un svinamajām dienām, iestādē tiek izkoptas tradīcijas Zinību diena ģimeniskā atmosfērā, vecvecāku diena, absolventu diena, kopīgi organizēti izzinoši pārgājieni. Vecāki labprāt sniedz atbalstu un palīdz realizēt idejas, kas uzlabo un veicina izglītojamo darbošanos. Turpmākā attīstība: Turpināt organizēt vecāku kopsapulces, pieaicinot speciālistus, kas izglītos vecākus par viņiem aktuālām tēmām (iepriekš veicot vecāku aptauju). Veikt vecāku anketēšanu, aptaujāšanu vismaz reizi mācību gadā. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību izveidot iestādes mājas lapu. Vērtējums kritērijā - ļoti labi. 5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats Pirmsskolas izglītības iestāde Īkstīte darbojas estētiski noformētās, gaišās un mājīgās telpās. Iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno iestādes tēla veidošanu, veicinot izglītojamos, vecākus un darbiniekus būt lepniem un gandarītiem par savu iestādi. Iestādes piederības izjūta balstās uz labvēlīgu un sadarbību veicinošu mikroklimatu, lai nodrošinātu labas attiecības starp darbiniekiem, vecākiem un izglītojamiem. Iestādes darbinieki apzinās, cik svarīga ir labvēlīga gaisotne iestādē un nemitīgi rūpējas, lai savstarpējās attiecības tiktu balstītas uz cieņu un sapratni, ievērojot ētikas kodeksa principus un apzinoties savu atbildību pret izglītojamiem un viņu vecākiem. Kolektīvs veido mājīgas iestādes telpas, rūpējas, lai tās būtu tīras un gaišas, lai 26

27 tajās būtu patīkami uzturēties un darboties. Iestādes kolektīvs atbildīgi izturas pret materiālajām vērtībām, raugoties, lai iestādes vidē būtu izglītojamiem pieejamas, vecumposmam, interesēm un izaugsmei atbilstošas izglītojošās spēles, kas veicina un attīsta viņu personības. Iestādes telpas tiek noformētas atbilstoši gadalaikam vai svinamo svētku tēmai, tādejādi radot pirmsskolā radošu, pozitīvu un ģimenisku gaisotni, kurā ikviens ir ielicis savus spēkus, izdomu, pacietību un darbošanās prieku. Svarīga vieta labvēlīga mikroklimata veidošanā ir tradicionāliem pasākumiem, kas palīdz izglītojamiem justies droši, sniedz piederības sajūtu un sava es apzināšanu. Pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo, darbinieku un vecāku ieteikumus un priekšlikumus. Izglītojamie aktīvi piedalās organizētajos pasākumos un ar prieku demonstrē savas zināšanas, prasmes un panākumus. Pasākumi iestādē: Zinību dienas svētku pasākums, Miķeļdienas atzīmēšana ar pašu gatavotu izstādi no rudens veltēm, Tēvu dienas pasākums, Mārtiņdienas pasākums, Lāčplēša dienas atzīmēšana, Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums, Karjeras nedēļas, Adventes pirmdienas rīti, Vecāku Rūķu parādes, Ziemassvētku pasākums, Vecvecāku dienas, Meteņu dienas pasākums, Lieldienu sagaidīšana, Baltā galdauta svētki, Mātes dienas svētku koncerts, Ģimenes dienas pasākums, Absolventu dienas aktivitātes, Izlaidums, Līgo svētku atzīmēšana, Dzimšanas un vārda dienas svinības, Radošās darbnīcas katrā gadalaikā, Sporta un veselības dienas, Tematiski organizētas ballītes, Ekskursijas un pārgājieni, Izstādes, koncertu un teātra apmeklējumi. Iestāde nepārtraukti prezentē un popularizē sevi sabiedrībā, piedaloties novada mēroga rīkotajos pasākumos - konferencēs, metodiskajās dienās un izglītojamo radošo darbu izstādēs. Aktīva ir dalība dažādu projektu izstrādē un īstenošanā, kuros iekļautas tikšanās, lekcijas, semināri un praktikumi, iesaistot novadā zināmus, erudītus un viedus cilvēkus, ar kuru sadarbību popularizētas un plašai sabiedrībai sniegtas zināšanas par īstenotajām aktivitātēm un notikušajiem pasākumiem. Izglītojamie šajās tikšanās reizēs iegūst jaunu pieredzi, informāciju un prasmi sadarboties nestandarta situācijās. Publikācijas ievietotas vietējā laikrakstā Saldus Zeme, žurnālā Pirmsskola un novada mājas lapā 27

28 Iestādē ir atsaucīgi, atvērti pretimnākoši tehniskie darbinieki, ar kuriem izglītojamie labprāt kontaktējas, tādēļ iestādes prioritāte ir personāla sastāvs, tai skaitā, arī tehniskais personāls, kurš tiešā veidā ietekmē mikroklimatu un darbu ar izglītojamiem - ir gan viņu atbalstītāji, gan palīgi savstarpējo attiecību modeļu veidošanā. Tiek organizētas individuālas sarunas ar darbiniekiem, lai izprastu un atbalstītu viņu personīgo īpašību attīstību un lietderīgu izmantošanu kopīgā mērķa sasniegšanā. Pedagogi sadarbojas ar izglītojamiem - kopā rotaļājoties, pārrunājot piedzīvoto, no jauna apgūto, izglītojamos mērķtiecīgi virza uz rezultātu, kuru sasniedz, praktiski darbojoties, eksperimentējot, vērojot, analizējot gan individuāli, gan darbojoties pāros, grupās, vai kopā ar pedagogu. Pedagogs izglītojamam veido priekšstatu par savstarpēju cieņu un līdzjūtību vienam pret otru, kā arī sniedz atbalstu konfliktsituāciju risināšanā. Viens no iestādes priekšnoteikumiem ir - saglabājot ģimenisku atmosfēru, spēt ieklausīties, saskatīt un palīdzēt mūsu bērniem izaugt laimīgiem cilvēkiem! Iestādes darbinieki un izglītojamie regulāri piedalās Saldus novada rīkotajos svētku pasākumos. Iestādes darbinieki katru gadu piedalās gājienā Saldus novada svētkos. Mācību iestāde ir atvērta sabiedrības vajadzībām, izglītojamo vecāki ir kļuvuši par iestādes sadarbības partneriem. Partnerattiecības raksturo savstarpēja uzticēšanās, pozitīva saskarsme un sadarbība praktisku jautājumu risināšanā. Pedagogu vērojumi sarunās ar izglītojamiem un vecākiem liecina, ka iestādi tie apmeklē ar prieku, šeit jūtās novērtēti, droši un labi, uzticas iestādes darbiniekiem, vajadzības gadījumā vienmēr saņem atbalstu. Iestādē ir nodrošināta atbalstoša un sadarbību veicinoša vide. Izglītības iestāde lepojas ar draudzīgu, savstarpēji atbalstošu, izpalīdzīgu pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvu. Konfliktsituācijas tiek risinātas individuālu sarunu veidā, uzklausot abas konfliktējošās puses un mēģinot rast situācijai atrisinājumu. Šajās sarunās piedalās izglītības iestādes personāls (izvērtējot personāla izglītības un pieredzes atbilstību), ievērojot iekšējās kārtības, darba kārtības un darbinieku amatu aprakstus. Izglītības iestādes darbiniekiem pienākumi un uzdevumi tiek deleģēti, ņemot par pamatu amatu aprakstus, veicamos pienākumus, atbilstošu izglītību un ieinteresētību, kā arī individuālās spējas, prasmes un iemaņas. Izglītības iestādes personāls ir novērtēts un saņem atbalstu no iestādes vadītājas, kā pozitīvu atbalstu dažādās situācijās, pārsteigumus un pateicības vārdus gan ikdienā, gan svētku reizēs un jaunāko informāciju par izglītības jomas aktualitātēm. Novada pašvaldība un Izglītības pārvalde darbiniekus atbalsta ar organizētām pieredzes ekskursijām, teātru un koncertu apmeklējumiem, nodrošinot transporta izmaksas, kā arī sveicieniem Skolotāju, Zinību, Sieviešu un Gada skolotāju dienās. Iestādes kolektīvs lepojas ar savām iestādes tradīcijām, tās stiprina savstarpējo cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, pret savu dzimto pilsētu un valsti. Tradīcijas tiek papildinātas un aktualizētas: rudens un pavasara pārgājieni, radošās darbnīcas katrā gadalaikā, Adventes pirmdienas rīti, Meteņdiena, kurā aizbaidām ziemu, jautrās un skanošās Lieldienas, Absolventu diena, kurā visi iestādes izglītojamie kopā interesanti darbojas un atvadās no saviem lielajiem draugiem. Katru gadu kopā fotografējamies. Tā kā esam Īkstīte, tad izmantojam pasakas motīvus, kas vizuālo noformējumu dara atpazīstamu, izglītojamiem saprotamu un vienmēr papildināmu. Katra grupiņa ir iekārtota atbilstoši nosaukumam: Mārītes, Bitītes, Taurenīši un Spārītes. Koridorā atrodas izgatavotais norādes stabs, kurā vizuāli attēlots viss iestādes izkārtojums: katra izglītojamo grupa, speciālistu kabineti, zāle un saimniecības bloks. 28

29 Iestādē ir izstrādāti, tiek ievēroti un darbojas iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi, kurus apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē un izskata darbinieku kopsapulcē. Katru gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības, uzturēšanās kārtības noteikumiem un veiktajiem grozījumiem vai izmaiņām tajos. Izglītojamo vecāki un iestādes darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies, saprot un apņemas tos ievērot. Noteikumi brīvi pieejami katras grupas iekārtotajā Vecāku mapē. Darba kārtības noteikumi brīvi pieejami pirmā stāva koridora informatīvajā stendā. Lai veiksmīgāk izzinātu vecāku domas, risinātu radušās problēmas, kas saistītas ar labvēlīgu iekļaušanos iestādes vidē, tiek organizētas individuālas sarunas ar vecākiem un vecāku anketēšana (skatīt 7.pielikumu). Trīs reizes gadā (nepieciešamības gadījumā arī biežāk), grupu pedagogi rīko vecāku sapulces, lai informētu par aktualitātēm grupas dzīvē, izvērtētu paveikto, uzzinātu vecāku vēlmes un ieteikumus. Pie iestādes galvenās ieejas mastā plīvo valsts karogs un Eko skolas karogs, pirmā stāva koridorā atrodas stendi ar Latvijas simboliem valsts prezidentu, valsts himnu, valsts ģerboni un atzīmējamām svētku dienām Latvijā. Iestādē novembra mēnesis tiek aizvadīts patriotiskā svētku gaisotnē, ar kopīgu, muzikāli tematisku Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšanu zālē. Visi svētku dalībnieki dzied himnu, tiek iekārtotas tematiskās izstādes par Latviju - tās novadiem, upēm, dzīvniekiem, augiem, putniem, tautas tradīcijām un kultūras mantojumu. Patriotisma mēnesī pie apģērba ir lentītes valsts karoga krāsā, ar dažādiem mājturības, tehnoloģiju un vizuālās mākslas darbiem tiek rotātas iestādes telpas. Izglītojamiem tiek sniegta informācija par Latvijas brīvības cīnītājiem un, atzīmējot Lāčplēša dienu 11. novembrī, iestādes teritorijā izliek svecītes un kopīgi dodas lāpu gājienā, tā veidojot un papildinot Gaismas ceļu, kas caurvij visu dzimto pilsētu. Novērojot izglītojamos ikdienā, dažādos organizētajos pasākumos, brīvajos rotaļu brīžos, saskarsmes un attiecību veidošanas momentos, pedagogs veic piezīmes par izglītojamo uzvedību, regulāri tās analizē un vajadzības gadījumā pārrunā novēroto ar izglītojamo, nepieciešamības gadījumā ar vecākiem un iestādes vadītāju. Izglītojamo vecākiem dažkārt ir sava nostāja, kas atšķiras no pedagoga vērojumiem vai vēlmes uz kopīgu sadarbību, tad tiek rekomendēts sadarboties ar Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests darbiniekiem. Izglītības iestādes darbinieki ar savu paraugu un pozitīvo piemēru ir lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei. Godprātīgi un apzinīgi veic savus pienākumus, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Izglītības iestāde lepojas: Profesionāls iestādes personāls - pirmsskolas vides pamata veidotājs un nodrošinātājs. Droša, sakopta, estētiski noformēta vide un labvēlīga gaisotne, kura veicina harmonisku izglītojamo vecumposmam un interesēm atbilstošu apmācību. Stabilas un izkoptas iestādes tradīcijas. Iestādei ir savs logo un himna. Tiek izdota iestādes avīze Īkstītes spogulis. Turpmākā attīstība: Turpināt ieviest un izkopt jaunas iestādes tradīcijas. Izveidot labo domu stūrīti, kur ikdienas steigā pierakstīt un nodot laba vēlējuma vārdus visiem iestādes darbiniekiem. 29

30 Nodrošināt cieņpilnas attieksmes piederību pret pilsētu, novadu, valsti, grupās iekārtojot patriotiskās audzināšanas stūrīti. Vērtējums kritērijā labi 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Pirmsskolas izglītības iestādes Īkstīte juridiskā adrese ir Bērzu aleja 16A, Saldus, Saldus novads, LV Iestādes teritorija ir norobežota ar žogu un tā ir dibinātāja - Saldus novada domes īpašums. Iestādē darbojas četras izglītojamo grupas, tās ir apmeklētas, 2018./2019. mācību gadu noslēdzot ar 85 izglītojamiem. Katrā grupā ir vairākas telpas, tās iekārtotas un paredzētas noteiktiem mērķiem: 1. garderobei, 2. rotaļu nodarbībām un ēšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 3. dienas miegam, 4. ēdiena izdalei, trauku mazgāšanai un uzglabāšanai, 5. personīgai higiēnai un tualetei. Iestādes pirmajā stāvā atrodas zāle, ko izmanto izglītojamo sporta un mūzikas attīstībai, divas noliktavas, logopēda, mūzikas, sporta skolotāju, metodiķes un vadītājas kabineti. Ir plaši koridori ar divām noliktavām un siltummezglu, tualeti iestādes personālam. Otrajā stāvā ir telpa veļas mazgāšanai un uzglabāšanai, virtuve ar divām pārtikas noliktavām, saimnieciskās daļas vadītājas kabinets ar noliktavu, medicīnas māsas kabinets un atpūtas telpa ar tualeti personālam. Katrai izglītojamo grupai ir norādītas savas ieejas ārdurvis un rezerves izeja. Grupu telpas ir iekārtotas atbilstoši izglītojamo vecumam ar piemērotām, izglītojamo augumiem atbilstošām mēbelēm, kuras ir marķētas. Rotaļlietas, mācību materiāli, spēles un priekšmeti, kuri sekmē izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, ir brīvi pieejami un atrodas plauktos un skapjos. Fiziskās izglītības un sporta uzdevumu veikšanai inventārs novietots noliktavā, kas atrodas blakus zālei, tas ir piemērots un atbilstošs, lai sekmētu un veicinātu fizisko sagatavotību un sporta elementu apguvi. Zālē atrodas arī mūzikas centrs, klavieres un piestiprināta zviedru siena. Iestādi regulāri apseko un pārbaudes veic kontrolējošās iestādes, to pēdējais apmeklējums atspoguļots tabulā: Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese Bērzu aleja 16A, Saldus Bērzu aleja 16A, Saldus Atzinums Pārtikas un veterinārais dienests Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Izsniegšanas datums Pārbaudes protokols Nr Pārbaudes akts Nr. 22/ /40 Bērzu aleja 16A, Saldus Veselības inspekcija Kontroles akts Nr Izglītības iestādes teritorijā atrodas vairākas funkcionālās zonas sporta zona, 30

31 saimniecības zona, ietves, pievedceļi, nožogojumi un zaļā zona. Sporta zonā tiek nodrošināta izglītojamo fiziskā sagatavotība ar sporta spēļu elementu apmācību, pamata kustību apguvi un kustību rotaļām brīvā dabā. Ziemas mēnešos tiek organizētas aktivitātes, izmantojot pauguraino apkārtni, lai brauktu pa kalniņiem ar ragavām un ābolīšiem. Saimniecības zonā ir nodrošināts pievedceļš līdz virtuves blokam produktu piegādei un atkritumu izvešanai, kuri glabājas atsevišķā, norobežotā teritorijā, tie tiek šķiroti. Iestādes teritorija ir nožogota, tajā var iekļūt pa vārtiem, bet, ejot pa ietvēm, nonākt līdz izglītojamo grupiņām. Nokāpjot pa trepēm, var tikt līdz rotaļu laukumiem, jo iestādes teritorija ir pauguraina. Ir izbūvēta viena nobrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visapkārt iestādei ir zaļā zona ar plašiem zālājiem, puķu dobēm, dzīvžogu, lapu un skuju kokiem, koptiem un veidotiem krūmiem. Izglītojamo rotaļu laukumos ir piemērotas rotaļu konstrukcijas un slēgtas smilšu kastes. Rotaļu konstrukcijas ir lietojamas un izmantojamas, taču tās ir morāli novecojušas, jo darbojas no iestādes atvēršanas laika. Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, tiek pašu spēkiem gatavotas vienkāršas rotaļu konstrukcijas, ko izmantot radošām nodarbēm. Realizējot projektu, laukumos ir uzstādīta viena daudzfunkcionāla rotaļu konstrukcija un Zaļais galds, kas kalpo rotaļnodarbību un izglītojamo patstāvīgā darba organizēšanai brīvā dabā. Katras grupas izglītojamiem ir āra nojume, kur darboties lietus vai stipras saules laikā, tajā iekārtoti plaukti rotaļlietām un soliņi atpūtai. Izglītības iestādes teritorijā transporta līdzekļi netiek turēti, tos novieto uz piebraucamā ceļa pirms vārtiem. Piebraucamais ceļš ir izbūvēts iestādes vajadzību nodrošināšanai gada vasarā, sākot realizēt iestādes fasādes vienkāršotas atjaunošanas un inženiertīklu atjaunošanas darbus, tiek uzstādīti jauni vārti un žogs. Lai iestādes teritorijā uzturētu un nodrošinātu estētisku un sakoptu vidi, tiek organizēti kopīgi pasākumi, kuros iesaistīti izglītojamo vecāki kopīgas pavasara un rudens talkas ar iestādē augošo koku vainagu veidošanu, rotaļu konstrukciju un smilšu kastes krāsojuma atjaunošanu. Kopīgi veidojam jaunu puķu stādījumus, labojam un atjaunojam nojumes grīdas. Zaļie dārzi izveidoti latviešu spēka zīmju veidolā, sajūtu taka, soliņu atjaunošana, rotaļu konstrukcijas un smilšu kastes izgatavošana notiek sadarbojoties izglītojamo vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem. Katru gadu tiek izlikti jauni mājokļi putniem, kuru gatavošanā un piestiprināšanā iesaistīti vecāki. Vides sakopšanas darbos piedalās arī izglītojamie grābjot lapas, izlaužot puķu dobēs noziedējušos ziedus, aplejot stādījumus, vācot ābolus un slaukot celiņus. Darba tikums un darbs tiek iekļauts rotaļnodarbībās, kuru pamatā ir pedagogu prasme dažādot, piedāvāt, organizēt, mudināt, veidot prasmi saskatīt, redzēt un vēlēties sakopt savu tuvāko apkārtni. Izglītojamie labprāt iesaistās un ar prieku darbojas šajās aktivitātēs. Izglītības iestāde lepojas: Iestādei ir plaša, sakopta un droša teritorija. Atsaucīgi un ieinteresēti izglītojamo vecāki, kuri aktīvi piedalās iestādes labiekārtošanā. Turpmākā attīstība: Atjaunot divu grupu nojumēm grīdas segumu. Piedalīties projektos, izstrādāt un ieviest vides labiekārtošanas pasākumus, kas balstās uz jaunu un mūsdienīgu rotaļu elementu uzstādīšanu. Veidot grupu telpu vidi bērniem atvērtu un pieejamu, papildinot un mainot grupās mēbeles un inventāru. Vērtējums kritērijā labi 31

32 6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Iestādes telpu skaits atbilst pirmsskolas izglītības iestādē īstenotās programmas vajadzībām. Iestādē ir iekārtotas 4 grupu telpas, kurās ietilpst atsevišķa rotaļu un guļamtelpa, garderobe, personīgās higiēnas telpa un ēdiena izdales telpa. Atsevišķi iekārtotas telpas ir vadītājai, metodiķei, logopēdei un mūzikas pedagogam. Iestādes zāli izmanto mūzikas, sporta un svētku pasākumu rīkošanai. Vēl iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti medicīnas māsai un saimnieciskās daļas vadītājai. Ir aprīkots virtuves bloks un veļas savākšanas, uzglabāšanas un mazgāšanas telpa, kā arī noliktavas, telpu kopējā platība ir 1069,1 m 2. Iestādes telpas un iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam un vecumam, tās ir sakoptas un estētiski noformētas. Izglītības iestādes ēkas īpašnieks ir Saldus pilsētas pašvaldība. Rotaļu telpās ir paklāji, to kopšanai izmanto putekļu sūcējus gan dabīgais, gan mākslīgais apgaismojums atbilst Veselības inspekcijas noteikumiem un prasībām. Grupu telpas ir aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm, kuras ir viegli kopjamas, izglītojamiem brīvi pieejamas un drošas. Galdi un krēsli ir regulējami atbilstoši izglītojamo augumiem un individuālajām vajadzībām. Grupā Bitītes ir viena stāva gultiņas, grupā Taurenītis ir izvelkamās gultiņas, bet grupās Spārītes un Mārītes ir divu stāvu gultiņas. Personīgās higiēnas telpas ir aprīkotas ar piemērota izmēra izlietnēm un klozetpodiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atsevišķi zēniem un meitenēm ar iebūvētu atdalošo starpsienu. 2 gadus veciem izglītojamiem ir pieejami gan klozetpodi, gan sēdpodi. Izglītojamo garderobes ir aprīkotas ar skapīšiem virsdrēbju glabāšanai. Pedagogi darbam ar izglītojamiem izmanto datorus, projektoru, ekrānu, skeneri, printerus, kopētājus, mūzikas centrus ar CD ierakstiem, klavieres un sintezatoru. Visi pieejamie materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgā persona iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir racionāls, tam seko līdzi iestādes vadītāja un iestādes padomes pārstāvji. Katras grupas izglītojamiem ir pieejamas magnētiskās tāfeles, gaismas galds, smilšu un ūdens galdi, ko izmanto gan individuālajam, gan grupu darbam. Grupās ir plašs celtniecības materiālu klāsts, puzles, galda spēles un materiāli sižeta lomu rotaļām. Fiziskās izglītības un sporta, mūzikas attīstības un logopēda darbā tiek izmantots daudzveidīgs inventārs, didaktiskās spēles, mūzikas instrumenti un izdales materiāli. Tos regulāri papildina ar projektos iegūtiem, pašu gatavotiem vai rūpnieciski ražotiem materiāliem, kas atbilst pirmsskolas vecuma izglītojamo spējām, uztverei un domāšanai. Grupās un metodiskajā kabinetā ir bibliotēka ar daiļliteratūru, izzinošo literatūru, enciklopēdijām, latviešu tautas folkloru, jaunāko psiholoģisko, pedagoģisko literatūru pedagogiem, kas veicina, uzlabo un pilnveido viņu kompetences. Mīkstās rotaļlietas, ko izmanto pārsteiguma momentiem, leļļu teātriem vai daiļdarbu demonstrēšanai, atrodas metodiskajā kabinetā, noliktavas skapī un grupu telpās. Metodiskie līdzekļi un izdales materiāli ir pieejami pie metodiķes un glabājas metodiskajā kabinetā, metodiskajā skapī un grupu telpās. Iestādē mācību gada sākumā pārskata materiāli tehnisko bāzi un plāno tās sistemātisku papildināšanu, kā arī jaunāko preses izdevumu iegādi. Veicot pārskatu, tiek plānots nākamā 32

33 gada budžets, iekļaujot tajā nepieciešamos izdevumus. Izglītības iestāde radošuma nodrošināšanai mācību procesā, kā arī mācību satura un ikdienas dzīves sasaistes nodrošināšanai izmanto resursus, kas atrodas ārpus pirmsskolas izglītības iestādes Saldus sporta skolu un tās peldbaseinu, Saldus pilsētas bibliotēku, Jaņa Rozentāla vēstures un mākslas muzeju, mākslas un mūzikas skolu, ugunsdzēsēju depo. Izglītības iestāde lepojas: Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un atbilstošas telpas izglītības programmas realizēšanai. Tiek nodrošināts plānveidīgs un mērķtiecīgs darbs pie jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanas ikdienas darbā. Turpmākā attīstība: Turpināt piedalīties projektos, lai papildinātu iestādes materiāltehniskos resursus. Veikt kosmētisko remontu iestādes koridoros, nomainīt apkures radiatorus. Vērtējums kritērijā labi 6.2. Personālresursi Izglītības iestādē ir nokomplektēts personāls izglītības programmas veiksmīgai īstenošanai, kā arī darbojās atbalsta personāls. Iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Izglītības iestādē strādā astoņas pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas mūzikas skolotāja, pirmsskolas sporta skolotāja, logopēde un metodiķe. Pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija augstākā pedagoģiskā izglītība, vienam pedagogam ir maģistra grāds. Divi pedagogi savu kompetenci ir paaugstinājuši, piedaloties Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanā un ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. Divi pedagogi otro kvalitātes pakāpi ieguva no gada, viens no gada. Iestādes pedagogi labprāt piedalās novada mēroga organizētajos kvalifikācijas celšanas pasākumos, kā arī paši meklē un motivējot savu izvēli apmeklē tālākizglītību, tas paaugstina zināšanu, prasmju un metožu izmantošanu, kas saistītas ar izglītojamo apmācības procesa pilnveidošanu un uzlabošanu. Iestādē ir sistematizēti un apkopoti dokumentālie apliecinājumi par katra pedagoga izglītību un tālākizglītības aktivitātēm. Pamatojoties uz pedagogu interesēm un piedāvājumiem, tiek plānots un īstenots tālākizglītības profesionālās pilnveides plāns. Pedagogu Pedagogu skaits, kuri ir piedalījusies profesionālās kompetences skaits pilnveidē atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pedagogi un iestādes tehniskais personāls ir noklausījušies kursu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Pedagogi piedalās novada un valsts organizētajos semināros, konferencēs un citās aktivitātēs, savas iegūtās zināšanas un pieredzi nododot visiem iestādes pedagogiem. Lai izzinātu un iegūtu jaunas zināšanas, darbiniekiem tiek organizētas pieredzes apmaiņas ekskursijas uz citu pilsētu pirmsskolas izglītības iestādēm Kuldīgu, Bausku, Iecavu, Ventspili, Rēzekni, Liepāju, Skrundu un Mārupi. Pedagogi ir apmeklējuši un iepazinušies ar 33

34 mācību un audzināšanas iespējām Šauļu (Lietuvas) pirmsskolas izglītības iestādē. Lai iepazītu iestādes pieredzi, iestādē viesojušies pedagogi no citām Latvijas pilsētām Kuldīgas, Alsungas, Liepājas, Tukuma, kā arī citu zemju pedagogi Zviedrijas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Francijas, Anglijas un Slovēnijas (sadarbība COMENIUS projekta ietvaros). Izglītības iestāde savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Iestādē ir zinoši un profesionāli pedagogi, kuri ir prasmīgi, radoši un iejūtīgi audzinātāji, kas sniedz kompetentu atbalstu gados jaunajiem pedagogiem. Iestāde abonē žurnālu Pirmsskola un Spicīte, sistemātiski apkopo un krāj pedagoģisko ideju materiālus, analizē tos un pielieto darbā ar izglītojamiem. Pedagogi meklē jaunas, interesantas idejas pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, izmantojot interneta resursus, bibliotēku piedāvājumus, kolēģu radošās idejas, dalās savā starpā ar jaunajiem materiāliem. Iestādes budžetā tiek plānots un nodrošināts finansējums tālākizglītības kursu un ceļa izdevumu segšanai, metodisko, mācību materiālu un daiļliteratūras iegādei /2019. mācību gadā darbinieki apmeklējuši 25 dažādus kursus un seminārus (skatīt pielikumā tabulu Nr.8). Pedagogi par īpašiem sasniegumiem darbā tiek izvirzīti iestādes un novada apbalvojumiem. Mācību gada noslēgumā tiek veikta katra iestādes darbinieka sasniegumu pašanalīze un individuāla saruna ar iestādes vadītāju. Tiek analizēts darbinieka ieguldījums iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanā, personīgajā izaugsmē, savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmēs, kompetencēs, stiprajās un arī vājajās pusēs, ko nepieciešams uzlabot. Tiek uzklausīti ieteikumi un uzlabojumi turpmākajam iestādes darbam un tālākai attīstībai. Tiek izanalizēti iestādes pasākumi, norādot uz uzlabojumiem vai to pilnveidošanu. Darbinieki izsaka savu viedokli, to pamatojot un argumentējot. Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot ikdienas darbā. Iestādes pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti, analizēti un pieņemti lēmumi turpmākajam darbam. Izglītības iestāde lepojas: Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību. Ir atsaucīgs iestādes darbinieku kolektīvs. Notiek mācību procesa vērošana, tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas izglītības metodiķei ar iestādes pedagogiem. Turpmākā attīstība: Pilnveidot pedagogu zināšanas par jaunā mācību satura ieviešanu, piedaloties kursos, semināros, pieredzes braucienos. Izstrādāt kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots personāla atlases process. Uzlabot pedagogu datorprasmes. Sniegt metodiskos ieteikumus skolotāju palīgiem pedagoģiskajā darbā. Vērtējums kritērijā labi 34

35 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Izglītības iestādes misija izglītojamā spēju un talantu attīstība drošā, veselīgā, mūsdienīgā vidē, cienot vienam otru un sadarbojoties komandā izglītojamais, iestādes darbinieki, vecāki. Izglītības iestādes vīzija iestāde, kurā, katram ir iespēja un katrs sasniedz sev atbilstošus rezultātus un panākumus. Pedagogu izaicinājums ir meklēt jaunu pieeju izglītojamā personīgai attīstībai, palīdzot izaugt motivētai personībai, kura apzinās savu vērtību, novērtē un priecājas par sasniegumiem. Izglītības iestādes kolektīva mērķis 1. Sekmēt katra izglītojamā ES veidošanos. 2. Plānot savu darbību, regulāri un neatlaidīgi strādāt un būt atbildīgam par savu rīcību. 3. Attīstīt spēju būt elastīgam un saskatīt alternatīvas. 4. Prast strādāt komandā gan sadalot pienākumus un uzņemoties atbildību, gan uzticoties un vajadzības gadījumā atbalstot vienam otru. 5. Attīstīt Meža skolas un Eko skolas aktivitātes. 6. Ieviest apmācības procesā kompetencēs balstītu mācību satura izmantošanu izglītojamiem. Izglītības iestādē tiek nodrošināta darbinieku pašvērtēšana, kas tiek organizēta atsevišķi pedagoģiskajam un tehniskajam personālam. Pedagoģiskie darbinieki savu darbu izvērtē mācību gada noslēgumā. Darba pašvērtēšanā tiek analizēts mācību un audzināšanas darbs ar izglītojamiem, sadarbība ar izglītojamā ģimeni un kolēģiem, līdzdarbošanās un ieguldījums iestādes kopīgo mērķu un uzdevumu īstenošanā, darbība projektos, pasākumos, iestādes tēla popularizēšanā, iestādes padomē un jaunu, inovatīvu ideju piedāvājumos. Individuālajās sarunās ar iestādes vadītāju pamato un argumentē savu pašvērtējumu, nosaka tālākās darbības uzdevumus. Mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēts arī iestādes saimnieciskais darbs un ņemot par pamatu finanšu līdzekļus, izvirzīti uzdevumi turpmākajam periodam. Lai uzlabotu iestādes darbu, uzklausītu un ieviestu jauninājumus, tiek organizēta arī izglītojamo vecāku aptauja, kuras rezultāti tiek izskatīti un iespēju robežās ņemti vērā. Tehnisko darbinieku darba pašvērtējums notiek saskaņā ar Saldus novada pašvaldības novērtēšanas sistēmu, izvirzot šādus mērķus - darbinieku pienākumu veikšanas kvalitāte, profesionālā kvalifikācija un termiņu ievērošana, kompetences, atbilstoši darbinieka amata vērtībai, mācību un attīstības vajadzības un informācija par nepieciešamajām izmaiņām amatu aprakstos. Katra darbinieka vērtēšanu un individuālās sarunas organizē iestādes vadītāja, pēc tām tiek abpusēji parakstīts darbinieka darba izpildes novērtēšanas protokols. Izglītības iestādes administrācija nodrošina darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanas un attīstības plānošanā, kā arī iestādes darba izvērtēšanā organizējot un piedāvājot dažādas sadarbības formas vārdisku un rakstisku viedokļu uzklausīšanu, aptaujas anketu aizpildīšanu un iegūto rezultātu apkopojumu, iedzīvināšanu un izmantošanu, kā arī kopīgu sanāksmju un sapulču organizēšanu, dodot iespēju katram izteikt savu priekšlikumu un viedokli. Ar jauninājumiem vai izmaiņām tiek iepazīstināti iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. 35

36 Izvirzītās prioritātes izglītības iestādes misijas, vīzijas un mērķu sasniegšanā: Pēctecīgs un kvalitatīvs pedagoģiskais darbs, ievērojot mācību un audzināšanas darba diferenciāciju. Katra izglītojamā individuālo spēju saskatīšana, novērtēšana, pozitīva un attīstoša virzība. Vecāku līdzdalība un iesaistīšanās izglītojamo personības veidošanā. Par izglītības iestādes plānoto attīstību, tās gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā vadītāja sniedz informāciju Saldus novada Izglītības pārvaldei rīkotajās iestāžu vadītāju sapulcēs, iestādes padomes pārstāvjiem kopīgajās sapulcēs un iestādes darbiniekiem, iestādē rīkotajās sapulcēs. Izglītojamo vecāki informāciju saņem grupu vecāku sapulcēs un iestādes kopsapulcē. Izglītības iestāde lepojas: Iestādē ir labvēlīga vide pašvērtējuma veikšanai. Iestādes mērķu izvirzīšanā tiek iesaistīti pedagogi, izglītojamie un vecāki. Iestādē ir demokrātisks vadības stils, kas virzīts uz pozitīvu saskarsmi. Turpmākā attīstība: Aktīvāk iesaistīt iestādes tehnisko personālu iestādes pašnovērtējuma procesā. Turpināt plānot iestādes attīstību analizējot un izvērtējot sasniegtos rezultātus. Vērtējums kritērijā labi 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, iestādes nolikums, kā arī Dibinātāja Saldus novada domes izdotie tiesību akti. Iestāde darbojas saskaņā ar izstrādāto un Saldus novada domes gada 22. augusta sēdē apstiprināto Nolikumu. Nolikums un izdarītie grozījumi ir iesniegti Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Iestādē ir izstrādāti un ar gada 30. augusta rīkojumu Nr.29 apstiprināti darba kārtības noteikumi un iekšējās kartības noteikumi, kas apspriesti darbinieku kopsapulcē gada 4. septembrī. Iestādē ir izstrādāta vadības organizatoriskā struktūra, ar katra darbinieka atbilstošo kompetences jomu (skatīt tabulu Nr.9). Iestādes vadītāja plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Ņem vērā pedagogu viedokli, risinot iestādes darba problēmas, uzklausot visas iesaistītās puses. Iestādē ir darbīga, savstarpēji atbalstoša un radoša gaisotne. Pedagogi ir nodrošināti ar metodiskajiem materiāliem un atzīst, ka vadītāja atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, kā arī rosina piedalīties dažādos projektos, gūstot jaunu pieredzi un zināšanas. Iestādes darbinieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos, vajadzības gadījumos, tās tiek precizētas ar vadītājas rīkojumu. Vadītāja īsteno sadarbību ar Iestādes padomi, izglītojamo vecākiem, uztur lietišķas, saprotošas attiecības ar Saldus novada domi, Izglītības pārvaldi, novada kultūras, mūzikas, sporta dzīves un muzeja darba organizatoriem, kā arī ar citām novada pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām. Vadītāja savā darbā ievēro un veicina morālās, estētiskās, filozofiskās un profesionālās vērtības. Par svarīgām un nozīmīgām visas iestādes vērtībām ir definētas atbildība, cieņa, 36

37 sadarbība, izaugsme, attīstība un patriotisms, kas jāpilnveido sevī un jāaudzina izglītojamos. Lai plānveidīgi pilnveidotu iestādes darbību, vadītāja ievieš jauninājumus iestādes ārējais un iekšējais vizuālais noformējums tiek mainīts un papildināts atbilstoši gadalaikiem, gadskārtu svētkiem vai valsts svētkiem, iekļaujot izglītojamo radošos darbus, kopīga projekta aktivitāšu un pasākumu atspoguļošanu, sadarbību ar citu pirmsskolas iestāžu un skolu izglītojamiem, svētku svinēšanu kopā ar vecākiem un neparasto dienu (krāsu, kustību, danču) organizēšanu, kā arī interesantu nodarbību vadīšanu, kas saistītas ar karjeras nedēļas aktivitātēm ieskatu vecāku profesijās. Lai veicinātu personāla izpratni par iestādes vīziju, misiju un nosprausto mērķu sasniegšanu, tiek izmantots demokrātiskais stils, kas veicina un ieinteresē darbiniekus dažādu uzdevumu izpildē, diskusijās, individuālās sarunās un kopīgās sapulcēs. Vadītāja darbiniekiem ļauj risināt un izvērtēt dažādus jautājumus, lēmumus pieņem atklāti balsojot. Kolektīvā ir labvēlīgs psiholoģiskais klimats. Iestādes padome darbojas saskaņā ar reglamentu, un iestādes administrācija piedalās iestādes padomes sēdēs, kur informē par iestādes aktualitātēm, izsaka un sniedz priekšlikumus, veicina sadarbību ar sabiedrību un piedalās lēmumu pieņemšanā. Izglītības iestādē notiek pedagogu/tehniskā personāla darba pašvērtējums. Pašvērtējumi tiek analizēti darba grupās un izteiktie viedokļi prezentēti iestādes darba pilnveidošanai. Tehniskais personāls sevi novērtē pēc Saldus novada domes izstrādātajiem kritērijiem. Šī novērtēšana ir par pamatu tehnisko darbinieku materiālajai stimulēšanai. Informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi tiek aktualizēta darbinieku kopsapulcēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī izmantojot papīra formātu rīkojumus. Par pieņemto lēmumu izpildi atbildība tiek gaidīta no ikviena iestādes darbinieka. Iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus mācību un audzināšanas darbā, kā arī raugās, lai šie principi tiktu ievēroti kolektīvā. Ar savu pozitīvo paraugu, diskrētumu, toleranci vadītāja ievēro pedagoģijas un humānisma principus. Lai izglītības iestādes personāls būtu ieinteresēts un motivēts veikt savus pienākumus, tiek izmantoti dažādi stimulējoši un motivējoši paņēmieni apsveikumi dažādos svētkos, kopīgas atpūtas iespējas (ekskursijas, pieredzes apmaiņas pasākumi, teātra apmeklējumi), radošās darbnīcas, kurās parādīt savas prasmes, iemācīties ko jaunu (pērļošana, dekupāža, sveču liešana, pastalu gatavošana), atzinības un pateicības raksti par pedagoģiskā, audzinošā un saimnieciskā darba godprātīgu veikšanu, prēmijas tehniskajiem darbiniekiem un apmaksātas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas nodrošināšana darbiniekiem. Visiem iestādes darbiniekiem, lai uzlabotu savu veselību, ir iespēja bez maksas apmeklēt peldbaseinu un pārbaudīt redzi pie acu ārsta. Izglītības iestāde lepojas: Skaidri definētas katra darbinieka atbildības jomas. Kvalificēts pedagoģiskais personāls. Iestāde informē sabiedrību par iestādes aktivitātēm portālā Facebook. Turpmākā attīstība: Nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti. Pilnveidot sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām. Modernizēt un atjaunot teritorijā izglītojamo rotaļu vidi. Vērtējums kritērijā labi 37

38 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Lai izglītības iestāde realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus, notiek sadarbība ar Saldus novada Izglītības pārvaldes speciālistiem. Grāmatvedības un iestādes saimnieciskā darbība tiek nodrošināta, sadarbojoties ar Saldus novada domes speciālistiem. Pašvaldības pārstāvji vienmēr tiek gaidīti un aicināti iestādē, apmeklējot organizētos pasākumus, piedaloties projektos. Pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas arī ar citām izglītības iestādēm: Ar Saldus sporta skolu, piedaloties Olimpiskajā dienā un izmantojot vieglatlētikas sektorus sportiskām aktivitātēm. Saldus mākslas skolu, kur tiek apmeklētas izstādes un izzinošās ekskursijās iepazīti skolas pedagogi un darbības virziens. Saldus vidusskolu, kurā apmeklētas organizētās Nāc mežā ciemoties aktivitātes, iepazīstot 1. klases skolotāju, klašu telpas, sporta zāli. Apmeklējot novadā organizētās metodiskās apvienības un seminārus, ir nodrošināta iespēja ciemoties citās novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, iepazīstot labās prakses piemēriem, pārņemot un savā darba izmantojot jaunas idejas. Izglītības iestāde ir atpazīstama, tai ir pozitīvs tēls sabiedrībā. Iestādes vadība rūpējas, lai izglītojamiem būtu sakārtota, draudzīga, uz saskarsmi virzīta un droša vide. Minētie nosacījumi ir iestādes vadības redzeslokā, organizējot un vadot ikdienas darbu, kā arī plānojot iestādes turpmāko attīstību. Iestādes kolektīvs aktīvi darbojas, lai izstrādātu un realizētu dažādus projektus, kā rezultātā tiek iegūti finanšu līdzekļi, kas ļauj un palīdz īstenot dažādas ieceres. Regulāri iestāde piedalās Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektos Īstenojam ideju, to realizācija palīdz dziļāk izzināt, iepazīt, aizbraukt ekskursijās un praktiski darboties, lai pilnveidotu savas zināšanas par dzimto pilsētu, savu novadu un Latviju. Realizējot projektu, iegādāts gaismas galds, izgatavotas Zaļā dārza puķu kastes latviešu spēka zīmju veidolā, papildināta materiālā bāze ar dzīvnieku tēlu kostīmiem, uzšūti Saldus un Sātiņu tautas tērpi, kuros pedagogiem vadīt tematiskus pasākumus izglītojamiem, nopirkta cepamā krāsniņa, kas ļaus iepazīt un iemīlēt latviešu tautas mantojumu caur kulināriju. Iestādes kolektīvs ir īstenojis vairākus projektus, kurus finansē CEMEX Iespēju fonds. Projekta realizācija ir devusi āra apmācībai daudzfunkcionālu galdu un rotaļu konstrukciju. Materiālā bāze papildināta ar pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošām spēlēm un materiāliem, kas nodrošina eksakto zinātņu apguvi jau pirmsskolā. Noslēdzies projekts, kura laikā tika uzšūti jauni tautiski tērpi 24 izglītojamiem un iegādāti 30 sēžamie pufi. Iestādes darbinieki ir nodibinājuši biedrību Taurenītis 3. Ar biedrības aktīvu dalību projektos tiek svinēti svētki, organizētas vasaras nometnes, nopirkti materiāli, kas attīsta un pilnveido izglītojamo uztveres un izziņas procesus, organizētas kopīgas talkas, veidoti pasākumi, kas tuvina dažādas paaudzes. Iestādes kolektīvs aicina izglītojamos piedalīties dažādās valsts mēroga izsludinātajās akcijās makulatūras vākšanas konkursā, bateriju vākšanas konkursā un lielajā talkā, veicinot izglītojamo izpratni par dabas saudzēšanu un atkritumu šķirošanu. Iestādes darbinieki nepieciešamības un vajadzības gadījumā sadarbojas ar novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu un pašvaldības policiju. 38

39 Izglītības iestāde lepojas: Pozitīva un atbalstoša sadarbība ar iestādes Dibinātāju. Aktīvi, darboties griboši darbinieki, kas savus pienākumus veic no sirds. Turpmākā attīstība: Iestādes tēla popularizēšanai veikt ierakstus Saldus mājas lapā Veidot sadarbību ar Saldus pilsētas izglītības iestādēm. Vērtējums kritērijā labi 39

40 Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Izglītības iestādes pedagogi katru gadu aktīvi iesaistās dažādos projektos gadā iestāde piedalās un īsteno SCHWENK Iespēju fonda atklāto konkursa projektu Reiz sen senos laikos. Projekta gaitā izglītojamie iepazinās ar dažādiem latviešu folkloras veidiem. Kopīgi ar vecākiem piedalījās pasaku pēcpusdienās, pasaku viktorīnās un pasaku ballē. Iestādē ciemojās vecvecāki un kopīgi ar mazbērniem darbojās, lai iedzīvinātu latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētku reizēs. Pateicoties projektam, ir nopirkti 30 pufi un izgatavota pūra lāde. Iestādes 3 skolotāji ir nodibinājuši biedrību Taurenītis 3, kas vasaras periodā organizē bērniem izzinošas nometnes, kā arī piedalās projektos, kas veicina izglītojamo kopīgu darbošanos un tuvākas apkārtnes izzināšanu gadā iestāde piedalās Īstenojam ideju projektā Cepu, cepu kukulīti, latvju svētkus sagaidot. Projekta laikā ir iegādāta cepamā krāsniņa, apkopota recepšu grāmata 100 Īkstītes receptes. Kopīgi ar vecākiem izveidota izstāde Mana Latvija un papildinātas zināšanas par latviskajām tradīcijām, kas pārmantotas no paaudzes paaudzē gadā par iestādes Gada skolotāju tiek nominēta Iveta Līcīte gadā tiek pabeigta iestādes renovācija. Tā atbilst Saldus novada attīstības programmas gadam stratēģiskajam mērķim - modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt, - kā rezultātā Saldus pirmsskolas izglītības iestādei Īkstīte ir atjaunots jumta segums, veikta ārsienu un cokola siltināšana, ārējo inženiertīklu un žoga sakārtošana atbilstoši mūsdienu materiāliem un prasībām. Ir ieklāti bruģa celiņi. 40

41 Pašnovērtējuma kopsavilkums Nr. Jomas Vērtējuma līmenis 1. Mācību saturs 1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 2. Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 3. Izglītojamo sasniegumi Labi 4. Atbalsts izglītojamiem 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Labi 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana Labi 4.3. Atbalsts personības veidošanā Labi 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats Labi 5.2. Fiziskā vide Labi 6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 6.2. Personālresursi Labi 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Labi 41

42 Iestādes turpmākā attīstība Iestādes darbības pamatjomas Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Izglītojamo sasniegumi Atbalsts izglītojamiem Turpmākās attīstības vajadzības Īstenot interešu izglītību, nodrošinot iespēju izglītojamiem papildināt savas prasmes un zināšanas (tautiskās dejas, angļu valoda). Plānot un īstenot interesantas Meža skolas un Eko skolas aktivitātes (pārgājieni, ekskursijas) izglītojamajiem un viņu vecākiem. Pilnveidot pedagogu profesionālo izaugsmi informācijas tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā ikdienā. (Kursi vai individuāla apmācība) Ieviest un īstenot kompetencēs balstītu apmācības procesu. Uzlabot mācīšanas kvalitāti mudinot pedagogus mācību programmā plašāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas un digitālos resursus - video materiālus un multiplikāciju filmas, kas atbilst apgūstamajai tēmai, bērnu savstarpējo attiecību uzlabošanai - līdzjūtības, sapratnes un taisnīguma izpratnes nostiprināšanai. Uzlabot mācību procesa kvalitāti un sniegt atbalstu pedagogiem pedagoģiskajā procesā izmantojot un pielietojot metodiķa ieteikumus, norādījumus un pieredzes apmaiņu. Ieviest ikdienas darbā kompetencēs balstītu mācīšanas procesu. To balstīt uz regulāru pieredzes apmaiņu, pieejamību pedagogu tālākizglītībai, izmantojot kursu, semināru apmeklējumus un iepazīstoties ar informāciju Valsts izglītības satura centra mājas lapā. Motivēt pedagogus izmantot pašmācību, par rezultātiem un gūto pieredzi informēt visus iestādē strādājošos. Izzināt mūsdienu izglītojamo intereses un iekļaut tās mācību procesā. Padziļināti izzināt un izprast tēmas, vadoties no izglītojamo esošajām zināšanām un vēlmēm, tās savstarpēji saistot un apvienojot. Turpināt veidot pētniecību āra vidē, izmantojot vietējos apstākļus. Plānot un pielāgot vērtēšanu ELIIS elektroniskajā plānošanas žurnālā. Informēt vecākus par izglītojamā attīstību, balstoties uz ikdienas pedagoģiskajiem vērojumiem. Rosināt pedagogiem darbā izmantot jaunas un efektīvas pedagoģiskās pieejas, izglītojamo intereses, uzmanības atraisīšanai un noturēšanai. Motivēt un attīstīt izglītojamo pašvadītu mācīšanos. Veicināt un uzlabot logopēda sadarbību ar iestādes pedagogiem un vecākiem, iesaistot logopēdu vecāku sapulcēs un organizējot individuālas sarunas. Organizēt veselību veicinošus pasākumus kopā ar izglītojamo vecākiem. Turpināt sadarbību ar Saldus novada pašvaldības aģentūru Sociālais dienests. Aprīkot iestādes ārdurvis ar kodu atslēgām. Aktualizēt, atjaunināt un papildināt izglītojamo drošības noteikumus ar viegli uztveramu un saprotamu informāciju. 42

43 Analizēt un pārraudzīt drošības situāciju izglītības iestādē. Nodrošināt personāla regulāru apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Piedāvāt izglītojamajiem interešu izglītības programmas dejošanas un angļu valodas apmācībai. Organizēt izzinošās ekskursijas ārpus pilsētas un novada robežām. Veidot sadarbību ar izglītības iestādes absolventiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Iepazīt tuvāk esošos uzņēmējus Saldus novadā celtnieks, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, ārstniecības augu vācējs. Turpināt mērķtiecīgu darbu ar talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Veikt pedagogu izglītošanu par metodēm darbā, kā palīdzēt izglītojamam, lai mazinātu mācīšanās un uzvedības problēmas. Turpināt sadarboties ar medicīniski pedagoģisko komisiju, Sociālo dienestu un Saldus novada Izglītības pārvaldi. Turpināt organizēt vecāku kopsapulces, pieaicinot speciālistus, kas izglītos vecākus par viņiem aktuālām tēmām (iepriekš veicot vecāku aptauju). Veikt vecāku anketēšanu, aptaujāšanu vismaz reizi mācību gadā. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību izveidot iestādes mājas lapu. Veicināt un uzlabot izglītības iestādes logopēda regulāru sadarbību ar iestādes pedagogiem un vecākiem. Organizēt veselību veicinošus pasākumus kopā ar izglītojamo vecākiem,,veselības nedēļa,,,esmu vesels un stiprs. Turpināt dalību projektā,,skolas auglis,,,skolas piens. Turpināt sadarbību ar Saldus novada pašvaldības aģentūru,, Sociālais dienests. Uzlabot bērnu drošību pastaigās ārpus iestādes teritorijas ar atstarojošajām vestēm. Aktualizēt un atjaunināt izglītojamo drošības noteikumus ar viegli uztveramu un saprotamu informāciju. Papildināt metodisko materiālu bāzi izglītojamiem mācot par drošību. Piedāvāt interešu izglītības pulciņus- dejošana un angļu valodas apmācība. Organizēt izzinošas ekskursijas ārpus pilsētas robežām. Sadarboties ar izglītības iestādes absolventiem un izglītojamo vecākiem, saistībā ar karjeras jautājumiem. Organizēt iepazīšanos ar tuvāk esošajiem uzņēmējiem Saldus novadāceltnieks, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, ārstniecības augu vācējs. Turpināt mērķtiecīgu darbu ar talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Ieviešot izglītojamo ievada novērtēšanu un balstoties uz to rezultātiem, rast atbalstu izglītojamiem, viņu spējām, talantu attīstībai to pozitīvai 43

44 Iestādes vide Iestādes resursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana virzībai. Izglītot pedagogus par metodēm darbā, lai mazinātu izglītojamo mācīšanās un uzvedības problēmas. Sadarboties ar medicīniski pedagoģisko komisiju, Sociālo dienestu un Saldus novada Izglītības pārvaldi. Organizēt vecāku kopsapulces, pieaicinot speciālistus, kas izglītos vecākus par viņiem aktuālām tēmām. Veikt vecāku anketēšanu, aptaujas vismaz reizi mācību gadā. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību, izveidot iestādes mājas lapu. Turpināt ieviest un izkopt jaunas iestādes tradīcijas. Izveidot labo domu stūrīti, kur ikdienas steigā pierakstīt un nodot laba vēlējuma vārdus visiem iestādes darbiniekiem. Nodrošināt cieņpilnas attieksmes piederību pret pilsētu, novadu, valsti, grupās iekārtojot patriotiskās audzināšanas stūrīti. Atjaunot divu grupu nojumēm grīdas segumu. Piedalīties projektos, izstrādāt un ieviest vides labiekārtošanas pasākumus, kas balstās uz jaunu un mūsdienīgu rotaļu elementu uzstādīšanu. Veidot grupu telpu vidi bērniem atvērtu un pieejamu, papildinot un mainot grupās mēbeles un inventāru. Turpināt piedalīties projektos, lai papildinātu iestādes materiāltehniskos resursus. Veikt kosmētisko remontu iestādes koridoros, nomainīt apkures radiatorus. Pilnveidot pedagogu zināšanas par jaunā mācību satura ieviešanu, piedaloties kursos, semināros, pieredzes braucienos. Izstrādāt kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots personāla atlases process. Uzlabot pedagogu datorprasmes. Sniegt metodiskos ieteikumus skolotāju palīgiem pedagoģiskajā darbā. Aktīvāk iesaistīt iestādes tehnisko personālu iestādes pašnovērtējuma procesā. Turpināt plānot iestādes attīstību analizējot un izvērtējot sasniegtos rezultātus. Nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti. Pilnveidot sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām. Modernizēt un atjaunot teritorijā izglītojamo rotaļu vidi. Iestādes tēla popularizēšanai veikt ierakstus Saldus mājas lapā Veidot sadarbību ar Saldus pilsētas izglītības iestādēm. 44

45 Pielikumi 45

46 1. pielikums PII Īkstīte himna Mūzika - Danuta Briede, vārdi - Jūlijs Urmanis Mazā Īkstīte No rīta ceļos, aunu kājas, Un dodos šurp, kur manas otrās mājas. Te draugi dzied un sarunājas, Un tādēļ man te labi klājas. Piedziedājums: Tie, kas var dzīvot pasakās, No it neviena nebaidās. Un lai dzīvē prieku rastu, Mēs gaidām kaut ko neparastu 2x Kaut maza Īkstīte vēl esmu, Lielus darbus gribu veikt. Ziemā putnus pabarot, Runcim siltu pienu dot. Piedziedājums. Ja noguris, tu esi pats, Un rūpes atkal virsū nāk, Uz pasaku pie manis nāc, Un pasakaini dzīvot sāc! 46

47 2. pielikums PII Īkstīte logo 47

48 Izglītības iestādes pedagogu kvalifikācija 3. pielikums Izglītības iestādes pedagogu kvalifikācija 8% 31% Augstākā izglītība 61% Bakalaura grāds Maģistra grāds Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 4. pielikums Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 23% 46% 16% 15% 1-5 gadi 6-10 gadi gadi gadi 48

49 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 5. pielikums Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 23% 46% 31% gadi gadi gadi 6. pielikums Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 100% 12,41% 7,59% 17,35% 19,69% 80% 8,89% 18,66% 60% 40% 67,90% 75,06% 80,13% 20% 0% 2016./2017. mācību 2017./2018. mācību 2018./2019. mācību gadā gadā gadā 49

50 Vai Jūs apmierina mūsu pirmsskolas iestādes darbs? 7. pielikums Vecāku aptaujas rezultāti 3% 97% Apmierina pilnībā Apmierina daļēji Vai Jūs apmierina izglītojošais un audzinošais darbs Jūsu bērna grupā? 5% 95% Jā Ne pilnībā Cik bieži skolotāji un vadītāja palīdz risināt problēmas, ja Jūsu bērnam tās rodas? 31% 3% 66% Vienmēr Bieži Reizēm 50

51 Cik bieži Jūs runājat ar savu bērnu par to, ko viņš grupā dara? 3% 97% Reizi nedēļā Biežāk Vai iestādē un Jūsu bērna grupā valda vienlīdzīga, taisnīga, cieņpilna attieksme pret visiem, pret katru bērnu un katru ģimeni? 3% 6% Jā 92% Cerams Grūti komenēt, neredzu ikdienu Kas būtu uzlabojams iestādes organizētajos pasākumos vecākiem? Laiks 12% 47% 6% 18% 12% 6% 1.septembri bez vecākiem Parkings-grūta piebraukšana Viss apmierina Vairāk vecākiem būt aktīviem un iesaistīties Laicīgāk sniegt informāciju par pasākumiem 51

52 Ja Jums būtu iespēja iestādē uzlabot vienu lietu, kas tā būtu? Sakārtot piebraucamo, ceļu autostāvvietas Laukumu konstrukcijas, nojumes segumi 6% 11% 6% 6% 6% 11% 56% Iekštelpu remontu Vairāk izglītojošu vakaru Logopēda nodarbības mazajām grupiņām Laicīgi aiztaisīt logus Āra apgaismojums Kāds ir Jūsu iespaids par ēdināšanas kvalitāti iestādē? 30% 3% 67% Labs Vidējs Slikts Vispriecīgākais mans bērns bija, kad.. Vienmēr priecīgs 24% 4% 8% 4% 12% Eglīte 48% Pastaigas, ekskursijas, meža skolas pārgājieni Kad kaut kas izdevies, iemācījies ko jaunu Kad atnāku pakaļ 52

53 Mana bērna mīļākā nodarbošanās ir 9% 13% 6% 6% 6% 6% 9% 19% 3% 22% zīmēšana, veidošana lasīšana, stāstīšana spēlēt lomu spēles pētīt dabu rakstīt un krāsot dejošana lego, puzles viss kas liekas interesants dziedāšana 8. pielikums 2018./2019. mācību gada darbinieku tālākā izglītība Kursu, semināru īstenotājs Saldus pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa Saldus novada Izglītības pārvalde Saldus pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa Vides izglītības fonds Valsts izglītības satura centrs Mācību centrs ATBALSTS Kursu nosaukums Vides un mācību materiālu izmantošana pirmsskolā, lai sekmētu jēgpilnu mācīšanos Esmu drošs, jo zinu kā rīkoties Audzināšanas darbs pirmsskolā Dalībnieku Finansējuma avots skaits 5 Bezmaksas 4 Saldus novada Izglītības pārvalde 13 Bezmaksas Ekoskolu Ziemas forums 2 Izglītības iestāde Kompetenču pieeja mācību saturā: e-kursa Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem Uzvedības problēmas pirmskolā un skolā bērniem ar komunikāciju un uzvedības traucējumiem. Cēloņsakarību meklējumos. Kvalitatīvas pedagoģijas Saldus novada Izglītības pārvalde pamatprincipi pirmsskolā E- KLASE Par 6 akadēmisko stundu metodisko darbu konferencē E-KLASE 2019 Saldus novada Lasīšanas traucējumu Izglītības pārvalde korekcija: teorija un prakse Latvijas skolu sporta Metodiskais atbalsts sporta federācija nodarbību organizēšanā PII 53 6 Saldus novada Izglītības pārvalde 1 Izglītības iestāde 3 Saldus novada Izglītības pārvalde 1 Bezmaksas 1 Bezmaksas 2 Izglītības iestāde